Kysymykset

Comments

Transcription

Kysymykset
KANSALLINEN VERTAISTUKITUTKIMUS 2012
Tervetuloa vastaamaan kansalliseen vertaistukikyselyyn.
Tällä ensimmäistä kertaa tehtävällä tutkimuksella pyritään selvittämään Internetpohjaisen vertaistuen merkitystä tukea hakevien ihmisten elämässä.
Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten
toisilleen antamaa tukea. Kuten myöhemmin selviää, tukea on monenmuotoista ja se
voi kohdentuvia hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi osallistua
koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia.
Kyselyn aluksi kysytään hyvinvoinnista ja terveydestä. Sen jälkeen kerätään tietoa
vertaistuen toimivuudesta. Asiaa tarkastellaan sekä rastitettavien kysymysten että
avoimien vastausten avulla. Kyselyn loppupuolella kysytään vielä eräitä tunne- ja
mielipidekysymyksiä. Lopuksi kysytään vielä eräitä taustamuuttujia, kuten koulutusta ja
ikää. Joitakin asioita kysytään useita kertoa hiukan eri tavoilla. Tähän on kuitenkin aina
perusteltu syy.
Vastaaminen vie 10-20 minuuttia riippuen siitä, kuinka laajasti vastaatte avovastauksiin.
Jokainen vastaus on meille arvokas!
Kysely tehdään yhteistyössä palveluja tarjoavien kansalaisjärjestöjen kanssa ja sen
tuloksia käytetään palvelujen kehittämiseen. Vastaukset analysoidaan tilastollisten
menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa, eikä siihen ole myöskään
tarvetta.
Tutkimuksesta vastaavat Akatemiatutkija Krista Lagus Aalto-yliopistosta ja professori
Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä
sähköpostia osoitteella: [email protected], [email protected]
HYVINVOINTI JA TERVEYS
Aloitamme kyselymme muutamalla hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalisia suhteita
koskevalla kysymyksellä. Kysymykset ovat useissa tutkimuksissa aikaisemmin jo
käytettyjä. Sen jälkeen selvitetään samassa hengessä Internetin käyttövalmiuksia sekä
vertaistuen viimeaikaista käyttöä.
1. Hyvinvointi ja terveys
Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan hyvinvointia ja terveyttä. Kun ajattelet elämääsi
viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi
Jatkuvasti Melko usein Joskus Hyvin harvoin
Tyytyväiseksi elämään
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tyytyväiseksi elintasoosi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tyytyväiseksi fyysiseen terveyteesi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tyytyväiseksi henkiseen terveyteesi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Masentuneeksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Väsyneeksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Yksinäiseksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Rakastetuksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Rakastavaksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
2. Elämään tyytyväisyys
Kun ajattelet tämän hetkistä elämääsi kokonaisuutena, niin kuinka tyytyväinen tai
tyytymätön olet siihen asteikolla 0 (Tyytymätön)-10 (Tyytyväinen)? Mitä suurempi arvo,
sitä tyytyväisempi.
m
nkjl
0
m
nkjl
1
m
nkjl
2
m
nkjl
3
m
nkjl
4
m
nkjl
6
m
nkjl
7
m
nkjl
8
m
nkjl
9
m
nkjl
10
m
nkjl
5
3. Internetin käyttövalmiudet
Internetissä on paljon erilaisia foorumeita ja välineitä. Mitkä seuraavista ovat tuttuja ja
kuinka usein olet käyttänyt niitä viimeisen kuukauden aikana?
En ole
käyttänyt
Olen
käyttänyt,
mutta en
viimeisen
kuukauden
aikana
Käytän
ainakin kerran
kuukaudessa
Käytän
ainakin
kerran
viikossa
Käytän
päivittäin
Sähköposti
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Facebook tai Google+
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Yleiset
keskustelufoorumit
(esim. Suomi24)
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetin tuki- ja
vertaissivustot
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Blogin lukeminen tai
kirjoittaminen
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Reaaliaikaiset
viestimet (esim.
Skype, MSN, IRC,
Facebook chat)
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
4. Vertaistuen tähän astinen käyttö
Vertaistukea voi hakea eri elämäntilanteisiin kasvokkain, vertaistukiryhmässä,
puhelimitse, facebookista tai vastaavasta, tai Internetin vertaistukipalstalta. Kun
ajattelet tästä hetkestä puoli vuotta taaksepäin, kuinka usein, mikäli lainkaan, olet
hakenut vertaistukea seuraavilla tavoilla?
En hakenut
tukea /
kysymys ei
koske minua
1-2 kertaa
puolen
vuoden
aikana
1-2
kertaa
kuussa Viikottain Päivittäin
Kahden kesken samassa
tilanteessa olevalta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Kasvokkain kohtaavasta
vertaistukiryhmästä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Palvelevasta puhelimesta
tai vastaavasta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetin tuki- ja
vertaissivustoilta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Yleisiltä
keskustelufoorumeilta
(kuten Suomi24)
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Facebookista, Google+:sta
tai vastaavasta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
INTERNET-VERTAISTUKI
Vertaistuen eri ulottuvuuksien tarkastelu muodostaa kyselymme tärkeimmän osan.
Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan internetistä haetun ja saadun vertaistuen eri
muotoja, osallistujia, laatua, vaikutuksia omaan hyvinvointiin, merkitystä osana
vertaistuen kokonaisuutta, sekä kehitystarpeita.
5. Internet-vertaistuen alueet
Ihmiset hakevat Internetistä tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Mihin seuraavista
tilanteista tai kysymyksistä olet hakenut vertaistukea Internetissä? Tilanteet on listattu
aakkosjärjestyksessä. Voit merkitä niin monta vaihtoehtoa kuin on tarpeen.
dgcef
Alkoholin ja/tai huumeiden käyttö
dgcef
Eläkkeelle siirtyminen
dgcef
Ihmissuhteet tai yksinäisyys
dgcef
Lapsettomuus ja lapsettomuushoidot
dgcef
Lasten hoito ja/tai kasvatus
dgcef
Läheisen kuolema
dgcef
Maahanmuutto ja monikulttuurinen elämä Suomessa
dgcef
Masennus ja ahdistus
dgcef
Opiskelemaan siirtyminen ja opiskelijaelämä
dgcef
Parisuhde/erotilanne
dgcef
Seksuaalisuus
dgcef
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli
dgcef
Taloudellinen tilanne
dgcef
Terveysongelmat ja sairaudet
dgcef
Työttömyys tai sen uhka
dgcef
Vamma tai vammaisuus
dgcef
Joku muu, mikä?
6. Internet-vertaistuen alue juuri nyt
Mikä edellisistä on tärkein syy, miksi haet internetistä vertaistukea juuri nyt? Tilanteet
on listattu aakkosjärjestyksessä. Voit valita vain yhden syyn.
Valitse tärkein
6
7. Internet-vertaistuen muodot
Ihmiset antavat erilaista tukea toisillensa. Kun ajattelet tämänhetkistä, edellä
olevassa kysymyksessä numero kuusi valitsemaasi elämäntilannettasi, minkälaista
tukea olet saanut Internetin kautta?
En hakenut
tukea / kysymys
ei koske minua
En
lainkaan
tukea
Vähän
tukea
Jonkin
verran
tukea
Paljon
Tukea arjen hoitamisessa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Henkistä tai emotionaalista
tukea
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Taloudellista tukea
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tukea päätöksenteossa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tukea tiedonhankinnassa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tukea uskonnollisissa
kysymyksissä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tukea samassa
elämäntilanteessa olevien
löytämisessä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tukea elämäntilanteeni
ongelmallisuuden
tiedostamisessa.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
8. Internet-vertaistuen osallistujat
Vertaistukifoorumeilla on monenlaisia keskustelijoita. Keskustelua voidaan käydä
samassa elämäntilanteessa olevien kesken, minkä ohella siihen voi osallistua
aikaisemmin saman kokeneita henkilöitä, ja koulutettuja vapaaehtoisia, asiantuntijoita
ja ammattilaisia.
Kun ajattelet tämänhetkistä, edellä olevassa kysymyksessä numero
kuusi valitsemaasi elämäntilannettasi, ja sitä koskevaa keskustelua, keitä seuraavista
on osallistunut lukemaasi tai kirjoittamaasi keskusteluun ja kuinka usein?
En ole
havainnut /
En osaa
sanoa
Ei ole
Osallistunut Osallistunut Osallistunut
osallistunut
vähän
jonkin verran
paljon
Samassa
elämäntilanteessa
tällä hetkellä
olevia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Aikaisemmin saman
saman kokeneita
henkilöitä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Koulutettuja
vapaaehtoisia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Ammattilaisia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
9. Internet-vertaistuen osallistujien tärkeys
Vertaistukifoorumeilla on monenlaista osaamista. Kun ajattelet tällä hetkellä tärkeintä
asiaasi (jonka valitsit kysymyksessä 6), arvioi seuraavien tahojen esittämien kirjoitusten
merkittävyyttä tai tärkeyttä OMAN elämäntilanteesi kannalta:
En ole
havainnut
Ei kovin
tärkeitä
Melko
tärkeitä
Erittäin
tärkeitä
Samassa elämäntilanteessa tällä
hetkellä olevat
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Aikaisemmin saman kokeneet
henkilöt
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Koulutetut vapaaehtoiset
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Ammattilaiset
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
10. Internet-vertaistuen laatu
Internetin vertaistukikeskusteluihin osallistuu paljon ihmisiä, joilla on erilaisia
näkemyksiä. Onko sinun seuraamillasi palstoilla ja foorumeilla käyty keskustelu
mielestäsi yleisesti ottaen?
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Ei samaa, eikä
eri mieltä
Osin eri
mieltä
Täysin eri
mieltä
Asiantuntevaa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Kannustavaa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Ajatuksia muuttavaa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Luottamusta luovaa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Toivoa lisäävää
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Turvallisuutta
lisäävää
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Keskustelijoita
kunnioittavaa
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
11. Internet-vertaistuen vaikuttavuus
Vertaistuella voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiisi. Seuraavassa
esitetään väitteitä vertaistuen vaikutuksista. Arvioi kuinka hyvin väittämä sopii sinuun,
kun olet osallistunut vertaistukikeskusteluun joko lukijana tai kirjoittajana.
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
Osin
eri
mieltä
Täysin
eri
mieltä
Olen kokenut tulleeni kuulluksi.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen saanut lisää tietoa
elämäntilanteestani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen saanut yhteyden muihin saman
kokeneisiin.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen saanut jakaa kokemuksia saman
kokeneiden kanssa.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Itsetuntoni on parantunut.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen saanut voimaa pysyä
päätöksissäni.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tulevaisuuden uskoni on vahvistunut.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen muuttanut ajatteluani
vertaistuessa saamieni kommenttien
takia.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen muuttanut toimintaani
vertaistuessa saamieni kommenttien
takia.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen auttanut ja tukenut muita
samassa tilanteessa olevia
kertomalla omista kokemuksistani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen auttanut ja tukenut muita
samassa tilanteessa olevia antamalla
ohjeita tai neuvoja.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen saanut jakaa kielteisiä
kokemuksiani palvelujärjestelmästä
(esim. sosiaali-, terveys-,
mielenterveys tai työvoimapalvelut).
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen saanut jakaa myönteisiä
kokemuksiani palvelujärjestelmästä
(esim. sosiaali-, terveys-,
mielenterveys tai työvoimapalvelut).
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
12. Internet-vertaistuen merkitys
Seuraavan kysymyksen tarkoituksena on arvioida internet-pohjaisen vertaistuen
suhteellista merkitystä verrattuna muihin vertaistuen lähteisiin. Ole hyvä ja ajattele
elämäntilannetta jossa olet hakenut tukea. Mikäli hait tukea, mistä sait sinua auttanutta
tukea?
En hakenut
tukea / kysymys
ei koske minua
En
lainkaan
tukea
Vähän
tukea
Jonkin
verran
tukea
Paljon
Puolisoltani
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Ystäviltäni
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Sukulaisiltani
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Itseapukirjallisuudesta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Terveyspalveluista
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Sosiaalipalveluista
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Mielenterveyspalveluista
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Terapiasta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Kasvokkain kohtaavasta
vertaistukiryhmästä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Auttavista puhelimista tai
kriisipuhelimesta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetin tuki- ja
vertaissivustoilta
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Facebook-ystäviltä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
13. Internet-vertaistuki verrattuna kasvokkaiseen tukeen
Internet-pohjaisella vertaistuella voi olla tiettyjä etuja verrattuna KASVOKKAISEEN
KOHTAAMISEEN verrattuna. Mitä mieltä olet omalta osaltasi seuraavista Internetpohjaista vertaistukea koskevista väitteistä?
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
Internetin avulla tavoitan
enemmän samassa tilanteessa
olevia.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetissä voin käsitellä
asiaani nimettömänä.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
En halua kuormittaa läheisiäni
asiallani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Osin eri
Täysin
mieltä eri mieltä
En halua kertoa läheisilleni
asiastani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Minulla ei ole ketään läheistä
jolle voisin kertoa asiastani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Lähialueella ei kokoonnu
vertaistukiryhmää.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
En halua osallistua
vertaistukiryhmään
lähialueellani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
14. Internet-vertaistuki verrattuna viranomaisten antamaan tukeen
Internet-pohjaisella vertaistuella voi olla tiettyjä etuja verrattuna VIRANOMAISTEN
(kuten vaikkapa lääkärin, psykologin tai sosiaalityöntekijän) ANTAMAAN tukeen
verrattuna. Mitä mieltä olet omalta osaltasi seuraavista Internet-pohjaista vertaistukea
koskevista väitteistä?
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Internetissä minua kuunnellaan
paremmin
m
nkjl
m
nkjl
Internetissä minua kohdellaan
kunnioittavammin.
m
nkjl
Internetissä minua kohdellaan
tasaveroisemmin.
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
Osin
eri
mieltä
Täysin
eri
mieltä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetissä minulle on enemmän
aikaa.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetissä voin kertoa asioistani
avoimemmin
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Internetissä voin keskustella
viranomaisilta (kuten sosiaali- ja
terveyspalvelut) saamistani
ohjeista.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
15. Internet-vertaistuen kehitystarpeet
Internetissä vertaistuki toteutuu nyt monenlaisilla välineillä ja foorumeilla. Mitä toiveita
sinulla on internet-vertaistuen kehittämisestä?
Ei lainkaan
tärkeä / ei koske
minua
Jossain
määrin
tärkeä
Melko
tärkeä
Hyvin
tärkeä
Teknisten ongelmien
ratkaiseminen.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Keskusteluilmapiirin
parantaminen.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Oikean foorumin löytäminen
helpommaksi.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Helpompi löytää vastaus tiettyyn
kysymykseen.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Helpompi löytää saman kokeneita
kokeneita ihmisiä.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Parempi kokonaiskuva asiasta
johon etsin tukea.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Enemmän reaaliaikaista
keskustelua (chat).
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Enemmän kahdenkeskisiä
keskusteluja.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Enemmän pienryhmäkeskusteluja.
pienryhmäkeskusteluja.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Enemmän nettitukea
ammattilaisilta.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
KOKEMUKSET INTERNETPOHJAISESTA VERTAISTUESTA
Joitakin asioita on helpompi ja tarkoituksenmukaisempi kertoa kirjoittamalla.
Seuraavissa neljässä kysymyksessä voit kertoa elämäntilanteestasi, saamastasi
vertaistuesta (sekä internetissä että muuten) ja tulevaisuudentoiveistasi.
16. Elämäntilanne jossa hait tukea
Kirjoita lyhyesti elämäntilanteestasi jossa olet hakenut tukea vertaisilta.
5
6
17. Myönteinen kokemus vertaistuesta
Oletko kokenut saaneesi apua vertaistuesta internetissä? Miten ja mistä hait tukea?
Miten saamasi tuki vaikutti sinuun?
5
6
18. Kielteinen kokemus vertaistuesta
Onko sinulla negatiivinen kokemus vertaistuesta internetissä? Miten ja mistä hait tukea?
Mitä siitä seurasi?
5
6
19. Tulevaisuudentoiveet
Mitä toivot tulevaisuudeltasi suhteessa ajankohtaiseen elämäntilanteeseesi, johon olet
hakemassa tukea?
5
6
TUNTEET, ASENTEET JA HYVÄ ELÄMÄ
Aikaisempien tutkimusten valossa tunteilla ja asenteilla sekä käsityksellä omasta
elämästään ja hyvästä elämästä on merkittävää vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen eri
elämäntilanteissa. Näillä kysymyksillä kartoitamme erilaisia vertaistuen käyttöön liittyviä
mekanismeja.
20. Tunteet
Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan sinun perustunteitasi. Kun ajattelet elämääsi
viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi
Jatkuvasti
Melko usein
Joskus
Hyvin harvoin
Rakastavaksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Iloiseksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Vihaiseksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Surulliseksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Huolestuneeksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
21. Elämään tyytyväisyys surullisina aikoina
Kun ajattelet VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AJALTA elämäsi surullisinta ajanjaksoa
kokonaisuutena , niin kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olit silloin elämääsi asteikolla 0
(Tyytymätön)-10 (Tyytyväinen)? Mitä suurempi arvo, sitä tyytyväisempi.
m
nkjl
0
m
nkjl
1
m
nkjl
2
m
nkjl
3
m
nkjl
4
m
nkjl
6
m
nkjl
7
m
nkjl
8
m
nkjl
9
m
nkjl
10
m
nkjl
5
22. Koettu eriarvoisuus
Seuraavalla kysymyksellä kartoitetaan eriarvoisuuden tunnetta. Ihmiset sijoittuvat
suomalaisessa yhteiskunnassa eri asemiin. Mihin sijoittaisit itsesi seuraavalla
asteikolla? Rastita yksi vaihtoehto väliltä 1-10.
m
nkjl
1 (alin) m
nkjl 2
m
nkjl
3
m
nkjl
4
m
nkjl
5
m
nkjl
6
m
nkjl
7
m
nkjl
8
9
m
nkjl
m
nkjl
10 (ylin)
23. Eriarvoisuuteen ja selviytymiseen liittyvät kysymykset
Seuraavassa esitetään erilaisia eriarvoisuutta ja selviytymistä koskevia väittämiä.
Valitse kultakin riviltä se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitystäsi.
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
Tunnen itseni huono-osaiseksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Pärjään elämässäni
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Minulla on ongelmia päihteiden
(kuten alkoholin tai huumeiden)
käytössä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tunnen itseni epäonnistuneeksi
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Osin eri Täysin
mieltä eri mieltä
24. Luottamukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät kysymykset
Seuraavilla väittämillä kartoitetaan luottamusta ja taloudellista tilannetta. Valitse
kultakin riviltä se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitystäsi.
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Ihmisiin voi luottaa
m
nkjl
m
nkjl
Viranomaisiin voi luottaa.
m
nkjl
Asioitani hoitaviin viranomaisiin
(kuten lääkärit, psykologit,
sosiaalityöntekijät) voi luottaa.
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
Osin
eri
mieltä
Täysin
eri
mieltä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Minulla on ystäviä joihin voin
luottaa.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Minulla on sukulaisia joihin voin
luottaa.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tuloni riittävät menoihini.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Pystyn huolehtimaan veloistani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tulevaisuudessa elämäni on
parempaa.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
25. Samassa elämäntilanteessa oleviin liittyvät kysymykset
Seuraavilla väittämillä tarkastellaan suhtautumistasi kanssasi samassa
elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Valitse kultakin riviltä se vaihtoehto, joka parhaiten
vastaa käsitystäsi.
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
Osin
eri
mieltä
Täysin
eri
mieltä
Tunnen myötätuntoa samassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
kohtaan.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Tunnen yhteenkuuluvuutta samassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
kohtaan.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen valmis toimimaan yhdessä
samassa elämäntilanteessa olevien
ihmisten kanssa asemamme
parantamiseksi.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen valmis organisoimaan
kansalaistoimintaa samassa
elämäntilanteessa olevien aseman
parantamiseksi.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
26. Hyvään elämään liittyvät kysymykset
Hyvästä elämästä on erilaisia käsityksiä. Seuraavilla väittämillä pyritään arvioimaan
hyvää elämää erään kriteeriston avulla. Valitse kultakin riviltä se vaihtoehto, joka
parhaiten vastaa käsitystäsi omasta elämästäsi tällä hetkellä.
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Olen tyytyväinen terveyteeni.
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen elämäni
turvallisuuteen (esim.
taloudellisesti tai rikollisuuden
suhteen).
m
nkjl
Olen tyytyväinen muiden minua
kohtaan osoittamaan
arvostukseen.
Osin
eri
mieltä
Täysin
eri
mieltä
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen elämäntapaani.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen omaisuuteni ja
varallisuuteni määrään.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen luontosuhteeseeni
Ei samaa,
eikä eri
mieltä
luontosuhteeseeni (kuten
mahdollisuuteen kulkea luonnossa
tai pitää lemmikkejä).
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen
ystävyyssuhteideni määrään ja
laatuun.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen vapaa-aikani
määrään ja laatuun.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Olen tyytyväinen painooni ja
kehooni.
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
27. Läheisten tunteet
Läheistesi kokemat tunteet vaikuttavat siihen kuinka voit. Kun ajattelet sinulle kaikkein
läheisimpien ihmisten elämää viimeisen kuukauden aikana, ovatko he mielestäsi olleet
Kysymys ei koske minua Jatkuvasti Melko usein Joskus Hyvin harvoin
Rakastavia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Iloisia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Vihaisia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Surullisia
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
Huolestuneita
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
m
nkjl
28. Elämään tyytyväisyys iloisina aikoina
Kun ajattelet elämäsi VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AJALTA iloisinta ajanjaksoa
kokonaisuutena, niin kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olit silloin elämääsi asteikolla 0
(Tyytymätön)-10 (Tyytyväinen)? Mitä suurempi arvo, sitä tyytyväisempi.
m
nkjl
0
m
nkjl
1
m
nkjl
2
m
nkjl
3
m
nkjl
4
m
nkjl
6
m
nkjl
7
m
nkjl
8
m
nkjl
9
m
nkjl
10
m
nkjl
5
TAUSTAKYSYMYKSET
Taustakysymyksiä käytetään vastaajien ryhmittelyyn. Niiden avulla selvitetään, mitkä
väestöryhmät käyttävät minkälaisia vertaistuen muotoja ja palveluja mihinkin
tarkoitukseen. Tutkimuksen toteutuksen kannalta on tärkeää, että kaikki taustatiedot on
huolellisesti lisätty.
Seuraavat kysymykset kartoittavat vastaajien taustatietoja. Kysymysten perusteella ei
voida tunnistaa vastaajia.
29. Valitse listasta sukupuolesi!
m
nkjl
Mies
m
nkjl
Nainen
30. Valitse listasta ikääsi vastaava ryhmä!
m
nkjl
Alle 16
m
nkjl
16-25
m
nkjl
26-35
m
nkjl
36-45
m
nkjl
46-55
m
nkjl
56-65
m
nkjl
Yli 65
31. Valitse listasta korkein suorittamasi koulutusaste!
m
nkjl
Perus-, keski tai kansakoulu
m
nkjl
Lukio
m
nkjl
Ammatillinen koulutus
(opistotaso)
m
nkjl
Ammattikorkeakoulu tai vastaava
m
nkjl
Yliopisto tai korkeakoulu
32. Valitse listasta asumismuotosi!
m
nkjl
Omistusasunto
m
nkjl
Asumisoikeusasunto
m
nkjl
Vuokra-asunto
m
nkjl
Asuntola
m
nkjl
Hoitolaitos tai hoivakoti
m
nkjl
Tilapäismajoitus tai asunnoton
33. Valitse listasta asuinpaikkasi koko!
m
nkjl
Yli 50 000 asukkaan
kaupunki
m
nkjl
Muu taajama
m
nkjl
Maaseutu
34. Mihin seuraavista ryhmistä kuulut tällä hetkellä?
m
nkjl
Opiskelija
m
nkjl
Eläkeläinen
m
nkjl
Työtön
m
nkjl
Lasten kotihoidon tuella tai
vanhempainvapaalla
m
nkjl
Pitkällä sairaslomalla
m
nkjl
Työkyvyttömyyseläkkeellä
m
nkjl
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella
m
nkjl
Työntekijä
m
nkjl
Alempi toimihenkilö
m
nkjil
Ylempi toimihenkilö tai johtaja
m
nkjl
Yrittäjä
m
nkjl
Maanviljelijä
m
nkjl
Muu
35. Mikä seuraavista vastaa parhaiten elämäntilannettasi?
m
nkjl
Yksin asuva, ei pysyvää seurustelusuhdetta
m
nkjl
Yksin asuva, pysyvä seurustelusuhde
m
nkjl
Yksinhuoltaja
m
nkjl
Parisuhteessa samassa taloudessa, ilman
lapsia
m
nkjl
Parisuhteessa samassa taloudessa, lapsia
m
nkjl
Vanhempien kanssa
m
nkjl
Muu
LOPUKSI
Olet nyt vastannut kaikkiin kysymyksiimme. Mikäli haluat jättää meille palautetta joko
kyselystä tai muista asioista, voit tehdä sen seuraavassa kysymyksessä. Lopuksi
pyydämme sinua lähettämään vastauksesi painamalla alla olevaa LÄHETÄ - painiketta.
Kiitos osallistumisesta!
Krista Lagus
Juho Saari
36. Vapaa sana
Alla olevaan tilaan voit jättää palautetta tutkimuksen tekijöille!
5
6
Seuraava -->
16% valmiina

Similar documents