00_Izvedbeni nacrt OR_BU_GING_2014-15

Comments

Transcription

00_Izvedbeni nacrt OR_BU_GING_2014-15
Študijsko leto 2014/2015
BGING program, 1. letnik
OSNOVE RAČUNOVODSTVA
Nosilki predmeta: dr. Bojana Korošec, dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Obseg in izvajalci pedagoškega procesa:
 Predavanja:
 dr. Lidija Hauptman, 12 ur in dr. Iztok Kolar, 33 ur v petek, 08.00-11.00, v PB
 Vaje (30 ur na skupino):
 mag. Daniel Zdolšek
1.
Namen predmeta
Namen predmeta je spoznati in razumeti vlogo, pomen in namen računovodstva, gospodarske
kategorije, ki so predmet računovodskega spremljanja in presojanja ter njihovo povezano
spreminjanje. Osnovni namen predmeta je tudi spoznati glavne značilnosti procesov
knjigovodenja, se jih na temeljni stopnji naučiti izvajati, ter spoznati tudi osnovne značilnosti
temeljnih računovodskih izkazov.
2.
Literatura
1. Korošec B., M. Kokotec Novak, D. Melavc, A. Lutar - Skerbinjek, R. Horvat, I. Kolar:
Osnove računovodstva (temeljno študijsko gradivo). EPF Maribor, 2009.
2. Kokotec-Novak M., B. Korošec, D. Melavc, A. Lutar-Skerbinjek, L. Hauptman, I. Kolar,
D. Vukovič: Osnove računovodstva (gradivo za vaje). EPF Maribor, 2009.
Obe gradivi sta posredovani v enem izvodu v avli sosednje stavbe (Razlagova 22).
Izročki predavanj bodo sproti dani v e-učilnico predmeta.
3.
Pregled okvirne vsebine predmeta
1 UVOD
1.1 Knjigovodstvo in knjigovodenje
1.2 O drugih sestavinah sodobne računovodske dejavnosti
1.3 Pravni, strokovni in poklicno-etični okvirji dejavnosti
1.4 Osnovne poklicne in strokovne členitve sodobne računovodske dejavnosti
1.4.1 Finančno računovodstvo
1.4.2 Stroškovno in poslovodno računovodstvo
2 RAČUNOVODSKO MERJENE GOSPODARSKE KATEGORIJE IN
NJIHOVO SPREMINJANJE
2.1 Statično in dinamično opredeljene gospodarske kategorije
2.1.1 Sredstva
2.1.2 Obveznosti do virov sredstev
2.1.3 Stroški
2.1.4 Odhodki
2.1.5 Prihodki
2.1.6 Poslovni izidi
2.1.8 Pregled osnovnih značilnosti vrednotenja gospodarskih kategorij v računovodstvu
2.2 Povezano spreminjanje gospodarskih kategorij
3 OSNOVNE ZNAČILNOSTI PROCESOV RAČUNOVODENJA
4 KNJIGOVODSKE LISTINE
4.1 Funkcije knjigovodskih listin
4.2 Podatki v knjigovodskih listinah
4.3 Vrste knjigovodskih listin
4.4 Ravnanje s knjigovodskimi listinami
4.5 Vpliv uporabe računalnika na knjigovodske listine
5 POSLOVNE KNJIGE IN PROCESI KNJIGOVODENJA
5.1 Poslovne knjige
5.1.1 Kontne poslovne knjige
5.1.2 Dnevnik
5.1.3 Povezanost temeljnih in pomožnih poslovnih knjig
5.1.4 Vrste kontov in zapis podatkov o poslovnih dogodkih v poslovnih knjigah
5.2 Značilni poslovni dogodki in njihovo knjigovodenje v glavni knjigi
5.2.1 Ustanovitev podjetja
5.2.2 Procesi nabave in uporabe prvin poslovnega procesa
5.2.3 Procesi ustvarjanja in prodaje učinkov
5.2.4 Drugi značilni dogodki pri poslovanju podjetij
6. TEMELJNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO
6.1. Temeljni računovodski izkazi
6.1.1 Bilanca stanja
6.1.2 Izkaz poslovnega izida
6.1.3 Izkaz denarnih tokov
6.1.4 Izkaz gibanja kapitala
6.2. Medsebojna povezanost temeljnih računovodskih izkazov
6.3. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
6.4. Letno poročilo gospodarskih družb
2
4.
Študijski režim
Pedagoški proces poteka v obliki predavanj in vaj. Zaželeno je, da se študent pripravlja na
predavanja in vaje, saj je le tako mogoče skupni čas predagoškega procesa v večji meri posvetiti
diskusiji in morebitnim problemom pri reševanju nalog.
Preizkus znanja predstavlja pisni izpit, ki traja 120 minut in je sestavljen iz krajših teoretičnih
vprašanj, nalog za knjiženje, oblikovanja temeljnih računovodskih izkazov, testnih nalog in testnih
vprašanj.
Na pisnem izpitu je mogoče doseči 100 točk; za pozitivno oceno je potrebnih vsaj 56 točk.
Študent pa lahko nadomesti pisni izpit s pozitivno opravljenima 2 vmesnima testoma. S testoma
lahko opravljajo izpit le študenti, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje. Pri tem velja naslednji
režim:
1. test:
 Izveden bo v 10. tednu semestra (predvidoma v petek, 8. maja 2015 ob 14.00).
 Pogoj za pristop na prvi test je udeležba na vsaj 7 vajah prvih 9 tednov semestra
 Test traja 60 minut.
 Test preverja poznavanje vsebin 1., 2., 3., 4. in dela 5. poglavja študijskega gradiva (oziroma
1., 2, 3., 4. in delno 5. točke Pregleda okvirne vsebine predmeta vključno z izdelavo BS in
IPI).
 Na testu je možno doseči največ 53 točk.
2. test:
 Pogoj za pristop na drugi test je vsaj 30 točk doseženih s prvim testom.
 Izveden bo v zadnjem, 15. pedagoškem tednu semestra (predvidoma v petek, 12. junija 2015
ob 14.00).
 Test traja 60 minut.
 Test preverja poznavanje vsebin 5. in 6. poglavja študijskega gradiva (vseh preostalih do
konca študijskega gradiva, to je tistih, ki niso predmet preverjanja v prvem testu)
 Na testu je možno doseči največ 47 točk.
Študent uspešno opravi vmesna teste, če pod zgoraj opredeljenimi pogoji doseže skupaj vsaj 56
točk. Če zbere manj, mora v celoti opravljati običajni pisni izpit.
Študenti, ki niso prvič vpisani v 1. letnik, se lahko priključijo k pedagoškemu procesu
na podlagi prijave pri izvajalcu/izvajalki pedagoškega procesa.
3
5.
Predvideni potek pedagoškega procesa
Predvideni potek predavanj sledi Pregledu okvirne vsebine predmeta iz točke 4.
Teden/
1. teden:
datum
27.2.
2. teden:
6.3.
3. teden: 13. 3.
PREDVIDEN POTEK PREDAVANJ
Uvod v računovodstvo; Opredelitev statično in din.
opredeljenih GK, sredstva
Gospodarske kategorije 1: nadaljevanje sredstev in
obveznosti
Gospodarske kategorije 2: obveznosti – nadalj; BS, stroški,
Izvajalec(-ka)
dr. Hauptman
dr. Hauptman
dr. Hauptman
4. teden:
20.3.
5. teden:
26.3.
6. teden:
2.4.
7 .teden:
9.4.
8.teden: 16.4.
9. teden: 23.4.
30.4.
10. teden:
7.5.
8. 5. 2015 ob 14.00
11. teden: 14. 5.
12.teden 21.5.
13. teden: 28.5.
14. teden: 4.6.
15. teden:
11.6.
12. 6. 2015 ob 14.00
Gospodarske kategorije 3: odhodki, prihodki, poslovni izid,
IPI denarni izid, IDT
Gospodarske kategorije 4: – povezano spreminjanje GK ;
Proces računovodenja; Knjigovodske listine
Poslovne knjige
Primeri knjigovodenja poslovnih dogodkov v glavni knjigi - 1
Primeri knjigovodenja poslovnih dogodkov v glavni knjigi - 2
Primeri knjigovodenja poslovnih dogodkov v glavni knjigi - 3
Primeri knjigovodenja poslovnih dogodkov v glavni knjigi - 4
PRVOMAJSKI PRAZNIKI
Primeri knjigovodenja poslovnih dogodkov v glavni knjigi – 5
dr. Hauptman
dr. Kolar Iztok
dr. Kolar Iztok
dr. Kolar Iztok
dr. Kolar Iztok
dr. Kolar Iztok
dr. Kolar Iztok
1. vmesni test (poseben termin izven časa predavanj)
Popis,Temeljni računovodski izkazi, Izkaz stanja
dr. Kolar Iztok
Izkaz stanja, izkaz poslovnega izida
dr. Kolar Iztok
Izkaz poslovnega izida, Izkaz denarnih tokov
dr. Kolar Iztok
Izkaz denarnih tokov, Izkaz gibanja kapitala, Povezanost
dr. Kolar Iztok
temeljnih računovodskih izkazov
Povezanost temeljnih računovodskih izkazov, Popis, Letno
dr. Kolar Iztok
poročilo
2. vmesni test (poseben termin izven časa predavanj)
Vaje v posameznih skupinah vsebinsko potekajo kar se da usklajeno s predavanji.
4

Similar documents