Tehola-Kullasvaara kysely alueen yrityksille

Comments

Transcription

Tehola-Kullasvaara kysely alueen yrityksille
NELI- North European Logistics
Institute
Tehola- Kullasvaaran yrityspuistohanke
TEKU-projekti
TEKU-projektin haastattelut toteutettiin 4-9/2013
Kyselyt lähetettiin 52 henkilölle puhelinkeskustelujen
perusteella
Vastausprosentti oli 36,5, aloittaneita oli 48,1
prosenttia kokonaismäärästä.
Vastauksen jättäneet edustavat 468 työntekijää
Tehola-Kullasvaaran alueella 22 eri yrityksestä.
Toimialat
3
4
Toivotut palvelut
5
6
7
8
9
Muut huomiot




Yrityspuiston tunnettavuus: vähän tai ei
ollenkaan 72,7 %. Hyvin tai erittäin hyvin 13,4
% vastaajista.
Yhteiset toiminnot Tehola- Kullasvaaran alueen
yritysten kanssa noin puolet kyllä ja puolet ei.
Hieman yli puolet yrityksistä ei käytä tällä
hetkellä Kouvolan kaupungin palveluja.
Halukkuus yrityspuiston perustamiseen:
todennäköistä tai melko todennäköistä 53,3 %
vastaajista.
10
Tutkimuksen havainnot mahdollisista tarpeista:

Alueen hallinnointi



Työvoiman välitys





Hetkellinen työvoiman tarve? Erityisosaaminen?
Alueen kunnossapito
Turvallisuusasioista huolehtiminen
Mahdollinen tilojen hallinnointi ( Kinno)
Ympäristöasioista huolehtimien keskitetysti


Tiedonvälitys, markkinointi, kilpailutus, toimistopalvelut
Alueen toimintojen ja kompetenssien tuntemus
Jätteiden käsittely, kierrätys
Yritysten tunnettavuuden parantaminen

Nettisivut, mainokset, jutut jne.
11
Työpajatehtävät


Tehtävä 1.
Mitkä ovat tärkeimmät toiminta-alueet joissa
voisi olla yhteistoimintaa alueen yritysten
välillä?


Luettele kolme tärkeintä yhteistoiminta-aluetta
Miksi nämä kolme?
12
Työpajatehtävät


Tehtävä 2.
Hankkeen jatkon toimintamalli





Joku tai jotkut alueen yrityksistä ottavat
vetovastuun?
Karhulan malli ( ry ja koordinoiva yritys )?
Haminan malli ( NELI:n hankerahoitus)?
Uusi perustettava osakeyhtiö?
Joku muu malli?
 Esim. paikallinen toimija joka hoitaa
koordinoinnin hankerahoituksella tai
yritysrahoituksella ja jäsenmaksuilla
13
Työpajan yhteenveto

Tehtävä 1. Tärkeimmät yhteistoiminta-alueet
 Sisäinen ja ulkoinen markkinointi
 Resurssipörssi
 Työvoimapörssi
 Koulutukset tärkeät
 Tulityökortit, työturvallisuuskortit, EA-kurssit
yms.
 Web-sivusto, tavarapörssit, tiedotus
 Vartiointi yhteiseksi
 Päätoimijat mukaan!
14
Työpajan yhteenveto

Tehtävä 2. Hankkeen jatkon toimintamalli



Parhaimpana esimerkkinä nähtiin Karhulan malli tai
vastaava toiminta.
Rahoituksessa voisivat yritykset olla omalta osaltaan
mukana, myös hankerahoitusmahdollisuudet pitää
selvittää.
Hankkeen eteenpäinvienti starttivaiheen jälkeenkin
nähtiin tärkeäksi.
15
Loppukeskustelun aiheita

Miten edetään?





Jatkotoimet NELI, Kinno, Yritykset?
Hankerahoitus loppuu lokakuussa ( NELI)
Rahoituksen järjestäminen tulevaisuudessa?
 hankerahoitus vai yritykset?
Yhteyshenkilöt hankkeen jatkotoimissa?
Valittu toimintamalli?
 Vetovastuu
16
Kymi Development osuuskunta


Kouvolassa toimiva osuuskunta ( Vartiotie 5)
Tällä hetkellä13 jäsentä yrityselämän
asiantuntijoita

Valmiuksia mm. tiedotus-, toimistopalvelut,
turvallisuuskoulutukset. Vaarojen tunnistaminen ja
riskien arviointi, melualtistus- ja kehon
tärinäaltistusmittaukset.

Konsulttipalveluja mm. henkilöstön kehittäminen,
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi. Energia- ja
ympäristöselvitykset, projektisihteeripalvelut,
tapahtumajärjestelyiden tuki. Rakentaminen
17