Brugsvejledning

Comments

Transcription

Brugsvejledning
Art. 17-173
Svets
Sveis
Hitsauslaite
Svejser
Mig 140
Original manual
1
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
CE-certifikat/CE-sertifikaatti
© 2009 Biltema Nordic Services AB
2
Art. 17-173
Svets Mig 140
OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverka arbetets effektivitet eller leda till personoch materialskador.
INNEHÅLL
1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
5. ÖVERSIKTSBILD
6. INSTALLATION/MONTERING
7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
8. HANDHAVANDE
9. TRANSPORT & FÖRVARING
10.SERVICE OCH UNDERHÅLL
11. MILJÖ
VARNING!
Indikerar risk för allvarlig olycka.
Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte
alltid stämmer helt överens med maskinen.
Exempel på sådana detaljer kan vara färger på
kablar eller utformning och placering av knappar och reglage
1. INTRODUKTION
Denna manual innehåller väsentlig information
om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa
manualen före användning och vara särskilt
uppmärksamma på dessa symboler:
Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen.
2. TEKNISKA DATA
Biltema art nr:
17-173
Modell:
Spänning:
MIG 140
230 V ~ 50 Hz
U1
Max effekt:
5,7 kW
Effekt vid 60 % belastning:
Max ingående strömstyrka:
1,8 kW
13,47 A
Imax
Säkring, elskåp
16 A
0,73
Effekt faktor cos
Tomgångsspänning:
U0
Max 40 V
Svetsström
I2/U2
30-135 A
Max svetsström enligt EN60974-1
135 [email protected]%
Svetsström vid 60 %
43 A
Antal spänningslägen
6 st.
Svetstråd Max diameter solid med gas
0,6 - 0,8 mm
Svetstråd Max diameter rörtråd
0,6 - 0,9 mm
Max storlek på trådrulle
5 kg
Isolationsklass
H
Kapslingsklass
IP 21
Vikt
25 kg
3
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
17-173 Svets MIG 140 är:
• en bågsvets med kontinuerlig matning av
tillsatsmaterial. Överföring av tillsatsmaterial till smältbadet sker med stora droppar
som genererar kontinuerliga kortslutningar
(short arc).
• konstruerad för gaslös svetsning, där gasskölden kommer från flussmedel inuti rörtråden, i tunnplåt av kolstål eller låglegerat
stål enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
• för MAG-svetsning i kol- och låglegerat
stål med aktiva gaser (CO2 eller argon-CO2
blandning) som skyddsgas.
• för MIG-svetsning i rostfritt stål och aluminium med ädelgaser som skyddsgas.
• Upprätthåll alltid en god arbetsställning
med bra balans.
• Låt aldrig din vana vid maskinen leda till
oförsiktighet.
4.3 Användning och skötsel av
maskiner
• Kontrollera att alla skydd sitter på plats och
är i god funktion.
• Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de
rörliga, är hela och sitter korrekt monterade.
• Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att
strömbrytaren fungerar så att du alltid kan
stänga av maskinen.
• Använd ej en defekt maskin. Lämna in den
till en auktoriserad serviceverkstad för
reparation.
• Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar.
• Använd endast maskinen för avsett
användningsområde. Arbetet går alltid
säkrare och fortare om maskinen används
till det den är konstruerad för.
• Överskrid inte maskinens kapacitet.
• Fatta alltid tag i maskinens handtag när du
bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren.
• Förhindra oavsiktligt start genom att bryta
strömmen eller dra av tändhatten från
tändstiftet före service och reparation eller
när maskinen inte används.
• Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra
lösa delar från maskinen före start.
• Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång.
• Rengör maskinen efter användning och
serva den regelbundet.
• Förvara maskinen på en torr och skyddad
plats, oåtkomlig för barn.
Svetsen får ej byggas om.
4. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid arbete med maskiner bör följande punkter
alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla
de lagar, regler och förordningar som gäller där
maskinen används.
4.1 Arbetsområde
• Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte
på en arbetsplats ökar risken för olycka,
brand och explosion.
• Arbeta inte i mörker eller dålig belysning.
• Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor
och gaser utanför arbetsområdet.
• Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet.
• Ha förbandslåda och telefon tillgängligt.
4.2 Personlig säkerhet
• Läs alltid manualen före användning.
• Var särskilt uppmärksam på maskinens
varningssymboler.
• Använd inte maskinen om du är trött eller
påverkad av droger, alkohol eller medicin.
• Vid behov, använd skyddsutrustning såsom
andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon.
• Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra
skor.
• Använd hårnät om du har långt hår, bär inte
smycken eller löst sittande kläder som kan
fastna i maskinen.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
4.4 Elsäkerhet
• Exponera inte elektriska maskiner för regn
eller fukt om de ej är kapslade för det.
• Behandla kablar varsamt och skydda dem
från värme, olja och vassa kanter.
• Eventuell förlängningskabel får ej vara virad
på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan.
• Använd enbart korrekt dimensionerade
förlängningskablar med tanke på längd och
kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka.
4
Art. 17-173
6. INSTALLATION OCH MONTERING
Läs igenom hela manualen och packa därefter
upp svetsen och kontrollera att den inte skadats i transporten.
• Utomhus ska endast förlängningskablar
som är godkända för utomhusbruk användas.
• Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när
du arbetar med maskinen. Risken för elstöt
ökar när du är jordad.
• Eventuella reparationer och kabelbyte ska
utföras av behörig elektriker.
OBS! Svetsens levereras i gaslöst utförande.
Tryckregulator och gasslang mellan tryckregulatorn och slangpaketet medföljer inte. Öppna
luckan och montera trådrullen.
a. Öppna luckan (13) och plocka ut de lösa
delarna.
b. Vänd svetsen upp och ned. Skruva fast de
två hållarna till hjulaxeln.
c. Trä i axeln i hållarna, använd en polygrip och
fäst hjulen(12) med en hjälp av de två spårringarna. Tryck därefter fast navkapslarna.
d. Skruva fast stödfoten (11) med hjälp av
brickorna och de två små maskinskruven.
e. Vänd svetsen om och fäst det två handtagshalvorna (15 & 16) i varandra.
f. Skruva fast handtagen med tre stycken bult.
g. Montera svetstråden.
h. Montera klämman (6) på återledarkabeln (5).
5. ÖVERSIKTSBILD
1. Överhettningsskydd
2. Ratt, trådmatning
3. Strömbrytare/Spänningsregulator
4. Nätkabel
5. Återledarkabel
6. Klämma
7. Svetspistol
8. Svanhals
9. Gashylsa
10.Slangpaket
11.Fotstöd
12.Hjul
13.Lucka
14.Indikeringslampa, spänningsregulator på
15.Bakre handtag
16.Främre handtag
15.
14.
16.
1.
2.
13.
3.
12.
4.
11.
10.
5.
6.
7.
9.
8.
5
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
7.3 Säkerhetsanordningar
7. SÄRSKILDA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Spänningsomkopplaren (3)
Fungerar som strömbrytare. Vrid visaren så att
den pekar på önskat spänningsläge.
7.1 Särskilda risker
Risk för ögonskada
Svetsen avger ultravioletta strålar, använd alltid
godkända svetsglasögon.
AV (OFF) - Läge 0 - Indikeringslampan (4) är
släckt.
På (ON) - Läge 1 - 6 - Indikeringslampan (4)
lyser.
Risk för brännskada
Använd svetshandskar och flamsäker overall,
knäpp ända upp i halsen och vid handlederna
så att eventuell svetsloppa ej kan komma
innanför kläderna.
OBS! Slangpaketet är alltid strömförande då
spänningsregulatorn är i läge 1 - 6. Tomgångsspänningen U0 anges på bakpanelen.
Luckan (13)
Förhindrar oavsiktlig beröring av strömförande och rörliga delar. Luckan skall alltid vara
stängd vid svetsarbete.
Risk för brandfara
Svetsa aldrig i närheten av brännbart material.
Gnistor kan antända materialet lång tid efter
det att arbetet avslutats. Om brandfara föreligger skall brandvakt vara utplacerad i minst fyra
timmar.
Jordning
Stickkontakten är jordad och får enbart anslutas till ett jordat uttag.
Risk för förgiftning
Det bildas giftig rök vid svetsning. Svetsa enbart i välventilerad lokal. I mindre lokaler skall
rökutsug användas.
Överhettningsskydd(1)
Svetsen är utrustad med ett termiskt överhettningsskydd som löser ut då den är överhettad.
Lampan (1) lyser då med ett gult sken. Skyddet
återställs automatiskt då svetsen svalnat.
7.2 Varningssymboler och varningstext
på maskinen
För att förhindra överhettning, ta hänsyn till
intermittensförhållandet som är angivet på
bakpanelen.
8. HANDHAVANDE
Allmän Fara!
1. Använd skyddsutrustning och ta hänsyn till
de faror och risker som finns.
2. Läs manualen innan arbete med svetsen
påbörjas.
3. Utsätt inte svetsen för regn eller fukt
Det går att svetsa både med och utan tillförd
skyddsgas.
Vid byte av svetsmetod skall:
• polariteten på återledarkabel och slangpaket ändras.
• matarhjulet bytas ut
• trådmunstycket bytas ut
• svetstråden bytas ut
Svetsen innehåller en transformator med
likriktare.
Polariteten ändras genom att koppla om de två
kablarna som är innanför luckan (13).
Gaslös svetsning med rörtråd/flusstråd
Vid gaslös svetsning så kommer skyddsgasen
ej från en gasbehållare utan från ett flussmedel
i svetstråden. Arbetsstycket skall vara plusjor-
© 2009 Biltema Nordic Services AB
6
Art. 17-173
OBS! Reduceringsventil och gasslang med
koppling ingår ej utan säljs som extra tillbehör.
dat. Svetsfogen innehåller mer slagg men är
ungefär lika hållfast som en svetsfog som är
svetsad med skyddsgas från en gasbehållare.
Fördelen med att svetsa gaslöst är att det ej
behövs någon gasbehållare och ljusbågen är
stabilare - nackdelen är att rörtråden är dyrare
än solid svetstråd. Koppling av polaritet skall
vara:
Koppling av polaritet skall vara:
- pol svart kabel(19) från återledarklämman
+ pol rödmärkt kabel (18) från slangpaketet
+ pol svart kabel (19) från återledarklämman
- pol rödmärkt kabel (18) från slangpaketet
8.1 Installation av svetstråd
a. Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad
från eluttaget.
b. Drag av gashylsan från svetspistolens mynning och skruva av kontaktmunstycket.
c. Öppna luckan på sidan av svetsen.
d. Lossa tryckrullens(25) fjäderbelastning (22).
Rengör matarrullen (24) och tryckrullen (25).
e. Vid byte av trådrulle, blås ren trådledaren
med lite tryckluft.
f. Placera trådrullen över axeln på trådvindan.
Håll fast trådrullen tills den är fastlåst i trådvindan. Klipp av yttersta änden på svetstråden.
g. På matarhjulet står angivet hur stort spåret
är. Matarhjulet (24) har två spår beroende på
svetstrådens diameter. För att byta spår, lyft
ut och vänd på matarhjulet.
OBS! Om fel spår används, kan det bli problem med trådmatningen.
h. För in svetstråden genom styrledaren (23)
och vidare in genom slangpaketets trådledare (26) ca 5 - 10 cm.
i. Spänn fast matarhjulet och kontrollera att
svetstråden löper i sitt spår på matarhjulet.
j. Starta svetsen med strömbrytaren och tryck
på svetspistolens avtryckare så att den
börjar mata tråd. Håll svetspistolen så rak
som möjligt under denna manöver.
Svetsning med skyddsgas från en
gasbehållare
Vid MIG-svetsning skyddas smältbadet av
ädelgas (argon och helium) och vid MAGsvetsning av aktiv gas (koldioxid och syre). Det
vanligaste är att smältbadet skyddas av en
gasblandning bestående av både ädelgas och
aktiva gaser. Arbetsstycket skall vara minusjordat. Olika typer av material skall ha olika
gasblandningar. Mjukt kolstål svetsas med
minst 80 % argon och högst 20 % koldioxid.
För rostfritt stål får argonet i gasblandningen
ej understiga 98 % för då oxideras kromet i
arbetsstycket. Aluminium svetsas med enbart
ädelgaser.
En reduceringsventil skall skruvas på gasbehållaren och en gasslang med koppling anslutas mellan reduceringsventilen och slangpaketets gasledare. Vid byte av gasbehållare skall
dess gänga rengöras innan anslutning.
7
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
VARNING! Tråden har spänning och
mekanisk belastning. Akta så att du ej får
en elstöt, tänder ljusbågen eller sticker dig
på tråden då den matas ut från svanhalsen.
8.5 Förberedelser inför svetsning
a. Kontrollera att stickkontakten ej är anslutet
till eluttaget.
b. Placera svetsaggregatet på en plan yta.
c. Avlägsna brandfarliga material från arbetsområdet och se till att en brandsläckare
finns till hands.
d. Säkerställ god ventilation, i synnerhet framför och bakom enheten.
e. Rengör och skrapa bort färg och rost från
arbetsstycket.
OBS! Förarbetet påverkar slutresultatet.
f. Kontrollera att svetsen, slangpaketet (10)
och elkabeln(4) är hela.
g. Utför åtgärderna för gaslös svetsning eller
för svetsning med skyddsgas från gasbehållare.
h. Kontrollera trådrullen så att svetstråden kan
löpa fritt.
i. Kontrollera att spåret på matarrullen och
trådmunstyckets storlek överensstämmer
med svetstrådens diameter.
j. Kontrollera och rengör gashylsa(9) och
trådmunstycke. Byt vid behov.
k. Sätt på dig skyddskläder och skyddsutrustning.
l. Koppla återledarklämman till en ren metallyta på arbetsstycket. Skrapa bort eventuell
rost eller ytbehandling.
k. När tråden kommer ut ca 5 cm från svetspistolens svanhals, släpp avtryckaren så att
matningen upphör .
l. Kontrollera att trådmunstycket har rätt storlek med hänsyn till svetstrådens diameter,
skruva därefter fast det och tryck tillbaka
gashylsan.
m.Justera matarhjulets tryck genom att skruva
på ratten (21) på trådmatarenheten. Svetstråden ska matas även om du applicerar ett
lätt tryck på den med ett finger. Trycket skall
ej vara för hårt, då deformeras svetstråden.
8.2 Spänningsomkopplare(3)
Maskinen har sex lägen för inställning av spänning. För svetsning i plåt med en tjocklek på
0,6 - 1,3 mm i ett lågt läge 1 - 3 och för grövre
arbetsstycken i ett högre läge.
8.3 Fininställning av
trådmatningshastighet
Trådmatningshastigheten finjusteras med ratten (2). För ökad hastighet vrid ratten mot Max
och för att minska hastigheten, vrid den åt Min.
8.6 Svetsning
a) Anslut stickkontakten till ett jordat 230 V
eluttag.
VARNING! Eluttaget måste vara jordat och
skyddat av en trög säkring på minst 16 A.
b) Ställ in spänningen med omkopplaren (3)
trådmatningshastigheten (2) med dess ratt.
c) Vid svetsning med skyddsgas, öppna reduceringsventilen på gasbehållaren.
d) Klipp av framskjutande svetstråd till 3 mm
från svetspistolens(7) mynning.
e) Håll spetspistolens spets 6 mm från arbetsstycket. Försök att ha slangpaketet så rakt
som möjligt, en skarp böj påverkar trådmatningen.
f) Fäll ner visiret på svetshjälmen, eller vidta
motsvarande skyddsåtgärd.
g) Tryck in svetspistolens(7) avtryckare så att
ljusbågen tänds och svetsa i vald riktning.
8.4 Intermittens
På sidopanelen anges svetsens intermittensförhållande (X). Det indikerar den tid det går
att svetsa under en 10-minuterscykel utan att
överhettningsskyddet löser ut. Om X är 60 %
så går det att svetsa i 6 minuter under en 10minuterscykel med svetsström I2, resterande
tid behöver svetsen vila.
OBS! Planera arbetet så att överhettningsskyddet ej löses ut.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
8
Art. 17-173
VARNING!
• Ändra aldrig inställningar för svetsström eller trådmatningshastighet
under pågående svetsning.
• Lägga aldrig svetspistolen på en varm
yta.
• Böj ej svetspistolens slang för mycket.
Trådledaren kan skadas.
10. SERVICE OCH UNDERHÅLL
VARNING!
• Stickkontakten skall vara avlägsnad
från eluttaget vid allt reparations- och
underhållsarbete.
• Endast kvalificerad personal får utföra
reparationer.
OBS! Trådmatningshastighet är korrekt om det
hörs ett mjukt och jämnt knastrande. Hastigheten är för låg om det hörs ett surrande ljud
och tråden klumpar sig. Ett oregelbundet ljud
och överdrivet mycket svetssprut innebär att
tråden slår mot arbetsstycket, vilket tyder på
att hastigheten är för hög.
10.1 Underhåll
Dagligen
Rengöring av trådmunstycke och gashylsa
görs dagligen och kontinuerligt vid svetsarbete.
Om hålet är blivit större eller deformerat skall
trådmunstycket bytas ut.
Kontrollera, rengör eller byt svanhals och
slangpaket.
8.7 Efter avslutat arbete
a. Avlägsna stickkontakten från eluttaget.
b. Stäng reduceringsventilen på gasbehållaren.
c. Låt svetsen svalna.
d. Rengör svetsen och dess slangpaket.
Vid trådbyte
Rengör trådledaren med tryckluft, max 10 bar.
En gång per år
Om svetsen används i dammig miljö skall svetsen rengöras från damm. Skruva av panelen
och avlägsna eventuellt damm med tryckluft
med lågt tryck. Skruva tillbaka panelen igen.
8.8 Punktsvetsning
Det går att utföra överlappande punktsvetsning
om plåtarna ej har en större tjocklek än 0,8
mm.
9. TRANSPORT OCH FÖRVARING
Kontrollera att stickkontakten ej är ansluten till
eluttaget och att svetsen är rengjord. Förvara
den i ett torrt frostfritt utrymme oåtkomligt för
barn eller obehöriga.
Vid transport skall svetsen vara stå upp väl
fastspänd.
10.2 Elschema
9
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
10.3 Problemlösning
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det spottar och fräser
vid svetsarbetet. Svetssträngen blir porös.
1. Dåligt utfört förarbete
2. För stort avstånd till arbetstycket.
3. För lite skyddsgas.
1. Rengör arbetstycket från föroreningar såsom
rost, färg med mera
2. Minska avståndet mellan trådmunstycket
och arbetsstycket.
3. Öka gasflödet.
Svetsfogen är ej sammanhängande eller har
dålig genomträngning.
4. Svetsarbetet sker för snabbt.
5. För låg trådmatningshastighet.
4. Svetsa långsammare.
5. Öka strömstyrkan och/eller trådmatningshastigheten.
Ojämn ljusbåge, överflödigt svetssprut och
porös svetssträng.
6. För stort avstånd till arbetsstycke.
7. Rost, fett eller färg på arbetsstycket.
6. Håll svetspistolen närmare arbetsstycket.
7. Avbryt svetsningen och rengör arbetsstycket.
Svetstråden bränns av.
8. För litet avstånd till arbetsstycket.
9. Kretsen bryts på grund av löst eller
defekt trådmunstycke.
10. Svetstråden har korroderat.
11. Fel spår används på matarhjulet
eller så är det slitet.
12. Matarhjulets inställning är felaktig.
13. Matarhjulet fastnar.
8. Öka avståndet.
9. Skruva fast eller byt ut trådmunstycket.
10. Byt ut trådrullen.
11. Kontrollera och byt eventuellt ut matarhjulet.
12. Justera tills lätt fingertryck på svetstråden
inte stoppar matningen.
13. Smörj med lite olja.
Det bränner hål i arbetsstycket.
14. Du arbetar för sakta och oregelbundet.
15. För hög strömstyrka.
14. Öka takten på arbetet
15. Minska strömstyrka och/eller trådmatningshastighet.
Gashylsan, trådmunstycket eller svanhalsen
smälter.
16. De är överhettade. 16. Byt svetsposition så att värmen inte studsar
tillbaka eller svetsa i kortare intervall.
Ljusbågen tänds inte.
17. Ingen spänning till svetsapparaten.
18. Återledarklämman ej ansluten eller
är defekt.
19. Överhettningsskyddet har löst ut.
17. Kontrollera att stickkontakten är ansluten till
eluttaget och att det finns ström i eluttaget.
18. Kontrollera att återledarklämman har kontakt med arbetsstycket.
19. Avvakta tills svetsen har svalnat.
Överhettningsskyddet
löser ut.
20. Svetsning pågår för länge i förhållande till intermittensförhållandet.
21. Innandömmet är dammigt.
20. Följ intermittensförhållandet och svetsa i
kortare intervall.
21. Rengör svetsens innandömme.
Maskinen startar inte.
22. Överhettningsskyddet har utlöst.
23. Kopplingar, säkringar eller elnät.
22. Låt maskinen svalna.
23. Kontrollera och byt.
11. MILJÖ
Återvinn oönskat material i stället för att slänga
det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och
förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas
till en återvinningscentral och där kasseras på
ett miljövänligt sätt.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
10
Art. 17-173
Sveis Mig 140
OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirke arbeidets effektivitet eller føre til personskade og materiell skade.
INNHOLD
1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
5. OVERSIKTSBILDE
6. INSTALLASJON/MONTERING
7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
8. HÅNDTERING
9. TRANSPORT OG OPPBEVARING
10.SERVICE OG VEDLIKEHOLD
11.MILJØ
ADVARSEL!
Indikerer risiko for alvorlig ulykke.
Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid
stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler
eller utforming og plassering av knapper og
reguleringsanordninger.
1. INNLEDNING
Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om
sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle
operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på
følgende symboler:
Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted
i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg
skal bruksanvisningen følge med maskinen.
2. TEKNISKE DATA
Biltema art.nr.:
17-173
Modell:
Spenning:
MIG 140
230 V ~ 50 Hz
U1
Maks. effekt:
5,7 kW
Effekt ved 60 % belastning:
1,8 kW
Maks. inngående strømstyrke:
13,47 A
Imaks.
Sikring, elskap
16 A
Effekt faktor cos 
0,73
Tomgangsspenning:
U0
Maks 40 V
Sveisestrøm
I2/U2
30-135 A
Maks. sveisestrøm iht.EN60974-1
135 [email protected] %
Sveisestrøm ved 60 %
43 A
Antall spenningstrinn
6 stk.
Sveisetråd maks. diameter massiv med gass
0,6 - 0,8 mm
Sveisetråd maks. diameter rørtråd
0,6 - 0,9 mm
Maks. størrelse på trådrull
5 kg
Isolasjonsklasse
H
Beskyttelsesgrad
IP21
Vekt
25 kg
11
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
3. BRUKSOMRÅDE
17-173 Sveis MIG 140 er:
• en buesveis med kontinuerlig mating av
tilsatsmateriale. Overføring av tilsatsmateriale til smeltebadet skjer med store dråper
som genererer kontinuerlige kortslutninger
(short arc).
• konstruert for gassløs sveising, der
gassbeskyttelsen kommer fra flussmiddel
i rørtråden, i tynnplate av karbonstål eller
lavlegert stål i samsvar med instruksjonene
i denne bruksanvisningen.
• for MAG-sveising i karbon- og lavlegert stål
med aktive gasser (CO2 eller argon-CO2
blanding) som beskyttelsesgass.
• for MIG-sveising i rustfritt stål og aluminium med edelgasser som beskyttelsesgass.
ikke smykker eller løstsittende klær som
kan sette seg fast i maskinen.
• Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god
balanse.
• La aldri det at du er vant med maskinen
føre til uforsiktighet.
4.3 Bruk og stell av maskiner
• Kontroller at alle beskyttelsesanordninger
sitter på plass og virker som de skal.
• Kontroller at alle maskindeler, spesielt de
bevegelige, er hele og sitter korrekt montert.
• Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med
at strømbryteren virker, slik at du alltid kan
slå av maskinen.
• Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn
til et autorisert serviceverksted for reparasjon.
• Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør
og reservedeler.
• Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere
om maskinen brukes til det den er konstruert for.
• Overskrid ikke maskinens kapasitet.
• Grip alltid tak i maskinens håndtak når du
bærer maskinen. Hold ikke fingeren på
strømbryteren.
• Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller løsne hetten fra tennpluggen før
service og reparasjon eller når maskinen
ikke er i bruk.
• Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse
deler fra maskinen før start.
• Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang.
• Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service.
• Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet
sted, utilgjengelig for barn.
Sveisen må ikke bygges om.
4. GENERELLE
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle
lover, regler og forordninger som gjelder der
maskinen brukes.
4.1 Arbeidsområde
• Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann
og eksplosjon.
• Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning.
• Oppbevar eksplosive eller brannfarlige
væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. • Hold barn og andre uvedkommende borte
fra arbeidsområdet.
• Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig.
4.2 Personlig sikkerhet
• Les alltid bruksanvisningen før bruk.
• Vær spesielt oppmerksom på maskinens
advarselsymboler.
• Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller
påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske
stoffer.
• Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og
vernebriller.
• Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre
sko.
• Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk
© 2009 Biltema Nordic Services AB
4.4 Elsikkerhet
• Eksponer ikke elektriske maskiner for regn
eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette.
• Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem
mot varme, olje og skarpe kanter.
• Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet
opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra
kabeltrommelen.
• Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøteka12
Art. 17-173
6. INSTALLASJON OG MONTERING
Les gjennom hele bruksanvisningen; pakk
deretter opp sveisen og kontroller at den ikke
har blitt skadet i transporten.
bler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke.
• Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler
som er godkjent for utendørs bruk.
• Unngå kontakt med jordede flater, for
eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når
du arbeider med maskinen. Risikoen for
elektrisk støt øker når du er jordet.
• Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal
utføres av autorisert elektriker.
OBS! Sveisens leveres i gassløs utførelse.
Trykkregulator og gasslange mellom trykkregulator og slangepakke medfølger ikke. Åpne
luken og monter trådrullen.
a. Åpne luken (13) og ta ut de løse delene.
b. Snu sveisen opp ned. Skru de to holderne
fast til hjulakselen.
c. Træ akselen i holderne; bruk en polygrip og
fest hjulene (12) ved hjelp av de to sporringene. Trykk deretter fast navkapslene.
d. Skru fast støttefoten (11) ved hjelp av skivene og de to små maskinskruene.
e. Snu sveisen, og fest de to håndtakshalvdelene (15 og 16) i hverandre.
f. Skru fast håndtakene med tre bolter.
g. Monter sveisetråden.
h. Monter klemmen (6) på tilbakelederkabelen (5).
5. OVERSIKTSBILDE
1.
Overopphetingsvern
2. Ratt, trådmating
3. Strømbryter/spenningsregulator
4. Nettkabel
5. Tilbakelederkabel
6. Klemme
7. Sveisepistol
8. Svanehals
9. Gasshylse
10.Slangepakke
11.Fotstøtte
12.Hjul
13.Luke
14.Indikeringslampe, spenningsregulator på
15.Bakre håndtak
16.Fremre håndtak
15.
14.
16.
1.
2.
13.
3.
12.
4.
11.
10.
5.
6.
7.
9.
8.
13
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
7.3 Sikkerhetsanordninger
7. SPESIELLE
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Spenningsvelgeren (3)
Fungerer som strømbryter. Vri viseren slik at
den peker på ønsket spenningstrinn.
7.1 Spesielle risikoer
Risiko for øyeskade
Sveisen avgir ultrafiolette stråler, bruk alltid
godkjente sveisebriller.
AV (OFF) - Posisjon 0 - Indikeringslampen (4)
er slukket.
På (ON) - Posisjon 1 - 6 - Indikeringslampen
(4) lyser.
Risiko for brannskade
Bruk sveisehansker og flammesikker kjeldedress, knepp helt opp i halsen og ved håndleddene slik at eventuelle sveisegnister ikke kan
komme innenfor klærne.
OBS! Slangepakken er alltid strømførende når
spenningsregulatoren er i posisjon 1 - 6. Tomgangsspenningen U0 angis på bakpanelet.
Luken (13)
Hindrer utilsiktet berøring av strømførende og
bevegelige deler. Luken skal alltid være stengt
ved sveisearbeid.
Risiko for brann
Sveis aldri i nærheten av brennbart materiale.
Gnister kan antenne materialet lenge etter at
arbeidet er avsluttet. Dersom det foreligger
brannfare, skal brannvakt være utplassert i
minst fire timer.
Jording
Støpselet er jordet og skal kun kobles til et
jordet strømuttak.
Risiko for forgiftning
Det dannes giftig røyk ved sveising. Sveis kun
i et godt ventilert lokale. I mindre lokaler skal
røykavsug brukes.
Overopphetingsvern (1)
Sveisen er utstyrt med et termisk overopphetingsvern som løser ut når den er overopphetet.
Lampen (1) lyser da med et gult lys. Vernet
tilbakestilles automatisk når sveisen er avkjølt.
7.2 Advarselsymboler og advarselstekst
på maskinen
For å forhindre overoppheting, ta hensyn til
intermittensforhold angitt på bakpanelet.
8. HÅNDTERING
Det kan sveises både med og uten tilført beskyttelsesgass.
Generell fare!
1. Bruk verneutstyr og ta hensyn til farene og
risikoene som finnes.
2. Les bruksanvisningen før arbeid med sveisen igangsettes.
3. Utsett ikke sveisen for regn eller fukt.
Ved skifte av sveisemetode skal:
• polariteten på tilbakelederkabel og slangepakke endres
• matehjulet skiftes ut
• trådmunnstykket skiftes ut
• sveisetråden skiftes ut
Polariteten endres ved å koble om de to kablene som er innenfor luken (13).
Sveisen inneholder en transformator med
likeretter.
Gassløs sveising med rørtråd/flusstråd
Ved gassløs sveising kommer beskyttelsesgassen ikke fra en gassbeholder, men fra et
flussmiddel i sveisetråden. Arbeidsstykket skal
ha positiv jording. Sveisefugen inneholder mer
© 2009 Biltema Nordic Services AB
14
Art. 17-173
OBS! Reduksjonsventil og gasslange med
kobling inngår ikke, men selges som ekstra
tilbehør.
slagg, men er omtrent like sterk som en sveisefuge som er sveist med beskyttelsesgass fra
gassbeholder. Fordelen med å sveise gassløst
er at det ikke trengs noen gassbeholder, og
lysbuen er mer stabil - ulempen er at rørtråden
er dyrere enn massiv sveisetråd. Kobling av
polaritet skal være:
Kobling av polaritet skal være:
- pol sort kabel (19) fra tilbakelederklemmen
+ pol rødmerket kabel (18) fra slangepakken
+ pol sort kabel (19) fra tilbakelederklemmen
- pol rødmerket kabel (18) fra slangepakken
8.1 Installasjon av sveisetråd
a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stik�kontakten.
b. Trekk av gasshylsen fra sveisepistolens
munning, og skru av kontaktmunnstykket.
c. Åpne luken på siden av sveisen.
d. Løsne trykkrullens (25) fjærbelastning (22).
Rengjør materullen (24) og trykkrullen (25).
e. Ved skifte av trådrull, blås ren trådlederen
med litt trykkluft.
f. Plasser trådrullen over akselen på trådvinden. Hold fast trådrullen til den er fastlåst i
trådvinden. Klipp av den ytterste enden på
sveisetråden.
g. På matehjulet står det angitt hvor stort sporet er. Matehjulet (24) har to spor avhengig
av sveisetrådens diameter. For å skifte spor,
løft ut og snu på matehjulet.
OBS! Om feil spor brukes, kan det bli problem med trådmatingen.
h. Før sveisetråden inn gjennom styringen
(23) og videre inn gjennom slangepakkens
trådleder (26) ca. 5 - 10 cm.
i. Spenn fast matehjulet, og kontroller at sveisetråden løper i sitt spor på matehjulet.
j. Start sveisen med strømbryteren, og trykk
på sveisepistolens avtrekker slik at den
begynner å mate tråd. Hold sveisepistolen
så rett som mulig under denne operasjonen.
Sveising med beskyttelsesgass fra
gassbeholder
Ved MIG-sveising beskyttes smeltebadet av
edelgass (argon og helium), og ved MAG-sveising av aktiv gass (karbondioksid og oksygen).
Det vanligste er at smeltebadet beskyttes av en
gassblanding som består av både edelgass og
aktive gasser. Arbeidsstykket skal ha negativ
jording. Ulike typer materiale skal ha ulike
gassblandinger. Mykt karbonstål sveises med
minst 80 % argon og høyst 20 % karbondioksid. For rustfritt stål skal argoninnholdet i
gassblandingen ikke være lavere enn 98 %
fordi krommet i arbeidsstykket da oksideres.
Aluminium sveises med kun edelgasser.
En reduksjonsventil skal skrus på gassbeholderen og en gasslange med kobling kobles
mellom reduksjonsventilen og slangepakkens
gassledning. Ved skifte av gassbeholder skal
dens gjenger rengjøres før tilkobling.
15
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
Advarsel! Tråden har spenning og
mekanisk belastning. Pass på at du ikke får
elektrisk støt, tenner lysbuen eller stikker
deg på tråden når den mates ut fra svanehalsen.
8.5 Forberedelser før sveising
a. Kontroller at støpselet ikke er satt i stik�kontakten.
b. Plasser sveiseaggregatet på et plant underlag.
c. Fjern brannfarlige materialer fra arbeidsområdet, og sørg for å ha brannslukker
tilgjengelig.
d. Sørg for god ventilasjon, spesielt framfor og
bak enheten.
e. Rengjør og skrap bort maling og rust fra
arbeidsstykket.
OBS! Forarbeidet påvirker sluttresultatet.
f. Kontroller at sveis, slangepakke (10) og
elkabel (4) er hele.
g. Utfør tiltakene for gassløs sveising eller for
sveising med beskyttelsesgass fra gassbeholder.
h. Kontroller trådrullen slik at sveisetråden kan
løpe fritt.
i. Kontroller at sporet på materullen og
trådmunnstykkets størrelse samsvarer med
sveisetrådens diameter.
j. Kontroller og rengjør gasshylse (9) og trådmunnstykke. Skift ved behov.
k. Ta på verneklær og verneutstyr.
l. Koble tilbakelederklemmen til en ren metallflate på arbeidsstykket. Skrap bort eventuell
rust eller overflatebehandling.
k. Når tråden kommer ut ca. 5 cm fra sveisepistolens svanehals, slipp avtrekkeren slik
at matingen opphører.
l. Kontroller at trådmunnstykket har riktig
størrelse med hensyn til sveisetrådens
diameter, skru det deretter fast, og trykk
tilbake gasshylsen.
m.Juster matehjulet ved å skru på rattet (21) på
trådmaterenheten. Sveisetråden skal mates
også om du påfører et lett trykk på den med
en finger. Trykket skal ikke være for hardt,
da deformeres sveisetråden.
8.2 Spenningsvelger (3)
Maskinen har seks trinn for innstilling av spenning. For sveising i plate med en tykkelse på
0,6 - 1,3 mm i et lavt trinn 1 - 3 og for grovere
arbeidsstykker i et høyere trinn.
8.3 Fininnstilling av
trådmatingshastighet
Trådmatingshastigheten finjusteres med rattet
(2). For økt hastighet vri rattet mot Max og for
redusert hastighet, vri det mot Min.
8.6 Sveising
a. Sett støpselet i et jordet 230 V strømuttak.
Advarsel! Strømuttaket må være jordet og
beskyttet av treg sikring på minst 16 A.
b. Still inn spenningen med velgeren (3) og
trådmatingshastigheten (2) med dens ratt.
c. Ved sveising med beskyttelsesgass, åpne
reduksjonsventilen på gassbeholderen.
d. Klipp av utstikkende sveisetråd til 3 mm fra
sveisepistolens (7) munning.
e. Hold pistolens spiss 6 mm fra arbeidsstykket. Forsøk å ha slangepakken så rett som
mulig, en skarp bøy påvirker trådmatingen.
f. Fell ned visiret på sveisehjelmen, eller utfør
et tilsvarende beskyttelsestiltak.
g. Trykk inn sveisepistolens (7) avtrekker slik at
lysbuen tennes, og sveis i valgt retning.
8.4 Intermittens
På sidepanelet angis sveisens intermittensforhold (X). Det indikerer den tiden det kan
sveises i en 10-minutterssyklus uten at overopphetingsvernet løser ut. Om X er 60 %, kan
det sveises i 6 minutter i en 10-minutterssyklus
med sveisestrøm I2, resten av tiden må sveisen
hvile.
OBS! Planlegg arbeidet slik at overopphetingsvernet ikke løses ut.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
16
Art. 17-173
ADVARSEL!
• Endre aldri innstillinger for sveisestrøm
eller trådmatingshastighet mens sveising pågår.
• Legg aldri sveisepistolen på et varmt
underlag.
• Bøy ikke sveisepistolens slange for mye.
Trådlederen kan skades.
10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL!
• Støpselet skal være trukket ut av stik�kontakten ved alt reparasjons- og
vedlikeholdsarbeid.
• Kun kvalifisert personell skal utføre
reparasjoner.
OBS! Trådmatingshastighet er korrekt om det
høres en myk og jevn knirking. Hastigheten er
for lav om det høres en surrende lyd og tråden
klumper seg. En uregelmessig lyd og for mye
sveisesprut innebærer at tråden slår mot arbeidsstykket, noe som tyder på at hastigheten
er for høy.
10.1 Vedlikehold
Daglig
Rengjøring av trådmunnstykke og gasshylse
utføres daglig og kontinuerlig ved sveisearbeid.
Dersom hullet er blitt større eller deformert,
skal trådmunnstykket skiftes ut.
Kontroller, rengjør eller skift svanehals og
slangepakke.
8.7 Etter avsluttet arbeid
a. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
b. Steng reduksjonsventilen på gassbeholderen.
c. La sveisen avkjøles.
d. Rengjør sveisen og dens slangepakke.
Ved trådskifte
Rengjør trådlederen med trykkluft, maks. 10
bar.
En gang per år
Om sveisen brukes i støvfylt miljø, skal den
rengjøres for støv. Skru av panelet, og fjern
eventuelt støv med trykkluft med lavt trykk.
Skru på igjen panelet.
8.8 Punktsveising
Det kan utføres overlappende punktsveising
om platene ikke har en større tykkelse enn 0,8
mm.
9. TRANSPORT OG OPPBEVARING
Kontroller at støpselet ikke er koblet til stik�kontakten, og at sveisen er rengjort. Oppbevar
den i et tørt, frostfritt rom, utilgjengelig for barn
eller andre uvedkommende.
Ved transport skal sveisen stå opprett og godt
fastspent.
10.2 Elskjema
17
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
10.3 Problemløsning
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det ”spyttes”og freses ved
sveisearbeidet. Sveisestrengen blir porøs.
1. Dårlig utført forarbeid.
2. For stor avstand til arbeidsstykket.
3. For lite beskyttelsesgass.
1. Rengjør arbeidsstykket for urenheter
så som rust, maling m.m.
2. Reduser avstanden mellom trådmunnstykke og arbeidsstykke.
3. Øk gassmengden.
Sveisefugen er ikke sammenhengende eller har dårlig
gjennomtrenging.
4. Sveisearbeidet skjer for raskt.
5. For lav trådmatingshastighet.
4. Sveis langsommere.
5. Øk strømstyrke og/eller trådmatingshastighet.
Ujevn lysbue, stor sveisesprut og porøs sveisestreng.
6. For stor avstand til arbeidsstykke.
7. Rust, fett eller maling på arbeidsstykke.
6. Hold sveisepistolen nærmere arbeidsstykket.
7. Avbryt sveisingen og rengjør arbeidsstykket.
Sveisetråden brennes av.
8. For liten avstand till arbeidsstykke.
9. Kretsen brytes på grunn av løst eller
defekt trådmunnstykke.
10. Sveisetråden har korrodert.
11. Feil spor brukes på matehjulet eller
det er slitt.
12. Matehjulets innstilling er feil.
13. Matehjulet sitter fast.
8. Øk avstanden.
9. Skru fast eller skift ut trådmunnstykket.
10. Skift ut trådrullen.
11. Kontroller og skift eventuelt ut
matehjulet.
12. Juster til lett fingertrykk på sveisetråden ikke stopper matingen.
13. Smør med litt olje.
Det brennes hull i arbeidsstykket.
14. Du arbeider for sakte og uregelmessig.
15. For høy strømstyrke.
14. Øk takten på arbeidet
15. Reduser strømstyrke og/eller trådmatingshastighet.
Gasshylse, trådmunnstykke
eller svanehals smelter.
16. De er overopphetet.
16. Skift sveiseposisjon slik at varmen
ikke kastes tilbake. Sveis i kortere
intervaller.
Lysbuen tennes ikke.
17. Ingen spenning til sveiseapparatet.
18. Tilbakelederklemmen ikke tilkoblet
eller er defekt.
19. Overopphetingsvern har løst ut.
17. Kontroller at støpselet er satt i stikkontakten og at det er strøm i kontakten.
18. Kontroller at tilbakelederklemmen har
kontakt med arbeidsstykket.
19. Vent til sveisen er avkjølt.
Overopphetingsvernet løser ut.
20. Sveising pågår for lenge i forhold til
intermittensforhold.
21. Innvendig støv.
20. Følg intermittensforholdet og sveis i
kortere intervaller.
21. Rengjør sveisen innvendig.
Maskinen starter ikke.
22. Overopphetingsvernet er utløst.
23. Koblinger, sikringer eller strømnett.
22. La maskinen avkjøles.
23. Kontroller og skift.
11. MILJØ
Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste
det i avfallet.
Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal
sorteres og leveres til en gjenvinningssentral
og der kasseres på en miljøvennlig måte.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
18
Art. 17-173
Hitsauslaite Mig 140
HUOMIO! Ilmaisee, että virheellinen käyttäminen voi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
SISÄLTÖ
1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHTEET
4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
5. YLEISKUVA
6. ASENTAMINEN
7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
8. KÄYTTÄMINEN
9. SÄILYTYS JA KULJETUS
10.HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
11.YMPÄRISTÖ
VAROITUS!
Ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa.
Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina
vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto
sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit.
Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on
annettava laitteen mukana.
1. JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa on olennaisia tietoja
laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan
käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään
erityistä huomiota näihin symboleihin:
2. TEKNISET TIEDOT
Bilteman tuotenro
17-173
Malli:
Jännite:
MIG 140
230 V ~ 50 Hz
U1
Suurin teho:
5,7 kW
Teho 60 %:n kuormituksella:
Suurin virrantarve:
1,8 kW
13,47 A
Imax
Sulake (sähköpäätaulun)
16 A
0,73
Tehokerroin cos
Tyhjäkäyntijännite:
U0
Enintään 40 volttia
Hitsausvirta
I2/U2
30-135 A
Suurin hitsausvirta EN60974-1:n mukaisesti
135 [email protected] 10 %
Hitsausvirta 60 %
43 A
Jännitevaihtoehtojen määrä
6 kpl
Hitsauslangan suurin läpimitta kaasulla
hitsattaessa
0,6 - 0,8 mm
Täytelangan suurin läpimitta
0,6 - 0,9 mm
Lankarullan suurin paino
5 kg
Eristysluokka:
K
Kotelointiluokka
IP 21
Paino
25 kg
19
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
3. KÄYTTÖKOHTEET
17-173 Hitsauslaite Mig 140
• Kaarihitsauslaite, johon materiaalia
syötetään jatkuvasti. Materiaali siirretään
sulatuskylpyyn suurina pisaroina, jotka
aiheuttavat jatkuvia oikosulkuja (short arc).
• Suunniteltu hitsaukseen ilman kaasua,
jolloin kaasun suojaava vaikutus saadaan
aikaan langan täytteen avulla. Ohuille hiiliteräslevyille tai niukkaseosteiselle teräkselle tätä käyttöohjetta noudattaen.
• Hiili- tai niukkaseosteisen teräksen MAGhitsaukseen käytettäessä aktiivisia suojakaasuja (CO2 tai argonin ja CO2:n seos).
• Ruostumattoman teräksen ja alumiinin
MIG-hitsaukseen käytettäessä suojakaasuna jalokaasuja.
voivat tarttua liikkuviin osiin.
• Työskentele aina oikeassa asennossa.
Säilytä hyvä tasapaino.
• Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen
liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä.
4.3 Laitteen käyttäminen ja hoitaminen
• Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
• Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin
liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan.
• Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet
toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta
virran.
• Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi.
• Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita.
• Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin
ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään
vain sen käyttötarkoitukseen.
• Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia.
• Kanna laitetta aina sen kahvasta. Älä pidä
sormea virtakatkaisimen päällä.
• Estä laitteen käynnistyminen vahingossa
katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla
sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä.
• Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että
kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset
osat on poistettu siitä.
• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa
sen moottorin käydessä.
• Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla
se säännöllisesti.
• Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa
paikassa lasten ulottumattomissa.
Hitsauslaitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Laitetta käytettäessä on otettava huomioon
seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia.
4.1 Työskentelyalue
• Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet
käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa.
• Älä työskentele pimeällä tai huonossa
valaistuksessa.
• Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja
kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella.
• Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa
työskentelyalueelta.
• Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille.
4.2 Henkilöturvallisuus
• Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
• Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin.
• Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
• Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten
suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia.
• Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita.
• Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa.
Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne
© 2009 Biltema Nordic Services AB
4.4 Sähköturvallisuus
• Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle
tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu
kosteudelta.
• Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa
ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä.
• Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta.
• Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on
riittävän suuri ja joiden pituus on oikea.
• Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyt20
Art. 17-173
6. ASENTAMINEN
Lue koko käyttöohje. Ota hitsauslaite pois
pakkauksestaan. Tarkista, että siinä ei ole
kuljetusvaurioita.
tyä jatkojohtoa.
• Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin,
kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun
vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu.
• Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä
korjaustyöt ja vaihtaa johdon.
HUOMIO! Hitsauslaite toimitetaan ilman kaasua toimivana. Paineensäädin sekä sen ja letkun välinen kaasuletku on hankittava erikseen.
Avaa luukku ja aseta lankarulla paikalleen.
5. YLEISKUVA
1. Ylikuumenemissuoja
2. Langansyöttösuppilo
3. Virtakatkaisin / jännitteensäädin
4. Sähköjohto
5. Maadoituskaapeli
6. Puristin
7. Hitsauspistooli
8. Joutsenkaula
9. Kaasuhylsy
10.Johtopaketti
11.Tukijalka
12.Pyörä
13.Luukku
14.Jännitteensäätimen merkkivalo
15.Takakädensija
16.Etukädensija
a. Avaa luukku (13) ja poista irralliset osat.
b. Käännä hitsauslaite ylösalaisin. Kiinnitä
kaksi pyörien akselin pidintä.
c. Pujota akseli pitimiin. Kiinnitä pyörät (12)
kahden urarenkaan avulla käyttämällä
pihtejä. Paina tämän jälkeen keskiökapselit
paikalleen.
d. Ruuvaa tukijalka kiinni (11) aluslevyjen ja
kahden pienen koneruuvin avulla.
e. Käännä hitsauslaite ympäri ja kiinnitä kädensijan kaksi puolikasta (15 ja 16) toisiinsa.
f. Kiinnitä kädensija kolmella pultilla.
g. Asenna hitsauslanka paikalleen.
h. Asenna puristin (6) maadoituskaapeliin (5).
15.
14.
16.
1.
2.
13.
3.
12.
4.
11.
10.
5.
6.
7.
9.
8.
21
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
7.3 Turvajärjestelyt
7.1 Erityiset vaarat
Jännitteenvalitsin (3)
Toimii virtakatkaisimena. Käännä osoitinta niin,
että se osoittaa haluttua jännitettä.
Silmävamman vaara
Hitsattaessa syntyy ultraviolettisäteitä. Käytä
aina hitsaamiseen hyväksyttyjä suojalaseja.
Pois (OFF) - tila 0 - merkkivalo (4) palaa.
Päällä (ON) - tila 1 - 6 - merkkivalo (4) palaa.
Palovamman vaara
Käytä hitsauskäsineitä ja syttymätöntä haalaria. Napita se kiinni kurkkuun ja ranteisiin
saakka, jotteivät hitsauskipinät pääse vaatteiden sisään.
HUOMIO! Johtopaketti on aina jännitteinen,
kun jännitteen säädin on asennossa 1 - 6. Tyhjäkäyntijännite U0 näkyy takapaneelissa.
Luukku (13)
Estää koskettamasta vahingossa jännitteisiä
ja liikkuvia osia. Luukun tulee aina olla suljettu
hitsattaessa.
Palovaara
Älä koskaan hitsaa lähellä palavaa materiaalia.
Kipinät voivat sytyttää palavan materiaalin
myös pitkän ajan kuluttua työn lopettamisesta.
Jos on olemassa palovaara, palovahdin on vartioitava työn tekemispaikkaa vähintään neljän
tunnin ajan.
Maadoitus
Pistoke on maadoitettu. Sen saa yhdistää vain
maadoitettuun pistorasiaan.
Ylikuumenemissuoja (1)
Hitsauslaitteessa on ylikuumenemissuoja, joka
laukeaa laitteen ylikuumentuessa. Merkkivalo
(1) palaa tällöin keltaisena. Suoja nollautuu
automaattisesti, kun hitsauslaite jäähtyy.
Myrkytyksen vaara
Hitsattaessa syntyy myrkyllistä savua. Hitsaa
vain hyvin tuuletetuissa paikoissa. Ahtaissa
tiloissa on käytettävä savunpoistoa.
7.2 Laitteen varoitussymbolit ja -tekstit
Ota huomioon takapaneelissa mainitut tauot
ylikuumenemisen estämiseksi.
8. KÄYTTÄMINEN
Voit hitsata suojakaasua käyttämällä tai ilman
sitä.
Yleinen vaara!
1. Käytä suojavarusteita sekä ota uhat ja vaarat huomioon.
2. Lue käyttöohje ennen hitsauslaitteen käyttämisen aloittamista.
3. Älä altista hitsauslaitetta sateelle tai kosteudelle.
Hitsausmenetelmää vaihdettaessa
• maadoituskaapelin ja johtopaketin napaisuus on vaihdettava
• syöttöpyörä on vaihdettava
• lankasuutin on vaihdettava
• hitsauslanka on vaihdettava.
Napaisuus vaihdetaan kytkemällä luukun (13)
alla olevat kaksi johtoa toisin.
Hitsaus täyte- tai juoksutetäytteisellä
langalla ilman kaasua
Hitsattaessa ilman kaasua suojakaasu ei tule
kaasupullosta vaan hitsauslangan täytteestä.
Työstettävä kappale tulee plusmaadoittaa.
Tällöin hitsaussaumaan tulee enemmän kuonaa, mutta se on suunnilleen yhtä kestävä kuin
kaasupullosta peräisin olevalla suojakaasulla
HItsauslaitteessa on muuntaja ja tasasuuntaaja.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
22
Art. 17-173
HUOMIO! Paineenalennusventtiili ja kaasuletku
liittimineen on hankittava erikseen.
hitsattu sauma. Ilman kaasua hitsaamisen etuna on kaasusäiliön jääminen pois ja vakaampi
valokaari. Haittana on täytelangan kalliimpi
hinta. Napaisuuden kytkeminen:
Plusnapa Miinusnapa
Napaisuuden kytkeminen:
Miinusnapa Maadoituspuristimesta lähtevä
musta kaapeli (19)
Plusnapa Johtopaketista lähtevä punainen
kaapeli (18)
Maadoituspuristimesta lähtevä
musta kaapeli (19)
Johtopaketista lähtevä punainen
kaapeli (18)
8.1 Hitsauslangan asentaminen
a. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta.
b. Irrota kaasuhylsy hitsauspistoolin suuttimesta ja irrota kosketussuutin.
c. Avaa luukku hitsauslaitteen puolelta.
d. Irrota painorullan (25) jousitus (22). Puhdista
syöttörulla (24) ja painorulla (25).
e. Vaihdettaessa lankarullaa puhalla langanjohdin puhtaaksi paineilmalla.
f. Aseta lankarulla lankakelan akselille. Pidä
lankarullasta kiinni, kunnes se on kiinnitetty
lankakelaan. Katkaise hitsauslangan pää.
g. Syöttöpyörässä näkyy, kuinka suuri ura on.
Syöttöpyörässä (24) on kaksi uraa hitsauslangan läpimitan mukaan. Voit vaihtaa uraa
nostamalla syöttöpyörän ja kääntämällä
sen.
HUOMIO! Jos käytetään väärää uraa, langansyötössä voi esiintyä ongelmia.
h. Pujota hitsauslankaa ohjausjohtimen (23)
läpi johtopaketin langanjohtimeen (26) noin
5 - 10 cm.
i. Kiristä syöttöpyörä ja varmista, että hitsauslanka liikkuu urassaan syöttöpyörässä.
j. Aloita hitsaus kytkemällä virta. Paina hitsauspistoolin painiketta, jotta langansyöttö
käynnistyy. Pitele hitsauspistoolia mahdollisimman suorana tämän vaiheen aikana.
Hitsaus kaasupullosta tulevan
suojakaasun avulla
MIG-hitsauksessa käytetään jalokaasua (argonia ja heliumia). MAG-hitsauksessa käytetään
aktiivista kaasua (hiilidioksidia ja happea).
Useimmiten suojakaasuna käytetään aktiivisista ja jalokaasuista koostuvaa seosta. Työstettävä kappale tulee miinusmaadoittaa. Erilaisille
materiaaleille on käytettävä erilaisia kaasuseoksia. Pehmeää hiiliterästä hitsattaessa
seoksessa on oltava vähintään 80 % argonia
ja enintään 20 % hiilidioksidia. Ruostumatonta
terästä hitsattaessa kaasuseoksessa ei saa
olla alle 98 % argonia. Muutoin hitsattavan
kappaleen kromi hapettuu. Alumiinia hitsataan
aina jalokaasuilla.
Kaasusäiliön ja kaasuletkun välissä on oltava
paineenalennusventtiili ja kaasuletku, joka
yhdistetään paineenalennusventtiilin ja johtopaketin kaasuletkun väliin. Kaasusäiliötä
vaihdettaessa sen kierteet on puhdistettava
ennen yhdistämistä.
23
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
Varoitus! Lanka on jännitteinen, ja
siihen kohdistuu mekaaninen kuormitus.
Varo, että et saa sähköiskua, ettei muodostu valokaarta tai ettei joutsenkaulasta
ulos syötettävä lanka pistä itseäsi.
k. Kun lankaa on tullut noin 5 cm hitsauspistoolin joutsenkaulasta, vapauta painike,
jotta syöttäminen päättyy.
l. Tarkista, että lankasuuttimen koko on oikea
suhteessa hitsauslangan läpimittaan. Kiinnitä se tämän jälkeen ruuvaamalla ja paina
kaasuhylsy takaisin.
m.Säädä syöttöpyörän painetta kääntämällä langansyöttöyksikön säätöpyörää (21).
Hitsauslankaa on syötettävä silloinkin, jos
painat sitä kevyestä sormella. Paine ei saa
olla liian kova. Muutoin hitsauslangan muoto
voi muuttua.
8.5 Valmistelut ennen hitsaamista
a. Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty
sähköpistorasiaan.
b. Aseta hitsauslaite tasaiselle alustalle.
c. Poista palavat aineet työskentelyalueelta.
Varmista, että lähellä on palonsammutin.
d. Varmista, että ilmastointi toimii tehokkaasti
varsinkin laitteen edessä ja takana.
e. Puhdista ja raaputa vanha maali hitsauskohteesta.
HUOMIO! Esivalmistelut vaikuttavat lopputulokseen.
f. Varmista, että hitsauslaite, johtopaketti (10)
ja sähköjohto (4) ovat ehjiä.
g. Tee ilman kaasua tai säiliöstä tulevaa suojakaasua käyttämällä hitsaamisen valmistelut.
h. Tarkista lankarulla, jotta hitsauslanka kulkee
vapaasti.
i. Varmista, että syöttörullan ja lankasuulakkeen koko vastaavat hitsauslangan läpimittaa.
j. Tarkista ja puhdista kaasuhylsy (9) ja lankasuulake. Vaihda ne tarvittaessa.
k. Suojaa itsesi suojakäsineillä ja suojavarusteilla.
l. Kiinnitä maadoituspuristin puhtaaseen työstettävän kappaleen metallipintaan. Poista
mahdollinen ruoste tai pintakäsittely.
8.2 Jännitteenvalitsin (3)
Laitteessa on kuusi tilaa jännitteen valitsemiseksi. Jos hitsattavan levyn paksuus on
0,6 - 1,3 mm, käytä tilaa 1 - 3. Jos hitsattava
kappale on karkeampi, käytä korkeampaa tilaa.
8.3 Langan syöttönopeuden hienosäätö
Langan syöttönopeutta hienosäädetään
säätöpyörän (2) avukka. Voit lisätä nopeutta
kääntämällä säätöpyörää Max-asentoa kohden
ja vähentää nopeutta kääntämällä Min-asentoa
kohden.
8.6 Hitsaaminen
a. Yhdistä pistoke 230 voltin maadoitettuun
sähköpistorasiaan.
Varoitus! Sähköjohdon on oltava maadoitettu ja suojattu hitaalla vähintään 16
ampeerin sulakkeella.
b. Valitse jännite valitsimen (3) ja langan syöttönopeus (2) säätöpyörän avulla.
c. Hitsattaessa suojakaasua käyttämällä avaa
kaasusäiliön paineenalennusventtiili.
d. Katkaise hitsauspistoolin (7) suulakkeesta
ulos tulevaa hitsauslankaa 3 mm.
e. Pidä hitsauspistoolin kärkeä 6 mm:n päässä
työstettävästä kappaleesta. Yritä pitää
johtopaketti mahdollisimman suorassa.
Taivuttaminen terävään kulmaan vaikuttaa
langan syöttämiseen.
f. Taita hitsauskypärän visiiri alas tai ryhdy
vastaaviin suojatoimiin.
g. Paina hitsauspistoolin (7) painiketta, jotta
muodostuu valokaari. Hitsaa haluamaasi
suuntaan.
8.4 Tauot
Hitsauslaitteen edellyttämät tauot (X) näkyvät
sivupaneelissa. Siitä käy ilmi, kuinka pitkän
ajan 10 minuutin ajanjakson kuluessa voi hitsata ylikuumenemissuojan laukeamatta. Jos X on
60 %, silloin voi hitsata 6 minuuttia 10 minuutin
aikana hitsausvirralla I2. Hitsauslaitteen on
annettava jäähtyä loppuaika.
HUOMIO! Suunnittele työ siten, ettei ylikuumenemissuoja laukea.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
24
Art. 17-173
VAROITUS!
• Älä koskaan muuta hitsausvirran tai langan syöttönopeuden asetusta hitsaamisen ollessa meneillään.
• Älä koskaan aseta hitsauspistoolia lämpimälle pinnalle.
• Älä taivuta hitsauspistoolin johtoa
liikaa. Muutoin langanjohdin voi vahingoittua.
10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
VAROITUS!
• Pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun laitetta huolletaan tai
pidetään kunnossa.
• Korjaustyöt on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi.
10.1 Kunnossapito
HUOMIO! Langan syöttönopeus on oikea, kun
kuuluu pehmeä ja tasainen ritisevä ääni. Nopeus on liian alhainen, jos kuuluu suriseva ääni
ja lanka paakkuuntuu. Epäsäännöllinen ääni ja
suuri hitsausroiskeiden määrä ilmaisevat, että
hitsauslanka iskeytyy työstettävään kappaleeseen. Tällöin nopeus on liian suuri.
Päivittäin
Lankasuulake ja kaasuhylsy puhdistetaan
päivittäin ja jatkuvasti hitsaamisen aikana. Jos
aukko on suurentunut tai sen muoto on muuttunut, lankasuulake on vaihdettava.
Tarkista, puhdista tai vaihda joutsenkaula ja
johtopaketti.
8.7 Kun työ on valmistunut
a. Irrota pistoke pistorasiasta.
b. Sulje kaasusäiliön paineenalennusventtiili.
c. Anna hitsauslaitteen jäähtyä.
d. Puhdista hitsauslaite ja sen johtopaketti.
Lankaa vaihdettaessa
Puhdista langanjohdin paineilmalla enintään 10
baarin paineella.
Kerran vuodessa
Jos hitsauslaitetta on käytetty pölyisessä ympäristössä, se on puhdistettava pölystä. Irrota
paneeli ja poista mahdollinen pöly paineilmalla
alhaisella paineella. Ruuvaa paneeli takaisin
paikoilleen.
8.8 Pistehitsaaminen
Limittyvä pistehitsaus on mahdollista, jos levyjen paksuus on enintään 0,8 mm.
9. KULJETUS JA SÄILYTYS
Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan ja että hitsauslaite on puhdistettu.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa poissa lasten
ja sivullisten ulottuvilta sekä suojassa jäätymiseltä.
Hitsauslaitetta kuljetettaessa sen on oltava
pystyasennossa ja hyvin kiinnitetty.
10.2 Sähkökaavio
25
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
10.3 Ongelmanratkaisu
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Hitsaaminen aiheuttaa
puhkipalamista ja roiskeita. Hitsaussaumasta
tulee huokoinen.
1. Esivalmistelut on tehty huonosti.
2. Työstettävä kappale on liian lähellä.
3. Suojakaasua käytetään liian vähän.
1. Puhdista työstettävä kappale esimerkiksi
ruosteesta ja maalista.
2. Vie lankasuulake lähemmäs työstettävää
kappaletta.
3. Lisää kaasuntuloa.
Hitsaussauma ei ole
luja tai kiinnity tiukasti.
4. Hitsaaminen on liian nopeaa.
5. Lankaa syötetään liian hitaasti.
4. Hitsaa hitaammin.
5. Lisää virran voimakkuutta ja/tai langan syöttönopeutta.
Valokaari on epätasainen. Hitsausroiskeita
esiintyy runsaasti ja hitsausjälki on huokoinen.
6. Työstettävä kappale on liian
kaukana.
7. Työstettävässä kappaleessa on
ruostetta, rasvaa tai maalia.
6. Vie hitsauspistooli lähemmäs työstettävää
kappaletta.
7. Keskeytä hitsaaminen ja puhdista työstettävä
kappale.
Hitsauslanka palaa
poikki.
8. Työstettävä kappale on liian lähellä.
9. Irrallinen tai viallinen lankasuulake
katkaisee virtapiirin.
10. Hitsauslangassa on korroosiota.
11. Käytössä on virheellinen syöttöpyörän ura tai se on kulunut.
12. Syöttöpyörässä on virheellinen
asetus.
13. Syöttöpyörä juuttuu kiinni.
8. Kasvata etäisyyttä.
9. Ruuvaa lankasuulake kiinni tai vaihda se.
10. Vaihda lankarulla.
11. Tarkista syöttöpyörä ja vaihda se tarvittaessa.
12. Säädä, kunnes hitsauslangan painaminen
kevyesti sormella ei pysäytä syöttöä.
13. Voitele öljytilkalla.
Työstettävään kappaleeseen palaa reikiä.
14. Työskentelet liian hitaasti ja
epätasaisesti.
15. Liian suuri virranvoimakkuus.
14. Nopeuta työtahtia.
15. Vähennä virran voimakkuutta ja/tai langan
syöttönopeutta.
Kaasuhylsy, lankasuulake tai joutsenkaula
sulaa.
16. Ne ovat ylikuumentuneet.
16. Vaihda hitsausasentoa, jotta lämpö ei siirry
takaisin. Hitsaa lyhyissä jaksoissa.
Valokaarta ei muodostu.
17. Hitsaualaitteessa ei ole jännitettä.
18. Maadoituspuristinta ei ole kiinnitetty tai se on viallinen.
19. Ylikuumenemissuoja on lauennut.
17. Tarkista, että pistoke on yhdistetty pistorasiaan ja että pistorasia toimii.
18. Tarkista, että maadoituspuristimella on kunnollinen kosketus työstettävään kappaleeseen.
19. Odota, kunnes hitsauslaite on jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
laukeaa.
20. Hitsaaminen jatkuu liian pitkään
ilman taukoja.
21. Hitsauslaitteen sisällä on pölyä.
20. Hitsaa lyhyissä jaksoissa ja pidä välillä
taukoja.
21. Puhdista hitsauslaitteen sisäpuoli.
Laite ei käynnisty.
22. Ylikuumenemissuoja on lauennut.
23. Liitoksissa, sulakkeessa tai sähköverkossa on vika.
22. Anna laitteen jäähtyä.
23. Tarkista ja vaihda.
11. YMPÄRISTÖ
Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan
kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
26
Art. 17-173
Svejser Mig 140
OBS! Viser, at forkert fremgangsmåde kan
påvirke arbejdets effektivitet eller føre til skader
på personer eller materiel.
INDHOLD
1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. ANVENDELSESOMRÅDE
4. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
5. OVERSIGTSBILLEDE
6. INSTALLATION/MONTERING
7. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
8. INSTRUKTION I BRUG
9. TRANSPORT OG OPBEVARING
10.SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
11.MILJØ
ADVARSEL! Viser, at der er risiko for
alvorlige ulykker.
Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer
og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke
altid er i overensstemmelse med maskinen.
Eksempler på sådanne detaljer kan være farver
på ledninger eller udformning og placering af
knapper og greb.
1. INTRODUKTION
Denne vejledning indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed.
Alle brugere opfordres til at læse vejledningen
før brug og være særligt opmærksom på disse
symboler:
Opbevar vejledningen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal
vejledningen følge maskinen.
2. TEKNISKE DATA
Biltema Art. Nr.
17-173
Model
Spænding
MIG 140
230 V ~ 50 Hz
U1
Maks. effekt
5,7 kW
Effekt ved 60 % belastning
Maks. strømstyrke ind
1,8 kW
13,47 A
Imax
Sikring, elskab
16 A
0,73
Effekt faktor cos
Tomgangsspænding
U0
Maks. 40 V
Svejsestrøm
I2/U2
30-135 A
Maks. svejsestrøm iht. EN60974-1
135 [email protected]%
Svejsestrøm ved 60 %
43 A
Antal spændingsindstillinger
6 stk.
Svejsetråd, maks. diameter massiv med gas
0,6 - 0,8 mm
Svejsetråd, maks. diameter rørtråd
0,6 - 0,9 mm
Trådrulle, maks. størrelse
5 kg
Isolationsklasse
H
Indkapslingsklasse
IP 21
Vægt
25 kg
27
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
3. ANVENDELSESOMRÅDE
17- 173 Svejser Mig 140 er:
• en lysbuesvejser med kontinuerlig fremføring af tilsatsmateriale. Overførsel af
tilsatssmaterialet til smeltebadet sker med
store dråber, som genererer kontunuerlige
kortslutninger (short arc).
• konstrueret til gasløs svejsning, idet gasskjoldet kommer fra flusmidlet inde i rørtråden, i tyndpladen af kulstål eller i lavlegeret
stål iht. instruktionerne i denne brugsanvisning.
• til MAG-svejsning i kul- og lavlegeret stål
med aktive gasser (CO2 eller argon-CO2
blanding) som beskyttelsesgas.
• til MIG-svejsning i rustfri stål og aluminium
med ædelgasser, som beskyttelsesgas.
• Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke
smykker eller løstsiddende tøj, som kan
sidde fast i maskinen.
• Indtag altid en god arbejdsstilling med god
balance.
• Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen,
føre til uforsigtighed.
4.3 Brug og pasning af maskiner
• Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger
er på plads, og at de fungerer.
• Kontroller, at alle maskindele, især de
bevægelige, er hele og er korrekt monteret.
• Kontroller, at alle knapper og greb fungerer.
Vær især omhyggelig med, at afbryderen
virker, så du altid kan slukke for maskinen.
• Brug ikke en defekt maskine. Overlad den
til et autoriseret serviceværksted til reparation.
• Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør
og reservedele.
• Brug kun maskinen til det, som den er
beregnet til. Arbejdet går altid sikrere og
hurtigere, når maskinen bruges til det, den
er konstrueret til.
• Overskrid ikke maskinens kapacitet.
• Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på
afbryderen.
• Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når
maskinen ikke er i brug.
• Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse
dele fra maskinen, før den startes.
• Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når
motoren kører.
• Rengør maskinen efter brug og tilse den
regelmæssigt.
• Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde.
Svejseren må ikke ombygges.
4. GENERELLE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Når der arbejdes med maskiner, skal der altid
lægges mærke til de efterfølgende punkter.
Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler
og forordninger, der gælder, hvor maskinen
anvendes.
4.1 Arbejdsområde
• Rengør regelmæssigt. Støv, affald og
skrammel på en arbejdsplads øger risikoen
for ulykker, brand og eksplosion.
• Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen
er dårlig.
• Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og gasser udenfor arbejdsområdet.
• Hold børn og uvedkommende væk fra
arbejdsområdet.
• Forbindingskasse og telefon skal være
tilgængelig.
4.4 Elsikkerhed
a) Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til
det.
b) Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem
mod varme, olie og skarpe kanter.
c) En eventuel forlængerledning må ikke være
rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud
af kabeltromlen.
d) Brug kun en rigtig dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke.
4.2 Personlig sikkerhed
• Læs altid vejledningen inden brug.
• Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler.
• Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller
påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
• Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn
og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt.
• Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre
sko.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
28
Art. 17-173
e) Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
f) Undgå kontakt med jordede genstande,
f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du
arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk
stød øges, når du er jordet.
g) Eventuel reparation og ledningsudskiftning
må kun udføres af autoriseret elektriker.
6. INSTALLATION OG MONTERING
Læs hele brugsanvisningen igennem og pak
derefter svejseren ud og kontroller, at den ikke
er beskadiget under transport.
OBS! Svejseren leveres i gasfri udførelse. Trykregulator og gasslange mellem trykregulatoren
og slangepakken medfølger ikke. Åbn dækslet
og monter trådrullen.
5. OVERSIGTSBILLEDE
1. Overophedningssikring.
2. Knap, trådfremføring
3. Afbryder / Spændingsregulator
4. Netledning
5. Returkabel
6. Klemme
7. Svejsepistol
8. Svanehals
9. Gasrør
10.Slangepakke
11.Fod
12.Hjul
13.Dæksel
14.Indikationslys, spændingsregulator tændt
15.Bagerste håndtag
16.Forreste håndtag
a. Åben dækslet (13) og fjern de løse dele.
b. Vend svejseren på hovedet. Skru de to
holdere fast på hjulakslen.
c. Sæt akslen i holderne, brug en polygriptang
og sæt hjulet (12) fast med de to låseringe.
Tryk derefter navkapslerne fast.
d. Skru foden (11) fast ved hjælp af skiverne og
de to små maskinskruer.
e. Vend svejseren om og sæt de to håndtaghalvdele (15 & 16) fast i hinanden.
f. Skru håndtagene fast med tre bolte.
g. Monter svejsetråden.
h. Monter klemmen (6) på returkablet (5).
15.
14.
16.
1.
2.
13.
3.
12.
4.
11.
10.
5.
6.
7.
9.
8.
29
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
7.3 Sikkerhedsanordninger
7. SÆRLIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Spændingsregulator (3)
Fungerer som afbryder. Drej viseren, så den
peger på den ønskede spænding.
7.1 Særlige risici
Risiko for øjenskader
Svejseren afgiver ultraviolette stråler, brug altid
godkendte svejsebriller.
SLUKKET (OFF) – position 0 – indikeringslyset
(4) er slukket.
TÆNDT (ON) – position 1 - 6 – indikeringslyset
(4) lyser.
Risiko for forbrænding
Brug svejsehandsker og brandsikre overalls,
knap også til i halsen og ved håndledene, så
eventuelt svejsemateriale ikke kommer indenfor
tøjet.
OBS! Slangepakken er altid strømførende, når
spændingsregulatoren er i position 1 - 6. Tomgangsspændingen U0 angives på bagpanelet.
Dækslet (13)
Forhindrer utilsigtet berøring af strømførende
og bevægelige dele. Dækslet skal altid være
lukket under arbejdet.
Risiko for brandfare
Svejs aldrig i nærheden af brændbart materiale. Gnister kan antænde materialet lang tid
efter at arbejdet er overstået. Hvis der er risiko
for brandfare, skal en brandvagt være tilstede i
mindst fire timer.
Jord
Stikket er jordet og må kun sluttes til en stikkontakt med jord.
Risiko for forgiftning
Der dannes giftig røg, når der svejses. Svejs
kun i godt ventilerede lokaler. I mindre lokaler
skal der være røgudsugning.
Overophedningssikring (1)
Svejseren er udstyret med en termisk overophedningssikring, som udløses, når den bliver
overophedet. Pæren (1) vil da lyse med et gult
skær. Sikringen nulstilles automatisk, når svejseren er kølet af.
7.2 Advarselssymboler og
advarselsskilte på maskinen
For at forhindre overophedning skal der tages
hensyn til intermittensforholdene, som er angivet på bagpanelet.
8. INSTRUKTION I BRUG
Generel fare!
1. Brug beskyttelsesudstyr og vær opmærksom på de farer og risici, som der er.
2. Læs anvisningen, inden du begynder at
svejse.
3. Udsæt ikke svejseren for regn eller fugt.
Kan svejse både med og uden tilført beskyttelsesgas.
Ved skift af svejsemetode skal:
• polariteten på returkablet og slangepakken
ændres.
• fremføringshjulet udskiftes
• trådmundstykket udskiftes
• svejsetråden udskiftes
Svejseren indeholder en transformator med
ensrettere.
Polariteten ændres ved at bytte de to kabler,
som sidder indenfor dækslet (13).
Gasfri svejsning med rørtråd/flustråd.
Ved gasfri svejsning kommer beskyttelsesgassen ikke fra en gasflaske, men fra et flusmid-
© 2009 Biltema Nordic Services AB
30
Art. 17-173
OBS! Reduktionsventil og gasslange medfølger
ikke, men kan købes som ekstra tilbehør.
del i svejsetråden. Arbejdsemnet skal være
jordet til plus. Svejsefugen indeholder flere
slagger, men er næsten lige så holdbar, som
en svejsefuge, som er svejset med beskyttelsesgas fra en gasflaske. Fordelen ved at svejse
gasfrit er, at der ikke behøves nogen gasflaske
og lysbuen er mere stabil – ulempen er den, at
rørtråd er dyrere end massiv svejsetråd. Polariteten skal være:
Polariteten skal være:
- pol sort kabel (19) fra returkabelklemmen
+ pol rødmarkeret kabel (18) fra slangepakken
+ pol sort kabel (19) fra returkabelklemmen
- pol rødmarkeret kabel (18) fra slangepakken
8.1 Installation af svejsetråd
a. Kontroller, at stikket er fjernet fra stikkontakten.
b. Træk gasrøret af svejsepistolens munding
og skru kontaktmundstykket af.
c. Åbn dækslet på siden af svejseren.
d. Løsn trykrullens (25) fjederbelastning (22).
Rengør føderullen (24) og trykrullen (25).
e. Ved udskiftning af trådrullen skal trådlederen blæses ren med lidt trykluft.
f. Placer trådrullen over akslen på trådvinden.
Hold trådrullen fast, indtil den er låst fast i
trådvinden. Klip den yderste ende af svejsetråden
g. På fremføringshjulet er sporets størrelse angivet. Føderullen (24) har to spor, afhængigt
af svejsetrådens diameter. For at skifte spor
løftes føderullen ud og vendes.
OBS! Hvis der bruges forkert spor, kan der
opstå problemer med trådfremføringen.
h. Før svejsetråden igennem styrlederen (23)
og videre gennem slangepakkens trådleder
(26) ca. 5 – 10 cm.
i. Spænd føderullen fast og kontroller, at svejsetråden er i føderullens spor.
j. Start svejseren med afbryderen og tryk
svejsepistolens aftrækker ind, så den begynder at fremføre tråd. Hold svejsepistolen
så lige som muligt under denne handling.
Svejsning med beskyttelsesgas fra en
gasbeholder
Ved MIG-svejsning beskyttes smeltebadet af
ædelgas (argon og helium) og ved MAG-svejsning af aktiv gas (kuldioxid og syre). Det mest
almindelige er, at smeltebadet beskyttes af en
gasblanding bestående af både ædelgas og
aktive gasser. Arbejdsemnet skal være jordet
til minus. Forskellige typer materiale skal have
forskellige gasblandinger. Blød kulstål svejses
med mindst 80 % argon og højest 20 %
kuldioxid. Til rustfri stål må argonet i gasblandingen ikke være under 98 %, ellers vil kromet
i arbejdsemnet oxidere. Aluminium svejses
udelukkende med ædelgasser.
Der skal skrues en reduktionsventil på gasflasken og en gasslange med kobling sættes
mellem reduktionsventilen og slangepakkens
gasledere. Ved skift af gasflaske skal dens
gevind rengøres inden tilslutning.
31
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
Advarsel! Der er spænding og mekanisk
belastning på tråden. Pas på, at du ikke
får elektrisk stød, tænder for lysbuen eller
stikker dig på tråden, når den kommer ud
af svanehalsen.
8.5 Forberedelser før svejsning
a. Kontroller, at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten.
b. Sæt svejseagregatet på en plan flade.
c. Fjern brandfarlige materialer fra arbejdsområdet, og sørg for, at der er en brandslukker
til rådighed.
d. Sørg for god ventilation især foran og bagved enheden.
e. Rengør og skrab maling og rust af arbejdsemnet.
OBS! Forarbejdet påvirker slutresultatet.
f. Kontroller, at svejseren, slangepakken (10)
og ledningen (4) er hele.
g. Udfør foranstaltninger til gasfri svejsning
og svejsning med beskyttelsesgas fra gasflaske.
h. Kontroller trådrullen, så svejsetråden kan
løbe frit.
i. Kontroller, at sporet på fremføringsrullen og
trådmundstykkets størrelse er i overensstemmelse med svejsetrådens diameter.
j. Kontroller og rengør gasrør (9) og trådmundstykke. Udskift efter behov
k. Tag beskyttelsestøj og beskyttelsesudstyr
på.
l. Sæt returkabelklemmen fast på en ren matalflade på arbejdsemnet. Skrab eventuelt
rust eller overfladebehandlig bort.
k. Når tråden er kommer ca. 5 cm ud af svejsepistolens svanehals, slippes aftrækkeren,
så fremføringen stopper.
l. Kontroller, at trådmundstykket har den
rigtige størrelse mht. svejsetrådens diameter, skru den derefter fast og tryk gasrøret
tilbage.
m.Juster fremføringshjulets tryk ved at skrue
på knappen (21) på fremføringsenheden.
Svejsetråden skal fremføres, selv om du kun
trykker let på den med én finger. Trykket
må ikke være for hårdt, ellers deformeres
svejsetråden.
8.2 Spændingsomkobler (3)
Maskinen har seks indstillinger for spænding.
Til svejsning i plade med en tykkelse på 0,6 –
1,3 mm anvendes en lav indstilling (1-3), og til
grovere arbejdsemner en højere indstilling.
8.3 Finindstilling af
trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastigheden finjusteres med
knappen (2). Drej knappen mod maks. for at
øge hastigheden, og mod min. for at sænke
den.
8.6 Svejsning
a. Slut stikket til en 230 V stikkontakt med
jord.
Advarsel! Stikkontakten skal være jordet og
sikret med en træg sikring på mindst 16 A.
b. Indstil spændingen med omkobleren (3) og
trådfremføringshastigheden (2) med knappen.
c. Ved svejsning med beskyttelsesgas åbnes
reduktionsventilen på gasflasken.
d. Klip udstikkende svejsetråd af indtil 3 mm
fra svejsepistolens (7) munding.
e. Hold svejsepistolens spids 6 mm fra
arbejdsemnet. Forsøg at holde svejsepakken så lige som mulig. Et knæk kan påvirke
trådfremføringen.
f. Klap visiret på svejsehjelmen ned eller brug
tilsvarende beskyttelsesudstyr.
g. Tryk svejsepistolens (7) aftrækker ind, så
lysbuen tændes og svejs i den valgte retning.
8.4 Intermittens
På sidepanelet er svejserens intermittensforhold (X) angivet. Det viser den tid, der
kan svejses i en 10 minutters cyklus, uden at
overophedningssikringen udløses. Hvis X er 60
%, kan der svejses 6 minutter i en 10 minutters
cyklus med svejsestrøm I2; den resterende tid
skal svejseren være i hvile.
OBS! Planlæg arbejdet, så overophedningssikringen ikke udløses.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
32
Art. 17-173
ADVARSEL!
• Under svejsning må der aldrig ændres
indstillinger for svejsestrøm eller trådfremføringshastighed.
• Læg aldrig svejsepistolen på en varm
overflade.
• Bøj ikke svejsepistolens slange for meget. Trådlederen kan beskadiges.
10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
• Stikket skal være fjernet fra stikkontakten ved al reparation og vedligeholdelse.
• Reparationer må kun udføres af en
autoriseret fagmand.
OBS! Fremføringshastigheden er korrekt, hvis
der høres en blød og jævn knitren. Hastigheden er for lav, hvis der høres en snurrende lyd
og tråden klumper. En uregelmæssig lyd og
overdrevent mange svejsesprøjt vil betyde, at
tråden slår mod arbejdsemnet, hvilket betyder,
at hastigheden er for høj.
10.1 Vedligeholdelse
Dagligt
Rengøring af trådmundstykke og gasrør gøres
dagligt og kontinuerligt, når der svejses. Hvis
hullet er blevet større eller deformt, skal trådmundstykket udskiftes.
Kontroller, rengør eller udskift svanehals og
slangepakke.
8,7 Efter afsluttet arbejde
a. Fjern stikket fra stikkontakten.
b. Luk reduktionsventilen på gasflasken.
c. Lad svejseren køle af.
d. Rengør svejseren og slangepakken.
Ved trådskift
Rengør trådlederen med trykluft, maks. 10 bar.
En gang om året
Hvis svejseren anvendes i et støvfyldt miljø,
skal den rengøres for støv Skru panelet af og
fjern eventuelt støv med trykluft med lavt tryk.
Skru panelet på igen.
8.8 Punktsvejsning
Det er muligt at foretage overlappende
punktsvejsning, hvis pladerne ikke er tykkere
end 0,8 mm.
9. TRANSPORT OG OPBEVARING
Kontroller, at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten, og at svejseren er rengjort. Opbevar den i
et tørt og frostfrit rum utilgængeligt for børn og
andre uvedkommende.
Under transport skal svejseren stå op og være
godt fastspændt.
10.2 Elskema
33
© 2009 Biltema Nordic Services AB
Art. 17-173
10.3 Problemløsning
Problem
Mulig årsag
Løsning
Det sprutter og spytter
under svejsning. Svejsestrengen bliver porøs.
1.Dårligt udført forarbejde.
2.For stor afstand til arbejdsemnet.
3.For lidt beskyttelsesgas.
1.Rengør arbejdsemnet for urenheder som
rust, maling m.m.
2.Gør afstanden mellem trådmundstykke og
arbejdsemne mindre.
3.Øg gastilførslen.
Svejsefugen er ikke
sammenhængende eller
trænger dårligt igennem.
4.Svejsearbejdet går for stærkt.
5.For lav fremføringshastighed.
4.Svejs langsommere.
5.Øg strømstyrken og/eller trådfremføringshastigheden.
Ujævn lysbue, overflødigt
svejsestænk og porøs
svejsestreng.
6.For stor afstand til arbejdsemnet.
7.Rust, fedtstof eller maling på arbejdsemnet.
6.Hold svejsepistolen tættere på arbejdsemnet.
7.Afbryd svejsningen og gør arbejdsemnet
rent.
Svejsetråden brændes af.
8.For lille afstand til arbejdsemnet.
9.Kredsen brydes pga. løst eller defekt
trådmundstykke.
10.Svejsetråden er korroderet.
11.Forkert spor på fremføringshjulet
eller også er det slidt.
12.Fremføringshjulet er forkert indstillet.
13.Fremføringshjulet sidder fast.
8.Øg afstanden.
9.Fastskru eller skift trådmundstykket.
10.Udskift trådrullen.
11.Kontroller og udskift eventuelt fremføringshjulet.
12.Juster, indtil et let fingertryk på svejsetråden ikke stopper fremføringen.
13.Smør med lidt olie.
Der brændes hul i arbejdsemnet.
14.Du arbejder for langsomt og uregelmæssigt.
15.For høj strømstyrke.
14.Sæt farten op.
15. Sænk strømstyrken og/eller fremføringshastigheden.
Gasrøret, trådmundstykket
eller svanehalsen smelter.
16.De er overophedede.
16.Skift svejseposition, så varmen ikke slår
tilbage. Svejs med kortere intervaler.
Lysbuen tænder ikke.
17.Ingen spænding til svejseapparatet.
18.Returkabelklemmen er ikke tilsluttet
eller den er defekt.
19.Overbelastningssikringen er udløst.
17.Kontroller, at stikket er tilsluttet stikkontakten, og at der er strøm.
18.Kontroller, at returkabelklemmen har
kontakt med arbejdsemnet.
19.Vent til svejseren er kølet af.
Overophedningssikringen
udløses.
20.Svejsningen foregår for længe i
forhold til intermittensforholdet.
21.Det indre er tilstøvet.
20.Følg intermittensforholdet og svejs med
kortere intervaler.
21.Rengør svejserens indre.
Maskinen starter ikke.
22.Overophedningssikringen er udløst.
23.Samlinger, sikringer eller elnettet.
22.Lad svejseren køle af.
23.Kontroller og udskift.
11. MILJØ
Genbrug uønsket materiale i stedet for at
blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle
maskiner, tilbehør og emballage, og aflever
det på en genbrugsplads, så det kasseres
miljøvenligt.
© 2009 Biltema Nordic Services AB
34
Art. 17-173
35
© 2009 Biltema Nordic Services AB