Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2015

Comments

Transcription

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2015
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V
LETU 2015
Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih
denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini
(v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju
ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata
od 1.1.2007 dalje.
V letu 2015 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od
pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava
in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.
V Uradnem listu RS, št. 94 je dne 24.12.2014 Ministrstvo za finance objavilo
Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015, ki
jih bo Zavod upošteval pri obračunu akontacije dohodnine ob nakazilu
pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev.
V letu 2015 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri
pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je Zavod glavni izplačevalec.
Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin višjih od 1.095,10
EUR z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.
Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, znaša od 1.1.2015
na letni ravni 3.302,70 EUR oz. na mesečni ravni 275,23 EUR. Prejemniki
pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji imajo pravico do pokojninske
olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero
akontacije dohodnine.
Tudi v letu 2015 večina uživalcev pokojnin ne bo plačevala akontacije
dohodnine od mesečnih pokojnin.
ZDoh-2M (Ur. l. št. 96/2013) je s 1.1.2014 ukinil olajšavo za starost po 65.
letu. Zaradi navedenega bodo prejemniki pokojnin starejši od 65. let in
pokojnino nad 1.095,10 EUR tudi po 1.1.2015 plačevali enak znesek
akontacije dohodnine kot v letu 2014.
V nadaljevanju pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in
tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.
1.
Predmet obdavčitve po ZDoh-2 so:
a) dohodki iz zaposlitve (40. čl. ZDoh-2): pokojnine, delne pokojnine,
invalidska nadomestila, ki jih izplačuje Zavod kot so: vojaška pokojnina,
kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini,
akontacije tujih pokojnin.
1
Zakon loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer, če je:
Zavod glavni izplačevalec:

nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev
na drugem ustreznem delu,

nadomestilo za čas čakanja ali poklicne rehabilitacije,

delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,

začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni
vključen v zavarovanje,


nadomestilo za invalidnost (85. čl. ZPIZ-2)
delno nadomestilo (86. čl. ZPIZ-2);
Zavod ni glavni izplačevalec:

nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem
delu,

delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,

začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je
vključen v zavarovanje,

začasno nadomestilo (84. čl. ZPIZ-2)
Zavod
sicer:
nastopa kot drugi izplačevalec tudi v primeru izplačila pokojnin, in

delna pokojnina (58. čl. ZPIZ-1) oziroma polovica pokojnine (2. odst.
178. čl. ZPIZ-1),

delna pokojnina (40.čl. ZPIZ-2);

20% predčasne ali starostne pokojnine;

sorazmerni del pokojnine (116. čl. ZPIZ-2).
b) drugi dohodki (105. čl. ZDoh-2): priznavalnine po zakonu o
republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega
jezika.
2. Davčna osnova:
V skladu s 3. odst. 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin,
nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za
določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število
družinskih članov, ki jo prejemajo.
2
Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo
šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V
primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je
Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, ki je po ZDoh-2 tudi
obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota obeh
dajatev.
3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine in
jih izplačuje Zavod:

doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in
zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,

zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,

zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne
poravnave ali poravnave v upravnem postopku. invalidnina za telesno
okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo pozakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju,

nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov.
4. Dohodninska lestvica za leto 2015
Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Pri obračunu akontacije
dohodnine se upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:
Če znaša neto mesečna davčna
osnova (v EUR)
nad
Znaša dohodnina (v EUR)
do
668,44
16%
668,44
1.580,02
106,95
+27%
nad 668,44
1.580,02
5.908,93
353,07
+41%
nad 1.580,02
2.127,93
+50%
nad 5.908,93
5.908,93
3
5. Davčne olajšave in obračun akontacije
dohodnine
Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri
mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112.
členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2015 so določeni naslednji
zneski olajšav:
a. splošna olajšava: mesečno v višini 275,23 EUR
b. osebna olajšava:

invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in
postrežbo mesečno v višini 1.471,57 EUR,

»pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5% od usklajene
in odmerjene dajatve.
c.
posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:
Za uveljavljanje posebne olajšave iz 114. člena se odloči uživalec sam, tako da
posreduje Zavodu izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za
vzdrževane družinske člane.
Na podlagi tretjega odstavka 287. člena ZDavP-2, lahko Zavod posebno olajšavo
upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane po dnevu, ko
je bilo obvestilo predloženo in dokler zavezanec ne predloži novega obvestila, s
katerim sporoči spremembe (četrti odstavek 287. člena ZDavP-2).

za vzdrževane otroke
Za prvega vzdrževanega otroka
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
Za drugega vzdrževanega otroka
Za tretjega vzdrževanega otroka
Za četrtega vzdrževanega otroka
Za petega vzdrževanega otroka
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke za
glede na višino olajšave za predhodnega
vzdrževanega otroka

Mesečna olajšava v EUR
203,08
735,83
220,77
368,21
515,65
663,09
147,44
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr. zakonca)
Mesečna olajšava v EUR
203,08
4
Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, uživalcem
invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so
vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom polovice oziroma
sorazmernega dela pokojnine (116. čl. ZPIZ-2), uživalcem, ki začnejo
ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne pokojnine in od 20%
predčasne ali starostne pokojnine, akontacija dohodnine izračuna po stopnji
25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%.
V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje
stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).
6.
Primeri
konkretnih
odmer
akontacije
dohodnine za leto 2015 za uživalca s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji
Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod
glavni izplačevalec
Prikaz obračuna akontacije dohodnine
upoštevajoč
splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini
1.200,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo
usklajeni znesek pokojnine po odločbi:
1.200,00 EUR
splošna olajšava:
275,23 EUR
zmanjšana osnova:
924,77 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):
176,15 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.300,00):
162,00 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh.,
zmanjšana za pokojninsko olajšavo):
neto izplačani znesek:
14,15 EUR
1.185,85 EUR
Ob tem bi radi opozorili, da se v primeru, ko so prejemki izplačani
uživalcem, ki niso rezidenti RS oz. so rezidenti države, s katero
Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma, usklajeni znesek
obdavči po lestvici, pri čemer pa se olajšave ne upoštevajo.
5
V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci
so rezidenti držav, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in
izplača brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih
držav:
-
države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska,
Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška,
Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Malta,
Nizozemska, Švica, Estonija, Hrvaška.
-
nekatere druge države: Rusija, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in
Hercegovina, Izrael, Tajska, Turčija, Kosovo, Ukrajina.
Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri
katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Sloveniji. Te so:
Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države
Amerike.
Za upravičence, rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med
Republiko Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev v Republiki Sloveniji
po stopnji 15%.
V Republiki Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki živijo in so
rezidenti držav Argentine, Avstralije, Brazilije, Južne Afrike, Indonezije,
Tunizije, Egipta, Nove Zelandije, Paname, Monaka, Tajske in Venezuele. Z
navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o
izogibanju dvojnega obdavčevanja.
Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni
izplačevalec

znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,

obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,

»pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila,

izračunana akontacije dohodnine (obračunana akontacija dohodnine,
zmanjšana za pokojninsko olajšavo),

znesek nadomestila po obdavčitvi.
Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki
je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine
v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. čl. ZDoh2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi davčnega urada glede na
prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne
odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po
prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu,
6
s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno
davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.
Uživalcu invalidskega nadomestila bo tako obračunana in odtegnjena
akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično
gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji
25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po
najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.
Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila,
kjer Zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni
uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od
višine 800,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo
usklajeni znesek nadomestila po odločbi:
800,00 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%):
200,00 EUR
pokojninska olajšava (13,5%):
108,00 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh.,
zmanjšana za pokojninsko olajšavo):
neto izplačani znesek:
92,00 EUR
708,00 EUR
Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine
92,00 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila.
Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do
nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do
31.12.1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu
plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine.
Od drugih dohodkov - priznavalnin

neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,

obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,

"pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine,

obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine,
zmanjšana za pokojninsko olajšavo),

znesek priznavalnine po obdavčitvi.
7
Tudi pri tej dajatvi bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični
izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5% od zneska priznavalnine (glej
tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).
7. Pravni predpisi
Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so
zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.fu.gov.si/.
8