ConnectUSA-osallistujat Tampere 7.3.2014

Comments

Transcription

ConnectUSA-osallistujat Tampere 7.3.2014
ConnectUSA-osallistujat
Tampere 7.3.2014
Adenova Ay
Tero Tolonen
Oy Meclift Ltd
Petri Kinnunen
Adnet Oy
Antti Hyvärinen
Oy Meclift Ltd
Heikki Tarvainen
Aidine Oy
Henna-Mari Nyblom
Padio Oy
Markus Rönkkö
Ajatella Consulting
Riitta Rahkama
Panostaja Oyj
Simo Mustila
Alstom Grid Oy
Markku Holappa
Panphonics oy
Matti Kontu
Alula Energy Oy
Ilpo Suominen
Piceasoft Oy
Risto Kivipuro
Amcham Finland
Mike Klyszeiko
Pirkanmaan ELY-keskus
Erkki Lyden
Annamaija Music Company
Annamaija Saarela
Pirkanmaan ELY-keskus
Tiina Ropo
Apex Games Oy
Mikko Karsisto
PowerQ Oy
Petri Trygg
Arto Lammintaus Consulting Finland
Arto Lammintaus
PragmatIQ
Ville Wiik
Asianajotoimisto Applex Oy
Janne Haapakari
Prime Time Music Oy
Vesa Vähäsarja
Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy
Vesa Turkki
Primoceler Oy
Ville Hevonkorpi
Atostek Oy
Mika Torhola
Qualcomm Atheros Finland Oy
Leena Lintusaari
Avustava Oy
Mika Jännes
Quha oy
Petri Latva-Rasku
B105 Oy
Ulla Lukkari
Quha oy
Jussi Kujanpää
Bearit oy
Teemu Karhu
Redicom Oy
Juha Männistö
Beis
Mika Heikinheimo
Rekrytori c/o Honkalamedia Oy
Mikko Honkala
Biancaneve Oy
Elina Loueranta
Robit Rocktools Ltd
Harri Sjöholm
Biancaneve Oy
Joonas Loueranta
Robustco
Joni Markkula
Blinkamovie Oy
Jussi Maaniitty
Runteq
Tommi Ojala
Byron IT tmi
Natarsha Överlund
Santen Oy
Leena Elomaa
Cap-Net Finland
Jaakko Timonen
Santen Oy
Hanna Lahti
Cavitar Ltd.
Christian Kutschke
Santen Oy
jyrki liljeroos
Citynomadi Oy
Merja Taipaleenmäki
Sarne-Mari Oy
Ari Nevala
Clic Correspondents Oy
Asta Rajala
Sensotrend
Mikael Rinnetmäki
Datactica Oy
Timo Hänninen
Sensotrend
Assi Rinnetmäki
DECOARK Oy
Gloria Zuniga
Seravo Oy
Otto Kekäläinen
Deltabit
Jukka Hosio
Silverbucket Oy
Toni Uimonen
DropAim Oy
Risto Rönkkä
Somea Oy
Anu-Maria Laitinen
Droppi Veripalvelu Oy
Marko Vapa
Somea Oy
Juho Kauppi
Droppi Veripalvelu Oy
Mikko Vapa
Sportyfly Oy
Kati Ahonen
DSE Oy
Antti Valtakari
Sportyfly Oy
Sami Jaro
Eastbound Oy
Jan Kokko
Stamito Ltd.
Tommi Vesanen
ECO2, EU-GUGLE
Salla Palos
StepFinland International
Julija Vasiljeva
eHoiva Palveluverkko Oy
Juha Hietasarka
StepFinland International
Ramona Feodorova
eKansio
Jussi Toivonen
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto
Laura Noreila
Ekin Labs Oy
Francescantonio Della Rosa
Suomi-Amerikka Yhdistysten LIitto
Kirsi Rutonen
Ekku Ristilä Tmi
Ekku Ristilä
Surveypal Oy
Timo Kallela
Ely-keskus
Raimo Ala-Korpi
Surveypal Oy
Ilkka Kaikuvuo
Ergo Seats Ltd.
Mauri Kivistö
TamErgo Oy
Heli Myllyniemi
Extensive Life Oy
Remberto Martinez
TAMK
Julia Sergeeva
F9 Distribution Oy
Kaj Valve
TAMK and CM Technologies
Alice Tamsin Vokshi
Flexibilis Oy
Heikki Ala-Juusela
Tamlans Oy Ab
Kari Ojala
Fondon Oy
Sauli Vähä-Savo
Tampere Convention Bureau
Ella Näsi
Framery Oy
Vesa-Matti Marjamäki
TAMK
Mark Curcher
Freelance Cross Media Expert
Jussi-Pekka Koskiranta
TAMK
Carita Prokki
gpd -Glaston
jorma Vitkala
Tampereen kauppakamari
Henna-Riika Ruotsalainen
Hallituspartnerit ry
Timo Toivonen
Tampereen kauppakamari
Noora Hietanen
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy | Juhlatalonkatu 5 | 33100 Tampere
Tampere Region Economic Development Agency Tredea | Juhlatalonkatu 5 | FI-33100 Tampere | Finland | www.tredea.fi
Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja
varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. | Tredea, the Tampere Region Economic Development Agency maintains and
strengthens the magnetism of the Tampere Central Region and fosters prerequisites for successful business.
Tredea markkinoin kaupunkiseudun liiketoimintaympäristöjä
ja yrityksiä mm.
www.tamperebusinessregion.fi
-sivuston avulla.
Käythän päivittämässä
yrityksesi tiedot sivustolle!
Haltu Oy
Mikko Sävilahti
Tampereen kauppakamari
Akira Ropo
Headsted
Outi Kenttä
Tampereen kauppakamari
Milla Mäntylä
Headsted
Toni Vanhala
Tampereen kauppakamari
Harri Ojala
Heidrick&Struggles
Pasi Honkalahti
Tampereen kauppakamari
Peer Haataja
Hermokeskus
Ossi Numminen
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut
Marianne Luoma
Hiking Travel, Hit Ky
Liisa Tyllilä
Tampereen kaupunki
Elina Bonelius
HXP Oy
Hannu Vuolle
Tampereen kaupunki
Jari Jokinen
Ideascout Oy
Petri Pitkänen
Tampereen kaupunki
Tuija Mannila
Ideascout Oy
Pekka Ketola
Tampereen kaupunki
Riitta Juusenaho
Independent
Roberto Quintero B.
Tampereen kaupunki
Olli-Poika Parviainen
Indime Oy
Marko Tienhaara
Tampereen kaupunki ECO2
Kirsi Viertola
Injeq Oy
Kai Kronström
Tampereen taidemuseo
Marjut Villanueva
Innolion Oy
Olli Säynätmäki
Tampereen teknillinen yliopisto
Eija Heliniemi
International export training course, TAMK
sirkka siikamäki
Tampereen Yliopisto
Jukka Lintusaari
Ixonos
Antti Vuolli
Tampereen yliopisto
Leena Kallio
Jalava-Sensors Oy
Roope Tassberg
Tampere-talo Osakeyhtiö
Paulina Ahokas
Jamito Oy
Toivonen Liisa
Tamtron Oy
Tuomas Laine
Jamito Oy
Mikko Hakkarainen
Taputa Oy
Mirko Lännenpää
Jamito Oy
Tommi Hakkarainen
Team Action Zone
Kari Laurila
Juuso Saastamoinen Tmi
Juuso Saastamoinen
TeamUp
Kimmo Kivirauma
KAATO
Kirsi Kokko
TeamUp Oy
Donna Kivirauma
Kangasalan Kunta
Lasse Silvan
Telatek Service Oy
Juha Iiponen
Nortwestern University
Kaarina Koskenalusta
Tredea Oy
Karoliina Lehtonen
koskiravintolat 0y ,miami mikes oy
Teemu aaltonen
Tredea Oy
Petri Nykänen
Lempäälän Luontaiskylpylä
Kirsti Uoti
Tredea oy
Seppo Haataja
Lempäälän Luontaiskylpylä
Juhani Laurila
Tredea Oy
Maria Bergman
Markkinointi Oy Hands Ltd
Antti Valtakari
Tredea Oy
Mari Taverne
Mediapolis
Jan Kolkkinen
Tredea Oy
Johanna Holmberg
Medical lasers
Petteri Uusimaa
Tredea Oy
Marjukka Hourunranta
MediWare Oy
Mika Niemelä
Tredea Oy
Oula Välipakka
M-Files Corporation
Miika Mäkitalo
Tredea Oy
Maria Bergman
MobiSociety Oy
Yong Li
Tredea Oy
Mari Saloniemi
Mokkamestarit Oy
Reija Paakkinen
Tredea Oy
Pirkko Laitinen
Molok Oy
Saritta Duhamel
TreLab Oy
Kimmo Saarela
Muototerä Oy
Risto Kallio
Trestima Oy
Simo Kivimäki
Navaro Capital
Kai Hämäläinen
Uhma
Irena Niskanen
New Factory
Paavo Bäckman
Uhma Oy
Nico Engström
New Factory Ltd
Tiina Garvey
Vactech Ltd.
Raimo Harju, CEO
New Factory Ltd
Bernard Garvey
Valoa design
Roope Siiroinen
New Factory, Protomo
Sointu Karjalainen
Valopi Oy
Jarmo Tanskanen
Nokian kaupunki
Herkku Hernesniemi
Varaani Works Oy
Kimmo Lahdensivu
Nordic Industries development Oy
Magalie Racaud
Varsta Software Oy
Jukka Tuomi
Nordic Industries development Oy
Juha Seppänen
Weecos Oy
Hanna Lusila
Notava Inc
Kari Kailamaki
Vincit Oy
Ville Houttu
NSH Nordic A/S
Jukka Mansikka
VK Global Oy
Markus Räikkönen
Numeron Oy
Seppo Varpukari
XMLdation Oy
Antti Punkari
Open Invest Oy
Harri Luuppala
Ylöjärven kaupunki
Juho Ojares
Oy Ergobath Ltd
Jorma Karhumäki
Oscar Coniel
Meeria Vesala
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy | Juhlatalonkatu 5 | 33100 Tampere
Tampere Region Economic Development Agency Tredea | Juhlatalonkatu 5 | FI-33100 Tampere | Finland
www.tredea.fi | [email protected] | Tel. +358 3 5653 4969