Results pulp&paper 1/2012, Metso`s customer magazine for

Comments

Transcription

Results pulp&paper 1/2012, Metso`s customer magazine for
SIVUJA SUOMEKSI
Riittävätkö biomassavarat
vastaamaan Euroopan energiatarpeita?
Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä lämmön ja sähkön
tuotantoon sekä liikenteen biopolttoaineeksi siten, että vuonna 2020 käyttö on 20 prosenttia
loppuenergian kulutuksesta. Suurin osa tästä tavoitteesta on tarkoitus kattaa bioenergialla. Jotta EU:n
tavoitteeseen päästään, tarvitaan 220 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe) bioenergiaa vuodessa,
mikä merkitsee noin 500 miljoonaa tonnia kuivaa biomassaa. Tällä hetkellä bioenergian käyttö on
noin 10 prosentin luokkaa ja noin 100 Mtoe. Yli 50 prosenttia EU:n energian kulutuksesta menee
lämmöntuotantoon. Samanaikaisesti EU on asettanut tavoitteeksi vähentää energiankulutusta ja
kasvihuonepäästöjä, joten tämä luo lisämahdollisuudet uusiutuvan energian lisäämiseen. Oleellista on
lisätä biopolttoaineiden käyttöä lämmön, sähkön ja mahdollisesti myös kylmän tuottamiseen, jolloin
polttoaineesta saatava hyöty on paras.
VTT on selvittänyt EUBIONET
III -projektissa bioenergiavaroja Euroopassa. Selvityksen
mukaan vuotuinen teknistaloudellinen bioenergiapotentiaali on noin 157 Mtoe ilman
biohajoavaa jätettä. Peltobiomassat ja metsätähde ovat
suurin käyttämätön potentiaali.
Metsätähde, jonka potentiaali
on noin 40 Mtoe, ei yleensä
sovellu teollisuuden puuraakaaineeksi. Haasteena on lisätä
hakkuutähdeiden käytön lisäksi
harvennuspuun käyttöä ja
vähentää tuotanto- ja logistiikkakustannuksia.
Peltobiomassoille esitetään
monessa selvityksessä suurta
potentiaalia (80 – 180 Mtoe/v),
mutta niiden korjuu, logistiikka
ja käyttö voimalaitoksissa on
haasteellista ja käyttö melko
vähäistä. Markkinoilla ei ole vakiintunutta ja kustannustehokasta korjuutekniikkaa muulle
kuin viljan oljelle. Peltobiomassat luovat haasteen sähköntuotannossa polttoaineen
kemiallisten ja fysikaalisten
ominaisuuksien takia. Haasteita on polttotapahtumassa
kattilan likaantumisessa ja
kuumakorroosiossa.
Kestävä kehitys korostuu
myös bioenergian tuotannossa
ja kuljetuksessa. Peltobiomassojen osalta erityisesti
maankäyttökysymykset sekä
kasvihuonekaasupäästöt ovat
tärkeimmät. Lisäksi keskus-
tellaan kilpailutilanteesta
bioenergian, ruoan ja lannoitetuotannon välillä. Kriteereitä
ja sertifiointijärjestelmiä on
maailmalla viitisenkymmentä.
Osa kriteereistä on toisiinsa
nähden ristiriitaisia ja vaikeasti
todennettavissa. Kriteerit
koostuvat ympäristö-, talousja sosiaalisista näkökohdista.
Yhtenäisiä kriteereitä ei ole olemassa kiinteille ja kaasumaisille
polttoaineille. EU:n uusiutuvien
energialähteiden direktiivi
asettaa kestävän kehityksen
kriteerit liikenteen biopolttoaineille. EUBIONET III -selvityksen
mukaan markkinatoimijat näkivät tärkeimpinä kriteereinä kasvihuonekaasupäästöt, energian
käytön sekä vedenkulutuksen.
Kestävän kehityksen kriteerit
voivat pienentää tai lisätä myös
bioenergian potentiaalia.
Onko biopolttoaineiden
tuonnista ratkaisu Euroopan
lisääntyvään biopolttoaineiden tarpeeseen? Kyllä on niissä
maissa, joissa omat bioenergiavarat eivät riitä kattamaan asetettua tavoitetta. Näissä maissa
kuten Alankomaissa, Belgiassa
ja Isossa-Britanniassa bioenergian kestävää käyttöä tuetaan.
Tärkein tuontipolttoaine on
puupelletit, joita käytetään
pölypolttokattiloissa kivihiilen
seospolttoaineena. PohjoisAmerikka ja Venäjä kattavat yli
80 prosenttia puupellettien
tuonnista Eurooppaan, mikä
on lähes 2 miljoonaa tonnia.
Puupellettien kansainvälinen
käyttö on noin 16 miljoonaa
tonnia, josta Eurooppa käyttää
11 miljoonaa tonnia. Euroopan
sisäinen pellettikauppa on 3,3
miljoonaa tonnia. Pöyry on
arvioinut, että vuonna 2020
pellettien markkinat ovat
maailmanlaajuisesti noin 58
miljoonaa tonnia ja tuonti
Eurooppaan kasvaa 20 miljoonaan tonniin. Mukaan tulee
myös uusia tuontimaita kuten
Brasilia ja Etelä-Afrikka.
Monissa hankkeissa kehitetään myös uusia biopolttoainetuotteita kuten kivihiilen
korvaavaa biohiiltä, jonka
ominaisuudet ovat kivihiiltä
lähellä. Biohiiltä voidaan kuljettaa edullisesti pitkiä matkoja,
ja säilyvyys on parempi kuin
yleensä jalostamattomilla
biopolttoaineilla kuten kuorella, sahanpurulla ja hakkeella.
Ensimmäiset tehtaat ovat
käynnistymässä Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa.
Eri selvityksien mukaan
Euroopassa ja erityisesti
muilla mantereilla on riittävästi
teoreettisia bioenergiavaroja
hyödyntämättä. Erityisesti
hyvälaatuiset biomassavarat
kuten puu on parhaiten käytössä. Huomattavaa on myös,
että metsäteollisuuslaitokselle
saapuvasta puusta noin 40
prosenttia päätyy bioenergian
tuotantoon. Kun tarkastellaan
alueellista saatavuutta lämpötai voimalaitoksen käyttöön,
voi biopolttoaineista olla pulaa
tai samasta raaka-aineesta
kilpailevat eri käyttäjäsektorit
tai hinta muodostuu liian
korkeaksi. Tärkeintä olisi löytää
eri markkinasektoreille sopiva
biopolttoaine huomioiden
muut käyttäjäsektorit. Suuret
voimalaitokset voivat hyödyntää huonolaatuisia raaka-aineita, joiden hinta on edullinen.
Pienet laitokset tarvitsevat hyvälaatuisen polttoaineen, mikä
yleensä on puuperäinen.
Johtava tutkija
Eija Alakangas, VTT
RESULTS PULP & PAPER
1/2012
SIVUJA SUOMEKSI
RotoFormer - ykkösluokan
parannuspaketti TwinRoll-puristimeen
RotoFormer kehitettiin alun perin Metson uusinta TwinRollpesupuristinsukupolvea edustavaan TwinRoll Evolution
-puristimeen. Nyt tämä uusi massansyöttölaitteisto on saatavilla
myös DPA-, DPB- ja TRP TwinRoll -puristimiin.
Vanhan syöttölaitteen korvaaminen RotoFormerilla tuo
monia etuja. Puristimen suurempi
allaskulma sekä massan parempi
jakautuminen ja formaatio lisäävät
merkittävästi kapasiteettia useilla
syöttösakeuksilla ja tehostavat
pesua. RotoFormer myös minimoi
syöttölaitteen tukkeutumisriskiä.
RotoFormer koostuu massansyöttölaatikosta ja pyöri-
västä ruuvista. Syöttölaatikko
on avoin telan pinnalle. Ruuvi
pitää yllä massan virtausta
syöttölaatikossa sekä jakaa
ja muodostaa sakeudeltaan
tasaista massaa optimaalisen
läpimenon varmistamiseksi.
RotoFormerin erikoisrakenteen ansiosta massan
syöttösakeus voi vaihdella 3-11
prosentin välillä, mikä mahdol-
DryOnyx H -release-pinnoite
Erinomaiset release-ominaisuudet
ja kulutuksenkesto
Kuivatussylinterin pinnan huono release-ominaisuus aiheuttaa
ajettavuusongelmia, radan tarttumista ja pölyämistä monilla
paperitehtailla. Likaantunut kuivatussylinterin pinta puolestaan
alentaa kuivatuskapasiteettia ja huonontaa radan kosteusprofiilia.
Ratkaisun tämänkaltaisiin ongelmiin tuo kaavaroiduille kuivatusja jäähdytyssylintereille kehitetty Metson DryOnyx H -releasepinnoite. Se jatkaa edeltäjiensä DryOnyx Z:n ja DryOnyx ZL:n hyvää
työtä parannetuin ominaisuuksin.
DryOnyx H -pinnoitteen pohjakerros on tehty erittäin kovasta
karbidipinnoitteesta, jonka
kulutuksenkesto on huomattavasti parempi kuin aiemmissa
pinnoitteissa. Jopa nelinkertai-
nen kulutuksenkesto pidentää
pinnoitteen elinikää merkittävästi ja vähentää uudelleenpinnoituskustannuksia, sillä pohjakerrosta ei tarvitse pinnoituksen
yhteydessä uusia. Pinnoitteen
KOT K AMILL S PK 2
“Paras release-pinnoite, joka meillä on koskaan ollut”
Kotkassa sijaitseva Kotkamills Oy on yksi DryOnyx H -pinnoitteen
käyttäjistä. Sen PK 2:lla valmistetaan päällystettyä aikakauslehtipaperia 185 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Koneen leveys on 5,97
metriä ja nopeus 1 400 m/min.
Vaikuttavia tuloksia
DryOnyx H:lla
- Kaavarointi on sujunut hyvin.
Kaavinterä kuluu nyt tasaisesti,
ja sen elinikä on lähes kaksin-
1/2012
RESULTS PULP & PAPER
kertaistunut entiseen verrattuna. Metson ValEco 4.1 -terän
elinikä on keskimäärin 15 päivää,
kertoo PK 2:n kunnossapidon
päivämestari Mikko Vaulamaa.
RotoFormerin etuja
Jopa 30% suurempi
kapasiteetti, jonka saa aikaan
- suurempi allaskulma
- massan korkeampi syöttösakeus, jopa 11%
Suurempi pesuteho,
jonka saa aikaan
- erinomainen massan
jakautuminen ja formaatio
Tukkeutumisriskin minimointi
listaa kapasiteetin noston jopa
30 prosentilla.
Parannuspaketti sisältää
RotoFormerin, uuden, paremman suihkuputken, pitkittäiset
ilmatiivisteet ja uudet ilmapaineistetut reunatiivisteet
pintakerros on tehty erityisesti
Metson käyttöön kehitetystä
fluoropolymeeriyhdisteestä.
Pintakerroksen ominaisuudet
on optimoitu takaamaan erinomainen release, kaavaroitavuus
ja hyvä kulutuksenkesto.
Ideaalinen tehtaalla
tehtävään pinnoitukseen
DryOnyx H on kehitetty erityisesti paperikoneessa tehtävään
pinnoitukseen, mikä lyhentää
seisokkiaikaa. Aikaavievää sylinterin lämmitystä ei enää tarvita,
sillä pinnoitteen erikoispolymeeri kovettuu voimakkaan UVvalon ansiosta alhaisemmassa
lämpötilassa. Samalla vältetään
lämmityksen vahingolliset vaiku-
Vaulamaan mukaan pinnoite
pysyy puhtaampana, eikä
likaa keräänny kaavarille
kuten aiemmalla pinnoitteella.
Likakertymä kaavaroinnissa
on minimaalinen, ja rata irtoaa
hyvin uudesta pinnoitteesta.
- Olemme tyytyväisiä uuteen
pinnoitteeseen. Se on paras
release-pinnoite, joka meillä on
koskaan ollut, toteaa puolestaan
PK 2:n päivämestari Timo Koskela.
puristimille, joissa on vedellä
säädettävät reunatiivisteet.
Tietoja parannuspaketista
RotoFormer on helppo asentaa. Se pultataan puristimen
olemassaoleviin reikiin. DPB- ja
TRPB-puristimilla ei juuri tarvita
muutoksia, mutta DPA- ja
TRPA-puristimissa ammeeseen
tarvitaan joitain muutoksia.
Asennus kestää noin kolme
päivää DPB- ja TRPB-puristimilla
ja viisi päivää DPA- ja TRPA-puristimilla. Puristimen pääkäyttö
ja syöttö on mahdollisesti
uusittava, jotta ne selviävät
kapasiteetin nostosta.
[email protected]
Puh. +46 70 312 83 71
tukset, kuten sylinterin muodon
muutokset, epätasapaino ja
sylinteripäädyn tiivistevauriot.
Alhainen kitka kaavaroinnissa
Yksi uuden pinnoitteen eduista
on hyvä kaavaroitavuus.
Uudessa polymeerimatriisissa
käytettyjen erikoislisäaineiden
ansiosta sen kitkakerroin on
80 prosenttia alhaisempi kuin
aiemmissa pinnoitteissa. Tämän ansiosta kaavarointitulos
on parempi, kaavinterän kärki
kuumenee vähemmän, terän
käyttöikä pitenee ja sylinterin
käyttötehontarve pienenee.
[email protected]
Puh. 0400 461 417
Mikko Vaulamaan mukaan DryOnyx H
-pinnoite pysyy puhtaampana kuin
muut release-pinnoitteet.
SIVUJA SUOMEKSI
LignoBoost teki läpimurron
Metso sai äskettäin ensimmäisen tilauksensa LignoBoostlaitoksesta ja toimittaa maailman ensimmäisen kaupallisen
asennuksen Domtarille Yhdysvaltoihin. Uusi laitos tulee yhtiön
Plymouthin-sellutehtaan yhteyteen Pohjois-Carolinassa. Tilaus
on merkittävä läpimurto Metson patentoidulle LignoBoostteknologialle ja tuo asiakkaalle useita etuja. Laitos otetaan
kaupalliseen käyttöön vuoden 2013 alkupuolella.
LignoBoost-laitokseen investoivan tehtaan päätavoite on
usein lisätä selluntuotantoa,
sillä poistamalla osan tehtaan
tuottamasta kokonaisligniinistä
soodakattilan kuormitus vähenee. Lisäksi tehdas saa entistä
parempaa lisäarvoa tuotteesta,
jota on aina poltettu soodakattilassa.
Useimmat markkinasellutehtaat tuottavat nykyisin energiaa
yli oman tarpeensa ja voivat
myydä sitä ulkopuolisille esi-
merkiksi sähköksi, lämmöksi tai
biopolttoaineiksi (kuori, ligniini
jne.). Ligniini soveltuu hyvin
polttoaineeksi; sitä on testattu
pölypolttimissa sekoitettuna
hiilen kanssa. Sitä voidaan
myös sekoittaa nestemäisiin
polttoaineisiin, kuten fossiiliseen öljyyn (ainakin lisäämään
käytettävää biopolttoainetta),
mäntyöljypikeen tai muihin
nestemäisiin polttoaineisiin.
Ligniiniä voidaan myös
jalostaa moniksi tuotteiksi. Sitä
Vähennä energiankulutusta
parantamalla ajettavuusjärjestelmiä
HiRun- ja SymRun Plus -ajettavuusjärjestelmien uusi rakenne
puolittaa puhalluslaatikoiden energiankulutuksen. Sama
erinomainen energiaa säästävä ratkaisu on nyt saatavilla myös
olemassaoleville ajettavuusjärjestelmille. Uudet ratkaisut soveltuvat
erityyppisille alateloille yksiviiraosalla ja kaikentyyppisille
kuivatusosageometrioille, esimerkiksi sektoroiduille alipaineteloille
ja rei’itetyille alateloille ilman ulkoista ilmajärjestelmää.
Uusi rakenne tuo säästöjä
HiRun- ja SymRun-puhalluslaatikoissa käytetään tuttua ja
hyväksi koettua puhallusteknologiaa tukemaan paperirataa
nopeiden paperi- ja kartonkikoneiden yksiviiraviennissä
olevissa kuivatusryhmissä.
Huolimatta siitä, että Metsolla
on erinomaisesti toimivia ajettavuusjärjestelmien referenssejä jo sadoilla tuotantokoneilla,
löytyy aina parantamisen varaa.
Kehitystyö on keskittynyt
erityisesti energiankulutuksen
vähentämiseen sekä ratkaisui-
hin, joita voidaan käyttää sekä
uusissa että jo olemassaolevissa puhalluslaatikoissa. Ensimmäiset erinomaisia tuloksia
antaneet referenssit ovat jo
toiminnassa.
Tehtaalla tehtävät prosessiparannukset tuovat
säästöjä
Kaikki uudet tekniset parannukset ovat helposti toteutettavissa myös olemassaoleville
HiRun- ja SymRun-puhalluslaatikoille. Työ tehdään tehtaalla
samanaikaisesti säännöllisen
LignoBoost on Metson toimittama kattava prosessiratkaisu.
LignoBoost on kehitetty Innventian ja Chalmersin teknillisen
yliopiston tutkimusyhteistyönä. Ruotsin Bäckhammarissa
sijaitsevan koelaitoksen kapasiteetti on 24 tonnia vuorokaudessa. Laitos on kuulunut Innventialle vuodesta 2006.
Metso osti LignoBoost-teknologian Innventialta vuonna
2008, ja yhtiöt ovat siitä lähtien tehneet yhteistyötä prosessin kaupallistamiseksi.
on muunnettu edulliseksi hiilikuiduksi, jonka kysynnällä on
suuri kasvupotentiaali, sillä uusien kulkuneuvojen on oltava
kevyempiä, jotta ne käyttäisivät
vähemmän polttoainetta. Toinen monien mahdollisuuksien
tuote on ligniinistä valmistettava aktivoitu hiili.
LignoBoost on vuosien
tuotekehitystyön tulos. Innventia ja Chalmersin teknillinen
yliopisto Ruotsissa aloittivat
yhteisen tutkimusprojektin
vuonna 1996 ja todensivat
LignoBoostin suunnitteluperiaatteet vuonna 2003. Teknologiaa testattiin ensin tehdasolosuhteissa, kunnes vuonna 2007
rakennettiin koelaitos, jossa nyt
tuotetaan puhdasta ligniiniä
polttoaineeksi.
puhalluslaatikkohuollon kanssa.
Kaksipäiväisessä seisokissa pystytään tekemään muutostyö
jopa yli 10 puhalluslaatikkoon
alkuperäisestä puhalluslaatikkomallista riippuen.
Uudesta rakenteesta on hyötyä myös isommissa ajettavuuteen liittyvissä uudistuksissa.
Suorituskyvyltään parannetut
HiRun-ajettavuuslaatikot
käyttävät paljon vähemmän
ilmaa, joten olemassaolevan
ilmajärjestelmän vapautunut
kapasiteetti voidaan käyttää
mahdollisille uusille HiRunpuhalluslaatikoille.
[email protected]
Puh. 040 709 2015
Käytön aikainen hallinta tuo
säästöjä
Uudet puhalluslaatikkomallit
kuluttavat puolet vähemmän
sähköenergiaa verrattuna
vanhaan malliin. Energiankulutus riippuu myös siitä, miten
järjestelmää ajetaan ja käytetään. Merkittävää säästöä
tuo järjestelmän säätäminen
Ei poikittaista
vastamäen suutinta
Vain yksi poikittaissuutin
Säädettävä
taskualipainejakaja
Ajettavuusjärjestelmien uudet energiaa säästävät ratkaisut.
RESULTS PULP & PAPER
1/2012
SIVUJA SUOMEKSI
ja tasapainottaminen niin,
että vältetään liian korkeita
alipainetasoja, ja että oikeassa
positiossa on oikea paine.
Viritys ja hienosäätö kuuluvat
aina Metson ajettavuuspalveluihin ja puhalluslaatikkotoimituksiin.
Kunnossapito tuo säästöjä
Ajettavuusjärjestelmien kunnosta kannattaa pitää huolta.
Lika, rasva ja pöly aiheuttavat
ajettavuusongelmia ja alentavat energiatehokkuutta. Kun
ajettavuusjärjestelmää huolletaan säännöllisesti ja suoritus-
kykyä viritetään seisokin aikana,
puhaltimen käyttämää energiaa säästyy jopa 70 prosenttia.
Laskettuna säästyneestä sähköenergiasta takaisinmaksuajat
tällaiselle investoinnille ovat
olleet alle vuoden. Lisäksi muut
edut, kuten parantunut pään-
Energiansäästöä ja parempaa ajettavuutta
kutomattomilla ja hybridi-TMO-huovilla
Metso on kehittänyt kutomattomia ja hybridihuopiaan vastaamaan paremmin asiakkaiden vaatimuksia
energiansäästöstä ja paremmasta ajettavuudesta. Kutomattomat ja hybridihuovat tunnetaan
nopeasta startista ja hyvästä nippivedenpoistosta. Niiden kehittyneet TMO-versiot varmistavat myös
erinomaisen ajettavuuden.
Huovilla on merkittävä rooli
tehokkuuden ja kustannussäästöjen kannalta. Prosessi on monimutkainen, joten on tärkeää
analysoida sitä laajemmin eikä
vain yhtä osaa siitä.
Energiansäästöjä oikeilla
puristinhuopavalinnoilla
Vähentämällä paperikoneen
energiakustannuksia on
mahdollista saada aikaan
isoja säästöjä. Sähkönkulutus
puristinosalla on valtava ja
maksaa jopa satoja tuhansia
euroja vuodessa. Noin 20-30
prosenttia sähkönkulutuksesta aiheutuu imulaatikoiden
käytöstä. Niiden aiheuttama
kitka lisää käyttöjen energiankulutusta, ja alipaineen
muodostamiseen kuluu suuri
määrä energiaa.
Energiaa voidaan säästää
käyttämällä kutomattomia ja
hybridihuopia. Ne maksimoivat
nippivedenpoiston, joten imulaatikoita ei tarvita tai niiden
alipainetasoa voidaan alentaa.
AquaMaster, Metson kutomaton huopa.
1/2012
RESULTS PULP & PAPER
Perinteiset kutomattomat ja
hybridihuovat: AquaMaster
ja EcoMaster
AquaMasterin rakenne kyllästyy
nopeasti vedellä, mikä nopeuttaa starttia ja maksimoi nippivedenpoiston. Kun kaikki vesi poistetaan nipissä, imulaatikot eivät
enää lisää radan kuiva-ainetta.
Erikoiskerros huovan sisällä minimoi jälleenkastumisen.
EcoMaster on kudotun ja
kutomattoman rakenteen yhdistelmä. Myös sillä on erinomaiset
nippivedenpoisto-ominaisuudet,
mutta imulaatikoita voidaan silti
käyttää tarvittaessa. Sen muita
etuja verrattuna kutomattomiin
huopiin ovat sileä pinta, markkeeraamattomuus, mittastabiilisuus ja vähäinen tukkeutuminen.
Uutta: TMO:n korkealaatuiset
kutomattomat ja hybridityypit
Pitkälle kehitetty hybridipohjainen TMO (TransMaster Open)
-huopa on osoittautunut erinomaiseksi niin energiansäästön
kuin ajettavuuden suhteen.
Impregnoitu hartsikäsittely
varmistaa TMO:n tasaisen suoritus-
vienti, suurempi ajonopeus ja
pienempi ratakatkojen määrä,
lyhentävät takaisinmaksuajan
muutamaan viikkoon.
[email protected]
Puh. 040 553 3857
kyvyn koko sen ajoajan. Käsittely
tekee huovan rakenteesta tiiviin
ja kokoonpuristumattoman sekä
oivallisen nopeaan starttiin ja heti
alkavaan nippivedenpoistoon.
Rakenne ei muutu ajoaikana,
eikä pitkään käynti-ikään liittyviä
ongelmia kuten reunanyppimistä
tai tukkeutumista esiinny. Hyvä
mekaaninen vastustuskyky tekee
TMO:sta pitkäikäisen ja kestävän
myös suurissa nippipaineissa,
vaikka pohjakangas on kutomaton
tai hybridi.
Hybridi-TMO-huopia käytetään yhä enemmän monissa
maailman nopeimmissa sanomalehti- ja hienopaperikoneissa,
etenkin pick-up- ja ensimmäisissä puristinpositioissa varmistamaan häiriötöntä ajoa.
[email protected]
Puh. 040 774 9855
[email protected]
Puh. 050 593 6349
Teoreettinen esimerkki huopakustannuksista ja mahdollisista säästöistä hybridi-TMO-huovalla
Oikeilla huopavalinnoilla on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä.
Huopakustannukset verrattuna tuotantosäästöihin (EUR/vuosi)
Q Kustannus
Q Säästöt
Alkuperäinen huopakustannus (pick-up & 1-puristin)
Huopakustannus, pidempi ajoaika + 1 viikko (pick-up & 1-puristin)
Puolet imulaatikoiden alipaineesta/pumpuista suljettu
Startti nopeutui 12 h -> 3 h
Pidempi huovan ajoaika, 2 huovanvaihtoa vähemmän vuodessa
0,5 katkoa päivässä vähemmän
Teoreettinen esimerkki: sanomalehtipaperikone, SymPress II + 4-puristin, nopeus 1 700 m/min, neliöpaino 45 g/m2, leveys
rullaimella 8,7 m. Huovan koko: Pick-up: 380 kg, 1-puristin: 280 kg, huovan ajoaika 5 viikkoa (= 11 huopaa/positio/vuosi).
EcoMaster, Metson hybridihuopa.
TMO, Metson hybridipohjainen TransMaster Open -huopa.