Diat työsuhdeasioihin liittyen

Comments

Transcription

Diat työsuhdeasioihin liittyen
Työsuhdeasiat ja työntekijän
ohjaaminen palkkatuella
työllistettäessä
Lieksa 23.1.2014
Ohjelma
- Tervetuloa
- Lakisääteiset työnantajavelvoitteet
Piia Heikkinen, Kristiina Turunen
- Miten työnantaja voi tukea työntekijän työllistymistä?
Marika Myllynen
- Mitä kuntakokeilun tarjoama työhönvalmennus sisältää?
Marjo Vallius-Hyttinen, Raija Schroderus
Palkkatukiprosessi
1.
Yhdistyksellä
työtehtävä
2.
Valtakirjat ja
paikan
avaus
TE-toimistosta
hakijoita
Haastattelut
Palkkatukihakemus &
työsopimus
Palkanlaskenta, tilitykset, neuvonta
Perehdytys
Työskentely
yhdistyksessä ja palautekeskustelut
Työhönvalmennus
Työtodistus
Palkkatodistus
Lakisääteiset
työnantajavelvoitteet
Palkanlaskenta
o Palkka lasketaan työsopimuksen perusteella
o Maksupäivä yleensä kuukauden viimeinen
arkipäivä
o Muutokset tavanomaiseen palkanlaskentaan
tulee ilmoittaa määräpäivään mennessä (mm.
palkattomat poissaolot, yli viikon sairauslomat,
työsuhteen ennenaikainen päättyminen)
o Palkka tulee olla työntekijän käytettävissä
viimeistään palkanmaksupäivänä
Työajanseuranta
o Lakisääteinen ja pakollinen
o Suositellaan paperilla olevaa, allekirjoitettua ja
päivättyä, työnantajan hyväksymää lomaketta
o Voidaan seurata kokonaistyöaikaa, vuosilomien
kulumista sekä sairauspoissaoloja (nykyisin
ilmoitus työterveyshuoltoon yli 30pv
sairauslomista)
Vuosilomat
o Lomaoikeus syntyy, jos työpäiviä on vähintään 14pv/kk
(voidaan ketjuttaa vajaat ensimmäinen ja viimeinen
työkuukausi)
o Kertymä alle vuoden työsuhteessa 2pv/kk
o Jos työsuhde tulee kestämään yhteensä vähintään
vuoden, kertymä 1.4 alkaen 2,5pv/kk
o Tes voi määrittää toisin
o Määräaikaisuuden perusteella voi kuluvalta
lomanmääräytymisvuodelta kertyneitä vuosilomapäiviä
sopia pidettäväksi työsuhteen aikana
o Jos lomapäiviä jää pitämättä ja niistä maksetaan
lomakorvaus, palkkatuki ei tätä kata
Vuosilomat (jatkoa)
o Työnantaja määrää, milloin vuosiloma pidetään. Ilmoitus
hyvissä ajoin, väh. 2vko ennen loman alkua. Työntekijä voi
esittää asiasta toivomuksen
o Työnantajan velvollisuus on pitää seurantaa
vuosilomapäivien kulumisesta
o Lomaraha maksetaan työsopimuksen päätteeksi
o Vaikka vuosilomalaki ei lomarahaa tunne (lisäetu, jonka tes
yleensä tuo), olemme laskeneet palkkatukityöntekijöille
lomarahan. Lomaraha haetaan palkkatukitilityksen
yhteydessä kuukausittain, jolloin se on työnantajan
käytettävissä, kun lomaraha erääntyy maksuun
työsopimuksen päättyessä
Sairauslomat
o Palkallinen sairausloma vähintään Kelan määrittämä
omavastuuaika, 1+9pv
o Tes voi sopia pidemmästä jaksosta, jolloin sv-korvaus
haetaan työnantajalle -> pienempi kuin palkkatuki,
molempia ei makseta yhtä aikaa
o Työpaikalla syytä sopia ilmoituskäytännöistä
o Vuosilomat kertyvät myös sairausloman ajalta (enintään
75 työpäivää)
o Omavastuuajan jälkeen, työnantajan
palkanmaksuvelvollisuuden päättyessä, työntekijä hakee
sv-korvauksen Kelalta itse
Työsuojelu
• Työnantajalla on laissa säädetty vastuu huolehtia
turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä
• Perehdyttäminen
• Työsuojelun toimintaohjelma
– Pohjana kartoitus työpaikan riskeistä
• Työterveyden toimintasuunnitelma
• Yli 10 henkilön työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu
• Työntekijöillä on omalta osaltaan vastuu ilmoittaa
esimiehelle havaitsemistaan epäkohdista
Työterveyshuollon järjestäminen
• Ostetaan terveyskeskukselta tai yksityiseltä
lääkäriasemalta
• Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan
yhdessä työterveyshuollon kanssa
• Minimi vaatimuksena työpaikkaselvitys, terveydelle
riskejä aiheuttavassa työssä työhöntulotarkastus
• Työntekijöille voi kustantaa myös terveydenhuollon
palveluja (terveystarkastukset, sairasvastaanotto)
Lisätietoa
• Jelli.fi/tyollistaminen
• Työturvallisuuskeskus ttk.fi

Similar documents