YLÄASTEEN JA LUKION JOHTOKUNTA

Comments

Transcription

YLÄASTEEN JA LUKION JOHTOKUNTA
Kovalla maalla omin jaloin
*******
Talvisalon koulun opetussuunnitelmassa (2013) on koulumme tehtävä kiteytetty seuraavalla t avalla:
”Talvisalon koulussa annetaan monipuolista, yleissivistävää kasvatusta ja opetusta, jonka tavoi tteena on
• itsetunnoltaan terve,
• toisten kanssa toimeen tuleva,
• rehellinen,
• työtä arvostava ja
• tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuva nuori.
Koulu tarjoaa jatko-opintoja varten tarvittavan tiedollisen ja taidollisen yleissivistävän oppilaan
yksilöllisyyttä kunnioittaen.”
*******
Eräs rehtori antoi eräässä toisessa suomalaisessa peruskoulussa oppilailleen ohjeita, miten heidän
tulisi käyttää mm. peruskoulussa hankimaansa henkistä ja fyysistä pääomaa:
”Menkää kotiin. Leikatkaa nurmikko. Peskää ikkunat. Opetelkaa laittamaan ruokaa. Rakentakaa jotain.
Hankkikaa työpaikka. Käykää katsomassa vanhuksia ja sairaita. Opiskelkaa ja kun olette lopettaneet...,
lukekaa kirja...
Olette velkaa aikanne, energianne ja taitonne, että kukaan ei ajautuisi sotaan, ahdinkoon tai yksinäisyyteen tällä planeetalla. Ei kukaan. Toisin sanoen, kasvakaa ulos lapsen kengistä ja lopettakaa valittaminen. Kasvakaa aikuisiksi, unelmienne kokoisiksi. Alkakaa käyttäytymään vastuullisesti. On tärkeää
oppia seisomaan kovalla maalla omin jaloin. Te olette ̶ Sinä olet tärkeä ja sinua tarvitaan. On väärin
istua ja odottaa, että joku tekisi joskus jotain puolestasi. Joskus on tänään ja jotain olet sinä!”
Kyseinen rehtori oli asettanut melko suoraviivaisesti ja konkreettisesti oppilailleen tavoitetilan, johon
hänen mielestään jokaisen tuli päästä viimeistään peruskoulun päättyessä.
*******
Kuten roomalainen filosofi Seneca asian ilmaisi: ”Aika. Ei ole kysymys siitä, että meillä on sitä niin vähän, vaan että hukkaamme sitä niin paljon.”
Aloitetaan/jatketaan siis heti kovalla maalla omin jaloin seisomisen opiskelua – yhdessä.
Tuomo Nurmela
rehtori
Talvisalon koulu
LUKUVUOSI 2014- 2015
Koulusihteeri
Heidi Karttunen, p. 044 417 4530
[email protected]
Rehtori
Tuomo Nurmela, p. 044 417 4520
[email protected]
Apulaisrehtori
Kimmo Jaatila, p. 044 417 4521
[email protected]
Vararehtori (erityisopetus)
Jan Söderholm, p. 044 417 4590
[email protected]
Opettajat
Opettajainhuone, p. 044 417 4531
[email protected]
Oppilaanohjaaja
Marianna Turtiainen, p. 044 417 4527
[email protected]
Kuraattori
Mirja Soininen, p. 044 417 4522
[email protected]
Erityisopetus
Taija Vuo, p. 044 417 4525 (6.-7.lk)
[email protected]
Tanja Nurmela, p. 044 417 4529 (8.-9.lk)
[email protected]
Terveydenhoitaja
Marja-Leena Karjalainen, p. 044 417 2371
Oppilasruokala
Saila Löppönen, p. 044 417 4732
[email protected]
Vahtimestari
[email protected]
Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta http://edu.savonlinnaseutu.fi/talvisalo
Erityisopettaja Tanja Nurmela on virkavapaalla 15.11. saakka, sijaisena toimii Hilla Paananen.
OPETTAJAT
 mainittu nimen lyhenne, opetusaine ja ohjattava luokka
 lukujärjestyksissä lyhenne opettajan nimestä
tunu
kjaa
jsöd
uhav
khut
shyt
sitk
vjas
mjun
mkar
hkar
jkor
mkor
nkun
tkuu
vlaa
alit
amit
mmok
amui
jmuu
rnaa
tnur
hnyk
sova
hpaa
kpar
hpel
tpii
hpii
rpir
aral
jral
kran
mris
oris
urus
msav
ssil
msuo
Nurmela Tuomo
rehtori
Jaatila Kimmo
apulaisrehtori, uskonto
7B
Söderholm Jan
vararehtori (erityisopetus), MOPO-ryhmä
Havukainen Ulla
liikunta
Huttunen Kari
matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka7D
Hyttinen Sari
erityisluokanopetus, englanti
8E
Itkonen Satu
erityisluokanopetus
3-4 A
Jaskio Virpi
erityisluokanopetus, musiikki
5A
Juntunen Maarit
tekstiilityö, matematiikka
9D
Karjalainen-Glad Merja
biologia, maantieto
9E
Karvinen Heli
ruotsi, saksa
9B
Korhonen Juha
fysiikka, kemia, tietotekniikka
Korpijoki Merja
musiikki
Kuninkainen Nina luokanopetus, äidinkieli ja kirjallisuus, S2 6A
Kuutti Tuula
kotitalous
Laari Ville
luokanopetus, tekninen työ
6D
Litmanen Anna-Leena
äidinkieli ja kirjallisuus
8D
Mitreva Angela
venäjä
Mokkila Marjut
erityisluokanopetus , Pohjanlintu
Muinonen Arto
biologia, maantieto
Muukkonen Jussi
fysiikka, kemia
Naapuri Raija
äidinkieli ja kirjallisuus
Nurmela Tanja
erityisopetus (vv. 14.11. saakka)
Nykänen Henna
erityisluokanopetus, MINI-luokka
Ovaska Satu
luokanopetus, terveystieto, liikunta
6C
Paananen Hilla
erityisopettajan vs. 15.11. saakka
Partanen Karri
historia, elämänkatsomustieto
Pelkiö Hannele
englanti
8B
Piisilä Teija
luokanopetus, matematiikka
6B
Piispanen Heidi
resurssiopettaja
Pirhonen Riina
ortodoksinen uskonto
Ralli Anu
erityisluokanopetus, luki-opetus
9F
Ralli Johanna
erityisluokanopetus, kotitalous
6E
Ranta Kati
kuvataide
Rissanen Mika
liikunta, terveystieto
9A
Rissanen Olli
erityisluokanopetus (vv.)
Rusanen Ulla
erityisluokanopetus
PID A
Savola Mia
matematiikka, fysiikka, kemia
8C
Siljola-Kiiskinen Sointu
ruotsi, saksa
7A
Suomalainen Mari kuvataide (vv.)
mtur
auim
suot
tvan
sves
hvih
kvir
tvuo
mvää
mwes
Turtiainen Marianna
Uimonen Anna-Liisa
Uotila Sari
Vannas Tuukka
Vesa Sanna
Vihava Hanna
Virolainen Kirsi
Vuo Taija
Väänänen Marko
Wessman Merja
oppilaanohjaus
erityisluokanopetus
kotitalous
tekninen työ
erityisluokanopetus
englanti
erityisluokanopetus
erityisopetus
historia, yhteiskuntaoppi
ranska
1-2A
8A
7E
9C
PID B
7C
PID = pidennetty oppivelvollisuus
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT
Perusryhmät: Harviainen Pia, Nolte Jaana, Nuopponen Elina, Roponen Minna,
Tuominen Ilona ja Turtiainen Riku. Pienryhmät: Eija Arpiainen, Päivi Astikainen, Kirsti Itkonen, Katja Kainulainen, Päivi Karvonen, Henna Keinänen, Leena
Ketopelto, Hanne Kettunen, Laura Konsti, Ritva Kinanen, Kari Kurola, Tessa
Makkonen, Maj-Lis Muhonen, Tanja Niiranen, Heidi Pitkänen, Petri Pääkkönen,
Roosa Rönn (tl. 31.12. asti), Mirja Soininen, Pirjo Turkulainen, Juliia Uimonen ja
Satu Vihavainen. Lisäksi henkilökohtaiset koulunkäynninohjaajat Pohjanlinnun
opetusyksikössä.
TALVISALON KOULUN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS
Talvisalon koulussa annetaan monipuolista, yleissivistävää kasvatusta ja opetusta, jonka tavoitteena on itsetunnoltaan terve, toisten kanssa toimeen tuleva,
rehellinen, työtä arvostava ja tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuva nuori.
Koulu tarjoaa jatko-opintoja varten tarvittavan tiedollisen ja taidollisen yleissivistävän oppilaan yksilöllisyyttä kunnioittaen.
PÄÄTAVOITTEET KASVATUKSESSA
Sosiaaliset taidot
Sosiaaliset taidot perustuvat myönteiseen minäkuvaan, yhteistyökykyyn ja erilaisuuden hyväksymiseen. Myönteisen
minäkuvan kehittymistä tuetaan jokaisen yksilöllisyys huomioiden. Yhteistyökyky on osa työskentelyä ja käyttäytymistä.
Se on vastuunottamista, toisen huomioimista ja erilaisuuden
hyväksymistä.
Työn arvostaminen
Oppilasta kannustetaan luovaan ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oman ja toisen työn arvostaminen luo pohjan tulevaisuutta varten. Tavoitteena on saavuttaa valmiuksia, joiden
avulla oppilas luottaa tulevaisuuteen ja uskoo omiin kykyihinsä selviytyä elämässä.
Rehellisyys
Rehellisyys ja reilu asennoituminen ovat yhteistyön ja – toiminnan perusta, johon kuuluu kyky kantaa vastuuta omista
teoista. Oikean ja väärän erottaminen antaa oppilaalle valmiuksia kohdata elämässä eettisiä ja moraalisia ongelmia.
KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET 2014-2015
Savonlinna 375 vuotta
Savonlinnan kaupunki sai alkunsa 1475 perustetun Olavinlinnan vierelle Kyrönsalmen länsirannalle syntyneestä asutuksesta. Sääminkiin kuulunut Olavinlinnan vierellä sijainnut Savonlinnan malmi (Nyslotts malm) korotettiin vuonna
1639 kaupungiksi Pietari Brahen aloitteesta. Savonlinnan kaupungin perustamisasiakirja on hävinnyt ajan saatossa, mutta monista muista lähteistä on käynyt ilmi perustamisvuosi 1639.
Kaupungin juhlavuotena perehdytään kaupungin historiaan ja nykyaikaan monipuolisilla tavoilla, esimerkiksi opintokäynneillä, kiertokävelyillä tai tutkivan oppimisen menetelmillä.
OPS 2016
Perusopetuksessa otetaan käyttöön uudet tavoitteet ja tuntijako 1.8.2016 alkaen. Opetusta ja kasvatusta ohjaa ja määrittelee opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditaan kunnissa ja kouluissa omat opetussuunnitelmat. Talvisalon koulun koulukohtaista opetussuunnitelmaa laatimaan on nimetty apulaisrehtorin johtama työryhmä. Huoltajilla ja
oppilailla on mahdollista antaa palautetta koulukohtaisen opetussuunnitelman
luonnoksista prosessin aikana.
Talvisalon koulu 50 vuotta
Talvisalon koulu nykyisellä paikallaan on aloittanut toimintansa vuonna 1965.
Silloin kyseessä on ollut oppikoulu, joka aloitti tyttöjen ja poikien yhteiskouluna.
Viidenkymmenen vuoden aikana koulu on käynyt läpi monia koulumuodon muutoksia, kuten siirtymisen oppikoulusta peruskouluun, lukion lakkauttamisen ja
muutoksen yhtenäiseksi peruskouluksi ja erityisopetuksen osaamiskeskukseksi.
Juhlavuoden tapahtumia suunnittelemaan ja koordinoimaan perustetaan syksyllä 2014 työryhmä.
Liikunnallinen koulu
Talvisalon koulu on Liikkuva koulu -hankkeen koulu. Liikkuvan koulun tavoitteet
lukuvuonna 2014–2015 ovat edelleen oppituntien liikunnallistaminen, vähän
koulupäivän aikana liikkuvien oppilaiden aktivointi ja liikuntaympäristön kehittäminen. Erityisenä uutena tavoitteena lukuvuonna 2014-15 on luontoliikunnan
kehittäminen, mihin jo koulun lähiympäristö antaa hyvät puitteet.
KERHOT
Koulussa järjestetään kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Myös oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus esittää halukkuutensa kerhon vetämiseen. Kerhon vetämisestä saa palkkion ja kerhon ohjaajat ovat työsuhteessa kouluun.
Ajantasalla oleva tiedote koulun kerhoista on Wilmassa kohdassa ”tiedotteet”.
Kerhotoiminnasta vastaa apulaisrehtori.
KOULUPÄIVÄN AIKATAULU
Koulu alkaa klo 8.00 ja loppuu 15.45 mennessä. Jokaisella oppilaalla on työjärjestys, josta tarkempi päiväkohtainen aikataulu ilmenee. Työjärjestyspoikkeamista ilmoitetaan Wilman tai reissuvihkon välityksellä. Klo 9.00 on päivänavaus,
jonka pitää keskusradion kautta kukin opettaja vuorollaan, keskiviikkoisin oppilaat ja torstaisin seurakunnan edustaja. Tiistaisin päivänavauksen korvaa luokanohjaajan tuokio.
Oppitunnit
1. 8.00-8.45
2. 9.00-9.45
3a. 9.50-10.35
3b. 10.00-10.45
4a. 10.50-11.35
4b. 11.00-11.45
4c. 11.15-12.00
5. 12.15-13.00
6. 13.15-14.00
7. 14.15-15.00
8. 15.00-15.45
Välitunnit
8.45-9.00 (sisävälitunti, kahvio auki)
9.45-10.00 (ulkovälitunti)
10.45-11.00 (ulkovälitunti)
11.00-11.15 (ulkovälitunti)
12.00-12.15 (ulkovälitunti)
13.00-13.15 (1-6 lk välipala, muille ulkovälitunti)
14.00-14.15 (7-9 lk välipala, sisävälitunti)
Välitunnit vietetään pääsääntöisesti koulun pihalla. Ainoastaan 8.45-9.00 ja
14.00-14.15 välitunnit saa viettää sisällä ja silloin on ruokalan tiloissa kahvio
auki.
KOULUKULJETUKSET
Oppilas, joka on saanut käyttöönsä bussikortin, on oikeutettu kahteen maksuttomaan matkaan koulupäivän aikana (kodista kouluun ja takaisin). Bussikorttia
ei ole lupa käyttää esimerkiksi hammaslääkärimatkoihin tai siirtymiin koulupäi-
vän aikana. Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta huoltaja ilmoittaa poissaolosta
suoraan liikennöitsijälle (yhteystiedot viimeisellä sivulla) ja koululle ja jos peruttava
aika on pitkä (esim. yli 3 pv.), ilmoitus myös logistiikkayksikköön (044 417 4841 tai
044 417 4842 tai 044 417 4843). Huoltajan tulee muistaa peruuttaa sekä aamuettä iltapäiväkuljetus. Kaupunki voi periä perumattomien ajojen kustannukset huoltajalta.Lisätietoa koululaiskuljetusoppaasta
http://www.savonlinna.fi/filebank/4776-Koululaiskuljetusopas.pdf
KOULUNKÄYNNIN TUKI
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa, on oikeus saada tukea koulunkäyntiin. Tilapäisesti opinnossaan jälkeenjääneellä oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta luokan- tai aineenopettajan antamana. Tukiopetusta ei kuitenkaan
anneta lomamatkoista ym. johtuvien poissaolojen vuoksi. Koulunkäynninohjaajat toimivat luokissa opiskelun tukena opettajien työpareina. Oppilas voi saada
myös laaja-alaisen erityisopettajan antamaa tukea joko luokassa tai pienemmässä ryhmässä. Laaja-alaisina erityisopettajina toimivat Taija Vuo (6-7 lk) ja
Tanja Nurmela (8-9 lk).
Koulunkäynnin tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen
tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille. Mikäli oppilaalla on vaikeuksia yhdessä tai
useammassa oppiaineessa tai koulunkäynnissä muuten, laaditaan pedagoginen
arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma. Tätä kutsutaan tehostetuksi tueksi.
Mikäli tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi, laaditaan pedagoginen selvitys ja sen pohjalta henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja tehdään päätös erityisen tuen piiriin ottamisesta. Tarkempaa
tietoa tehostetun ja erityisen tuen järjestämisestä saa koulun opetussuunnitelmasta sekä erityisopettajilta.
KÄYTTÄYTYMISEN JA KOULUTYÖN ARVIOINTI
Talvisalon koulussa oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan arviointipalautetta syyslukukauden päätteeksi jaksotodistuksella (numeroarvostelu), mihin on
arvioitu 1. ja 2. jakson aikana tehdyt opintosuoritukset. Lukuvuoden päätteeksi
arviointipalaute tulee kotiin lukuvuositodistuksen (9. luokalla myös päättötodistuksen) muodossa. Oppilaan käyttäytymistä ja työskentelyä arvioidaan lukuvuoden aikana kerran ns. ”kolmikantaperiaatteella”: oppilaan tekemän kirjallisen itsearvioinnin lisäksi opettajat sekä huoltaja arvioivat oppilaan edistymistä.
6. ja 7. luokan aikana oppilas, hänen huoltajansa sekä luokanohjaaja käyvät
kehityskeskustelun, missä mm. arvioidaan yhdessä oppilaan sopeutumista Talvisalon koulun yhteisön jäseneksi, hänen edistymistään opinnoissa sekä kartoitetaan mahdollisia oppimista ja kasvamista tukevia toimenpiteitä.
Oppilaat suorittavat itsearviointia jokaisessa opiskelemassaan oppiaineessa ja
saavat palautetta edistymisestään opettajilta sekä kirjallisesti että suullisesti
säännöllisesti.
JAKSOT
1. jakso 7.8.2014 - 10.10.2013 yht. 47 päivää
2. jakso 13.10.2013 - 20.12.2013 yht. 46 päivää
3. jakso 7.1.2015 - 20.3.2015 yht. 48 päivää
4. jakso 23.3.2015 - 30.5.2015 yht. 47 päivää
Jaksojärjestelmä mahdollistaa erityisesti vuosiluokilla 7-9 sen, että kaikkia oppiaineita ei opiskella samanaikaisesti, vaan voidaan keskittyä tiettyihin oppiaineisiin. Alemmilla vuosiluokilla työjärjestys on pääsääntöisesti samankaltainen koko lukuvuoden, mutta pieniä muutoksia saattaa työjärjestyksiin jakson vaihtuessa tulla.
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA KURINPITO
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden
takaaminen kaikille koulussa työskenteleville. Koulussamme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä:
Hyvät tavat
-Tervehdin ja puhun kohteliaasti, en kiroile.
-Noudatan hyviä pöytätapoja ruokalassa.
-Pukeudun asiallisesti. En pidä päähinettä sisällä.
-Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta. En käy toiseen käsiksi enkä heittele esineitä toisia päin.
-Kunnioitan toisen henkistä koskemattomuutta. En hauku enkä nimittele ketään.
-En vahingoita koulun tai koulussa työskentelevän omaisuutta.
-Huolehdin ympäristön siisteydestä. Lajittelen jätteet oikeisiin roskakoreihin enkä jätä jälkiäni siivoamatta.
-Pidän kännykän äänettömänä ja pois näkyvistä oppitunnin ja ruokailutilanteen
ajan. En kuvaa enkä äänitä kännykällä koulupäivän aikana.
Oppitunnit
-Saavun ajoissa oppitunnille.
-Jätän päällysvaatteet naulakkoon ja kengät luokan ulkopuolelle.
-Minulla on läksyt tehtynä ja tarvittavat välineet mukana.
-Osallistun työskentelyyn enkä häiritse muiden opiskelua.
Välitunnit
-Siirryn viivyttelemättä ulos välitunnin viettoon.
-Poistun koulualueelta vain opettajan luvalla.
-En pelaa rahapelejä koulussa.
-Jätän autot ja mopot välitunneilla rauhaan.
-Käytän oppilaskuntaparvea vain oman luokkani vuorolla.
Päihteettömyys
-En tupakoi, en pidä mukanani tupakointivälineitä enkä käytä päihteitä.
-En tuo enkä käytä energiajuomia koulussa.
Järjestyssäännöt kokonaisuudessaan ovat luettavissa Wilmassa sekä osoitteessa http://edu.savonlinnaseutu.fi/talvisalo/meidankoulu/jarjestyssaannot
Perusopetuslain 36 §:ssä todetaan, että oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erotta-
minen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin
kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon. Jälki-istunnot järjestetään keskiviikkoisin klo 14-16 luokassa 209. Jälki-istunnosta ilmoitetaan kirjallisesti (paperiversio ja Wilmaviesti). Jos istuntoja alkaa kertyä, luokanvalvoja pitää perheneuvottelun. Jos tilanne ei korjaannu, rehtori antaa kirjallisen varoituksen. Määräaikainen erottaminen on myös mahdollinen.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Oppilas tai
kotiväki joutuu itse järjestämään kuljetuksen. Koulussa kokoontuu läksykerho
tiistaisin luokassa 202 klo 8-9. Sinne voi tulla vapaaehtoisesti tekemään läksyjä tai opettajan määräyksestä.
Jälki-istuntoa annetaan pääsääntöisesti luvattomista koulualueelta poistumisista, tupakoinnista, työrauhan rikkomisesta, väkivaltaisuudesta, nimenväärennöksestä, kouluvilpistä, luvattomista poissaoloista ja kolmesta aiheettomasta myöhästymisestä jakson aikana.
Kuljetusoppilas joutuu itse hoitamaan kyytinsä istuntopäivänä. Jokainen oppilas
on velvollinen tulemaan istuntoon sinä päivänä, joksi se on määrätty, ellei
ole sairas, jolloin istunto siirtyy seuraavaan keskiviikkoon tai ellei ole muuta painavaa estettä. Siitä on etukäteen ilmoitettava istunnon antaneelle opettajalle.
Istunnon laiminlyömisestä seuraa lisäseuraamuksia.
KOTI-KOULU -YHTEISTYÖ
Kotiväen kanssa tehdään yhdessä työtä nuoren kasvun ja kehityksen hyväksi.
Luokanohjaajat hoitavat yhteydenpitoa koteihin aktiivisesti. Myös muut opettajat, rehtori ja oppilaanohjaaja ovat tarvittaessa yhteydessä koteihin lapsen asioissa. Vanhempien on myös mahdollista ottaa yhteyttä opettajiin käyttämällä
esim. Wilma-verkkoa. Opettajat ilmoittavat Wilmassa kotitehtävät, koepäivät ja
koealueet. Samoin poissaolot laitetaan Wilmaan. Tunnukset ja Wilman osoite
lähetetään koteihin. Oppilailla on omat tunnuksensa ja huoltajilla omansa.
Torstaina 11.9. järjestetään vuosiluokkien 6-8 vanhemmille vanhempainilta, jossa rehtori käsittelee uudistuneita työrauhalakia ja oppilashuoltolakia. Lisäksi iltaan sisältyy luokkakohtainen vanhempien tapaaminen luokanohjaajan
kanssa. Marraskuussa 5.11. yhdeksänsien luokkien vanhemmille järjestetään vanhempainilta jatko-opintoihin liittyen. Kutsut lähetetään oppilaiden mukana ja/tai Wilmassa. Lisäksi eri luokkien vanhemmat ja luokanohjaajat sekä
oppilaat voivat järjestää yhdessä omia iltojaan. Koululta löytyy tilat.
Edellä mainittujen vanhempainiltojen lisäksi voidaan pitää koululla teemailtoja.
Ohjelmassa on alustus ja keskustelua nuorten elämään kuuluvista aiheista.
KOULUN USKONNOLLISET TILAISUUDET
Uskonnonvapauslaki uudistui ja siltä osin perusopetuslain muutos tuli voimaan
1.8.2003. Koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Perusopetuksen oppilaan osalta
oppilaan huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei omantuntonsa vastaisesti osallistu
näihin tilaisuuksiin. Uskonnollisia tilaisuuksia meillä ovat jouluhartaus syyslukukauden viimeisenä päivänä sekä pääsiäishartaus kiirastorstaina.
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Koulun ohjelmaan sisältyy järjestelmällinen lääkärin ja terveydenhoitajan suorittama terveydenhuoltotyö. Tavoitteena on turvata oppilaan terve fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan myös hänen elinympäristöönsä ja -olosuhteisiinsa.
Oppilaskohtaiseen terveydenhuoltoon sisältyy:

terveyskasvatus

vuosittaiset terveystarkastukset tutkimuksineen

rokotusten tehostaminen

määräaikainen lääkäritarkastus peruskoulun 1., 5., ja 8. luokalla ja sen lisäksi
aina tarvittaessa

nuorison terveystodistus esim. ajokorttia, ammatinvalintaa tai koulutusta var-
ten

sairaanhoito, ensiapu koulutapaturmissa ja sairaustapauksissa

tartuntatautien ehkäisy

lisätutkimuksiin ja erikoissairaanhoitoon ohjaus tarvittaessa

pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden terveydentilan toteaminen ja
seuranta

muutos- ja riskitilanteissa olevien oppilaiden tukeminen ja seuranta

ammatinvalintaan vaikuttavien tekijöiden kartoitus
VASTAANOTTO TALVISALON KOULUSSA
PUHELINTUNTI JA YLEINEN VASTAANOTTO
MAANANTAI
8.00 9.00
TIISTAI
8.009.00
KESKIVIIKKO 8.00 9.00
KESKIVIIKKO 8.00 11.00
TORSTAI
8.009.00
PERJANTAI
8.00 9.00
terveydenhoitaja
terveydenhoitaja
terveydenhoitaja
lääkäri
terveydenhoitaja
terveydenhoitaja
Tiistain poikkeukset:
KK: n 1. ja 3. TIISTAI TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO SAVONLINNAN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA KLO 11.00 – 16.00.
KK: n 2. TIISTAI TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO POHJANLINNUSSA KLO 8.00 – 11.00.
HUOM! Lääkärille aina ajanvaraus terveydenhoitajalta.
Ainoastaan em. aikoina ja välitunneilla ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle. Muuna aikana klo 9.00 – 16.00 ajanvaraus, jolloin suoritetaan mm. terveystarkastuksia. Poikkeuksena kiireellistä hoitoa ja ensiapua tarvitsevat oppilaat. Talvisalon koulun terveydenhoitaja on Marja-Leena Karjalainen, p. 044 417 2371.
HAMMASHUOLTO
Kouluikäisten hammashuolto tapahtuu kunkin oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan, jolloin hammashoidossa käyntien väli voi vaihdella kuukausittain tapahtuvasta oikomishoitokäynneistä kolmen vuoden hammastarkastuskäyntiin. Jos
koululaisella on jotain vaivaa suussa tai hampaistossa, voi hänelle varata ajan
kontrolliin milloin tahansa. Ruokailun jälkeen on suositeltavaa pureskella ksylitolipurukumia, jotta hampaat säilyisivät terveinä!
Hammashoitoon liittyvistä matkoista vastaa oppilaan huoltaja.
Savonlinnan hammashoitola
Pihlajavedentie 8
Ajanvaraus ma-pe klo 8-15
Puh (015) 5277 114 tai 044 417 291, www.hyvis.fi
KOULUKURAATTORI JA PALVELUOHJAAJA
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattori auttaa oppilasta ja kotia
koulunkäyntiin sekä kasvuun liittyvissä asioissa yhdessä koulun muun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuraattori on osa koulumme oppilashuoltoverkostoa. Oppilas tai kotiväki voi kääntyä kuraattorin puoleen esim. seuraavissa pulmissa:
 Toistuvat käytöshäiriöt
 Koulumotivaation puute, aiheettomat poissaolot
 Perheen muuttuneet olosuhteet/ongelmat
 Tunne-elämän ongelmat
 Koulukiusaamiset
 Oppilaiden keskinäiset pulmat
 Oppilaan henkilökohtaiset ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat
Muistathan, ettei huolen tarvitse olla suuri, kun siitä voi vaikkapa keskustella kuraattorin kanssa ja miettiä ratkaisukeinoja. Ota rohkeasti yhteyttä.
Kuraattori Mirja Soininen, p. 044 417 4522 [email protected]
Kuraattorin työparina työskentelee palveluohjaaja Pauli Kokkonen, p. 044 417
4533, [email protected]
KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja – työskentelyyn liittyvissä
kysymyksissä joko henkilökohtaisesti tai luokanopettajan/-valvojan tai erityisopettajan välityksellä niin oppilaat kuin heidän vanhempansakin. Tällaisia luokka-asteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:
•
mahdolliset vaikeudet oppimisessa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen
ongelmat, matemaattiset vaikeudet tai tarkkaavuuden ja keskittymisen työläys.
Oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvänä tukitoimena voidaan tehdä oppimisvalmiuksien arvio.
•
erilaiset oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat kuten kou-
luun tai muutoin elämän-tilanteeseen liittyvät kriisit tai jo pidempään kestänyt
ahdistuneisuus (esimerkiksi sosiaalinen jännittäminen) tai mielialan alavireisyys.
Oppilashuoltotyössä koulupsykologi toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisen ryhmän jäsenenä. Koulupsykologi tekee yhteistyötä muiden koululaisten hyvinvointia edistävien tahojen, kuten kasvatus- ja perheneuvolan, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan tai lastensuojelun kanssa tarvittaessa.
Koulupsykologi Niina Pitkänen, p. 044 417 4202. Päivystysajat tiistaisin ja
torstaisin klo 14.00-14.45 ja 15.00-15.45, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman
kautta. Vastaanotto kaupungintalolla työhuoneessa. Puhelinaika perjantaisin klo
10-12.
LIIKENNE
Noudata erityistä varovaisuutta liikenteessä ja ota huomioon toiset tiellä liikkujat. Oman turvallisuutesi tähden käytä suojateitä. Käytä kypärää myös polkupyörällä kulkiessasi!
LOMA-AJAT JA POISSAOLOLUVAN ANOMINEN
Koulun lomat ovat seuraavat:
syysloma vko 43, 20.-24.10.2014
joululoma 22.12.2014 - 6.1.2015
hiihtoloma vko 9, 23.-27.2.2015
pääsiäisloma 3.-6.4.2014
vapunpäivä 1.5.2014
helatorstai 14.5.2014
Työpäiviä on syyslukukaudella 93 ja kevätlukukaudella 95.
Jos oppilas joutuu olemaan poissa koulusta, on oppilaan vanhemman pyydettävä lupa poissaoloon seuraavasti:
 yksittäinen tunti aineenopettajalta
 enintään 3 päivää luokanohjaajalta
 3 päivää pidemmälle ajalle rehtorilta
Anomuksen voi tehdä esimerkiksi Wilman kautta pikaviestillä.
Jos olet saanut poissaololuvan rehtorilta, ilmoita siitä luokanohjaajallesi. Ilmoita
asiasta myös opettajillesi ja sovi heidän kanssaan, miten hoidat opiskelusi kyseisissä aineissa poissaolosi ajalta. Jos kyseisenä aikana on kokeita, sovi niistä etukäteen opettajasi kanssa, miten ne hoidat. Rästikoepäivä on keskiviikkoisin klo 14-15 luokassa 204.
POISSAOLOJEN SELVITTÄMINEN
Opettaja merkitsee poissaolot Wilmaan. Wilman kautta voi oppilaan huoltaja
seurata oppilaan poissaoloja ja selvittää niitä. Kun teet Wilmassa poissaoloselvitystä, merkitse myös poissaolon tarkempi syy lisätietokohtaan.
Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan lapsensa sairaspoissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä klo 12 mennessä. Ellei ilmoitusta ole tullut, luokanohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Luvattomat poissaolot korvataan.
Mopokortin suorittaminen tulee ajoittaa muulle kuin kouluajalle.
Poissaoloihin ja myöhästelyihin puuttuminen
1. Luokanopettaja /luokanohjaaja seuraa poissaoloja säännöllisesti.
2. Opettaja puuttuu oppilaan epämääräisiin ja toistuviin poissaoloihin ja myöhästelyihin ja on yhteydessä oppilaan huoltajiin.
3. Jos tilanne ei korjaannu, opettaja vie asian oppilashuoltoryhmään, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä: kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, koulupsykologin
vastaanotto tms.
4. Jos koulun ja huoltajien keinoin ei tilanne korjaannu vaan luvattomat tai selvittämättömät poissaolot jatkuvat, on koulu velvollinen tekemään lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa
myös siten, että koulu tekee yhdessä oppilaan ja / tai hänen vanhempansa
kanssa lastensuojeluun pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.
Jos huoltaja ei huolehdi lapsensa koulunkäynnistä, koulu tekee ilmoituksen sivistyslautakunnalle. Ilmoituksesta menee myös tieto lastensuojeluun.
Jos joudut sairastumisen takia lähtemään kotiin kesken koulupäivän, käy ensin
terveydenhoitajalla. Jos hän ei ole paikalla, ilmoita asiasta luokanohjaajalle,
muulle aineenopettajalle tai rehtorille, muuten poissaolo katsotaan luvattomaksi
poissaoloksi ja siitä seuraa rangaistus.
Jos sairastumisen takia jäät pois kokeesta, ota heti kouluun tultuasi itse yhteys opettajaan ja sovi, milloin teet rästiin jääneen kokeen. Rästikoepäivä on
keskiviikkoisin klo 14-15 luokassa 204.
LÄSNÄOLO
Koulun käynti on koululaisen työtä. Peruskoulu on oppivelvollisuuskoulu. Menestyäksesi mahdollisimman hyvin sinun on oltava säännöllisesti tunneilla. Jokaisella tunnilla tarkistetaan läsnäolijat. Jos joudut olemaan poissa normaalilta
lukujärjestykseen merkityltä tunnilta, vaikka jossakin koulun muussa tapahtumassa, sinun pitää ilmoittaa siitä etukäteen opettajallesi. Työelämässäkin ilmoitetaan poissaolosta esimiehelle.
OPETTAJAINHUONE JA KANSLIAT
Opettajainhuone sekä rehtorin, apulaisrehtorin, vararehtorin ja koulusihteerin
kanslia on koulun toisessa kerroksessa opetushenkilöstön käytävällä. Hattu,
lippis tai pipo otetaan päästä myös opettajainhuoneeseen tai kansliaan tultaessa.
OPETUSSUUNNITELMA
Talvisalon koulussa noudatetaan vuonna 2005 käyttöön otettua ja 2013 päivitettyä opetussuunnitelmaa, joka on nähtävissä koulun kotisivuilla. Asianomaiselta
aineenopettajalta saa tarvittaessa tarkennusta asetuksessa mainituista asioista.
Valtioneuvoston antaman asetuksen 475/2006 4§:n mukaisista nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä on sosiaali- ja terveysministeriö
antanut esimerkkiluettelon 302/2007, joka on tullut voimaan 1.4.2007.
Asetus koskee varsinkin käsityön – erityisesti teknisen työn – opetuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä sekä fysiikan, kemian, biologian ja kuvataiteen harjoitustöissä käytettäviä kemiallisia aineita ja valmisteita sekä työkaluja ja sähköisiä laitteita.
OPPIKIRJAT
Koulu hankkii oppikirjat. Oppikirjoja kierrätetään taloudellisista syistä. Pidä ne
asiallisessa kunnossa. Muuten voit joutua korvaamaan kirjan.
OPPILAANOHJAUS
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita niin, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin perusopinnoistaan ja kykenee tekemään itselleen sopivia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.
Opetustyön lisäksi oppilaanohjaajan työhön sisältyvät ohjauskeskustelut, työelämään tutustuttaminen, erilaiset tiedotustehtävät sekä yhteydenpito huoltajiin,
opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön sekä koulu- ja työvoimaviranomaisiin. Oppilaanohjaajan tavoittaa varmimmin Talvisalon koululta ma – to klo
9 - 14.
Huoltajilla on mahdollisuus saada ohjausta lastensa koulunkäyntiin liittyvissä
kysymyksissä sekä ammatinvalinnassa ja jatko-opinnoissa.
Seitsemännen luokan oppilaanohjauksesta vastaavat luokanohjaajat. Kahdek-
sannen ja yhdeksännen vuosiluokan oppilaanohjaajana toimii Marianna Turtiainen, p. 044 417 4527, [email protected]
OPPILASHUOLTO
Koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä.
Yksittäisen oppilaan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien
asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä.
Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa
kanssa: huoltajan on tiedettävä, kun hänen lapsensa asioita käsitellään oppilashuollossa, huoltajalla mahdollisuus tulla myös paikalle. Luokanohjaaja on yhteydessä huoltajiin ennen kuin asiaa käsitellään oppilashuollossa. Luokanohjaaja on myös paikalla tapaamisessa.
OPPILASKUNTA
Kaikki Talvisalon koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta
yhteisten asioiden hoidosta.
Jokaisesta luokasta valitaan kaksi luottamusoppilasta. Luottamusoppilaat
työskentelevät luokanvalvojien apuna hoidettaessa luokan asioita. Luottamusoppilas edustaa omaa luokkaansa oppilaskunnan hallituksessa.
Hallituksen avainhenkilöitä ovat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, jotka oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan oppilaskunnan ohjaavan opettajan
(Raija Naapuri, Ulla Rusanen) kanssa.
Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on johtaa ja ohjata oppilaskunnan toimintaa sekä käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille
tuomia asioita. Hallitus voi ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella
ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille, kuten oppilaskunnalle, opettajille
ja rehtorille. Rehtori tapaa oppilaskunnan hallituksen edustajat säännöllisesti,
minkä lisäksi hallituksen edustajia kuullaan tarvittaessa esimerkiksi opettajankokouksissa. Tärkeä tehtävä kaikilla hallituksen jäsenillä on myös toimia neuvottelijana ja viestinviejänä oman luokan ja oppilaskunnan hallituksen välillä.
PIENRYHMÄT
Talvisalon koulussa toimii seitsemän yksilöllistetyn oppimäärän mukaista pienryhmää, kolme pidennetyn oppivelvollisuuden pienryhmää (joista Pohjanlinnun
opetusyksikkö Asematien päiväkodin yhteydessä) sekä MOPO-ryhmä ja MINIryhmä. MOPO-ryhmässä opiskelee yhdeksäsluokkalaisia, joita valmennetaan
jatko-opintoja varten esimerkiksi tavallista laajempien työelämäjaksojen kautta.
MINI-ryhmässä opiskelevat oppilaat, jotka tarvitsevat erityistä psykososiaalista
tukea. Pienryhmiin tulee oppilaita myös muualta kuin Talvisalon koulun oppilaaksiottoalueelta.
PUHELIN
Ota huomioon hyvät tavat puhelimen käytössä. Oppitunneilla ja ruokalassa puhelimet pidetään äänettömänä ja poissa näkyvistä. Kuvaaminen ja äänittäminen
koulupäivän aikana ei kuulu asiaan, koska se antaa mahdollisuuksia kiusaamiseen.
PUHTAANAPITO JA SIIVOUS
Koska koulu ja sen ympäristö ovat meidän kaikkien yhteistä työympäristöä,
meidän kaikkien velvollisuus on pitää ne omalta osaltamme siisteinä. Sinä voit
vaikuttaa ympäristöösi ja tehdä se viihtyisämmäksi itsellesikin. Heitä siis roskat
roskakoriin, älä lattialle tai pihalle. Samoin toimitaan myös koulumatkoilla ja
esim. koulupäivän aikana toteutetuilla retkillä tai vierailuilla. Jos roskaat tai töhrit ympäristöäsi, sinut voidaan velvoittaa kouluajan ulkopuolella siivoamaan jälkesi.
PYSÄKÖINTIALUEET
Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan polkupyörätelineissä. Mopot ja
moottoripyörät parkkeerataan mopoparkkiin Silittäjänkadun puoleiselle takapihalle. Mopoparkki ei ole välituntialuetta.
RAHA JA ARVOESINEET
Älä jätä rahaa tai arvoesineitä valvomattomiin tiloihin, kuten esimerkiksi naulakoihin.
RUOKAILU
Noudata omaa ruokailuvuoroasi. Ruokavalioasioissa voi ottaa yhteyttä ruokalan
emäntä. Saila Löppöseen, p. 044 417 4732, [email protected]
RUTIINIT
Tietyt rutiinit helpottavat työskentelyäsi. Ole ajoissa paikalla. Tervehdi opettajia
ja henkilökuntaa. Anna tilaa toisille käytävällä ja muuallakin kohdatessa. Avaa
ovi toiselle kulkijalle ja aina aikuisille.
Hyviä käytöstapoja noudattaen tervehdi myös niitä opettajia, jotka eivät sinua
opeta. He kuuluvat samaan työyhteisöön kuin sinä. Tervehdi myös vieraita, joita
silloin tällöin koululla liikkuu. Sinä ja me kaikki olemme koulumme edustajia. Me
annamme omalla käyttäytymisellämme kuvan myös omista perheistämme!
Lue huolellisesti läksyt ja tee aina kotitehtävät. Niitä annetaan, jotta opitut asiat
painuvat paremmin mieleesi harjoittelun kautta, ei kiusaksi. Kun teet joka kerran
läksyt kunnolla, on kokeisiin lukeminen paljon helpompaa.
Ole aktiivinen tunnilla. Se vaikuttaa todistusnumeroihin ja auttaa oppimaan asiat
paremmin. Tee tunnilla muistiinpanonoja.
TAPAHTUMAT LUKUVUONNA 2014 - 2015
Koulun tapahtumakalenteri on Wilmassa kohdassa ”tiedotteet”. Rehtori laittaa
Wilmaan myös viikoittain tiedotteen alkavan viikon tapahtumista, mm. työjärjestyspoikkeamista. Seuraa siis Wilman tiedotteita säännöllisesti!
TUKIOPETUS
Koulussa annetaan rajoitetusti tukiopetusta. Jos kuitenkin olet sairauden takia
joutunut olemaan kauan poissa tai muuten et saa opetuksesta kiinni, ota yhteys
opettajaan. Tukiopetusta voidaan antaa kouluajan ulkopuolella. Lomamatkojen
takia ei tukiopetusta anneta. Myös huoltajat voivat pyytää lapselle tukiopetusta
ja opettaja voi tarjota sitä yleisen tai tehostetun tuen tukimuotona.
TUKIOPPILAAT
Jokaisella 6. ja 7.luokalla on tukioppilaskummeja, jotka ovat 8. tai 9.luokalla.
Koulumme tukioppilaat ovat luottamushenkilöitä, jotka valitaan oman kiinnostuksen ja hakemuksen perusteella. Tukioppilas on tavallinen, kohtuullisesti koulussa pärjäävä, sosiaalinen, toisia kannustava nuori, joka on kiinnostunut ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan.
Tukioppilaiden tehtävänä on vaikuttaa yhteisvastuullisuuteen ja toisia arvostavaan asennoitumiseen. He voivat vaikuttaa siihen, että oppilaiden ääni kuuluu
kouluyhteisössä. Tukioppilaat puuttuvat rohkeasti asioihin ja näin myös toimivat
toisten nuorten kannustajana hankalissa tilanteissa.
Kunkin luokan tukioppilaat kehittävät myös oman luokkansa luokkahenkeä,
edistävät vuorovaikutusta luokassaan sekä toimivat yhteistyössä opettajien ja
muun henkilökunnan kanssa.
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)
Työelämään tutustuminen, kirjainlyhenteenä TET, on perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Se on prosessi, joka käynnistyy yläkoulun alkaessa ja jatkuu toisen asteen koulutuksen työssäoppimisjaksoina aina nuoren
työelämään sijoittumiseen saakka.
Työhöntutustuminen on työpaikalla tapahtuvaa koulunkäyntiä 6 tuntia päivässä.
Nuori ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle makseta siitä korvausta.
Nuori tutustuu työpaikkaan ja sen edustamaan toimialaan sekä jonkin ammattihenkilön työhön.
Lisäksi nuori osallistuu sellaisten avustavien töiden tekemiseen, joista hänen
työnantajan nimeämän vastuuhenkilön valvonnassa arvioidaan selviytyvän.
Työtehtävien tulisi olla mahdollisimman monipuolisia ja selkeitä esimerkkejä
alasta ja työpaikan ammateista.
Työelämään tutustumisjaksoista ja niiden järjestelyistä vastaa luokanohjaaja 7.
luokan ja 8. luokan ruokala-TET:n osalta sekä opinto-ohjaaja 8. ja 9. luokan
osalta.
7.luokkalaiset ovat TETissä lukuvuoden aikana yhden päivän, joko oman vanhemman työpaikalla tai muussa luokanohjaajan kanssa sovitussa paikassa. Li-
säksi seitsemäsluokkalaiset tutustuvat siistijän työhön yhden iltapäivän kevätlukukaudella koulun siistijöiden mukana.
8.luokalla on yksi viikon mittainen TET-jakso keväällä oman kiinnostuksen mukaan valitussa työpaikassa. Lisäksi kahdeksasluokkalaiset toimivat lukuvuoden
aikana koulun ruokalassa keittiöhenkilökunnan apuna klo 10.25-13.00.
9.luokalla on yksi viikon mittainen TET-jakso syksyllä, samoin omavalintaisessa
paikassa. On tarkoitus, että oppilaat yläkoulun aikana tutustuvat mahdollisimman monipuolisesti eri ammatteihin.
TET-jaksot ovat
 9.luokilla viikolla 39, 22.9.-26.9.2014
 7. luokilla 28.11.2014
 8.luokilla viikko 16, 13.4.-17.4.2014
Oppilaat tutustuvat valitsemiinsa ammattialoihin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa seuraavasti: 9 lk ke 8.10.2014 klo 10 - 14; 8 lk vko 11 (viikonpäivä vahvistuu työjärjestyksen valmistuttua).
TYÖRAUHA
Jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oikeus työrauhaan. Sinun on omalta osaltasi annettava toisille myös työrauha. Et saa meluta etkä häiritä toisten työskentelyä. Älä metelöi myöskään käytävillä, koska luokissa voi olla menossa tunti, ja
käytävämelu kuuluu luokkiin sisälle.
Työrauhan ylläpitämiseen kuuluu toisen ihmisen huomioon ottaminen ja toisen
kunnioittaminen ihmisenä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ei kiusaa ketään millään tavalla. Talvisalon koulussa noudatetaan KiVa-koulun eli kiusaamisen vas-
taisen koulun toimintamallia. KiVa-tiimille voi jättää postia oppilaskuntaparven
yhteydessä olevaan postilaatikkoon.
VÄLITUNNIT
Välituntien ajat on kirjattu kohtaan ´koulupäivän aikataulu´. Välitunnit vietetään
koulun alueella ulkona. Ainoastaan ensimmäinen ja viimeinen välitunti ovat
sisävälitunteja.
Jos oppilaan täytyy koulupäivän aikana toimittaa jokin vanhempien antama kiireellinen tai välttämätön asia, huoltaja pyytää vapautusta koulunkäynnistä tietyksi ajaksi. Ilman erityistä lupaa ei siis kaupungille saa mennä. Toivomme, että
myös vanhemmat näkevät tämän menettelyn tärkeänä. Ensisijaisesti on kysymys oppilaiden turvallisuudesta, koska välituntivalvonta toimii vain koulun alueella, ulkona ja sisällä. Vakuutus ei korvaa, mikäli oppilas on poistunut koulusta luvatta tai hän on saanut vapautuksen koulutyöstä.
Kirjastovälitunti on ensimmäinen välitunti klo 8.45-9.00. Silloin on mahdollista
asioida ja oleskella koulun kirjastossa.
Koulualue käsittää koulurakennuksen aidattuine piha-alueineen. Mopoparkki ja
kumirouhekenttä eivät ole välituntialuetta.
VÄLIPALA
1-6 luokkalaisten välipala on 13.00-13.15 välitunnilla ja 7-9 luokkalaisten klo
14.00-14.15. Poikkeuksen tekee perjantai, jolloin välipala on kaikille klo13.0013.15. Suositeltavaa on ostaa välipalalippuja 10 kappaleen nipuissa. Tämä nopeuttaa välipalajonoa.
YHTEINEN OMAISUUS
Sinun tulee huolehtia omalta osaltasi, että koulussa oleva yhteinen omaisuus
pysyy siistinä ja hyvässä kunnossa. Jos olet kuitenkin rikkonut tai muuten vahingossa turmellut koulun käytössä olevaa omaisuutta, sinun täytyy heti kertoa
siitä jollekin opettajalle.
KOULUKULJETUKSEN YHTEYSTIEDOT
Huoltajan tulee perua kuljetus suoraan koulukyytien järjestäjältä, kun lapsi ei
käytä koulukyytiä.
HT-TAKSI PASI OY, Pasi Hirvonen Puh. 044-3441420 (auto, ensisijaisesti),
kuljettaja 050-5053181 Samuli Autio, [email protected]
0400 555139 (Pasi Hirvonen) Sähköposti: [email protected]
KOULUTAKSI JORMA KIUKKONEN peruutukset ja muutokset puh. 040-591 2985 suoraan
autoon ja varalla Jorma Kiukkosen puhelin 0400-256 323
KOULUTAKSI JUKKA VÄNTTINEN Puh. 040 7276574
Sähköposti: [email protected]
KOULUTAKSI MIKKO MIELONEN Puh. 050-528 1371 Mikko Mielonen
PALI 1 peruutukset puh. 040-820 11 11
PALI 2 peruutukset puh. 040-820 22 22
KOULUTAKSI TONI HUTRI Puh. 0500-150522 (autoon) tai 045-1306030
(Juuso Kiiskinen) tai 0400-820587 (Toni Hutri)
SAVONLINNAN ULATAKSI puh. 1060100 puh. 015-1060100 matkapuhelimesta
JÄRVISUOMEN TAKSIPALVELU Ensisijaisesti peruutukset toimiston numeroon 0440252471
29