Esityslista PDF-muodossa

Comments

Transcription

Esityslista PDF-muodossa
TAIPALSAAREN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2015
17
Sivistyslautakunta
AIKA
02.03.2015 klo 18:00 - 19:20
PAIKKA
Messi
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
12
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
19
13
Pöytäkirjan tarkastajat
20
14
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten
tiedoksi saattaminen
21
15
Toimielinten otto-oikeuden käyttäminen
henkilöstöasioissa
22
16
Sivistyspalveluiden toimintakertomus 2014
24
17
Tilastotietoja kirjaston toiminnasta vuodelta 2014
27
18
Sivistyslautakunnan hyvinvointijaoston vaali toimikaudeksi
2015-2016
28
19
Taipalsaaren nuorisovaltuuston nimeäminen ja
toimintasäännön hyväksyminen
30
20
Lasten päivähoidon ja esiopetuksen ostopalvelut
1.1.-31.7.2015
31
21
Päivähoidon ja erityishuolto-ohjelman mukaisen
kesätoiminnan järjestäminen 1.6.-7.8.2015
32
22
Kirjaston palauttamattoman aineiston korvaushinnat
34
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
TAIPALSAAREN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2015
18
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Nimi
Pakarinen Vesa
Jauhiainen Jyrki
Kittilä Erja
Pekkanen Anna-Liisa
Viskari Kalevi
Mikkola Elma
Jauhiainen Marjo
Könönen Kai
POISSA
Klo
18:00 - 19:20
18:00 - 19:20
18:00 - 19:20
18:00 - 19:20
18:00 - 19:20
18:00 - 19:20
18:00 - 19:20
Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
kh edustaja
varhaiskasvatusp
äällikkö
18:00 - 19:20 sivistysjohtaja,
esittelijä, ptk. pit.
Hirvi Joonas
Hulkkonen Mari
Pyysalo Ulla
jäsen
jäsen
jäsen
ALLEKIRJOITUKSET
Vesa Pakarinen
Puheenjohtaja
Kai Könönen
Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT
12 - 22
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Erja Kittilä
Pöytäkirjantarkastaja
Anna-Liisa Pekkanen
Pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana ___/___2015 klo 9-15
yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla.
Taina Heikkonen
hallintosihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 12
2/2015
19
02.03.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk 02.03.2015 § 12 Valtuuston 22.12.2014 § 68 hyväksymän Taipalsaaren kunnan
hallintosäännön 14 § mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen
pitämisestä.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu voidaan lähettää toimielimen niin päättäessä myös
sähköisesti. Sivistyslautakunta on päättänyt esityslistan
lähettämisestä sähköisesti kokouksessaan 4.2.2013 § 3.
Sivistyslautakunnan esityslista on lähetetty sähköisesti 24.2.2015
lautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle. Esityslista julkaistaan lisäksi kunnan
verkkosivuilla.
Päätös:
Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 13
2/2015
20
02.03.2015
Pöytäkirjan tarkastajat
Sivltk 02.03.2015 § 13 Valtuuston 22.12.2014 § 68 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n
mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän
tehtävään määräämä viranhaltija.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä
aikana ja paikassa siten kuin siitä erikseen vähintään yhtä päivää
aiemmin on ilmoitettu.
Kunnanhallitus päätti 3.2.2015 § 17, että toimikaudella 2015 - 2016
"3. valtuuston, kunnanhallituksen, teknisen ja sivistyslautakuntien
sekä kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisten jaostojen
pöytäkirjat siirretään kunnan kotisivulle heti, kun ne on asetettu
yleisesti nähtäväksi ja ne pidetään kotisivuilla noin puoli vuotta."
Sivistyslautakunta päätti 4.2.2013 § 5, että valtuustokaudella
2013-2016 sivistyslautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina virastoaikana
sivistystoimistossa.
Tämän kokouksen pöytäkirja on tarkastettavissa 4.-5.3.2015.
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Kittilä ja Anna-Liisa Pekkanen.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 14
2/2015
21
02.03.2015
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
Sivltk 02.03.2015 § 14 Kuntalain 51 §:n 1 momentti kuuluu seuraavasti:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.”
Kuntalain 51 §:n 3 momentti kuuluu seuraavasti:
”Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään
sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”
Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen
viranomaisen päättämän asian.
Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 28 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta
ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä
tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai
lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika
lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kunnantalolla perjantaisin.
Viranhaltijapäätösten päätösluettelo on esityslistan liitteenä ajalta
28.1.-18.2.2015.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta toteaa, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista
otto-oikeutta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 23
§ 15
2/2015
22
03.02.2015
02.03.2015
Toimielinten otto-oikeuden käyttäminen henkilöstöasioissa
Kh 03.02.2015 § 23
Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja
Taipalsaaren kunta on ulkoistanut palkanlaskennan
Saimaan talous ja tieto Oy:lle loppuvuodesta 2014. Samassa
yhteydessä henkilöstöhallinnon prosessien hoitamiseksi on otettu
käyttöön uusia sähköisiä työkaluja, jotka tulevat muuttamaan
nykyisiä käytäntöjä mm. työlomien ja virkavapauksien, vuosilomien
ja koulutusten myöntämisessä sekä työsopimuksen /
viranhoitomääräyksen laatimisessa.
Esimerkkitilanne muutoksesta, ennen: Työntekijä anoo työlomaa
sairaslomansa ajaksi kunnan käytössä olevalla paperilomakkeella ja
toimittaa lomakkeen esimiehelle. Esimies tekee dynastyjärjestelmää hyödyntäen viranhaltijapäätöksen sairasloman
myöntämisestä ja rekrytoi samalle ajankohdalle sijaisen yhden viikon
ajalle. Päätökset menevät tiedoksi asianosaisille sekä
palkanlaskentaan ja päätöslistauksen mukana kunnanhallitukselle
sekä sivistyslautakunnalle otto-oikeuden käyttöä varten. Tosiasiassa
sijaisen työsopimus on jo tehty ja puolet sijaisuudesta kulunut kun
toimielimet ovat tehneet päätöksen etteivät käytä otto-oikeutta
kyseisessä asiassa.
Esimerkkitilanne muutoksesta, nyt: Työntekijä anoo sairaslomaa
ESS-järjestelmällä. Päätös siirtyy automaattisesti esimiehen
hyväksyttäväksi, joka yhdellä klikkauksella hyväksyy loman ja tieto
siirtyy automaattisesti palkanlaskentajärjestelmään ja järjestelmä
lähettää ilmoituksen työntekijän sähköpostiin. Esimies rekrytoi
sijaisen kuntarekry-järjestelmällä seuraavalle päivälle ja uusi
työntekijä aloittaa aamulla. Esimies syöttää tarvittavat tiedot
PHR-järjestelmään ja tulostaa työsopimuksen. Samalla tiedot
lähtevät automatiikalla palkanlaskentaan. Järjestelmistä ei saa
nykyisenkaltaista päätöslistausta asioista otto-oikeuden käyttämistä
varten ja tosiasiassa päätökset on laitettu täytäntöön jo kun ne
saapuvat toimielinkäsittelyyn.
Suurin osa näistä päätöksistä perustuu kulloinkin voimassaolevissa
työ- ja virkaehtosopimuksissa määritettyihin oikeuksiin ja
velvollisuuksiin ja ovat luonteeltaan viranhaltijoille vastuutettua
operatiivista toimintaa. Toisaalta esimerkiksi henkilöstön valinta
vakituiseen palvelussuhteeseen on asia jossa kunta tekee
pitkäaikaisen sitoumuksen ja otto-oikeuden käyttämistä koskeva
harkinta toimialaa johtavalla toimielimellä tai kunnanhallituksella on
näin ollen perusteltua.
Kuntalain kommentaarissa todetaan ottokelpoisen päätöksen
täytäntöönpanosta seuraavaa: " Tietyntyyppiset päätökset voivat
vaatia täytäntöönpanoa ennen kuin tiedetään, käytetäänkö
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 23
§ 15
2/2015
23
03.02.2015
02.03.2015
otto-oikeutta. Tällöin on selkeintä, että kunnanhallitus tai vastaavasti
lautakunta ilmoittaa ennalta, minkälaisissa asioissa se ei tule
käyttämään otto-oikeutta."
Tilintarkastaja on suosittanut, että toimielimet ilmoittavat ennalta,
minkälaisissa asioissa ne eivät tule käyttämään otto-oikeuttaan.
Tehdyn tiedustelun perusteella esimerkiksi Lappeenrannassa, joka
käyttää samoja järjestelmiä, on tehty ilmoitus otto-oikeuden
rajaamisesta.
Päätösesityksen mukaisesti mahdollisuus otto-oikeuden
käyttämiselle säilyisi toimielinten päättämissä henkilöstöasioissa
sekä viranhaltijoiden päättämissä vakituiseen palvelussuhteeseen
rekrytoinneissa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus ilmoittaa, että se ei tule
jatkossa käyttämään otto-oikeuttaan viranhaltijoille delegoiduissa
henkilöstöasioissa, poislukien henkilöstön rekrytointi vakituiseen
palvelussuhteeseen.
Kunnanhallitus ohjeistaa muita toimielimiä tekemään
samansisältöiset päätökset.
Päätös:
Hyväksyttiin.
___________
Sivltk 02.03.2015 § 15 Valmistelija: Kai Könönen, sivistysjohtaja
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että se ei tule jatkossa käyttämään
otto-oikeuttaan viranhaltijoille delegoiduissa henkilöstöasioissa,
poislukien henkilöstön rekrytointi vakituiseen palvelussuhteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 16
2/2015
24
02.03.2015
Sivistyspalveluiden toimintakertomus 2014
75/02.02.02/2015
Sivltk 02.03.2015 § 16 Valmistelija: Kai Könönen, sivistysjohtaja
Sivistyspalveluiden toimiala kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen.
Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten
henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen
koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan.
Sivistyspalveluiden toimiala jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin:
1. Sivistyspalveluiden hallinto, jota johtaa sivistysjohtaja.
Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävänä on avustaa
sivistyslautakuntaa toimialan johtamisessa ja toimintojen linjauksia
koskevien päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa.
2. Perusopetus, jota johtaa sivistysjohtaja. Perusopetuksen
tehtäväalue vastaa kunnan perusopetuksesta.
3. Varhaiskasvatus, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.
Varhaiskasvatuksen tehtäväalue vastaa kunnalle kuuluvista lasten
päivähoitoon, esiopetukseen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaan kuuluvista tehtävistä.
4. Kulttuuri ja vapaa-aika, jota johtaa sivistysjohtaja.
Kulttuurin ja vapaa-ajan tehtäväalue vastaa kirjasto-, kulttuuri-,
nuoriso- ja vapaa-aikapalveluista.
Vuoden 2014 käyttötalous toteutui haasteellisuudestaan huolimatta
suunnitellusti ja toimialalle osoitettu raami toteutui jopa hieman yli
tavoitteen. Pääsyynä tähän oli varhaiskasvatuksen
toimintatuottojen ennakoidun tason ylitys.
Perusopetuksessa aloitettiin 1.8.2016 voimaan astuvan uuden
opetussuunnitelman valmistelu.
Kirkonkylän ja Vehkataipaleen koulujen hallinnollinen yhdistäminen
toteutettiin 1.8.2014 alkaen. Koulujen yhteisenä rehtorina toimii
Nina Piik.
Uutena mittarina koulujen toiminnan kuvaamisessa ja oppilaiden
hyvinvointia sekä opiskelua arvioivana työkaluna otettiin käyttöön
Opetushallituksen Hyvinvointiprofiilikysely 4-9 –luokkalaisille
oppilaille.
Tulevan opetussuunnitelman vaateeseen sähköisten
oppimisympäristöjen hyödyntämisestä valmistauduttiin aloittamalla
pilottiprojekti Itslearning -oppimisalustan hyödyntämisestä
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 16
2/2015
25
02.03.2015
opetuksessa. OKM:n ICT-hankeavustuksella tuettiin sähköisiin
materiaaleihin tutustumista vertaiskouluttajien kautta.
Uusi opiskelijahuoltolaki vaati ja tulee jatkossakin vielä vaatimaan
runsaasti perehdytystä lain määräämien toimintamallien
jalkauttamisessa toimintayksiköihin.
Varhaiskasvatuksessa ns. Vasu-hanke,
varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen, vietiin päätökseen
syksyllä 2014. Kehittämiskohteena ollut sähköinen asiointi
käynnistyi huhtikuussa ja oli kokonaisuudessaan käytössä
loppuvuodesta.
Lasten määrä päiväkodeissa laski edellisen vuoden lapsimäärästä
päivähoidon kysynnän vähennyttyä. Koko vuoden käyttöaste putosi
68 prosenttiin edellisvuoden 74 prosentista.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tehtäväalueella nuorisotoimi osallistui
nuorisotalo Helmen suunnitteluun. Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti
aloitteentekijänä ja lausunnonantajana sekä nuorisotapahtumien
järjestelijänä. Etsivässä nuorisotyössä asiakaskontaktien määrä
pysyi edellisvuoden tasolla.
Kirjaston osalta kokonaislainaus lisääntyi selkeästi huolimatta
kävijämäärän laskusta.
Saimaanharjun kuntosalille hankittiin uudet monipuoliset laitteet,
mikä lisäsi tilan käyttöä. Terveysliikuntaryhmiä kokoontui kaiken
kaikkiaan kiitettävästi. Kirkonkylän koulun ja päiväkodin yhteyteen
tulevan liikuntahallin ja kuntosalin liikuntaväline- ja laitehankintojen
valmistelua tehtiin huolella yhteistyössä käyttäjien kanssa.
Yhteistyötä mm. Eksoten kanssa jatkettiin järjestämällä erityisesti
ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä.
Hyvinvoinnin ja liikunnan harrastamisen edistämiseksi sivistystoimi
lanseerasi Taipalsaari-päivien yhteyteen ensimmäistä kertaa kuntoja kilpaliikuntatapahtumia. Tapahtumat oli suunnattu eri ikäryhmille
ja liikkumiseen oli mahdollisuus yksin tai yhdessä. Perusajatuksena
oli ja myös jatkossa on innostaa ja kannustaa kuntalaisia liikkumaan
ja pitämään huolta itsestään ja toimintakyvystään. Yhdessä
toteutettuina liikuntasuorituksilla on tärkeä sosiaalinen merkitys.
Kunnan julkikuvan kannalta luonnonkauniissa maisemissa toteutetut
tapahtumat keräävät vakiintuessaan osallistujia myös seutukunnalta
ja kilpaharrastajien osalta koko maasta. Tapahtumat voivat oikein
mitoitettuina ja huolellisesti suunniteltuina ja toteutettuina edistää
tehokkaasti kunnan markkinointia asuin- ja
vapaa-ajanviettopaikkana.
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 16
2/2015
26
02.03.2015
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden toimintakertomuksen
vuodelta 2014.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 17
2/2015
27
02.03.2015
Tilastotietoja kirjaston toiminnasta vuodelta 2014
172/12.03.02/2014
Sivltk 02.03.2015 § 17 Valmistelija: Päivi-Linnea Pötry, kirjastotoimenjohtaja
2014
2013
2012
2011
KOKOELMAT
kokoelmat yhteensä
kirjakokoelmat
DVD/BD-levyt
41 493
36 412
2 479
40 507
35 893
2 179
38 833
34 724
1 776
37 881
34 083
1 461
LAINAUS
lainaus yhteensä
kirjalainaus yhteensä
- aikuisten kauno
- lasten kauno
- aikuisten tieto
- lasten tieto
DVD/BD-levyt
68 845
50 939
17 853
19 830
10 121
3 135
9 235
59 857
44 638
16 842
17 682
7 603
2 511
7 383
61 654
45 901
17 332
19 434
6 868
2 267
6 959
62 602
45 605
16 953
18 676
7 599
2 377
7 853
KÄVIJÄT
fyysisiä käyntejä
39 448
42 491
38 784
37 636
Huomioita kirjaston tilastoluvuista:
Kokonaislainaus nousi merkittävästi vuonna 2014 edellisvuoteen
verrattuna: +15%. Nousu on todellinen, eikä selity esimerkiksi
aukiolotuntien määrän eroilla: aukiolotunnit vuonna 2013 ja 2014
olivat kokonaisuudessaan lähes samat.
Suhteellisesti eniten nousivat DVD-lainaukset, + 25%.
Edellisvuosina DVD-kokoelmaa kartutettiin huomattavasti, joten
kirjaston DVD-kokoelma on monipuolinen, ja lainauksia kertyy myös
muiden Heili-kuntien kirjastoasiakkaista.
Myös kaikkien muidenkin aineistotyyppien lainat nousivat,
kirjalainaus kokonaisuudessaan +14 %, ja erityisen ilahduttavasti
myös lasten kirjalainaus + 13,7 %. Lainauslukujen nousuun on
monta syytä, yhtenä niistä myös Heili-kimpan tulo ja aineiston
runsas kierto Heili-kimppakirjastojen välillä.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää merkitä kirjaston tilastotiedot vuodelta
2014 tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§4
§ 18
2/2015
28
02.02.2015
02.03.2015
Sivistyslautakunnan hyvinvointijaoston vaali toimikaudeksi 2015-2016
55/00.00.01/2015
Sivltk 02.02.2015 § 4
Valmistelija: Kai Könönen, sivistysjohtaja
Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi
kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaostot ja
toimikunnat. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan
jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta
toimielimestä säädetään.
Kuntalain 18 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen
varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin
toimielimen jäseniä ja varajäseniä.
Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on
soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Yleisen vaalikelpoisuuden lisäksi valittavien henkilöiden tulee olla
vaalikelpoisia kunnanhallitukseen sekä muihin toimielimiin (KuntaL
33 § - 36 §). Toimielimen jäseniä valittaessa tulee lisäksi soveltaa
lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan
sivistyslautakunnassa on hyvinvointijaosto, johon sivistyslautakunta
valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta
jäsentä sekä näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston
jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajiksi, voidaan valita muitakin
kuin toimielimen jäseniä tai varajäseniä. Hyvinvointijaosto valitaan
sivistyslautakunnan toimikaudeksi.
Hallintosäännön 68-69 §:n mukaisesti hyvinvointijaoston tehtävänä
on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja työkykyisyyden
edistäminen painottuen ehkäisevään ja kuntalaisten omatoimisuutta
tukevaan toimintaan. Hyvinvointijaosto koordinoi kunnan eri
toimialojen tuottamia ja järjestämiä palveluita siten, että ne tukevat
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Hyvinvointijaoston erityisenä tehtävänä on tehdä kunnanhallitukselle
esitys Taipalsaaren kunnan ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin
välillä laadittavasta palvelusopimuksesta, joka turvaa riittävien ja
tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden
Taipalsaaren kunnan asukkaille sekä asettaa Taipalsaaren kunnan
kannalta tavoitteet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminnalle
ja taloudelle sekä toiminnan kehittämiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§4
§ 18
2/2015
29
02.02.2015
02.03.2015
Lisäksi hyvinvointijaoston tehtävänä on valvoa ja arvioida
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimintaa ja
palvelusopimuksen toteutumista Taipalsaaren kunnan ja sen
asukkaiden kannalta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää toimikaudeksi 2015-2016
1. valita sivistyslautakunnan hyvinvointijaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
2. valita sivistyslautakunnan hyvinvointijaostoon kolme muuta
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:
Asian käsittelyä siirrettiin.
__________
Sivltk 02.03.2015 § 18 Valmistelija: Kai Könönen, sivistysjohtaja
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää toimikaudeksi 2015-2016
1. valita sivistyslautakunnan hyvinvointijaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
2. valita sivistyslautakunnan hyvinvointijaostoon kolme muuta
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti valita sivistyslautakunnan
hyvinvointijaoston toimikaudeksi 2015-2016:
1.
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
2.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen
varajäsen
Mari Hulkkonen
Anna-Liisa Pekkanen
Mervi Reiman
Virpi Uski
Jani Niiva
Lasse Kähärä
Kalevi Viskari
Jyrki Jauhiainen
Leo Peuha
Joonas Hirvi
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 19
2/2015
30
02.03.2015
Taipalsaaren nuorisovaltuuston nimeäminen ja toimintasäännön
hyväksyminen
83/12.05.02/2015
Sivltk 02.03.2015 § 19 Valmistelija: Kai Könönen, sivistysjohtaja
Taipalsaaren nuorisovaltuusto on taipalsaarelaisten nuorten
poliittisesti sitoutumaton ryhmä, jonka tehtävänä on osaltaan vastata
Nuorisolain 8 §:n toteutumisesta Taipalsaaren kunnassa. Kyseisen
pykälän mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua
paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa
asioissa. Käytännössä tarkoituksena on saada nuorten ääni
kuulumaan kunnallisessa päätöksenteossa. Taipalsaarella
nuorisovaltuusto on osa nuorisopalveluiden toimintaa ja kuuluu
sivistyslautakunnan alaisuuteen.
Nuorisovaltuustoon nimetään jäsenistö 2-vuotiskaudeksi niistä
nuorista, jotka haluavat ilmoittautua tehtävään vapaaehtoisiksi.
Mikäli toimintaan on enemmän kuin 12 halukasta nuorta,
järjestetään vaalit.
Uusiksi nuorisovaltuutetuiksi kaudelle 2015-2016 ovat
ilmoittautuneet Elina Solkias, Emma Junni, Hanna-Riikka Suutari,
Sanni Husu, Meeri Plathán, Johanna Silván ja Ton Saengkaew.
Taipalsaaren nuorisovaltuuston toimintasäännössä (liite)
määritellään nuorisovaltuuston toimintaperiaate, tehtävät,
kokoonpano, kokousmenettely, budjetti sekä todetaan
kokouspalkkion maksamisesta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
nimeää Elina Solkiaksen, Emma Junnin, Hanna-Riikka Suutarin,
Sanni Husun, Meeri Plathánin, Johanna Silvánin sekä Ton
Saengkaewin Taipalsaaren nuorisovaltuuston jäseniksi
toimikaudeksi 2015-2016 ja että kunnanhallitus hyväksyy
nuorisovaltuuston toimintasäännön kaudelle 2015-2016.
Kokouspalkkioksi määritellään seuraavat:
- nuorisovaltuutetun osallistuminen lautakuntien kokouksiin 40 euroa
- nuorisovaltuutetun osallistuminen nuorisovaltuuston kokoukseen,
työryhmiin tai tilapäisiin toimielimiin 30 euroa
- puheenjohtajalle tai kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 20
2/2015
31
02.03.2015
Lasten päivähoidon ja esiopetuksen ostopalvelut 1.1.-31.7.2015
12/05.10.00/2015
Sivltk 02.03.2015 § 20 Valmistelija: Marjo Jauhiainen, varhaiskasvatuspäällikkö
Taipalsaari on saaristokuntana maantieteellisesti haastava kunta
järjestää päivähoitopalveluja. Palvelualuemalli on helpottanut
asiakkaiden ohjantaa pitkällä tähtäimellä, mutta mm.
Vehkataipaleen ja Merenlahden palvelualueiden asiakkaille
järjestetään palvelut osittain ostopalveluna.
Ostopalveluja ostetaan vuosittain yksityisiltä palvelun tuottajilta ja/tai
kunnilta. Ostopalvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti.
Jos lapselle tarjotaan ostopalveluja yksityisiltä perhepäivähoitajilta
tarjoaa kunta hoitajan lomien ajan varahoidon olemassa olevista
toimintayksiköistä tai joissakin tapauksissa jopa ostopalveluna
(siv.ltk 13.12.2010, §104).
Vuositasolla ostopalveluiden piirissä on keskimäärin 10-15
asiakasta.
Ajalla 1.1.- 31.7.2015 Taipalsaaren kunta ostaa päivähoito- ja
esiopetuspaveluita seuraavasti:
Lappeenrannan kaupunki:
Kulut:
2 esiopetus + päivähoitopaikkaa
1 kokopäivähoitopaikka
5.780€/ 5 kk
6.384€/ 5 kk
Yksityiset perhepäivähoitajat:
3 kokopäivähoitopaikkaa
13.020€/ 7 kk
Lemin kunta:
2 kokopäivähoitopaikkaa
1 esiopetus + päivähoitopaikka
13.200 €/ 7 kk
5.000 €/ 7 kk
Ostopalvelua ostetaan 9 lapselle, kustannukset 43.384 € eli
talousarvion raamin mukaiset.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee päivähoidon ja esiopetuksen ostopalvelut
tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 21
2/2015
32
02.03.2015
Päivähoidon ja erityishuolto-ohjelman mukaisen kesätoiminnan
järjestäminen 1.6.-7.8.2015
12/05.10.00/2015
Sivltk 02.03.2015 § 21 Valmistelija: Marjo Jauhiainen, varhaiskasvatuspäällikkö
Päivähoidon järjestäminen:
Toimintavuonna 2014-2015 päivähoidon asiakasmäärä on
vähentynyt. Jouluna ja hiihtolomaviikolla päivähoidon tarve
kunnassa oli vähäinen ja toimintaa pystyttiin supistamaan niin, että
palveluja tarjottiin vain Metsäpolun päiväkodissa ja
vuorohoitoyksikössä. On oletettavaa, että myös kesällä 2015
päivähoidon tarve kunnassa vähenee oleellisesti.
Lisäksi tehtäväalueella on valmistumassa Kirkonkylän uusi
päiväkoti-koulu -rakennus, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2015
alkaen. Kesällä 2015 rakennetaan Kirkonkylän koulun ja päiväkodin
piha-aluetta, joten päivähoidon toteuttaminen Omenatarhan
päiväkodissa ei ole mahdollista.
Näistä syistä johtuen on perusteltua keskittää palvelujen tarjonta
kesällä 2015 suurimpaan yksikköön Metsäpolun päiväkotiin,
Kirjamoinkaari 50.
Omassa kodissa toimivat perhepäivähoitajat voivat toimia kesän
ajan normaalisti. Kuitenkin niin, että jokaisella hoitajalla tulee olla
vähintään kaksi lasta hoidossa.
Vuorohoitoryhmis Saimaan Helmi Konstunkaarella on auki
vuorohoidon tarpeita varten koko kesän. Jos Tiitiäisen päiväkotiin
ilmoittautuu kesähoitoon vähintään 10 lasta, päiväkoti voidaan pitää
avoinna juhannukseen ja avata elokuun alusta. Muussa
tapauksessa päiväkoti sulkeutuu kesäkuussa ja avautuu 10.8.2015.
Erityishuolto-ohjelman mukainen kesätoiminta:
Taipalsaaren kunta järjestää kehitysvammaisille oppivelvollisille
lapsille kouluvuoden aikana aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta
järjestetään vammaispalvelulain perusteella.
Vuonna 2015 kehitysvammaisten lasten kesätoiminta järjestetään
taipalsaarelaisille lapsille päivätoimintana ajalla 1.6.- 30.6.2015.
Heinäkuussa ei pääsääntöisesti toiminnalle ole ollut tarvetta. Jos
joku asiakkaista tarvitsee heinäkuussa toimintaa, Eksote on
järjestänyt sitä omien palveluiden kautta.
Toimipaikkana on Saimaanharjun yhtenäiskoulun tilat. Lasten
kuljetukset kesätoimintaan järjestää ja kustantaa Eksote. Itse
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 21
2/2015
33
02.03.2015
toiminnasta kunta laskuttaa Eksote:a sivistyslautakunnan
päättämien hintojen mukaisesti.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Omenatarhan päiväkoti on kiinni 1.6.- 31.7.2015.
Tiitiäisen päiväkoti on kiinni 1.6.-7.8.2015.
Jos päivähoitoa tarvitsee vähintään 10 lasta 1.6.-18.6.2015 ja
1.8.2015 alkaen, Tiitiäisen päiväkoti voidaan pitää avoinna ko.
aikoina.
Vuorohoitoryhmä Saimaan Helmi on avoinna koko kesän, mutta
kuitenkin niin, että siellä tarjotaan hoitoa ainoastaan laajennettua ja
vuorohoitoa tosiallisesti tarvitseville lapsille.
Pääsääntöisesti ajalla 1.6.-31.7.2015 päivähoitoa tarjotaan
Metsäpolun päiväkodin Kirjanmoinkaaren toimipisteessä, joka toimii
ns. päivystävänä päiväkotina koko kesätoiminnan ajan.
Metsäpolun päiväkodin Ankeriaantien esiopetustilat voidaan
tarvittaessa pitää auki ajalla 1.6.- 18.6.2014.
Erityishuolto-ohjelmaan kuuluvien kehitysvammaisten lasten
kesätoiminta järjestetään päivätoimintana ajalla 1.6.- 30.6.2015.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 22
2/2015
34
02.03.2015
Kirjaston palauttamattoman aineiston korvaushinnat
92/12.03.02/2015
Sivltk 02.03.2015 § 22 Valmistelija: Kai Könönen, sivistysjohtaja
Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu
päättää toimialalla perittävistä maksuista ja käytettävistä taksoista
sekä maksuvapautusten periaatteista.
Kirjastolain mukaan kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja
niiden lainaus on maksutonta. Muista kirjaston suoritteista kunta voi
periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun.
Tällaisia kirjastossa perittäviä maksuja ovat mm. myöhässä
palautuneista lainoista perityt maksut, aineiston varausmaksut sekä
korvaukset palauttamatta jääneestä aineistosta.
Taipalsaaren kunnan kirjasto on ottanut käyttöön
Heili-kimppakirjastojen yhteiset maksut. DVD-levyjen, blu-ray-levyjen
ja cd-romien korvaushinta on ollut 42 €, mikä on käytännössä
osoittautunut kohtuuttoman korkeaksi usein jo pitkään käytetystä
aineistosta. Sitä on syytä kohtuullistaa. On aiheellista pitää edelleen
myös palauttamatta jääneen aineiston korvaushinnat yhteneväisinä
koko Heili-kimpassa asiakkaiden tasavertaisen kohtelun
vuoksi.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää palauttamattoman aineiston
korvaamisesta seuraavaa:
Palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vuorokauden kuluttua
viimeisestä muistutuksesta. Konsolipelien korvaushinta on
korkeintaan 40,00 €, DVD-levyjen, blu-ray-levyjen ja cd-romien
korvaushinta on korkeintaan 20,00 €; muusta aineistosta peritään
aineistorekisterin mukainen korvaus.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
TAIPALSAAREN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2015
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet:
a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
12, 13, 16, 17, 19, 20
b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät:
14, 15, 18, 21, 22
c) HvaIL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Taipalsaaren sivistyslautakunta
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari
Pykälät
14, 15, 18, 21, 22
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
p. 029 56 42500 fax: 029 56 42501
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puijonkatu 29 A, 2. krs
70101 Kuopio
[email protected]
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pöytäkirjan tarkastajat:
päivää
35
TAIPALSAAREN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2015
36
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Pykälät
Valitusaika 14 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,
sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajat: