Živko Bergant

Comments

Transcription

Živko Bergant
Dr. Živko Bergant
Pod topoli 63
1000 Ljubljana
ŽIVLJENJEPIS
Rojen: 15. 12. 1943 v Novem mestu
Izobrazba:
osnovna šola in gimnazija v Ljubljani
1967: diploma na II. stopnji, Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Naslov
diplomskega dela: Diskusija Samuelsonove diferenčne enačbe
narodnega dohodka
1987: magisterij z odličnim uspehom na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na
smeri poslovna politika in organizacija. Naslov magistrskega dela:
Pomen nekaterih bilančnih postavk pri oblikovanju informacij o
dolgoročni plačilni sposobnosti
2002: doktorat na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Naslov disertacije: Kritična
presoja tradicionalnega analiziranja računovodskih podatkov v zvezi s
plačilno sposobnostjo podjetja
Dosedanje zaposlitve: 1967 do 1970: PTT podjetje Ljubljana (analitik)
do 1981: UNIVIT Ljubljana (6 let računovodja in 6 let direktor
ekonomsko finančnega sektorja)
do 1983: ŽITO Ljubljana, (pomočnik generalnega
direktorja za področje financ)
do 1984: SOZD GORENJE Velenje (član KPO SOZD za
področje financ)
do 2002: ITEO, svetovalni inštitut Ljubljana (svetovalec za
področje ekonomike, računovodstva in financ in senior
partner)
Strokovni nazivi (certifikati):
• pooblaščeni revizor (1993)
• preizkušeni poslovni finančnik (Slovenski inštitut za revizijo) (1997)
• veščak Zveze ekonomistov Slovenije za področji finančna funkcija in informacijski
sistem (1993)
• ocenjevalec poslovne odličnosti podjetij (1996)
• preizkušeni poslovodni računovodja od leta (2010)
Delo v strokovnih društvih in drugih organizacijah:
• v organih Društva ekonomistov Ljubljana (sekretar, predsednik nadzornega odbora)
• pri Gospodarski zbornici Slovenije (v letih 1985 do 1988 tudi vodja delovne skupine
za obračunski sistem)
•
•
•
•
•
v Zvezi ekonomistov Slovenije (član predsedstva, sekretar, predsednik nadzornega
odbora, član koordinacijskega odbora Zveze ekonomistov Slovenije in Zveze
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije za pripravo vsakoletnih simpozijev o
sodobnih metodah v računovodstvu, poslovnih financah in reviziji)
gospodar revije Economic Business Review for South-Eastern and Central Europe, ki
jo izdajata Ekonomska fakulteta Ljubljana in Zveza ekonomistov Slovenije in član
njenega uredniškega odbora
član organizacijskega odbora za pripravo vsakoletne Slovenske poslovne konference,
ki jo organizirajo časnik Finance, Ekonomska fakulteta ter Zveza ekonomistov
Slovenije
pri Slovenskem inštitutu za revizijo (član več delovnih komisij, med njimi tudi
komisije za oblikovanje poslovnofinančnih načel in standardov ter predsednik odbora
za poslovne finance, v tej vlogi tudi organizator okroglih miz in konferenc s
finančnega področja)
član American Management Association International v ZDA
Trenutno:
•
•
•
•
•
•
•
član upravnega odbora Zveze ekonomistov Slovenije
pridruženi član American Association of Certified Fraud Examiners (Združenje
pooblaščenih preiskovalcev prevar) v ZDA
član slovenskega Združenja preiskovalcev prevar
predsednik akademskega zbora na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani
član senata Visoke šole za računovodstvo
predsednik uredniškega sveta revije Poslovodno računovodstvo, ki jo izdaja Inštitut za
poslovodno računovodstvo v Ljubljani
član izpitne komisije za kandidate za upravitelje v postopkih prisilne poravnave in
stečaja
Druge strokovne aktivnosti:
• registrirani raziskovalec pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo (šifra razisk.: 13195)
in vodja skupine raziskovalcev v okviru raziskovalne organizacije ITEO, Inštituta za
svetovanje
• v letu 1996 imenovan na listo predstavnikov vlade Republike Slovenije v arbitražah za
ureditev premoženjskih vprašanj med novonastalimi občinami
• z odločbo Ministrstva za pravosodje, sem bil leta 2000 imenovan za člana komisije in
hkrati izpraševalec za področje "Ekonomska znanja" v okviru izpita kandidatov za
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
• ocenjevalec in član odbora razsodnikov za Priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost v okviru Urada za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije od 1996 do 2002
• oblikovalec izobraževalnega programa za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni
finančnik pri Slovenskem inštitutu za revizijo
• oblikovalec predmeta Poslovno okolje in financiranje v okviru izobraževalnega
programa za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja pri Slovenskem
inštitutu za revizijo
• član delovne skupine za nadzor nad delom revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu
za revizijo v letih 1996 in 1997
• član komisije Zveze ekonomistov Slovenije za podelitev naziva veščak
•
•
•
član komisije Zveze ekonomistov Slovenije za dajanje mnenj v postopku za pridobitev
licence za sodnega izvedenca na področjih ekonomske, organizacijske in poslovne
prakse
član Koordinacijskega odbora Zveze ekonomistov Slovenije in Zveze računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije za pripravo vsakoletnih simpozijev o sodobnih
metodah v računovodstvu, poslovnih financah in reviziji v Portorožu
bil sem mentor in vodja razvoja programske opreme za analizo finančnega položaja
podjetja z ekspertnim sistemom
Trenutno:
•
•
•
•
programski vodja dveh stalnih letnih konferenc v okviru Inštituta za poslovodno
računovodstvo (Konferenca o analizi poslovanja in Konferenca o notranjem
poročanju)
nosilec projekta oblikovanja Kodeksa načel notranjega poročanja (Zveza računovodij,
finančnikov in revizorjev, Zveza ekonomistov Slovenije in Inštitut za poslovodno
računovodstvo)
sodelavec v programskem odboru mednarodne konference o družbeni odgovornosti pri
IRDO (Inštitut za družbeno odgovornost) v Mariboru
predavatelj na številnih seminarjih pri različnih izobraževalnih institucijah
Za delo v Zvezi ekonomistov Slovenije in v stroki sem bil v letu 1987 odlikovan z Redom
dela s srebrnim vencem.
Svetovalske in revizijske izkušnje:
• v 21 letih več kot 100 večjih razvojnih in sanacijskih projektov v slovenskih in
jugoslovanskih podjetjih
• avtor številnih diagnoz in študij ekonomsko finančnega položaja podjetij
• avtor številnih ekspertnih mnenj za različne naročnike s področja računovodstva in
financ
• vodja ali sodelavec pri izdelavi številnih poslovnih načrtov podjetij ter razvojnih in
strateških načrtov
• vodja projektnih svetov in projektnih timov ter sodelavec v projektnih skupinah v
slovenskih in jugoslovanskih podjetjih
• član ožjih timov za svetovanje managerjem večjih podjetij
• sodelovanje s tujimi svetovalci (PHARE program) na projektih v Sloveniji in
svetovanje za tuje naročnike na projektih v Sloveniji in v Jugoslaviji
• sodelovanje in vodenje različnih revizijskih nalog in projektov v slovenskih podjetjih,
tudi za tujega naročnika
• sodelovanje tudi s tujimi revizorji (Price Waterhouse London) na revizijskih projektih
v Sloveniji
Predavateljske in pedagoške izkušnje:
•
Od leta 1988 sem bil predavatelj na številnih simpozijih in seminarjih različnih
izobraževalnih institucij (ZES, GEA College PIC, Izobraževalno središče Miklošič, pa
tudi na številnih izobraževalnih seminarjih in posamičnih predavanjih za podjetja. Za
večino predavanj sem napisal tudi gradivo.
•
V okviru ITEO sem vodil in izvajal redni in nadaljevalni tridnevni seminar o analizi
finančnega položaja podjetja, ki se ga je udeležilo v osemnajstih letih preko 1200
slušateljev.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V letih 1993 do vključno 1996 sem predaval na podiplomskem študiju MBA na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor v okviru tem s področja računovodskih
informacij za finančne odločitve.
V letu 1999 sem bil s sklepom senata Visoke strokovne šole za podjetništvo Portorož
izvoljen v naziv višjega predavatelja za področje analiza in načrtovanje poslovanja
Leta 2004 sem s sklepom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje prejel naziv predavatelj višje šole v programu Računovodja, in sicer za
naslednje predmete: Analiza bilanc in revizija, Osnove poslovnih financ ter
Poslovodno računovodstvo.
Od vključno leta 1999 dalje sem bil nosilec in predavatelj predmeta Analiza
poslovanja in načrtovanja na GEA College, Visoka šola za podjetništvo Piran.
Od vključno leta 2003 dalje predavatelj predmeta Računovodstvo na Visoki šoli za
upravljanje in poslovanje Novo mesto.
Bil sem mentor številnim diplomantom visokih šol.
V letu 2003 sem bil izvoljen za člana senata Visoke šole za upravljanje in poslovanje
Novo mesto.
V letu 2005 sem bil izvoljen za predstojnika katedre za splošne strokovne predmete na
GEA College, Visoka šola za podjetništvo Piran.
V letu 2005 sem bil izvoljen za člana senata GEA College, Visoka šola za podjetništvo
Piran.
Trenutno:
•
•
•
Docent na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani
Nosilec in predavatelj naslednjih predmetov na dodiplomski stopnji: Osnove
ekonomije, Teorija organizacije, Osnove analize poslovanja, Organiziranje
računovodstva in Zahtevna poglavja iz analize poslovanja
Nosilec in predavatelj predmetov na podiplomski stopnji: Prevare in njihovo
preprečevanje ter Analiza poslovanja.
Publicistično delo:
Doslej imam objavljenih 327 bibliografskih enot (monografije, učbeniki in drugo) v
sistemu COBISS, ki je dosegljiv na spletnih straneh.
Med pomembnejšimi strokovnimi sodelovanji je bilo delo pri Kodeksu
poslovnofinančnih načel (glavni oblikovalec besedila) in pri Kodeksu poklicne etike
poslovnega finančnika (glavni oblikovalec besedila). Sodeloval sem tudi nprevodu
Kodeksa poslovnofinančnih načel (90 strani) v angleški jezik v okviru Slovenskega
inštituta za revizijo.
Članstvo v nadzornih svetih:
Bil sem član štirih nadzornih svetov v slovenskih podjetjih, v enem predsednik, predsednik
nadzornega odbora ene banke in član nadzornega sveta ene banke. Bil sem dolgoletni član in
tudi predsednik nadzornega odbora Zveze ekonomistov Slovenije.
Trenutno:
•
Član revizijske komisije v Unicredit banki d.d. Ljubljana.