Toimintasuunnitelma 2015 - Suomen Rauhanturvaajaliitto

Comments

Transcription

Toimintasuunnitelma 2015 - Suomen Rauhanturvaajaliitto
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi
www.rauhanturvaajaliitto.fi
Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014
Toimintasuunnitelma 2015
1.
YLEISTÄ
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton säännöt, strategia ja
syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio. Toimintavuosi
on strategiakauden 2012-15 viimeinen. Vuoden 2015 tavoitteeksi asetetaan erityisesti toiminnan
sisällön ja laadun kehittäminen. Toimintavuoden keskeisenä järjestöasiana on uuden strategian
käsittely ja hyväksyminen. Strategia kattaa vuodet 2016-20. Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamaa vertaistukiprojektia toteutetaan jo kolmatta vuotta. Rauhanturvaamisen 60juhlavuoden 2016 tapahtumiin varaudutaan yhdessä puolustushallinnon kanssa.
Toiminnan painopiste vuonna 2015 on veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja
entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Liiton tärkein
tehtävä on omien kriisinhallintaveteraanien tukeminen. Veteraanitukeen suunnataan pääosa
toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Virkistystoiminta on osa tätä tukea. Sotiemme
veteraanien lukumäärän väistämättä vähentyessä tarvitsevat kuitenkin vanhenevat
kriisinhallintaveteraanit entistä enemmän samantyyppistä tukea. Vaikka veteraanituki painottuukin
entisten rauhanturvaajien ja heidän läheistensä tukemiseen, pidetään liiton kunniatehtävänä
myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä
nuoremmille sukupolville.
Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää tehokasta vertaistukihenkilöstön
rekrytointia ja koulutusta. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin kuuluvaan koulutukseen
pyritään edelleen rekrytoimaan uutta ja myös nuorempaa henkilöstöä.
Järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Toimintatapojen yhtenäistämisellä ja kaikkien
käytettävissä olevien järjestelmien ja työkalujen oikealla ja osaavalla käytöllä tehostetaan koko
järjestön toimintaa.
Maanpuolustusjärjestönä liitto keskittyy erityisesti toimintaan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen
MPK:n kursseina. Puolustusvoimauudistuksen tuloksena SRTL:n erityisenä tehtävänä on tukea
puolustusvoimia operaatiokokemuksen siirtämisessä kotimaan puolustuksen käyttöön. Tehtävä
toteutetaan rekrytoimalla tuoreella kokemuksella varustettuja kouluttajia MPK:n kursseille. Liitto
tukee puolustusvoimia ja MPK:ta myös kurssien tuotteistamisessa ja sisällön määrittämisessä.
Mahdollisuudet jäsenistön ampumataidon ylläpitoon pyritään turvaamaan yhdessä
reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös
Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin.
Liiton viestinnässä pyritään tehostamaan erityisesti ulkoista tiedottamista ja siten parantamaan
liiton näkyvyyttä ja tunnettuutta. Rauhanturvaaja-lehteä kehitetään edelleen liiton strategian
mukaisesti linjakkaana, luettavana, sisällöltään monipuolisena ja ulkoasultaan laadukkaana
lehtenä. Turvallisuus- ja puolustusmessuille osallistumista ei pidetä kustannustehokkaana liiton
päätehtävän näkökulmasta.
Toimintavuonna järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Sellaiset liikunta-, urheilu- ja
virkistystapahtumat järjestetään, joille on kysyntää. Maanpuolustusjärjestönä liiton tärkein
tapahtuma on ampumamestaruuskilpailut (Falling Plates). Ne järjestetään edelleen Maavoimien
tuella Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista
käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan huomioon myös
osallistuvien yhdistysten ja osallistujien määrä.
Sivu 1
Kansainvälinen toiminta pidetään määrältään nykytasoisena. Yhteistyön valmistelua ja
raportointia tehostetaan. Toimintavuonna osallistutaan Maailman veteraanijärjestön kokoukseen,
BNBB:n kokoukseen ja NORDEFCO:n toimintaan.
Faitterit- soittokunnan toimintaa jatketaan nykytasolla. Perinnetyössä jatketaan yhteistyötä
Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja
näytteille panemiseksi. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa.
Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut tavoitteiden mukaisesti. Rekrytoinnin painopiste on jatkossa
Porin Prikaatin kautta lähtevissä ja tulevissa rauhanturvaajissa. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan
kuitenkin jatkamaan edelleen jo kotiutuneiden vanhempienkin veteraanien rekrytointia.
Liiton perustalous perustuu edelleen lähinnä jäsenmaksuun. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi
ennallaan (8+19 euroa). Sotiemme veteraanien tukeminen, liikunta- ja urheilutapahtumien
tukeminen sekä kriisinhallintaveteraanien kuntoutuksen tukeminen ovat edelleen vahvasti
riippuvaisia säätiörahoituksesta. Rauhanturvaaja-lehden ilmoitustuotot ovat muun muassa
pitkittyneen taantuman vuoksi laskusuunnassa. Muuttoautojen verotuskäytännön muutoksen
vaikutus on samansuuntainen. Tilanne edellyttää jatkuvasti tiukkaa ja tarkkaa taloudenpitoa.
Kokouskustannuksissa säästetään muun muassa käyttämällä rutiiniasioissa
sähköpostikokouksia. Uuden strategian valmistelussa pyritään ratkaisemaan liiton rahoituspohja
pitemmällä tähtäimellä.
2.
JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1.
LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET
Kevätliittokokous pidetään 16.5. Jyväskylässä ja syysliittokokous 17.10. Raumalla. Liiton hallitus
ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista.
Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen.
Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa.
Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana.
Kokouskalenteri on liitteessä (liite1).
2.2.
KOULUTUSTOIMINTA
Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan.
Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja
veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta.
2.3.
EDUNVALVONTA
Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Edunvalvonnan yhtenä
painopisteenä on rauhanturvaajien veteraanistatuksen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on
rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa
oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille
kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia
toimeksiantoja. Liitto seuraa kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen
ehtojen kehittymistä, erityisesti kriisinhallinnan tapaturmavakuutuksen ja -lainsäädännön
muutoksia, ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja.
Liitto jatkaa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto
osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin
keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturmaasiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa
puolustusvoimien kanssa. Myös valtiokonttorin kanssa jatketaan keskustelua tapaturma-asioiden
korvauskäytännön kehittämiseksi edelleen.
Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös
siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa
vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä
loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee.
Sivu 2
Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden
maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan
alueella erityisesti sotilasampumaratojen määrän vähentyessä. Liitto toimii tässä tarkoituksessa
muun muassa Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana
aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi
niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa muun muassa yhdistysten
jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen.
Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena
on jatkaa vuosittaisia legaalitapaamisia liittokokouksen yhteydessä.
Liitto jatkaa näkemystensä esille tuomista osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös
sosiaalisessa mediassa.
2.4.
KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ
Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille
liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja
rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina
ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos
yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa
huomioimisesta oikea-aikaisesti.
Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston
kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle.
Syksyllä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton
palkitsemistoimikunnalle 30.6.2015 mennessä. Keväällä 2016 myönnettäviä huomionosoituksia
koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle 31.12.2015 mennessä. Ohjeita
ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin
yhteyttä Pajatsoon.
Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä
yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö 31.1.2015 mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton
toimistoon 30.4.2015 mennessä. Valinta julkaistaan 29.5. ja valittu palkitaan syyskokouksessa.
Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että
määrällisesti.
2.5.
JÄSENHUOLTO
Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään
toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten
jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa
jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana
ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö.
Toimintavuonna jäsenrekisterissä suoritetaan keskitetysti seuraavat toiminnot:
 jäsenmaksulaskutus suoritetaan 2.2. Laskun eräpäivä on 27.2.
 Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa
 Laskutus maksamattomille suoritetaan 15.4. Laskun eräpäivä on 15.5. Samalla laskutetaan
myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet.
 Uusien jäsenten laskutus heinäkuussa
 jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa
 Viimeinen laskutus 31.8. Laskun eräpäivä on 15.9. Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille
maksamattomille jäsenille.
 Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta.
Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa.
Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton
infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta
Sivu 3
toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu
ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton.
Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla.
2.6.
YHDISTYSKILPAILUT
Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen 2014.
Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä
kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka
lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä.
Liiton hallitus päättää vuoden 2014 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan
yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton
tarkoitusperiä edistävästä teosta.
Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle
jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon
luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa.
Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2015 yhteydessä.
Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan 1.9.2014 – 31.8.2015. Kilpailun voittaja
julkistetaan syysliittokokouksessa.
2.7.
PERINNETYÖ
Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen
yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian
taltiointihankkeet.
Liiton perinnetaltioinnin painopisteenä on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja
varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. Muita
perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa.
Yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa jatketaan perinnemateriaalin keräämiseksi,
dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Liiton johto pitää yhteyttä myös muihin
sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin.
3.
VERTAIS- JA VETERAANITUKI
Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien 2011-2015 strategian mukaisesti. Vertais- ja
veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme
veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen
koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään
kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen
alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen
rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja
juurruttamisprojektiin. Rauhanturvaajat vertaisina –hanke kattaa vuodet 2013–2016.
3.1.
VERTAISTUKI
Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistukipuhelin päivystää 24/7-periaatteella.
Päivystyshenkilöstössä on mukana 27 vapaaehtoista vertaista ja 25 puhelinta. Tarvittaessa
soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien
pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen
veteraanivastaavalle. Päivystyspuhelimen tunnetuksi tekemistä on edelleen tehostettava.
Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton
ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat
vertaisina – projektista.
Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä
puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi puolivuosittain Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen
kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita. Puolustusvoimat tukee liiton vertaistukitoimintaa
Sivu 4
taloudellisesti korvaamalla vertaistukipuhelimen ylläpitokulut sekä antamalla kouluttaja- ja
tilaresursseja tarpeen mukaan vertaistukihenkilöiden koulutuksiin.
Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu kouluttajina ainakin neljään Porin Prikaatin
järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen. Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat
osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin kahteen läheisten päivään
Tampereella sekä PORPR :n valmistavan koulutuksen aikana järjestettäviin neljään läheisten
päivään. Läheisten päivillä esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat
vertaisina – projekti.
Liitto järjestää vuonna 2015 kaksi vertaistukipuhelimen tukihenkilöiden koulutus- ja
vertaistapahtumaa (21.–22.3. ja 3.–4.10.) MPK:n Keski-Suomen KOTU – yksikön tuella
Tikkakoskella. Kurssien teemat ja sisällöt suunnitellaan myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden
mukaisesti. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista
huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta huomattavaa ajankäyttöä
toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyritään järjestämään koulutukseen ulkopuolinen
kouluttaja. Rauhanturvaajat vertaisina -projektin koulutuksia järjestetään toimintavuonna
seitsemän MPK:n Keski-Suomen KOTU -yksikön tuella Tikkakoskella. Projektin koulutuksista on
lisätietoa kohdassa 3.3.
3.2.
TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE
Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoituksena on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää
yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja sekä vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä.
Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun
perille meno. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja
tukemalla taloudellisesti yhdistysten tuloksellista toimintaa.
Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme
veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme
veteraanijärjestöjä jatkaen veteraanien perinnön vaalimista kansainvälisessä järjestössä. Lisäksi
liitto jatkaa hyvää yhteistyötä sotiemme veteraanijärjestöjen kanssa.
Yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja
arjessa selviytymistä tuetaan.
Toimintavuonna on tavoitteena, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja
tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA
projektia.
Toimintavuonna yhdistykset järjestävät veteraaniviikonlopputapahtuman tai veteraanipäivän
yhdessä paikallisten sotiemme veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kanssa.
Tarvittaessa liitto järjestää myös toimintavuonna jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville syksyllä
koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi asiantuntijoita Tammenlehvän perinneliitosta tai
sotiemme veteraanijärjestöistä.
3.3.
RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA – TUKEA KOTONA JA KAUKANA – PROJEKTI 2013–16
3.3.1.
PROJEKTI
RAY:n tukemassa projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoistoimintaa ja
vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja
koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista
sekä läheisistä. Vapaaehtoinen vertaistuki auttaa rauhanturvaajien ja läheisten jaksamista ja
hyvinvointia. Tukea tarjotaan vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten
purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa
palveluihin ohjaaminen).
Sivu 5
Rauhanturvapalveluksen erityisyys niin rauhanturvaajan kuin läheisenkin osalta korostaa
kokemusasiantuntijuutta vertaistoiminnassa. Projektin loputtua SRTL:n jäsenyhdistysten (31 kpl)
alueilla kokoontuvat monimuotoiset vertaistukiryhmät.
3.3.2.
PROJEKTIN HALLINTO JA TOTEUTUS
Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä.
Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän
valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti.
Projektin toteutuksessa käytetään projektipäällikön työpanoksen lisäksi hyvin valittuja
yhteistyökumppaneita. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman
mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton
talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset selvitetään liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön
kanssa ja raportoidaan tarvittavilta osin liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan
tarvittaessa Raha-automaattiyhdistyksen hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi
kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina syyskuun loppuun
mennessä.
Projektissa järjestetään aiemmin rauhanturvatehtävissä palvelleille sekä rauhanturvaajien
läheisille mahdollisuus monimuotoisen vertaistukeen. Toiminta sisältää kokoontumisia
vertaisviikonloppuihin, vertaisryhmiin ja tapaamisiin sekä verkossa tapahtuvaan vertaistukeen.
Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisia tapaamisia. Kokemusten
työstäminen vertaisten kanssa mahdollistaa eheytymisen ja voimaantumisen vuosienkin kuluttua
rauhanturvapalveluksesta. Pilottialueilla testataan ja toteutetaan säännöllisiä vertaistilaisuuksia.
Suomen Rauhanturvaajaliitolle ja jäsenyhdistyksille valmistellaan vapaaehtoistoiminnan ohjelma,
jossa määritellään vapaaehtoistoiminnan arvopohja, vapaaehtoistoiminnan ja - johtamisen
ohjelma, vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja organisointi sekä vapaaehtoistoiminnan seuranta
ja arviointi.
Toimintavuonna tavoitteena on tehostaa internetiä hyödyntävää ”nettiauttamisen” työkaluja. Näitä
ovat Tukinetin avoin ryhmä sekä suljetut keskusteluryhmät ja chat-livekeskustelut Sastamalan
Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Nettiauttaminen tavoittaa kohderyhmän
asuinpaikasta huolimatta ja tekee vertaistuen saatavuuden alueellisesti tasa-arvoiseksi.
Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset ovat toistaiseksi toteutuneet lähes
projektisuunnitelman mukaisesti. Koulutustilaisuuksissa koulutetaan SRTL:lle uusia
vertaistukihenkilöitä sekä järjestetään lisäkoulutusta sekä työnohjausta vertaistukihenkilöille.
Sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa tehostetaan. Vertaistuen
toimintamallia juurrutetaan pilottialueilla (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi) ja testataan
muissa jäsenyhdistyksissä harkinnan ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että rauhanturvaajien ja
läheisten yhteydenottojen kokonaislukumäärä olisi 400-600 vuodessa.
Vuoden 2014 tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys palautetaan RAY:lle maaliskuun loppuun
mennessä ja vuoden 2014 vuosiselvitys huhtikuun loppuun mennessä.
Porin Prikaatin järjestämissä rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksissa esitellään projektia ja
vertaistukea. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Jäsenyhdistysten alueilla
järjestetään tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille yhdessä paikallisten
jäsenyhdistysten kanssa. Projektista ja vertaistuesta tuotetaan tiedotteita ja materiaalia. Porin
Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille.
4.
JÄSENTOIMINTA
4.1.
LIITON TAPAHTUMAT
Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden
järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti:
 UDRIA talvipartiokilpailu 15.-17.1. Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan
koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry.
 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään 27.4. Hämeenlinnassa. Liitto lähettää
hallituksen edustajan tilaisuuteen.
Sivu 6
 Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa 17.5. liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat.
 YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä 29.5.
Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu.
 YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä 23.-24.5. Helsingin Rauhanturvaajat ry
edustaa tapahtumassa liittoa.
 Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Oulussa. Liittoa edustaa paikallinen
yhdistys.
 Kostianvirran Taistelut 12.-14.6. Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat.
 31.7.-2.8. Liiton kesäpäivät. Tilaisuuden järjestää Oulun Seudun Rauhanturvaajat.
 ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu 5.-8.8. Virossa. Tuomaritoiminnan
koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry.
 Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa.
 Viiden yhdistyksen tapaamisen järjestää Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ry syyskuussa.
 Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla 19.-20.9. Valtakunnallinen tapahtuma
järjestetään Porissa.
 24.-25.10. järjestetään XV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää
Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry.
 Maanpuolustus-seminaari Kuopiossa 21.11. Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon
Rauhanturvaajat ry.
 Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään 6.12. Jyväskylässä. Liittoa edustaa
paikallinen yhdistys.
4.2.
LIIKUNTA JA URHEILU
Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä
ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liitto kannustaa osallistumaan
erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikuntaja urheilutapahtumiin.
Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita
sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase -kotirataammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten
mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla.
Liiton ampumatapahtumia vuonna 2015:
 Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa PHämlRT)
 Toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT)
 8.8. liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT)
Liitto järjestää tai näkyy vuonna 2015 ainakin seuraavissa tapahtumissa:
 helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti
 21.-22.2. Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto)
 21.3. Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere
 2.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo
 23.5. Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto)
 kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase-kotiratakisa
 5.-6.6. XVIII Kesäyön marssi, Turku (liiton osasto)
 26.-27.6. Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto)
 11.7. Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene)
 4.7. Liiton golf-mestaruuskilpailut, Hyvinkää
 14.-17.7. Nijmegen marssi, Hollanti
 elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä
 elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet)
 Syyskuussa RESUL:n Falling Plates –ammunta Vesivehmaalla
 20.9. YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään tapahtuma). Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa.
 loka-marraskuussa Körmy Open -keilaturnaus
Sivu 7
Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä.
4.3.
SOITTOKUNTA
Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat vuonna 2015:
 harjoitusleiri Tikkakoski tammi-maaliskuu
 SRTL:n liittokokous Jyväskylä 16.-17.5.
 rauhanturvaajien päivä Helsinki 29.5.
 Salpavaellus Hamina/Miehikkälä 27.-28.6.
 RT-seminaari Niinisalo 24.-25.10.
Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena
harjoituksena.
4.4.
VIRKISTYSTOIMINTA
Oulun Seudun Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät. Pirkanmaan
Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa.
Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia
virkistystapahtumia.
5.
VIESTINTÄ
Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja sekä
Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen
olemaan tietoinen liiton kannasta sen toimialaan kuuluvissa keskeisissä kysymyksissä ja
kertomaan siitä sopivissa yhteyksissä ja kysyttäessä. Toimintavuonna osallistutaan
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kriisinhallintahenkilöstön koulutus- ja
kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin
osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä myös alueellisesti ja paikallisesti.
Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan
vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen,
yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen.
Toimintavuonna viestinnän painopiste on kriisinhallintaveteraanien statuksen ja tuen
kehittämisessä. Raha-automaattiyhdistyksen tukema vertaistukiprojekti on tässä yhteydessä
vahvasti esillä.
5.1.
RAUHANTURVAAJA-LEHTI
Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2015 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat 27.2.
(aineistopäivä 30.1.), 30.4. (3.4.), 26.6. (29.5), 28.8. (31.7.), 30.10. (2.10.) ja 18.12. (20.11.). Yksi
numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan
kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta
ja lehtien jakelusta vastaa prikaati.
Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä.
Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä MikaMainos ja nettiversion päivittämisestä Kari
Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala.
Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa 60-76 -sivuisena. Lehden arkisto on Heikki
Pietilän ja päätoimittajan hoidossa.
Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2015 on seuraava: Paavo
Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa
mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana
kuusi kertaa.
Vuoden 2015 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen.
Sivu 8
Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2015 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka
kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500
kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille.
Vuonna 2015 jatketaan myös lukijamatkojen järjestämistä. Keväällä ohjelmassa on yhdessä
Matka-Agentit -matkatoimiston kanssa toteutettava matka Pohjois-Kyprokselle.
Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana
ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään
lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla
kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla
rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden
tukeminen kuuluu myös ohjelmaan.
5.2.
SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö.
Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat
20.2. (aineistonjättöpäivä 13.2.), 22.5. (15.5.), 28.8. (21.8.) ja 20.11. (13.11.).
E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat 30.1. (23.1.), 3.4. (27.3.),
5.6. (29.5.), 31.7. (24.7.), 2.10. (25.9.) ja 4.12. (27.11.).
e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista.
Liitolla on käytössä myös sähköpostilista [email protected] Listalle kuuluu 2-5
toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja
hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan.
Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu
tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä.
5.3.
ULKOINEN VIESTINTÄ
Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta
positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tuki liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia.
Perimmäinen tarkoitus on edistää rauhanturvaajien veteraanistatuksen yleistä tunnustamista ja
hyväksyntää sekä tukea statuksen sisällön jatkuvaa kehittämistä.
Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla mediaa liitosta ja sen tavoitteista sekä tärkeistä
tapahtumista ja toiminnan tuloksista. Käytännössä viestintä toteutetaan haastatteluin, artikkelein,
puhein, lehdistötiedottein sekä sosiaalisen median kautta. Ennakoitavissa olevissa isommissa
tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa.
Tarvittaessa median edustajat voivat osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti
tapahtuman jälkeen. Erityisestä syystä voidaan liittokokouksessa hyväksyä erityinen julkilausuma.
Yhteistoimintaa liiton ja jäsenyhdistysten viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi kehitetään.
5.4.
INTERNET
Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella www.rauhanturvaajaliitto.fi.
Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella www.rauhanturvaajalehti.fi. Liiton
Rauhanturvaajat vertaisina – Tukea kotona ja kaukana -projektin kotisivuja julkaistaan
verkkotunnuksella www.rauhanturvaajatvertaisina.fi.
Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen
esittely.
Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Liitolla on Facebookissa tiedotussivusto osoitteessa
https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto. Liitolla on Facebookissa myös oma ryhmä SRTL
– Suomen Rauhanturvaajaliitto. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita.
Twitterissä liitolla on myös oma sivu osoitteessa https://twitter.com/RtLiitto.
Sivu 9
6.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on edelleen pohjoismaisessa
yhteistyössä. Yhteistyön sisällöllinen painopiste on kriisinhallintaveteraanien tukiasioissa.
Pohjoismainen yhteistyö on edistänyt kriisinhallintaveteraanien asiaa myös Suomessa.
Yhteistyön (Board of Nordic Blue Berets, BNBB) puheenjohtajuus on toimintavuonna Tanskalla.
Liitto edustaa myös sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä osallistumalla
aktiivisesti järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas
vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Toimintavuonna järjestetään yleiskokous Puolassa.
Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi
pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta veteraaniorganisaatioista ja veteraaneista sekä heidän
tarpeistaan ja tavoitteistaan. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen
yhteistyö (NORDEFCO), jossa käsitellään myös veteraaniasioita.
6.1.
THE BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA
Yhteispohjoismaisen johtoryhmän (BNBB 2015) kokous pidetään Ruotsissa. Samassa
yhteydessä pidetään myös VETU-työryhmän kokous. Kokouksen osallistuu liiton puheenjohtaja,
kansainvälisen toiminnan sihteeri, veteraanitukivastaava sekä yksi vertaistukihenkilö.
6.2.
MAAILMAN VETERAANIJÄRJESTÖ
Liitto on jäsenenä Maailman veteraanijärjestössä (MVJ, WVF). Maailmanjärjestön toiminnassa
ollaan kiinteässä yhteistyössä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa. Painopiste on Euroopan
sektorin toiminnassa. Järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) Pohjois-Euroopan
maiden työryhmän puheenjohtajana jatkaa Tom Asplund. Liitto edustaa MVJ:ssä myös sotiemme
veteraanijärjestöjä näiden pyynnöstä.
6.3.
KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT
YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä 29.5. ja YK-päivänä 24.10. järjestetään
juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyöässä muiden kansalaisjärjestöjen
kanssa. Juhlapäivinä kunnioitetaan kriisinhallintatehtävissä menehtyneiden sekä sankarivainajien
muistoa. Helsingin Hietaniemessä 29.5. pidettävään muistotilaisuuteen osallistuvat liiton johdon
lisäksi myös puolustusministeriön ja Pääesikunnan edustajat. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa
Helsingin Rauhanturvaajat ry.
YK:n rauhanpäivän 21.9. yhteydessä järjestetään kahdeksatta kertaa yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa Koko kansa kävelemään -tapahtuma.
Ruotsissa vietetään veteraanien lippupäivää 29.5.
Norjassa vietetään veteraanipäivää 8.5.
Tanskassa vietetään veteraanipäivää 29.5. ja Veteraanien lippupäivää 5.9.
Virossa vietetään veteraanipäivää huhtikuussa.
Tilaisuuksiin liitolla on pysyväiskutsut. Liitto harkitsee tapauskohtaisesti osallistumisesta
muistamisella tai valtuuskunnalla.
6.4.
UDRIA JA ADMIRAL PITKA TUOMARITOIMINTA VIROSSA
Perinteinen UTRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella järjestetään 16.-18.1.
ja PITKA tiedustelupartiokilpailu on 6.-9.8. Liitto tukee näiden kilpailuiden Pääkaupunkiseudun
Rauhanturvaajien koordinoimaa tuomaritoimintaa.
7.
YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö,
puolustusvoimat, Raha-automaattiyhdistys, URLUS-säätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö,
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Kriisinhallintakeskus (CMC-Finland), sotiemme
veteraanijärjestöt, Tammenlehvän perinneliitto sekä muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt.
Sivu 10
7.1.
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK)
Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustajajäsen. Toimintavuonna liitolla on
varajäsenyys MPK:n hallituksessa sekä edustus hallinto- ja koulutusvaliokunnissa. Näin liitolla on
mahdollisuus vaikuttaa MPK:n strategiaan, koulutussuunnitteluun ja kurssitarjontaan. MPK:n
koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että vapaaehtoisina reserviläisinä.
Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tulisi ilmoittaa edustavansa
ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Yhdistysten tulee olla entistä aktiivisemmin yhteistyössä
alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja pyrkiä sisällyttämään MPK:n kurssitarjontaan
erityisesti rauhanturvaajan kokemusperäiseen osaamiseen perustuvia kursseja (esim. kohteen
suojaaminen). Tuoreella operaatiokokemuksella varustettuja reserviläisiä tulee kannustaa
hakeutumaan vapaaehtoisiksi kouluttajiksi.
7.2.
PUOLUSTUSVOIMAT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Puolustusministeriöön pidetään yhteyttä palvelussuhteen ehtoihin ja
kriisinhallintaveteraaniohjelman toteutukseen liittyvissä asioissa. Puolustusvoimissa tärkeimmät
yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati
(PORPR), Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK) sekä Sotamuseo. Varuskuntien ja
jäsenyhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten olosuhteiden mukaan.
PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus (29.12.2008) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen
tuen järjestämisestä sekä PORPR:n kanssa puolivuosittain päivitettävät yhteistyömuistiot
muodostavat perustan yhteistyölle. PVKVK pitää YKSK 1-2:a perinnejoukko-osastonaan.
YKSK:n perinnekilta toimii suoraan yhteistyössä PVKVK:n kanssa. Kilta on myös liiton jäsen.
Liitto osallistuu NORDEFCO-yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa.
7.3.
SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT
Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä
Rintamaveteraaniliitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta
(VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraanijärjestön puheenjohtaja.
Veteraanijärjestöt perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 23 jäsenliittoa.
Myös SRTL on perinneliiton jäsen. Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää
veteraanisukupolven perinteet nuoremmille sukupolville ja päättää perinteiden vaalimisen
suuntaviivat. Rauhanturvaajaliitto osallistuu tähän työhön niin liiton kuin yhdistysten tasolla.
Yhteistoimintaa kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa kehitetään muuttuvassa asetelmassa
sotiemme veteraanien lukumäärän nopeasti pienentyessä. Kriisinhallintaveteraanien lukumäärä
on jo ylittänyt sotiemme veteraanien määrän. Liiton tavoitteena on ylläpitää hyvät
yhteistyösuhteet veteraanijärjestöihin myös paikallis- ja aluetasolla tässä muuttuvassa
tilanteessa. Vuosittaiset yhteiset tapahtumat pyritään sijoittamaan yhteistyössä
toimintasuunnitelmiin. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin veteraanijärjestöihin.
Osallistuminen Maailman veteraanijärjestön kokouksiin valmistellaan yhteistyössä. Liiton johto
osallistuu myös vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville. Vuonna 2015 kansallisen
veteraanipäivän valtakunnalliset tilaisuudet järjestetään Hämeenlinnassa.
7.4.
MUUT JÄRJESTÖT
Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja neljässä vapaaehtoisen maanpuolustuksen
alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto
osallistuu aktiivisesti puolustusvoimauudistuksen yhteydessä järjestöille määritettyjen tehtävien
toteutukseen vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Liitto toimii hyvässä yhteistyössä kaikkien
reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Jäsenyhdistykset
osallistuvat Vapepan toimintaan alueillaan.
Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen hallintoon ja tapahtumiin.
Edustautumista YK-liiton hallituksessa pyritään jatkamaan myös toimintavuonna. Liitto jatkaa
osallistumista myös kansalaisjärjestöjen KATU-ohjausryhmän toimintaan.
Sivu 11
Kouluissa ja erilaisissa kansalais- ja järjestötilaisuuksissa jatketaan esitysten ja luentojen
pitämistä YK:sta ja muista kansainvälisistä turvallisuusjärjestöistä sekä rauhanturvaamisen ja
kriisinhallinnan merkityksestä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä.
Liitto osallistuu ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan
asiantuntijana.
Liitto osallistuu yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ampumatoimintaa koskevaan
edunvalvontaan.
8.
TALOUS
Liiton varsinainen toiminta vuonna 2015 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön. Palkattuun
henkilöstöön on mahdollisuus vain RAY –projektin 2013 – 2016 osalta. Ministeriöiden,
puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle
merkityksellisiä. Liiton toiminnan laajentuessa ja menopaineiden kasvaessa panostus
veteraanitukeen ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttamiseen sekä järjestö- että
veteraanityöhön vaatii lisää taloudellisia resursseja ja entistä tarkempaa taloudellisten
voimavarojen kohdistamista.
Liiton oman jäsenrekisterin avulla pystytään tehostamaan jäsenmaksujen perintää ja seurantaa
liiton/lehden tilityksissä liitossa ja jäsenyhdistyksille. Jäsenrekisteriä kehitetään edelleen
palvelemaan myös liiton taloutta koskevissa asioissa.
Kaatuneiden Muistosäätiöltä saatava taloudellinen tuki kohdistetaan ja ohjataan Suomen
Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahastoon. Rahasto on tarkoitettu veteraanitoiminnan, liiton
jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien
henkilöiden ja heidän yhdistystensä tukemiseen taloudellisissa vaikeuksissa.
Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Jäsenyhdistysten
toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi
(2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton kannattajajäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015 on
kahdeksan (8) euroa. Kannattajajäsenyhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa
rekisterinhoitomaksua. Liiton jäsenmaksun lehden osuus vuonna 2015 on henkilöjäseniltä 19
euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa.
Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat
liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan.
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Hallitus
Sivu 12
Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2015 liite 1
KOKOUSKALENTERI 2015
Liittokokoukset, liiton hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset
24.1.
TVK 1
14.-15.3.
Hallitus 1
16.5.
Kevätliittokokous
Jyväskylä
15.8.
TVK 2
12.9.
Hallitus 2
3.10.
TVK 3
17.10.
Syysliittokokous
Rauma
15.11.
TVK 4
Muut hallituksen järjestämät kokoukset
23.1.
Toimitusneuvosto 1
13.3.
Toimitusneuvosto 2
14.8.
Toimitusneuvosto 3
2.10.
Toimitusneuvosto 4
16.11.
Toimitusneuvosto 5
21.11.
Järjestökoulutus
Muut tapahtumat
27.4.
kevät
29.5.
4.7.
elokuussa
20.9.
24.-25.10.
21.11.
Kansallinen veteraanijuhla
WVF SCEA kokous
Kv-rauhanturvaajien päivä
Liiton golf-kilpailut
Liiton kesäpäivät ???
Falling Plates -kilpailut
Veteraanikävely
RT-seminaari
Maanpuolustus-seminaari
Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat
helmikuu
Kaukopartiohiihto, Utti. Matkoina 75 tai 300 km. Yhteyshenkilö:
Pekka Kuosa, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat,
[email protected]
21.-22.2.
Finlandia-hiihto, Lahti. Matkoina on 32 tai 60 km, Yhteyshenkilö:
Sami Aho, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, [email protected]
21.3.
Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere. Pirkanmaan
Rauhanturvaajat
2.5.
SRTL:n Perinnease mestaruuskilpailut, Niinisalo. Yhteyshenkilö
Matti Lappalainen, Pirkanmaan Rauhanturvaajat, puh.040 5123888.
23.5.
Raatteentien Marssi, Suomussalmi. Matka n.18 km. Yhteyshenkilö:
Ermo Saari, Kainuun Rauhanturvaajat, [email protected]
5.-6.6.
26.-27.6.
11.7.
14.-17.7.
elokuu
elokuu
syyskuu
Kesäyön marssi, Turku. Matkat ovat siviileille 10, 20, 30, ja 40 km,
sotilaille 30 tai 40 km. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur-Savon
Sinibaretit, [email protected]
Salpavaellus, Miehikkälä. Yhteyshenkilö: Terho Ahonen
Kymenlaakson Rauhanturvaajat. [email protected]
Sulkavan Suur-soudut, Sulkava. SRTL:n joukkue osallistuu
kirkkovenesoutuun, matkana on 60-70 km. Yhteyshenkilö: Riku
Tenhunen Keski-Suomen Rauhanturvaajat;
[email protected] .
Nijmegen Marssi, Hollanti. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, SuurSavon Sinibaretit, [email protected]
Fasse tunturigolf, Kittilässä. Lapin Rauhanturvaajat
Falling Plates, Kouvola (vastuu: Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry,
RESUL:n Falling Plates -ammunta Vesivehmaalla
Sivu 1
20.9.
lokamarraskuu
YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain.
Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa.
Körmy Open -keilausturnaus, Tampere. Pirkanmaan
Rauhanturvaajat
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry.
Hallitus
Sivu 2