Publikacija pdf - 1

Comments

Transcription

Publikacija pdf - 1
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
PUBLIKACIJA
2015 - 2016
Šolskemu letu 2015 / 2016 na pot
Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Vsakdo nosi v sebi zakopan skriti zaklad. To so naše sposobnosti, talenti in navade.
Veliko je tega, a vse, kar je zakopano v nas samih, nam še ne zagotavlja preživetja.
Potrebno je veliko truda, volje, odločnosti in odločenosti, da svoje talente razvijamo,
jih oblikujemo in iz njih naredimo tisto, kar omogoča živeti, preživeti in doživeti lepote
in skrivnosti, ki jih nosi s seboj življenje. Vse to pa je odvisno od tega, kako trdno smo
pripravljeni delati za to, da bi znali, da bi znali biti in da bi znali živeti skupaj z drugimi.
Novo šolsko leto je pred nami z velikimi pričakovanji vseh, ki smo v proces vzgojno
izobraževalnega dela vključeni. Izkoristimo ga, da iz danih možnosti naredimo nove
priložnosti za trajnostni razvoj vsakega od nas, predvsem pa naših otrok in učencev.
Naj bo novo šolsko leto zaznamovano z njihovimi osebnimi uspehi in s prijetnimi
doživetji.
Človek mora imeti dve stvari, da uspe v življenju; prva je sreča, da se mu
ponudi ugodna priložnost, druga je pamet, da to priložnost izkoristi.
(afganistanski pregovor)
V novem šolskem letu vam želim čim več izkoriščenih ugodnih priložnosti in še več
uspeha pri šolskem delu.
Ravnateljica
Branka Ščap, prof. RP
1
Vsebina
3 Podatki o šoli
8 Stiki med šolo in starši
9 Šolski zvonec
10 Zdravstveno varstvo
11 Šolska prehrana
13 Učitelji na OŠ Toneta Čufarja
15 Šolski koledar
16 Šola v naravi, življenje z naravo
17 Dodatni, dopolnilni in tečajni pouk
18 Izbirni predmeti
18 Projekti
19 Interesne dejavnosti
23 Predmetnik
24 Varna pot v šolo in šolski prevoz
25 Pravila šolskega reda
2
Osnovna šola Toneta Čufarja
Cesta Cirila Tavčarja 21
4270 Jesenice
Ravnateljica: Branka Ščap
Pomočnici ravnateljice: Katja Svetlin Piščanec
Sabina Rekar
Tajnica: Staša Žemva
Vodja računovodstva: Milena Došenović
Materialno knjigovodstvo: Tanja Ječnik
Polona Mežnarec
Knjižničarki: Marija Burnik
Marjetka Noč
Računalnikarja: Klemen Klemenc
Goran Ilič
Pedagoginja: Sabina Rekar
Psihologinja: Andreja Jalen
Telefonske številke:
- tajništvo 04 58 33 250
- plačilo položnic 04 58 33 256
- telefaks 04 58 33 290
Spletna stran: www.tonecufar.si
Elektronska pošta: [email protected]
Številka transkcijskega računa: 01241 - 6030654038
Davčna številka šole: 56149425
Matična številka šole: 5719089
3
Ustanovitelj
Ustanovitelj šole je Občina Jesenice (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja).
Šolski okoliš
Učenci prihajajo v šolo s Hrušice, iz Plavškega Rovta in Planine pod Golico ter z
Jesenic (Plavž - Titova 45).
Šolo upravljajo
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Člani sveta šole imajo štiriletni mandat.
Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga ststavljajo
predstavniki staršev vsakega oddelka.
Strokovni organi šole
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, odloča o njih, daje mnenje o letnem
delovnem načrtu šole, predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za
imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu s
šolsko zakonodajo.
Oddelčni ućiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava učno in vzgojno problematiko v
oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki pri delu potrebujejo pomoč, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razrednik vodi delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za
reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo ter vodstvom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali
razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe
staršev in učencev ter opravljajo druga strokovna dela v skladu z zakonodajo in
letnim delovnim načrtom šole.
4
Skupnost učencev
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament
učencev. Mentorici otroškega parlamenta sta Andreja Jalen in Mateja Cuznar
Zadnik.
Svet staršev
Svet staršev daje mnenje o delu šole, pobude za nadstandardne programe, podpira
razvoj šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. Oblikovan je tako, da je
v njem po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka.
Šolska svetovalna služba
V letošnjem šolskem letu svetovalno službo in specialno pedagoško službo predstavljamo delavke različnih profilov: pedagoginja, psihologinja ter tri mobilne specialne pedagoginje.
Posebne pozornosti svetovalne službe so deležni otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni otroci, otroci, ki se znajdejo v raznovrstnih trenutnih stiskah, in otroci s težavami na področju vedenja, čustvovanja in učenja.
Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Svetovalna služba skrbi za postopek identifikacije nadarjenih učencev in spremlja ter vzpodbuja razvoj nadarjenih učencev
skupaj z učitelji.
Pomembno področje svetovalnega dela je tudi področje poklicne orientacije. Dejavnosti, vezane na to področje, zajemajo poklicno svetovanje učencem in njihovim
staršem, predavanja za starše in učence, obiske srednjih šol in drugih ustanov, del
te vsebine pa je vključen tudi v redni vzgojno izobraževalni program osnovne šole.
Vsako leto drugi petek v januarju organiziramo poklicni sejem.
Učenci se v šoli srečujejo s številnimi težavami: stiske zaradi šolske neuspešnosti,
strah pred ocenjevanjem, težave v medosebnih odnosih (konflikti z vrstniki, nasilje med vrstniki, osamljenost…), različne oblike odvisnosti, čustvene stiske zaradi
različnih razlogov, vedenjske težave, ... Učenci šolske svetovalne delavce včasih
poiščejo sami, včasih v spremstvu svojih sošolcev, včasih na pobudo učiteljev in
staršev.
Šolska svetovalna služba se pri svojem delu po potrebi povezuje s Centrom za
socialno delo Jesenice, z Zdravstvenim domom Jesenice, s Splošno bolnišnico
Jesenice, Policijsko postajo Jesenice, z Mladinskim centrom Jesenice …
5
Vloga šolske svetovalne službe je tudi vodenje, koordinacija ali sodelovanje pri različnih projektih, ki potekajo na šoli.
Svetovalne delavke posebno pozornost posvečamo tudi odnosom med učenci.
Pogosto izvajamo razne delavnice tudi v času ur oddelčnih skupnosti.
Pri reševanju težav učencev se zavedamo pomena timskega sodelovanja z učitelji
in drugimi vpletenimi.
Koncept dela z učenci z učnimi težavami
Učencem z učnimi težavami na šoli nudimo več stopenj pomoči:
• pomoč učitelja pri pouku, dopolnilni pouk,
• pomoč šolske svetovalne službe in mobilne specialno- pedagoške službe,
• ure individualne in skupinske učne pomoči.
V kolikor ta pomoč ne zadošča, starše napotimo, da se obrnejo na zunanje
strokovnjake, po potrebi pa predlagamo tudi usmeritev v program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za učence z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izdelamo individualizirani program, v katerem opredelimo načrtovane cilje, prilagoditve pri poučevanju in
ocenjevanju znanja ter ure dodatne strokovne pomoči, ki so namenjene premagovanju specifičnih primanjkljajev.
6
Šolska knjižnica
Na naši šoli imamo:
• šolarsko knjižnico s čitalnico za učence in
• strokovno pedagoško knjižnico za strokovne delavce.
Šolarska knjižnica ima več kot 23.000 enot gradiva. Naročeni smo tudi na revije in
časopise, ki jih učenci lahko berejo v čitalnici.
Izposojamo vse leposlovno gradivo. Poučne knjige, slovarji, leksikoni in enciklopedije so učencem na voljo le v čitalnici, izjemoma tudi za domov. Učenec si lahko
izposodi največ 4 knjige. Izposojevalni rok je 2 do 3 tedne.
Obvezno domače branje izposojamo kot oddelčno ali individualno izposojo. Knjige
za bralno značko si učenci višje stopnje izposojajo samostojno, učenci nižje stopnje
pa z oddelčno izposojo (učiteljica pripelje cel razred). Enako velja tudi za angleško
in nemško bralno značko.
V knjižnici vodimo tudi učbeniški sklad. Izposoja iz učbeniškega sklada je za
učence od 2. do 9. razreda brezplačna. Učenci se na učbeniški sklad naročajo v
mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo. Če
učenec izgubi ali močno poškoduje učbenik, starši plačajo 2/3 cene novega učbenika ali učbenik nadomestijo z novim.
Knjižnica bo letos vsak četrtek odprta tudi v popoldanskem času do 16. ure.
Termin je namenjen učencem podaljšanega bivanja in skupnim obiskom staršev in
učencev.
V popoldanskem času bomo izvajali tudi ure branja, namenjene učencem razredne
stopnje in delavnice, namenjene učencem predmetne stopnje.
7
Stiki med šolo in starši
Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci.
Zato je načrtovanih več oblik sodelovanja, kot so zbori staršev, predavanja, roditeljski sestanki, svet staršev, svet zavoda.
Med najbolj razširjenimi oblikamo so roditeljski sestanki in govorilne ure, za katere vas prosimo, da jih redno obiskujete, ker boste samo tako lahko spremljaji
otrokov napredek v šoli.
POPOLDANSKE GOVORILNE URE BODO VSAK TRETJI ČETRTEK V
MESECU OB 17.30 URI.
Zaradi nekaterih dejavnosti, ki jih izvajamo po letnem delovnem načrtu, bodo lahko
popoldanske govorilne ure v drugem terminu - o tem vas bomo pravočasno obvestili.
Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur ali po
predhodnjem dogovoru.
Urnik dopoldanskih govorilnih ur si lahko ogledate v poglavju Učitelji na OŠ Toneta
Čufarja.
Roditeljski sestanki
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali tri roditeljske sestanke. Uvodni sestanki
bodo v mesecu septembru.
Pred odhodom na tabore in v šolo v naravi bomo pripravili informativne sestanke.
Starši učencev se lahko s svojo razredničarko oziroma razrednikom dogovorite za
posebno predavanje na določeno temo.
Za starše osmih in devetih razredov bomo organizirali predavanje o poklicnih namerah, izbiri poklica in postopkih vpisa v srednje šole. Organizirali bomo tudi različna
predavanja za starše, na katera vas bomo posebej povabili.
Starši in učenci
Tabela z učitelji ni pomembna le za to, da starši veste, na koga se morate obrniti
glede učnega in vzgojnega napredovanja vaših otrok, pač pa tudi zato, ker morate
starši pisno ali osebno obvestiti razrednika o vzrokih otrokovega izostanka od pouka
najkasneje v treh dneh po ponovnem prihodu otroka v šolo.
Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki upoštevajo kot
neopravičene ure. Za daljše izostanke zaradi bolezni je potrebno razredniku predložiti zdravniško opravičilo.
Za druge odsotnosti otrok se starši dogovorijo z razredniki, ki lahko dovolijo odsotnost do pet dni. Daljšo odsotnost od petih dni odobri ravnateljica.
8
Šolski zvonec
ŠOLSKI ZVONEC
Predura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
OD - DO
7.30 - 8.15
8.20 - 9.05
9.20 - 10.05
10.20 - 11.05
11.10 - 11.55
12.00 - 12.45
13.10 - 13.55
14.00 - 14.45
14.50 - 15.35
15.40 - 16.25
ODMOR
5 min
malica 1. - 5. r. - 15 min
malica 6. - 9. r. - 15 min
5 min
5 min
kosilo - 25 min
5 min
5 min
5 min
Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in
varstvo vozačev
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, in sicer od 6.00 ure do začetka pouka.
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega
bivanja (OPB), ki traja za posameznega učenca od zaključka pouka do 16.30 ure ali
do dogovorjenega časa s starši.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno spusti
otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.
Učence 1. razreda vedno pridejo iskat starši ali oseba, za katero so starši oddali pisno dovoljenje.
9
Zdravstveno varstvo
Zdravstveni razvoj naših učencev spremlja šolski dispanzer Zdravstvenega doma
Jesenice.
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bodo organizirani sistematski zdravstveni pregledi.
Zobozdravstveno varstvo izvaja šolska zobna ambulanta, ki opravlja sistematske
preglede in v soglasju s starši tudi popravila in zdravljenje zob.
Vključeni smo tudi v akcijo preventivnega programa zobozdravstvenega dela, ki se
izvaja pod okriljem Osnovnega zdravstva Gorenjske in ga izvajamo v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Jesenice. V ta program so vključeni učenci od 1. do 5. razreda.
Učenci bodo poučeni o zdravi prehrani, škodljivem vplivu sladkorja na zobe in
pravilni ustni higieni. Preventivni sestri bosta izvajali fluorizacijo oz. želiranje zob,
sodelovali z učiteljicami in v dogovoru z njimi bosta lahko pripravili tudi predavanja
za starše.
Učenci od 1. do 5. razreda bodo sodelovali v akciji:
»TEKMOVANJE ZA ZDRAVE IN ČISTE ZOBE«.
Program zdravstvene vzgoje
Del programa zdravstvene vzgoje bomo v šoli izvedli v okviru učnih načrtov, povezovali se bomo tudi z zdravstvenimi ustanovami v naši občini. O vseh programih
vas bomo sproti obveščali.
V primeru nezgode pri pouku ravnamo po naslednjem pravilu:
• učencu nudimo prvo pomoč in ga ustrezno zavarujemo pred nadaljnjimi poškodbami;
• obvestimo reševalno postajo in šolsko zdravstveno ambulanto (če je potrebno);
• pokličemo starše;
• določimo spremstvo otroku (odraslo osebo);
• napišemozapisnik o nezgodi;
• sledimo nadaljnjemu otrokovemu zdravljenju in okrevanju (nudimo pomoč pri
učenju, če je odsotnost daljša);
• v primeru slabega počutja učenca pokličemo starše, da ga odpeljejo domov oziroma v ustrezno zdravstveno ustanovo.
10
Šolska prehrana
Za učence v šoli pripravljamo malico in kosilo. Posameznikom nudimo tudi dietne
malice glede na zdravniška potrdila.
CENA MALICE
CENA KOSILA
0,80 €
2, 26 €
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, ki jo bodo
učenci prinesli domov 10. v mesecu.
Odjave ali prijave kosil (preko eAsistenta, telefonsko: 04 5833 256 ali 04 5833 250;
elektronska pošta: [email protected] ali zapis v beležki) bomo upoštevali
le do 9. ure.
Kosilo (ni v obveznem programu vzgojno izobraževalnega programa) pripravljamo za vse redno prijavljene učence in tudi za učence, ki se prijavljajo na kosilo le
občasno. Na kosilo bodo učenci prihajali z magnetnimi karticami. Prvošolcem bomo
kartice zaračunali na položnici.
Če so zapadle obveznosti neporavnane, se učenci naslednji mesec ne morejo prijaviti h kosilu!
Če otrok kartico izgubi ali poškoduje, mora to takoj javiti v računovodstvu in
kupiti novo. Brez kartice ne bo mogel dobiti kosila.
Ker smo vključeni v projekt Zdrave šole, skrbimo , da je izbor hrane pester in koristen za zdrav razvoj naših učencev. Vsakodnevno jim nudimo sveže sadje in različne
vrste kruha. Za pripravo toplih obrokov uporabljamo svežo zelenjavo in meso
slovenskega porekla. V šoli se trudimo pripraviti dobre in kvalitetne obroke hrane,
ki pa jo žal nekateri otroci mečejo v smeti. Zato vas, starše, prosimo, da nam pomagate pri vzgoji odnosa do hrane.
Subvencionirana prehrana
Staršem v šolskem letu 2015/2016 NI več potrebno oddajati vlog za
uveljavljanje subvencije malice in kosila na Center za socialno delo Jesenice,
saj šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem
dodatku ali državni štipendiji, ki jih dobi neposredno od Centra za socialno delo
Jesenice.
11
Učitelji na OŠ Toneta Čufarja
IME IN PRIIMEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Nancy Bohak
Anica Mertelj Zgonc
Karolina Gregorič
Mojca Novak
Romana Kristan
Karmen Petrovčič
Tanja Pongrac
Mateja Ramuš
Alenka Mirtič Dolenec
Janka Bergel Pogačnik
Jolanda Prešern
Darja Sitar
Diana Novak
Klavdija Klinar
Bojana Frank
Mojca Klepac
Monika Legat Mežek
Jožica Škedelj
Magda Brus
Dajana Gotlib
Laura Čebulj Cenc
Magda Kosič
Gaber Klinar
Joško Subotić
Mateja Cuznar Zadnik
Mojca Čušin
Špela Gregorčič
Bruna Pirih
Urška Willewaldt
Mojca Čebulj
Bojana Osenk Martinjak
Maja Pirija
Saša Femc Knaflič
Jožica Urukalo
Uroš Pogačnik
Darja Ambrožičl
Linda Ropret
RAZRED DAN
GOV.
URA
PROSTOR
1. a
torek
5.
1. a
1. b
četrtek
5.
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
3. č
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c
četrtek.
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
petek
petek
četrtek
sreda
ponedeljek
petek
ponedeljek
petek
petek
petek
ponedeljek
ponedeljek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
sreda
petek
torek
ponedeljek
5.
6.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
1.
2.
0.
2.
3.
2.
4.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
3.
5.
2.
2.
4.
3.
4.
1.
2.
2.
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
3. č
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
MAT 4
KEM
kab. ŠPO
kab. ŠPO
SLJ 1
SLJ 4
MAT 1
GEO
TJA 2
GUM
ZGO
SLJ 3
BIO
kab. TIT
kab. ŠPO
kab. ŠPO
LUM
12
IME IN PRIIMEK
34. Marija Burnik
35. Fani Henök
36. Goran Ilić
37. Maja Kamenščak
38. Karmen Kržič
39. Mojca Narad
40. Marjetka Noč
41. Lilijana Olup
42. Alenka Pribošič
43. Metka Ribnikar
44. Katja Svetlin Piščanec
SVETOVALNA SLUŽBA
45. Sabina Rekar
46. Milojka Bernik
47. Andreja Jalen
48. Sonja Novšak
RAZRED
TEL.
5833 258
5833 259
5833 257
5833 270
DAN
GOV.
PROSTOR
URA
torek
4.
TJA 1
četrtek
3.
NEM
sreda
3.
FIZ
sreda
2.
kab. MAT
sreda
4.
TJA 3
ponedeljek 1.
GOS
sreda
2.
strok. knj.
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
GOV. URA
po dogovoru s starši
po dogovoru s starši
po dogovoru s starši
po dogovoru s starši
Dopoldanske govorilne ure imajo strokovni delavci tretji teden v mesecu ali po
dogovoru. Govorilne ure za učence imajo učitelji prvi, drugi in četrti teden v mesecu
v času dopoldanskih ali popoldanskih govorilnih ur ali po dogovoru.
Učitelji v oddelku podaljšanega bivanja
IME IN PRIIMEK
1. Nejc Pogačnik
2. Anica Mertelj Zgonc
Nancy Bohak
Karmen Petrovčič
3. Romana Kristan
Tanja Pongrac
4. Majda Toman
5. Zehra Biščević
6. Elena Shikanich
1. b + 1/2 1. c
1. a + 1/2 1. c
2. b + 3. a + 4. b
2. a + 3. c + 4. a
2. a + 3. b + 3. č
2. a + 2. c + 4. c
13
RAZRED
Šolski koledar
1. september
26. oktober - 30. oktober
28. december - 1. januar
26. januar
27. januar
29. januar
8. februar
12. februar - 13. februar
15. februar - 19. februar
28. marec
27. april
28. in 29. april
1. in 2. maj
9. junij
15. junij
20. junij
21. junij
24. junij
25. junij
Začetek pouka
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Redovalna konferenca - razredna stopnja
Redovalna konferenca - predmetna stopnja
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Slovenski kulturni praznik
Informativna dneva za vpis v srednjo šolo
Zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
Prvomajske počitnice
Praznik dela
Redovalna konferenca za 9. razred
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence
9. razreda
Redovalna konferenca - predmetna stopnja
Redovalna konferenca - razredna stopnja
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1.
do 8. razreda
Dan državnosti
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
od 16. junija do vključno 29. junija 2016
1. rok učenci 9. razreda
od 27. junija do vključno 8. julija 2016
1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2016 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA
DOMU
od 3. maja do vključno 15. junija 2016
1. rok učenci 9. razreda
od 3. maja do vključno 24. junija 2016
1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2016 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
14
Nacionalno preverjanje znanja
Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja za vse učence obvezno.
V šolskem letu 2015/16 bo nacionalno preverjanje izvedeno v mesecu maju, in
sicer:
REDNI ROKI
4. maj
6. maj
10. maj
10. maj
RAZRED
6. in 9. r.
6. in 9. r
9. r.
6. r.
PREDMET
MAT
SLJ
LUM
TJA
Šola v naravi, življenje z naravo
RAZRED
2. a, c
2. b
4. b, c
4. a
5. a, b, c
7. a, b, c
KRAJ
Kmetiji Davčen in
Tavčar
Kmetija Tavčar
CŠOD Vojsko
CŠOD Planica
Pinea Novigrad
CŠOD Gorenje
ČAS
6. 6. - 8. 6. 2016
kmetija
8. 6. - 10. 6. 2016
1. 2. - 5. 2. 2016
29. 2. - 4. 3. 2016
7. 9. - 12. 9. 2015
30. 11. - 4. 12. 2015
kmetija
zimska šola
zimska šola
plavalna šola
naravoslovje
15
VSEBINA
Dodatni, dopolnilni in tečajni pouk
DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje
usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.
Ure dodatnega in dopolnilnega pouka potekajo po urniku, ki je dogovorjen v septembru – želimo, da se teh oblik pouka povabljeni učenci redno udeležujejo, saj bo
le redno delo prineslo načrtovane rezultate.
TEČAJNI POUK
Na šoli izvajamo tečajno obliko nemškega jezika za učence 2., 3. in 6. razreda.
Cena: 13,00 €/mesec
Zaradi načrtovanja dela v začetku šolskega leta in delovne obveznosti učiteljice ne
moremo upoštevati odjav od pouka nemškega jezika med šolskim letom.
Pouk se izvaja po pouku oziroma v popoldanskem času.
16
Izbirni predmeti
Ansambelska igra
Daljnogledi in planeti
Gledališki klub
Izbrani šport
Likovno snovanje I, II, III
Multimedia
Načini prehranjevanja
Nemščina I, II, III
Obdelava gradiv: les, kovine, umetne snovi
Ples
Poskusi v kemiji
Projekti iz fizike in tehnike
Računalniška omrežja
Sonce, luna in zemlja
Šolsko novinarstvo
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Vzgoja za medije: televizija, tisk
Zvezde in vesolje
Neobvezni izbirni predmeti
1. razred: Tuji jezik angleščina
4. in 5. razred: Tehnika
Umetnost
Nemščina
Šport
Projekti
UNESCO ASPnet Slovenija
Kviz o zgodovini mesta Jesenice
Mednarodni projekt večer z Andersenom
Mladi osrečujemo starejše
Bralna značka
Rastem s knjigo
Zdrava šola
Vrtnarstvo
Delo z nadarjenimi učenci
Štiri tačke
Korak k sončku
17
Interesne dejavnosti
INTERESNA
DEJAVNOST
1. PEVSKI ZBOR
RAZRED
MURENČKI
1.
ZVEZDICE
3., 4., 5.
SLAVČKI
2., 3.
MLADINSKI
5. - 9.
1. - 4.
3.ura
sreda
6.ura
četrtek
6.ura
Mojca Čebulj
1.
1.
torek
ZABAVNA RUŠČINA
3.
1.
5.
PRAVLJICE ZA
DOBRO JUTRO
ZNAM VEČ Z LILI IN
BINETOM
MALI UMETNIKI
6.
7.
SOCIALNE VEŠČINE
PLANINSKI KROŽEK
1. - 9.
1. - 9.
8.
POSKUSI IZ NARAVE
1. - 3.
9.
KNJIŽNIČNA VZGOJA 1. - 9.
10. USTVARJAMO S
PRAVLJICO
11. ZAVOZLANKE IN
UGANKE
12. ŠPORTNE URICE IN
ŠAH
13. LIKOVNE DELAVNICE
14. MKLADI GASILEC
15. RAČUNALNIŠKI
KROŽEK
16. KUHAJMO
17. EKO KROŽEK
18. PLES
19. KALIGRAFSKA
PISAVA
torek
MENTOR
torek
6. in/ali 7.
ura
četrtek 15:00 - 15:45 Elena
Shikanich
ponedeljek
0. ura Karolina
Gregorič
torek
0. ura Nancy Bohak
2.
4.
ČAS IZVAJANJA
2., 3.
6. ura Katja Svetlin
Piščanec
sreda 13:00 - 14:00 Andreja Jalen
po dogovoru
vodniki MOPD
Jesenice
četrtek
5. ura Anica Mertelj
Zgonc
četrtek po pouku
Marjetka Noč
Marija Burnik
četrtek
0. ura Diana Novak
2., 3.
sreda
2., 3.
po dogovoru
2., 3.
3. - 5.
3.
torek/A urnik 6.,7. ura Brigita Kunčič
torek ali sreda 6. ura Mojca Klepac
po dogovoru
Darja Sitar
2. - 4.
2. - 4.
2. - 4.
3., 4.
sreda
po dogovoru
po dogovoru
četrtek
18
0. ura Romana
Kristan
Majda Toman
5. ura Mateja Ramuš
Klavdija Klinar
Zehra Biščević
0. ura Jolanda
Prešern
20.
21.
22.
23.
24.
INTERESNA
DEJAVNOST
ŠPORTNE URICE
ROČNA DELA makrame
USTVARJAJMO Z
VEZENJEM
VRTNARJENJE
BAL - A - VIS - X
25. WINDSURFING IN
SUP
26. KRATKOČASNICE
IZ FIZIKE
27. KINOLOŠKI
KROŽEK
29. VESELA ŠOLA
30. ZELIŠČNI KROŽEK
31. BRANJE ZA
ZNANJE
32. ANGLEŠKE
PRAVLJICE
33. MLADI OSREČUJEMO STAREJŠE
34. KLEKLJARSKI
KROŽEK
35. ŠOLSKI
PARLAMENT
36. ZELIŠČNI KROŽEK
37. KOŠARKA
38. NEMŠKE BRALNE
URICE
39. KAJ VEŠ O MESTU
JESENICE
40. KAJ VEŠ O MESTU
JESENICE
41. STAREJŠI BEREJO
MLAJŠIM
42. PROJEKT - IZDELKI
ZA BAZAR
43. TEKMOVANJA NA
FOTO NATEČAJIH
RAZRED
ČAS IZVAJANJA
4., 5.
3. - 5.
po dogovoru
po dogovoru
3. - 5.
sreda
MENTOR
Bojana Frank
Jožica Škedelj
0. ura Dajana Gotlib
4., 5.
sreda 15:00-15:45 Tanja Pongrac
učenci z
po dogovoru
Metka Ribnikar
DSP in ISP
4. - 6.
po dogovoru
Nejc Pogačnik
Uroš Pogačnik
4., 5.
petek
0. ura Magda Brus
5.
5., 6.
Janka Bergel
Pogačnik
sreda
0. ura Karmen Petrovčič
po dogovoru
Tatjana Savinšek
petek
0. ura Mateja Cuznar
Zadnik
ponedeljek 6. ura
3. - 9.
po dogovoru
4. - 9.
torek, sreda: po
dogovoru
po dogovoru
4. - 6.
4. - 6.
4. - 6.
5. - 9.
po dogovoru
Alenka Mirtič
Dolenec
Bruna Pirih
6.
6. - 9.
6. - 9.
Mateja Cuznar
Zadnik
Andreja Jalen
po dogovoru
Mojca Narad
sreda
7. ura Joško Subotić
po dogovoru
Fani Henökl
4. - 6.
po dogovoru
Monika Legat Mežek
7. - 9.
po dogovoru
Bruna Pirih
6.
po dogovoru
Mojca Čušin
6.
po dogovoru
Mojca Čušin
6. - 9.
po dogovoru
Klemen Klemenc
19
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
INTERESNA
DEJAVNOST
PODJETNIŠKI
KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
ZGODOVINSKO
RAZISKOVALNI
KROŽEK
DVORANSKI HOKEJ
LIKOVNE
DELAVNICE
POKLICNI KROŽEK
VESELA ŠOLA
52. LOGIKA
53. ELASTOMOBILI
54. VERIŽNI
EKSPERIMENTI
55. PREGLOVO
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA KEMIJE
56. TEKMOVANJE IZ
ZNANJA O
SLADKORNI
BOLEZNI
57. MATEMATIČNE
URICE
58. TEKMOVANJE IZ
ZNANJA
ANGLEŠKEGA
JEZIKA
59. PRIPRAVE NA
NPZ-LIKOVNA
UMETNOST
60. PRIDOBIVAM
DELOVNE NAVADE
61. MEDRAZREDNE
TEKME
62. TEKMOVANJE IZ
ZNANJA IN VEŠČIN
TEHNIKE
RAZRED
ČAS IZVAJANJA
MENTOR
6. - 9.
po dogovoru
Aljoša Žnidar
6. - 9.
6. - 9.
7. - 9.
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
Urška Willewaldt
Maja Kamenščak
Bojana Osenk
Martinjak
6. - 9.
6. - 9.
ponedeljek
torek, A urnik
8. - 9.
7. - 9.
Sabina Rekar
Jožica Urukalo
7. - 9.
7. - 9.
9.
po dogovoru
ponedeljek, A urnik
0. ura
sreda
0. ura
po dogovoru
po dogovoru
8., 9.
po dogovoru
Magda Kosič
8., 9.
po dogovoru
Saša Femc Knaflič
6. - 9.
torek
8., 9.
8.razred-pet.,B 0.ura Urška Willewaldt
9.razred-pon.,B 6.ura
9.
sreda, A urnik
6. - 9.
po dogovoru
Lilijana Olup
6., 7.
po dogovoru
Darja Ambrožič
6. - 9.
po dogovoru
Špela Gregorčič
20
6. ura Gaber Klinar
6. ura Linda Ropret
Jožica Urukalo
Goran Ilić
Goran Ilić
6. ura Laura Čebulj Cenc
6.ura Linda Ropret
63.
INTERESNA
DEJAVNOST
TEKMOVANJE IZ
SLOVENSKEGA
JEZIKA
RAZRED
7. - 9.
ČAS IZVAJANJA
po dogovoru
21
MENTOR
Maja Pirija
Predmetnik
OBVEZNI
ŠTEVILO UR TEDENSKO PO RAZREDIH
PROGRAM
PREDMET
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
Tuji jezik
2
2
2
3
4
4
3
3
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Glasbena umetnost
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
Družba
2
3
Geografija
1
2
1,5
2
Zgodovina
1
2
2
2
Domovinska in državljanska kultura in etika
1
1
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
2
2
Kemija
2
2
Biologija
1,5
2
Naravoslovje
2
3
Naravoslovje in tehnika
3
3
Tehnika in tehnologija
2
1
1
Gospodinjstvo
1
1,5
Šport
3
3
3
3
3
3
2
2
2
Izbirni predmeti
2/3
2/3
2/3
Oddelčna skupn.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Št. predmetov
6
7
7
8
9
11
12/13/14 14/15/16 12/13/14
Št. ur tedensko
20
23
24
23,5 25,5 25,5
27/28
27,5/28,5 27,5/28,5
Št. tednov pouka
35
35
35
35
35
35
35
35
32
DNEVI
Število dni letno
DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Št. tednov dejav.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RAZŠIRJENI PROGRAM
Neobvezni IP
Prvi tuji jezik
2
Drugi tuji jezik
2
2
2
Drugi tuji jezik LUM,
2/1
2/1
2/1
RAČ, ŠPO, TEH
Dodatna pomoč
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Dop. in dod. pouk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Interesne dejav.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če se s tem strinjajo njegovi starši.
22
Varna pot v šolo in šolski prevozi
VARNA POT V ŠOLO
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Če pločnika ni, naj hodi po
levi strani ceste v nasprotni smeri, kot poteka promet. Učenci prvih in drugih
razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku,
naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Učence 1. razreda v šolo in iz šole
spremljajo starši ali oseba, ki ima pisno pooblastilo staršev.
AVTOBUS
RELACIJA ODHOD
Hrušica – šola
7.55 – 2 avtobusa (VS)
(1 vozi po stari cesti, odhod 7.48 pred bolnico)
šola – Hrušica
vsak dan: 12.05 , 12.55, 14.05
Pl. pod Golico – šola
šola – Pl. pod Golico
postaja zdravstveni dom-Pl. pod Golico
7.55 (VS)
12.55 (VS)
14.20 (VS)
KOMBI
Relacija
Odhod
Dan v tednu
Pl. pod Golico -šola 7.00
vsak torek
sreda (le urnik B)
vsak petek
Šola-Pl. pod Golico 14.05
vsak ponedeljek, torek, sredo,
četrtek
Šola-Pl. pod Golico 14.55
vsak ponedeljek, torek, sredo,
četrtek
petek (le urnik A)
2
1
6
8
Število otrok
2
1
Kombi bo vozil učence iz Planine pod Golico, ki so v 5., 7., 8. in 9. razredu OŠ v
dnevih, ko zaradi urnika ne morejo uporabljati rednega avtobusnega prevoza.
Avtobus ob 7.48 pelje izpred bolnice po stari poti čez Hrušico in ob 7.55 nazaj po
glavni cesti do šole. Avtobusi ob 12.05, 12.55 in 14.05 prav tako vozijo izpred šole
proti Hrušici po stari cesti.
Šolske prevoze za učence izvaja podjetje ALPETOUR.
Vozni red bomo med šolskim letom usklajevali s šolskim urnikom, ker učenci v septembru še lahko spreminjajo izbiro izbirnega predmeta.
23
Pravila šolskega reda
DOGOVORJENA PRAVILA V SKLADU Z IZBRANIMI VREDNOTAMI
SPLOŠNA PRAVILA
V šolo prihajamo 10 minut pred začetkom pouka.
Skrbimo za red in čistočo.
Obuti smo v copate in dostojno oblečeni (brez pokrival ...).
Pospravljamo za sabo.
Gibljemo se umirjeno.
Ne uničujemo stvari.
Ne »stikamo« po tujih stvareh.
Ne žvečimo
V času vzgojno izobraževalnega procesa je prepovedana uporaba mobilnih telefonov ter drugih AV in tehničnih pripomočkov. Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena
po predhodnem dogovoru z učiteljem.
Zadrževanje v prostorih, ki niso namenjeni druženju učencev, ni dovoljeno ( WC,
kletni prostori ...).
Vsak učenec je sam odgovoren za svojo lastnino.
Prinašanje hrane in pijače, ki ni vnaprej dogovorjeno z učiteljem, ni dovoljeno.
PRAVILA V UČILNICI
Pripravimo stvari za pouk oz. predmet, ki sledi.
Se spoštljivo in kulturno vedemo:
• poslušamo drug drugega,
• sodelujemo in smo drug do drugega strpni,
• se ne pretepamo,
• ne kričimo,
• z dvigom roke prosimo za besedo,
• učilnice na zapuščamo brez dovoljenja učitelja,
• ob zvonjenju smo na svojem mestu v razredu.
Upoštevamo pravila hišnega reda oz. razredna pravila (skrbimo za red in čistočo,
nosimo copate, pospravljamo za sabo, ne tekamo po razredu, ne uničujemo stvari,
ne »stikamo« po tujih stvareh, ne žvečimo).
Zaradi varnosti učenci odpirajo okna le v prisotnosti odrasle osebe.
24
PRAVILA NA HODNIKIH
• ne tekamo in ne divjamo,
• ne kričimo,
• se ne prerivamo - smo strpni,
• upoštevamo druga pravila lepega vedenja – uporabljamo prijazne besede, ne jemo
ali pijemo po hodnikih,
• upoštevamo učiteljeva opozorila.
PRAVILA V JEDILNICI
• se kulturno hranimo,
• čakamo v vrsti, se ne prerivamo,
• ne mečemo hrane,
• ne kričimo,
• pospravljamo za sabo,
• torbe pred odhodom na malico pustimo v učilnici, kjer smo imeli pouk,
• upoštevamo druga pravila lepega vedenja (ne divjamo, nismo v jaknah, čevljih,
pokriti s kapuco ali kapico, uporabljamo vljudnostne besede, se spoštljivo vedemo
do kuharic in ostalih).
PRAVILA V KNJIŽNICI
• molčimo ali govorimo tiho, če je to potrebno,
• pri izposoji strpno upoštevamo vrstni red,
• imamo spoštljiv odnos do knjig (ne mečemo knjig, jih ne trgamo, ne pišemo po
knjigah, knjige vrnemo pravočasno, knjige, ki si jih ne bomo izposodili, vrnemo na
ustrezno mesto),
• upoštevamo druga pravila lepega vedenja (imamo spoštljiv odnos do knjižničarja in
obiskovalcev knjižnice, uporabljamo vljudnostne besede, pozdravljamo).
PRAVILA NA PRIREDITVAH
Se kulturno obnašamo:
• ne vstajamo,
• kulturno sedimo,
• ne zamujamo,
• nimamo žvečilnih gumijev,
• imamo izklopljene telefone,
• ne klepetamo.
25
PRAVILA V ŠOLI V NARAVI
• upoštevamo navodila učiteljev in spremljevalcev,
• upoštevamo hišni red.
NA EKSKURZIJAH IN DRUGIH DNEVIH DEJAVNOSTI
Se kulturno vedemo:
• ne kričimo in ne preklinjamo,
• sami poskrbimo za svoje osebne predmete,
• nahrbtnike puščamo v prtljažniku avtobusa (prva triada po dogovoru z učiteljem),
• na avtobusu ne vstajamo, se ne presedamo in smo pripeti z varnostnim pasom,
• odpadke pospravimo za sabo,
• s svojim vedenjem ne ogrožamo sebe in drugih udeležencev dejavnosti,
Upoštevamo navodila voznika, učitelja in poslušamo razlago vodiča.
Pri sebi imamo dogovorjeni material (npr. delovne liste, pisala ...). Učenci začenjajo
in zaključujejo ekskurzijo pred šolo, kar pomeni, da ob koncu izstopijo na predhodnih postajah le s pisnim dovoljenjem staršev..
ŠOLSKI PREVOZ
Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se morajo učenci vesti kulturno, v avtobus ali kombi učenci vstopajo mirno in brez prerivanja. Med vožnjo ne
motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo sebe in drugih.
KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
LAŽJE KRŠITVE:
• učenec ne spoštuje osebnosti drugega,
• učenec uporablja neprijazne in nespoštljive besede,
• učenec se posmehuje manj uspešnim,
• učenec ne upošteva učiteljevih navodil za izvedbo učnega procesa,
• učenec žveči ali uživa hrano med poukom,
• učenec moti delo učitelja in sošolcev,
• učenec odklanja sodelovanje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev,
• učenec neopravičeno izostaja od pouka do 5 ur,
• učenec uporablja mobilni telefon in druga AV sredstva (iPad, iPod, mp3 …) v času
pouka,
• učenec ne upošteva pravil v jedilnici, ima nespoštljiv odnos do hrane.
26
TEŽJE KRŠITVE:
• ponavljajoče istovrstne kršitv dogovorjenih pravil šolskega reda,
• neopravičeni izostanki nad 5 ur,
• uporaba pirotehničnih sredstev in drugih zdravju nevarnih stvari in snovi v šoli, na
zunanjih šolskih površinah in ostalih šolskih dejavnostih,
• izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
• namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme
drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
• kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
• popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, uničevanje in popravljanje
uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov,
• verbalni in/ali fizični napa na drugo osebo,
• kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola,
drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v
času vzgojno-izobraževalnega procesa,
• prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času vzgojno-izobraževalnega procesa,
• spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
• zapuščanje šolskega okoliša v času vzgojno-izobraževalnega procesa,
• objava neprimernih vsebin na svetovnem spletu, povezanih z udeleženci vzgojno-izobraževalnega dela.
POSTOPEK REŠEVANJA VZGOJNE PROBLEMATIKE:
Razrednik v sodelovanju z učiteljem, pri katerem učenec krši šolska pravila, vzgojno
problematiko rešuje sprva s potrebnimi RAZGOVORI in sicer:
- učitelj (pri katerem se je kršitev dogodila) - učenec
- učitelj (…) - učenec - razrednik (+ po potrebi ŠSS)
- učitelj (…) - učenec - razrednik - starši učenca
V primeru, da se kršitve s strani učenca nadaljujejo, razrednik uporabi vzgojne
ukrepe za LAŽJE in nato TEŽJE kršitve.
Če učenec svojega vedenja ne spremeni in nadaljuje s kršitvami, razrednik predlaga
izrek 1. VZGOJNEGA OPOMINA in ga posreduje učiteljskemu zboru.
V kolikor učiteljski zbor učencu izreče vzgojni opomin, razrednik v sodelovanju z
razrednim zborom za učenca izdela IVN, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo šola izvajala.
Prav tako vodi evidenco o VSEH razgovorih ter vzgojnih ukrepih, ki jih je učenec
prejel, ter o tem obvešča starše učenca.
27
Učencu vzgojni opomin izroči t. i. vzgojni aktiv, ki ga sestavljajo: razrednik, učitelj
predlagatelj, drug učitelj, predstavnik ŠSS ter predstavnik vodstva šole.
V primeru, da kljub vsem vzgojnim ukrepom in dejavnostim, ki jih izvaja šola v okviru IVN in tudi sicer, učenec še vedno krši pravila šolskega reda, se mu izreče 2.
VZGOJNI OPOMIN. Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni opomin
v posameznem šolskem letu, obvesti o tem, da lahko učenca po izrečenem tretjem
vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.
V izjemnih primerih hujših kršitev pravil šolskega reda, se lahko vzgojni opomin izreče takoj, tj. ob prvi kršitvi. O tem odloča učiteljski zbor.
Vzgojni opomini so določeni s Pravilnikom o vzgojnih opominih v OŠ.
V primeru kraje, prinašanja nevarnih snovi, predmetov, drog in ob hudih oblikah
nasilja razrednik o tem obvesti starše, vodstvo šole pa po potrebi obvesti policijo,
CSD ali druge zunanje institucije.
V primeru, da učenec šolo obiskuje 10. šolsko leto, postopki ob kršenju pravil ne
veljajo; v skladu s 55. členom Zakona o osnovni šoli, lahko učiteljski zbor odloči, da
zaradi oviranja vzgojno- izobraževalnega dela učenca izključi.
POSLEDICE KRŠITEV PRAVIL
RAZGOVOR
V skladu z vrednotami, izpostavljenimi v VN, bo razgovor osnovna metoda reševanja kakršnihkoli konfliktov. Na šoli se bomo še naprej trudili, da bomo reševali konflikte in spore takoj, ko nastopijo. Osnovo dobrega medsebojnega sodelovanja na relaciji šola - učenec - starši vidimo v konstruktivni komunikaciji, kjer vsak udeleženec
prevzame svoj del odgovornosti.
PORAVNAVA POVZROČENE ŠKODE
Ob namerni povzročitvi materialne škode je potrebno škodo poravnati.
VZGOJNI OPOMIN
Učiteljski zbor izreče vzgojni opomin učencu, ki je s svojim vedenjem ali dejanjem
huje kršil Pravila šolskega reda, pred tem pa so bili uporabljeni vsi zgoraj navedeni
postopki vzgojnega ukrepanja glede na vzgojni načrt osnovne šole. Vzgojni opomin
se v nekaterih primerih lahko izreče tudi takoj, kadar razrednik v sodelovanju s šolsko svetovalno službo in ravnateljem presodi, da posledice kršitve tako grobo posegajo v integriteto posameznika, skupine ali šole kot celote, da ne bi imelo smisla
uporabiti vseh prej naštetih oblik vzgojnega delovanja. Dokončno o tem odloči
učiteljski zbor
28
RESTITUCIJA
je metoda poravnave povzročene škode. Pri tem ne gre v prvi vrsti za materialno
škodo, čeprav tudi ta ni izvzeta, pač pa v večji meri za škodo, ki jo učenci povzročijo na etičnem, socialnem in psihološkem področju. Pri restituciji naj bo poravnava
smiselno povezana s povzročeno etično, psihološko, socialno ali materialno škodo.
Kadar učenec ne more poravnati škode neposredno, jo lahko nadomesti na področju, na katerem je bila škoda povzročena. To ponuja veliko več možnosti izbire. Na
primer, če je učenec poškodoval šolsko imovino, ga lahko povprašamo, kaj bi bil
pripravljen storiti za boljšo materialno urejenost šole. Če se je škoda zgodila na področju medsebojnih odnosov, lahko premisli, kako bi lahko prispeval k boljšim medsebojnim odnosom v skupnosti.
MEDIACIJA
je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe, posrednika oziroma mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega
spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in čustva, izmenjajo stališča ter poskušajo
najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji prevzamejo udeleženci odgovornost za rešitev nastalega konflikta. Mediacija pomaga pri vzpostavljanju odnosov
medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Mediator, posrednik v sporu, je lahko vrstnik ali odrasla oseba. Prevzema le vlogo mediatorja in ne posega v samo reševanje
problema, čeprav modro ponudi potrebno pomoč. Pomembna značilnost vrstniške
mediacije je, da je proces mediacije v celoti v rokah učencev: izvajajo ga učenci za
učence, toda s pomočjo mentorja. To je dragocena izkušnja za strani v sporu in za
vrstnike mediatorje. Mediatorje je potrebno ustrezno usposobiti. Mediacija izboljšuje
splošno socialno klimo v šoli, povečuje občutek zaupanja in pripadnosti, prijateljstva in obvladovanja konfliktnih situacij. Šola postane bolj varen in ustvarjalen kraj.
Mediacija povečuje spretnosti učencev pri izgradnji dobrih medsebojnih odnosov ter
pomaga ponotranjiti pomembne družbene vrednote.
MEDIACIJA IN RESTITUCIJA sta načina reševanja sporov in problemov. Vzgojitelj
bo v primeru, da učenec zavrača možnosti, ki jih ponujata mediacija in restitucija,
odločil o posledicah kršitev v skladu z dogovori in s pravili šolskega reda. V nekaterih izjemnih primerih je glede na okoliščine kljub sočasno izvedeni mediaciji ali restituciji učencu lahko izrečen tudi formalni vzgojni opomin. Temeljna načela mediacije
in restitucije so:
- za učenca sta mediacija in restitucija prostovoljna, ponujena možnost. Lahko se
odloči ali pa ne, da bo skušal reševati spor ali odpraviti posledice svojih neustreznih
dejanj na ta način;
- mediacija in restitucija sta priložnosti za učenje novih vzorcev vedenja in popravo
napak;
- spodbujata pozitivno vedenje in poudarjata vrednote; ne spodbujata obrambnega
vedenja, kar storita kritika in kaznovanje;
- zahtevata odločitev in napor učenca;
- ni kaznovalca, učenci ustvarjalno rešujejo spor ali problem;
- vpletene strani sprejmejo rešitev problema oz. nadomestilo povzročene škode.
.
29
Če je učencem dovoljeno napraviti in popravljati napake, je večja verjetnost, da
bodo pripravljeni spreminjati vedenje, da bodo izgrajevali pozitivno samopodobo in
samospoštovanje, da bodo lažje razumeli napake drugih in razvijali svojo strpnost.
POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo ter vedenje, ki izstopa v pozitivni smeri, prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Učiteljski zbor lahko oddelek, ki s svojim vsestranskim pozitivnim delovanjem izstopa, nagradi.
Učenci in učitelji bomo dogovorjena pravila spoštovali.
Dogovorjena pravila so nujna, ker smo dolžni zaščititi varnost naših učencev,
delavcev šole in šolskega inventarja.
30