Toimijuus, arki ja vanhusten hoito

Comments

Transcription

Toimijuus, arki ja vanhusten hoito
IKÄEHYT-HANKE
Rovaniemi 29.11.2012
TOIMIJUUS, ARKI
(JA VANHUSTENHOITO)
Jyrki Jyrkämä
Sosiaaligerontologia, sosiologia
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto
[email protected]
HAASTE
”Mutta jos otamme vakavasti ihmisen vanhenemisen
erityislaadun, joudumme etsimään myös biologian,
terveyden ja toimintakyvyn tarkasteluun sellaista
tulkintakehystä, joka kykenee ottamaan huomioon
vanhenemisilmiöiden historiallisuuden,
tilannesidonnaisuuden ja ihmisen oman toiminnan
merkityksen.”
Marja Jylhä: Millainen tiede gerontologia on?
Virkaanastujaisesitelmä Tampereen yliopistossa 17.5.2005.
Toimintakyky:
Segmentaatio, pilkkoutuminen, keskimääräisyys,
kontekstittomuus
Jyrki Jyrkämä / JY
PALVELUTARVE
Toimia-hanke
Palvelutarpeen arvioinnissa tarkastellaan asiakkaan
toimijuutta, arjesta suoriutumista ja
elämäntilannetta laaja-alaisesti ja moniulotteisesti.
Toimijuus viittaa asiakkaan kyvykkyyteen ja
mahdollisuuksiin käyttää jäljellä olevaa
toimintakykyään arkielämässään, tehdä sitä
koskevia ratkaisuja ja valintoja ja näin elää
toimintakyvyn heiketessäkin tarpeidensa ja
tavoitteidensa mukaista elämää.”
www.thl.fi/toimia/tietokanta/
TOIMIJUUS?
(Agency)
Tausta ja perusta sosiologiassa, sosiaalipsykologiassa
Kysymys rakenteiden ja toiminnan välisestä suhteesta
Mikä determinoi ihmisten tekemisiä?
Kysymys vapaasta tahdosta:
geenit, ympäristö, toiminta
Tyhjä, saippuainen, abstrakti käsite
Erilaiset merkitykset
Jyrkämä, Jyrki: Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä –
hahmottelua teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi.
Gerontologia 22 (2008): 4, 190-203.
Jyrki Jyrkämä / JY
TOIMIJUUS
(agency)
Inhimillisen toimijuuden periaate:
(Mukaillen Elder, Kirkpatrick & Crosnoe 2003)
Ikääntyvät ihmiset tarkkailevat ja rakentavat
elämänkulkuaan, elämäntilanteitaan ja
vanhenemistaan toimien ja tehden valintoja niissä
rakenteellisissa ja kulttuurisissa - niin rajoja, esteitä
kuin mahdollisuuksiakin luovissa - ajallispaikallisissa puitteissa, joissa he elämäänsä
ikääntyessään elävät.
Muistisairas? Liikuntakyvytön? Kuoleva?
Tunnistaminen/tunnustaminen?
TOIMIJUUS VIITEKEHYKSENÄ
Kolme perspektiiviä, näkökulmaa:
Elämänkulku
Rakenteet
Tilanteelliset modaliteetit
Sisäkkäisyys/sisäisyys:
aika -> paikka -> tilannne
ELÄMÄNKULKU
Eletty
elämä
Ajallis-paikallinen sijainti
Rajoitukset,
esteet
Linkittyneet
elämät
Reflektoiva,
toimiva
yksilö
tässä ja nyt
Mahdollisuudet,
kannusteet
Ennakoitu
tuleva
(Mukaillen Giele ja Elder 1998)
RAKENNEKOORDINAATIT
(Paikantaminen)
Ikä
Sukupuoli
Ajankohta
Kohortti, sukupolvi
TOIMIJUUS
Ympäristö
Yhteiskuntaluokka
Kulttuurinen
tausta, etnisyys
TILANTEELLISET MODALITEETIT
Ruumiilliset kykenemiset
Pakot,
välttämättömyydet,
esteet, rajoitteet
Taidot, tiedot
Tavoitteet, päämäärät,
motivaatiot
Tunteet, arviot, arvostukset
Mahdollisuudet,
vaihtoehdot
REFLEKSIIVISYYS
Pohdinnallisuus
Margaret Archer:
“No reflexivity, no society”
Kommunikatiivinen refleksiivisyys, autonominen
refleksiivisyys, metarefleksiivisyys, “särkyvä”
(fractured) refleksiivisyys
Elämänkulku-, rakenne-, tilannerefleksiivisyys
Refleksiivisyyden tunnistaminen ja tunnustaminen
Refleksiiviset interventiot
Tilan, tarjoumien anto
Jyrki Jyrkämä / JY
FOKUS: Toimija(t)
Arviointitilanteet:
tutkimukset, institutionaaliset,
arjen arvioinnit
SAS-kokoukset, hoito- ja palvelusuunnitelmat,…
Elämänkulku, paikantaminen ja
tilanne
Itsestäänselvyydet, stereotypioinnit
Arvioinnin objektiivisuus, mittaaminen
Arvioinnin ”monimodaalisuus”
FOKUS: Elämäntilanteet
Vanheneminen elämäntilanteiden muutosprosessina
Siirtymät, murtumat, katkokset,..
Muutos elämäntilanteessa, muutos toimijuudessa!
Minäkuva, aika- ja odotusperspektiivit,
”arkivalta”
Jyrki Jyrkämä / JY
FOKUS:
Arkilogiikat:
Koti, palvelutalo, vanhainkoti, terveyskeskusosasto, …
Elämänkulku ja paikantaminen
Mitä pitää osata, kyetä,…
Mikä itsestään selvää, mikä sallittua,…
Paikalliskulttuurit:
Mitä odotetaan osattavan, kyettävän,…
Arkiset toimintakäytännöt:
Mitä pitää osata, kyetä,…
Ruokailu, herääminen, kylvetys,…
Jyrki Jyrkämä / JY
KOTIANALYYSI
Kyetä
Koti fyysisenä, teknologisena, tilallisena ympäristönä
Osata
Koti tiedollisena ja taidollisena ympäristönä
Täytyä
Koti arkisten välttämättömyyksien ja pakkojen ympäristönä
Haluta
Koti toiveiden, tavoitteiden ja päämäärien ympäristönä
Voida
Koti mahdollisuuksien, vaihtoehtojen ja valintojen ympäristönä
Tuntea
Koti arvioinnin, arvotusten, kokemisen ja tunteiden ympäristönä
FOKUS:
Fyysiset ja sosiaaliset tilat:
Mitä pitää osata, kyetä,…
Mikä on mahdollista, mikä ei…
Mitä tunnetaan..
Hyvinvointiteknologia:
Mitä pitää osata, kyetä,…
Turvapuhelin, kodin teknologisointi,…
Teknologinen toimijuus:
Elämäntilanne-, laite- ja seurausanalyysi
Jyrki Jyrkämä / JY
MITÄ TOIMIJUUS ON TAI EI OLE?
On:
analyyttinen (tutkimus)viitekehys,
käsitteellinen väline reflektoida käytännön
toimintaa ja tilanteita,
väline tulkita ja ymmärtää ihmisiä
Ei ole:
uusi ”ihmekäsite”,
yhtä kuin aktiivisuus
Merkitys:
tutkimukselle, käytännölle, arjelle?
TOIMIJUUDEN ULOTTUVUUDET
Ihmiskuva – ontologinen ulottuvuus
Analyysin viitekehys – epistemologinen ulottuvuuus
Kehys lähestyä käytäntöä ja käytäntöjä – praktinen
ulottuvuus
Kysymys hyvästä elämästä - eettinen ulottuvuus
Martha C. Nussbaum (2011) Creating Capabilities. The Human Development
Approach. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge.
Jyrki Jyrkämä / JY
TEOREETTISIA JUTTUJA
Archer, Margaret (2012) The Reflexive Imperative in Late Modernity.
Cambridge University Press: Cambridge.
Elder, Glen H; Kirkpatrick Johnson, Monica and Crosnoe, Robert (2003)
The emergence and development of life course theory. Mortimer,
Jeylan T and Shanahan, Michael J (eds) Handbook of the Life
Course. Kluwer, New York.
Flaherty, Michael G (2011) The Textures of Time. Agency and Temporal
Experience. Temple University Press: Philadelphia.
Jeffery, Liz (2011) Understanding Agency. Social Welfare and Change.
The Policy Press: Bristol.
Marshall, Victor W (2005) Agency, events, and structure at the end of the
life course. Advances in Life Course Research, Vol 10, 57-91.
Elsevier, New York.
Jyrki Jyrkämä / JY
EMPIIRISIÄ TUTKIMUKSIA
Riitta Koivula:
Lounasruokailu toimintakäytäntönä,
”laitosomaishoitajuus”
Elisa Virkola:
Varhaisvaiheen dementia elämäntilanteena
Hanna Ojala:
Ikääntyneet naiset opiskelemassa
Jyrki Jyrkämä / JY