KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VIM KITCHEN 1. AINEEN TAI

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VIM KITCHEN 1. AINEEN TAI
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VIM KITCHEN
Päiväys: 25.8.2010
Sivu 1 / 6
Edellinen päiväys: -
1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
VIM KITCHEN
1.2
1.2.1
Kemikaalin käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
1.3
1.3.1
1.3.2
Keittiötilojen puhdistusaine
Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
Boston / Spotless Scandinavia Ab
Yhteystiedot
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.3.3
Ulkomaisen valmistajan tiedot
-
1.4
1.4.1
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg
Sweden
+46 42 15 38 60
+46 42 16 28 70
[email protected]
Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS
09-471 977 - 24 h (09 -4711 vaihde)
2. VAARAN YKSILÖINTI
Luokitus: Tuote ei ole luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi eikä syttyväksi.
Muut terveysvaarat:
Tuote voi nieltynä aiheuttaa suun ja nielun kirvelyä, pahoinvointia ja oksentelua. Ihokosketus voi aiheuttaa
ohimenevää kirvelyä ja punoitusta. Roiskeet silmiin aiheuttavat ohimenevää kirvelyä.
Ympäristövaarat:
Tuote sisältää ympäristölle vaarallisia aineita erittäin vähäisiä määriä (säilytysainetta ja hajustetta).
Palovaara:
Tuote ei ole luokiteltu syttyväksi.
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1
Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EYEINECS
numero ja
rek.nro
69011-36-5
-
3.1.2
Aineosan nimi
3.1.3
Pitoisuus
3.1.4
Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot
aineosasta
Ioniton tensidi
1-<5%
Ainedirektiivi:
Xn; R22; R41
CLP-luokitus:
Välitön myrkyllisyys, kat 4;
H302
Vakava silmävaurio, kat 1;
H318
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VIM KITCHEN
Päiväys: 25.8.2010
67-63-0
Sivu 2 / 6
Edellinen päiväys: -
200-661-7
Propan-2-oli
1-<5%
Ainedirektiivi:
F; R11;Xi; R36;R67
CLP-luokitus:
141-43-5
205-483-3
2-Aminoetanoli
1-<5%
Syttyvä neste, kat 2; H225
Silmä -ärsytys, kat 2; H319
Elinkohtainen myrkyllisyys, kat
3; H336
Ainedirektiivi:
Xn; R20/21/22;C; R34
CLP-luokitus:
Välitön myrkyllisyys,
H332
Välitön myrkyllisyys,
H312
Välitön myrkyllisyys,
H302
Ihosyövyttävyys, kat
3.1.7
kat 4;
kat 4;
kat 4;
1B; H314
Muut tiedot
Säilytysaineet:
Bentsisotiatsolioni
Metyyli -isotiatsolinoni
R- ja H-lausekkeiden teksti – katso kohta 16.
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.2
Hengitys
Ei relevantti.
4.3
Iho
Roiskeet iholta huuhdeltava saippualla ja vedellä.
4.4
Roiskeet silmiin
Roiskeet silmistä huuhdeltava heti runsaalla vedellä vähintään viiden minuutin ajan (silmäluomet levittäen, poista
mahdolliset piilolasit). Yhteydenotto lääkäriin oireiden ollessa pysyviä.
4.5
Nieleminen
Annettava maitoa tai vettä juotavaksi tuotteen laimentamiseksi. Yhteydenotto lääkäriin oireiden ollessa pysyviä.
4.6
Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille
-
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
Sopivat sammutusaineet
Tuote ei ole syttyvää. Sammutusaine valitaan ympäristön muiden palavien aineiden mukaan.
5.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
5.3
Erityiset altistumisvaarat tulipalossa
Palossa muodostuu terveydelle vaarallista savua sisältäen mm. hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.
5.4
5.5
Erityiset suojaimet tulipaloa varten
Käytettävä savusukelluslaitteistoa (suojapuku, paineilmahengityslaite) sammutustyössä suojaksi
savulta/kaasuilta
.Muita ohjeita
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VIM KITCHEN
Päiväys: 25.8.2010
Sivu 3 / 6
Edellinen päiväys: -
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
Käytettävä kemikaalia kestäviä suojakäsineitä. Katso myös henkilökohtainen suojaus kohdasta 8.
6.2
Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä
Estettävä tuotteen suurempien määrien pääsy viemäriin. Yhteydenotto poliisiin ja pelastuslaitokseen suuremman
vuodon yhteydessä.
6.3
Puhdistusohjeet
Pienemmät vuodot pyyhitään kostealla rätillä. Suuremmat vuodot vallitetaan hiekalla, maalla tai samankaltaisella
ja kerätään talteen. Vuotoalue huuhdellaan vedellä - otettava huomioon liukastumisvaara. Talteen otettu jäte
hävitetään kohdan 13 mukaan.
6.4
Muita ohjeita
-
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Käsittely
Ei erityisiä toimenpiteitä.
7.2
Varastointi
Säilytettävä viileässä ja kuivassa. Säilytettävä suojassa jäätymiseltä.
7.3
Erityiset käyttötavat
-
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
8.1.1
Altistumisen raja-arvot
HTP-arvot
67-63-0
2-Propanoli, katso
propanoli
141-43-5
8.1.2
Aminoetanoli
(etanoliamiini)
200 ppm (8 h)
500 mg/m 3 (8 h)
, 2009
1 ppm (8 h)
2,5 mg/m 3 (8 h)
iho, 2009
250 ppm (15 min)
620 mg/m 3 (15 min)
3 ppm (15 min)
7,6 mg/m 3 (15 min)
Muut raja-arvot
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Propan-2-oli = isopropanoli: 150ppm, 350mg/m3 (8), 250ppm, 600 mg/m3 (15min), Ruotsi, AFS 2005:17
Etanoliamiini: 3 ppm, 8 mg/m3 (8), 6 ppm, 15 mg/m3 (15min), iho, Ruotsi, AFS 2005:17
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Työperäisen altistumisen torjunta
Hyvä yleisilmastointi on riittävä.
8.2.1.1
Hengityksensuojaus
8.2.1.2
Käsiensuojaus
Käytettävä suojakäsineitä. Valmistaja suosittelee esim. nitriili - tai vinyylikäsineitä, mikäli ihokosketus on
pitkäaikaista. Kädet pestävä käsittelyn jälkeen.
8.2.1.3
Silmiensuojaus
8.2.1.4
Ihonsuojaus
8.2.2
Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VIM KITCHEN
Päiväys: 25.8.2010
Sivu 4 / 6
Edellinen päiväys: -
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
Neste, väritön; miedosti hajustettu (sitruuna)
9.2
9.2.1
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
pH
11-11.4 (tiiviste)
9.2.2
Kiehumispiste/kiehumisalue
9.2.3
Leimahduspiste
9.2.8
Suhteellinen tiheys
Ei ilmoitettu
>50°C
999 kg/m3
9.2.9
9.2.9.1
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Täysin liukeneva
9.3
Muut tiedot
-
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Vältettävät olosuhteet
Tuote on stabiili normaalissa käsittelyssä. Vältettävä äärilämpötiloja (< 5°C tai >50°C)
10.2
Vältettävät materiaalit
Vältettävä vahvoja happoja.
10.3
Vaaralliset hajoamistuotteet
Palossa muodostuu hiilimonoksidin ja hiilidioksidin myrkyllisiä kaasuja (veden haihduttua).
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Välitön myrkyllisyys
LD-50-arvoja ei käytettävissä.
11.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
11.3
Herkistyminen
Tuote sisältää herkistäviä aineita erittäin pieninä määrinä. Tuote voi aiheuttaa allergisia reaktioita jo
herkistyneillä henkilöillä.
11.4
Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys
11.5
Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
HENGITYS: IHO: Tuote on lievästi ihoa ärsyttävä. Ihokosketus voi aiheuttaa ohimenevää kirvelyä ja punoitusta.
ROISKEET SILMIIN: Roiskeet silmiin aiheuttavat ohimenevää kirvelyä.
NIELEMINEN: Tuote voi nieltynä aiheuttaa suun ja nielun kirvelyä, pahoinvointia ja oksentelua.
11.6
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
-
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Ekotoksisuus
Myrkyllisyys vesieliöille
Tuote ei ole ympäristölle vaarallista:
Ioniton tensidi:
Myrkyllisyys vesieliöille on vähäistä.
Huomautus: Tuote sisältää erittäin pieniä määriä ympäristölle vaarallisia aineita (säilytysainetta, hajustetta).
12.1.2
Myrkyllisyys muille eliöille
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VIM KITCHEN
Päiväys: 25.8.2010
12.2
Sivu 5 / 6
Edellinen päiväys: -
Kulkeutuvuus
12.3
12.3.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Ioniton tensidi: Tensidi on biologisesti helposti hajoava. Tuotteen sisältämät tensidit täyttävät EU:n
pesuaineasetuksen 648/2004/EY kriteerit.
12.3.2
Kemiallinen hajoavuus
12.4
Biokertyvyys
Ioniton tensidi: Ei ole odotettavissa, että tuote olisi biokertyvää.
12.5
PBT-arvioinnin tulokset
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
-
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Tuote ei ole ongelmajätettä. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Tuote on puhdistusaine
- vältettävä kuitenkin suurien laimentamattomien määrien pääsy viemäriin.
14. KULJETUSTIEDOT
14.3
14.3.1
Maakuljetukset
Kuljetusluokka
Ei luokiteltu kuljetuksia varten
14.4
14.4.1
Merikuljetukset
IMDG-luokka
-
14.5
14.5.1
Ilmakuljetukset
ICAO/IATA-luokka
-
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Luokitus seospäätöksen (807/2001) ja CLP -asetuksen (taulukko 3.2) mukaan.
15.1
Varoitusetiketin tietoja
EY-numero -
15.1.1
15.1.2
Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi
Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
-
15.1.3
R-lausekkeet
-
15.1.4
S-lausekkeet
S2
15.1.5
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.
Jos yleiseen kulutukseen on sisältö mainittava etiketissä seuraavasti:
Sisältö:
Ionittomia tensidejä < 5%
Hajustetta
Benzisothiazolinone
Methylisothiazolinone
15.2
Kansalliset määräykset
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VIM KITCHEN
Päiväys: 25.8.2010
Sivu 6 / 6
Edellinen päiväys: -
16. MUUT TIEDOT
16.1
16.2
Luettelo kemikaalia koskevista vaaralausekkeista
H225
Helposti syttyvä neste ja höyry.
H302
Haitallista nieltynä.
H312
Haitallista joutuessaan iholle.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332
Haitallista hengitettynä.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R11
Helposti syttyvää.
R36
Ärsyttää silmiä.
R67
Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
R20/21/22
Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R34
Syövyttävää.
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
Koulutusohjeet
16.3
Käyttörajoitukset
16.5
Käytetyt tietolähteet
Valmistajan tiedote, 2010 -06-24
16.6
Lisäykset, poistot ja muutokset
Päiväys
25.8.2010

Similar documents