PROFESSORILUENTO - Turun yliopisto

Comments

Transcription

PROFESSORILUENTO - Turun yliopisto
PROFESSORILUENTO
Professori Tuomas Mylly
Eurooppalainen talousoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
4.2.2015
Professori Tuomas Mylly
pitää professoriluentonsa
päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa
4. helmikuuta 2015 klo 18 ­aiheesta
”Parodia ja eurooppalainen talousoikeus”.
Kutsun kunnioittavasti luentoa kuulemaan
yliopiston opettajat, työn­tekijät ja opiskelijat
sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.
Jukka Mähönen
Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani
Oikeustieteellisessä tiedekunnassa oli haettavana 20.6.2011 päättynein hakuajoin
­oikeustieteen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, tehtäväalueena erityisesti kan­
sainvälistyvän tietoyhteiskunnan oikeudelliset haasteet ja mahdollisuudet. Hakuajan
päättymiseen mennessä tehtävää haki 16 hakijaa.
Dekaani asetti 4.8.2011 valmisteluryhmän valmistelemaan apulaisprofessorin tehtä­
vän täyttämistä. Valmisteluryhmä valitsi hakijoiden joukosta kuusi kärkihakijaa asian­
tuntija-arvioon lähetettäväksi. Valmisteluryhmän ehdotuksen perusteella dekaani ni­
mitti 13.9.2011 asiantuntijoiksi arvioimaan kärkihakijoiden kelpoisuutta ja ansioita
professori Juha Karhun (Lapin yliopisto), professori Olli Mäenpään (Helsingin yliopis­
to) ja dosentti Tuomas Pöystin (Helsingin yliopisto). Asiantuntijat antoivat yhteisen
lausunnon kärkihakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään.
Valmisteluryhmä varasi asiantuntijoiden ansioituneimmiksi katsomille ­
hakijoille
mahdollisuuden antaa opetusnäyte sekä kutsui heidät haastatteluun. Kutsutuista
OTT Tuomas Mylly ja OTT Päivi Tiilikka antoivat opetusnäytteen ja osallistuivat
haastatteluun. Valmisteluryhmän apuna hakijoiden opetustaidon arvioinnissa toimi
opetustaito­toimikunta, joka antoi valmisteluryhmälle lausunnon Myllyn ja Tiilikan
opetusan­sioista opetusnäytteen ja akateemisen portfolion perusteella.
Turun yliopiston rehtori nimitti tiedekunnan johtokunnan tekemän esityksen mukai­
sesti OTT Tuomas Myllyn oikeustieteen apulaisprofessorin (tenure track) määräaikai­
seen tehtävään. Myllyn menestyttyä erinomaisesti myös yliopiston TIAS-kollegiumtut­
kijan tehtävän ja eurooppaoikeuden professorin tehtävän asiantuntija-arvioinneissa,
rehtori nimitti Myllyn tenure track -järjestelmässä suoraan toiselle apulaisprofessori­
kaudelle ajaksi 1.8.2012–31.7.2014.
Urapolkujärjestelmästä annetun ohjeistuksen mukaan noin vuosi ennen toisen määrä­
aikaisen työsuhteen päättymistä suoritetaan professoriksi vakinaistamista edellyttävä
kattavampi arviointi, jossa käytetään apuna ulkopuolisia arvioitsijoita.
Dekaani nimitti asiantuntijoiksi professori Allan Rosaksen (Euroopan unionin tuo­
mioistuin) ja professori Jo Shaw´n (Edinburghin yliopisto). Asiantuntijat antoivat
lausuntonsa Myllyn kelpoisuudesta ja tieteellisistä ansioista vakinaiseen professorin
tehtävään aikaisempaa, eurooppaoikeuden professorin tehtävän täyttöprosessissa an­
tamaansa lausuntoaan päivittämällä ja täydentämällä.
Myllyä ei pyydetty antamaan opetusnäytettä tai kutsuttu haastatteluun. Hänen opetus­
ansionsa kävivät ilmi aikaisempien opetusnäytteiden lausunnoista sekä hänen toimit­
tamastaan ansioluettelosta ja akateemisesta portfoliosta. Täytettävänä olevan tehtävän
kohdalla ei ollut perusteltua tarvetta valmisteluryhmälle.
Tiedekunnan johtokunta esitti 27.5.2014 rehtorille, että eurooppalaisen talousoikeu­
den professorin tehtävään otetaan OTT Tuomas Mylly. Professorin tehtävän nimike,
eurooppalaisen talousoikeuden professorin tehtävä, muotoutui Myllyn urapolulla ete­
nemisen myötä.
Turun yliopiston rehtori päätti 4.6.2014, että OTT Tuomas Mylly otetaan 1.6.2014
­lukien eurooppalaisen talousoikeuden professorin toistaiseksi voimassa olevaan työ­
sopimussuhteiseen tehtävään.
Professori Mylly on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan seuraavat
tiedot:
Tuomas Mylly. Syntynyt vuonna 1970 Turussa. Naimisissa, kaksi lasta.
Oikeustieteen kandidaatti 1995 (Turun yliopisto)
Master of European Law 1996 (Tukholman yliopisto)
Oikeustieteen tohtori 2010 (Turun yliopisto)
Eurooppaoikeuden dosentti 2011 (Turun yliopisto)
Määräaikaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Turun yliopistossa ja S­ uomen
Akatemian projekteissa vuodesta 1996 alkaen (assistentti, tutkija, ­yliassistentti,
yliopisto-opettaja, apulaisprofessori, professori), Research fellow (Kyushun
yliopisto, Japani) 1998–1999, sivutoiminen lakimies (Laakso, Lukander &
Ruohola asianajotoimisto) 1997–1998, lakimies (Nokia Oyj) 2000–2001,
sivu­toimisena luennoitsijana ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä akateemisen
uran aikana kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa, tuomioistuimissa ja
hallinnossa.
Toiminut tai toimii AIPPI ry:n hallituksen jäsenenä sekä delegaattina, IPR
University Center ry.:n tieteellisen toimikunnan jäsenenä, lukuisissa refereetehtävissä kotimaassa ja ulkomailla sekä lisensiaatin- ja väitöskirjojen esitar­
kastajana. Vastaa Law and Information Society -maisteriohjelman kehittämi­
sestä. Ohjaa useita väitöskirjoja (Turun yliopisto ja Vrie Universiteit Brussel).
Noin 70 julkaisua, joissa monografioita (itsenäisesti ja yhdessä muiden
­kanssa), koti- ja ulkomaisia referee-artikkeleja, lukuja kansainvälisissä ja koti­
maisissa toimitetuissa kirjoissa, itse toimitettuja kirjoja, muita tieteellisiä jul­
kaisuja sekä joitakin popularisoivia julkaisuja. Turun yliopistoseuran p
­ alkinto
ansiokkaasta väitöskirjasta ja Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen palkinto
parhaasta vuonna 2011 julkaistusta kirjoituksesta. Väitöskirjan (Intellectual
Property and European Economic Constitutional Law. The Trouble with Pri­
vate Informational Power, LXVII + 626 p.) jälkeinen tuotanto on suuntautu­
nut immateriaali-, kilpailu- ja EU-valtiosääntöoikeuteen, joista esimerkkeinä:
• Criminal Enforcement and European Union Law, teoksessa Christophe
Geiger (toim.): Criminal Enforcement of Intellectual Property.
A Handbook of Contemporary Research (Edward Elgar, 2012)
s. 213–244.
• Intellectual Property and Competition Law in the Information Society,
teoksessa Geiger, Christophe (toim.): Constructing European Intel­
lectual Property. Achievements and New Perspectives (Edward Elgar
2013), s. 94–117;
• Constitutional functions of the EU’s intellectual property treaties, teok­
sessa Josef Drexl, Henning Grosse Ruse-Khan and Souheir NaddePhlix (toim.): EU Bilateral Trade Agreements & Intellectual Property
For Better or Worse (Springer, 2014), s. 241–264;
• The constitutionalization of the European legal order: impact of human
rights on intellectual property in the EU, teoksessa Geiger, Christophe
(toim.): Research Handbook on Human Rights and Intellectual Pro­
perty (Edward Elgar, 2015), julkaistaan maaliskuussa, noin 45 s.;
• A Constitutional Perspective, teoksessa Pila, Justine and Wadlow,
Christopher (toim.): The EU Unitary Patent System (Hart Publishing,
Studies of the Oxford Institute of European and Comparative law,
2015), julkaistaan maaliskuussa, s. 77–109.