Jukka Ojala, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja

Comments

Transcription

Jukka Ojala, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
Kokemuksia seudullisten
yrityspalvelujen yhteistyöstä
Yritys-Suomi –yhteistyö Pirkanmaalla
Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus
29.10.2013
”silloin ennen”
Ruovesi
HÄMEENKYRÖN
YRITYSPALVELUT OY
KAAKKOIS-PIRKANMAAN
YRITYSPALVELUKESKUS
TE-toimiston
toimipaikka
Yritys-Suomi/ palvelupiste
Yritys-Suomi Pirkanmaa
Parkano
MänttäVilppula
1.
2.
3.
Hämeenkyrö
4.
5.
TAMPERE
Sastamala
Pälkäne
Akaa
6.
7.
Etelä-Pirkanmaa (Urjala, Akaa ja
Valkeakoski)
Sastamalan seutu (Sastamala ja
Punkalaidun)
Kyrösjärven seutu (Hämeenkyrö ja
Ikaalinen)
Parkano-Kihniö (Parkano ja Kihniö)
Ylä-Pirkanmaa (Virrat, Juupajoki,
Ruovesi ja Mänttä-Vilppula)
Kaakkois-Pirkanmaa (Pälkäne)
Tampereen kaupunkiseutu (Tampere,
Orivesi, Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi)
Yritys-Suomi -seudut / yritystoimipaikat Pirkanmaalla
Ylä-Pirkanmaan
seutu
ParkanoKihniön seutu
1783
767
Kyrösjärven
seutu
1332
Tampereen
kaupunkiseutu
22965
Sastamalan
seutu
2196
Etelä-Pirkanmaan
seutu
2347
KaakkoisPirkanmaan
seutu
542
TEM-segmentti
ELY:n/TE-toimiston
asiakkaat
Tekesin asiakkaat
Finnveran
asiakkaat
Finpron
asiakkaat
Yrityskanta
Pirkanmaalla
Paikalliset
pienyritykset
2600
70
1400
-
27000
Kotimarkkinoille
keskittyvät
1200
180
900
-
2400
Kansainvälistymällä
kasvua hakevat
270
100
150
250
550
Suuryritykset
30
50
-
-
50
4100
400
2450
250
30000
Varsinais-Suomen asiakaskanta ja TEMsegmentit toimijoittain
Yrityksen perustajat
ja keksintöasiakkaat
 21.10.2013
Yhteensä
5
Susanna
(Huom.
kaikkiJänkälä,
luvut ovat arvioita.)
Lapin ELY-keskus
Seudullista palvelua koskevia tavoitteita
1.
Parantaa asiakaslähtöisyyttä yrityspalveluissa
2.
Määritellä ja sopia yrityspalveluorganisaatioiden roolit ja vastuut  yhteistyön
tiivistäminen  uudistetut palvelusopimukset -> seurannasta sopiminen
3.
Lisätä palvelujen tunnettuutta ja löydettävyyttä osana Yritys-Suomi palvelujärjestelmää
4.
Terävöittää TE-toimistojen roolia seudullisissa yrityspalveluissa.
Tehdä TE-toimistojen palvelut ”näkyväksi” yrityspalveluina.
Tehokasta verkostoitumista
• Seudullisen verkostoitumisen myötä resurssit käytetään järkevällä tavalla.
• Yhteistyö perustuu osaamiseen ja luottamukseen.
• Aito yhteistyö syntyy yritysten tarpeista ja näin yritykset saavat entistä parempaa
palvelua.
• Yrittäjille on tärkeää palvelujen löytämisen helppous, siksi toimitaan yhteisen YritysSuomi –brändin alla.
• Yhteistyötä on ollut ennenkin, mutta sopimukset ovat tuoneet ryhtiä yhteiseen
tekemiseen.
• On sovittu organisoinnista ja resursseista, kehitetty viestintää, suunniteltu tulevaa,
kokoonnuttu säännöllisesti ja myös toimittu asetettujen tavoitteiden mukaan.
• Toimijat tietävät ja tuntevat toisensa entistä paremmin ja ohjaavat asiakkaitaan myös
toistensa palveluihin.
• Verkosto on joukkue, organisaatio – sitä on jatkuvasti kehitettävä!
21.10.2013
Hyviä käytäntojä Pirkanmaalla
Hyviä käytäntöjä
Pirkanmaalta
 yhteispalvelupisteitä
maakunnassa
2000-luvun taitteesta lähtien
 yhteisiä yritysneuvojapäiviä 4-6 krt/vuosi, nykyään laajennettuna YritysSuomi -päivät
 Yrittäjyyden maailma Pellava-talossa: ELY-keskus, TE-toimisto,
Uusyrityskeskus Ensimetri (Pirkanmaan Yrittäjät, Tredea), Sisä-Suomen
verotoimisto (yritysverotusneuvoja), Tampereen seudun
osuustoimintakeskus, Finpro, Pirkanmaan Yrityskummit ja samassa
korttelissa myös Finnvera.
 yhteiset kampanjat esim.: Kaikille nuorille töitä
 Team Tampere
 case Pilkington
 jne.
8.
Toimintasuunnitelma, seurantamalli ja prosessit
• Toimintasuunnitelma on keskeinen toiminnan ohjauksen työkalu, jonka kautta
asetetaan selkeitä tavoitteita, jaetaan vastuita ja seurataan toimintaa.
• Näin vahvistetaan asiakasnäkökulman esilläpitoa ja toiminnan kytkeytymistä myös
TEM-kvintetin asiakkuussuunnitteluun.
Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut, toimintasuunnitelma 2013
Yhteistyön missio ja visio
Toiminnalla edistetään alueen yrittäjyyttä,
yritystoiminnan syntymistä ja yritysten
toimintaedellytyksiä sekä toimivien yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä. Tämä saavutetaan järjestämällä
julkiset yrityspalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja
tarjoamalla asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua
organisaatioiden yhteistyöllä.
Ohjausryhmä
Ohjausryhmän tehtävänä on:
*seurata palvelun laatua ja toiminnan kehittämistä sekä
*vahvistaa palvelulle vuosittaiset toimintasuunnitelmat
Kokoonpano 1.1.2013 alkaen:
Juha Ketola/Finnvera
Erkki Lydén/ELY-keskus (Jukka Ojala)
Akira Ropo/Tampereen kauppakamari
Jari Jokilampi/Pirkanmaan yrittäjät
Seppo Kaikkonen/Finpro
Lassi Uotila/ProAgria Etelä-Suomi ry
Päivi Myllykangas/Tredea Oy
Sirkku Mäkelä/Sisä-Suomen verotoimisto
Vesa Jouppila/Pirkanmaan TE-toimisto
Regina Saari/Pirkanmaan TE-toimisto
Irene Impiö siht./Pirkanmaan TE-toimisto
Sopimusosapuolet
Operatiiviseen toimintaan sitoutuneet:
*Pirkanmaan TE-toimisto
*Pirkanmaan ELY-keskus
*Tredea Oy
*Finnvera/Tre aluekonttori
Toimintaa tukevat:
*Pirkanmaan yrittäjät
*Tampereen kauppakamari
*Finpro
*Sisä-Suomen verotoimisto
*ProAgria Etelä-Suomi ry
Koordinaattori
Irene Impiö/Pirkanmaan TE-toimisto
Johtoryhmä
Johtoryhmän tehtävänä on:
*johtaa seudullisten yrityspalveluiden
operatiivista toimintaa
*johtoryhmä raportoi toiminnasta
ohjausryhmälle
Kokoonpano 1.1.2013 alkaen:
Vesa Mäkinen/Finnvera
Tuija Marnela/ELY-keskus
Tarja Törmänen/Tredea
Irene Impiö/Pirkanmaan TE-toimisto
Budjetti 2013
Sopimuksessa ei ole otettu kantaa budjetointiin.
Kukin organisaatio vastaa oman toimintansa
tuottamisesta.
Painopistealueet 2013
1. Seudullisten yrityspalvelutoimijoiden
yhteistyön edelleen kehittäminen ml.
viestinnälliset keinot
2. Alkavien yritysten toimintamallin
vakiinnuttaminen
3. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten
määrän lisääminen
4. Rakennemuutoshaasteisiin vastaaminen
5. Yritys-Suomi –palvelun ja Team Finlandin
tunnettuuden lisääminen
Toiminnan seuranta
Mittarit on jaettu yhteistyötä ja toimintaa
mittaaviin sekä seudun kehityssuuntia kuvaaviin
mittareihin.
Yhteistyö: Laadullinen asiakaspalaute ja toimijalta
toiselle siirrot
Seudun kehityssuunnat: Kasvuyritysten määrä
Vuosikello
Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Kokouspäivät 2013: 16.1, 20.2, 20.3, 17.4, 22.5,
12.6, 21.8, 18.9, 23.10, 27.11. ja 18.12.2013
Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Kokouspäivät 2013: 15.4.2013 ja 20.11.2013
10.
Tavoite
Toimenpide
Yhteistyön edelleen
kehittäminen
1.Yrityspalvelua tuottavat
henkilöt tapaavat:
yrityssegmenttien mukaiset
työryhmät sekä laajemmat
tilaisuudet
Alkavien yritysten palvelun
toimintamallin
vakiinnuttaminen
Kansainvälistymistä ja kasvua
hakevien yritysten määrän
lisääminen
Mittari
Vastuu
Aikataulu
Jokaisella toimijalla vastuu
kutsua oman organisaationsa
tilaisuuksiin ja osallistua
Kevät ja syksy 2013 laajempi
kokoontuminen
2. Viestintäsuunnitelma
Suunnitelma tehty
Koordinaattori
Maaliskuu 2013
3. Systemaattinen ja
aikataulutettu johto- ja
ohjausryhmä työskentely
Aikataulut määritelty
Koordinaattori
Tammikuu 2013
1. Toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen (toiminta- ja
rahoitusmalli)
Päätös toiminnan
järjestämisestä ja
rahoittamisesta 1.1.2014
alkaen
Ohjausryhmä
Kesäkuu 2013
2. Sähköisten palvelukanavien
täysimääräinen hyödyntäminen
Pilotointia, joten mittaria ei
ole
Johtoryhmä
Pilotointi asettaa omat
rajoitteensa palvelujen
käytettävyydelle 2013
1. Segmenttiin erikoistunut
ryhmä valitsee ja kontaktoi
kohdeyritykset
Pirkanmaalaiset yritykset
Kasvuväylässä (15 kpl)
ELY-keskus
2. Kasvua hakevien yritysten
kansainvälistymissuunnitelmien määrän lisääntyminen
ELY-keskus
3. Pirkanmaalainen yritys
mukana jokaisella viennin
edistämismatkalla
ELY-keskus
Finpro
Kauppakamari
Toteuma
11.
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Vastuu
Aikataulu
4. Organisaatioiden välisten
syöttöpisteiden pörssi
Syöttäminen vakiintunut
toimintatapa
Johtoryhmä
Kesäkuu 2013
Joulukuu 2013
Rakennemuutos haasteisiin
vastaaminen
1. Yrityksen tukipalvelut
kuvattu palvelumalleiksi
Prosessikuvaukset valmiina
TE-toimisto/ELY-keskus
Tammikuu 2013
Yritys-Suomen tunnettuuden
lisääminen
1. Yritys-Suomi tunnuksen
systemaattinen käyttö
Yritys-Suomi tunnettuus
vähintään 20%
Kaikki toimijat
Joulukuu 2013
2. Aktiivinen ohjaus YritysSuomen sähköisten palvelujen
käyttöön
Käyttö kaksin kertaistunut
vuoteen 2012 verrattuna
Kaikki toimijat
Joulukuu 2013
3. Viestintäsuunnitelma ja
seudullinen näkymä
www.yrityssuomi.fi -sivulla
Seutusivut ajan tasalla
Koordinaattori ja Tredea
Maaliskuu 2013
Toteuma
12.
Ymmärrettävät yrityspalvelut Pirkanmaalla 2014
• Yhteinen ”pohjakartta” yrityspalveluiden kehittämiseen
– Projekti- ja organisaatioriippumaton
– Käytetään uusien toimien arviointiin; sopivuus kokonaiskuvaan  joko toimenpiteitä
tai mallia muutetaan tarvittaessa.
• Tavoitteena on maakunnallisten Yritys-Suomi –yrityspalvelujen hyvä
saatavuus ja tarjonta
– Yrityspalveluiden tarjoajat tuntevat riittävällä tasolla koko maakunnallisen
yrityspalvelukokonaisuuden, ja omien palveluiden lisäksi osaavat ohjata asiakkaan
seuraavaan palveluun.
Ymmärrettävät yrityspalvelut Pirkanmaalla 2014
Yrittäjyyden
mahdollistaminen
Opiskelijoiden
ja tutkijoiden
aktivointi ja
koulutus
Olemassa
olevien yritysten
aktivointi
Ideoiden ja
toimintamallien
kehittäminen
Uusiutumiseen
tähtäävät palvelut
Yrityksen
perustaminen ja
kehittäminen
Kasvurahoitus ja
valmennus
Kasvuun tähtäävän
liiketoiminnan
kehittämispalvelut
Kansalliset rahoitusja kasvupalvelut
Osuustoimintaan
liittyvät palvelut
Innovaatiotehtaat
Kansalliset
innovaatiopalvelut
Innovaatioiden
uudelleenkäyttö
Liiketoiminnan
kehittämis- ja
innovaatiopalvelut
Liiketoiminnan
kehittämispalvelut
Yrityksen
perustamiseen
liittyvät palvelut
Kasvu ja
kansainvälistyminen
Rahoitus- ja
kasvupalvelut
Kansalliset
rahoituspalvelut
Yrittäjältä yrittäjälle palvelut
Yrityskauppapaikka
Omistajanvaihdospalvelut
Alueelliset palvelut
Kansalliset palvelut

Similar documents