Z A P I S N I K

Comments

Transcription

Z A P I S N I K
Premostitveni programi za študente, ki niso zaključili uni. programa 1. st.
Biologija na BF UL in želijo nadaljevati mag. študij 2. stopnje na Oddelku za
biologijo (programi Molekulska in funkcionalna biologija, Ekologija in
bidiverziteta, Biološko izobraževanje)
Premostitveni program je namenjen pridobivanju dodatnih bioloških znanj, ki jih morajo
kandidati opraviti pred vpisom v mag. programe 2. stopnje. Prošnjo za določitev pogojev za
opravljanje predmetov premostitvenega programa na predpisanem obrazcu je potrebno
nasloviti študijski komisiji Oddelka za biologijo najkasneje do 30. avgusta tekočega leta za
opravljanje študijskih obveznosti v prihodnjem študijskem letu.
Obvestila in informacije so objavljena na spletni strani BF: http://www.bf.unilj.si/dekanat/studij-na-fakulteti/prijave-in-vpisi-2-stopnja/
Nekateri študijski programi 1. stopnje so primerljivi s programom Biologije v taki meri, da se
lahko kandidati vpišejo brez dodatnih izpitov. Neposredni prehod je npr. mogoč za študente,
ki so zaključili programe:
 Dvopredmetni učitelj - Biologija na PeF UL in se želijo vpisati na program Biološko
izobraževanje,
 Biologija na FNM UM in se želijo vpisati na programe Molekulska in funkcionalna
biologija, Ekologija in biodiverziteta, Biološko izobraževanje,
 Ekologija z naravovarstvom na FNM UM in se želijo vpisati na program Ekologija in
biodiverziteta,
 Biodiverziteta na FMNIT UP, če so opravili izbirni predmet Evolucijska biologija ali
Evolucijska genetika, in se želijo vpisati na program Ekologija in biodiverziteta.
Študenti, ki niso opravili primerljivega biološkega študijskega programa 1. stopnje, morajo
po odobreni prošnji opraviti premostitveni program, ki ga običajno sestavljajo nekateri od
spodaj naštetih predmetov (obseg je odvisen od predhodnega študija in znaša 10-60 KT):
Za vpis programa Molekulska in funkcionalna biologija:
Mikrobiologija (5 KT)
Biologija celice in histologija (6 KT)
Splošna zoologija (6 KT)
Genetika (9 KT)
Biokemija (9 KT)
Fiziologija živali z obveznim praktikumom (10 KT)
Fiziologija rastlin (9 KT)
Anatomija človeka (5 KT)
1
Za vpis programa Ekologija in biodiverziteta:
Biologija celice in histologija (6 KT)
Splošna botanika (9 KT)
Mikrobiologija (5 KT)
Sistematska botanika (9 KT)
Zoologija nevretenčarjev (9 KT)
Diverziteta vretenčarjev (4 KT)
Terensko delo iz botanike in zoologije (4 KT)
Evolucija (5 KT)
Ekologija (10 KT)
Za vpis programa Biološko izobraževanje:
Biologija celice in histologija (6 KT)
Splošna zoologija (6 KT)
Splošna botanika (9 KT)
Zoologija nevretenčarjev (9 KT)
Sistematska botanika (9 KT)
Ekologija (10 KT)
Evolucija (5 KT)
Anatomija človeka (5 KT)
Za študente, ki so zaključili 1. stopnjo na BF UL je objavljena tabela prehodov na spletni
strani BF: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/studij-na-fakulteti/prijave-in-vpisi-2-stopnja/
pod alinejo Prehodi med programi BSc in MSc za študijsko leto 2015/16).
Za več informacij v zvezi z opravljanjem premostitvenega programa se obrnite na oddelčni
referat: Zdenka Repanšek (tel: 01-320-3303; e-naslov: [email protected])
2