Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013

Comments

Transcription

Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013
POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2007-2013
za Cilj Konvergenca
obdobje januar 2015 - marec 2015
Ljubljana, april 2015
Stran 1 od 28
VSEBINA
1. CILJ Konvergenca – pregled črpanja evropskih sredstev.................................................. 5
1.1
Uvod ............................................................................................................................. 5
1.2
Ključni poudarki ............................................................................................................. 5
1.3
Pregled črpanja evropskih sredstev ............................................................................... 6
1.3.1
Finančni podatki na področju črpanja v celotnem programskem obdobju januar
2007 – marec 2015 .............................................................................................................. 6
1.3.2
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ............................... 7
1.3.3
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ............................. 9
1.3.4
Operativni program razvoja človeških virov .......................................................... 12
1.3.5
Napovedi zahtevkov za povračilo v 2015 in 2016 ................................................. 14
1.3.6
Izvajanje v letu 2015............................................................................................. 16
1.4 Aktivnosti / ukrepi za izboljšanje črpanja .......................................................................... 22
SEZNAM TABEL
Tabela 1 Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih in skupaj,
obdobje 1.1.2007 do 31.3.2015 ................................................................................................... 6
Tabela 2 Stanje OP RR na dan 31.3.2015 po razvojnih prioritetah .............................................. 7
Tabela 3 Napredek na OP RR v zadnjem tromesečju.................................................................. 7
Tabela 4 Črpanje OP RR po letih ................................................................................................ 8
Tabela 5 Stanje OP ROPI na dan 31.3.2015 po razvojnih prioritetah .......................................... 9
Tabela 6 Napredek na OP ROPI v zadnjem tromesečju .............................................................. 9
Tabela 7 Črpanje OP ROPI po letih ........................................................................................... 10
Tabela 8 Stanje OP RČV na dan 31.3.2015 po razvojnih prioritetah.......................................... 12
Tabela 9 Napredek na OP RČV v zadnjem tromesečju ............................................................. 12
Tabela 10 Črpanje OP RČV po letih .......................................................................................... 13
Tabela 11 Napovedi ZzP-jev po operativnih programih/skladih ................................................. 14
Tabela 12 Prikaz črpanja sredstev po mesecih v letu 2015 / kumulativno.................................. 16
Tabela 13 Napredek pri realizaciji izplačil v zadnjem mesecu (28.2.2015 / 31.3.2015) .............. 17
Tabela 14 Izplačila glede na veljavni proračun .......................................................................... 18
SEZNAM SLIK
Slika 1 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RR .......................................................................... 8
Slika 2 Grafični prikaz stanja črpanja na OP ROPI ...................................................................... 9
Slika 3 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RČV ..................................................................... 13
Slika 4 Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna (ZzI) in predloženimi zahtevki za
povračilo na MF (ZzP) ............................................................................................................... 20
SEZNAM PRILOG
Priloga 1: Izvajanje Akcijskega načrta, 31.3.2015 ...................................................................... 25
Stran 2 od 28
OPREDELITEV IZRAZOV
Izraz
Pomen
OP
OP RR
OP RČV
OP ROPI
RP
PU
OU
PT
sistem ISARR
operativni program
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Operativni program razvoja človeških virov
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
razvojna prioriteta
prednostna usmeritev
organ upravljanja
posredniško telo
informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih
programov
razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za celotno obdobje
2007-2013 iz naslova cilja Konvergenca
vir financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski
socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS)
vrednost potrjenih operacij
potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več
upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje
ciljev razvojne prioritete
oseba zasebnega ali javnega prava, ki je odgovorna za izvedbo operacije
izplačila iz državnega proračuna
način izbora operacij: javni razpis/javno povabilo in neposredna potrditev
operacij
t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da
se izplačila iz proračuna RS upravičencem vršijo v skladu s slovensko
zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se povračila v državni proračun
izvršujejo naknadno in neposredno na plačila ne vplivajo
zahtevek za izplačilo
posredovani zahtevki za povračilo na MF, PO
certificirani zahtevki za povračilo posredovani na Evropsko komisijo
izdatki iz naslova sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko,
sredstev občinskega proračuna in ostalih javnih virov financiranja, ki: so
dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo
dobavljeno oz. za storitve, ki so bile izvršene in so v skladu s cilji operacij
in se jih dokazuje z računovodskimi listinami oz. listinami enake dokazne
vrednosti ter morajo biti v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi
pravili
pravilo n+3 (veljavno za leta 2007-2010) in pravilo n+2 (veljavno za leta
2011-2013) pomeni, da je potrebno dodeljena sredstva s strani EU za
posamezno leto in posamezen sklad v okviru operativnega programa
porabiti najkasneje v treh oz. dveh letih, ki sledijo konkretnemu
posameznemu letu. V primeru, da državi to ne uspe, Komisija izvede
»decommitment« za višino nepredloženih zahtevkov za plačilo, dodeljena
sredstva so s tem državi članici trajno odvzeta
organ upravljanja je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 11.10.2012 izvedel
ukrep t.i. dodatnih pravic porabe, s katerimi je dodelil več sredstev, kot je
razpoložljivih pravic porabe po veljavnem operativnem programu in sicer
z namenom, da bodo tudi v primeru ne realizacije ali odpovedi kakšnega
projekta še vedno lahko EU sredstva črpana 100%
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ
upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
Ministrstvo za finance
pravice porabe
skladi kohezijske
politike
dodeljena sredstva
operacija
upravičenec
realizacija
instrument
predfinanciranje
ZzI
registrirani ZzP
certificirani ZzP
upravičeni javni izdatki
n+3/n+2
dodatne pravice
porabe
(overcommitment)
SVRK
MF
Stran 3 od 28
MIZŠ
MZI
MOP
MK
MZ
MJU
MNZ
MP
MDDSZ
MGRT
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Stran 4 od 28
1. CILJ Konvergenca – pregled črpanja evropskih sredstev
1.1 Uvod
Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za obdobje januar 2015 - marec 2015
navaja presek stanja na dan 31. marec 2015 na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike
2007-2013 ter podaja aktivnosti izvedene v obdobju januar 2015 - marec 2015 v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), Operativnega programa razvoja človeških
virov (OP RČV) in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI).
V Poročilu je predstavljen tudi napredek pri črpanju EU sredstev od 1.1.2007 do konca marca 2015.
Podrobne informacije so na voljo na: www.svrk.gov.si/si/kako_crpamo_eu_sredstva/.
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov SVRK in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske
politike: MIZŠ, MZI, MOP, MK, MZ, MJU, MP, MDDSZ, MGRT ter MF.
Poročilo vsebuje pregled črpanja evropskih sredstev in aktivnosti ter ukrepov za izboljšanje črpanja.
Podrobnejši pregled črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 je predstavljen v
nadaljevanju poročila za leto 2015 (stanje 31.3.2015).
1.2 Ključni poudarki
Pospešitev izvajanja in spremljanja projektov programskega obdobja 2007–2013 ter posledično zaključitev
programskega obdobja 2007-2013 brez »izgubljenih« sredstev evropske kohezijske politike; v tem okviru
predvsem:
-
-
dosledno izvajanje akcijskega načrta, ki sta ga evropska komisarka za regionalno politiko Corina Crețu in
ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj potrdili na sestanku 22.1.2015 v okviru
pobude za zmanjševanje tveganj črpanja sredstev EU programskega obdobja 2007-2013 (t.i.
“Implementation Task Force”). Akcijski načrt je podlaga za spremljanje aktivnosti v letu 2015 za
zagotovitev 100% izkoriščenosti sredstev iz OP RR in OP ROPI na koncu leta 2015;
spremljanje projektov, s poudarkom na spremljanju kritičnih projektov;
tekoča priprava zahtevkov za povračilo – zmanjševanje razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in
predloženimi zahtevki za povračilo;
priprava sprememb operativnih programov 2007-2013;
izboljšanje administrativne usposobljenosti za črpanje EU sredstev.
Stran 5 od 28
1.3 Pregled črpanja evropskih sredstev
1.3.1 Finančni podatki na področju črpanja v celotnem programskem
obdobju januar 2007 – marec 2015
Slovenija je v obdobju 2007–2013 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja
Konvergenca in ima do konca leta 2015 na voljo 4.101.048.636 EUR (EU del) sredstev/pravic porabe.

Do 31.3.2015 so bila dodeljena sredstva v višini 4.392.593.727 EUR oziroma 107,11%
razpoložljivih sredstev. Sredstva so dodeljena preko potrjenih operacij v okviru dveh instrumentov:
v sklopu javnih razpisov/javnih povabil ali preko neposredno potrjenih operacij.

V okviru javnih razpisov/javnih povabil projekte odobri pristojno ministrstvo, pri neposredni
potrditvi operacij pa: manjše projekte, na predlog posredniškega telesa, odobri organ upravljanja,
večje (nad 50 mio EUR) pa Evropska komisija z odločbo.

Upravičencem se sredstva dodelijo s pogodbo o sofinanciranju. Do 31.3.2015 je bilo podpisanih
za 4.250.297.125 EUR (EU del) pogodb, kar predstavlja 103,64% razpoložljivih sredstev.

Po podpisu pogodbe prejemnik sredstev začne z izvajanjem aktivnosti projektov. Ko so te
izvedene, se mu nastali izdatki povrnejo iz državnega proračuna. Do 31.3.2015 znašajo izplačila
iz proračuna 3.478.481.370 EUR (EU del) kar predstavlja 84,82% razpoložljivih sredstev.

Certificirani izdatki do konca marca 2015 znašajo 3.215.475.991 EUR (EU del) kar predstavlja
78,41% razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih korekcij,
razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo EU sredstev
ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, povračila iz EU proračuna niso nikoli enaka izplačilom iz
proračuna RS, temveč so ustrezno nižja.
Tabela 1 Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih in skupaj, obdobje
1.1.2007 do 31.3.2015
Operativni
program
OP RR
Pravice porabe
Potrjene
operacije
% glede
na
pravice
porabe
Podpisane
pogodbe*
% glede
na
pravice
porabe
Izplačila iz
proračuna
% glede
na
Certificirani
pravice ZzP
porabe
% glede
na
pravice
porabe
1.783.285.419
1.809.905.008
101,49%
1.808.182.021
101,40%
1.660.836.836
93,13%
1.550.682.334
86,96%
755.699.370
760.594.009
100,65%
758.162.179
100,33%
682.750.893
90,35%
642.982.106
85,08%
OP ROPI
1.562.063.847
1.822.094.710
116,80%
1.683.952.924
107,80%
1.134.893.641
72,65%
1.021.811.551
65,41%
Vsi OP-ji
4.101.048.636
4.392.593.727
107,11%
4.250.297.125
103,64%
3.478.481.370
84,82%
3.215.475.991
78,41%
OP RČV
v EUR (EU del)
Vir: SVRK, ISARR, MF (podatki po virih se lahko razlikujejo)
*podpisane pogodbe o sofinanciranju
Stran 6 od 28
1.3.2 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Tabela 2 Stanje OP RR na dan 31.3.2015 po razvojnih prioritetah
(b) Potrjene
operacije
(PT)
(a) Pravice porabe
OP RR – Razvojna prioriteta
(b)/(a)
(c) Podpisane
pogodbe
(PT)
(c)/(a)
(d) Izplačila iz
proračuna
(MF)
(e) Registrirani
zahtevki za
(d)/(a)
(e)/(a)
povračilo
(MF)
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
(ISARR)
(f)/(a)
1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
613.152.895
607.329.201
99%
607.329.201
99%
607.096.352
99%
598.126.078
98%
579.408.425
94%
2. Gospodarsko - razvojna infrastruktura
269.451.040
287.497.730
107%
286.347.014
106%
225.707.764
84%
213.645.264
79%
199.539.163
74%
3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
253.235.116
239.140.287
94%
238.568.016
94%
208.560.662
82%
200.346.985
79%
192.536.324
76%
4. Razvoj regij
619.442.634
647.365.175
105%
647.365.175
105%
599.255.832
97%
577.670.023
93%
563.174.424
91%
28.003.734
28.572.615
102%
28.572.615
102%
20.216.226
72%
16.023.999
57%
16.023.999
57%
1.783.285.419
1.809.905.008
101%
1.808.182.021
101% 1.660.836.836
93%
1.605.812.350
90%
1.550.682.334
87%
5. Tehnična pomoč
Skupaj
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
Tabela 3 Napredek na OP RR v zadnjem tromesečju
OP RR – Razvojna prioriteta
(a) Pravice porabe
(b)
Potrjene
operacije
(PT)
(b)/(a)
(c)
Podpisane
pogodbe
(PT)
(d) Izplačila
iz
(c)/(a)
(d)/(a)
proračuna
(MF)
(e) Registrirani
zahtevki za povračilo
(MF)
(e)/(a)
(f) Certificirani
zahtevki za povračilo
(ISARR)
(f)/(a)
1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
613.152.895
0
0%
-33.823.765
-6%
603.600
0%
4.468.278
1%
2.620.981
0%
2. Gospodarsko - razvojna infrastruktura
269.451.040
-3.448.802
-1%
8.381.332
3%
3.950.437
1%
4.937.876
2%
2.476.802
1%
3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
253.235.116
-2.767.761
-1%
-3.340.032
-1%
5.726.483
2%
9.435.563
4%
4.074.236
2%
4. Razvoj regij
619.442.634
-24.160.392
-4%
-3.403.081
-1%
4.993.903
1%
20.163.106
3%
12.583.319
2%
28.003.734
0
0%
0
0%
717.041
3%
0
0%
0
0%
1.783.285.419
-30.376.954
-2%
-32.185.545
-2%
15.991.465
1%
39.004.823
2%
21.755.338
1%
5. Tehnična pomoč
Skupaj
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
Komentar na pregled izvajanja OP RR
V okviru OP RR je bilo dodeljenih 1,81 milijarde EUR sredstev, kar za 1,5% presega pravice porabe operativnega programa. Z dodatnimi
pravicami porabe se je želelo zagotoviti, da bodo ob zaključku obdobja počrpana vsa evropska sredstva, ki so na razpolago. Dodatne pravice
porabe so bile dodeljene predvsem na 1. in 2. razvojni prioriteti, kjer se pričakuje nižja realizacija iz rednih pravic porabe.
Stran 7 od 28
Do konca marca 2015 je bilo iz proračuna RS skupaj izplačanih 93% vseh razpoložljivih sredstev, kar pomeni, da je za dosego 100% črpanja
potrebnih še 122 mio EUR izplačil iz proračuna. Najvišja realizacija je na 1. in 4. razvojni prioriteti, kjer je že preseženo 95% pravic porabe, najnižja
pa na področju 2. in 3. razvojne prioritete in sicer 84% oz. 82% glede na pravice porabe.
Izpostaviti velja, da se trenutno še izvajajo številni projekti, ki so imeli ob potrditvi že izbrane izvajalce (predvsem s področja razvoja regij in mreže
urgentnih centrov) in ki bodo v letu 2015 prispevali k realizaciji in približevanju cilja 100% črpanja sredstev. Poleg tega so v teku potrditve še
nekaterih novih projektov, ki so realno izvedljivi v letu 2015. Organ upravljanja je v okviru OP RR usmerjen k nadaljnjim aktivnostim za zagotovitev
100% črpanja.
Milijoni
Slika 1 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RR
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
Registrirani ZZP
1.000,00
800,00
Pravice porabe
n+3/2
Izplačila
600,00
Izplačila+napovedi
400,00
200,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vir: SVRK
Tabela 4 Črpanje OP RR po letih
2007
2008
Pravice porabe
n+3/n+2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
0
342.872.879
662.460.741
1.257.716.096
1.523.361.444
1.783.285.419
Izplačila
9.020.251
164.890.809
459.403.602
729.185.612
970.704.329
1.212.488.906
1.397.947.778
1.644.845.371
1.660.836.836
Izplačila+napovedi
9.020.251
164.890.809
459.403.602
729.185.612
970.704.329
1.212.488.906
1.397.947.778
1.644.845.371
1.783.285.419
15.093.151
291.162.898
572.041.079
823.475.968
1.117.893.118
1.352.257.512
1.605.812.350
1.605.812.350
Registrirani ZzP
Vir: SVRK, MF
Stran 8 od 28
1.3.3 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
Tabela 5 Stanje OP ROPI na dan 31.3.2015 po razvojnih prioritetah
OP ROPI – Razvojna prioriteta
1. Železniška infrastruktura
(b) Potrjene
operacije
(PT)
(a) Pravice porabe
(b)/(a)
(c) Podpisane
pogodbe
(PT)
(c)/(a)
(d) Izplačila iz
proračuna
(MF)
(d)/(a)
(e) Registrirani
zahtevki za povračilo
(MF)
(e)/(a)
(f) Certificirani zahtevki
za povračilo
(ISARR)
(f)/(a)
449.567.581
448.580.158
100%
440.663.968
98%
248.042.760
55%
239.592.051
53%
234.731.664
52%
2. Cestna in pomorska infrastruktura 220.930.911
229.561.694
104%
202.172.828
92%
177.700.388
80%
176.283.426
80%
172.674.295
78%
3. Prometna infrastruktura
150.493.989
180.852.686
120%
150.477.367
100%
119.594.791
79%
117.484.544
78%
114.836.108
76%
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki
155.568.426
136.971.122
88%
132.133.517
85%
51.454.994
33%
51.367.716
33%
51.367.716
33%
5. Varstvo okolja
392.923.166
605.649.055
154%
545.944.013
139%
359.238.194
91%
321.239.519
82%
287.056.848
73%
6. Trajnostna raba energije
159.886.553
187.786.774
117%
182.868.010
114%
152.183.119
95%
149.399.069
93%
139.108.743
87%
7. Tehnična pomoč
32.693.221
32.693.221
100%
29.693.222
91%
26.679.394
82%
22.036.176
67%
22.036.176
67%
Skupaj
1.562.063.847
1.822.094.710
117%
1.683.952.924
108% 1.134.893.641
73%
1.077.402.501
69%
1.021.811.551
65%
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
Tabela 6 Napredek na OP ROPI v zadnjem tromesečju
OP ROPI – Razvojna prioriteta
(a) Pravice porabe
(b) Potrjene
operacije (b)/(a)
(PT)
(c) Podpisane
pogodbe
(PT)
(c)/(a)
(d) Izplačila iz
proračuna
(MF)
(d)/(a)
(e) Registrirani zahtevki
za povračilo
(MF)
(e)/(a)
(f) Certificirani zahtevki
za povračilo
(ISARR)
(f)/(a)
1. Železniška infrastruktura
449.567.581
0
0%
13.345.923
3%
14.493.177
3%
6.496.854
1%
1.636.467
0,4%
2. Cestna in pomorska infrastruktura
220.930.911
0
0%
0
0%
789.812
0%
3.708.672
2%
280.583
0%
3. Prometna infrastruktura
150.493.989
-2.328.968
-2%
-511
0%
4.457.891
3%
2.485.346
2%
0
0%
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki
155.568.426
0
0%
0
0%
3.103.498
2%
5.129.112
3%
5.263.180
3%
5. Varstvo okolja
392.923.166
0
0%
0
0%
27.275.774
7%
47.267.690
12%
20.212.892
5%
6. Trajnostna raba energije
159.886.553
0
0%
0
0%
5.326.593
3%
14.732.856
9%
11.901.497
7%
7. Tehnična pomoč
32.693.221
0
0%
0
0%
1.198.210
4%
0
0%
0
0%
Skupaj
1.562.063.847
-2.328.968
0%
13.345.412
1%
56.644.955
4%
79.820.530
5%
41.547.368
3%
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
Slika 2 Grafični prikaz stanja črpanja na OP ROPI
Stran 9 od 28
Milijoni
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
Registrirani ZZP
800,00
Pravice porabe
n+3/2
Izplačila
600,00
Izplačila+napovedi
400,00
200,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vir: SVRK
Tabela 7 Črpanje OP ROPI po letih
2007
Pravice porabe
n+3/n+2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
160.532.868
364.963.132
882.676.503
1.207.592.157
1.562.063.847
Izplačila
160.699
40.825.670
133.661.961
242.114.744
299.421.740
425.137.902
617.786.254
1.078.248.685
1.134.893.641
Izplačila+napovedi
160.699
40.825.670
133.661.961
242.114.744
299.421.740
425.137.902
617.786.254
1.078.248.685
1.562.063.847
33.909.070
107.200.927
221.242.370
279.831.177
388.595.135
602.674.815
1.077.402.501
1.077.402.501
Registrirani ZzP
Vir: SVRK, MF
Komentar na pregled izvajanja OP ROPI
Realizacija v prvem tromesečju leta 2015 je bila v okviru OP ROPI skladna s pričakovanji. Primerjava med leti kaže, da je dinamika realizacije v
prvem tromesečju posameznega leta najnižja. Realizacija prvega tromesečja 2015 je primerljiva z realizacijo v letu 2014. Pri tem je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da so na 3 projektih Pomurskega vodovoda bila izplačila iz proračuna RS v prvih 3 mesecih leta 2015 zadržana. Zaradi
rebalansa proračuna RS 2015 pa je prišlo pri nekaterih projektih so zamikov izplačil.
Najvišja realizacija je na področju trajnostne rabe energije: 95%, in na področju varstva okolja: 91% glede na pravice porabe. Najnižja realizacija
izplačil iz proračuna RS je na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer 33% glede na pravice porabe in na področju železniške
infrastrukture. Znotraj teh razvojnih prioritet bo v okviru spremembe OP ROPI prišlo tudi do prerazporeditev sredstev. Tukaj je tudi predviden
prenos sredstev na druge vsebine.
Stran 10 od 28
V okviru OP ROPI so sedaj skoraj vsi postopki javnega naročanja, ki so dolgo časa predstavljali ozko grlo pri realizaciji teh projektov, zaključeni.
Dela na projektih so v zelo intenzivni fazi. V okviru OP ROPI je bilo z odločbami dodeljenih 1,8 milijarde EUR sredstev, kar za 16% presega
pravice porabe. Z dodatnimi pravicami porabe, ki presegajo obstoječa razpoložljiva sredstva, se je želelo zagotoviti, da bodo ob zaključku obdobja
počrpana vsa evropska sredstva, ki so na razpolago. Kot sedaj kažejo napovedi, bo to tudi doseženo.
Stran 11 od 28
1.3.4 Operativni program razvoja človeških virov
Tabela 8 Stanje OP RČV na dan 31.3.2015 po razvojnih prioritetah
(a) Pravice porabe
OP RČV – Razvojna prioriteta
(b) Potrjene
operacije
(PT)
(b)/(a)
(c)
Podpisane
pogodbe
(PT)
(d) Izplačila
(c)/(a) iz proračuna (d)/(a)
(MF)
(e)
Registrirani
zahtevki za
povračilo
(MF)
(e)/(a)
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
(ISARR)
(f)/(a)
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
262.114.965
251.421.377
96%
251.326.034
96% 221.205.484
84% 209.001.861
80%
206.058.335
79%
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
140.018.678
150.191.191
107%
155.289.357
111% 136.374.997
97% 131.811.843
94%
131.311.102
94%
3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
164.661.965
167.151.793
102%
167.151.793
102% 160.658.748
98% 155.824.562
95%
153.663.193
93%
4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
63.848.517
64.335.808
101%
64.132.766
100%
59.793.681
94%
57.742.882
90%
55.518.477
87%
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost
97.051.506
99.490.103
103%
92.258.491
95%
81.569.287
84%
79.277.160
82%
76.957.486
79%
6. Tehnična pomoč
28.003.739
28.003.738
100%
28.003.738
100%
23.148.697
83%
19.473.514
70%
19.473.514
70%
755.699.370
760.594.009
101%
758.162.179
90% 653.131.822
86%
642.982.106
85%
Skupaj
100% 682.750.893
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
Tabela 9 Napredek na OP RČV v zadnjem tromesečju
OP RČV – Razvojna prioriteta
(a) Pravice porabe
(b)
Potrjene
operacije
(PT)
(c)
(d)
Podpisane
Izplačila iz
(b)/(a)
(c)/(a)
(d)/(a)
pogodbe
proračuna
(PT)
(MF)
(e) Registrirani
zahtevki za
povračilo
(MF)
(e)/(a)
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
(ISARR)
(f)/(a)
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
262.114.965
7.739.056
3%
7.643.714
3%
2.726.654
1%
5.409.652
2%
4.246.823
2%
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
140.018.678
7.842.038
6%
12.940.205
9%
1.667.105
1%
2.228.404
2%
1.816.552
1%
3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
164.661.965
-4.320.034
-3%
-4.320.034
-3%
1.137.368
1%
2.648.455
2%
1.641.195
1%
4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
63.848.517
-96.747
0%
-299.788
0%
1.041.259
2%
2.814.510
4%
1.585.432
2%
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost
97.051.506
-7.988
0%
-121.652
0%
2.043.754
2%
2.519.238
3%
1.211.969
1%
6. Tehnična pomoč
28.003.739
0
0%
0
0%
858.469
3%
0
0%
0
0%
755.699.370
11.156.325
1%
15.842.444
2%
9.474.608
1%
15.620.259
2%
10.501.970
1%
Skupaj
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
Stran 12 od 28
Milijoni
Slika 3 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RČV
800,00
700,00
600,00
500,00
Registrirani ZZP
400,00
Pravice porabe
n+3/2
Izplačila
300,00
Izplačila+napovedi
200,00
100,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vir: SVRK
Tabela 10 Črpanje OP RČV po letih
2007
Pravice porabe
n+3/n+2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
141.821.733
277.840.588
530.864.542
647.026.784
755.699.370
Izplačila
1.395.121
8.241.930
76.952.294
185.667.251
301.561.502
410.631.206
545.905.997
673.276.285
682.750.893
Izplačila+napovedi
1.395.121
8.241.930
76.952.294
185.667.251
301.561.502
410.631.206
545.905.997
673.276.285
755.699.370
3.169.623
49.808.515
142.135.713
255.716.290
372.548.314
516.520.221
653.131.822
653.131.822
Registrirani ZzP
Vir: SVRK, MF
Komentar na pregled izvajanja OP RČV
V okviru OP RČV je bilo od 1.1.2007 do 31.3.2015 izdanih odločb in sklepov za 760 mio EUR, kar predstavlja več kot 100% pravic porabe. Do
konca marca 2015 je vrednost potrjenih operacij z upoštevano realizacijo znašala 101% glede na pravice porabe OP RČV. Zaradi cilja počrpati vsa
evropska sredstva, so bile v okviru OP RČV dodeljene dodatne pravice porabe, ki presegajo obstoječa razpoložljiva sredstva. Največ potrjenih
projektov iz dodatnih pravic porabe je bilo na področju razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, ter vzpodbujanja zaposlovanja in
vključevanju ranljivih ciljnih skupin.
Stran 13 od 28
Do konca marca 2015 je nizka realizacija na področju razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti v okviru MGRT. Razlog za
nizko realizacijo je v okviru javnega razpisa Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih – leta 2013. Operacije so sedaj v drugi polovici izvajanja,
podjetja so izstavila prvi zahtevek za izplačilo, kateri bodo izplačani še v letošnjem letu. Tekom izvajanja je prišlo do odstopa od podpisa treh
pogodb ter do štirih odstopov od že podpisanih pogodb.
Nadalje je nizka realizacija v okviru 1. razvojne prioritete tudi na MIZŠ, ker so se instrumenti na vseh prednostnih usmeritvah začeli izvajati šele
konec 2013 in v prvi polovici leta 2014 ter dva v mesecu juliju 2014. Ker je bilo pridobivanje sredstev iz dodatnih pravic porabe zamudno in je
praviloma trajalo več kot mesec oz. tudi do dva meseca, je prišlo do zamika podpisa pogodbe in s tem na porabo razpoložljivih pravic porabe v tem
programskem obdobju. Nižja realizacija je tudi v okviru razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, kjer gre za izvajanje
operacij z javnimi naročili (MJU: PU 5.1, MZ: PU 5.4). Postopki so lahko dolgotrajni in privedejo do kasnejše finančne realizacije.
Za zagotovitev optimizacije črpanja OU na podlagi analize realizacije, ki se izvaja znotraj OP RČV, sproti pripravlja oceno pričakovanega
prihranka, ki je skladna z višino predloga za dodelitev dodatnih pravic porabe v državnem proračunu.
V okviru OP RČV se predvideva 100% poraba sredstev, večjih težav pa se ne beleži. Tako je izvajanje OP RČV usmerjeno k nadaljnji optimizaciji
črpanja, tudi s pomočjo instrumentov sofinanciranih iz dodatnih pravic porabe. Za (ne)porabo sredstev pa organ upravljanja ne identificira
možnega tveganja.
1.3.5 Napovedi zahtevkov za povračilo (ZzP) v 2015 in 2016
Izhajajoč iz akcijskega načrta v kvartalno poročilo vključujemo tudi napovedi certificiranih zahtevkov za povračilo za leto 2015 in leto 2016. V
skladu z dogovorom z Evropsko komisijo se napovedi izračunajo po formuli:
FN2007-2013 – prejeti avansi – certificirani izdatki = napoved
Tabela 11 Napovedi ZzP-jev po operativnih programih / skladih
Operativni
program*
OP RR-ESRR
OP ROPI -ESRR
OP ROPI -KS
OP RČV**
Skupaj
2015
2016
Jan – Mar
Apr - Jun
Jul - Sep
Okt - Dec
Skupaj
15.206.777,20
15.828.395,67
22.506.176,49
17.577.738,52
71.119.087,88
23.832.403,60
1.899.519,00
3.745.477,52
4.291.680,91
3.431.969,69
13.368.647,13
3.342.161,85
30.376.711,53
58.673.288,06
87.438.631,00
114.314.103,80
290.802.734,39
81.296.296,78
3.848.246,88
4.127.889,56
5.565.080,34
3.400.173,36
16.941.390,13
0
51.331.254,61
82.375.050,81
119.801.568,74
138.723.985,37
392.231.859,53
108.470.862,23
*Napovedi so izračunane na podlagi podatkov o ZzP-jih do 31.3.2015 (vir MF). Poleg tega so bila upoštevana razmerja napovedi resorjev (za 2015). Predplačila so odšteta.
**Pri OP RČV izračun temelji na 95 % vseh pravic porabe (zahteva EK).
Stran 14 od 28
Zgornje napovedi so izračunane na podlagi podatkov o certificiranih ZzP-jih, hkrati pa so upoštevane tudi ocene resorjev (v razmerju po četrtletjih
skozi leto), ki so jih posredovali v januarju 2015.
Napovedi kažejo, da lahko v letu 2015 pričakujemo na OP RR za 71 milijonov certificiranih zahtevkov za povračilo, na OP ROPI, financirano iz
ESRR, za 13 milijonov, na OP ROPI, financirano iz KS, za skoraj 291 milijonov, na OP RČV pa za skoraj 17 milijonov EUR. V letu 2015 tako
načrtujemo skupno za približno 392 milijonov EUR certificiranih ZzP-jev. V letu 2016 pa za skupno 108 milijonov EUR, pri čemer certificirani
zahtevki za povračilo na OP RČV za leto 2016 niso predvideni (po podatkih MF).
2015
Operativni program
Napovedi ZzP-jev (Januar - Marec 2015)*
Realizacija ZzP-jev (Januar - Marec 2015)
OP RR-ESRR
15.206.777,20
21.755.338,21
OP ROPI (ESRR in KS)
32.276.230,53
39.308.999,18
3.848.246,88
10.501.970,00
OP RČV
*Napovedi so izračunane na podlagi podatkov o ZzP-jih do 31.3.2015 (vir MF). Poleg tega so bila upoštevana razmerja napovedi resorjev (za 2015). Predplačila so odšteta. Pri OP
RČV izračun temelji na 95 % vseh pravic porabe (zahteva EK)
V kolikor primerjamo napovedi za prvo četrtletje z dejansko realizacijo, lahko opazimo, da so vrednosti dejanskih certificiranih ZzP-jev v prvem
četrtletju 2015 precej višje od načrtovanih v simulaciji (Tabela 11: Napovedi ZzP-jev po operativnih programih / skladih ). Tako je bilo na OP ROPI
certificiranih za 22 % več ZzP-jev od napovedanega, na OP RR 43 %, na OP RČV pa kar 173 % več.
Stran 15 od 28
1.3.6 Izvajanje v letu 2015
Od 1.1.2015 do 31.3.2015 je bilo:
 dodeljenih sredstev za -55,38 milijonov EUR (EU del);
 podpisanih pogodb za -16,34 milijonov EUR (EU del);
 iz proračuna izplačanih 82,11 milijonov EUR (EU del);
 certificiranih zahtevkov za povračilo 101,78 milijonov EUR (EU del).
Tabela 12 Prikaz črpanja sredstev po mesecih v letu 2015 / kumulativno
v mio EUR
VSI OP-ji (v mio EUR)
Stanje 31.12.2014
Stanje 31.1.2015
Stanje 28.2.2015
Stanje 31.3.2015
% realizacije na
pravice porabe
31.3.2015
Pravice porabe 2007-2013
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
Dodeljena sredstva
4.447,97
4.447,97
4.394,92
4.392,59
107,11%
Podpisane pogodbe*
4.266,64
4.266,64
4.243,57
4.250,30
103,64%
Izplačana sredstva iz
proračuna
3.396,37
3.426,61
3.448,37
3.478,48
84,82%
Certificirani ZzP na EK
3.113,70
3.146,24
3.215,08
3.215,48
78,41%
-
Vir: SVRK, MF (ISARR, Letna poročila, finančno poročilo MF), podatki se nanašajo na EU del
*podpisane pogodbe o sofinanciranju
Komentar
Konec marca 2015 je na spremljanih postavkah napredek v črpanju pri izplačanih sredstvih iz proračuna in certificiranih ZzP. Dodeljena sredstva in
podpisane pogodbe so se glede na konec leta 2014 znižale, ker se vrednost potrjenih operacij za zaključene operacije vodi glede na dejansko
realizacijo, ki pa je pogosto nižja od potrjene vrednosti operacije. Enako velja tudi za podpisane pogodbe, kjer na znižanje vrednosti vplivajo tudi še
odstopi od pogodb.
16
Tabela 13 Napredek pri realizaciji izplačil v zadnjem mesecu (28.2.2015 / 31.3.2015)
Stanje 28.2.2015
OP
PT/upravičenec
Razpoložljiva
sredstva**
(A)
Izplačila do
konca
PREJŠNJEGA
MESECA
(B)
Stanje 31.3.2015
Odstotek
izplačil glede
na
razpoložljiva
sredstva za
pretekli
mesec
Izplačila iz
proračuna RS
Odstotek
izplačil glede
na
razpoložljiva
sredstva
(C)=B/A
(D)
(E)=D/A
Napredek v
zadnjem
mesecu.
MDDSZ
343.574.679
319.976.344
93,13%
320.967.181
93,42%
990.837
MIZŠ*
206.167.194
186.741.788
90,58%
187.922.296
91,15%
1.180.508
MGRT
86.853.747
73.038.261
84,09%
73.038.261
84,09%
0
MJU
39.941.792
33.589.595
84,10%
33.667.686
84,29%
78.092
TP
28.003.739
22.812.017
81,46%
23.148.697
82,66%
336.680
MP
19.404.856
17.459.270
89,97%
17.986.050
92,69%
526.780
MZ
18.792.168
13.325.792
70,91%
13.621.266
72,48%
295.475
MK
12.961.195
12.334.107
95,16%
12.399.456
95,67%
65.348
755.699.370
679.277.174
89,89%
682.750.893
90,35%
3.473.719
MGRT
1.253.479.714
1.211.296.603
96,63%
1.213.884.988
96,84%
2.588.385
MIZŠ*
414.593.005
362.705.378
87,48%
364.324.713
87,88%
1.619.335
MK
57.208.966
45.161.674
78,94%
45.952.886
80,32%
791.212
MZ
30.000.000
15.154.325
50,51%
16.458.023
54,86%
1.303.698
TP
28.003.734
19.969.207
71,31%
20.216.226
72,19%
247.019
1.783.285.419
1.654.287.187
92,77%
1.660.836.836
93,13%
6.549.649
MZI
980.879.034
685.301.741
69,87%
697.521.059
71,11%
12.219.317
MOP
548.491.592
403.284.030
73,53%
410.693.188
74,88%
7.409.158
TP
32.693.221
26.220.769
80,20%
26.679.394
81,61%
458.625
SKUPAJ
1.562.063.847
1.114.806.541
71,37%
1.134.893.641
72,65%
20.087.100
SKUPAJ
4.101.048.636
3.448.370.902
84,09%
3.478.481.370
84,82%
30.110.468
OP RČV
SKUPAJ
OP RR
SKUPAJ
OP ROPI
Vir: SVRK, ISARR, MF
*v podatkih MIZŠ so na OP RČV vključene pravice porabe, s katerimi razpolaga NAKVIS (delitev pravic na PU: Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva), na OP RR pa ARHIV RS in MJU ker se financirajo iz evidenčnega projekta MIZŠ
**zajete so redno dodeljene pravice porabe
Komentar
V zadnjem stolpcu je prikazan napredek pri realizaciji izplačil v mesecu marcu 2015 glede na mesec
februar 2015, ki znaša: 30.110.468 EUR.
17
Tabela 14 Izplačila glede na veljavni proračun
OP
PT
Pravice
porabe*
(A)
MDDSZ
Dodeljena
(B)
Izplačila do
31.12.2014
(C)
Izplačila do
31.3.2015
(D)
Izplačila v 2015
do 31.3.2015
(E)
Veljavni
proračun 2015
(F)
Odstotek izplačil
glede na
proračun 2015
(G)
343.574.679
352.492.734
316.527.170
320.967.181
4.440.011
34.428.253
13%
206.167.194
201.738.332
185.704.397
187.922.296
2.217.899
23.939.461
9%
86.853.747
83.662.914
73.004.126
73.038.261
34.135
4.616.350
1%
39.941.792
42.689.314
33.240.812
33.667.686
426.874
8.159.544
5%
28.003.739
28.003.738
22.290.228
23.148.697
858.469
6.586.257
13%
19.404.856
19.404.857
17.211.236
17.986.050
774.814
2.907.996
27%
18.792.168
18.792.167
13.115.702
13.621.266
505.565
5.676.466
9%
12.961.195
13.809.953
12.182.614
12.399.456
216.842
1.450.105
15%
755.699.370
760.594.009
673.276.285
682.750.893
9.474.608
87.764.432
11%
MGRT
1.253.479.714
1.259.359.238
1.207.725.751
1.213.884.988
6.159.237
86.822.491
7%
MIZŠ**
414.593.005
420.364.191
361.311.864
364.324.713
3.012.849
78.241.600
4%
MK
57.208.966
60.424.526
43.373.994
45.952.886
2.578.892
14.896.440
17%
MZ
30.000.000
41.184.439
12.934.578
16.458.023
3.523.445
29.009.988
12%
TP
28.003.734
28.572.615
19.499.185
20.216.226
717.041
5.668.010
13%
1.783.285.419
1.809.905.008
1.644.845.371
1.660.836.836
15.991.465
214.638.529
7%
980.879.034
1.046.781.312
672.453.585
697.521.059
25.067.473
293.654.836
9%
548.491.592
742.620.177
380.313.915
410.693.188
30.379.273
328.133.522
9%
32.693.221
32.693.221
25.481.185
26.679.394
1.198.210
11.244.537
11%
SKUPAJ
1.562.063.847
1.822.094.710
1.078.248.685
1.134.893.641
56.644.955
633.032.895
9%
SKUPAJ
4.101.048.636
4.392.593.727
3.396.370.341
3.478.481.370
82.111.029
935.435.856
9%
MIZŠ**
MGRT
MJU
OP RČV
TP
MP
MZ
MK
SKUPAJ
OP RR
SKUPAJ
MZI
OP ROPI
MOP
TP
Vir: SVRK, ISARR, MF, PT
*zajete so redno dodeljene pravice porabe
**v podatkih MIZŠ so na OP RČV vključene pravice porabe in sredstva proračuna 2015, s katerimi razpolaga NAKVIS (delitev
pravic na PU: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva), na OP RR pa ARHIV RS in MJU ker se financirajo iz
evidenčnega projekta MIZŠ.
Komentar
V zgornji tabeli je uporabljena primerjava podatkov s proračunom za leto 2015. Ta pristop je primeren
zato, ker odraža planiranje / napovedovanje po posameznih resorjih v danem letu. Evropska komisija nas
na slabe napovedi (pre-optimistične) redno opozarja, tako na nadzornih odborih, letnih sestankih ter vseh
drugih komunikacijah preko celega leta.
OP RČV
V okviru OP RČV je po podatkih konec marca 2015 najnižji odstotek izplačil glede na veljavni proračun pri
MGRT. Glavnina izplačil je vezana na javni razpis Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih. Podjetja, ki so
vključena v izvajanje Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih morajo zahtevke za izplačilo oddati do
sredine aprila. Izplačila se bodo nato vršila od meseca maja naprej. Za ostale projekte potekajo izplačila
tekoče.
18
V okviru OP RČV je po podatkih konec marca 2015 nizek odstotek izplačil glede na veljavni proračun pri
MJU zaradi tehničnih težav ob prehodu na MF strežnik za MFERAC. Zaradi zamud na področju javnega
naročanja je nizek odstotek izplačil tudi pri MZ. Prav tako je nizek odstotek izplačil glede na veljavni
proračun za leto 2015 pri MIZŠ, saj se bo izplačila izvedlo v glavnini v drugi polovici leta. Delo sicer poteka
tekoče.
Izvajanje OP RČV je usmerjeno k nadaljnji optimizaciji črpanja tudi s pomočjo instrumentov sofinanciranih
iz dodatnih pravic porabe.
OP RR
V prvem tromesečju leta 2015 sta bila v okviru OP RR neposredno potrjena dva nova projekta s področja
raziskovalne infrastrukture v skupni vrednosti 2,6 mio EUR (EU del). V procesu potrjevanja so trenutno še
štirje projekti v skupni vrednosti 6 mio EUR (EU del). V prvih treh mesecih je izplačanih 15,9 mio EUR EU
sredstev.
Do konca leta se največ izplačil pričakuje od MGRT, kjer se predvsem izvajajo projekti potrjeni na
zadnjem javnem pozivu za Razvoj regij. Predvsem v drugi polovici leta pa se dodatna izplačila pričakuje v
okviru projekta Državni računalniški oblak na MJU in projektov MIZŠ, ki se potrjujejo v letu 2015 in
zagotavljajo črpanje sredstev zaradi nižje realizacije obstoječih projektov.
OP ROPI
V okviru OP ROPI je bila realizacija izplačil v prvem tromesečju leta 2015 56.644.955 EUR (EU del). To
predstavlja 9% veljavnega proračuna RS za leto 2015 za OP ROPI. V letu 2015 je znaša veljavni proračun
za projekte v okviru OP ROPI 633.032.995 EUR (EU del). Če vemo, da EU del predstavlja nekaj več kot
50% celotne vrednosti investicije vidimo, da bo dinamika izvajanja infrastrukturnih projektov v letu 2015
izredno visoka. Prav tako je potrebno razumeti, da so v proračun uvrščeni in planirani projekti, za katere
so že izbrani izvajalci in sklenjene pogodbe, zato se tudi pričakuje visoko realizacijo planiranega
proračuna. V prvih letih izvajanje OP ROPI se je ob pripravi proračuna planiralo tudi za projekte, kjer se je
predvidevalo podpis pogodbe med izvajanjem proračunskega leta. Zaradi dolgotrajnih postopkov javnega
naročanja pa je bilo težko predvideti, kdaj bo izvajalec dejansko izbran. Iz tega razloga je bila realizacija
proračuna v letih 2007 do 2012 pri infrastrukturnih projektih relativno nizka glede na planirani proračun. V
obdobju 2013, 2014 in letos pa je situacija drugačna, saj se proračun planira za projekte, ki že imajo
izbrane izvajalce. Iz tega razloga bo tudi realizacija višja, kot je bilo to v prvih letih izvajanja OP ROPI.
Dinamika izvajanja projektov OP ROPI je skladna s predvidno. Intenziteta se bo bistveno povišala v
naslednjem obdobju in dosegla vrh v zadnjih dveh mesecih leta 2015.
19
Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo EU
sredstev na Ministrstvo za finance – 31.3.2014 do 31.3.2015
31.03.2014: 99.245.604 EUR
30.04.2014: 76.427.159 EUR
31.05.2014: 84.921.610 EUR
30.06.2014: 116.575.285 EUR
31.07.2014: 134.683.892 EUR
31.08.2014: 161.058.746 EUR
30.09.2014: 141.128.886 EUR
31.10.2014: 145.898.893 EUR
30.11.2014: 124.583.281 EUR
31.12.2014: 149.973.946 EUR
31.01.2015: 118.146.195 EUR
28.02.2015: 87.428.286 EUR
31.03.2015: 94.577.003 EUR
Slika 4 Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna (ZzI) in predloženimi zahtevki za povračilo
na MF (ZzP)
Razkorak
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
31.3.
30.4.
31.5.
30.6.
31.7.
31.8.
30.9.
31.10.
30.11.
31.12.
31.1.
28.2.
31.3.
Vir: MF
Komentar
Eden ključnih poudarkov pri izvajanju evropske kohezijske politike je tekoča priprava ZzP. Z namenom
zmanjšanja razkoraka je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za
leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C, Ur. l. RS, št. 95/14) določeno, da morajo neposredni uporabniki
20
najkasneje v 15 dneh po izplačilu sredstev iz državnega proračuna, predložiti organu za potrjevanje vse
ZzP za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 20072013 za vsa sredstva, ki so bila za ta namen izplačana iz državnega proračuna.
21
1.4 Aktivnosti / ukrepi za izboljšanje črpanja
Z ustanovitvijo Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko (v nadaljevanju SVRK, 1.3.2014) je Slovenija dobila močno institucijo, odgovorno za
učinkovito in pravilno upravljanje ter izvajanje evropske kohezijske politike. Evropska sredstva
so namreč edina razvojna sredstva, ki jih ima Slovenija na voljo in predstavljajo ključni
instrument spodbujanja konkurenčnosti, njihov pomen pa se je v času krize še povečal.
SVRK se redno srečuje z ostalimi ministrstvi vključenimi v izvajanje evropske kohezijske politike
in sicer z namenom, da se ustvari enotna slika stanja na tem področju, ki bo pomenilo
optimizacijo koriščenja evropskih kohezijskih sredstev. Koordinacija ministrstev, predvsem pa
množica tehničnih postopkov za učinkovito delovanje sistema evropske kohezijske politike
namreč zahtevajo hitro in transparentno notranje delovanje SVRK organa upravljanja za
strukturne sklade in Kohezijski sklad, kar pa je mogoče doseči le z izrazito fleksibilno in
prilagodljivo organizacijsko in upravljavsko strukturo.
SVRK s pomočjo ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike spremlja
tveganja in izvaja potrebne sprotne ukrepe, ki so mogoči, da bi bilo črpanje kohezijskih sredstev
perspektive 2007–2013 optimalno. Je pa črpanje EU sredstev odvisno od vrste akterjev, med
katerimi so najpomembnejši upravičenci, ki so v tej fazi odgovorni za ustrezno izvedbo projektov
ter ministrstva, javni skladi, javni zavodi in javne agencije, ki sodelujejo pri koriščenju evropskih
kohezijskih sredstev. Ključna odgovornost za delovanje sistema koriščenja sredstev pa je
seveda na organu upravljanja, torej SVRK, ki pa nudi vsem deležnikom tudi ustrezno podporo.
Za reševanje glavnih in ponavljajočih se napak pri javnem naročanju je pripravljena analiza
praks javnega naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo evropske sklade, ter podani predlogi ukrepov
za izboljšanje stanja na področju javnega naročanja. Posebna svetovalna enota v okviru organa
(t.i. »Help desk«), ki je pristojen za javno naročanje (Ministrstvo za javno upravo), že deluje in
nudi naročnikom svetovanje tako v fazi priprave razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od
objave javnega naročila do njegovega zaključka, pripravljen pa bo tudi priročnik za izvedbo
javnih naročil. Predvidena so sredstva tehnične pomoči za kadrovsko okrepitev v enoti in
njihova redna usposabljanja. Enota bo tesno sodelovala z organom upravljanja.
Vzpostavljena je tudi projektna skupina za področje javnega naročanja, ki bo skrbela za
identifikacijo ključnih problemov v postopkih javnega naročanja v povezavi z zagotavljanjem
učinkovitosti črpanja kohezijskih sredstev. Sestavljajo jo predstavniki institucij, ki imajo ključne
vloge v sistemu javnih naročil, in sicer Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance,
Urada za nadzor proračuna, Državne revizijske komisije ter organa upravljanja.
Medresorska delovna skupina (MDS) za pripravo metodologije in pregled skladnosti
projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, z Direktivo
2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
Z namenom izpolnitve zahtev Evropske komisije na področju presoje vplivov na okolje je Vlada
RS sprejela Sklep o ustanovitvi MDS (sklep št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014). Osnovne
naloge MDS so priprava metodologije za preverjanje opravljene presoje vplivov na okolje,
podrobnejši pregled verjetno pomembnih vplivov okoljskih vplivov v sodelovanju z zunanjimi
izvajalci in priprava predlogov sanacijskih ukrepov za projekte, ki ne izpolnjujejo zahtev
Direktive o presoji vplivov na okolje.
Po pregledu vseh projektov, za katere so bile izdane odločbe organa upravljanja ali sklep
Evropske komisije o dodelitvi sredstev v okviru OP ROPI in OP RR je MDS pripravila prvi del
metodologije za preverjanje opravljene presoje vplivov na okolje, ki vključuje osnovi izbor
projektov in izločilna merila glede na stanje priprave posameznega projekta z vidika presoje
vplivov na okolje.
Predvidena je vključitev pomoči evropske pobude JASPERS pri aktivnostih MDS tako v fazi
priprave izločilnih meril in ocenjevalnih listov za podrobnejši pregled projektov s strani članov
MDS in zunanjih izvajalcev kot tudi v fazi priprave sanacijskih ali drugih vrst ukrepov za
projekte, ki ne bi ustrezali zahtevam direktive.
Aktivnosti v okviru MDS se izvajajo kontinuirano in se bodo predvidoma končale v zadnji četrtini
leta 2015. Po večkratnem usklajevanju vsebine prvega dela metodologije za preverjanje
opravljene presoje vplivov je bil ta s strani članov dokončno potrjen 25.7.2014. Drugi del
metodologije je bil potrjen 1.8.2014. Sočasno je potekala prva faza podrobnejšega pregleda
projektov. Druga faza izvedbe podrobnejšega pregleda se bo izvajala s pomočjo zunanjih
izvajalcev, in sicer za dva vsebinska sklopa, to je ločeno za projekte, sofinancirane s sredstvi
evropske kohezijske politike v okviru OP ROPI ter za projekte, sofinancirane s sredstvi
evropske kohezijske politike v okviru OP RR. Za OP ROPI je bil 13.11.2014 izbran izvajalec del
na podlagi javnega naročila male vrednosti, delo izbranega izvajalca bo predvidoma zaključeno
v prvi četrtini leta 2015. Za OP RR je bil v marcu 2015 izveden postopek oddaje javnega
naročila male vrednosti.
Zaradi razdelitve aktivnosti na dve fazi podrobnejšega pregleda s strani zunanjih izvajalcev, in
sicer prva faza za projekte OP ROPI ter druga faza za projekte OP RR, bo predlagana
sprememba Sklepa Vlade za spremembo izhodiščnih in določitev dodatnih rokov aktivnosti po
končanem postopku izbora zunanjega izvajalca za projekte druge faze.
Problematika izvedbe enajstih okoljskih projektov
SVRK v sodelovanju z MOP nadaljuje aktivnosti za začetek izvedbe 11 okoljskih projektov, ki so
pripravljeni za izvedbo, nimajo pa zagotovljenih virov financiranja. V skladu s sklepom Vlade RS
št. 54400-10/2014/13 z dne 10.6.2014, ki predvideva neodvisni strokovni pregled nekaterih
projektov, je 8.10.2014 potekal sestanek s predstavniki evropske pobude JASPERS, ki je
podala usmeritve za začetek postopka neodvisnega pregleda omenjenih projektov. Izhodiščni
dokumenti za pričetek postopka pregleda so bili 8.12.2014 posredovani na JASPERS za
projekte:
o Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop;
o Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.
sklop - Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode
in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL;
o Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.
sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana.
Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik je bilo
ugotovljeno, da zaradi spoštovanja zahtev Evropske komisije za implementacijo evropske
direktive o presoji vplivov na okolje pregled kakovosti s strani JASPERS ni potreben v primeru,
da bo gradnja čistilne naprave in kanalizacije presojana s strani pristojnega okoljskega organa
bodisi v okviru predhodnega postopka ali drugega postopka za pridobitev okoljevarstvenega
soglasja ali dovoljenja.
Zgoraj navedene aktivnosti sodijo v pripravo projektov za sofinanciranje s sredstvi večletnega
finančnega okvira 2014–2020. Ob tem je treba poudariti, da navedeni sklep Vlade RS prav tako
omogoča, da se posamezni projekt uvrsti v programsko obdobje 2007–2013, v kolikor bi se
sprostila sredstva v okviru tega obdobja.
Neodvisni strokovni pregled zgoraj navedenih projektov s strani evropske pobude JASPERS se
je pričel 28.1.2015. V okviru tega pregleda je bilo ugotovljeno, da projekt »Oskrba s pitno vodo v
porečju Drave - 3. sklop« skladno z določili Uredbe ES 1303/2013 ne ustreza kriterijem za veliki
projekt, zato bo postopek odobritve in izdaje odločitve o sofinanciranju potekal na nacionalni
ravni. Zaključno poročilo JASPERS o pregledu tega projekta je trenutno v pripravi.
V zvezi s projektoma »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja - 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v
občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL« in »Odvajanje in
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza izgradnja III. faze CČN Ljubljana« so predstavniki JASPERS ugotovili, da gre v tem primeru za
dve nedeljivo povezani investiciji. Zato je bil na Odboru za spremljanje izvajanja Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 dne 25.3.2015 sprejet
sklep, da se oba projekta združita v en veliki projekt z naslovom »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – Nadgradnja kanalizacijskega
sistema in CČN Ljubljana«. Tako bo postopek izdaje odločitve o sofinanciranju projekta potekal
na ravni Evropske komisije.
Zapleti pri gradnji CERO infrastrukture
23
Pri izvedbi projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza je prišlo do večjih
časovnih zamikov od osnovnega časovnega načrta, zaradi katerih projekt ne bo izveden do
konca obdobja upravičenosti izdatkov, to je do 31.12.2015. Gradnja objektov za mehansko in
biološko obdelavo odpadkov se še do tega trenutka ni začela zaradi težav pri pridobivanju
okoljevarstvenega dovoljenja oziroma gradbenega dovoljenja. Kljub temu je treba poudariti, da
v primeru neizvedbe omenjenega projekta sredstva OP ROPI niso ogrožena, saj je 100 %
črpanje sredstev evropske kohezijske politike zagotovljeno z dodatnimi projekti, ki so bili potrjeni
s sredstvi iz naslova dodatnih pravic porabe na podlagi sklepa Vlade RS št. 54402-2/2012/5 z
dne 11.10.2012.
Gradnja Pomurskega vodovoda
V zvezi s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja (sistemi A, B, C) je 29.12.2014 Inšpektorat
RS za promet, energetiko in prostor Specializiranemu državnemu tožilstvu prijavil sum storitve
kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije in o tem obvestil SVRK. Inšpektorat je
ugotovil nekatere nepravilnosti pri izvedbi zemeljskih del in s tem oškodovanje evropskih
kohezijskih sredstev in domačih sredstev v višini 401.756 EUR. Na podlagi prijave Inšpektorata
je SVRK z dopisoma dne 13.1.2015 in 12.3.2015 pozvala MOP k preveritvi ugotovljenih
nepravilnosti in izvedbi popravljalnih ukrepov ter zahtevala začasno zaustavitev plačil in povračil
sredstev evropske kohezijske politike do razjasnitve okoliščin in izvedbe popravljalnih ukrepov.
Na poziv SVRK se je MOP odzvalo z dopisoma dne 9.3.2015 in 17.3.2013, v katerih je navedlo,
da na podlagi ugotovitev strokovnih komisij upravičencev, opredelitev izvajalcev, nadzora in
upravičencev ter ugotovitev in mnenj posredniškega telesa (MOP), navedenih v poročilih o
izvedenih izrednih kontrolah na kraju samem, nepravilnosti na projektu Oskrba s pitno vodo, ki
jih navaja Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, niso bile ugotovljene. Na podlagi
odgovora in pojasnil MOP pa je SVRK z dopisom dne 19.3.2015 odpravila zadržanje plačil in
povračil EU sredstev na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja. Ob tem pa je treba poudariti, da
v kolikor bi se v nadaljnjih postopkih preiskave organov pregona potrdil sum nepravilnosti pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike, bo moralo posredniško telo v okviru svojih
pristojnosti zagotoviti izvedbo ukrepov za vračilo morebitnih neupravičeno plačanih sredstev.
Problematika pri nadzoru izvajanja operacij Razvojnih centrov slovenskega
gospodarstva, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike
V okviru OP RR so različni nadzorni organi (EK, ERS, UNP) zaznali določene probleme pri
izvajanju operacij v okviru Javnega razpisa Razvojni centri slovenskega gospodarstva.
Posamezne nepravilnosti so bile že prej ugotovljene s strani kontrolne enote Organa
upravljanja, ki je tudi predlagala ustrezne korektivne ukrepe. Pri posameznih operacijah so bile
ugotovitve/kršitve tako resne, da je posredniško telo pristopilo k odstopu od pogodb o
sofinanciranju (RC Energija, RC SIMIT, RC Seaway), kar pomeni, da se zahteva vračilo
sredstev od upravičenca, projekte bodo pa zamenjali drugi. Ključno je, da je OU skupaj s
posredniškim telesom (MGRT) dovolj zgodaj zaznal omenjene težave in že predhodno potrdil
ustrezne instrumente iz dodatnih pravic porabe, ki bodo nadomestili projekte, kjer se srečujemo
s težavami in na ta način EU sredstva za Slovenijo ne bodo izgubljena. Nekatere ugotovitve
nadzornih organov se nanašajo na vse projekte razvojnih centrov (nepravilnost pri uporabi
pravil državnih pomoči in pomanjkljivo izvajanje upravljalnih preverjanj), za katere pa se je
izvedla t.i. sistemska korekcija (tudi v tem primeru EU sredstva ne bodo izgubljena).
24
Priloga 1: Izvajanje Akcijskega načrta, 31.3.2015
Akcijski načrt je bil potrjen na sestanku 22.1.2015 v okviru pobude za zmanjševanje tveganj
črpanja sredstev EU programskega obdobja 2007–2013 (t.i. “Implementation Task Force”) in je
podlaga za spremljanje aktivnosti v letu 2015 za zagotovitev 100% izkoriščenosti sredstev iz OP
RR in OP ROPI na koncu leta 2015.
1.
Ukrep
Sprememba OP ROPI
a. Neformalno posvetovanje z Evropsko komisijo
b. Sprejem na Vladi RS
c. Potrditev sprememb na Nadzornem odboru za OP RR
in OP ROPI 2007–2013
d. Predložitev na EK
Sprememba OP RR (če je to potrebno vključno s FI)
3.
Kvartalno poročanje Vladi RS, Državnemu zboru in DG REGIO
Zagotovljena proračunska sredstva za 100%
razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev
a. za leto 2015
b. za leto 2016
5. Administrativna usposobljenost
a. za obdobje 2007–2013
b. za obdobje 2014–2020
6. Presoja vplivov okolje (PVO) za projekte OP ROPI
Presoja vplivov na okolje (PVO) za projekte OP RR
Vir: SVRK
Opombe
april 2015
maj 2015
Na tehničnem
sestanku z EK
marca 2015 je
bilo usklajeno,
da se v aprilu
izvede avdio
konferenca, kjer
bi se opravilo
neformalno
posvetovanje z
EK
Trenutni
podatki kažejo,
da sprememba
OP RR ne bo
potrebna
Realizirano
To poročilo
junij 2015
julij 2015
julij 2015
2.
4.
Čas izvedbe
januar 2015
april 2015
julij 2015
oktober 2015
črpanje
april 2015
december 2015
april 2015
junij 2015
marec 2015
september 2015
Realizirano
Realizirano
V teku
Opis ukrepov
Prvi ukrep: Sprememba OP ROPI
Mejniki
Ukrep
Čas izvedbe
Pregled izvajanja projektov OP ROPI z obema resornima ministrstvoma
do marca 2015
Utemeljitve in obrazložitve sprememb PT
16.4.2015
Neformalno posvetovanje s službami Evropske komisije – predložitev
osnutka spremenjene verzije OP
Predhodni postopek PVO spremenjenega OP ROPI
do aprila 2015
Opomba
realizirano
do maja 2015
25
Potrditev na seji Vlade RS
Potrditev sprememb na Nadzornem odboru za OP RR in OP ROPI 2007–
2013
Uradna predložitev na EK
Vir: SVRK
maj 2015
do junija 2015
do julija 2015
Drugi ukrep (ki bo izveden le, če bo to potrebno): Sprememba OP RR
Mejniki
Ukrep
Pregled izvajanja projektov OP RR z resornimi
ministrstvi
V primeru spremembe:
 neformalno posvetovanje z Evropsko komisijo
–predložitev osnutka spremenjene verzije OP
 predhodni postopek (PVO) spremenjenega OP
RR
 potrditev sprememb na Nadzornem odboru
za OP RR in OP ROPI 2007–2013
 uradna predložitev na Evropsko komisijo
Vir: SVRK
Čas izvedbe
do maja 2015
do junija 2015
do julija 2015
Opomba
Trenutni podatki
kažejo, da
sprememba OP RR ne
bo potrebna
do julija 2015
do julija 2015
Tretji ukrep: Kvartalno poročanje
Mejniki
Ukrep
Kvartalno poročanje
DG REGIO
Vladi RS
Državnemu zboru
Kvartalno poročanje
DG REGIO
Vladi RS
Državnemu zboru
Kvartalno poročanje
DG REGIO
Vladi RS
Državnemu zboru
Kvartalno poročanje
DG REGIO
Vladi RS
Državnemu zboru
Vir: SVRK
Čas izvedbe
Opomba
januar 2015
januar 2015
februar 2015
realizirano
5.2.2015
25.2.2015
april 2015
april 2015
maj 2015
julij 2015
julij 2015
september 2015
januar 2016
januar 2016
januar 2016
Četrti ukrep: Zagotovljena proračunska sredstva za 100% črpanje razpoložljivih sredstev
v okviru OP-jev
Mejniki
26
Ukrep
Zagotovljena sredstva v sprejetem proračuna za 100% črpanje
razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev
a. za leto 2015
b.
za leto 2016
Čas izvedbe
Opomba
april 2015
V proračunu za
2015
smo
z
rebalansom
zagotovili zadostne
pravice porabe za
izplačila, ki bodo
omogočala
blizu
100 % porabo
razpoložljivih
sredstev
programskega
obdobja
2007–
2013. Razlika do
končne 100 %
porabe
pa
bo
zagotovljena
ob
sprejetju
proračuna za 2016.
december 2016
Vir: SVRK
Peti ukrep: Administrativna usposobljenost
Mejniki
Ukrep
Podaljšati pogodbe o zaposlitvi za 290 javnih uslužbencev, katerih
pogodba o zaposlitvi se izteče 30. 6. 2015, in sicer do 30. 11.
2015:
 preveriti, kakšen je zakonsko predpisan postopek za
podaljšanje pogodb o zaposlitvi
 podaljšanje pogodb do novembra 2015
Zaposlitve v okviru tehnične pomoči OP 2014–2020:
 dogovor o strukturi izvajanja in ocena kadrovskih potreb
za obdobje 2014–2020
 zaposlitev javnih uslužbencev v skladu z dogovorjeno
strukturo za posamezni organ, vključen v izvajanje
Čas izvedbe
do aprila 2015
februar 2015
april 2015
do marca 2015
do julija 2015
Opomba
Ministrstva v skladu z
navodili OU
pripravljajo vladna
gradiva za soglasje k
zaposlitvam za
določen čas iz
sredstev tehnične
pomoči za obdobje
do konca novembra
2015
Vlada RS se je dne
26.02.2015 (sklep št.
54400-3/2015/15)
seznanila z
informacijo o
vzpostavitvi pogojev
za izvajanje evropske
kohezijske politike,
politike razvoja
podeželja in skupne
ribiške politike v
programskem
obdobju 2014 – 2020
na področju kadrov.
27
Vse zaposlitve do
julija 2015 ne bodo
izvedene. Predvideva
se, da se bodo vse
izvedle do jeseni.
Vir: SVRK
Šesti ukrep: Presoja vplivov na okolje
Mejniki
Ukrep
Rok za oceno vseh opredeljenih projektov v okviru OP ROPI in
priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih
strokovnjakov.
Priprava končnega poročila Delovne skupine s povzetkom ugotovitev
in, kjer je to potrebno, sanacijskih ukrepov. Poročilo je pred
posredovanjem na EK treba uskladiti s predstavniki JASPERS.
Rok za oceno vseh opredeljenih projektov v okviru OP RR in priprava
poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih strokovnjakov.
Priprava končnega poročila Delovne skupine s povzetkom ugotovitev
in, kjer je to potrebno, sanacijskih ukrepov. Poročilo je pred
posredovanjem na EK treba uskladiti s predstavniki JASPERS.
Vir: SV
Čas izvedbe
Opomba
februar 2015
realizirano
marec 2015
Osnutek
zaključnega
poročila
zunanjih
strokovnjakov je
v usklajevanju
pri članih MDS.
julij 2015
september 2015
28