VTK PK 7_2013.pdf

Comments

Transcription

VTK PK 7_2013.pdf
Heka Maunula
vuokralaistoimikunta
PÖYTÄKIRJA
7/2013
1(4)
16.06.2013
VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 7/2013
Aika
Paikka
Läsnä
11.06.2013 kello 18.00
Metsäpurontie 14, kerhotila
Harry Wikström
puheenjohtaja
Anne Vuori
sihteeri
Sinikka Aaltonen
Tanja Sjöstedt
Kalevi Hakokorpi
Tiina Salonen
Katri Vänskä
Raija Vuorentausta
Teemu Kassinen
Pentti Tarhonen
Markku Jakonen
Kari Somppi
Ari Riikonen
Jaana Pesic
Henry Häggqvist
Irene Lehtinen
Tom Ruotsalainen
Mirja Ryske
Mauri Helovirta
Leena Pölönen
Kari Danielsson
Riitta Vahtera
Vesa Jurmu
Heka Maunula, toimitusjohtaja
Jari Rodriguez
Heka Maunula, tekninen isännöitsijä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntömääräisesti koolle kutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 6/2013 pöytäkirja muutoksitta.
5. Yhtiön ja talotoimikuntien (asukkaiden) välinen yhteistyö – ja muut esille tulevat asiat
Kokoukseen oli kutsuttu toimitusjohtaja, isännöitsijät ja työnjohtaja.
Työnjohtaja Kai Salonen ja Isännöitsijä Juha Vuorenmaa olivat lomalla, joten
luonnollisesti he eivät olleet paikalla. Toimitusjohtaja Vesa Jurmu ja Tekninen
isännöitsijä Jari Rodriguez olivat paikalla ja vastasivat talotoimikuntien
edustajien esittämiin kysymyksiin. Isännöitsijä Sami Sandström ei ollut paikalla
vastaamassa kysymyksiin, vaikka suurin osa kysymyksistä oli tarkoitus esittää
juuri hänelle ja selvittää hänen kanssa tulleita ongelmia.
Todetaan että informaatio katkoksia on ollut usein, ja niitä pyritään korjaamaan.
mm. Nuotiokujalla on urakoitsijan vaihduttua vedetty pensaita moottorisahalla
nurin, vaikka edellisen urakoitsijan aikana riitti ns. liinakiinitys pensaisiin talon
julkisivun maalauksen tieltä.
2(4)
Käytiin keskustelua isännöitsijä Sami Sandströmin kanssa tulleista ongelmista.
Toivotaan hänelle opastusta ”tervetuloa taloon”, emme kaipaa diktatuuria
loistavan asukasdemokratian sijaan. (ongelmien selvittely jatkuu ”yksityisesti”
toimitusjohtajan kanssa).
Toimitusjohtaja Vesa Jurmu kysyi että mitä on yhteistyö yhtiön ja talotoimikuntien välillä? Miksi vuokralaistoimikunnan kokouksissa tulee negatiivinen tunne?
Todetaan että yhteistyö on vuorovaikutusta keskenämme. Ongelmista pitää
pystyä puhumaan avoimesti, täytyy muistaa että asiat riitelevät, eivät ihmiset.
Yhtiön negatiivinen asenne kehitysprojekteihin ärsyttää, asioita ei selvitetä vaan
heti vastataan ”ei onnistu”.
Miksi VTK:n kokouksissa on negatiivinen tunnelma? Ainoa paikka missä vaihtaa
mielipiteitä ja kokemuksia muiden yksiköiden edustajien kanssa. Asiat riitelevät,
eivät ihmiset.
6. Esitys toisen työnjohtajan palkkaamisesta
Vuokralaistoimikunta on tehnyt kokouksessa 6/2013 yhtiölle esityksen toisen
työnjohtajan palkkaamiseksi Kai Salosen työpariksi. Toimitusjohtaja Vesa Jurmu
on ehdotuksen kannalla. Hallitus päättää millä aikataululla palkkaus onnistuu.
Sitä, tuleeko uusi työnjohtaja talon sisältä, ei vielä voida sanoa.
7. Esitys viherviisikon hoitosopimuksen muuttamisesta / lakkauttamisesta.
Vuokralaistoimikunta on tehnyt kokouksessaan 6/2013 yhtiölle esityksen
viherviisikon sopimuksen muuttamisesta / lakkauttamisesta. Toimitusjohtaja
Vesa Jurmu kertoo että sopimus päättyy vuoteen 2013, eikä optiovuotta käytetä.
Toimitusjohtaja Vesa Jurmu pyytää talotoimikunnilta muita malleja viheralueiden
hoidon suorittamiseksi.
Eräs malli olisi että tarjotaan viheralan opiskelijoille harjoittelupaikkoja, jolloin
työllistäisimme nuoria opiskelijoita ja saisimme esim. opettajien valvonnassa
suoritettuja viheralueiden hoitotehtäviä.
8. Pisteytystyöryhmän laajentaminen
Mikäli ympäristöministeriön lakiesitys menee läpi, tulee tasaukseen muutoksia.
Nyt kuitenkin vuokralaistoimikunta esittää Heka Maunula alueyhtiön
hallitukselle pisteytystyöryhmän laajentamista, niin että työryhmä tekee
esityksen millaisia yksikkökohtaisia tasauksia voitaisiin suorittaa alueyhtiön sisällä
tasattavaksi hoitovuokrassa.
Nykyinen pisteytystyöryhmä on:
Kari Danielsson, Tanja Sjöstedt, Mauri Helovirta, Henry Häggqvist ja Vesa Jurmu.
Kokous päätti esitysten mukaisesti täydentää työryhmää seuraavilla henkilöillä:
Irene Lehtinen, Kari Somppi ja Tom Ruotsalainen.
9. Tasausesitys
Pisteytystyöryhmä on tehnyt tasausesityksensä vuodelle 2013. Ihmetystä
herätti Maunulantien nousu 45,2% on noin 1,54 euroa per neliö.
Pisteytystyöryhmän esitys hyväksyttiin muutoksitta.
3(4)
10. VNK:n lausuntopyyntö
Vuokralaisneuvottelukunta on pyytänyt lausuntoa ympäristöministeriön
lakiesitykseen. Päätettiin esityksen mukaisesti jättää lausunto antamatta.
11. Yhteisen työmaatoimikunnan kuulumisia
Ei kokousta, ei kuulumisia.
12. VNK:n kuulumisia
Kokouksessa ollut läsnä tekninen päällikkö Marko Porkkali. Kokouksessa todettu
että ainoa alueyhtiö joka on toimittanut koko PTS materiaalin Hekaan on Maunula.
Heka Maunula on myös osoittanut olevansa kärkisijalla taloudenhoidossa ja
rakennusten kunnon ylläpidossa muihin alueyhtiöihin verrattuna.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja luottamuksesta äänestetty. He saavat
jatkaa toimissaan ja nauttivat VNK:n luottamusta.
Esitetty kritiikkiä VNK:n pöytäkirjojen muodosta.
VTK laatii kirjelmän VNK:n toiminnasta. Katsomme että VNK on riitaantunut
niin pahasti että se tärkein, vuokralaisten huomioiminen ja asioiden ajaminen
asukasdemokratian nimissä jää taka-alalle.
Hyyryläispäiviin voi osallistua 1 hlö per yksikkö, mikäli paikkoja jää yli,
edellisvuoden tapaan voi samasta yksiköstä osallistua kaksi. Osallistujat sihteeri
Anne Vuorelle.
Yläkiventie 4 talotoimikunta on tehnyt VNK:lle esityksen toimintarahaksi vuodelle
2014. Vuokralaistoimikunta esittää toimintarahaksi vuodelle 2014 Heka Maunulan
mallia, joka on käytössä myös Heka Malmilla.
13. Hallituksen kuulumisia
Henkilöstön tulospalkkio
Hekan strategia
Toimintasuunnitelma 2013
Vuokravelkatilanne
Viherviisikko
Malmin ja Maunulan toimistot yhdistyvät. Taloushallinnon toiminnot keskitetään
Hekaan. Jatkossa on 9 toimipaikan verkosto nykyisen 21 sijaan. Yhdistymiset
on jo aloitettu toimitusjohtajuuksia yhdistämällä.
Uusi toimisto suunnitellaan, mielellään kaupungin omistamaan rakennukseen,
hyvien liikenneyhteyksien äärelle.
Alueyhtiöiden hallitukset, talotoimikunnat ja vuokralaistoimikunnat jatkavat
toistaiseksi nykymallin mukaisesti.
Mikä on etäpalvelupiste? Auki esim. 2 krt / vko tiettyjen asioiden hoitamiseen.
4(4)
14. Muut esille tulevat asiat
Vuokralaistoimikunta teki kokouksessaan 6/2013 esityksen securitaksen
poistamisesta päivystyksen välikätenä. Selvitetään onko tulossa Heka
tasoinen päivystys, asiaan palataan.
Asukaspäiville lähtee vapaana olevalle paikalle Suonotkontie 8 talotoimikunnan
jäsen.
Ulkoalueiden omatoimirakentamisesta malliesimerkiksi Torpparinmäentie 32
esitys muutamalla pienellä mitta tarkennuksella.
15. Seuraava kokous
13.08.2013 kello 18 Metsäpurontie 13
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.15.
Harry Wikström
puheenjohtaja
Anne Vuori
sihteeri

Similar documents