Poročilo terciarnega programa 2014 - Univerzitetni rehabilitacijski

Comments

Transcription

Poročilo terciarnega programa 2014 - Univerzitetni rehabilitacijski
T10Obrazec 1
POROČILO
O REALIZACIJI TERCIARNEGA PROGRAMA
V OBDOBJU 1-12/2014
za izvajalca:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije - Soča
1. Pisno poročilo o realizaciji terciarnega programa (Priloga 1)
2. Izpolnjeni obrazci o realizaciji terciarnega programa (Priloga 2)
V Ljubljani, dne 23. februarja 2015
Podpis odgovorne osebe:
mag. Robert Cugelj
Generalni direktor
2
TE R C IAR I
1. PROGRAM UČENJA
Specializacije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Ortopedska kirurgija
Splošna kirurgija
Nevrologija
Pediatrija
Otroška nevrologija
Plastična, estetska in rekonstrukcijska kirurgija
Revmatologija
Medicina dela, prometa in športa
Interna medicina
Klinična psihologija
2. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POSEBNA ZNANJA
3. PROGRAM RAZVOJA IN RAZISKOVANJA
3
2. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POSEBNA ZNANJA
1.
25. dnevi rehabilitacijske medicine: KLINIČNE SMERNICE V FIZIKALNI IN
REHABILITACIJSKI MEDICINI
Vrsta prireditve: konferenca z mednarodno udeležbo
Strokovni vodji prireditve: prof. dr. Helena Burger, dr. med., doc. dr. Nika Goljar, dr. med.
25. dnevi rehabilitacijske medicine so bili namenjeni zdravnikom specialistom in
specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije,
travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem ter ostalim
strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji.
Namen izobraževanja je bil seznaniti udeležence s pomenom kliničnih smernic za posamezne
člane rehabilitacijskih timov in za rehabilitacijo oseb z različnimi okvarami, pregledom
obstoječih smernic v tuji literaturi in možnostjo njihovega prenosa in uporabe v Sloveniji.
Namen smernic je zmanjšati razlike pri obravnavi bolnikov v različnih zdravstvenih
ustanovah oziroma na različnih območjih neke države ter premostiti razhajanja s sodobnimi
znanstvenimi spoznanji in vsakodnevno klinično prakso.
Organizator: URI – Soča v sodelovanju s Katedro za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
MF v Ljubljani
Datum:
začetek: 14. 3. 2014 (8.45 – 18.15)
konec: 15. 3. 2014 (8.30 – 13.30)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci:
prof. Anthony Ward (Velika Britanija), doc. dr. Nika Goljar, dr. med., prim. mag. Rajmond
Šavrin, dr. med., asist. Nataša Puzić, dr. med., mag. Klemen Grabljevec, dr. med., Marjeta
Ferjančič, dr. med., prof. dr. Helena Burger, dr. med., Bogdana Sedej, dr. med., asist. mag.
Duša Marn Vukadinovič, dr. med., prof. Amiram Catz (Izrael), asist. dr. Nataša Kos, dr. med.,
asist. Anja Udovčić Pertot, dr. med., asist. Katarina Tonin, dr. med., asist. Helena Jamnik, dr.
med., Maja Kozlevčar, dr. med., prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., doc. dr. Primož Novak, dr.
med., doc. dr. Metka Moharić, dr. med., Martin Zorko, dr. med., asist. mag. Katja Groleger
Sršen, dr. med., doc. dr. Marija Zaletel, dr. Urška Puh, dipl. fiziot., Zdenka Pihlar, dipl. del.
ter., dr. Barbara Starovasnik Žagavec, spec. klin. psih., mag. Nada Žemva, spec. klin. log.,
Vanja Skok, dipl. soc. del., Maja Mlakar, dipl. inž. ort. in prot.
Udeleženci: 21 iz URI – Soča, 64 zunanjih, 9 tujih, 26 predavateljev (2 iz tujine)
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
9 KT pasivni, 13,5 KT aktivni
4
2.
OSNOVNI TEČAJ PLAVANJA PO KONCEPTU HALLIWICK
Vrsta prireditve: tečaj
Vodja prireditve: asist. mag. Katja Groleger Sršen, dr. med.
Tečaja se je udeležilo 14 udeležencev: prostovoljci, ki pomagajo pri izvajanju programa
plavanja po konceptu Halliwick, nekaj staršev ter strokovnih delavcev na OŠ. Na izpit za
priznano osnovno stopnjo se lahko prijavijo po opravljenem 20 urnem praktičnem delu v
bazenu na priporočilo mentorja, ki nadzira njihovo delo.
Udeleženci so bili z izvedbo tečaja in pridobljenim znanjem zelo zadovoljni. Skupina se med
seboj dobro povezala in strokovno primerno pripravila zaključno nalogo (samostojno
planiranje aktivnosti v bazenu za udeležence tečaja in v drugem delu tudi za otroke).
Organizator: URI – Soča
Datum:
začetek 1. del 11. – 12. 1. 2014 (od 9.00 do 16.00)
konec: 2. del 8. – 9. 2. 2014 (od 9.00 do 16.00)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: asist. mag. Katja Groleger Sršen, dr. med., Marta Božič, dipl.fizot.
Udeleženci: 14 zunanjih
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
20 pasivni, 20 aktivni
- za druge zdravstvene delavce: /
5
3.
FUNKCIJSKO USPOSABLJANJE S POMOČJO GLASBE FUNB
Vrsta prireditve: učna delavnica
Vodja prireditve: Zdenka Pihlar, dipl. del. ter.
FUNB je zasnovan na treh pristopih – razvojno nevroleškem, senzorni integraciji in pa pristop
motoričnega učenja. Namenjen je bolnikom z okvaro osrednjega živčevja. Glasba je
terapevtski medij, cvilj delavnice pa je bil da se s pomočjo ritmično ponavljanjočih gibalnih
vzorcev vzpostavi večja kontrola trupa, koordinacija obeh polovic telesa…
Program FUNBa je zasovala Zdenka Pihlar, učne delavnice je bil vzpostavitev metode kot
redna oblika terapevtske obravnave v delovni terapiji na URI Soča in širše v slovenskem
Organizator:
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije v sodelovanju z URI – Soča
Datum in lokacija:
Modul I – DSO Ljutomer, 8. – 9. 3. 2014
Modul II – DSO Ljutomer , 11. – 12. 4. 2014 , DSO Ljutomer
Modul II – 23. – 24. 5. 2014, DSO Ormož
Modul III – 27. 6. 2014 , DSO Murska Sobota
Modul III – 30. 6. 2014, URI SOČA
Izvajalci: Zdenka Pihlar
Udeleženci: 10 zunanjih
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: Zbornica DT – 5 ECTS
6
4.
SESTANEK UEMS PRM SECTION AND BOARD
Vrsta prireditve: sestanek
Koordinator: prof. dr. Črt Marinček, dr. med.
Po enajstih letih je bil redni sestanek najvišjega strokovnega evropskega foruma za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino ponovno organiziran v Sloveniji. Število udeležencev in
sodelujočih držav je bilo še enkrat večje kot marca 2003.
V četrtek, 27. 3. 2014 in soboto, 29. 3. 2014 je delo na Bledu potekalo na ustaljen način v treh
delovnih telesih, in sicer v Evropskem odboru FRM za standardizacijo specialističnega znanja
(programi specializacij in evropski izpiti), odboru za klinično akreditacijo rehabilitacijskih
programov in odboru za poklicne in kompetenčne zadeve FRM.
V petek, 28. 3. 2014 je celodnevno potekalo delo v URI – Soča, pri tem pa so se vsi delegati,
podrobno glede na svoje specifične interese, seznanili z rutinskimi programi in novitetami v
naši ustanovi.
Organizator: URI – Soča
Datum:
začetek: 27. 3. 2014 (9.00 – 18.00)
konec: 29. 3. 2014 (9.00 – 13.00)
Kraj: Bled, URI – Soča
Udeleženci: 63 iz tujine, 3 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
7
5.
IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
Vrsta prireditve: seminarji
Vodje prireditve: mag. Karl Destovnik, dr. Aleksandra Tabaj, Valentina Brecelj, mag.
Zdenka Wltavsky
Novela Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) določa, da
se strokovni delavci, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, strokovni delavci v
invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih ter člani rehabilitacijskih komisij iz 28. člena
zakona vsako leto strokovno izobražujejo in pridobivajo nova znanja s področja zaposlitvene
rehabilitacije. Udeležba na strokovnem izobraževanju je obvezna za vse strokovne delavce, ki
izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, in za člane rehabilitacijskih komisij najmanj
dvakrat letno. Strokovna izobraževanja s področja zaposlitvene rehabilitacije izvaja Združenje
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZIZRS), pri
izvajanju izobraževanj pa sodeluje tudi Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo URI
SOČA (v nadaljevanju RCZR).
V letu 2014 je bilo izvedenih 7 enodnevnih seminarjev:
- 6. 3. 2014 v Ljubljani: Duševne motnje – potek zdravljenje, rehabilitacija,
- 27. 3. 2014 v Ljubljani: Socialna zakonodaja in pravice uporabnikov v zaposlitveni
rehabilitaciji,
- 15. 5. 2014 v Ljubljani: Odvisnost od psihoaktivnih substanc, alkohola in zdravil ter
duševno zdravje,
- 23. 10. 2014 v Ljubljani: Dvig kompetenc za zaposlovanje invalidov,
- 16.10.2014 v Mariboru: Invalidnost in rehabilitacijski proces,
- 6. 11. 6. 2014 v Ljubljani: Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje motivacijskega
intervjuja,
- 18. 12. 2014 v Mariboru: Zakonodajni in sistemski okvir zaposlitvene/poklicne
rehabilitacije.
Organizatorji: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, URI – Soča, Razvojni
center za zaposlitveno rehabilitacijo
Datum: sedem seminarjev v letu 2014 (9.00-15.00)
Kraj: Ljubljana in Maribor
Izvajalci: različni po programih seminarjev
Udeleženci: 25-30/na seminar
8
6.
MODUL FRM ZA SPECIALIZANTE DRUŽINSKE MEDICINE
Vrsta prireditve: učna delavnica
Vodja: asist. dr. Primož Novak, dr. med.
Namen učnih delavnic je bil seznaniti specializante družinske medicine s predpisi,
regulativo, metodami, postopki in možnostmi na področju fizikalne medicine in rehabilitacije
v Sloveniji. Spoznali so osnove racionalnega odločanja za izvajanje fizikalne terapije in
rehabilitacije. Poleg tega so jim bile predstavljene strokovne smernice na osnovi na dokazih
sloneče medicine na tem področju. Dobili so smernice za spremljanje kakovosti izvajanja
postopkov fizikalne medicine in rehabilitacije.
Organizator:
Katedra za družinsko medicino MF, UL, URI – Soča
Datum: 14. 2. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci:
asist. dr. Primož Novak, dr. med., Marko Rudolf, dipl. fizioter., Janja Poje, dipl. del. ter.,
Slavica Bajuk, dipl. fizioter., Aleksander Zupanc, dipl. fizioter., Mira Barič, dipl. del. ter.
Udeleženci: 30 zdravnikov družinske medicine
9
7.
OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI ZA VOŽNJO AVTOMOBILA
Vrsta prireditve: seminar
Strokovni vodja prireditve: prof. dr. Anton Zupan, dr. med.
Namen seminarja je bil celovit prikaz postopkov in načinov ocenjevanja sposobnosti za
vožnjo avtomobila. Vožnja avtomobila je spretnost, ki zahteva koordinirano senzorično in
motorično aktivnost v nevarnem okolju z uporabo drage opreme. Za varno in zanesljivo
vožnjo je potrebno ustrezno telesno in duševno zdravje. Vožnja avtomobila je kompleksna
zadeva, ki zahteva sposobnosti in spretnosti v različnih situacijah (vremenski pogoji, gostota
prometa, vrsta cest). Obstaja veliko ocenjevalnih postopkov in testov za oceno vozniške
sposobnosti zdravih oseb, kot so testi fizične sposobnosti, senzorike in kognitivnih
sposobnosti. Ocenjevanje vozniške sposobnosti bolnih ali invalidnih oseb je še bolj
kompleksno in zahtevno. Ko nastopi določena bolezen ali poškodba, vprašanje glede
nadaljnje vozniške sposobnosti ni odvisno samo od diagnoze, temveč predvsem od
funkcionalnih posledic bolezni ali poškodbe. V zaključni obravnavi smo ocenili stanje na
področju ocenjevanja vozniške sposobnosti v Sloveniji, tako zdravih kot invalidnih oseb.
Ocenili smo stanje glede varnosti v cestnem prometu in določili postopke za izboljšanje le-te.
Izpostavili smo tudi probleme zakonodaje na tem področju ter določili smernice za nadaljnje
delo.
Seminar je bil namenjen strokovnemu osebju, ki sodeluje pri izvajanju ocenjevanja vozniške
sposobnosti in ki kakorkoli drugače vodi osebe, ki se vključujejo v promet: zdravnikom
specialistom medicine dela, prometa in športa, zdravnikom družinske medicine in zdravnikom
drugih specialnosti, pripravnikom, specializantom, psihologom, delovnim terapevtom,
tehničnim strokovnjakom za predelavo avtomobilov in za oceno ustreznosti predelav,
inštruktorjem praktične vožnje, članom svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
policistom, sodnikom itd.
Organizator: URI – Soča
Datum: 14. in 15. 2. 2014
Kraj: URI – Soča
Udeleženci: 97
10
8.
VKLJUČEVANJE OTROK Z ZMANJŠANO ZMOŽNOSTJO GIBANJA V
PROGRAME OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Vrsta prireditve: seminar z delavnicami
Vodja prireditve: prim. Hermina Damjan, dr. med.
Otroci, ki imajo učne in gibalne težave potrebujejo za uspešno delo v šoli sebi primerne
prilagoditve. Še prej pa moramo biti zmožni prepoznati težave, jih voditi in svetovati VVR.
Seminar bo ponudil teoretične osnove problemov otrok z branjem, pisanjem in učenjem
nasploh, pravice iz zakonodaje.
Po zaključenem seminarju z delavnicami so udeleženci pridobili znanja o specifičnih učnih
težavah ter prilagajanju učnega procesa otrokovim zmožnostim.
Organizator: URI – Soča
Datum:
17. 4. 2014 (8.30-16.45)
18. 4. 2014 (9.00 – 14.00)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci:
Damjan H., Groleger Sršen K., Pibernik M., Pirnat B. Logar S., Zadel A., Kruh Ipavec j.,
Bečan T., Babnik T., Andlovic T., Vovk N., Korošec B., Pihlar Z., Korelc S., Brezovar D.,
Vrečar I., Marot V., Nemanič I., Čušin A., Filipčič T., Markun Puhan N.)
Udeleženci: 52 zunanjih, 1 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije: v postopku
- za druge zdravstvene delavce: /
11
9.
OSNOVNI BOBATH TEČAJ
Vrsta prireditve: tečaj
Vodji prireditve:
Tatjana Jeglič, dipl. fiziot., IBITA inštr., Metka Zalar, dipl. fiziot.
Osnovni Bobath tečaj za odrasle z nevrološko simptomatiko je potekal v treh modulih v
obdobju 4-5 mesecev:1. modul traja 8 zaporednih dni in je sestavljen iz teoretičnih predavanj,
laboratorijskih vaj (praktične vaje na udeležencih), vsakodnevne obravnave nevrološkega
pacienta v parih, pod nadzorom inštruktorja ter demonstracije ocenjevanja in obravnave
nevrološkega pacienta s strani inštruktorja.
2. modul je sestavljen iz samostojnega dela udeleženca med modulom 1 in 3 ter predstavlja
klinično osnovan projekt (delo z nevrološkim pacientom - poročilo o primeru) ter kratko
seminarsko nalogo. Le to udeleženec predstavi na 3 modulu.
3. modul traja 7 zaporednih dni in je sestavljen iz praktičnih in teoretičnih predavanj/vaj,
vsakodnevne obravnave nevrološkega pacienta v parih pod nadzorom inštruktorja, demo
predstavitve inštruktorja ter praktičnih delavnic.
Udeležencem smo ponudili priložnost, da pridobijo razumevanje filozofije in nevrofiziološke
osnove na katerih temelji Bobath koncept. Razvijanje sposobnosti udeležencev za uporabo
Bobath koncepta pri ocenjevanju in terapiji pacientov z nevrološko disfunkcijo (možganska
kap, nezgodna poškodba možganov, MS,...). Razvijanje praktičnih veščin udeležencev in
sposobnost opazovanja, analize gibanja in facilitacije gibanja. Zagotavljanje možnosti za
razvijanje sposobnosti kliničnega razmišljanja veščin reševanja problemov pri obravnavi
nevrološkega pacienta. Razvijati sposobnost opisovanja in merjenja nevrološke disfunkcije in
vpliv rehabilitacijske intervencije po principih obravnave Bobath koncepta (fizioterapija,
delovna terapija). Povezovanje trenutne nevrofiziološke teorije, ki temelji na strokovnih
dokazih in klinične prakse.
Organizator:
Center fizoterapija Ljubljana – Tatjana Jeglič s.p. v sod. z URI – Soča
Datum:
1. - 10. 3. 2014 (prvi del),
26. 5. - 1. 6. 2014 (drugi del)
Skupaj 155 ur
Kraj: URI – Soča
Izvajalka: Tatjana Jeglič, dipl. fiziot., IBITA inštr.
Udeleženci: 12 zunanjih, 4 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
12
10.
PREMEŠČANJE PACIENTA
Vrsta prireditve: seminar z delavnico
Vodji prireditve:
organizacijski: Natalija Kopitar, dipl. med. sestra.
strokovni: Natalija Kopitar, dipl. med. sestra., Ksenija Karan, dipl. med. sestra
Sekcija MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti je, v sodelovanju z medicinskimi
sestrami URI – Soča, 6.3.2014 v prostorih URI-Soča organizirala strokovno srečanje z učno
delavnico z naslovom: »Premeščanje pacienta«.
Strokovnega srečanje z delavnico so se udeležile MS in ZT iz URI- Soča, zdravilišč (Krka,
Laško, Topolšica), VDC-jev, ZD Litija, SZŠ Ljubljana, UM – Fakulteta za zdravstvene vede
MB.
Ob zaključku srečanja smo udeležencem razdelili evalvacijske vprašalnike. Udeleženci so
strokovno srečanje z učno delavnico zelo pohvalili in povedali, da so pridobili nova znanja o
načinih premeščanja in pobiranja pacienta s tal, ter spoznali tudi nekatere nove pripomočke in
jih tudi sami skušali uporabiti. Napisali so tudi, da se tudi v bodoče želijo udeležiti podobnih
strokovnih srečanj in delavnic.
Organizator: URI – Soča v sodelovanju s Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški
dejavnosti
Datum: 6. 3. 2014 (9.00 do 16.00)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Tržan M., Petkovšek Gregorin R., Hočevar Posavec B, Dimnik Vesel Z., Kopitar
N., Starovasnik Žagavec B., Križnar A., Grabner P.
Udeleženci: 30 zunanjih, 5 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
13
11.
DELAVNICA SCIM O LESTVICI ZA OCENJEVANJE FUNKCIONIRANJA OSEB Z
OKVARO HRBTENJAČE
Vrsta prireditve: delavnica
Vodji prireditve: prof. dr. Helena Burger, dr. med., prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.
Delavnica je bila namenjena vsem članom rehabilitacijskega tima ter vsem, ki se na
primarnem in sekundarnem nivoju srečujejo z osebami z okvaro hrbtenjače.
Namen delavnice je bil seznaniti udeležence z lestvico za ocenjevanje funkcioniranja oseb po
okvari hrbtenjače - SCIM (Spinal Cord Impairment Measure). Lestvico in način ocenjevanja
ter njene psihometrične lastnosti je predstavil njen avtor Prof. Amiram Catz, MD, PhD (Head
of Department of Spinal Cord Rehabilitation, Clinical associate professor (PM&R), Sackler
Faculty of Medicine, Tel-Aviv University).
Sledila je vadba na posameznih primerih ter razprava.
14
12.
REHABILITACIJA BOLNIKOV PO AMPUTACIJI SPODNJIH UDOV
Vrsta prireditve: posvet
Vodja prireditve: prim. dr. Metka Prešern Štrukelj, dr. med.
Tim za rehabilitacijo oseb po amputaciji ugotavlja, da osebni zdravniki, medicinske sestre na
primarni ravni, fizio in delovni terapevti v bolnišnicah ter negovalno osebje, fizio in delovni
terapevti v DSO ne obvladajo ravnanja z osebami po amputaciji že pred prihodom na
rehabilitacijo in po odpustu. Enako bo to znanje koristilo zdravnikom in medicinskim sestram
oddelkov in bolnišnic kjer so hospitalizirani bolniki takoj po amputaciji, da podajo pravilna
navodila za delo v domačem okolju pacientu in družini. Ne poznajo postopkov oblikovanja
krna, preprečevanja kontraktur, tehnike pravilnega nameščanja in hoje s protezo.
Posvet je bil sestavljen iz teoretičnega dela-predavanje in praktičnega dela kjer smo
predstavili najpomembnejše postopke pri osebi po amputaciji. Udeleženci so dobili potrebna
znanja o ravnanju oseb po amputaciji spodnjega uda, o oblikovanju krna, preprečevanju
kontraktur na spodnjih udih in v krnu, ter o pravilni tehniki nameščanja proteze.
Organizator: URI – Soča
Datum: 21. 3. 2014 (9.00 do 14.00)
Kraj: URI - Soča
Izvajalci: Prešern Štrukelj M., Zupanc U., Polenšek Ivančič J., Sonc M., Zalar M., Drole S.,
Križnar A., Mikuletič M., Petkovšek Gregorin R., Stevanovič J., Potočnik Kodrun D., Ocepek
J.
Udeleženci: 26 zunanjih
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
3,5 pasivni, 4aktivni
- za druge zdravstvene delavce: /
15
13.
SENZOMOTORNA INTEGRACIJA, STIMULACIJA IN SNOEZELEN PRI
ODRASLIH Z OKVARO CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA
Vrsta prireditve: delavnica
Vodja prireditve: Maja Povše, viš. fizot.
Delavnica je vsebovala teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je bilo udeležencem
predstavljeno delovanje možganov in posledice motenj v njihovem delovanju. Spoznali so,
kako izvajati terapevtski program senzorne stimulacije, ob upoštevanju snoezelen koncepta,
pri osebah z motnjo senzorne integracije. V krajšem praktičnem delu so udeleženci
preizkušali kako delujejo njihova čutila.
V praktičnem delu so se spoznali z uporabo opreme, ki se nahaja v snoezelen prostoru in z
nekaj konkretnimi primeri, kako izvajati terapijo v snoezelen prostoru.
Organizator: URI – Soča
Datum:
11. 4. in 12. 4. 2014 (9.00 do 17.00)
18. 4. in 22. 5. 2014 (9.00 do 14.30)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Maja Povše, viš. fizot.
Udeleženci: 31 zunanjih, 7 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije: /
- za druge zdravstvene delavce: /
16
14.
CO-OP
Vrsta prireditve: seminar z delavnico
Vodja prireditve: asist. mag. Katja Groleger Sršen, dr.med.
CO-OP delavnica je bila usmerjena v pridobivanje dodatnega znanja o tem področju ter
učenje izvajanja terapevtskega programa:
− razumevanje teoretičnih osnov in kliničnih izkušenj pristopa CO-OP;
− razumevanje predpogojev, ki so potrebni vključevanje in sodelovanje otroka, družine
in terapevtov;
− uporabo COPM ali drugega ustreznega instrumenta za določitev stopnje sodelovanja
in uspešnosti otroka ter določanje ciljev obravnave;
− uporabo dinamične analize izvedbe aktivnosti za ugotavljanje otrokovih težav pri
izvedbi določeni aktivnosti;
− vodenje otroka pri uporabi strategije ˝Goal-Plan-Do-Check˝ in razvijanju kognitivnih
strategij za učenje;
− razumevanje in uporaba štirih načel CO-OP;
− razumevanje in uporaba tehnik vodenega odkritja;
− uporaba tehnik za posploševanje in prenos učenja strategij CO-OP iz terapevtskega
okolja v vsakdanje življenje.
Organizator: URI – Soča
Datum: 7. 3., 21. - 22. 3. 2014 in 4. – 5. 4. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: mag. Katja Groleger Sršen, dr.med., Claire Sangster, dipl. del. ter. (Zagreb)
Udeleženci: 15 zunanjih, 5 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
20 KT za aktivne in 20 KT za pasivne udeležence
- za druge zdravstvene delavce: /
17
15.
GRADED MOTOR IMAGERY
Vrsta prireditve: učna delavnica
Vodji prireditve: Zdenka Pihlar, dipl. del. ter. in Metka Zalar, dipl. fiziot.
Vsebina tečaja GMI – Graded Motor Imagery ; v slovenskem prevodu Stopnjevana Motorična
Predstava (SMP). Delavnica je bila izvedena v obliki predavanj in praktičnega dela. Poudarek
je bil na predstavitvi SMP in zgodovini razvoja, definiciji bolečine, ter paradigmi
neuromatrixa. V praktičnem delu je bilo udeležencem posredovano znanje – razločevanje leve
in desne strani telesa s pomočjo slikovnega gradiva in računalniškega programa, tehnik
miselne predstave posameznih gibov oziroma aktivnosti in terapije z ogledalom.
Organizator: URI – Soča
Datum: 9. – 10. 5. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Tim Beams, NOI Group London
Udeleženci: 28 zunanjih, 4 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
/
18
16.
POZNI ZAPLETI PRI BOLNIKIH Z OKVARO HRBTENJAČE
Vrsta prireditve: seminar
Vodja prireditve: prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.
Seminar je bil namenjen zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine,
fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, imenovanim
zdravnikom ZZZS, medicinskim in sodnim izvedencem in drugim zdravstvenim delavcem ter
ostalim strokovnjakom s tega področja.
Na seminarju so bili predstavljeni najpogostejši zaplete zdravstvenega stanja bolnikov z
okvaro hrbtenjače, ki lahko pomembno vplivajo na poslabšanje njihove funkcionalne
sposobnosti ali celo ogrozijo življenje teh oseb. Predstavljena so bila priporočila za aktivno
spremljanje zdravstvenega stanja, za preprečevanje in reševanje morebitnih nastalih zapletov,
opisane so možnosti zaposlitve ter možnosti za vseživljenjsko ohranjanje in izboljšanje
zdravstvenega stanja oseb z okvaro hrbtenjače v okviru izvajanj programov obnovitvene
rehabilitacije v Sloveniji.
V januarju 2015 je bil izdan zbornik predavanj.
Organizator: URI – Soča
Datum: 6. 11. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Rajmond Šavrin, Hero Nikša, Matevž Topolovec, Tatjana Erjavec, Marijana Žen
Jurančič, Nataša Puzić, Zdenka Dimnik Vesel, Bojan Čeru, Maja Marn Radoš, Mateja Hiter,
Janez Špoljar, Edita Behrić, Barbara Kočar, Pavla Obreza, Petra Grabner, Urška Miklič, Lejla
Kmetič, Vanja Skok, Ksenija Šterman, Metka Teržan, Slavka Topolič in Dane Kastelic
Udeleženci: 19 zunanjih in 3 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
6 KT aktivni, 9 KT pasivni
19
17.
TEČAJ ULTRAZVOKA MIŠIČNO SKELETNEGA SISTEMA
Vrsta prireditve: tečaj
Vodji prireditve:
organizacijski: doc. dr. Primož Novak, dr. med.
strokovni: doc. dr. Primož Novak, dr. med., asist. dr. Vladka Salapura, dr. med.
Cilj tečaja je bil poglobiti in razširiti teoretično znanje in praktične veščine, pridobljene na
začetnem tečaju. Namenjen je bil specialistom in specializantom radiologije, fizikalne in
rehabilitacijske medicine, revmatologije in ortopedije, ki obvladajo osnove UZ diagnostike
mišično-skeletnega sistema in imajo z njo že (vsaj začetne) praktične izkušnje.
Vsebinsko so bila zajeta vsa telesna področja oziroma zgradbe mišično-skeletnega sistema, ki
jih lahko pregledujemo z UZ (rama, komolec, zapestje, roka, kolk, koleno, gleženj in stopalo).
V teoretičnem delu (predavanja) je bila podrobno predstavljena normalna UZ anatomija in
možne patološke spremembe mišic, tetiv, vezi, sklepnih ovojnic, burz, živcev, površine kosti
kot posledica bolezni ali poškodb. Poseben sklop je bil namenjen diagnostiki pri revmatičnih
obolenjih. Predavanja so bila opremljena z bogatim slikovnim materialom kliničnih primerov,
večinoma z dinamičnim prikazom UZ posnetkov (filmi), vključno z dopplerskim prikazom.
Organizator: URI – Soča
Datum: 9. – 10. 5. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: asist. dr. Vladka Salapura, dr. med., dr. Stefaan Marcelis, dr. Tjeerd Jager
Udeleženci: 21 zunanjih, 2 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
12 KT pasivni in 18 KT aktivni
20
18.
ZAPLETI IN NUJNA STANJA PRI REHABILITACIJI GIBALNO OVIRANIH
Vrsta prireditve: seminar
Vodja prireditve: prim. Tatjana Erjavec, dr.med.
Zapleti in nujna stanja pri rehabilitaciji gibalno oviranih so dokaj pogosti, raznovrstni in
potrebujejo znanja različnih področij medicine. Nekateri zapleti pa so specifični in posledica
okvare zaradi bolezni ali poškodbe. Cilj strokovnega srečanja je prepoznavanje in navodila za
ukrepanje pri najpogostejših zapletih, ki jih pri rehabilitaciji srečujemo na vseh nivojih
zdravljenja teh bolnikov.
V času izobraževanja in kasneje zdravniki, fizioterapevti, delovni terapevti in drugi, ki delajo
v rehabilitaciji ne pridobijo dovolj znanja o prepoznavanju in ukrepanju pri nujnih stanjih.
Tudi podiplomskega izobraževanja, ki bi bilo prilagojeno strokovnim delavcem v
rehabilitaciji ni. Udeleženci so prejeli Zbornik predavanj.
Organizator: URI – Soča
Datum: 18. 10. 2014 (8.15 – 18.00)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: prof. dr. Helena Burger, dr. med., prim.Tatjana Erjavec,dr. med., Metka Zalar, dipl.
fiziot., Zdenka Pihlar, dipl. del ter., asist. mag. Duša Marn Vukadinovič, dr. med., mag.
Klemen Grabljevec, dr. med., mag. Karmen Peterlin Potisk, dr. med., Maja Ogrin, spec. klin.
log., Marijana Žen Jurančič, dr. med., doc. dr. Metka Moharič, dr.med., asist. Nataša Puzić,
dr. med., Veronika Vidmar, dipl. ms., doc. dr. Nika Goljar, dr.med., asist. Daniel Globokar,
dr. med., Lea Šuc, dipl. del. ter., Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Monika Zupan, dr. med.,
Zdravstveni dom Kranj, Monika Štalc, dr. med., UKC Ljubljana, SPS Interna klinika, Nina
Vene, dr. med., UKC Ljubljana, SPS Interna klinika, asist. mag. Bogdan Lorber, dr.med.,
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Andrej Žmitek, dr. med., Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Matjaž Vrtovec, dr. med., UKC Ljubljana, SPS Interna klinika, Natalija Planinc
Strunjaš, dr. med., UKC Ljubljana, doc. dr. Tatjana Lejko, UKC Ljubljana
Udeleženci: 40 zunanjih, 13 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
6 KT pasivni in 9 KT aktivni
- za druge zdravstvene delavce: /
21
19.
ADVANCED HALLIWICK COURSE FOR THERAPISTS IN PAEDIATRIC
NEUROLOGICAL REHABILITATION
Vrsta prireditve: tečaj
Vodja prireditve: asist. mag. Katja Groleger Sršen, dr. med.
Iz Londona smo povabili priznanega Bobath inštitruktorja Jean Piera Maesa ter njegovo
asistentko Ann Gresswell, ki sta pri nadaljevalnem tečaju po konceptu Halliwick predstavila
svoje izkušnje.
Organizator: URI – Soča
Datum: 16. - 20. 6. 2014 (8.30 – 16.30)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Jean Pierre Maes, Ann Gresswel, asist. mag. Katja Groleger Sršen, dr. med.
Udeleženci: 12 zunanjih, 3 iz URI - Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
22
20.
USPOSABLJANJE STROKOVNIH SODELAVCEV ZA IZVAJANJE
MOTIVACIJSKEGA INTERVJUJA (opisano v tč. 5.)
21.
PRVO SREČANJE ISPO SLOVENIJE: TIMSKI PRIMERI V PROTETIKI IN
ORTOTIKI
Vrsta prireditve: seminar
Vodja prireditve: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
Namen srečanja je bil predstaviti primere dobre in slabe prakse, pomen timskega dela in
sodelovanja strokovnjakov različnih specialnosti in iz različnih ustanov.
Predstavljenih je bilo deset primerov z različnih področij (protetika zgornjega uda, silikonska
tehnologija, pripomočki za DA, ortotika spodnjega uda, obutev, protetika spodnjega uda,
kirurške tehnike).
Skupaj s predavatelji je bilo 58 udeležencev, med njimi en predavatelj in en udeleženec iz
Hrvaške.
Srečanje sta zdravniška zbornica (6 točk za udeležence, ter 9 za predavatelje) in zbornica
delovnih terapevtov priznali kot izobraževanje.
Organizator:
Društvo za protetiko in ortotiko – ISPO Slovenija v sodelovanju z URI – Soča
Datum: 11. 9. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Maver T., Barič M., Burgar M., Burger H., Pihlar Z., Križnar A., Mlakar M., Erzar
D., Brezovar D., Novak P., Zupanc A., Zupanc U., Kecelj, Leskovec N., Prešern Štrukelj M.,
Drole S., Stevanović J., Kodrun Potočnik D., Petkovšek Gregorin R., Živković O., Tomašević
M., Marušić V., Čižmešija D.
Udeleženci: 58
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
6 KT pasivni in 9 KT aktivni
23
22.
REHABILITACIJSKA ZDRAVSTVENA NEGA
Vrsta prireditve: seminar s predstavitvijo monografije
Vodja prireditve: Ksenija Karan, dipl. med. sestra, pomočnica direktorja za ZN
Kot izvajalci rehabilitacijske zdravstvene nege v URI – Soča smo ugotovili, da je v Sloveniji
zelo malo literature, ki govori o rehabilitacijski zdravstveni negi. Obstajala je knjižica
Rehabilitacijska nega težje telesno prizadetih oseb iz leta 1994, ki pa jo je bilo nujno
potrebno prenoviti saj se je od njenega izida pa do danes tudi v zdravstveni negi veliko
spremenilo; tako od samega pristopa k bolniku, postopkov zdravstvene nege…. Prav tako se
je pokazala potreba na izobraževalnem področju, saj kot klinični mentorji dijakom srednjih
zdravstvenih šol, študentom zdravstvenih fakultet, študentom medicine pa tudi kot mentorji
pripravnikov in novih sodelavcev, nismo imeli prave literature, ki bi jim bila v pomoč pri
spoznavanju osnov rehabilitacijske zdravstvene nege. Tako je nastala in izšla prva strokovna
monografija Rehabilitacijska zdravstvena nega, in cilj tokratnega seminarja je predstaviti
vsebine iz te knjige oz. učbenika, saj bo služila tudi kot študijsko gradivo.
Organizator: URI – Soča
Datum: 16. 10. 2014 (8.30. – 15.30)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Ksenija Karan, Romana Petkvšek Gregorin, Marija Pibernik, Branka Vipavec,
Mateja Horjak, Nataša Kic, Irena Zupančič Knavs, Veronika Vidmar, Peter Vrisk, Bojana
Hočevar Posavec, Natalija Kopitar, Zdenka Dimnik Vesel, Stanka Vrtek, Zora Hočevar,
Tatjana Erjavec, Črt Marinček
Udeleženci: 37 zunanjih, 7 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- podana je bila vloga na Ministrstvo za zdravje za dodelitev licenčnih točk za diplomirane
medicinske sestre - odgovora še nismo prejeli.
24
23.
SEAS - SCIENTIFIC EXERCISE APPROACH TO SCOLIOSIS
Vrsta prireditve: učna delavnica
Vodja prireditve: Metka Zalar, dipl. fiziot.
Cilji delavnice, ki smo jih dosegli so bili: vzdrževanje pravilne drže telesa in učenje pravilnih
načinov izvedbe dnevnih aktivnosti pri pacientih s skoliozo, predstavitev znanstveno
vadbenega pristopa k obravnavi pacientov s skoliozo podprtega z znanstvenimi dokazi, načela
timskega pristopa pri zdravljenju deformacij hrbtenice (zdravnik, fizioterapevt, trener, ortotik,
pacient in družina), klinična ocena pacienta s skoliozo in hiperkifozo, razumevanje tridimenzionalne samo-korekcije in postopno učenje individualizirane samo-korekcije za
paciente, učenje izvedbe samokorekcije pri različnih tipih okvar( torakalne, torako-lumbalne,
lumbalne, dvojna krivina, hiperkifoza) glede na RTG posnetek, klinično oceno drže in vidne
asimetrije, kognitivno-vedenjski pristopa k pacientu in družini, razumevanje vloge vaj v
pristopu SEAS in kriteriji za individualen izbor vaj za pacienta, kako ugotoviti, ali težavnost
vaj ustreza posameznemu pacientu, cilji vadbe v različnih fazah obravnave: brez ortoze,
priprava na ortozo, z ortozo in opuščanje ortoze.
Organizator: URI – Soča
Datum: 16. 5. – 18. 5. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: ISICO institute Milano
Udeleženci: 20 zunanjih, 4 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
/
25
24.
REHABILITACIJSKA ZDRAVSTVENA NEGA NEVROLOŠKEGA BOLNIKA
(TERAPEVTSKA NEGA PO KONCEPTU BOBATH/NDT) – TEČAJ ZA DMS IN
MS/ZT
Vrsta prireditve: tečaj
Vodja prireditve: Ksenija Karan, dipl. med. sestra, pomočnica direktorja za ZN
Tečaj je bil namenjen osebju zdravstvene nege, ki dela z nevrološkimi bolniki. Pri negi
nevrološkega bolnika je potrebno poznavanje patoloških vzorcev gibanja, mišičnega tonusa,
težav pri občutenju telesa, senzornih in kognitivnih funkcijah. Specifičnosti ravnanja z
nevrološkim bolnikom zahteva posebna znanja. Pomembno je, da jih MS/ZT pozna sam in
pravilna nega ni odvisna od navodil drugih. Le tako lahko MS/ZT sam pravilno ukrepa, dobra
zdravstvena nega pa pomembno doprinese k izboljševanju funkcijskega stanja bolnika po
nevrološki bolezni ali poškodbi, olajša izvajanje nege in čuva zdravje tistega, ki nego izvaja.
Osnovno izobraževanje v zdravstveni negi ne ponuja dovolj specifičnega znanja s tega
področja. V Sloveniji in kolikor nam je znano tudi v osrednji Evropi, ni posebnih
izobraževanj na tem področju. S programom, ki ga predlagamo, bi lahko zagotovili ustrezno
znanje negovalnemu kadru v Sloveniji, kasneje pa tudi v širšem področju Evrope.
Organizator: URI – Soča
Datum: 27. – 28. 11. 2014 (teoretični del)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Karan K., Goljar N., Čižman U., Žemva N., Žen Jurančič M., Hočevar-Boltežar I.,
Damjan H., Novak P., Pihlar Z., Petkovšek Gregorin R., Puzić N., Hočevar Z., Kopitar N.,
Vidmar V., Dimnik Vesel Z., Vrtek S., Pibernik M.
Udeleženci: 10
Število kreditnih točk za udeležence:
/
26
25.
STROKOVNO SREČANJE S ŠOLAMI, KI V 1. RAZRED VKLJUČUJEJO OTROKE
S POSEBNIMI POTREBAMI, OBRAVNAVANE NA URI SOČA
Vrsta prireditve: strokovno srečanje
Vodja prireditve: mag. Svetlana Logar, spe. klin. psih.
Strokovne izkušnje in dobra praksa na otroškem oddelku nam narekuje intenzivno spremljanje
otroka v programih celostne strjene rehabilitacije ter vodenje vključevanja v programe šole.
Kljub zapisu strokovnega mnenja pri KUOPP na ZRSŠ je za uspešno vključitev otroka v šolo
nujno potreben strokovni posvet, kjer predamo vse potrebne informacije glede
bolezni/poškodbe, o prilagoditvah programa, pripomočkih idr…
Organizator: URI – Soča
Datum: 18. 9. 2014 (10.00 – 15.30)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: H. Damjan, I. Vrečar, Z. Pihlar, S. Logar, B. Pirnat, B. Korošec, T. Babnik, S.
Andlovic
Udeleženci: 27 šolskih strokovnih delavcev iz 9 osnovnih šol za 10 prvošolcev
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
27
26.
REHA DNEVI 2014
Vrsta prireditve: konferenca
Vodje prireditve: Lea Kovač, dr. Aleksandra Tabaj, Karl Destovnik, Emilija Pirc Čurič,
Tanja Dular
Glede na uveljavljeno prakso iz preteklih let so dvodnevni REHA dnevi postali uveljavljeno
izobraževalno srečanje, kjer se naj bi vsako leto zbrali vsi strokovni delavci s področja
zaposlitvene rehabilitacije. V Portorožu so od 23. do 24. septembra 2014 potekali
tradicionalni dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dnevi, v organizaciji
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča in
Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.
Glavna tema letošnjega srečanja je bila »Vključujoča družba in zaposlovanje za vse«, s
poudarkom na izboljšanju znanja o zaposlitvenem položaju invalidov na trgu dela in razvoju
modelov dobre prakse s področja zaposlovanja invalidov.
Skupaj se je REHA dni 2014 udeležilo 180 strokovnjakov, ki delajo na področju zaposlitvene
in poklicne rehabilitacije v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Združenja izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije v Republiki Sloveniji, iz invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov, izvajalcev
programov socialne vključenosti ter predstavniki Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.
V okviru izobraževalnih dni so bila podeljena priznanja za življenjsko in uspešno delo na
področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu.
Priznanja so prejeli Vinko Bilič, Stanislava Debevec in Tanja Stare Zapušek. Certifikati
kakovosti EQUASS Assurance pa so bili podeljeni izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije
Centerkontura, Papilot zavodu, Zavodu Ruj, ZIP Centru in Želvi.
Organizatorji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, zavod
RS za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, URI-Soča in
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS.
Datum:
23. 9. 2014 (8.30 – 19.30)
24. 9. 2014 (9.00 – 14.45)
Kraj: Portorož
Udeleženci: 180 skupaj, 12 iz URI – Soča
28
27.
7. KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE: Z DELOVNO TERAPIJO
DO AKTIVNEGA ŽIVLJENJA
Vrsta prireditve: kongres
Vodja prireditve: Zdenka Pihlar, dipl. del. ter.
7. kongres delovnih terapevtov Slovenije, je potekal na Ptuju v času 24. – 25. oktobra 2014.
Kongresa se je udeležilo 135 delovnih terapevtov iz različnih ustanov Slovenije, ter 3 delovne
terapevtke iz tujine. Vabljena predavateljica iz tujine dr. Claire Sangster, je imela uvodno
predavanje, prav tako pa sta bili obe udeleženki iz zdravstvene fakultete v Zagrebu aktivni
udeleženki kongresa.
Izdan je bil zbornik, ki je zelo obsežen – 400 strani.
Kongres je bil medijsko zelo odziven. Potekala je tiskovna konferenca, katere se je udeležilo
7 novinarjev. Podeljeno je bilo priznanje za življenjsko delo (Zdenka Pihlar) in zahvala za
dolgoletno strokovno podporo v delovanju Zbornice – združenja (URI Soča).
Organizator:
Zbornice delovnih terapevtov v sodelovanju z URI – Soča
Datum: 24. − 25. 10. 2014 (9.00 − 19.00)
Lokacija: Ptuj
Izvajalci: aktivni prijavljeni po programu
Udeleženci: 110 zunanjih, 24 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- ZDTS z 1 evropsko kreditna točka
29
28.
NADALJEVALNI BOBATH TEČAJ
Vrsta prireditve: tečaj
Vodji prireditve:
organizacijski: Tatjana Jeglič, dipl. fiziot., IBITA inštr., Metka Zalar, dipl. fizioter.
strokovni: Tatjana Jeglič, dipl. fiziot., IBITA inštr.
Namen nadaljevalnega Bobath tečaja je bil krepitev praktičnega in teoretičnega znanja
udeležencev o motoričnih parametrih, ki jih potrebujemo za uporabo zgornjega uda v
funkcionalnih vzorcih/aktivnostih s poudarkom na posameznikih po poškodbi centralnega
živčnega sistema ne glede na njihov trenutni nivo kontrole funkcioniranja zgornjega uda.
Tečaj je temeljil na z omejevanjem gibanja spodbujojoči terapiji (forced use therapy/CIMT)
kot eni izmed strategij spodbujanja motorične kontrole. Te faktorje bomo upoštevali pri
ocenjevanju posameznika in ustvarjanju modelov terapije z omenjevanjem gibanja ter
masovne prakse. Tečaj je vključeval teoretično razlago, laboratorijske vaje in razvoj veščin
kliničnega razmišljanja za ocenjevanje ter terapijo posameznikov z nevrološko simptomatiko
in bo združeval koncept dva koncepta: z gibanjem spodbujajočo terapijo in masovno prakso.
Organizator:
Center fizoterapija Ljubljana – Tatjana Jeglič s. p. v sod. z URI – Soča
Datum: 30. 11. − 4. 12. (skupaj 42 ur)
Lokacija: URI – Soča
Izvajalci: Susan Woll, PT, IBITA Advance course instructor, IFUSA instructor, Jan Utley,
PT, IBITA course instructor, IFUSA instructor
Udeleženci: 14 zunanjih, 2 iz URI − Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
30
29.
VODENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV S KRONIČNO BOLEČINO
Vrsta prireditve: seminar delavnica
Vodja prireditve: asist. Helena Jamnik, dr.med.
V zadnjih letih je znanje na področju razumevanja kronične bolečine izjemno napredovalo.
Specialisti, ki delamo na tem področju vidimo potrebo po povezovanju teoretičnih znanj s
problemi, ki jih srečujemo v klinični praksi. Letošnja delavnica je bila zasnovana v dveh
delih. V prvem delu so bila osvetljena novejša spoznanja iz področij, ki jih le redko
zasledimo na strokovnih srečanjih po Sloveniji. V drugem delu pa smo se posvetili
posameznim problemom, s katerimi se srečujemo v klinični praksi pri vodenju in rehabilitaciji
oseb s kronično ne-rakavo bolečino.
Udeležence smo seznananili s pregledom spoznanj o kronični bolečini, ki so nastala v zadnjih
letih ter z novimi možnostmi rehabilitacije oseb s kronično ne-rakavo bolečino v Sloveniji. S
tem znanjem bodo bolje razumeli fenomen kronične ne-rakave bolečine ter bolnike s tovrstno
težavo lažje obravnavali.
Organizator: URI – Soča
Datum: 3. 10. 2014 (8.30 – 17.00)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: prof. dr. Fajko Bajrovič, dr. med., doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med. , prof. dr.
Zvezdan Pirtošek, dr.med., doc. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., doc.dr. Katarina Kompan
Erzar, dipl. psih. , prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med. ,
doc. dr. Neli Vintar, dr. med., doc. dr. Metka Moharić, dr.med. , asist. Helena Jamnik,
dr.med., Barbara Horvat, dipl. psih., Jana Vidmar,dipl. fiziot., Katja Perme Sušnik, dipl. del.
ter.
Udeleženci: 42 zunanjih, 10 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
6 KT pasivni, 9 KT aktivni
- za druge zdravstvene delavce: /
31
30.
4. KONGRES LOGOPEDOV SLOVENIJE
Vrsta prireditve: kongres
Vodja prireditve: mag. Nada Žemva, spec.klin.log.
4. kongres logopedov z mednarodno udeležbo je ob soorganizaciji URI Soča, organiziralo
Društvo logopedov Slovenije v času od 13. do 15.11. 2014 v Portorožu.
Kongresa se je udeležilo 114 udeležencev. Vabljeni predavatelji so bili Pam Enderby iz
Anglije, Ben Maassen iz Nizozemske, Pere Clave iz Španije in Gonda Pickl iz Avstrije ter
Irena hočevar Boltežar, Nada Hernja, Nives Skamlič in Damjana Kogovšek iz Slovenije.
Logopedinje iz URI Soča so imele pri organizaciji kongresa pomembno nalogo. V
organizacijskem odboru so poleg prof.dr. Helene Burger bile še Maja Ogrin, Nada Žemva in
Barbara Korošec, ki je bila tudi predsednica strokovnega odbora. Urednici zbornika sta
Barbara Korošec in Valerija Marot. Aktivno so bile udeležene s prispevki: Maja Ogrin,
Barbara Korošec, Valerija Marot in Mateja Omahna. Nada Žemva je kot predsednica Društva
logopedov poskrbela za finančno in organizacijsko podobo kongresa.
Organizator: Društvo logopedov Slovenije v sodelovanju z URI – Soča
Datum: 13. 11. – 14. 11. 2014 (14.00 – 18.00; 9.45. – 19.00; 9.00 – 15.30)
Kraj: Portorož
Izvajalci: aktivni prijavljeni po programu
Udeleženci: 108 zunanjih, 6 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije
- za druge zdravstvene delavce: /
32
31.
SODELOVANJE Z DELODAJALCI IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV:
DELAVNICA – VKLJUČEVANJE INVALIDNIH OSEB NA TRG DELA
Vrsta prireditve: delavnica
Vodje prireditve: mag. Zdenka Wltavsky
Delavnica je bila namenjena vodjem reha timov pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije in je
bila izvedena za manjšo skupino. Udeležili so se je predstavniki vseh izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije. Delavnica je bila konsekutivno prevajana.
Na seminarju so bile predstavljene ključne metode iz Avstrije in mednarodne izkušnje
organizacije Berufliches Bildungs - und Rehabilitationszentrum.
Program delavnice je bil usmerjen v predstavitev programov skupine BBRZ na področju
poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter spoznavanju praktičnih primerov dobrih praks, ki so
v pomoč invalidom med prehodom v zaposlitev in odprti trg dela.
Predavateljici sta definirali nekatere temeljne pojme na področju zaposlitvene rehabilitacije in
predstavili primere dobrih praks pri pomoči invalidom do zaposlitve na odprtem trgu dela.
Program je obsegal naslednje teme:
- zakonodajni in sistemski okvir zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov v
Avstriji,
- programi storitev poklicne rehabilitacije v Avstriji,
- predstavitev skupine BBRZ,
- delo z delodajalci: značilnosti trga dela in dogajanje v podjetjih, motiviranje delodajalcev,
ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu, stiki in strategije sodelovanja,
- predstavitev dobrih praks in reševanje praktičnih primerov.
Osredotočili smo se na aktivnosti, ki jih izvajamo z invalidi in z delodajalci. Predavateljici sta
predstavili spretnosti, ki jih potrebujemo za učinkovito delo z invalidi in delodajalci ter
značilnosti uspešnih svetovalcev zaposlitve in vodij primerov. Pri tem je naše vodilo
naslednje: naše aktivnosti izvajamo skupaj z invalidi in delodajalci, ne pa, da delamo za njih.
Invalidi morajo biti sami sposobni reševati svoje težave. Če so odvisni od naše podpore, do
pričakovanih rezultatov ne pride. Naš glavni cilj je, da jim omogočamo samostojno
spoprijemanje in reševanje svojih težav. Če to zmorejo nekateri, zmorejo to tudi drugi.
Organizatorji: URI – Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo
Datum: 9. 10. 2014 (9.00 – 15.00)
Kraj: Maribor
Izvajalci: Ingrid Pammer in Renate Puschmann-Hartmann, BBRZ (Berufliches Bildungs- und
Rehabilitationszentrum), Avstrija
Udeleženci: 18 skupaj, 6 iz URI – Soča
33
32.
5. SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE
Vrsta prireditve: kongres
Vodja prireditve: mag. Klemen Grabljevec, dr. med.
Kongres je bil razdeljen na tematske sklope; v prvem dnevu je potekalo plenarno zasedanje s
temo Strategija in organizacija v rehabilitacijski medicini, v naslednjih dveh dneh pa so si
sledili sklopi; nevromodulacija in robotika v rehabilitacijski medicini, rehabilitacija po
poškodbah in obolenjih centralnega in perifernega živčevja, rehabilitacija po možganski
poškodbi in možganski kapi, rehabilitacija po športnih poškodbah in poškodbah mišično
skeletnega sistema, 2 satelitska simpozija o problematiki osteoporoze in možnosti zdravljenja,
v času odmorov pa tudi vodena predstavitev številnih in kakovostnih posterskih predstavitev.
Vabilu za sodelovanje z predavanjem so se odzvali tudi kolegi iz tujine; iz Italije, Hrvaške,
Nemčije in ZDA
Organizator: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v sodelovanju z URI –
Soča
Datum: 20. – 22. 11. 2014 (13.30 – 18.30; 8.30. – 18.30; 8.30. – 13.30)
Kraj: Laško
Izvajalci: K. Grabljevec, P. Boldrini., H. Burger, F. Gimigliano, B. MArsenič Šačiri, T. Vlak,
T. Watanabe, M. Zampolini in 50 aktivnih ostalih udeležencev
Udeleženci: 80 zunanjih, 34 iz URI – Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije:
8 KT aktivni, 12 KT pasivni
- za druge zdravstvene delavce: /
34
33.
DRUGO SREČANJE ISPO SLOVENIJA: PREDSTAVITEV PRIJAV NA RAZPIS ZA
NAJBOLJŠO RAZISKOVALNO NALOGO, NOVO METODO/IZDELEK IN
DIPLOMSKO NALOGO
Vrsta prireditve: seminar
Vodja prireditve: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
Namen srečanja je bil predstaviti novejše raziskave na področju protetike in ortotike v
Sloveniji. Srečanje je namenjeno vsem članov rehabilitacijskih timov ter specialistom in
specializantom ortopedije, travmatologije, kirurgije, nevrologije in revmatologije.
Predstavljene so bile 4 diplome diplomantov ortopedske tehnike, dve novi metodi in šest
raziskav.
Organizator: Društvo za protetiko in ortotiko – ISPO Slovenija v sodelovanju z URI – Soča
Datum: 4. 12. 2014 (12.00 – 18.00)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: Cvetek P, Cegnar T., Per T., Pokorn M., Angeloska L., Burgar M., Mlakar M.,
Lahovič T., Brezovar D., Burger H., Horvat B., Kuret Z.
Udeleženci: 36
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije):
4,5 KT pasivni, 9 KT aktivni
- za delovne terapevte: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
35
34.
ANATOMICAL SIT-CAST SEMINAR
Vrsta prireditve: predstavitev/seminar
Strokovni vodja prireditve: Mr. Weigend Lars, CPO
−
−
−
odvzem mere za transfemoralno protezo s SIT- cast aparatom za anatomsko oblikovano
ležišče (Otto Bock)
obdelava mavčnega modela
preizkus testnega ležišča
Organizator: URI – Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 19. 11. 2014 – 20. 11. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalec: Mr. Weigend Lars
Udeleženci: 5
36
35.
ESTETSKE PREVLEKE ZA TRANSTIBIALNE PROTEZE
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Dominik Erzar, dipl. inž. ort. prot.
Podano je bilo mnenje o ustreznosti oz. neustreznost podkolenskih ležišč, ki jih v velikem
številu še vedno apliciramo v URI – Soča. Prikazane so bile posledice in podana okvirna
finančna konstrukcija, koliko stane hišo, da spravimo krn v ustrezno stanje.
Prikazani sta bili dve vrsti izdelave kozmetike za podkolenske proteze in predstavljeni
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za ustrezno izdelavo.
Izdelava s prefabricirano-kupljeno estetsko nogavico.
Individualno izdelano silikonsko kozmetsko prevleko.
Pokazal uspešno aplikacijo kozmetske prevleke za n.k.protezo „ProsthStyle Prosthesis
Cover“.
Organizator: URI – Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 12. 9. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalec:
Dominik Erzar, dipl. inž. ort .prot.
Udeleženci: 15
37
36.
IZDELAVA LEŽIŠČA PO PRINCIPU M.A.S
Vrsta prireditve: seminar/izobraževanje
Strokovni vodja prireditve: Mr. Marlo Ortiz
Teoretična predstavitev Marlo Anatomic Socket (M.A.S.), praktična izdelava ležišča za
pacienta in preizkus hoje z MAS ležiščem pod mentorstvom g. Ortiz, ki je avtor tovrstnega
ležišča.
Organizator: URI – Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 22. 9. 2014 – 24. 9. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalec: Mr. Marlo Ortiz
Udeleženci: 7
38
37.
PREDSTAVITEV 3D TISKANJA
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Andrej Žužek
V predavanju so bile predstavljene različne tehnologije hitre izdelave prototipov, orodja ali
izdelkov. Predstavljeni so bili različni materiali, ki se lahko uporabijo na 3D tiskalnikih in
različni 3D tiskalniki. V drugem delu predavanja je bila pokazana možnost uporabe RP
tehnologije v protetiki in ortotiki in različni razstavni izdelki. Predavatelj je prezentiral
laserski skener cenovnega razreda cca 500€, natančnosti-ločljivasti 1 mm in možnosti
korekcij v priloženem programu skenerja.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 10. 11 .2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalec: Andrej Žužek
Udeleženci: 12
39
38.
POVZETEK IZOBRAŽEVANJA ZA APLIKACIJO GENIUM KOLENSKE ENOTE
Vrsta prireditve: predstavitev izobraževanja
Strokovni vodja prireditve: Zdovc Branko, dipl. inž. ort. prot.
V predstavitvi sem podrobneje opisal novo kolensko enoto Genium – podjetja OttoBock,
katero smo aplicirali na našega pacienta. Opisane so bile prednosti in slabosti kolenske
enote,prav tako pa sem predstavil povzetek s službene poti v Nemčiji – v podjetju Otto Bock,
kjer smo testirali omenjeno kolensko enoto skupaj s pacientom.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 6. 3. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Branko Zdovc, dipl. inž. ort. prot.
Udeleženci: 17
40
39.
PREDSTAVITEV KOMPONENT OSSUR – SILIKONSKI VLOŽKI
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Irene Rodriguez, CPO
Predstavitev silikonskih vložkov, pravilna izbira vložkov, pravilen način odvzema mere s
silikonskim vložkom za različne silikonske vložke. Predstavitev novega sistema
nadkolenskega silikonskega vložka z novim obročem. Predstavitev stopal iz ogljikovih
vlaken, pravilna izbira stopala, predstavitev aktivnega vakuumskega sistema Unity (vezano na
stopalo). Tekoča tehnična vprašanja in rešitve: športna stopala, otroška športna stopala,
akademija Ossur, elektronska kolena, novosti na področju ortotike in protetike, ki so bile
predstavljene na sejmu v Leipzigu.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 1. 7. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalca:
Irene Rodriguez, CPO
Robert Janežič, dipl. inž. ort. prot.
Udeleženci: 11
41
40.
PREDSTAVITEV NOVOSTI IZ SEJMA V LEIPZIGU
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodji prireditve:
Maja Mlakar, dipl. inž. ort. prot.
Josip Horvat, dipl. inž. ort. prot.
Predstavitev predlogov za vpeljavo novosti predstavljenih na sejmu v Leipzigu: plastika,
ortotične in protetične komponente ter serijsko izdelane ortoze.
Organizator:
URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 19. 9. 2014, 26. 2. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalca:
Maja Mlakar, dipl. inž. ort. prot., Josip Horvat, dipl. inž. ort. prot.
Udeleženci: 14
42
41.
PREDSTAVITEV RODIN 4D – DELOVANJE SISTEMA CAD/CAM
Vrsta prireditve: strokovna predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Mr. Martin Halemba
Vsebina:
Predstavljen je bil ročni skener M4D Scan s software-om za zajem objekta v STL formatu.
Gre za »Health Care Partner 3D Scanner« podjtja Creaform in je namenjen prav za skeniranje
človeškega telesa. Skener naredi datoteko skeniranega objekta v industrijskem standardnem
formatu STL, ki se jo da uvoziti v skoraj vse programe za CAD obdelavo (razen trenutne
verzije programa, ki ga že uporabljamo).
R4D CADCAM software za računalniško obdelavo. S tem programom lahko obdelamo
modele za vse vrste pripomočkov, ki jih že izdelujemo (stezniki in nadkolenske proteze), kot
tudi podkolenske proteze, OGS-e, OKGS-e, in vložke za čevlje. Ob doplačilu omogoča tudi
uvoz podatkov iz našega obstoječega programa, preko polne CAM verzije pa tudi izvoz nazaj
in s tem izdelavo na obstoječi stružnici.
Stružnica RODIN4D Model C omogoča izdelavo modelov za zgoraj naštete pripomočke, s to
omejitvijo, da OGS-ov in OKGS-ov ni možno izdelati v enem kosu (zaradi pravega kota med
stopalom in nogo). Za ta dva pripomočka je potrebno nogo in stopalo izstružiti ločeno (lahko
iz istega surovca), nato pa zlepiti skupaj. Nakup Robota je odsvetoval zaradi visoke cene,
kljub temu da omogoča izdelavo modelov za vse vrste pripomočkov v enem kosu.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 11. 3. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Mr. Martin Halemba
Udeleženci: 7
43
42.
STROKOVNO SREČANJE OSSUR – Partner Event
Vrsta prireditve: predavanje COP
Strokovni vodja prireditve: Robert Janežič, dipl. inž. ort. prot.
Predstavitev Ossur-Partner Eventa, ki je potekal decembra 2013 v Amsterdamu.
− predstavitev nove organizacije podjetja in ljudi, ki so zadolženi za posamezna
področja
− predstavitev novih izdelkov na področju protetike in ortotike
− možnost in način sodelovanja z Ossur akademijo
− spremljanje razvoja izdelkov skozi klinično prakso
− poslovni model - naročanje, reklamacije, servis
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 31. 1. 2014
Kraj: URI – Soča
Izvajalec: Robert Janežič, dipl. inž. ort. prot.
Udeleženci: 14
44
43.
PREDSTAVITEV SKENIRANJA S SKENERJEM M4D PO PROGRAMU RODIN 4D
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Mr. Martin Halemba
Predstavljeno je bilo skeniranje različnih delov telesa s skenerjem M4D in obdelava
skeniranih modelov v programu Rodin4D. Preizkusili smo obdelavo modelov trupa, OGS,
OKGS, vložkov za čevlje in nadkolenskih protez. Predstavitev je temeljila bolj na uporabi
orodij za obdelavo modelov, kot na modifikaciji specifičnega modela. Predstavljen je bil tudi
način izvoza modelov v formatu, ki ga lahko uporabimo v obstoječem sistemu, da lahko
pripravimo podatke ki jih razume naša stružnica.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 7. 10. 2014 – 8. 10. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Mr. Martin Halemba
Udeleženci: 3
45
44.
PREDSTAVITEV Z OBISKA NA NL – ODPRTA LEŽIŠČA DELFT UNIVERSITY
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Matej Burger, dipl. inž. ort. prot.
Splošna predstavitev Tehniške Univerze, razlaga, opis in primerjava Wilmer odprtih ležišč in
ne nazadnje tudi namen. Tehnične izvedbe nisem podal, ker nismo izdelali nobenega takega
ležišča. Omenil sem tudi še ostale Wilmer izdelke, ki jih izdelujejo na strojni fakulteti v
Delfu in sicer mehansko zapestje, kljuko roko. Predstavil sem tudi ortoze za zapestje,
komolec in ramo. Wilmer ortoza za ramo je edina tovrstna ortoza, ki zares omogoča
namestitev nadlahtnice v ramenskem sklepu in je izdelava v kit izvedbi. Tudi Wilmer odprta
ležišča se dobijo v kit izvedbi.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 4. 4. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Matej Burger, dipl. inž. ort. prot.
Udeleženci: 15
46
45.
PRIMERJAVA DVEH NAČINOV IZDELAVE KOPALNIH PROTEZ
Vrsta prireditve: predstavitev
Strokovni vodja prireditve: Branko Zdovc, dipl. inž. ort. prot.
V predstavitvi je bil opisan klasičen način izdelave kopalnih protez, katerega sem primerjal z
novim načinom izdelave. Opisane so bile prednosti in slabosti obeh načinov izdelave kopalnih
protez. Na podlagi vseh ugotovitev in predstavitve na primeru, je bil objavljen tudi članek.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 9. 5. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Branko Zdovc, dipl. inž. ort. prot.
Udeleženci: 16
47
46.
WORKSHOPS ON A SHOE TECHNOLOGICAL TOPIC
Vrsta prireditve: predstavitev/delavnica
Strokovni vodja prireditve: Koen Janssens & Koenrad Vansteenwegen
Vsebina:
Predstavljene so bile osnove za pregled stopal s tipanjem pomembnih točk in ugotavljanjem
gibljivosti med sklepi. V drugem delu je bil predstavljen odvzem mere z mavcem za izdelavo
bolj zahtevnih čevljev. Izvedene so bile tudi možne rešitve pri izdelavi čevljev. Predstavnika
delavnice sta predstavila tudi izobraževalni proces v Belgiji in potek izdelave čevljev.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 4. 6. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalca:
Mr. Koen Janssens
Mr. Koenrad Vansteenwegen
Udeleženci: 12
48
47.
5 TRENUTKOV ZA HIGIENO ROK
Vrsta prireditve: predavanje
Strokovni vodja prireditve: asist. Urška Zupanc, dr. med., Zupančič Knavs Irena,VMS
V predavanju je bila ponovitev higiene rok (higiensko urejene roke, postopek umivanje in
razkuževanja rok), predstavitev 5 trenutkov za higieno rok in predstavljeni so bili rezultati
prvega opazovanje higiene rok. na koncu pa pogled v »didakta box«, kako si posamezniki
razkužijo roke.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 6. 6. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalki: Urška Zupanc, dr.med., Zupančič Knavs Irena,VMS
Udeleženci: 16
49
48.
PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA MOŽGANSKEGA PRETRESA – UKREPI V
AMBULANTI IN OB IGRIŠČU
Vrsta prireditve: delavnica
Vodja prireditve: mag. Klemen Grabljevec, dr. med.
Uspešno smo izpeljali delavnico o prepoznavanju posledic pretresov možganov po strategiji
zaščite in vračanja športnikov v igro. Namen delavnice je bil ozaveščanje problematike
prepoznavanja pretresa možganov na igrišču, treningu in rekreaciji.
V Sloveniji je prepoznavanje problematike in posledic pretresa možganov pri športu še vedno
nizko – je pa pomembno za ustrezno obravnavo športnikov in mladostnikov. Vabilu se je
odzvalo večje število profesorjev športne vzgoje.
Organizator: Združenje za FRM. v sodelovanju z URI − Soča
Datum: 19. 11. 2014 (13.30 − 17.30)
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: mag. Klemen Grabljevec, dr. med., dr. Thomas Watanabe, Urša Čižman, spec.
klin.psih.
Udeleženci: 23 zunanjih, 8 iz URI − Soča
Število kreditnih točk za udeležence:
- zdravnike (odobritev Zdravniške zbornice Slovenije): /
- za druge zdravstvene delavce: /
50
49.
HIGIENA ROK IN UPORABA ZAŠČITNIH OBLAČIL
Vrsta prireditve: predavanje
Strokovni vodja prireditve: Zupančič Knavs Irena,VMS
Vsebina:
Udeležencem je bila predstavljena ter izvedena delavnica higiene rok, ki zajema umivanje in
razkuževanje rok, uporabo zaščitnih rokavic in nego rok. Predstavljena so bila tudi osebna
zaščitna sredstva, njihova uporaba in odlaganje po uporabi med ustrezne odpadke.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 5. 3. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Zupančič Knavs Irena,VMS
Udeleženci: 9
51
50.
MEDNARODNI SPLETNI SEMINAR V OKVIRU PROJEKTA LEARNABIL - IT
Vrsta prireditve: Mednarodni spletni seminar v okviru projekta LEARNABIL-IT
Vodja prireditve: mag. Andreja Švajger
Udeležencem - strokovnim delavcem na področju zaposlitvene rehabilitacije in usposabljanja
invalidov iz 8 evropskih držav (Irska, Belgija, Nizozemska, Litva, Estonija, Francija, Velika
Britanija in Slovenija) sta bila predstavljena zakonodajni okvir zaposlovanja invalidov v
Sloveniji ter podporno zaposlovanje kot strategija za vzpodbujanje in podporo delodajalcem
in invalidom po zaposlitvi. Način izvajanja je bil predstavljen skozi primer dobre prakse
zaposlitve invalida v informacijsko- komunikacijskem podjetju kot rezultata procesa
zaposlitvene rehabilitacije v okviru Centra za poklicno rehabilitacijo URI Soča.
Organizator: URI − Soča, Evropska platforma za rehabilitacijo (EPR)
Datum: 21. 10. 2014 od 10.00 do 13.00
Kraj: spletni seminar, koordiniran iz EPR in URI − Soča
Izvajalci:
Andreja Švajger, Aleksandra Denša, Valentina Brecelj
Št. udeležencev: 21 (od tega 3 iz URI – Soča)
Št. kreditnih točk:
52
51.
OSNOVE MANUALNE TERAPIJE PRI NEVROLOŠKEM BOLNIKU S
POUDARKOM NA MIOFASCIALNI RELAKSACIJI
Vrsta prireditve: učna delavnica
Vodji prireditve: Marko Rudolf, dipl. fiziot in Metka Zalar, dipl. fizot.
V soboto, 1. 2. 2014, je na URI – Soča potekala učna delavnica o osnovah manualne terapije
pri nevrološkem bolniku, ki jo je vodila viš. fizioterapevtka Branka Slakan Jakovljević,
manualna terapevtka. Udeležili smo se je fizioterapevti z Oddelka za rehabilitacijo bolnikov
po možganski kapi, ki smo želeli pridobiti znanja s področja manualne terapije z namenom
učinkovitejše obravnave funkcijskih motenj in strukturnih sprememb sistemov, vključenih v
nadzor drže in samo gibanje.Predavateljica nam je najprej predstavila sodobni koncept
manualne terapije, ki s pomočjo specifičnega ocenjevanja proučuje patofiziologijo gibalnega
sistema ter preprečuje in odpravlja njegove funkcijske motnje. Koncept, ki obsega vrsto
različnih tehnik, je osredotočen na modulacijo bolečine, povečanje obsega gibljivosti,
zmanjšanje in odpravo vnetij mehkih tkiv, izboljšanje celjenja kontraktilnih in nekontraktilnih
tkiv, povečanje raztegljivosti in stabilnosti, ter končno na izboljšanje funkcije. Ker si pri
svojem delu z bolniki po možganski kapi z namenom izboljšanja funkcioniranja v vsakdanjem
življenju zastavljamo podobne cilje, smo z zanimanjem prisluhnili predstavitvi dveh
miofascialnih tehnik – miofascialne tehnike in triplanarnega fascilanega pristopa preko
vrtišča. Pri miofascialni tehniki terapevt s palpacijo zazna mesta prekomerne napetosti in
zmanjšane premičnosti, nato pa skuša s specifičnimi miofascialnimi raztegi vplivati na
lokalno mišico, oz. pripadajaoče fascio, preko nje pa tudi na ostale mišice, oz. mišične
skupine, ki so z njo v povezavi (anatomsko, funkcionalno, preko sistema fascij,...). Zato
miofascialna relaksacija enega predela telesa vpliva in se občuti tudi v drugih predelih telesa
in vpliva tudi na boljši posturalno postavitev in reedukacijo CŽS. Pri triplanarni miofascialni
relaksaciji preko vrtišča pa gre za indirektni pristop, saj skušamo preko miofascialne
sprostitve sklepa vplivati na izboljšanje mobilnosti sklepov (z vsemi pripadajočimi
strukturami), zmanjšanje bolečine ter izboljšanje ravnotežja pri sedenju in v stoječem
položaju.
Teoretičnemu delu je sledila praktična predstavitev obeh tehnik na različnih mišicah in
sklepih. Velik del strokovnega izpopolnjevanja pa je bil namenjen praktični izvedbi
predstavljenih pristopov, tako da smo pridobili nekaj praktičnih izkušenj o palpaciji v
mirovanju in med gibanjem ter preizkusili različne tehnike miofascialnih raztegov. Menimo,
da smo z omenjeno delavnico pridobili precej širši pogled na obravnavo in nova znanja, ki jih
bomo nedvomno vključevali v svoje delo z nevrološkimi bolniki.
Organizator: URI − Soča
Datum: začetek 1. 2. 2014 (od 8.00 do 18.45)
Kraj: URI − Soča
Izvajalka: Branka Slakan Jakovljevič, univ. dipl. org., viš. fizot.
Udeleženci: 6 URI - Soča
53
52.
POSVET ZA IMENOVANE ZDRAVNIKE
Vrsta prireditve: posvet
Vodja prireditve: Ksenija Šterman, dr. med., spec. MDPŠ
Predstavljena je bila poklicna in zaposlitvena rehabilitacija, s poudarkom na poklicni
rehabilitaciji, ki se izvaja na podlagi napotnice ZZZS. Navedene so bile ciljne skupine (osebe,
pri katerih je prišlo zaradi bolezni ali poškodb do bistvene spremembe oz. upada zmožnosti in
delovanja, ocenjuje pa se, da so zmožni izboljšanja delovanja ali prilagoditve okvari),
upravičenci (aktivni del populacije), ciljne skupine v praksi (bolniki s težjimi duševnimi
boleznimi: organske motnje, psihoze, po poškodbah glave, po možganski kapi, subarahnoidalni
ali drugi možganski krvavitvi, po operacijah na možganih, po vnetnih boleznih CŽS,
meningitisu, encefalitisu, težje nevrološke bolezni: multipla skleroza, degenerativne bolezni
živčevja, parkinsonova bolezen in druge ekstrapiramidne bolezni, okvare živcev, živčnih
korenin, pletežev, mišične distrofije, miopatije, težja epilepsija, plegije, paralize, paralitični
sindromi, stanja po multiplih poškodbah, amputacijah udov, katerakoli bolezen ali poškodba s
trajnimi posledicami, ki pacienta ovirajo v njegovem funkcioniranju in zato potrebuje
programe poklicne rehabilitacije, ki jih izvaja strokovni tim).
Predstavljeni so bili programi poklicne rehabilitacije, postopki rehabilitacijske obravnave
(predhodna triaža, ocenjevalno diagnostični program, individualni rehabilitacijski načrt),
Predstavljen je bil tudi program podaljšane rehabilitacije (večanje samozavedanja in uvida v
posledice okvare zdravja, kognitivni treningi, strategije za obvladovanje deficitov in kritičnih
vedenj, individualna in skupinska psihološka obravnava, programi razvijanja delovnih veščin
in znanj, delovne vzdržljivosti in obremenljivosti, programi osvajanja novih funkcionalnih
znanj, individualizirane učne pomoči, treningi socialnih veščin in spretnosti, razvijanje
delovnih potencialov, razvijanje samostojnosti in obvladovanja pomembnih življenjskih
situacij, priprave za vrnitev na delo oziroma v drugo, posameznikovim potencialom in
potrebam primerno obliko delovne in socialne vključenosti, postopno vključevanje
posameznika v realno delovno okolje že v času rehabilitacije). Razloženo je bilo tudi, kdaj se
program formalno zaključi (ko ocenimo, da je posameznik dosegel tolikšno stopnjo napredovanja, da
se lahko prične proces vračanja v staro oz. umeščanja v novo delovno okolje, oz. ko se lahko dokaj
zanesljivo izrečemo o dokončni oceni delazmožnosti in so torej formalno izčrpane vse
rehabilitacijske možnosti).
Organizator: URI – Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Služba Maribor
Datum: sreda, 5. 3. 2014 (9.00 – 11.00)
Kraj: Maribor
Izvajalka: Ksenija Šterman, dr. med., spec. MDPŠ
Št. udeležencev: 5 (od tega 1 iz URI – Soča)
54
53.
RAZKUŽEVANJE
Vrsta prireditve: predavanje
Strokovni vodja prireditve: Zupančič Knavs Irena,VMS
V predavanju so bila predstavljena razkužila, ki jih že uporabljamo pri delu ter tudi nova
razkužila, ki jih uporabljamo za razkuževanje opreme in pripomočkov po delu s pacienti, ki so
kolonizirani z večkratno odpornimi mikrobi, njihova uporaba in kontaktni čas delovanja
razkužil.
Organizator: URI − Soča, Center za ortotiko in protetiko
Datum: 24. 10. 2014
Kraj: URI − Soča
Izvajalec: Zupančič Knavs Irena,VMS
Udeleženci: 25
55
54.
WEIS – lestvica vpliva delovnega okolja
Vrsta prireditve: delavnica
Strokovna vodja prireditve: mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter.
Organizator: Zveza delovnih terapevtov Slovenije, URI – Soča
Datum:
začetek: 6. 3. 2014 ob 11.00 uri
konec: 6. 3. 2014 ob 13.00 uri
Kraj: URI – Soča
Izvajalka: mag. Andreja Švajger, dipl. DT
Udeleženci: 20 (od tega 4 iz URI – Soča)
Število kreditnih točk: /
56
55.
TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU (opisano v tč. 5)
57
56.
INTERDISCIPLINARNA IN KLINIČNA STROKOVNA PREDAVANJA Z
REHABILITACIJSKO TEMATIKO
a/
Vrsta prireditve: predavanje (ob ponedeljkih)
Vodja prireditve:
strokovni: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
organizacijski: asist. Katarina Tonin, dr. med.
Že vrsto let so zelo kvalitetna, tudi s strani predavateljev iz tujine, predstavljena predavanja za
rehabilitacijske strokovnjake vseh profilov, organizirana v veliki predavalnici URI – Soča.
Program je za vsak mesec objavljen tudi na spletni strani in so tako dostopna tudi za
udeležence izven URI - Soča.
Organizator: URI – Soča
Datum: vsak ponedeljek (razen v času počitnic) od 13.00 do 14. ure - 41 predavanj
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: vabljeni predavatelji
Udeleženci: povprečno 60 (seznami v tajništvu strokovne direktorice)
b/
Vrsta prireditve: predavanje (ob petkih)
Vodja prireditve:
strokovni: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
organizacijski: asist. dr. Metka Moharić, dr. med.
V skladu z evropskimi standardi za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki jih mora
izpolnjevati akreditirani evropski učni center (URI – Soča od leta 2004 dalje), so enkrat
tedensko organizirana klinična predavanja za zdravnike specialiste in specializante.
Organizator: URI – Soča
Datum: vsak petek od 8.00 – 9.00 - 38 predavanj
Kraj: URI – Soča
Izvajalci: različni zdravniki po v naprej najavljenem programu
Udeleženci: povprečno 20 udeležencev (seznami v tajništvu strokovne direktorice)
58
STROKOVNA REVIJA REHABILITACIJA
Strokovno revijo Rehabilitacija (ISSN 1580-9315) z recenziranimi članki URI – Soča izdaja
že vrsto let.
V letu 2014 so bile izdane tri redne številke (naklada 150 izvodov) in 1 suplement (naklada
300 izvodov):
− Rehabilitacija, letn. 13, supl. 1 (marec 2014): Klinične smernice v fizikalni in
rehabilitacijski medicini, 25. dnevi rehabilitacijske medicine: zbornik predavanj, 14. in 15.
marec 2014,
− Rehabilitacija, letn. 13, št. 1 (maj 2014),
− Rehabilitacija, letn. 12, št. 2 (oktober 2014),
− Rehabilitacija, letn. 12, št. 3 (december 2014).
Stroški revije Rehabilitacije in zbornikov skupaj 8.260,34 Eur.
59
3. PROGRAM RAZVOJA IN RAZISKOVANJA
1.
Naziv programa
Raziskave na področju javnega zdravja
P3 – 0339
Vrsta projekta: aplikativni
Naročnik: ARRS
Nosilna ustanova: URI – Soča za programski sklop rehabilitacijska medicina
Vodja programa: prof. dr. Igor Švab
Koordinatorja v URI – Soča: prof. dr. Burger Helena, prof. dr. Črt Marinček,
Sodelavci: prof. dr. Helena Burger, prof. dr. Črt Marinček
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2009 − 31. 12. 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
Pomen krepitve javnozdravstvenih raziskav poudarjajo vse pomembnejše strategije razvoja
zdravstva, kjer raziskovanje na področju javnega zdravja podpira zdravstveno politiko. Po
drugi strani pa imajo raziskave javnega zdravja pomemben doprinos k znanosti s svojimi
specifičnimi metodami dela, zlasti epidemiološkimi.
Raziskovalni program vsebuje štiri programske sklope:
- družinsko medicino,
- epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni,
- genomiko in javno zdravje,
- rehabilitacijsko medicino.
Celoten programski sklop se ukvarja z izzivi in možnostmi, ki jih razvoj modernih tehnologij
prinaša na teh področjih. Na področju rehabilitacije je ključnega pomena merjenje zdravja
posameznika in populacije na enoten način.
Izvajanje programa je podaljšano do 31. 12. 2018.
Objave:
BURGER, Helena. Klinične smernice za rehabilitacijo oseb po amputaciji spodnjega uda = Clinical guidelines
for rehabilitation of patients after lower limb amputation. V: 25. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 14.15. marec, 2014. BURGER, Helena (ur.), GOLJAR, Nika (ur.). Klinične smernice v fizikalni in rehabilitacijski
medicini : zbornik predavanj = Clinical guidelines in physical and rehabilitation medicine : proceedings,
(Rehabilitacija, letn. 13, supl. 1). Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča: =
University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia, 2014, str. 116-122. [COBISS.SI-ID 1868137]
BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, VIDMAR, Gaj. Improving walking in persons after trans-femoral
amputation by means of electrical stimulation = Izboljšanje hoje pri osebah po nadkolenski amputaciji z uporabo
električne stimulacije. Rehabilitacija, 2014, letn. 13, št. 3, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 1988457]
BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, VIDMAR, Gaj. Improving walking in persons after
trans-femoral amputation by means of electrical stimulation = Izboljšanje hoje pri osebah po
60
nadkolenski amputaciji z uporabo električne stimulacije. Rehabilitacija, 2014, letn. 13, št. 3,
str. 4-7. [COBISS.SI-ID 1988457]
BURGER, Helena, BREZOVAR, Darinka, VIDMAR, Gaj. A comparison of the University of New
Brunswick Test of Prosthetic Function and the Assessment of Capacity for Myoelectric Control. European
journal of physical and rehabilitation medicine, 2014, vol. 50, no. 4, str. 433-438, ilustr. [COBISS.SI-ID
1905513]
IF=1.946 (2013
ERJAVEC, Tatjana, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena. Exercise testing as a screening measure for ability to
walk with a prosthesis after transfemoral amputation due to peripheral vascular disease. Disability and
rehabilitation, 2014, vol. 36, no. 14, str. 1148-1155. [COBISS.SI-ID 1848425]
IF=1.837 (2013)
MLAKAR, Maja, RAMSTRAND, Nerrolyn, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Effect of custom-made and
prefabricated orthoses on grip strength in persons with carpal tunnel syndrome. Prosthetics and orthotics
international, 2014, vol. 38, no. 3, str. 193-198. [COBISS.SI-ID 1790057]
IF=1.073 (2013)
61
2.
Naziv projekta ali raziskave
Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju
P2 − 0228
Vrsta projekta: aplikativni
Nosilec: prof. dr. Marko Munih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Nosilec na URI − Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić
Sodelujoči na projektu z URI − Soča: prof. dr. Imre Cikajlo
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
Raziskovalne vsebine šestletnega raziskovalnega programa z nacionalne liste raziskovalnih
programov zajemajo celoten spekter proučevanja gibanja, razvoja ustreznih tehnologij,
klinično evalviranje ter razvoj novih diagnostičnih, terapevtskih in merilnih metod na
področjih evalvacije in urjenja gibanja zgornje ekstremitete, vodenja kompleksnih
rehabilitacijskih naprav, urjenja vzdrževanja ravnotežja in izvajanja funkcionalnih gibov med
stojo, vstajanjem in vsedanjem ter hojo.
62
3.
Naziv projekta ali raziskave
Vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanju
L5 − 4142
Vrsta projekta: aplikativni
Nosilna ustanova: Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani
Nosilec: doc. dr. Matej Supej
Sodelujoča ustanova: URI – Soča
Nosilec na URI − Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić
Sodelujoči na projektu z URI − Soča: dr. Andrej Olenšek
Obdobje trajanja projekta: 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
V zadnjem času opažamo naraščanje števila poškodb predvsem kolena in posledično zaradi
padcev tudi drugih delov telesa tako pri rekreativnem kot tudi tekmovalnem alpskem
smučanju. To se dogaja sočasno s proizvodnim trendom, ki poteka v smeri širjenja smuči pod
čevljem in nižanja podložne plošče. Razmislek o ravnovesju sil in navorov pove, da vektor
reakcijskih sil podlage pri širših smučeh ne seka več kolenske osi, kar seveda povzroča večje
navore na kolenski sklep v medio-lateralni ravnini. Ker je smučanje kompleksna gibalna
naloga, ni mogoče priti do zanesljivih in dokončnih ugotovitev s takim poenostavljanjem
problema. Za to je potrebna poglobljena študija, ki jo bomo razdelili na tri faze: meritve
biomehanskih in kinezioloških spremenljivk med smučanjem na terenu, biomehansko
modeliranje in izdelava naprave za testiranje obremenitev na umetni nogi.
63
4.
Naziv projekta ali raziskave
Inteligentni robot za trening hoje
L2 − 5471
Vrsta projekta: aplikativni
Nosilna ustanova: URI − Soča (prof. dr. Zlatko Matjačić)
Sodelujoča ustanova: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (prof. dr. Igor
Škrjanc)
Sofinancer projekta: medica Medizintechnik GmbH, Nemčija
Sodelujoči na projektu z URI − Soča: dr. Andrej Olenšek, dr. Matjaž Zadravec
Obdobje trajanja projekta: 1. 8. 2013 – 31. 7. 2016
Kratek opis namena projekta in cilji
Predlog projekta je usmerjen v razvoj inteligentnega vodenja obstoječe avtonomne naprave za
trening hoje po ravni podlagi, ki omogoča urjenje dinamičnega ravnotežja in različnih
gibalnih manevrov kot so spreminjanje hitrosti, zavijanje med hojo in obračanje na mestu.
Natančneje, naši cilji se bodo nanašali na razvoj in implementacijo sestavnih modulov
kognitivnega okvira vodenja. Modul za identifikacijo hoje človeka bo implementiral robusten
algoritem za ocenjevanje, procesiranje in percepcijo kinematičnih podatkov, pridobljenih s
podpornega mehanizma za medenico, z na kamerah temelječega senzornega sistema in s
pospeškometrov in žiroskopov, ki jih bomo namestili na različne dele telesa hodeče osebe.
Nadalje, razvili bomo robotsko nadzorovan način hoje, ki bo temeljil na rezultatih
identifikacije hoje pri uporabniku prilagojenih vadbenih trajektorijah hoje, in ki bo adaptivno
spreminjal hitrost hoje ter hitrost zavijanja glede na uspešnost izvajanja hoje. Nazadnje bomo
razvili uporabniško nadzorovan način hoje, ki bo zanesljivo zaznaval namero uporabnika v
smislu želene hitrosti in smeri hoje, kar bo omogočilo mobilni platformi sledenje hodeči
osebi. Tukaj bo tudi vzpostavljen inteligentni algoritem, ki bo glede na evalvacijo uspešnosti
izvajanja hoje vsakega posameznika adaptivno spreminjal celostno kognitivno vedenje robota
z namenom izboljšati i) točnost prepoznavanja uporabnikovih namer med hojo in ii) mehkost
skupnega gibanja hodeče osebe in vozeče se robotske mobilne platforme. Sočasno bomo
ocenjevali dinamično ravnotežje in rezultate uporabili pri določanju zgornjih meja linearne in
kotne hitrosti. Poleg znanstvenega in tehnološkega razvoja bo velik del predlagane raziskave
namenjen kliničnemu testiranju že med tehnološkim razvojem. Na koncu bomo izvedli še
klinično ocenjevanje v izbranih kliničnih primerih.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo nadaljevali s projektnimi aktivnostmi, ki so bile usmerjene v razvoj novega
haptično vodenega robotskega mehanizma za obstoječo avtonomno napravo za urjenje hoje
po ravni podlagi.
64
5.
Naziv projekta ali raziskave
Telerehabilitacija
L3 − 5513
Vrsta projekta: aplikativni
Nosilna ustanova: URI − Soča
Nosilec: prof. dr. Helena Burger
Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2013 − 30. 9. 2016
Evropska unija in z njo Slovenija se spopadata z vse večjim problemom zagotavljanja
kakovostne in cenovno znosne rehabilitacije. Naraščajo potrebe starajoče populacije ter
pričakovanja, ki so posledica vse večjih možnosti zaradi hitrega tehnološkega razvoja. Kriza
vzdržnosti zdravstvenih blagajn kliče k spremembam modelov zagotavljanja rehabilitacije.
Ena od rešitev tako za Evropo kot slovenski zdravstveni sistem so telerehabilitacijske storitve
za zgodnjo oz. podaljšano rehabilitacijo, ki se lahko izvajajo v bližnji zdravstveni ustanovi ali
na pacientovem domu.
V prvi fazi bomo razvili in validirali prenosni sistem za merjenje gibanja (Wearable Mobility
Measurement System, WMMS), ki bo deloval na pametnem telefonu in bo spremljal gibanje
doma in/ali v bolnikovem bivanjskem okolju.
V drugi fazi bomo uvedli inovativen pristop za izvajanje individualnih programov
telerehabilitacije v domačem okolju ob spremljanju napredka in svetovanju na daljavo iz
terciarnega centra za rehabilitacijo. Ta pristop bi moral skrajšati čas trajanja hospitalizacije
bolnikov v rehabilitacijski ustanovi na račun intenzivne vadbe v domačem okolju pred in po
hospitalizaciji. Pacientu, ki izvaja program rehabilitacije v domačem okolju bomo nudili
podporo i in spremljanju napredek z uporabo videokonferenčne povezave (Skype).
V tretji fazi predlaganega projekta bomo kombinirali telerehabilitacijo z uporabo prenosnega
sistema za merjenje gibanja WMMS ter spremljali gibanje preiskovanca na njegovem domu.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014:
V letu 2014 smo izvedli prvo fazo in tri četrtine druge.
Objave:
RUDEL, Drago, BURGER, Helena, BALORDA, Zdravko, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, ZALAR,
Metka, KRIŽNAR, Agata. Rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda v domačem okolju ob uporabi
telerehabilitacijske storitve = Telerehabilitation within home environment following lower limb amputation. V:
LESKOŠEK, Branimir (ur.), JUVAN, Peter (ur.). Boljše informacije za več zdravja : zbornik prispevkov z
recenzijo. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, 2014, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 1976425]
CIKAJLO, Imre, BAJUK, Slavica. Differences in effects when using virtual reality balance trainer or wobble
board in terms of postural responses. V: The 10th International conference on disability, virtual reality and
associated technologies, 2 to 4 September, 2014, Gothenburg, Sweden. SHARKEY, Paul (ur.), et al.
Proceedings. Reading: University of Reading, cop. 2014, str. 241-247. [COBISS.SI-ID 1926249]
BURGER, Helena, RUDEL, Drago. Telerehabilitation. V: ALSANCAK, Serap (ur.). 7th ISPO European
Congress in prosthetics and orthotics 2014. Istanbul: Topkon congress services, 2014, str. 120. [COBISS.SI-ID
1952361]
65
CIKAJLO, Imre. Concept of the diagnostic tool for balance telerehabilitation of subjects with stroke. Journal
of medical and biological engineering, 2014, vol. 34, no. 4, str. 319-326. [COBISS.SI-ID 1880169]
IF= 1.076(2013)
RUDEL, Drago, BURGER, Helena, BALORDA, Zdravko, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, ZALAR,
Metka, KRIŽNAR, Agata. Rehabilitacija po amputaciji spodnjega uda v domačem okolju ob uporabi
telerehabilitacijske storitve = Telerehabilitation within home environment following lower limb amputation. V:
LESKOŠEK, Branimir (ur.), JUVAN, Peter (ur.). Boljše informacije za več zdravja : zbornik prispevkov z
recenzijo. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, 2014, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 1976425]
KRPIČ, Andrej, CIKAJLO, Imre, SAVANOVIĆ, Arso, MATJAČIĆ, Zlatko. A haptic floor for interaction
and diagnostics with goal based tasks during virtual reality supported balance training = Haptična tla za
interakcijo in diagnostiko s ciljno zasnovano nalogo vaditi ravnotežje, podprti z navideznim okoljem. Zdravniški
vestnik, 2014, letn. 83, št. 2, str. 127-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 1861993]
IF 0.167 (2012)
66
6.
Naziv projekta ali raziskave
Cognitive Control Framework for Robotic Systems (CORBYS)
EU 7FP ICT-2009-6 – Large Scale Integrated Project
Vrsta projekta: aplikativni
Naročnik: Projekt 7. Okvirnega programa EU
Nosilna ustanova: Universitet Bremen
Koordinator: prof. dr. Axel Graser
Koordinator na URI − Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić
Sodelavci: prof. dr. Zlatko Matjačić, dr. Andrej Olenšek, doc. dr. Nika Goljar, prof. dr.
Helena Burger
Obdobje trajanja projekta: 1. 2. 2011 − 31. 1. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Projekt CORBYS se osredotoča na robotske sisteme, ki imajo simbiotično povezavo s
človekom. Takšni robotski sistemi morajo biti sposobni avtonomno delovati v dinamičnih
okoljih, ki vključujejo interakcijo s človekom. Glavni namen projekta je razvoj okvira
vodenja omenjenih robotskih sistemov, ki bo vključeval multi-senzorne sisteme za percepcijo
dinamičnega okolja ter bo omogočal določeno mero kognitivnih sposobnosti. Na ta način bo
možno adaptivno spreminjati robotovo obnašanje. Poseben poudarek bo na medsebojnem
izmenjevanju kognitivne percepcije med človekom in robotom. Pomemben del projekta
predstavljata razvoj in evalvacija demonstracijskega mobilnega robotskega sistema, ki bo
omogočal rehabilitacijo hoje. URI-Soča je nosilni partner delovnega sklopa, ki se nanaša na
eksperimentalno in klinično evalvacijo omenjenega demonstracijskega robotskega sistema.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 so bile aktivnosti namenjene integraciji razvitega eksoskeletnega sistema, z
razvito mobilno platform ter testiranjem sistema.
67
7.
Naziv projekta ali raziskave
Balance Augmentation in Locomotion, through Anticipative, Natural and Cooperative control
of Exoskeletons (BALANCE)
EU 7FP ICT-2011.2.1 – STREP project (sodeluje 8 partnerjev)
Vrsta projekta: aplikativni
Koordinator: TECNALIA (dr. Jan Veneman)
Partner iz Slovenije: URI − Soča (prof. dr. Zlatko Matjačić)
Sodelujoči na projektu z URI − Soča: dr. Andrej Olenšek, dr. Matjaž Zadravec, doc. dr.
Nika Goljar
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2013 – 28. 2. 2017
Kratek opis namena projekta in cilji
Projekt BALANCE se osredotoča na razvoj eksoskeletnega robotskega mehanizma ter
sistema vodenja za podporo hoje, ki bo omogočal simbiotično sodelovanje človeka in stroja v
smislu zagotavljanja dinamičnega ravnotežja. Specifični cilji projekta so:
-
-
Raziskati nevrofiziološke in biomehanske mehanizme vzdrževanja dinamičnega
ravnotežja tako pri nevrološko intaktnih ljudeh kot tudi pri osebah z različnimi
nevrološkimi motnjami med stojo in hojo (proaktivni in reaktivni vidik) skozi
eksperimentalno delo in študij ustreznih modelov
Razviti strategijo vodenja bipedalne biomehanske strukture s podobnimi zmožnostmi
kot jih ima človek, katere bomo preizkusili na obstoječih bipedalnih mehanizmih
Razviti strategijo vodenja podpore vzdrževanja dinamičnega ravnotežja človeka, ki je
opremljen z ustreznim eksoskeletnim mehanizmom
Implementacijo razvitega sistema vodenja
Evalvacija delovanja razvitih sistemov vodenja in eksoskeletnega mehanizma pri
osebah z različnimi nevrološkimi motnjami
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo razvili robotski sistem, ki je nameščen na mobilni platformi in podpira
hodečo osebo v predelu medenice. Robotski mehanizem je voden haptično in omogoča
ustrezno podporo ter aplikacijo motilnih sunkov med hojo osebe po ravnem.
68
8.
Naziv projekta ali raziskave
EASY-IMP Collaborative Development of Intelligent Wearable Meta-Products in the Cloud
NMP2-LA-2013-609078
Nosilna ustanova: Deutsches Forschungszentrum fuer Kuenstliche Intelligenz GmbH
Sodelujoča ustanova: URI – Soča (prof. dr. Helena Burger)
Kratek opis namena projekta in cilji
Namen projekta EASY-IMP je razviti metode, orodje in uporabne sestavne dele za
oblikovanje in izdelavo inteligentnih produktov, ki jih bo uporabnik nosil v obliki obleke,
obutve ali pripomočkov. Rezultate tega razvoja bomo nato preizkusili v rehabilitaciji in
športu. Senzorji bodo pacientom nudili povratno informacijo o pravilnosti izvedbe različnih
nalog, zdravstvenemu osebju pa o zahtevnosti in aktivnosti pacientov.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014:
V letu 2014 smo pripravili protokol pilotnega testiranja ter testirali opremo pri bolnikih po
preboleli možganski kapi.
69
9.
Naziv projekta ali raziskave
CHARISM – Case management for unemployed youth
Naročnik projekta: Evropska komisija, mednarodni projekt
Koordinator projekta: BFI Tirol, Avstrija
Koordinatorica projekta na URI – Soča: mag. Zdenka Wltavsky
Sodelujoči: Zdenka Wltavsky, Zlatko Perič, Mira Nemec
Trajanje: januar 2012 – december 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
URI – Soča je partner pri multilateralnem mednarodnem projektu Charism – projekt programa
vseživljenjskega učenja za področje razvoja poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga dela –
"Nove veščine za nova delovna mesta". V projektu sodeluje šest partnerjev iz petih evropskih
držav. Ekonomska kriza vpliva na večjo brezposelnost, predvsem mladih, ki se v takšnih
razmerah še posebej soočajo s težavo pri pridobitvi in zadržanju zaposlitve. V teh razmerah
tudi izobrazba ni zagotovilo za zaposlitev. Posebej mladi z učnimi težavami in invalidi se
težje znajdejo v takšnem okolju in potrebujejo dodatno podporo. Projekt se osredotoča
na uporabo orodja "case management" za uspešno podporo pri integraciji mladih težje
zaposljivih invalidov na odprt trg dela. Rezultati projekta bodo omogočili implementacijo
enakih možnosti za ljudi s posebnimi potrebami z uporabo holističnega, multidisciplinarnega
pristopa, prilagojenega potrebam manjšim vzorčnim skupinam posameznikom na lokalnem
nivoju. Zgodnja identifikacija in preventiva morebitnih težav ter motivacija mladih za
zaposlitev bo vplivala na nižje stroške zaposlovanja in krajše obdobje brezposelnosti.
Osrednji cilj projekta CHARISM je najti evropsko rešitev, kako zmanjšati brezposelnost
mladih težje zaposljivih in povečati njihovo zaposljivost ter pripraviti strategijo za promocijo
reintegracije te ciljne skupine, ki bo vključevala metodološki pristop "Case managementa" ter
izboljšala ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training –
Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju) in EQUAVET (European
Quality strategies in Vocational Education and training).
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo pripravili priročnik Charism za strokovne delavce – Pot do uspešne
integracije mladih na trg dela in izvedli usposabljanje s ciljno skupino invalidov s pomočjo
metodologije Charism.
70
10.
Naziv projekta ali raziskave
Izboljšanje kompetenc strokovnjakov na področju zaposlitvene rehabilitacije za večjo
zaposljivosti invalidov v Evropski Uniji
Naročnik projekta: CMEPIUS
Koordinatorica projekta: mag. Zdenka Wltavsky, Razvojni center za zaposlitveno
rehabilitacijo
Sodelujoči: mag. Zdenka Wltavsky, mag. Aleksandra Tabaj, Valentina Brecelj
Trajanje: junij 2012 – maj 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
Namen projekta je zagotoviti novo obliko dodatnega usposabljanja vsem deležnikom na
področju zaposlitvene rehabilitacije in spodbuditi tesnejše sodelovanje med domačimi
partnerji, kakor tudi s podobnimi institucijami v državah partnericah. Cilj projekta je
izboljšanje kompetenc strokovnih delavcev na področju zaposlitvene rehabilitacije na
nacionalnem nivoju. S predstavitvijo konkretnih primerov praks ter s spoznavanjem različnih
pristopov bodo izvajalci zaposlitvene rehabilitacije lahko oblikovali ideje za prenos v lokalna,
domača okolja. Poleg tega bo tak način sodelovanja omogočil tudi povezovanje in mreženje
ter možnost za vzpostavitev nadaljnjega sodelovanja in pripravo skupnih projektov. Rezultati
projekta mobilnosti bodo prispevali k izboljšanju kakovosti in večjega sodelovanja med
različnimi institucijami in izvajalci na področju zagotavljanja možnosti usposabljanja in
zaposlovanja invalidov ter prispevali k dvigu usposobljenosti strokovnih delavcev na tem
področju.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo izvedli prvo mobilnost 7 strokovnjakov na področju zaposlitvene
rehabilitacije v Avstriji.
71
11.
Naziv projekta ali raziskave
Leonardo da Vinci razvoj inovacij
Accessible web based and interactive video supported skills transfer (ACTrain)
Dostopno video-interaktivno usposabljanje na daljavo
Nosilec projekta: OZARA, invalidsko podjetje d.o.o., Slovenija
Koordinator projekta za URI – Soča: mag. Zdenka Wltavsky
Sodelujoči: mag. Zdenka Wltavsky, mag. Aleksandra Tabaj, Robert Prezelj, Evalda Bizjak,
Zlatko Perič
Trajanje: januar 2012 – marec 2013
Kratek opis namena projekta in cilji
Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij je v procesu rehabilitacije za invalide
temeljnega pomena. Ciljni skupini z okvarami zaznavanja – slepi in slabovidni ter gluhi in
naglušni – sta pri tem procesu lahko v veliki meri izključeni, če jima možnosti tehnologij ne
omogočajo vključenosti. Pri delu opažamo, da morata ti ciljni skupini uporabljati povsem
neprilagojeno informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT). Strokovni
delavci, ki delajo s tema ciljnima skupinama, nimamo dovolj strokovnega znanja s tega
področja. Cilj naloge je bil, da se ciljnima skupinama omogoči enak dostop do usposabljanja.
Izhodišče in podlaga za projekt je poročilo Evropske komisije: The use of ICT to support
innovation and lifelong training for all (2008), kjer je navedeno, da IKT niso v zadostni meri
prisotne v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja. Konzorcij partnerjev je razvil
inovativen z IKT podprt program usposabljanja in ga preizkusil v procesu zaposlitvene
rehabilitacije s 70 gluhimi, naglušnimi, slepimi in slabovidnimi udeleženci usposabljanja.
Strokovnjaki so preizkusili inovacijo v okviru 6 pilotnih usposabljanj in spodbudili projektno
promocijsko kampanjo, ki je med drugim vključevala širjenje rezultatov na lokalnem,
regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju (tudi s pomočjo mreže do Evropske platforme
za rehabilitacijo), do vseh pomembnih evropskih ustanov, ki so odgovorne za izobraževanje
in usposabljanje invalidov, do ustanov, ki oblikujejo politiko na tem področju in do drugih
uporabnikov z namenom prenosa rezultatov v obstoječe prakse, promocije antidiskriminacijskih aktivnosti ter izvajanja aktivnosti, ki bodo namenjene osveščanju ožje in
širše javnosti, socialnemu vključevanju, zagotavljanju IKT podprtega izobraževanja za vse
ter promociji politik EU in programa Leonardo da Vinci. Dolgoročni cilj projekta je
bil vzpostavitev podlag za (ne)formalni status inovativnega IKT orodja kot enega ključnih
orodij za izobraževanje in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami.
72
12.
Naziv projekta ali raziskave
INOVATELL - INOVAtive Touchless tEchnologies in Lifelong Learning of People with
disability
Naročnik: Evropska komisija
Koordinator projekta: Valakupiai Rehabilitation Centre, Vilna, Litva
Koordinatorica projekta za URI − Soča: mag. Zdenka Wltavsky
Sodelujoči: mag. Julija Ocepek, asist. dr. Mojca Debeljak, Črtomir Bitenc, prof. dr. Anton
Zupan
Trajanje: oktober 2013 – september 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Projektna ideja je razviti in implementirati tehnološko rešitev, ki bo pomagala ljudem z
omejenimi gibalnimi sposobnostmi rok v procesu vseživljenjskega učenja, da bodo zgolj z
kretnjami glave ali rok lahko upravljali posebno programsko opremo na mobilnih in
stacionarnih računalniških napravah. Tehnološka rešitev za mobilne naprave bo sestavljena iz
standardne iPad strojne opreme, TLV Play SDK za brezročno in na kretnjah osnovanim
uporabniškim vmesnikom za upravljanje in specializirane aplikacije z učnimi vsebinami za
razvoj veščin s pomočjo uporabe računalnika. Ta rešitev bo delovala na način podoben
Kinect-atu, s pomočjo kamere iPad, ki bo zaznavala premikanje glave ali rok uporabnika, v
skladu s čimer pa se bodo potem tudi izvajali ustrezni ukazi. Uporabnik bo lahko oddaljen od
naprave, ne da bi moral fizično pritiskati na majhne ikone in izvajal kretnje, s čimer bo
naprava za učenje bolj uporabna za ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, ki ne morejo
izvajati natančnih gibov, ki so potrebni za nadzor standardnega tabličnega računalnika
oziroma navadnega stacionarnega računalnika. Trije rehabilitacijski centri iz Slovenije, Litve
in Portugalske, ki izvajajo storitve poklicne/zaposlitvene rehabilitacije in usposabljanje za
invalide, bodo sodelovali v naslednjih projektnih aktivnostih: analiza potreb in sposobnosti
ciljnih skupin, razvoj računalniškega programa in pilotnega testiranja rešitev z uporabniki invalidi. Inovativne ideje v projektu bodo prispevale k razvoju rešitev informacijske
tehnologije brezročnega upravljanja z kretnjami, razvoju vsebin računalniško vodenega
usposabljanja za invalide, poskusnemu izvajanju in vrednotenju ter diseminaciji rezultatov
projekta znotraj
sodelujočih
držav
ter
tudi
širše,
na
evropski
ravni.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo pripravljali učne vsebine za priročnik s pomočjo katerega bomo testirali
uporabe aplikacije INOVATELL.
73
13.
Naziv projekta ali raziskave
COST Action IS1211: Cancer and Work Network (CANWON)
Vrsta projekta: aplikativni
Naročnik: COST
Nosilna ustanova: Academic Medical Centre, Amsterdam (the Netherlands)
Članica organizacijskega odbora: Metka Teržan, dr. med.
Obdobje trajanja projekta: 24. 5. 2013 - 23. 5. 2017
Kratek opis namena projekta in cilji
V Evropi za rakom zboli letno 3,2 milijona ljudi, 1,6 milijona jih je še v aktivni dobi.
Povečuje se število preživelih, ki pa so izpostavljeni riziku brezposelnosti, kar močno vpliva
na kakovost njihovega življenja. Raziskave na tem področju so zato zelo pomembne, a so
nepovezane znotraj Evrope in jih ne poznamo dovolj. Potrebno bi bilo tudi razvijati
intervencije za podporo zaposlovanja. Znotraj te aktivnosti naj bi se te pomanjkljivosti
odpravile. Pričakujejo, da bi se na ta način izvršila hitra izmenjava znanja v Evropi,
standarizirale metode in tehnike, razvile intervencije, pripravile smernice za vračanje na delo
in izboljšala kakovost bolnikov z rakom.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Na letnem srečanju v Salfordu je vodja projekta prof.Angela de Boer poročala, da aktivnosti
potekajo po planu, da se v maju izteka prvo leto projekta in da še ni znana količina denarja za
prihodnje leto.
Poletna šola na Karolinska inštitutu, namenjena analizi podatkov iz registrov raka in raziskav
je potekala, iz Slovenije se jo je udeležila dr. Vesna Zadnikar iz Onkološkega inštituta.
Naloga delovnih skupin je napraviti pregled razpoložljive literature na svojem področju. V
moji skupini ta članek še ni izšel. Vsak od nas bi moral predstaviti raziskave s tega področja,
ki že obstajajo v posamezni državi. Dr. Maja Primic Žakelj mi je zagotovila, da pri nas takih
raziskav ni.
Angela de Boer je predstavila intervencije na področju vračanja na delo pri osebah po
prebolelem raku. Predstavila je programe, ki so se v UK začeli že leta 1978, med primeri
današnje prakse je predstavila našo poklicno rehabilitacijo. V prihodnosti vidi velike možnosti
v projektih e-zdravja, večjega vključevanja v delovni proces, večjega vključevanja
specialistov medicine dela, implementacije praktičnih smernic in odločitve, kdo bo plačnik
teh storitev.
Srečanja v novembru se nisem udeležila.
74
14.
Naziv projekta ali raziskave
LEARNABIL - IT - vzajemno učenje o spretnostih za zaposlovanje invalidov na področju
informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT)
Mutual Learning on skills for the ICT labour market for people with disabilities, Agreement
number: VS/2013/0424
Nosilec: Evropska platforma za rehabilitacijo (EPR)
Partnerske organizacije: Astangu VRC – Estonija, Centre de Réadaptation de Mulhouse –
Francija, National Learning Network – Irska, Pluryn – Nizozemska, Valakupiai Rehabilitation
Centre – Litva in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije. Na ravni EU pa
sta poleg EPR sodeloavala še: European Network on Independent Living – ENIL in Business
Disability Forum.
Koordinator v URI - Soča: mag. Andreja Švajger
Sodelujoči na projektu z URI – Soča: mag. Andreja Švajger, Aleksandra Denša, Mojca
Ornik, Predrag Pavlović
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
• Priprava nacionalnih pregledov načinov sodelovanja na področju zaposlovanja in
usposabljanja invalidov v IKT sektorju (do konca aprila 2014)
• Vzajemne učne aktivnosti – predstavitve primerov dobrih praks: 3 študijski obiski in 3
spletni seminarji (do konca novembra 2014)
• Vzpostavitev spletne platforme znanj in informacij (september 2014)
• Zaključno konferenca 3.12.2014
• URI Soča je 21.10.2014 izvedel spletni seminar s predstavitvijo primera dobre prakse:
Usposabljanje na delovnem mestu in podporna zaposlitev invalida v IKT podjetju.
• Osnove ugotovitve in povzetki projekta Learnabil-IT so bili predstavljene zaposlenim v
vseh enotah CPR, dne 28.11.2014.
Več informacij o partnerjih, projektnih aktivnostih in vsa gradiva so objavljeni na spletni
strani projekta: http://www.epr.eu/index.php/2-uncategorised/472-learnabil-it-project
75
15.
Naziv projekta ali raziskave
Učna delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve "ZELENA DOLINA"
Vrsta projekta: aplikativni
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta na URI – Soča: mag. Andreja Kitek
Sodelavci: Miran Polič, Jasmina Tkalčič, Danijel Vorih, Natalija Zmazek
Obdobje trajanja projekta: 3. 12. 2010 − 3. 12. 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
Namen projekta je bil izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvariti
delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.
Rezultati projekta, ki izhajajo iz ciljev projekta, so sledeči:
• vzpostavitev štirih učnih delavnic, kot del mreže učnih delavnic,
• vzpostavitev učne delavnice za zeleni program - obdelovanje kmetijskih zemljišč, na
področju urejevanja okolja za pomožnega vrtnarja, lesna učna delavnica za
obdelovalca lesa, učna delavnica za nudenje podpore v pisarniškem poslovanju s
pomočjo informacijske tehnologije na področju dela za arhivarja - vnašalca podatkov,
• 4 programi usposabljanja,
• usposobitev oseb po modelih učnih delavnic - za delo se je usposobilo 36 oseb
invalidov,
• štiri mobilne zaposlitvene skupine iz ciljnih kategorij invalidov in
• 23 zaposlenih oseb iz ciljne kategorije.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V tem letu je v okviru projekta bilo zaposlenih 22 udeležencev iz ranljive ciljne skupine
invalidov. Zaposleni so bili na področju štirih učnih delavnic. V okviru učne delavnice za
arhivarja - vnašalca podatkov na URI - Soča je bilo zaposlenih 5 oseb, v učni delavnici za
pomožnega vrtnarja pri Želvi je bilo zaposlenih 6 oseb, na področju učne delavnice na zelenih
programih pri IP Posočje je bilo zaposlenih 5 oseb, v učni delavnici za pomožnega
obdelovalca lesa je bilo zaposlenih 6 oseb. Po zaključku projekta pri posameznih partnerjih
ostaja zaposlenih 15 oseb.
Tekla so redna koordinacijska srečanja med partnerji. Uspešno smo opravili kontrolo s strani
ministrstva za delo. Skrbeli smo ažurno objavljanje na spletnih straneh. Redno je teklo
izdajanje zahtevkom za izplačilo za povračilo nastalih stroškov. V letošnjem letu smo izvedli
tri dneve odprtih vrat, v organizaciji partnerjev projekta, kamor je bila povabljena širša
javnost, in sicer za učno delavnico za pomožnega vrtnarja, za učno delavnico na zelenih
programih - obdelovanje kmetijskih površin in za učno delavnico za pomožnega obdelovalca
lesa. Pripravljali smo zaključno publikacijo projekta, ki je izšla v mesecu novembru pod
naslovom Učna delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve "ZELENA DOLINA"
(Zaključna publikacija). V mesecu novembru smo izpeljali zaključno konferenco projekta.
Več informacij o partnerjih, projektnih aktivnostih in vsa gradiva so objavljeni na spletni
strani projekta: http://cpr.uri-soca.si/sl/Zelena_dolina/. Prav tako so informacije objavljene na
spletnih straneh partnerjev projekta.
76
16.
Naziv projekta ali raziskave
Aerobni trening v subakutnem obdobju po možganski kapi
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Tatjana Erjavec, dr. med.
Sodelavci: Marijana Žen- Jurančič, dr. med, Marko Rudolf , dipl, fiziot., Branka Vipavec
dms, Bojana Hočevar dms, doc. dr. Nika Goljar
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Telesna zmogljivost pacientov po preboleli možganski kapi (MK) je nizka in posledica
delovanja več dejavnikov ( bolezni in prisotnosti dejavnikov tveganja pred MK, okvar, ki so
posledica MK in manjše telesne dejavnosti po MK). V kroničnem obdobju po MK aerobni
trening poveča telesno zmogljivost in vpliva na večjo samostojnost pri izvajanju dnevnih
aktivnosti, na dolžino prehojene razdalje in pojavnosti ponovne MK. Podobne ugotovitve
navajajo tudi v maloštevilnih študijah v subakutnem obdobju po MK. Kriteriji za predpis
aerobne vadbe v tem obdobju niso izdelani. Največ neenotnosti je predvsem na področju
intenzivnosti treninga. Aerobni trening prek mehanizma povečanega izločanja BDNF (Brain
Derived Neurotrophic factor) vse bolj povezujejo z izboljšanjem kognitivnih funkcij (
pomnjenje, pozornost, učljivost ).
Namen internega projekta je preveriti vpliv individualno predpisanega aerobnega treninga na
telesno zmogljivost in druge kazalce uspešnosti rehabilitacije v subakutnem obdobju po MK.
77
17.
Naziv projekta ali raziskave
Določitev ustrezne polovice telesa za meritev sestave telesa z bioimpedančno analizo pri
osebah po možganski kapi
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Nataša Puzić, dr. med.
Sodelavci: Rafaella Špeh, dr. med., doc. dr. Nika Goljar, dr. med., Neža Majdič, dr. med.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Na osnovi rezultatov meritev sprejetje smernic za izvedbo meritve sestave telesa z
bioimpedančno analizo pri osebah po možganski kapi.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Meritve opravljene v URI Soča so zaključene, projekt smo razširili v sodelovanju z Istituto
Auxologico di Milano (prof. Luigi Tesio), kjer so bile opravljene še dodatne meritve.
Statistično analizo je izvedla Neža Majdič.
Rafaella Špeh je nalogo zagovarjala z odliko ob zaključku specializacije FRM 30.6.2014 na
Universita' degli studi di Trieste, pod mentorstvom prof. Giovanni-a Fancellu-a.
V prvi polovici leta 2015 je predvideno pisanje in oddaja članka v objavo.
78
18.
Naziv projekta ali raziskave
Hortikulturna terapija – Horticultural Therapy (HT)
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Zdenka Pihlar
Sodelavci: prof. dr. Helena Burger, Mojca Mikuletič, del. ter., Tanja Štefančič Smisl, David
Brecelj, Dejana Zajc, Andrej Sobočan, ing. str. dipl. ekonomist, Mirjam Jureš, dipl.
arhitektka
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Hortikulturna terapija (HT) je uporabna metoda dela v rehabilitacijskih programih za paciente
z različnimi okvarami – od možganske kapi, travmatske poškodbe glave in možgan, kronične
nerakave bolečine, razvojno nevroloških obolenj ipd.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo pričeli izvajati projekt hortikulturna terapija ( v nadaljevanju HT). Potek dela
je potekal v skladu z začrtanim programom :
1.
Priprava dokumentacije in izbor ocenjevalnih inštrumentov :
Na podlagi študije literature in analize dobljenih rezultatov poskusne pilotske študije
ocenjevanja z predlaganimi ocenjevalnimi inštrumenti na manjši populaciji pacientov z
različnimi okvarami, smo ugotovili, da bomo izdelali na pacienta usmerjeni vprašalnik, ki bo
edino ustrezno merilo za ugotavljanje rezultatov HT. Vsi ostali predlagani inštrumenti, razen
VAS lestvice, niso dovolj občutljivi za dokazovanje učinkovitosti obravnave z HT.
Na podlagi zgoraj omenjene ugotovitve, je v izdelavi vprašalnik ki bo omogočil spremljanje
učinkovitosti HT. Pripravljen pa je tudi izbor ciljne populacije pacientov ki bodo v projektu
sodelovali.
2.
3.
Izdelan je bil protokol obravnave
Realizirani so bili 4 koraki preureditve obstoječe zelenice v večnamenski funkcionalni
prostor za vrtnarjenje :
− 1 korak ; pripeljati vodo v bližino gredic, izvedba klančin nad prekopom poti, ureditev
visokih gred in izdelava kompostnika.
− 2. korak ; izdelava sprehajalnih poti okrog dvižnih gredic iz različnih materialov,
tlakovanje ožjega področja dvižnih gredic, zasaditev vmesnih površin
− 3. korak ; izdelava idejnega projekta za izgradnjo hišice za spravilo orodja in terase
− 4. korak ; gradnja vrtne hišice s teraso in zasaditev obstoječih gredic
V letu 2015 bomo zaključili 5. korak preureditve obstoječe zelenice, v celoti se bomo
posvetili programu HT z ciljno populacijo pacientov.
79
19.
Naziv projekta ali raziskave
Izvajanje in vrednotenje brezšivne skrbi z zdravili ob odpustu z Oddelka po možganski kapi
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Demetrij Petrica
Sodelavci: Sabina Šoštarić
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Bolnik ima ob zaključku zdravljenja v bolnišnici ima zdravstveno dokumentacijo, v kateri so
informacije o dosedanjem zdravljenju (1). Z izvajanjem t.i. brezšivne skrbi (ang. seamless
care) zagotavljamo popolen prenos informacij, uspešno nadaljevanje zdravljenja v domači
oskrbi (2) ali v drugi zdravstveni ustanovi.
V večini primerov na podlagi diagnoz zdravnik bolniku, ob odpustu iz bolnišnice, predpiše
zdravila. Zagotoviti mu moramo nadaljevanje zdravljenja z zdravili in mu obrazložiti potek
zdravljenja z zdravili. Pripravimo mu navodila za jemanje zdravil z namenom povečati
zavzetost za pravilno zdravljenje z zdravili (4,7) ter zamanjšati tveganje za nastanek
medicinskih napak, ki se pojavijo ob odpustu iz bolnišnice (3). Interes oz. zavzetost bolnika
za pravilno zdravljenje z zdravil opisuje več terminov, od osnovnega kompliance oz.
vodljivost bolnika, adherence oz. sodelovanja bolnika do konkordance oz. sodelovalnosti
bolnika.
Adherenca, jemanje zdravil v skladu z navodili, je odvisna tudi od poznavanja zdravil.
Poznavanje zdravil, njihove uporabe in neželenih učinkov je eden izmed glavnih dejavnikov,
ki vpliva na izid zdravljenja (4). V razvitih državah samo 50% bolnikov, ki imajo kronične
bolezni, jemlje zdravila v skladu z navodili (5). Interes oz. zavzetost za zdravljenje z zdravili
pri bolnikih s časom zdravljenja upada (9), zato se poveča tveganje za nastanek zapletov pri
zdravljenju.
Za doseganje sodelovalnosti bolnika je pomemben ustni dogovor, s katerim se bolnik zaveže
k jemanju zdravil v skladu z navodili za uporabo zdravil. Ugotoviti in sprejeti je potrebno
ovire za sodelovalnost pri terapiji, ki jih bolnik navaja, jih s pogovorom odstraniti ter tako
povečati zavzetost za zdravljenje z zdravili (4,6,7).
Če bolnik ni sposoben razumeti navodil za jemanje zdravil ob odpustu iz bolnišnice, moramo
informirati druge osebe, npr. svojce, ki mu bodo dejansko pripravljali in dajali zdravila.
Magister farmacije kot strokovnjak s področja zdravil (8) v sodelovanju z ostalimi
zdravstvenimi stokovnjaki, odločno pripomore k pripravi optimalnega režima odmerjanja
zdravil (11). Glede na individualne potrebe in zahteve posameznega bolnika pripravi navodila
za jemanje zdravil (7) in tako pripomore k boljši adherenci in konkordanci (10) ter boljšim
izidom zdravljenja (4,7).
80
20.
Naziv projekta ali raziskave
Kontrolirana klinična študija evalvacije učinkov treninga z napravo za urjenje vzdrževanja
dinamičnega ravnotežja med hojo oseb po preboleli možganski kapi
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Nataša Bizovičar, dr. med.
Sodelavci: Irena Stanonik, dipl. fiziot., Maruša Kržišnik, dipl. fiziot., Polona Malešič dipl.
fiziot., Tina Freitag, dipl. fiziot., znan. sod. dr. Andrej Olenšek, prof. dr. Zlatko Matjačić, doc.
dr. Gaj Vidmar
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Na URI-SOČA smo v preteklih letih razvili prototip naprave za urjenje vzdrževanja
dinamičnega ravnotežja med hojo. V sodelovanju s podjetjem medica Medizintechnik GmbH
je nastal komercialno dosegljiv produkt – naprava E-go. E-go je mobilna platforma, na katero
je nameščen oporni mehanizem, ki omogoča nastavljivo mehansko podporo medenice v
transverzalni ravnini. Hitrost gibanja mobilne platforme in s tem tudi hitrost hoje, kakor tudi
trenutno smer hoje, določa fizioterapevt preko ročnega krmilnega modula. Namen internega
projekta je skozi kontrolirano klinično študijo evalvirati učinke treninga z napravo E-go pri
osebah po preboleli možganski kapi.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
S projektom smo začeli v aprilu 2014, do sedaj smo v raziskavo vključili 12 bolnikov.
Raziskava poteka brez zapletov. Delni rezultati raziskave so bili predstavljeni na 5. kongresu
FRM. S projektom nadaljujemo.
81
21.
Naziv projekta ali raziskave
Ocena izida usmerjene rehabilitacijske obravnave športnikov s patelofemoralnim bolečinskim
sindromom
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Katarina Tonin, dr. med.
Sodelavci: Primož Hostnik, dipl. fiziot., Matej Kovač, dipl. fiziot., Igor Tomšič, dipl. org.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Patelofemoralni bolečinski sindrom (PFBS) je pogost vzrok za prekinitev trenažnega procesa
pri športih, ki zajemajo poskoke, dolgotrajen tek ali prežo. PFBS se klinično kaže kot bolečina
v sprednjem delu kolena. Vzroki za nastanek PFBS so v največji meri vezani na spremenjeno
biomehaniko spodnjega uda. V protokolu, ki smo ga izdelali in ga že uporabljamo v klinični
praksi, poskušamo ponovno vzpostaviti mišično ravnovesje in aktivacijo mišic v predelu
patelofemoralnega sklepa. S projektom želimo objektivizirati rezultate rehabilitacijskega
protokola in slediti učinkom protokola do enega leta. Zanimajo nas tudi morebitne razlike v
odgovoru na protokol med spoloma.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Interni projekt je v fazi zbiranja bolnikov. V zadnjem letu smo v projekt vključili deset
bolnikov, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Uspešno so opravili prve preglede,
testiranja ter protokol rehabilitacije ter pregled in testiranja po opravljeni rehabilitaciji. Na
naslednje ponovno testiranje pa so se v zastavljenem časovnem okvirju (čez dva meseca)
zaradi različnih vzrokov odzvali le štirje bolniki. S projektom nadaljujemo.
82
22.
Naziv projekta ali raziskave
Ocena težav pri hranjenju, ocena prehranjenosti in telesne zgradbe z bioelektrično analizo
impedance pri otrocih s cerebralno paralizo glede na stopnjo GMFCS
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Katja Groleger Sršen, dr.med
Sodelavci: Barbara Korošec, prof. def. logoped, Valerija Marot, Nataša Puzič, dr. med., Neža
Majdič
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Glede na rezultate objavljenih študij želimo preveriti pogostost in stopnjo težav pri hranjenju
in požiranju pri otrocih s CP, ki so napoteni na URI Soča, glede na stopnjo GMFCS. Zanima
nas tudi ali so rezultati ocene zgradbe telesa z bioimpedančno meritvijo odvisno od stopnje
težav pri hranjenju (DDS, DMSS) in stopnje zmanjšanih zmožnosti gibanja pri otrocih s CP
(GMFCS, MACS). Zanima nas tudi ali so rezultati ocene prehranjenosti razlikujejo med
skupino otrok s prehranskimi dodatki in skupino otrok brez njih.
83
23.
Naziv projekta ali raziskave
Ortopedski čevlji z vidika uporabnika
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Tomaž Štajer, inž. ort. in prot.
Sodelavci: prof. dr. Helena Burger, doc. dr. Gaj Vidmar
Datum začetka projekta: 2012
Datum zaključka projekta: 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
V letu 2014 je bilo na projektu zaključeno zbiranje anketnih listov in statistično so bili
obdelani vsi zbrani podatki. Sedaj je v nastajanju prispevek za strokovno revijo.
84
24.
Naziv projekta ali raziskave
Posredovanje novih znanj pacientom po amputaciji spodnjega uda
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI −Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Romana Petkovšek-Gregorin, dms
Sodelavci: Omerzo Martina, dms
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Namen projekta je posredovanje novih znanj pacientom po amputaciji spodnjega uda. Ker je
večina amputacij narejena zaradi okvarjenega žilja na nogah, je naša želja, da poskušamo
ozavestiti hospitalizirane paciente o pomembnosti poznavanja postopkov, ki vodijo do
urejenega stopala preostalega uda in posledično preprečitve amputacije tega uda. Z
ohranitvijo preostalega uda je dolgoročno pacientom omogočena bistveno višja kakovost
njihovega življenja.
Amputacija spodnjih udov ostaja pri pacientih s sladkorno boleznijo še vedno eden izmed
najbolj pomembnih vzrokov smrtnosti s pojavnostjo 2-3 na 1000 sladkornih pacientov. Pri
pacientih, ki jim grozijo težave s stopali in kjer sta glavna dejavnika tveganja periferna žilna
bolezen in nevropatija, ocenjujejo stopnjo razširjenosti od 10% do 41,6%. Težave, ki se
pojavljajo na stopalih sladkornih bolnikov vplivajo na stroške izvajalcev, ki se ukvarjajo z
obravnavo teh pacientov. Prav tako imajo naštete težave tudi velik vpliv na kakovost
pacientovega življenja. Vendar pa se jim ni mogoče izogniti in za zmanjšanje tveganja
njihovega nastanka je potrebna visoko kakovostna preventivna oskrba, ki je bila v zadnjem
času oblikovana kot nacionalni okvir za oskrbo sladkornih pacientov.
Edukacija pacientov je zelo pomembna pri pacientih s sladkorno boleznijo. Kakovostna
informacija podana na primeren način pomaga pacientom pri opolnomočenju samostojnega
izvajanja nege njihovega stopala. S pomočjo pridobljenega znanja si izoblikujejo veščine, s
pomočjo katerih so sposobni sami skrbeti za svoja stopala. Smernice, ki naj bi jih upoštevali
pri izobraževanju, naj vsebujejo posredovanje znanj o optimalni glikemični kontrolinajprimernejši ravni krvnega sladkorja in primerni negi stopala, predvsem zato, ker naj bi bila
ta dva dejavnika najbolj pomembna faktorja pri preventivi amputacij spodnjih udov in
pojavnosti razjed zaradi pritiska. Ugotovljeno je bilo, da so tako podane informacije bolj
učinkovite kot pa »ad hoc« dajanje informacij. Edukacija podana na tak način je namenjena
pridobivanju in tudi ohranjanju oziroma obnavljanju znanja, ki ga ti pacienti potrebujejo.
85
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Interni projekt »Preverjanje znanja pacientov po amputaciji spodnjega uda o skrbi za
preostalo nogo« poteka na oddelku za amputacije od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
V njem so vključeni vsi pacienti z amputacijo ene noge ne glede na nivo amputacije.
V tem obdobju je bilo izvedeno 28 delavnic, v katere je bilo vključeno 94 pacientov.
Vsi pacienti, ki so bili vključeni v projekt, so pred udeležbo na delavnici izpolnili vprašalnik.
Po obisku delavnice so ponovno izpolnili vprašalnik, vendar samo vprašanja, s katerimi smo
preverili pridobljeno znanje iz delavnice.
Projekt je v zaključni fazi, saj bomo zbrane podatke, ki smo jih zbrali v letu 2014, vnesli v
tabelo in jih obdelali. Do konca leta 2015 nameravamo oblikovati članek in ga objaviti v eni
od revij.
86
25.
Naziv projekta ali raziskave
Primerjava dveh načinov odvzema mere za transtibialno protezo
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Dominik Erzar, dipl. inž. ort. prot.
Sodelavci: prof. dr. Helena Burger
Datum začetka projekta: junij 2012
Datum zaključka projekta: predvidoma konec leta 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
Primerjali bomo dva načina odvzema mere za ležišče s popolnim stikom za transtibialno
protezo in sicer čas, ki ga porabimo za proces odvzema mere, čas za izdelavo modela, število
potrebnih modifikacij na modelu in kasneje na ležiščih. Ustreznost izdelanih ležišč glede na
način odvzema mere bomo primerjali še po razporeditvi pritiskov v ležišču, po uporabnikovi
oceni udobnosti, po oceni inženirja o zahtevnosti izdelave in na koncu še porabo materiala z
namenom oceniti kateri način odvzema mere pripelje do cenovno, časovno in tudi strokovno
primernejše izdelave transtibialne proteze.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Primerjali smo dva načina odvzema mere za ležišče s popolnim stikom za transtibialno
protezo in sicer čas, ki ga porabimo za proces odvzema mere, čas za izdelavo modela, število
potrebnih modifikacij na modelu in kasneje na ležiščih. Ustreznost izdelanih ležišč glede na
način odvzema mere smo primerjali še po razporeditvi pritiskov v ležišču, po uporabnikovi
oceni udobnosti, po oceni inženirja o zahtevnosti izdelave in na koncu še porabo materiala z
namenom oceniti kateri način odvzema mere pripelje do cenovno, časovno in tudi strokovno
primernejše izdelave transtibialne proteze.
Odločili smo se primerjati postopek odvzema mere po tradicionalnem načinu z mavčnimi
povoji kot je v splošni praksi uporabljen pri nas in odvzem mere s CIR vakumskim sistemom.
Primerjali smo čas postopka in kvaliteto izdelanega proteznega ležišča. Ugotoviti smo želeli
ali lahko naš postopek izdelave transtibialne proteze skrajšamo, katero ležišče je ustreznejše
glede na parametre, ki smo jih merili in beležili.
Naredili smo primerjavo »dveh načinov odvzema mere za transtibialno protezo. Na podlagi
dobljenih rezultatov, katere pa je potrebno še obdelati, smo se odločili, da projekt predvidoma
zaključimo in se dogovorimo o objavi rezultatov dela na projektu. Projekt je v fazi
zaključevanja.
87
26.
Naziv projekta ali raziskave
Primerjava treninga propriocepcije in moči mišic trupa na napravi 3D Newton z
interdisciplinarnim programom rehabilitacije oseb s kronično razširjeno bolečino
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Irena Zabukovec, dipl. fiziot.
Sodelavci: asist. Helena Jamnik dr. med, prof. dr. Imre Cikajlo, Jana Vidmar, dipl. fiziot.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Ugotoviti učinkovitost treninga na napravi 3D Newton pri osebah s kronično razširjenim
bolečinskim sindromom.
88
27.
Naziv projekta ali raziskave
Primerjava učinka terapije z asistenco terapevta in terapije na tekočem traku z robotom
(Lokomat) na hojo bolnikov po možganski poškodbi
(projekt končan v letu 2013)
89
28.
Naziv projekta ali raziskave
Primerjava zanesljivosti ocenjevanja motnje hranjenja s testom za oceno disfagije z in brez
videoposnetka pri otrocih z motnjo v razvoju
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Barbara Korošec
Sodelavci: Valerija Marot (logopedinja, drugi ocenjevalec), Katja Groleger Sršen, dr. med.
(ocena prehranskega statusa, nadzorni zdravnik), Neža Majdič (statistična obdelava podatkov)
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Disfagija ali motnja hranjenja in požiranja je pomembna in pogosta težava pri osebah s težjo
razvojno nevrološko motnjo. Disfagija je motnja, ki vpliva na vedenje v zvezi s hranjenjem in
požiranjem. Vpliva lahko na eno ali več od štirih faz požiranja - pripravo ust, začetek
požiranja v ustih, žrelno in ezofagalno fazo. Motnja lahko vpliva na proces vnosa hrane in
zdravil ter na nadzor nastajanja sline. Pogosto je prisotna pri osebah z razvojno motnjo
(Sheppard, 1991; Sheppard and Hochman, 1989) in lahko vpliva na dobro počutje
posameznika, njegovo prehranjenost, funkcijo dihanja in vedenje. Prepoznavanje oseb z
disfagijo je prvi korak pri obravnavi oseb z disfagijo ter pridruženimi boleznimi in
vedenjskimi težavami (Sheppard and Hochman 1988; Calis, 2008). Zato je ocena zastavljena
tako, da najprej loči med osebami z disfagijo in tveganim vedenjem pri hranjenju in osebami
brez teh dejavnikov. Namen te ocene je presejanje populacije. Posamezniki s težavami pri
hranjenju in požiranju, ki jih najdemo na ta način, potrebujejo klinični pregled, da te težave
potrdimo, ugotovimo njihovo naravo in obseg, ter ugotovimo klinično jasne vzroke za
nastanek težav. Klinična ocena disfagije zagotavlja informacije, ki so potrebne za načrtovanje
ustreznega načina prehranjevanja posameznika in načrtovanje ustreznega zdravljenja. Ocena
disfagije (DDS) je bila razvita posebej zato, da bi lahko našli tiste osebe z motnjo v razvoju,
ki imajo disfagijo in s tem povezane težave pri hranjenju. Ocenjevalni instrument ni namenjen
obravnavi oseb z akutno nastalimi motnjami požiranja in hranjenja. Hkrati so bili v vzorec
populacije v raziskavi vključeni odrasli in otroci; njihove ocene so bile vključene v proces
standardizacije ocenjevalnega instrumenta. Klinične izkušnje kažejo, da se DDS lahko
uporablja za oceno otrok od 2. do 21. leta in je hkrati primerna za uporabo pri vseh skupinah
pacientov (Sheppard, 2002).
Standardiziran presejalni test za oceno disfagije je bil preveden v slovenski jezik konec leta
2009 (Groleger Sršen K, Korošec B) in na otroškem oddelku URI Soča je uporaba že stekla v
redni klinični praksi. Rezultati študije opravljene na otroškem oddelku URI-Soča v letu 2012
so pokazali, da je ocenjevanje s slovenskim prevodom standardiziranega presejalnega testa za
oceno motnje hranjenja DDS zanesljivo (Korošec B et al., 2013). V študiji smo pri
ocenjevanju uporabljali videoposnetek, da ne bi ob hranjenju in ocenjevanju zanesljivosti ob
otroku sedelo preveč ljudi. Ob analizi podatkov smo ugotovili, da je nekaj postavk (npr.
praznjenje ust) težko povsem zanesljivo oceniti, če ob hranjenju tega ne preverimo na mestu,
90
med obrokom. Glede na to želimo preveriti ali je ocena z in brez videoposnetka (le ˝v živo˝)
prav tako enako zanesljiva.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Otroci z motnjo v razvoju, ki so vključeni v hospitalno ali ambulantno obravnavo na otroškem
oddelku URI Soča in imajo težave pri hranjenju, so povabljeni k sodelovanju v raziskavi.
Še vedno poteka zbiranje splošnih podatkov in podatkov o poteku hranjenja, ocena
prehranskega
statusa in ocena hranjenja s testom za oceno disfagije (DDS).
Podatke beležimo na pripravljenem zbirnem formularju za posameznega otroka. Podatki bodo
pripravljeni za analizo. Za primerjavo ocen bomo izračunali intraklasni korelacijski faktor.
Zaradi prezaposlenosti z neposrednim hospitalnim in ambulantnim delom delom na oddelku,
pridobivanje ocenjevanje poteka počasneje kot smo predvideli. Načrtujemo nadaljevanje
pridobivanja ocen do konca maja 2015.
91
29.
Naziv projekta ali raziskave
Priprava protokola za izbiro primernih kandidatov za zdravljenje kronične nevropatske
bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Helena Jamnik, dr.med.
Sodelavci: doc. dr. Metka Moharić, mag. Klemen Grabljevec, Barbara Horvat, dipl. psih.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
V ambulanto terapevtski službi smo v preteklem letu uveljavili timsko interdisciplinarno
rehabilitacijsko obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino. Ob delu se srečujemo s
pacienti, ki bi bili primerni kandidati za zdravljenje kronične, predvsem nevropatske bolečine
z nevromodulacijsko metodo, kot je npr. draženje zadnjih stebričkov hrbtenjače. Ta metoda je
v Sloveniji težko dostopna iz več razlogov, med drugim tudi zaradi pomanjkanja timske
interdisciplinarne obravnave, ki v postopku izbire in kasneje tekom vodenja bolnika
pomembno vpliva na kakovost obravnave in končni izid zdravljenja.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Do konca leta 2014 smo uspeli v sodelovanju z Nevrokirurško kliniko UKC Ljubljana izvesti
obe načrtovani vsaditvi stimulatorjev. Oba pacienta imata še predvideno vključitev v
rehabilitacijski program.
Postopek izbire je bil predstavljen na 5. slovenskem kongresu ZFRM (JAMNIK, Helena,
HORVAT, Barbara, MOHARIĆ, Metka. Postopek izbire bolnikov s kronično bolečino po
neuspelih operacijah na ledveni hrbtenici za zdravljenje z metodo draženja zadnjih stebričkov
hrbtenjače = Selection procedure for treatment with spinal cord stimulation in patients with
chronic pain after failed back surgery sindrome. V: 5. slovenski kongres fizikalne in
rehabilitacijske medicine, Laško, 20.-22. november 2014. GRABLJEVEC, Klemen (ur.).
Zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Slovenskega zdravniškega društva, 2014, str. 9. [COBISS.SI-ID 1963369]).
Do predvidenega datuma zaključka internega projekta nameravamo pripraviti še članek za
revijo Rehabilitacija.
92
30.
Naziv projekta ali raziskave
Sistematično ocenjevanje sposobnosti za vožnjo po možganski kapi
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Barbara Starovasnik, dipl. psih.
Sodelavci: doc. dr. Nika Goljar, asist. Daniel Globokar, asist. dr. Nataša Bizovičar, Alojz
Fidler, ing.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Med pomembnimi in pogosto prikritimi posledicami možganskih kapi ali krvavitev so tudi t.i.
kognitivne sposobnosti. Omenjene nevropsihološke posledice bolezni se v akutnem obdobju
pojavljajo pri skoraj 92% bolnikov, vsaj 30% jih v naslednjem letu razvije demenco
vaskularnega tipa, do 60% kognitivnih posledic bolezni ostane in so bolj ali manj prisotne. V
primerih, ko je fizično okrevanje po možganski kapi ugodno in poteka brez posebnih
zapletov, je razumljiva želja posameznika po hitrem vračanju v vsakodnevne aktivnosti, šolo
ali službo, zlasti pa v samostojno življenje, kar obsega tudi vožnjo osebnega avtomobila. Zato
posvečamo več pozornosti kognitivnemu funkcioniranju in morebitnim posledicam ali
okvaram na tem področju. Prizadet pozornostni sistem je najbolj pogosta (od 42-93% vseh
primerov) in tudi izrazita kognitivna sprememba po možganski kapi. Ker je ta sistem vključen
v praktično vse nivoje miselnega udejanjanja posameznika (pri pomnjenju, učenju,
organizaciji v prostoru, izvajanju aktivnosti, jeziku,…), njegova prizadetost seveda
pomembno zmanjšuje ali omejuje sposobnost vožnje. Za vozne sposobnosti so še izrazito
pomembne dobro ohranjene vidnoprostorske (orientacija v prostoru, težave z vidnim
poljem,…) in izvršilne sposobnosti (sposobnost načrtovanja,samonadzora, ustavljanja, itd.).
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Projekt poteka v skladu s predvidenim načrtom - opravljen je bil pregled možnosti
sodelovanja z AMZS, kjer so nam predstavili možnost preizkusa vozniških sposobnosti na
simulatorju vožnje in preko ur vožnje, pri čemer bomo v slednjo možnost vključili v
raziskavo. Hkrati poteka izbor kandidatov, ki bodo z naslednjim letom vključeni v projekt, in
potrebna relevantna predhodna diagnostika ter priprava instrumentov merjenja.
93
31.
Naziv projekta ali raziskave
Spremljanje vozniške sposobnosti pri osebah pod stresnimi pogoji
(projekt končan v letu 2013)
94
32.
Naziv projekta ali raziskave
Telerehabilitacija bolnikov po amputaciji spodnjega uda
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: prof. dr. Helena Burger
Sodelavci: prim. dr. Metka Prešern – Štrukelj, Metka Zalar, dipl. fth, Simon Drole, dipl. fth.,
Agata Križnar, dipl. del. ter., dr. Drago Rudel, dipl. ing.ele., Zdravko Balorda, Dare Oberžan
Kratek opis namena projekta in cilji
Namen projekta je preveriti hipoteze ali s telerehabilitacijo lahko izboljšamo funkcioniranje
bolnikov po amputaciji spodnjega uda pred sprejemom na rehabilitacijo, dosežemo boljše
končne izide rehabilitacije in skrajšamo čas njenega trajanja.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Vključili smo 10 bolnikov po amputaciji spodnjega uda, ki so bili pregledani v naši ambulanti
za rehabilitacijo po amputaciji spodnjega uda, pred sprejemom na prvo rehabilitacijsko
obravnavo. Naključno smo jih razdelili v dve skupini – skupino, ki je imela dodatno
telerehabilitacijo, in kontrolno skupino, kjer so postopki potekali po obstoječi klinični praksi.
Opravili smo celoten program kot je bil predviden v prijavi internega projekta, vendar smo do
sedaj analizirali le en del rezultatov.
Pripravili smo 26 različnih filmov, ki pokrivajo področja povijanja krna, presedanja, vaj za
povečanje moči, gibljivosti spodnjih udov, trupa in zgornjih udov. Po prvi oceni, sta
fizioterapevt in delovni terapevt pripravila individualen program filmov za vsakega
posameznega pacienta iz telerehabiltiacijske skupine. Določila sta jim od 7 do 17 različnih
filmov, ki so jih pacienti ogledali od 0 – 11 krat. Vsak film smo uporabili vsaj za enega
pacienta, nekatere za vse.
Terapevti so z vsemi pacienti vključenimi v telerehabiltiacijsko skupino opravili 1 video
konferenco na teden. Preverjali so opravljane vaj, povijanje krna, svetovali pripomočke in
prilagoditve ter razlagali postopek sprejema na rehabilitacijo. Enkrat so tudi poklicali
zdravnico, da si je ogledala rano na krnu in določila nov datum sprejema.
Pri vseh pacientih iz telerehabilitacijske skupine so se vsi merjeni parametri od pregleda do
sprejema izboljšali ali ostali nespremenjeni, v kontrolni skupini so se nekateri parametri pri
nekaterih pacientih poslabšali. Zaradi velike variabilnosti in malega števila vključenih
pacientov med skupina ni bilo statistično pomembnih razlik, razlike pa so bile klinično
pomembne.
Čeprav so na začetku sodelavci bili zelo skeptični ter imeli veliko pomislekov (pacienti ne bo
do želeli sodelovati, ne bodo znali uporabljati tabličnih računalnikov9, so ugotovili, da ima
tak način dela številne prednosti in si želijo s telerehabilitacijo nadaljevati.
Rezultate smo do sedaj smo rezultate objavili v prispevku (članku) v zborniku konference,
pripravljamo pa še en članek za revijo Rehabilitacija in enega za revijo s faktorjem vpliva.
Rezultate smo predstavili tudi na ISPO konferenci za vzhodno in srednjo Evropo, kjer smo
zmagali kot najboljša ustna predstavitev.
95
Objavi:
Rudel D, Burger H, Balorda Z, Prešeren-Štrukelj m, Zala M, Križnar A. Rehabiltacija po amputaciji spodnjega
uda v domačem okolju ob uporabi telerehabiltiacijske stritve. Kongres MI’ 2014. Slovensko društvo za
medicinsko informatiko, Zbornik prispevkov z recenzijo, Zreče 2014: 7 – 12.
BURGER, Helena, RUDEL, Drago. Telerehabilitation. V: ALSANCAK, Serap (ur.). 7th ISPO European
Congress in prosthetics and orthotics 2014. Istanbul: Topkon congress services, 2014, str. 120. [COBISS.SI-ID
1952361
96
33.
Naziv projekta ali raziskave
Terapija z zrcalom za lajšanje fantomske bolečine pri ljudeh po amputaciji spodnjega uda
(projekt končan v letu 2013)
97
34.
Naziv projekta ali raziskave
Učinek kinesio trakov na bolečinski prag mišice levator scapule in na gibljivost vratne
hrbtenice pri zdravih preiskovancih
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Tea Piškur, dipl. fiziot.
Sodelavci: asist. Helena Jamnik dr .med, Tanja Bratož, dipl. fiziot., Imre Cikajlo univ. dipl.
inž. el.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Uporaba elastičnih lepilnih trakov (kinesio® trakov) je v svetu znana že dolgo časa, razvil jo
je japonski kiropraktik dr. Kenzo Kase. V zadnjem desetletju je uporaba omenjenih trakov
močno porasla in je postala odlično dopolnilo k ostalim fizioterapevtskim tehnikam in
metodam. Kot že samo ime nakazuje je glavna prednost trakov njihova elastičnost, ki gibanja
ne zavira, ampak ga celo spodbuja. Poleg tega ima vpliv na percepcijo bolečino, na kvaliteto
gibanja in na kalitetnejši občutek gibanja. Z uporabo kinesio® trakov v predelu ramenskega
obroča želimo ugotoviti v kolikšni meri vpliva na bolečinski prag posamezne strukture, v
našem primeru mišice levator scapule in ali ima ter kakšen je vpliv na gibljivost vratne
hrbtenice. Glede na to da so težave z vratnim delom hrbtenice in ramenskim obročem vedno
bolj v ospredju, bi pridobljene informacije lahko s pridom uporabili v fizioterapevtski
obravnavi pacientov. Kinesio® trakovi so dokaj enostavni za uporabo in jih že dalj časa
uporabljamo kot dopolnilo v fizioterapiji, konkretnih raziskav na omenjenem področju pa je
do sedaj malo, s tovrstnimi težavami pa se fizioterapevti srečujemo vsakodnevno.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Interni projekt še ni zaključen, je pa bil narejen 1. eksperimentalni del z aplikacijo kinesiotape
trakov. Ker smo se na podlagi večje teže raziskave odločili narediti še kontrolno skupino brez
aplikacije kinesiotape traku, le ta del še poteka. Zaradi omejenega časa za izvedbo
raziskovalnega dela in večje obremenjenosti s pacienti, poteka izvedba internega projekta
nekoliko počasneje kot je bilo predvideno.
98
35.
Naziv projekta ali raziskave
Učinek treninga hoje na robotski napravi Lokomat na telesno zmogljivost pri otrocih in
mladostnikih s cerebralno paralizo
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Marijana Žen Jurančič, dr. med.
Sodelavci: Hermina Damjan, dr. med., Katja Groleger Sršen, dr. med., Irena Vrečar, dipl.
fiziot., Irena Jemec Štukelj, dipl. fiziot., Branka Vipavec, dms, Marija Pibernik, dms
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Študije kažejo, da je telesna zmogljivost oziroma aerobna kapaciteta otrok in mladostnikov s
cerebralno paralizo (CP), ki po oceni grobih motoričnih funkcij (GMFCS) sodijo v stopnjo I
ali II, pomembno nižja kot pri zdravih, normalno razvijajočih vrstnikih (1). Pri otrocih s CP v
URI Soča izvajamo vadbo hoje na robotski napravi Lokomat s ciljem izboljšanja hoje,
zmanjšanja spastičnosti v spodnjih udih ter izboljšanja splošne telesne zmogljivosti.
Objavljenih je več študij, ki dokazujejo, da vadba na Lokomatu izboljša hitrost hoje,
vzdržljivost za hojo, ravnotežje ter časovne in kinematične parametre hoje (2,3). Naše
dosedanje izkušnje kažejo, da otroci ob zaključku vadbe (povprečno 15 ponovitev vadbe)
zmorejo hojo v napravi daljši čas in z večjo hitrostjo kot ob začetku vadbe. V projektu želimo,
glede na rezultate študij preveriti, koliko in kako vadba hoje na robotski napravi Lokomat
izboljša telesno zmogljivost pri otrocih s Cerebralno paralizo (GMFCS I,II,III)
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V letu 2014 smo podali vlogo na etično komisijo. V raziskavo je bilo vključenih do sedaj 12
otrok , na mesec povprečno 2-3. V letu 2015 bomo vključili v raziskavo še 10 otrok. Po
zaključku je predviden članek za revijo Rehabilitacijo in aktivna predstavitev na
mednarodnem srečanju v tujini.
99
36.
Naziv projekta ali raziskave
Ugotavljanje občutljivosti vprašalnika SF-36 po športni poškodbi mehkih kolenskih struktur
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Duša Marn-Vukadinović, dr. med.
Sodelavci: asist. dr. Nataša Bizovičar, Slavica Bajuk, dipl. fiziot., Igor Tomšič, dipl. manag.
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
V poteku rehabilitacije nas bolj kot strukturne in funkcijske spremembe zaradi bolezni ali
poškodbe zanima možnost spremljanja aktivnosti posameznika in njegove kakovosti življenja.
Telesno dejavnost, kot je hoja, lahko ocenjujemo klinično z opisovanjem posameznih faz ali z
merjenjem hitrosti hoje, lahko pa uporabimo ocenjevalne lestvice, ki jih izpolnjujejo
zdravstveni delavci ali sami bolniki. Uporabna in široko sprejeta je standardizirana Oxfordska
kolenska ocena (OKO, angl. Oxford Knee Score, OKS), ki jo izpolnjujejo bolniki s
kolenskimi okvarami. Med orodji za bolnikovo oceno telesne dejavnosti in vključevanja v
družbo in zdravja se v svetu in v Sloveniji uveljavlja Kratek vprašalnik o zdravju-36 (KVZ36; angl. Short Form Health Survey-36, SF-36), ki vsebuje 36 vprašanj. Razkriva
posameznikovo doživljanje od zdravja odvisne kakovosti življenja. Namen internega projekta
je oceniti, če se z izboljševanjem rezultatov standardnih objektivnih meritev med
rehabilitacijo npr. po poškodbi kolena proporcionalno izboljšuje tudi kakovost bolnikovega
življenja, kot jo sam zaznava in sporoča s FS-36.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Službo za raziskave in razvoj obveščamo, da interna raziskovalna naloga z naslovom
»Ugotavljanje občutljivosti vprašalnika SF-36 po športni poškodbi mehkih kolenskih
struktur« še vedno poteka. Zaradi večje moči statističnega testa ob večjem vzorcu
preiskovancev, smo se odločile povečati raziskovalni vzorec na 40 do 50 primerov, ki
jih trenutno še zbiramo, saj gre za prospektivno študijo, z dvakratno meritvijo v razmaku dveh
do treh mesecev. Prosimo za podaljšanje predvidenega roka raziskave, ki jo opravljamo poleg
ostalih zadolžitev oz. dela na oddelku.
100
37.
Naziv projekta ali raziskave
Ugotavljanje primernosti krajše različice Testa za oceno sistemov ravnotežja pri pacientih po
možganski kapi (mini-BESTest)
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Marko Rudolf, dipl. fiziot.
Sodelavci: Irena Stanonik, dipl. fiziot., Maruša Kržišnik, dipl. fiziot., prof. dr. Helena Burger,
doc. dr. Nika Goljar
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Človekovo ravnotežje je rezultat kompleksne povezanosti in usklajenosti različnih telesnih
sistemov: vestibularnega, vidnega, slušnega, gibalnega sistema in dejavnosti višjih živčnih
sistemov. Glavna slabost doslej uveljavljenih kliničnih testov za ocenjevanje ravnotežja,
vključno z najbolj razširjeno Bergovo lestvico za oceno ravnotežja (BBS) je, da ne
omogočajo sistematičnega ocenjevanja vseh področij, ki vplivajo na ravnotežje. Mini
BESTest je novo orodje za ocenjevanje ravnotežja, ki so ga ustvarili pred kratkim in pri tem
uporabili klasične psihometrične tehnike in Raschevo analizo. Osredotočen je na dinamično
ravnotežje. Po doslej objavljenih podatkih je mini – BESTest zanesljiv, veljaven in ponovljiv.
Ena od prednosti testa je manjši učinek stropa, zaradi večje zanesljivosti pa tudi natančnejša
ocena stopnje izboljšanja ravnotežja.
Z raziskavo želimo ugotoviti ali so pri ocenjevanju motenj ravnotežja pri bolnikih po
možganski kapi psihometrične lastnosti Mini-BESTesta primerljive z Bergovo lestvico
ravnotežja. Pričakujemo, da je mini-BESTest bolj občutljiv za ocenjevanje bolnikov z boljšim
ravnotežjem, pri katerih smo se doslej ob uporabi BBS soočali z »učinkom stropa«. Skušali
bomo tudi ugotoviti, ali ima mini-BESTest tudi za bolnike po možganski kapi napovedno
vrednost ogroženosti za padec.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Mini BESTest je novo orodje za ocenjevanje ravnotežja, ki so ga ustvarili pred kratkim in pri
tem uporabili klasične psihometrične tehnike in Raschevo analizo. Osredotočen je na
dinamično ravnotežje. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali so pri ocenjevanju motenj
ravnotežja pri pacientih po možganski kapi psihometrične lastnosti Mini-BESTesta
primerljive z Bergovo lestvico ravnotežja.
Pri pacientih, prvič sprejetih na oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi, smo
ocenili dinamično ravnotežje z Mini BESTestom ob sprejemu in po štirih tednih terapevtske
obravnave. Hkrati smo ocenjevali ravnotežje teh pacientov s pri nas že uveljavljeno Bergovo
lestvico za ocenjevanje ravnotežja.
V raziskavo, ki je potekala od decembra 2012 do decembra 2013, so bili vključeni vsi pacienti
po možganski kapi, ki so bili prvič vključeni v naše rehabilitacijske programe in so bili
sposobni razumeti in slediti navodilom za izvedbo testov za ravnotežje (pri Kratkem preskusu
spoznavnih sposobnosti so dosegli vsaj 25/30 točk). V raziskavo je bilo vključenih 62
101
pacientov, od tega dva nista zaključila programa, ker sta bila predčasno odpuščena. Povprečna
starost je bila 55 let, (22-91 let), med njimi je bilo 26 žensk, 36 pacientov je imelo
levostransko prizadetost, 21 desnostransko in dva obojestransko prizadetost, eden izmed
pacientov pa ni imel lateralizacije.
Ugotovili smo, da mini-BESTest visoko korelira z BBS in je občutljivejši za ocenjevanje
motenj ravnotežja pri osebah po možganski kapi, pri katerih z BBS dosežemo učinek ''stropa''.
Mini-BESTest je torej primeren ocenjevalni test za oceno ravnotežja pri pacientih po
možganski kapi, zlasti pri pacientih z diskretnimi motnjami ravnotežja.
V povezavi s projektom mini-BESTest sem:
− 20. maja na URI – Soča pripravil predavanje, kjer sem predstavil test,
− 24. maja na kongresu fizioterapevtov v Portorožu s predavanjem predstavil slovenski
prevod tega testa,
− septembra 2013 v reviji fizioterapija objavil članek, kjer je bil predstavljen slovenski
prevod testa ter navodila za testiranje,
− septembra 2013 na kongresu EFRR v Istanbulu ponovno predstavil ta test in podatke za
prvih 14 pacientov, ki so bili vključeni v raziskavo.
Razširjeni strokovni kolegij (za področje fizioterapije) pri Ministrstvu za zdravje pa je
slovenski prevod testa objavil kot priporočeni standardizirani ocenjevalni postopek v
fizioterapiji.
Kot zaključek tega projekta, kjer bom predstavil končne rezultate, bodo v letu 2015 izvedene
še naslednje aktivnosti:
članek v slovenski reviji,
soavtorstvo (glavni avtor, dr. Goljar) pri članku za mednarodno revijo,
predavanje na Svetovnem kongresu v Singapurju ALI na kongresu EFRR v Helsinkih.
102
38.
Naziv projekta ali raziskave
Ugotavljanje uporabnosti lestvice FGA za ocenjevanje funkcionalnosti hoje in dinamičnega
ravnotežja pri pacientih po možganski kapi
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Maruša Kržišnik, dipl. fiziot.
Sodelavci: Tina Freitag, dipl. fiziot., asist. Daniel Globokar
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Pri pacientih po možganski kapi so zelo pogosto prisotne motnje ravnotežja, ki se kažejo v
sedečem, stoječem položaju in med hojo. Motnje ravnotežja med hojo so eden izmed
najpomembnejših vzrokov tveganja za padce; ponovna pridobitev sposobnosti samostojne
hoje pa je za večino pacientov po možganski kapi najpomembnejši cilj rehabilitacije, saj
odločilno vpliva na zmožnost izvedbe dejavnosti vsakdanjega življenja, vključevanje v družbo
in kakovost življenja. Večina do sedaj uveljavljenih testov je primernih za oceno ravnotežnih
reakcij v sedečem in stoječem položaju, le nekaj ocenjevalnih inštrumentov pa je primernih za
oceno t.i. dinamičnega ravnotežja med hojo. Lestvica FGA (Functional Gait Assessment) je
standardiziran test za ocenjevanje ravnotežja med hojo, ki je bil razvit kot nekoliko
spremenjena in dopolnjena oblika Indeksa dinamične hoje (Dynamic Gait Index). Namenjen
je ocenjevanju ravnotežja med hojo pri starejših osebah (nad 60 let) s povečanim tveganjem
za padce, vendar je po do sedaj objavljenih podatkih in rezultatih naše pilotske študije
razumljiv in zanesljiv tudi pri bolnikih po možganski kapi.
Z raziskavo želimo ugotoviti, ali so pri ocenjevanju motenj ravnotežja med hojo pri bolnikih
po možganski kapi psihometrične lastnosti lestvice FGA primerljive s časovno merjenim
Vstani in pojdi testom ter Testom korakanja v štirih kvadratih. Pričakujemo, da nam lestvica
FGA nudi več informacij o dinamičnem ravnotežju bolnikov po možganski kapi in tako
predstavlja izhodišče za bolj celosten pristop pri načrtovanju in izvajanju obravnave bolnikov
z motnjami ravnotežja med hojo.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
V koledarskem letu 2014 je na URI – Soča, na Oddelku za bolnike po možganski kapi,
potekal interni projekt, s katerim bomo skušali ugotoviti uporabnost lestvice FGA za
ocenjevanje funkcionalnosti hoje pri bolnikih po možganski kapi in primerljivost
psihometričnih lastnosti omenjene lestvice z nekaj uveljavljenimi kliničnimi testi za oceno
ravnotežja, ki jih pri našem vsakodnevnem delu že uporabljamo (časovno merjeni test »Vstani
in pojdi«, test korakanja v štirih kvadratih, Bergovo lestvico za oceno ravnotežja).
Večina do sedaj uveljavljenih testov je namreč primernih za oceno ravnotežnih reakcij le v
sedečem in stoječem položaju, zato smo pogrešali ocenjevalni inštrument, ki bi bil primeren
tudi za oceno t.i. dinamičnega ravnotežja med hojo. Izbrali smo lestvico FGA, jo prevedli,
103
nato pa s študijo na desetih osebah po možganski kapi dokazali razumljivost slovenskega
prevoda te lestvice in odlično skladnost med preiskovalci.
V tokratno raziskavo pa je bilo vključenih 31 bolnikov po možganski kapi, ki so bili v tem
letu prvič na rehabilitacijski obravnavi v naši ustanovi in so izpolnjevali vključitvena merila:
stanje po prvi možganski kapi, sposobnost prostovoljne privolitve za sodelovanje, sposobnost
sledenja navodilom in zmožnost sodelovanja (najmanj 25 točk od 30 možnih pri Kratkem
preizkusu spoznavnih sposobnosti) ter zmožnost hoje brez pomoči in prekomernega utrujanja
vsaj 6 m.
Ocenjevanje z zgoraj omenjenimi testi smo izvajali nevrofizioterapevti na Oddelku za bolnike
po možganski kapi, in sicer ob sprejemu na rehabilitacijo po možganski kapi in po štirih
tednih terapevtske obravnave. Povprečna starost preiskovancev je znašala 52,84 let (od 31 do
66 let), med njimi je bilo 12 žensk in 19 moških, 15 z levostransko prizadetostjo, 14 z
desnostransko prizadetostjo, pri 2 preiskovancih pa ni bilo jasne lateralizacije. Ker pri treh
preiskovancih še nismo izvedli ponovnega testiranja, rezultati še niso dostopni in statistično
obdelani.
V letu 2015 načrtujem pripravo članka o rezultatih predstavljene raziskave in objavo v domači
strokovni reviji z recenzijo.
104
39.
Naziv projekta ali raziskave
Vpliv navideznega okolja in haptične informacije na posturalno strategijo
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: prof. dr. Imre Cikajlo
Sodelavci: Marko Rudolf, dipl. fiziot., Nika Goljar, prof. dr. Zlatko Matjačić, Marta Gorišek
Humar, dipl. fiziot.
Datum začetka projekta: 1. 6. 2012
Datum zaključka projekta: 10. 1. 2014
Kratek opis namena projekta in cilji
BalanceTrainer smo nadgradili s t.i. haptičnimi tlemi, ploščami, na katerih stoji oseba med
vzdrževanjem ravnotežja in se premikajo v transverzalni ravnini glede na dogajanje v
navideznem okolju. V navideznem okolju (VR) je realizirana ciljno usmerjena naloga za
vadbo ravnotežja, trk z navideznim objektom pa predstavlja posturalno motnjo. Namen je
raziskati vpliv vizualne povratne zanke (VR) in/ali haptične informacije na posturalni odziv.
Pri tem merimo kinematiko osebe, stojke in plošč ter površinski EMG 7 najaktivnejših mišic.
Izmerili kinematiko (s sistemom Vicom, Xsens senzorji) in EMG v skupini 15 prostovoljcev
pri treh pogojih delovanja:
1. posturalni odzivi na perturbacije v vseh smereh transverzalne ravnine,
2. posturalni odzivi na perturbacije ob uporabi navideznega okolja
3. posturalni odzivi pri trku v navideznem okolju brez perturbacij
Rezultati so pokazali, da ima navidezno okolje vpliv na strategijo posturalnih odzivov, prav
tako pa smo ugotovili, da je uporaba navideznega okolja primernejša za vadbo ravnotežja,
manj pa za ocenjevanje posturalnih odzivov, medtem ko je horizontalna translacija tal, t.i.
haptičnih plošč, ki ob trku z objektov v navideznem okolju sprožijo perturbacije zelo
primerna za ocenjevanje posturalne strategije in odzivov. Rezultate smo objavili na
konferencah in v člankih.
105
40.
Naziv projekta ali raziskave
Vpliv uporabe ortoze SWASH na sedenje, funkcijo rok in migracijski indeks glave stegnenice
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Monika Dolinar, dipl. fiziot.
Sodelavci: Irena Vrečar, dipl. fiziot, Irena Jemec Štukl, dipl. fiziot., Marta Božič, Simona
Korelc, dipl. del. ter., Jana Brodnik, dipl. del. ter. Darinka Brezovar, dipl. del. ter., Katja
Groleger Sršen, dr. med. in ob sodelovanju sodelavke iz COP (Ksenija Osrečki, inž. ort. prot)
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Delni ali popolni izpah kolka je pogost zaplet pri otrocih s cerebralno paralizo (CP) (Howard,
1985, Lonstein, 1986), predvsem pri tistih otrocih, ki sodijo v četrto in peto stopnjo lestvice za
razvrščanje glede na grobe gibalne sposobnosti GMFCS (Hägglund, 2007). Hägglund in
sodelavci so pripravili analizo pogostosti tega zapleta pri otrocih s CP, ki so bili rojeni od leta
1992 do leta 1997 na področju južne Švedske s celotno populacijo 1,3 milijona prebivalcev.
Pri otrocih s CP, ki so vključeni v nacionalni register, fizioterapevti redno dvakrat letno
izmerijo obseg gibljivosti sklepov spodnjih udov. Otroci z diparetično, tetraparetično ali
distonično obliko CP opravijo tudi rentgensko slikanje kolkov (enkrat letno od postavitve
diagnoze do starosti osem let, kasneje pa po presoji zdravnika glede na klinične znake) (ref
Hägglund). Ob rentgenskem slikanju so Hägglund in sodelavci spremljali so delež pokritosti
glave stegnenice in ugotovili, da je ta jasno povezan s stopnjo lestvice za razvrščanje otrok s
CP: v prvi stopnji noben od otrok ni imel glave pokrite manj kot 67%, v drugi stopnji je imelo
10% otrok glavo stegnenice pokrito manj kot 67%, v tretji stopnji je bilo takih otrok 18%, v
četrti stopnji 45% in v peti stopnji kar 75 % (ref).
Podobno o visoki pojavnosti delnega ali popolnega izpaha kolka poroča tudi Soo s sodelavci
(Soo, 2006). Analizirali so 323 otrok s CP iz registra pokrajine Viktorija v Avstraliji, ki so bili
rojeni med leti 1990 in 1992 in so jih spremljali povprečno 11 let in osem mesecev. V celotni
skupini je bilo 35 % otrok z delnim ali popolnim izpahom kolka, pogostnost se je značilno
zviševala s stopnjo lestvice za razvrščanje otrok s CP glede na grobe gibalne sposobnosti: od
0% otrok v prvi stopnji do 90% otroki v peti stopnji (Soo, 2006).
Podobno je ugotovil tudi Scrutton s sodelavci: pri otroku s CP pogosteje pride do slabšanja
položaja glave stegnenice pred petim letom starosti takrat, ko ne zmore hoditi, v primerjavi z
otroci s CP, ki zmorejo v starosti 30 mesecev prehoditi deset korakov (Scrutton, 2001).
Eden od možnih ukrepov pri otroci s CP je oprema z ortozami. Cilje take oskrbe so opredelili
strokovnjaki na konferenci Mednarodnega združenja za protetiko in ortotiko leta 2007:
preprečiti ali zmanjšati deformacije, zagotoviti primerno podporno površino, olajšati učenje
veščin in izboljšati učinkovitost hoje (Condie, Meadows, 1995).
Morris v pregledu ortotske opreme za otroka s CP piše, da bi z ortozami teoretično lahko
izboljšali položaj glave stegnenice v acetabulumu, tako da bi v kolku zagotovili abdukcijo,
fleksijo in razteg adduktorskih mišic, tako da bi vzdrževali obseg abdukcije nad 45˚ (Morris,
106
2002). V literaturi lahko najdemo podatke o tem, da uporabo take ortoze kombinirajo z
uporabo botulinskega toksina, ki zmanjša moč spastičnih mišic. Graham in sodelavci so
analizirali učinke take kombinacije v skupini 90 otrok s CP, vendar so ugotovili, da je učinek
minimalen in se položaj glave stegnenice kljub temu z rastjo otroka še poslabša (Graham,
2008). Te ugotovitve podpirajo mnenje Hägglunda (2005), ki meni, da je pri otrocih z delnim
ali popolnim izpahom kolka potrebno zgodaj opraviti operativni poseg (pokritost glave manj
kot 70%) in da ima oprema z ortozo le omejeno vrednost.
Analiza predpisov ortoze SWASH na otroškem oddelku URI Soča ni pokazala učinka na
položaj kolkov, ker otroci niso rutinsko opravili Rtg slikanja in ne meritev gibljivosti
(Groleger, 2013). Ugotovili pa smo, da je stabilnost sedenja večja, vendar je bila to le splošna
klinična ocena (Groleger, 2013). Glede na to, bi radi bolj natančno ovrednotili učinkovitost
nameščanja te ortoze. Morebitnih učinkov ortoze na funkcijo rok v tuji literaturi nismo našli.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Do sedaj je bilo v raziskavo vključenih 5 otrok s cerebralno paralizo, razvrščenih v IV. in V.
stopnjo lestvice GMFCS, od tega ena deklica in štirje dečki, stari od 3 do 10 let. Trije od njih
so že na začetku preiskave imeli izpah kolka enostransko (kar je že izključitveni dejavnik),
dva od njiju sta v času raziskave imela opravljen operativni poseg na enem kolku. Tako je
dejansko število otrok, ki ustrezajo pogojem vključitve v študijo manjše od števila do sedaj
vključenih otrok. Ugotavljamo tudi, da otroci preko dneva ne uporabljajo SWASH ortozo
predvideno število ur ( vsaj šest ur na dan), ampak je ta čas od ene do osem ur, kar je zopet
en od izključitvenih dejavnikov. Zaradi zadostnega števila otrok, vključenih v študijo, bo le ta
verjetno potekala dlje kot je bilo predvideno (31.12.2015).
107
41.
Naziv projekta ali raziskave
Vpliv vadbe na sistemu Lokomat v kombinaciji z ostalimi fizioterapevtskimi postopki na
različne vidike hoje, izid rehabilitacije in telesno zmogljivost pacientov z nepopolno okvaro
hrbtenjače
Vrsta projekta: interni
Naročnik: interni projekt URI − Soča
Nosilna ustanova: URI − Soča
Vodja projekta: Janez Špoljar, dipl.fiziot.
Sodelavci: prim. Tatjana Erjavec, Pavla Obreza, dipl. fiziot., Branka Vipavec, dms., prim.
mag. Rajmond Šavrin
Datum začetka projekta: 1. 1. 2013
Datum zaključka projekta: 31. 12. 2015
Kratek opis namena projekta in cilji
Pomemben del vsakega rehabilitacijskega programa je aerobna vadba (1, 2, 3). Aktivacija
mišic ima pomembno vlogo pri metaboličnem odzivu pacientovega telesa (4, 5). Raziskav, ki
bi pri preiskovancih z okvaro hrbtenjače preverjale srčno-žilni odziv med hojo na Lokomatu
je malo. Ta odziv so preverjali Magagnin in sod. (6) ter Hidler in sod. (2). Prvi so ocenjevali
odzive avtonomnega živčevja pri zdravih osebah v različnih položajih telesa ter med hojo na
Lokomatu. Druga skupina je opazovala metabolični in srčni odziv pri dveh majhnih skupinah
pacientov z nepopolno okvaro hrbtenjače v akutnem obdobju. Sistem Lokomat omogoča dalj
časa trajajočo vadbo v primerjavi z drugimi postopki ponovnega učenja hoje, zato je
spremljanje srčno-žilnega in metaboličnega odziva priporočljivo in smiselno.
Kratek opis doseženih rezultatov v 2014
Naš projekt z naslovom "Vpliv vadbe na sistemu lokomat v kombinaciji z ostalimi
fizioterapevtskimi postopki na različne vidike hoje, izid rehabilitacije in telesno zmogljivost
pacientov z okvaro hrbtenjače" je v sklepni fazi. Zbiranje podatkov smo zaključili, ko je osmi
vključeni pacient zaključil rehabilitacijsko obravnavo, ker smo morali ujeti rok za prijavo
izsledkov raziskave za Svetovni kongres fizioterapevtov 2015 in na oddelku ni bilo več
pacientov, ki bi zadostili vključitvenim kriterijem. Naslov angleškega prispevka, ki smo ga
prijavili na Svetovni kongres fizioterapevtov (1.-4. maj 2015, Singapur) je "Impact of
different feedback display during robotic-assisted treadmill training on cardiorespiratory
properties in persons with incomplete spinal cord injury", obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi
prispevka bom prejel 16. januarja 2015. Nekatere rezultate študije je predstavil prim. mag.
Rajmond Šavrin, dr.med., spec. fiz. med. rehabil., na 5. slovenskem kongresu fizikalne in
rehabilitacijske medicine, ki je potekal od 20. do 22. novembra letos v Laškem. Rezultate
raziskave bomo septembra 2015 predstavili na Kongresu fizioterapevtov Slovenije v
Portorožu. Članek za revijo Rehabilitacija bo napisan v prihodnjem letu.
108
TERCIAR II
Evidenca stroškov po zavarovanih osebah, ki so bile terciarno obravnavane
KRITERIJI ZA TERCIARNO HOSPITALNO OBRAVNAVO
Kriteriji sprejetih pacientov, ki jih obravnavamo na terciarni ravni:
1. Vsi, ki jih obravnavamo le na URI-Soča in obravnava drugje ni smiselna zaradi
premajhnega števila:
1.1. Vsi prvo sprejeti po okvari hrbtenjače
1.2. Vsi prvo sprejeti po amputaciji spodnjega ali zgornjega uda
2. Vsi po poškodbi glave, ker zanje trenutno v Sloveniji ni možnosti rehabilitacije drugje
3. Vsi sprejeti na C oddelek zaradi nevrološke diagnoze oz. diagnoze, ki ima za posledico
okvaro osrednjega ali perifernega živčevja
4. Od vseh ostalih odraslih vsi, ki imajo vsaj na treh področjih FIM-a vsaj eno oceno 3 ali
manj
5. Otroci:
5.1. Vsi otroci s CP, ki imajo oceno po GMF III ali IV
5.2. Vsi ostali otroci sprejeti zaradi nevrološkega obolenja
Dodatne možnosti za definiranje »terciarnih pacientov«. To so vsi:
6. sprejeti za terapijo spastičnosti ali vsi, ki imajo mišični tonus po Aschwortu ocenjen z ≥3
7. z nevrogenim mehurjem
8. s težavami pri sporazumevanju
9. s težavami pri požiranju
10. ki jih oskrbimo s »terciarnimi« pripomočki
11. ki so napoteni v dom IRIS
12. z hujšimi težavami pri ravnotežju (potrebna bolj natančna definicija)
13. z okvarami zgornjega uda
14. z živčno-mišičnimi boleznimi
15. po preboleli možganski kapi, ki imajo kot dodatno diagnozo po MKB R47
16. bolnike s kognitivnimi težavami
17. omejitveno terapijo
18. FES
V terciar vključeni otroci s CP I in II kadar so sprejeti za izvedbo posebnih metod in ukrepov
v rehabilitaciji:
− CIT - omejitvena terapija za izboljšanje funkcije roke
− Zdravljenje spastičnosti z Botulinum toksinom,
− Preizkus in vstavljanje Baklofenske črpalke
− Funkcionalna električna stimulacija
− Nadomestna komunikacija
− Funkcionalno učenje
Terciarna dejavnost so vsi otroci sprejeti po nezgodni možganski poškodbi, žilnih, vnetnih in
rakavih obolenjih osrednjega živčevja, živčno mišičnimi boleznimi, otroci na respiratorju,
otroci po amputaciji in prirojeni anomaliji udov, otroci s poškodbami in boleznimi perifernega
živčevja.
109
Priloga 2
POROČILO O PROGRAMU TERCIARNE DEJAVNOSTI
V ODBOBJU 1-12/2014
URI-Soča
IZVAJALEC:
SREDSTVA TERCIARNE DEJAVNOSTI V OBDOBJU 1-12/2014
Plan
Realizacija
Indeks
1. Učenje
25.510
26.412
104
2. Usposabljanje za posebna znanja
536.882
542.878
101
3. Razvoj in raziskave
189.467
195.041
103
751.859
764.331
102
305.718
322.781
106
2.439.373
2.575.511
106
22.110
23.344
106
Terciar II skupaj
2.767.201
2.921.636
106
SKUPAJ Terciar I in Terciar II
3.519.060
3.685.967
105
PROGRAM
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca
5. Nacionalna čakalna lista
Terciar I skupaj
6. Subspecialni laboratorij
7. Subspecialni tim
8. Interdisciplinarni konzilij
T13_Priloga 2 - URI-Soča (3).xlsx SKUPAJ
1 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
1. PROGRAM UČENJA
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
1. podiplomski študij
1.a - specializacija
Specializacija
Število
udeležencev
Število
skupin
Število
mentorjev
61
0
61
Mentorski
dodatek II bruto
Število ur
mentorjev
Materialni
stroški
Skupaj
sredstva
VIR FINANCIRANJA
13.502
12.910
26.412
Zdravniška zbornica Slovenije
26
2.382
13.502
12.910
26.412
Sredstva za terciar
26
2.382
13.502
SKUPAJ
26
2.382
183.921
1.c - doktorat
0
0
170.419
2.382
0
61
Št. ur mentor.
Bruto plače
mentorjev
26
1.b - magisterij
Skupaj
Število
mentorjev
26
2.382
13.502
12.910
26.412
2. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POSEBNA ZNANJA
NAZIV IZOBRAŽEVANJA
1
25. dnevi rehabilitacijske medicine: Klinične smernice v
FRM
Osnovni tečaj plavanja po konceptu Halliwick
Funkcijsko usposabljanje s pomočjo glasbe - FUNB
Sestanek UEMS PRM Section and Board
Izobraževanja za strokovne delavce na področju
zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov
Modul FRM za specializante družinske medicine
Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo avtomobila
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v programe
izobraževanja
Osnovni Bobath tečaj
Število
udeležencev
Trajanje v
dnevih
Število skupin
Število
mentorjev
Plače
mentorjev
II bruto
Število ur
mentorjev
Materialni
stroški
Skupaj
sredstva
90
2
1
17
2.941
71.102
21.309
92.412
14
10
67
4
5
3
1
1
1
3
1
3
284
150
259
5.956
3.090
7.235
3.005
816
1.404
8.961
3.906
8.639
231
7
7
7
255
4.718
1.385
6.102
30
97
1
2
1
1
6
32
172
1.064
3.880
23.159
929
6.608
4.810
29.768
52
2
1
19
276
5.611
3.983
9.594
16
17
1
2
289
6.620
1.497
8.118
10 Premeščanje pacienta
Delavnica SCIM o lestvici za ocenjevanje funkcioniranja
11
oseb z okvaro hrbtenjače
12 Rehabilitacija bolnikov po amputaciji spodnjih udov
Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezelen pri
13
odraslih z okvaro CŽS
The cognitive orientation to daily occupational
14
performance (delavnica CO-OP)
15 Graded motor imagery
16 Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače
25
1
1
10
150
2.257
716
2.973
34
1
1
2
60
1.412
322
1.734
25
1
1
11
143
2.602
2.082
4.683
38
2
1
1
60
817
1.556
2.373
20
1
1
4
185
4.002
1.377
5.380
32
22
2
1
1
1
1
16
98
210
2.150
4.237
341
948
2.492
5.185
17 Tečaj ultrazvoka mišično skeletnega sistema
23
2
1
4
308
7.421
1.598
9.019
18 Zapleti in nujna stanja pri rehabilitaciji gibalno oviranih
19 Advanced Halliwick Course
Uspos. strokovnih sodelavcev za izvajanje motivacijskega
20
intervjuja
Prvo srečanje ISPO Slovenija: Timski primeri v protetiki in
21
ortotiki
22 Rehabilitacijska zdravstvena nega
23 SEAS tečaj
80
15
1
5
1
1
19
2
2.183
196
52.623
3.734
13.888
2.341
66.512
6.075
33
1
1
1
35
772
190
961
58
1
1
14
191
3.745
1.033
4.778
44
24
1
3
1
1
17
3
682
263
13.880
6.184
4.085
1.514
17.965
7.698
2
3
4
5
6
7
8
9
[Kartica]
2 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
24
Rehabilitacijska zdravstvena nega nevrološkega bolnika
po konceptu Bobath
12
2
1
18
288
5.646
1.370
7.016
25
Strokovno srečanje s šolami ki v 1. razred vključujejo
otroke s posebnimi potrebami obravnavane na URI Soča
27
1
1
1
39
675
209
884
26
27
28
29
REHA - dnevi
7. kongres delovnih terapevtov Slovenije
Nadaljevalni Bobath tečaj
Vodenje in rehabilitacija bolnikov s kronično bolečino
40
134
16
52
2
2
5
1
1
1
1
1
3
17
2
13
346
617
165
1.078
6.692
8.553
3.739
18.111
1.873
3.342
824
6.480
8.566
11.894
4.563
24.591
30 4. kongres logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo
114
3
1
6
217
3.823
1.176
4.998
31 Okrogla miza - Vključevanje invalidnih oseb na trg dela
5. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine
32
z mednarodno udeležbo
Drugo srečanje ISPO Slovenija: Predstavitve prijav na
33 razpis za najboljšo raziskovalno nalogo, novo
metodo/izdelek in diplomsko nalogo
34 Anatomical SIT-CAST seminar
35 Estetske prevleke za transtibialne proteze
36 Izdelava ležišča po principu M.A.S.
37 Predstavitev 3D tiskanja
Predstavitev iz izobraževanja za aplikacijo Genium
38
kolenske enote
39 Predstavitev komponent Ossur - silikonski vložki, stopala
10
1
1
2
28
305
152
456
108
3
1
24
3.396
98.852
18.408
117.259
36
1
1
9
136
2.341
736
3.077
5
14
7
13
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
14
95
18
405,83
189,58
2.191,51
405,83
94,84
75,88
512,16
94,84
501
265
2.704
501
17
1
1
1
14
167,24
75,88
243
11
4
1
1
25
568,17
132,78
701
13
2
1
1
18
282,63
94,84
377
7
3
1
1
21
487,00
113,81
601
42 Predstavitev s srečanja Ossur
Predstavitev skeniranja s skenerjem M4D po programu
43
Rodin4D
Predstavitev z obiska na NL - odprta ležišča Delft
44
University
45 Primerjava dveh načinov izdelave kopalnih protez
46 Workshops on a shoe technological topic
15
1
1
1
14
179,99
75,88
256
3
2
1
1
67
1.542,17
360,41
1.903
15
1
1
1
14
193,40
75,88
269
16
13
1
2
1
1
1
1
14
18
167,24
405,83
75,88
94,84
243
501
47 5 trenutkov za higieno rok
Delavnica o prepoznavanju in obravnavi možganskega
48
pretresa-ukrepi v ambulanti in ob igrišču
49 Higiena rok in uporaba zaščitnih oblačil
17
1
1
1
14
335,45
75,88
411
31
1
1
3
27
762
145
907
9
1
1
1
14
195,23
75,88
271
50 Mednarodni spletni seminar v okviru projekta Learnabil-IT
21
1
1
3
63
958
341
1.300
6
1
1
1
46
1.055
247
1.302
12
25
1
1
1
1
1
1
19
14
470
195,23
95
75,88
565
271
20
15
350
1
1
79
1
1
79
1
1
15
42
14
1.106
789
332
33.494
228
76
428
1.017
408
33.922
2.284
199
140
331
18.461
431.716
111.162
542.878
40 Predstavitev novosti iz sejma v Leipzigu 2014
41 Predstavitev Rodin4D - delovanje sistema CAD/CAM
Osnove manualne terapije pri nevrološkem bolniku s
poudrakom na miofascialni relaksaciji
52 Posvet za imenovane zdravnike
53 Razkuževanje
51
54 WEIS - lestvica vpliva delovnega okolja
55 Težave v duševnem zdravju
56 Redna strokovna predavanja
Skupaj
[Kartica]
3 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
3. PROGRAM RAZVOJA IN RAZISKOVANJA
Naročnik
NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE
Vrsta
Trenutno
Mesto
projekta
stanje
projekta
objave
poročila
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
1. Raziskovanje na področju javnega zdravja
ARRS
aplikativni
v teku
2. Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju
ARRS
aplikativni
v teku
3. Vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanju
ARRS
aplikativni
v teku
4. Inteligentni robot za trening hoje
ARRS
aplikativni
v teku
5. Telerehabilitacija
ARRS
aplikativni
v teku
EU
aplikativni
v teku
EU
aplikativni
v teku
Deutsches
Forschungszentrum
fuer Kuenstliche
Intelligenz GmbH
aplikativni
v teku
EU
aplikativni
v teku
EU
aplikativni
v teku
11. Leonardo da Vinci: My Strenghts - My Possibilities
EU
aplikativni
v teku
12. INOVATELL
EU
aplikativni
v teku
EU
aplikativni
v teku
EU
aplikativni
v teku
EU + MDDSZEM
aplikativni
v teku
6.
Cognitive Control Framework for Robotic Systems
(CORBYS)
Balance Augmentation in Locomotion, through
7. Anticipative, Natural and Cooperative Control of
Exoskeletons (BALANCE)
8. Easy-IMP
9. Case Management for Unemployed Youth (CHARISM)
Izboljšanje kompetenc strokovnjakov na področju
10. zaposlitvene rehabilitacije za večjo zaposljivost invalidov v
EU
13.
COST Action IS 1211: Cancer and Work Network
(CANWON)
14. Learnabil - IT
15. ESS ZELENA DOLINA
[Kartica]
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
Plače II bruto
Skupaj
Drugi viri
pokritja
Materialni stroški
Skupaj
Drugi viri
pokritja
Skupaj sredstva
Skupaj
(A)
Drugi viri
pokritja (B)
Datum
začetka
projekta
Razlika
(A) - (B)
Datum
zaključka
projekta
Dolžina
projekta v
dnevih
6.177
5.056
4.901
0
11.078
5.056
6.022
01.01.2009
31.12.2020
4382
10.676
8.330
8.398
6.553
19.074
14.883
4.191
30.11.2011
31.12.2020
3319
4.569
4.569
1.572
1.572
6.141
6.141
0
01.07.2011
30.06.2014
1095
29.558
29.558
28.149
28.149
57.707
57.707
0
28.08.2013
31.07.2016
1068
54.220
54.220
23.294
23.294
77.514
77.514
0
01.08.2013
31.07.2016
1095
106.404
77.020
16.372
14.150
122.775
91.170
31.605
01.02.2011
31.01.2015
1460
20.320
14.581
63.266
48.217
83.586
62.798
20.788
01.09.2013
28.02.2017
1276
7.075
5.937
2.535
2.127
9.610
8.064
1.546
01.09.2013
30.08.2016
1094
20.599
8.565
7.536
3.132
28.135
11.696
16.439
01.01.2012
31.12.2014
1095
9.313
9.313
9.313
9.313
0
01.06.2012
31.05.2014
729
23.528
0
23.528
01.10.2012
31.12.2014
821
21.483
20.281
1.202
01.10.2013
30.09.2015
729
190
0
190
24.05.2013
23.05.2017
1460
14.800
17.599
8.728
16.614
3.884
3.667
190
1.144
1.144
12.724
12.724
13.868
13.868
0
01.01.2014
31.12.2014
364
103.111
103.111
317.662
317.662
420.773
420.773
0
03.12.2010
03.12.2014
1461
4 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
16. Aerobni trening v subakutnem obdobju
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
Določitev ustrezne polovice telesa za meritev sestave
17. telesa z bioimpedančno analizo pri osebah po možganski
kapi
18. Hortikulturna terapija
19.
Izvajanje in vrednotenje brezšivne skrbi z zdravili ob
odpustu z Oddelka po možganski kapi
Kontrolirana klinična študija evalvacije učinkov treninga z
20. napravo za urjenje vzdrževanja dinamičnega ravnotežja
med hojo oseb po preboleli možganski kapi
21.
Ocena izida usmerjene rehabilitacijske obravnave
športnikov s patelofemoralnim bolečinskim sindromom
Ocena težav pri hranjenju, ocena prehranjenosti in telesne
22. zgradbe z bioelektrično analizo impedance pri otrocih s
cerebralno paralizo glede na stopnjo GMFCS
23. Ortopedski čevlji z vidika uporabnika
24.
Posredovanje novih znanj pacientom po amputaciji
spodnjega uda
interni projekt
aplikativni
v teku
25.
Primerjava dveh načinov odvzema mere za transtibialno
protezo
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
Primerjava treninga propriocepcije in moči mišic trupa na
26. napravi 3D Newton z interdisciplinarnim programom
rehabilitacije oseb s kronično razširjeno bolečino
Primerjava učinka terapije z asistenco terapevta in terapije
27. na tekočem traku z robotom (Lokomat) na hojo bolnikov
po možganski poškodbi
Primerjava zanesljivosti ocenjevanja motnje hranjenja s
28. testom za oceno disfagije z in brez videoposnetka pri
otrocih z motnjo v razvoju
Priprava protokola za izbiro primernih kandidatov za
29. zdravljenje kronične nevropatske bolečine z metodo
draženja zadnjih stebričkov
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
30.
Sistematično ocenjevanje sposobnosti za vožnjo po
možganski kapi
interni projekt
aplikativni
v teku
31.
Spremljanje vozniške sposobnosti pri osebah pod
stresnimi pogoji
interni projekt
aplikativni
v teku
32. Telerehabilitacija bolnikov po amputaciji spodnjega uda
interni projekt
aplikativni
v teku
[Kartica]
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
3.215
665
3.881
0
3.881
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.262
665
2.927
0
2.927
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.259
22.539
24.798
0
24.798
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.128
665
1.793
0
1.793
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.164
665
2.829
0
2.829
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.895
765
3.660
0
3.660
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.839
748
3.587
0
3.587
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.378
665
2.044
0
2.044
01.01.2012
31.12.2014
1095
2.424
790
3.214
0
3.214
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.489
665
2.154
0
2.154
01.01.2012
31.12.2014
1095
993
732
1.725
0
1.725
01.01.2013
31.12.2015
1094
0
0
0
0
0
01.01.2011
31.12.2013
1095
1.998
748
2.746
0
2.746
01.01.2013
31.12.2015
1094
3.267
765
4.032
0
4.032
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.491
732
2.223
0
2.223
01.01.2013
31.12.2015
1094
0
0
0
0
0
01.01.2011
31.12.2013
1095
3.664
732
4.396
0
4.396
01.01.2011
31.12.2014
1460
5 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
33.
Terapija z zrcalom za lajšanje fantomske bolečine pri
ljudeh po amputaciji spodnjega uda
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
Učinek kinesio trakov na bolečinski prag mišice levator
34. scapule in na gibljivost vratne hrbtenice pri zdravih
preiskovancih
Učinek treninga hoje na robotski napravi Lokomat na
35. telesno zmogljivost pri otrocih in mladostnikih s cerebralno
paralizo
36.
Ugotavljanje občutljivosti vprašalnika SF-36 po športni
poškodbi mehkih kolenskih struktur
interni projekt
aplikativni
v teku
37.
Ugotavljanje primernosti krajše različice Testa za oceno
sistemov ravnotežja pri pacientih po možganski kapi
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
Ugotavljanje uporabnosti lestvice FGA za ocenjevanje
38. funkcionalnosti hoje in dinamičnega ravnotežja pri
pacientih po možganski kapi
39.
Vpliv navideznega okolja in haptične informacije na
posturalno strategijo
interni projekt
aplikativni
v teku
40.
Vpliv uporabe ortoze SWASH na sedenje, funkcijo rok in
migracijski indeks glave stegnenice
interni projekt
aplikativni
v teku
interni projekt
aplikativni
v teku
Vpliv vadbe na sistemu Lokomat v kombinaciji z ostalimi
fizioterapevtskimi postopki na različne vidike hoje, izid
41.
rehabilitacije in telesno zmogljivost pacientov z nepopolno
okvaro hrbtenjače
Skupaj
[Kartica]
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
INDOK,
tajništvo
predstojnice
0
0
0
01.01.2011
31.12.2013
1095
734
1.903
0
1.903
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.865
765
3.630
0
3.630
01.01.2013
31.12.2015
1094
4.094
738
4.832
0
4.832
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.867
732
2.599
0
2.599
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.451
732
2.183
0
2.183
01.01.2013
31.12.2015
1094
2.967
765
3.732
0
3.732
01.06.2012
10.01.2014
588
1.688
732
2.420
0
2.420
01.01.2013
31.12.2015
1094
1.491
732
2.223
0
2.223
01.01.2013
31.12.2015
1094
994.306
799.265
195.041
0
0
1.169
447.309
328.704
546.997
470.561
6 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
4. NACIONALNI REGISTER BOLEZNI IN NACIONALNA EVIDENCA
Število
NAZIV NAC. REGISTRA BOLEZNI / EVIDENCE Število zaposlenih opravljenih
ur
Materialni
stroški
Plače II bruto
Skupaj
sredstva
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
0
8.
0
Skupaj
[Kartica]
0
0
0
0
0
7 od 42
TERCIAR I
URI-Soča
IZVAJALEC:
1. PROGRAM UČENJA- podiplomski študij - poimenski seznam
Ime in Priimek mentorja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Anton Zupan
Črt Marinček
Črt Marinček
Črt Marinček
Gaj Vidmar
Helena Burger
Metka Moharić
Metka Moharić
Nika Goljar
Primož Novak
Primož Novak
Rajmond Šavrin
Rajmond Šavrin
Anja Udovčić Pertot
Anja Udovčić Pertot
Anja Udovčić Pertot
Anja Udovčić Pertot
Anja Udovčić Pertot
Anja Udovčić Pertot
Daniel Globokar
Daniel Globokar
Daniel Globokar
Daniel Globokar
Daniel Globokar
Daniel Globokar
Dušanka Marn Vukadinović
Dušanka Marn Vukadinović
Dušanka Marn Vukadinović
Helena Burger
Helena Burger
Helena Burger
Helena Burger
Helena Burger
Helena Jamnik
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Hermina Damjan
Katarina Tonin
Katarina Tonin
Katarina Tonin
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Katja Groleger Sršen
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Klemen Grabljevec
Ksenija Šterman
Marjeta Ferjančič
Metka Moharić
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Terciar I - poimenski seznam
Mentorstvo za:
sekundarij, specializacijo,
magisterij, doktorat
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
Ime in priimek
sekundarija, specializanta,…
Ana Golež
Dragana Marković Đorđević
Ostap Zaremba
Veronika Potočnik
Neža Majdič
Zala Kuret
Veronika Potočnik
Ostap Zaremba
Ana Tolar
Matic Ivanovski
Sonja Šmid
Ana Ščavničar
Neža Rode
Basak Mansiz Kaplan
Kristina Janše
Nataša Spasojević
Petra Adamič
Teja Kovačec Hermann
Tomaž Šmigoc
Basak Mansiz Kaplan
Breda Podjaveršek
Kristina Janše
Majda Zaletel
Melita Rožman Klemenčič
Tanja Grujičić
Melita Rožman Klemenčič
Sonja Šmid
Vid Pivec
Basak Mansiz Kaplan
Daša Kovačič
Kristina Janše
Sonja Šmid
Daniela Mitkovska
Nataša Spasojević
Aggeliki Stavrianou
Andrej Mlakar
Andreja Mohar Košir
Barbara Batič Kvas
Jasna Oražem
Katarina Vincek
Katja Dejak Gornik
Katrin Čelik
Nataša Spasojević
Tanja Verščaj
Maja Rustemagić Toskić
Mateja Bec
Željko Đorđević
Tomaž Prelog
Melita Rožman Klemenčič
Nataša Spasojević
Sonja Šmid
Aggeliki Stavrianou
Aleksandra Zver
Andreja Mohar Košir
Barbara Batič Kvas
Basak Mansiz Kaplan
Helena Turk Skrubej
Janez Zupančič
Jasna Oražem
Urša Kočevar
Katrin Čelik
Mateja Vintar Spreitzer
Mojca Zajc Avramović
Nataša Spasojević
Nuša Peček
Tomaž Prelog
Željko Đorđević
Aggeliki Stavrianou
Anja Podobnik
Anže Goste
Kristina Janše
Nataša Spasojević
Petra Adamič
Tamara Šinik
Teja Kovačec Hermann
Tomaž Šmigoc
Janez Strupi
Melita Rožman Klemenčič
Ana Tolar
Aggeliki Stavrianou
Ana Tolar
Anja Podobnik
Anja Podobnik
Daniela Mitkovska
Katarina Benković Golob
Matevž Topolovec
Obdobje mentorstva
v letu 2010
jan-dec
jan-mar
jan-sep
jan-sep
feb-maj
jan-feb
okt-dec
okt-dec
jan-dec
jan-dec
jan-dec
dec
apr-dec
maj
avg, dec
maj
jun
avg, sep
apr
maj
jan
sep, okt
avg
jan, feb
apr
feb
avg
feb
jun
feb
dec
dec
dec
dec
feb
okt
jun
jun
jun
jul
sep
jun
jun, sep
jul
dec
dec
feb
okt
jan, feb
mar
avg
feb
avg
jun
jun
maj
avg
mar
jun
dec
jun
avg
okt
sep
maj
okt
feb
jan
avg
nov
avg, dec
maj, jul
jun
okt
sep
apr,
avg
jan
maj
jan
feb
maj
avg
okt, dec
sep
jun
Mentorski dodatek - II bruto
v letu 2010
673
180
539
539
131
121
134
134
781
633
633
67
805
20
35
12
41
33
12
26
116
147
84
32
105
24
106
35
61
121
6
3
6
37
62
137
31
56
6
81
62
56
162
81
62
69
19
12
45
4
4
43
43
22
4
22
43
26
39
43
4
43
43
4
56
30
52
50
25
126
132
151
69
119
113
100
81
12
2
78
61
123
32
145
142
116
8 od 42
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Prešern Štrukelj
Metka Teržan
Metka Teržan
Metka Teržan
Metka Teržan
Metka Teržan
Metka Teržan
Metka Teržan
Milica Klopčič Spevak
Milica Klopčič Spevak
Milica Klopčič Spevak
Nataša Bizovičar
Nataša Puzić
Nataša Puzić
Nataša Puzić
Nataša Puzić
Nataša Puzić
Nika Goljar
Nika Goljar
Nika Goljar
Nika Goljar
Nika Goljar
Nika Goljar
Nika Goljar
Nika Goljar
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Primož Novak
Rajmond Šavrin
Rajmond Šavrin
Rajmond Šavrin
Rajmond Šavrin
Rajmond Šavrin
Urška Zupanc
Urška Zupanc
Urška Zupanc
Urška Zupanc
Urška Zupanc
Zala Kuret
Zala Kuret
Zlatka Jakopec
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
specializant
Miloš Macura
Nataša Spasojević
Zala Kuret
Basak Mansiz Kaplan
Damir Marinković
Janez Strupi
Janja Polanec
Matej K. Kokot
Melita Rožman Klemenčič
Tanja Oberč
Ana Tolar
Ostap Zaremba
Daniela Mitkovska
Kristina Janše
Anja Podobnik
Basak Mansiz Kaplan
Kristina Janše
Nataša Spasojević
Nataša Trajkova Chivchiristov
Aleksandra Veljanovska
Ana Tolar
Kristina Janše
Majda Zaletel
Melita Rožman Klemenčič
Nataša Spasojević
Zorica Cvetojevič
Nataša Trajkova Chivchiristov
Ana Tolar
Basak Mansiz Kaplan
Kristina Janše
Matevž Topolovec
Nataša Spasojević
Nataša Trajkova Chivchiristov
Teja Kovačec Hermann
Vid Pivec
Željko Đorđević
Željko Jedlička
Ana Tolar
Kristina Janše
Nataša Spasojević
Nataša Trajkova Chivchiristov
Sonja Šmid
Basak Mansiz Kaplan
Daniela Mitkovska
Matevž Topolovec
Zala Kuret
Miha Vodičar
Kristina Janše
Sonja Šmid
Mojca Hribar
nov
avg
jan
jun
nov
sep
jan, feb
mar
feb
jul
feb, mar, apr, maj
jan
dec
sep
avg
maj
maj, jun
mar, sep
jul
nov
mar, apr, maj
okt
avg
jan, feb,
feb,
jul
dec
mar, apr
jun
jul
maj
mar
sep
okt
feb
jan
dec
jan
maj, jun
apr, sep
avg
dec
jun
okt
jun
jan
dec
dec
dec
jan-dec
129
123
110
54
11
109
81
109
5
125
18
119
3
4
21
16
62
12
16
130
211
7
26
52
130
91
52
103
11
84
105
79
53
69
74
90
32
114
101
181
134
111
24
5
14
24
96
2
8
587
2. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POSEBNA ZNANJA - poimenski seznam
NAZIV IZOBRAŽEVANJA
Termin usposabljanja
Ime in priimek udeleženca
Izobrazba udeleženca
Delovno mesto udeleženca
1.
2.
3.
4.
Terciar I - poimenski seznam
9 od 42
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca - poimenski seznam
Naziv nacionalnega registra bolezni in
Ime in priimek zaposlenega
nacionalne evidence
1.
2.
3.
Terciar I - poimenski seznam
10 od 42
TERCIAR II
URI-Soča
IZVAJALEC:
6. SUBSPECIALNI LABORATORIJ
NAZIV SUBSPECIALNEGA LABORATORIJA
Število
zaposlenih
Število
opravljenih ur
Plače II bruto
Amortizacija
opreme
Strošek
reagentov
Skupaj
sredstva
1. Laboratorij za klinično kineziologijo
8
1.100
18.001
4.092
22.093
2. Laboratorij za izokinetično in izometrično dinamometrijo
9
618
9.785
2.299
12.084
3. Laboratorij za urodninamiko
3
600
10.129
2.232
12.361
4. Laboratorij za senzorimetrijo
1
50
1.121
186
1.307
5.
Laboratorij za nevrofiziološko diagnostiko (EP, MEP,
EEG, EMG)
7
4.266
87.976
15.868
103.844
6.
Laboratorij za ultrazvočno diagnostiko mišično skeletnega sistema
6
364
9.361
1.355
10.716
7. Laboratorij za ultrazovočno diagnostiko srca in ožilja
5
1.396
26.421
5.193
31.614
8. Laboratorij za ocenjevanje respiratornih funkcij
4
130
1.813
484
2.297
9. Laboratorij za obremenitveno testiranje
5
2.224
34.795
8.272
43.067
10. Laboratorij za ocenjevanje perifernih žilnih motenj
5
1.114
17.505
4.144
21.649
11. Laboratorij za klinično prehrano
4
490
9.014
1.823
10.837
10
3.148
39.203
11.709
50.912
67
15.500
265.124
57.657
12. Laboratorij za Lokomat
Skupaj
0
322.781
7. SUBSPECIALNI TIM
NAZIV SUBSPECIALNEGA TIMA
Število članov
Število
opravljenih ur
Plače II bruto
Amortizacija
opreme
Materialni
stroški
Skupaj
sredstva
1. Tim za rehabilitacijo pacientov po amputaciji
23
9.529
178.888
5.987
51.637
236.511
2. Tim za (re)habilitacijo otrok
23
16.896
319.610
10.616
91.567
421.793
32
10.078
179.162
6.332
54.618
240.113
34
11.993
220.803
7.536
65.002
293.341
28
10.584
198.573
6.651
57.362
262.585
Tim za rehabilitacijo pacientov po poškodbah mišično
3. skeletnega sistema, s perifernimi živčnimi okvarami in
revmatološkimi obolenji
Tim za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi
4. možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi
obolenji in ekstrapiramidalnim obolenji
5. Tim za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi
[Kartica]
11 od 42
TERCIAR II
URI-Soča
IZVAJALEC:
6. Tim za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače
34
7.771
138.611
4.883
42.119
185.613
7. Tim za klinično kineziologijo
6
540
8.084
339
2.927
11.350
8. Tim za zdravljenje spastičnosti in nevropatske bolečine
5
2.049
41.767
1.287
11.097
54.150
Tim za rehabilitacijo otrok po amputaciji zgornjh udov in
otr.protetiko (202)
4
344
6.727
216
1.866
8.809
10. Tim za protetiko spodnjega uda (204)
9
1.669
34.937
565
4.872
40.373
11. Tim za spinalno ortotiko (206)
9
2.955
48.595
1.856
16.011
66.462
12. Tim za ortotiko spodnjega uda (205)
7
899
19.464
1.049
9.048
29.561
13. Tim za paciente po preboleli otroški paralizi (203)
5
247
5.278
156
1.341
6.775
12
896
15.943
563
4.853
21.359
13
3.174
57.607
1.994
17.200
76.801
29
8.519
113.745
5.353
46.168
165.265
8
3.366
52.141
2.115
18.243
72.499
4
613
8.811
385
3.317
12.512
14
3.830
47.160
2.406
20.755
70.321
5
563
8.343
353
3.049
11.745
21. Tim za poklicno rehabilitacijo MB
12
6.267
99.829
3.938
33.965
137.732
22. Tim za poklicno rehabilitacijo MS
7
1.966
25.928
1.235
10.655
37.818
23. Tim za poklicno rehabilitacijo LJ
16
4.477
70.057
2.813
24.263
97.133
4
792
10.097
498
4.292
14.887
343
110.017
9.
Tim za protetiko in ortotiko zgornjega uda ter rehabilitacija
po amputaciji zg.uda (208)
Tim za zahtevne deformacije in funkcionalno merjenje
15.
pritiskov stopal (207)
14.
16. Tim za podporno tehnologijo
17. Tim za ocenjevanje vozniških sposobnosti
18.
Tim za funkcijsko ocenjevanje respiratornih funkcij in
respiratorne rehabilitacije
19. Tim za rehabilitacijo bolnikov s kronično bolečino
20. Tim za zdravljenje preležanin
24. Tim za športnike
Skupaj
[Kartica]
1.910.160
69.126
596.225
2.575.511
12 od 42
TERCIAR II
URI-Soča
IZVAJALEC:
8. TEMATSKI INTERDISCIPLINARNI KONZILIJ
NAZIV INTERDISCIPLINARNEGA KONZILIJA
Število članov
Število
opravljenih ur
Plače II bruto
Materialni
stroški
Skupaj
sredstva
1. Rehabilitacijsko-ortopedski interdisciplinarni konzilij
5
176
4.085
954
5.039
2. Rehabilitacijsko-nevrokirurški interdisciplinarni konzilij
6
348
6.976
1.886
8.862
3. Rehabilitacijsko-psihiatrični interdisciplinarni konzilij
4
95
2.580
515
3.095
4. Konzilij za izdelavo mnenj za odrasle
8
31
1.657
336
1.993
5. Konzilij za izdelavo mnenj za otroke
6
131
3.645
710
4.355
781
18.943
4.401
23.344
Skupaj
[Kartica]
29
13 od 42
TERCIAR II
URI-Soča
IZVAJALEC:
6. Subspecialni laboratorij - poimenski seznam
NAZIV SUBSPECIALNEGA LABORATORIJA
1. Laboratorij za klinično kineziologijo
2. Laboratorij za izokinetično in izometrično dinamometrijo
3. Laboratorij za urodninamiko
4. Laboratorij za senzorimetrijo
5. Laboratorij za nevrofiziološko diagnostiko (EP, MEP, EEG, EMG)
6. Laboratorij za ultrazvočno diagnostiko mišično - skeletnega sistema
7. Laboratorij za ultrazovočno diagnostiko srca in ožilja
8. Laboratorij za ocenjevanje respiratornih funkcij
9. Laboratorij za obremenitveno testiranje
10. Laboratorij za ocenjevanje perifernih žilnih motenj
11. Laboratorij za klinično prehrano
12. Laboratorij za Lokomat
Ime in priimek zaposlenega
Imre Cikajlo
Matjaž Zadravec
Andrej Olenšek
Hermina Damjan
Katja Groleger Sršen
Igor Tomšič
Marta Gorišek Humar
Anica Klemen
Slavica Bajuk
Matej Kovač
Primož Hostnik
Tea Piškur
Igor Tomšič
Dušanka Marn Vukadinović
Katarina Tonin
Helena Burger
Zlatko Matjačić
Metka Moharić
Martina Omerzo
Peter Vrisk
Metka Moharić
Helena Jamnik
Karmen Peterlin Potisk
Metka Moharić
Milica Klopčič Spevak
Nataša Bizovičar
Anica Klemen
Marta Gorišek Humar
Klemen Grabljevec
Daniel Globokar
Primož Novak
Katarina Tonin
Helena Jamnik
Nataša Bizovičar
Tatjana Erjavec
Marijana Žen Jurančič
Branka Vipavec
Bojana Hočevar Posavec
Maja Vrabič
Tatjana Erjavec
Marijana Žen Jurančič
Branka Vipavec
Bojana Hočevar Posavec
Tatjana Erjavec
Marijana Žen Jurančič
Branka Vipavec
Bojana Hočevar Posavec
Maja Vrabič
Tatjana Erjavec
Marijana Žen Jurančič
Branka Vipavec
Bojana Hočevar Posavec
Maja Vrabič
Marijana Žen Jurančič
Nataša Puzić
Katja Groleger Sršen
Zora Hočevar
Janez Špoljar
Edita Behrić
Irena Pišek
Pavla Obreza
Irena Vrečar
Irena Jemec Štukl
Marta Božič
Tatjana Krizmanić
Tina Freitag
Aleksander Zupanc
Izobrazba zaposlenega
univ.dipl.inž., izr.prof.dr.
univ.dipl.inž., dr.
univ.dipl.inž., asist.,dr.
dr.med., spec.fmr., prim.,
dr.med., spec.fmr., asist.mag.
dipl.org.-manag.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.org.-manag.
dr.med., spec.fmr., asist.,mag.
dr.med., spec.fmr., asist.dr.
dr.med., spec.fmr., prof.dr.
univ.dipl.inž., prof.dr.
dr.med., spec.fmr., doc.dr.
dipl.m.s.
dipl. zn.
doc.,dr.sc., dr.med.
dr.med., spec.fmr.,asist.
dr.med., spec.fmr., mag.
dr.med., spec.fmr., doc.dr.
dr.med., dr.
dr.med. spec.fmr., asist.dr.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dr.med., spec.fmr., mag.
dr.med., spec.fmr., asist.
dr.med., spec.fmr., doc.dr.
dr.med., spec.fmr., asist.dr.
dr.med., spec.fmr., asist.
dr.med. spec.fmr., asist.dr.
dr.med., spec.int., prim.
dr.med., spec.fmr.
dipl.m.s.
dipl.m.s.
dipl.m.s.
dr.med., spec.int., prim.
dr.med., spec.fmr.
dipl.m.s.
dipl.m.s.
dr.med., spec.int., prim.
dr.med., spec.fmr.
dipl.m.s.
dipl.m.s.
dipl.m.s.
dr.med., spec.int., prim.
dr.med., spec.fmr.
dipl.fiziot.
dipl.m.s.
dipl.m.s.
dr.med., spec.fmr.
dr.med., spec.fmr., asist.
dr.med., spec.fmr., asist.,mag.
viš.med.sestra-dietetik
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
dipl.fiziot.
7. Subspecialni tim - podrobnejši seznam
NAZIV SUBSPECIALNEGA TIMA
Izobrazba članov
1 Tim za rehabilitacijo pacientov po amputaciji
dr.med., spec.frm.
univ.dipl.psih.
univ.dipl.soc.del.
mag.zdr.nege
dipl.fiziot.
dipl.del.ter.
dipl.m.s.
zdr. tehnik
2 Tim za (re)habilitacijo otrok
dr.med., spec.frm.
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
univ.dipl.def., spec.klin.log.
univ.dipl.def., log.
univ.dipl.soc.del.
dipl.del.ter.
dipl.fiziot.
dipl.med.sestra
zd.teh.
Terciar II - poimenski seznam
Število članov
3
3
1
1
4
3
1
7
23
2
1
1
2
1
3
6
2
5
23
Število
Število
opravljenih
opravljenih ur
ur v %
3.587
38%
359
4%
557
6%
545
6%
2.186
23%
1.374
14%
507
5%
414
4%
9.529
100%
6.923
41%
614
4%
738
4%
1.370
8%
646
4%
1.672
10%
3.123
18%
1.292
8%
518
3%
16.896
100%
Plače II bruto
102.592
3.520
7.651
8.631
30.128
17.056
5.381
3.929
178.888
178.108
10.768
11.172
20.343
9.469
23.946
41.394
19.199
5.211
319.610
14 od 42
TERCIAR II
URI-Soča
IZVAJALEC:
3
Tim za rehabilitacijo pacientov po poškodbah mišično skeletnega sistema,
dr.med., spec.frm.
s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji
univ.dipl.psih.
univ.dipl.soc.del.
dipl.m.s.
dipl.del.ter.
dipl.fiziot.
zd.teh.
Tim za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z
4 multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji in ekstrapiramidalnim
obolenji
3
4.365
43%
112.928
1
1
2
5
5
15
32
461
394
968
1.125
2.315
450
10.078
5%
4%
10%
11%
23%
4%
100%
4.691
3.798
11.661
12.503
29.401
4.180
179.162
dr.med., spec.frm.
3
5.366
45%
136.070
univ.dipl.def., spec.klin.log.
univ.dipl.psih., spec. klin. psih.
univ.dipl.psih.
univ.dipl.soc.del.
prof.spec.in reh.ped.
dipl.del.ter.
dipl.fiziot.
dipl.m.s.
zd.teh.
1
2
2
1
1
5
7
2
10
34
3
1
2
1
4
6
1
10
28
2
1
1
2
4
7
1
1
15
34
3
2
1
6
3
1
1
5
354
638
236
362
362
1.583
1.960
709
423
11.993
4.905
225
468
414
1.584
2.151
387
450
10.584
2.817
297
297
513
1.208
1.742
290
290
317
7.771
270
180
90
540
1.148
608
293
2.049
3%
5%
2%
3%
3%
13%
16%
6%
4%
100%
46%
2%
4%
4%
15%
20%
4%
4%
100%
36%
4%
4%
7%
16%
22%
4%
4%
4%
100%
50%
33%
17%
100%
56%
30%
14%
100%
5.693
9.512
2.327
3.694
3.318
20.712
25.338
9.602
4.537
220.803
128.209
2.772
8.826
3.792
19.111
26.972
4.751
4.140
198.573
76.191
4.919
4.487
5.994
14.138
21.336
4.028
4.280
3.238
138.611
4.360
2.554
1.170
8.084
30.497
7.802
3.468
41.767
1
100
29%
3.032
1
2
4
3
5
1
9
3
3
1
2
9
2
5
7
1
4
5
100
144
344
903
748
18
1.669
956
950
1.013
36
2.955
458
441
899
101
146
247
29%
42%
100%
54%
45%
1%
100%
32%
32%
34%
1%
100%
51%
49%
100%
41%
59%
100%
1.617
2.078
6.727
26.072
8.589
276
34.937
19.562
13.646
14.913
474
48.595
12.800
6.664
19.464
3.066
2.212
5.278
dr.med., spec.frm.
2
287
32%
7.969
univ.dipl.psih, dr.
dipl.inž.ort.prot.
dipl.del.ter.
1
4
5
12
126
267
216
896
14%
30%
24%
100%
1.163
3.760
3.051
15.943
dr.med., spec.frm.
8
1.700
54%
38.823
dipl.inž.ort.prot.
5
13
19
1
7
2
29
1
2
2
1
2
8
1.474
3.174
1.062
23
5.310
2.124
8.519
45
324
747
1.800
450
3.366
46%
100%
12%
0%
62%
25%
100%
1%
10%
22%
53%
13%
100%
18.784
57.607
27.786
611
65.928
19.420
113.745
560
9.395
19.641
16.363
6.182
52.141
dr.med., spec.frm.
1
203
33%
4.057
dipl.fiziot.-respirat.
3
4
2
1
4
1
4
2
14
410
613
563
135
709
450
1.451
522
3.830
67%
100%
15%
4%
19%
12%
38%
14%
100%
4.754
8.811
12.610
2.996
6.071
4.203
16.007
5.273
47.160
5 Tim za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi
dr.med., spec.frm.
univ.dipl. psih., spec.klin.psih.
univ.dipl.psih.
prof.spec.in reh.ped.
dipl.del.ter.
dipl.fiziot.
viš.soc.del.
zd.teh.
6 Tim za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače
dr.med., spec.frm.
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
univ.dipl.soc.del.
dipl.fiziot.-resp.fiziot.
dipl.del.ter.
dipl.fiziot.
dipl.m.s.
viš.med.sestra
zd.teh.
7 Tim za klinično kineziologijo
univ.dipl.inž., dr.
dipl.fiziot.
dipl.org.-manag.
8 Tim za zdravljenje spastičnosti in nevropatske bolečine
dr.med., spec.frm.
dipl.fiziot.
dipl.m.s.
9 Tim za rehabilitacijo otrok po amputaciji zgornjh udov in otr.protetiko (202) dr.med., spec.frm.
dipl.del.ter.
dipl.inž.ort.prot.
10 Tim za protetiko spodnjega uda (204)
dr.med., spec.frm.
dipl.inž.ort.prot.
dipl.del.ter.
11 Tim za spinalno ortotiko (206)
dr.med., spec.frm.
dipl.inž.ort.prot.
dipl.fiziot.
dipl.del.ter.
12 Tim za ortotiko spodnjega uda (205)
dr.med., spec.frm.
dipl.inž.ort.prot.
13 Tim za paciente po preboleli otroški paralizi (203)
dr.med., spec.frm.
dipl.inž.ort.prot.
14
15
Tim za protetiko in ortotiko zgornjega uda ter rehabilitacija po amputaciji
zg.uda (208)
Tim za zahtevne deformacije in funkcionalno merjenje pritiskov stopal
(207)
16 Tim za podporno tehnologijo
dr.med., spec.frm.
dr.med., spec.mdpš.
dipl.del.ter.
univ.dipl.inž.el.
17 Tim za ocenjevanje vozniških sposobnosti
dipl.del.ter.
dr.med., spec.frm.
dr.med., spec. mdpš.
ortop. teh.
univ. dipl. psih.
18
Tim za funkcijsko ocenjevanje respiratornih funkcij in respiratorne
rehabilitacije
19 Tim za rehabilitacijo bolnikov s kronično bolečino
Terciar II - poimenski seznam
dr.med., spec.frm.
univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
univ. dipl. psih.
univ.dipl.soc.del.
dipl.fiziot.
dipl.del.ter.
15 od 42
TERCIAR II
URI-Soča
IZVAJALEC:
20 Tim za zdravljenje preležanin
dr.med., spec.frm.
dipl.del.terap.
dipl.fiziot.
mag.zdr.nege
viš.med.sestra
21 Tim za poklicno rehabilitacijo MB
dr.med., spec.mdpš.
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
univ.dipl.psih.
dipl.dt.
univ.dipl.soc.del.
soc.del.
22 Tim za poklicno rehabilitacijo MS
dr.med., spec.mdpš.
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
univ.dipl.psih.
dipl.dt.
univ.dipl.soc.del.
23 Tim za poklicno rehabilitacijo LJ
dr.med., spec.mdpš.
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
univ.dipl.psih., mag.
univ.dipl.soc.del.
dipl.dt.
24 Tim za športnike
dr.med., spec.frm.
dipl.fiziot.
1
1
1
1
1
5
2
2
2
4
1
1
12
1
1
1
2
2
7
2
2
2
4
6
16
1
3
4
45
135
23
180
180
563
673
1.310
409
2.713
109
1.053
6.267
192
287
386
944
157
1.966
594
1.209
111
570
1.993
4.477
198
594
792
8%
24%
4%
32%
32%
100%
11%
21%
7%
43%
2%
17%
100%
10%
15%
20%
48%
8%
100%
13%
27%
2%
13%
45%
100%
25%
75%
100%
925
1.524
387
2.853
2.654
8.343
17.918
31.709
4.298
31.978
1.016
12.910
99.829
5.161
5.865
4.062
9.372
1.468
25.928
16.097
24.408
1.305
5.634
22.613
70.057
4.008
6.089
10.097
8. Tematski interdisciplinarni konzilij - poimenski seznam
NAZIV INTERDISCIPLINARNEGA KONZILIJA
1. Rehabilitacijsko-ortopedski interdisciplinarni konzilij
2. Rehabilitacijsko-nevrokirurški interdisciplinarni konzilij
3. Rehabilitacijsko-psihiatrični interdisciplinarni konzilij
4. Konzilij za izdelavo mnenj za odrasle
5. Konzilij za izdelavo mnenj za otroke
Terciar II - poimenski seznam
Mesto sestajanja konzilija
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
Ime in priimek članov
Hermina Damjan
Katja Groleger Sršen
Karin Schara
Irena Vrečar
Monika Dolinar
Klemen Grabljevec
Katja Groleger Sršen
Nataša Puzić
Marta Gorišek humar
Branka Vipavec
Mitja Benedičič
Rajka Stavrević
Nika Goljar
Primož Novak
Dušanka Marn Vukadinović
Črt Marinček
Helena Burger
Helena Jamnik
Hermina Damjan
Katarina Tonin
Katja Groleger Sršen
Primož Novak
Urška Zupanc
Helena Burger
Hermina Damjan
Katja Groleger Sršen
Nika Goljar
Primož Novak
Rajmond Šavrin
Zaposlen pri:
URI-Soča
URI-Soča
UKC LJ
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
UKC LJ
UKC LJ
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
URI-Soča
16 od 42
LEGENDA NAPOTITEV
1- domov
2 - v drugo bolnišnico
3 - v dom za ostalele ali socialni zavod
4 - zavarovana oseba je umrla
5 - na drug tip obravnave
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
23780279
23986856
24505740
24787045
24927240
25061169
25314515
25406080
25481541
25512371
25869356
25874187
25881220
26135872
26200626
26225964
26239564
26386229
26488488
26517684
26542840
26689093
27205038
27242006
27286415
27364328
27549574
27624693
27668824
27786411
27786993
27833515
28019407
28122191
28313332
28580076
28672368
28859965
29202848
29213239
29558568
29772224
29978040
30010363
30158845
30312548
30351318
30351318
30359311
30576801
30621051
Datum
sprejema na
obravnavo
18.08.2014
19.03.2014
12.05.2014
01.04.2014
02.01.2014
12.05.2014
02.09.2014
02.06.2014
07.10.2014
02.01.2014
21.05.2014
08.10.2014
08.09.2014
30.09.2014
18.02.2014
26.08.2014
10.02.2014
19.08.2014
13.05.2014
12.06.2014
22.05.2014
04.11.2014
10.09.2013
13.02.2014
20.02.2014
30.06.2014
03.11.2014
13.01.2014
02.01.2014
22.04.2014
25.08.2014
29.09.2014
18.03.2014
08.04.2014
11.03.2014
06.01.2014
11.10.2013
05.01.2014
03.03.2014
18.08.2014
27.01.2014
30.09.2014
05.01.2014
16.09.2014
05.01.2014
21.05.2014
14.01.2014
27.03.2014
04.02.2014
30.09.2014
24.03.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
17.10.2014
25.04.2014
18.07.2014
06.06.2014
24.01.2014
11.07.2014
03.10.2014
25.08.2014
14.11.2014
31.01.2014
26.06.2014
28.11.2014
14.11.2014
24.10.2014
21.03.2014
26.09.2014
21.02.2014
26.09.2014
27.06.2014
26.09.2014
27.06.2014
28.11.2014
16.01.2014
15.05.2014
14.03.2014
20.11.2014
05.12.2014
28.02.2014
18.04.2014
04.07.2014
03.10.2014
30.10.2014
06.06.2014
20.05.2014
23.05.2014
10.01.2014
10.02.2014
31.01.2014
07.04.2014
12.09.2014
11.04.2014
14.11.2014
24.01.2014
30.10.2014
21.03.2014
18.07.2014
01.02.2014
18.04.2014
28.02.2014
24.10.2014
25.04.2014
Ležalna
doba v
dnevih
60
37
67
66
22
60
31
80
38
29
36
51
67
24
31
31
11
38
45
106
36
24
128
91
22
143
32
46
106
73
39
31
80
38
73
4
122
26
35
25
55
45
19
44
75
58
6
18
24
24
32
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
9
1
2
9
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
SKUPAJ
13.233
8.161
14.776
14.555
4.852
13.233
6.837
18.526
8.380
6.396
7.940
11.248
14.776
5.293
6.837
6.837
2.427
8.380
9.925
23.377
7.940
5.293
28.229
20.069
4.852
31.537
7.058
10.145
23.377
16.100
8.601
6.837
17.643
9.262
16.100
882
26.906
5.734
7.720
5.514
16.320
9.925
4.191
9.704
16.541
12.792
3.969
4.852
5.293
5.293
9.906
Plače
(II bruto)
9.510
5.865
10.620
10.461
3.487
9.510
4.914
13.314
6.023
4.597
5.706
8.084
10.620
3.804
4.914
4.914
1.744
6.023
7.133
16.801
5.706
3.804
20.288
14.424
3.487
22.666
5.072
7.291
16.801
11.571
6.182
4.914
12.680
6.657
11.571
634
19.337
4.121
5.548
3.963
11.729
7.133
3.012
6.974
11.888
9.193
2.853
3.487
3.804
3.804
6.860
Materialni
stroški
3.418
2.108
3.816
3.759
1.253
3.418
1.766
4.785
2.164
1.652
2.051
2.905
3.816
1.367
1.766
1.766
627
2.164
2.563
6.038
2.051
1.367
7.291
5.183
1.253
8.145
1.823
2.620
6.038
4.158
2.221
1.766
4.557
2.392
4.158
228
6.949
1.481
1.994
1.424
4.215
2.563
1.082
2.506
4.272
3.304
1.025
1.253
1.367
1.367
2.288
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
305
188
340
335
112
305
157
427
193
147
183
259
340
122
157
157
56
193
229
538
183
122
650
462
112
726
163
234
538
371
198
157
406
213
371
20
620
132
178
127
376
229
97
224
381
295
91
112
122
122
758
SKUPAJ
3.780
2.331
4.221
4.157
1.385
3.780
1.953
5.040
2.393
1.827
2.268
3.213
4.221
1.511
1.953
1.953
693
2.393
2.835
6.678
2.268
1.511
8.064
5.733
1.385
9.010
2.016
2.897
6.678
4.599
2.456
1.953
5.040
2.393
4.599
251
7.686
1.637
2.205
1.574
3.464
2.834
1.195
2.770
4.724
3.653
376
1.132
1.510
1.510
2.015
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
419
3.332
259
2.054
467
3.721
460
3.665
154
1.221
419
3.332
217
1.721
558
4.443
265
2.110
203
1.610
252
1.999
356
2.832
467
3.721
168
1.332
217
1.721
217
1.721
78
610
265
2.110
314
2.499
739
5.887
252
1.999
168
1.332
892
7.109
634
5.054
154
1.221
996
7.943
224
1.777
321
2.554
739
5.887
509
4.054
272
2.165
217
1.721
558
4.443
265
2.110
509
4.054
29
221
850
6.776
182
1.443
245
1.943
174
1.388
383
3.054
313
2.499
132
1.054
306
2.443
522
4.165
404
3.221
42
332
125
999
167
1.332
167
1.332
223
1.777
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
29
18
33
32
10
29
15
39
18
14
17
25
33
11
15
15
5
18
22
52
17
11
63
45
10
71
15
22
52
36
19
15
39
18
36
1
60
12
17
12
27
22
9
21
37
28
2
8
11
11
15
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
6.193
188
1.109
116
7.736
210
7.515
207
-2.249
68
6.193
188
-203
97
11.486
263
1.340
119
-705
90
900
113
4.208
160
7.736
210
-1.747
75
-215
97
-203
97
-4.674
34
1.340
119
2.885
141
16.337
332
900
113
-1.747
75
21.128
398
13.029
285
-2.200
69
24.497
448
18
100
3.044
143
16.325
331
9.060
229
1.561
122
-203
97
10.603
251
2.222
132
9.060
229
-6.219
12
19.805
379
-1.367
81
668
109
-1.526
78
9.268
231
2.885
141
-2.910
59
2.664
138
9.489
235
5.752
182
-3.132
56
-2.200
69
-1.808
75
-1.747
75
2.854
140
17 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
30887120
30984411
30984411
31022220
31093432
31172627
31192710
31268560
31321149
31440083
31462423
31554810
31630263
31652941
31869161
31874143
32079461
32079461
32096775
32286128
32354827
32808442
32923368
33240530
33356735
33637604
33678636
33844549
34157751
34246314
34293480
34319461
34342354
34741006
34779030
34851408
34858835
35150751
35244919
35335807
35434888
35522277
35927378
36266816
36280955
36428986
37084916
37273387
37397205
37825314
37859332
37986727
38122883
38217530
38267377
39638050
40026596
40190564
Datum
sprejema na
obravnavo
07.07.2014
03.11.2014
12.03.2014
14.07.2014
12.03.2014
20.05.2014
14.04.2014
10.03.2014
10.02.2014
04.11.2013
29.09.2014
02.01.2014
13.05.2014
05.01.2014
07.04.2014
06.01.2014
16.04.2014
21.01.2014
08.09.2014
12.03.2014
11.08.2014
08.04.2014
29.07.2014
18.02.2014
25.03.2014
24.02.2014
29.09.2014
25.03.2014
08.01.2014
14.05.2014
30.09.2014
26.05.2014
14.10.2013
17.02.2014
18.11.2013
27.11.2013
14.07.2014
16.01.2014
14.01.2014
13.02.2014
07.07.2014
02.01.2014
17.06.2014
01.04.2014
19.02.2014
20.08.2014
21.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
30.06.2014
17.06.2014
19.05.2014
27.01.2014
06.01.2014
13.08.2014
14.04.2014
23.06.2014
06.05.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
19.09.2014
12.12.2014
25.04.2014
24.10.2014
25.04.2014
27.06.2014
18.07.2014
21.03.2014
13.06.2014
07.03.2014
10.10.2014
21.01.2014
13.06.2014
14.02.2014
16.05.2014
21.03.2014
14.06.2014
06.02.2014
03.10.2014
04.04.2014
06.11.2014
09.05.2014
10.12.2014
07.08.2014
08.08.2014
28.02.2014
30.10.2014
06.06.2014
28.02.2014
04.07.2014
03.10.2014
25.08.2014
18.03.2014
07.03.2014
24.02.2014
11.04.2014
26.09.2014
24.01.2014
26.02.2014
17.02.2014
07.11.2014
31.01.2014
12.09.2014
09.05.2014
18.04.2014
19.12.2014
21.02.2014
18.04.2014
14.02.2014
18.07.2014
10.12.2014
09.09.2014
07.03.2014
29.01.2014
30.10.2014
14.08.2014
28.11.2014
20.06.2014
Ležalna
doba v
dnevih
74
39
44
83
44
38
95
11
123
123
11
19
31
40
39
74
57
16
25
23
87
31
134
170
128
4
31
73
51
51
3
91
155
18
98
135
74
8
43
4
123
29
87
38
58
121
31
80
17
18
176
113
39
23
78
122
158
45
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
T
9
2
2
1
1
9
9
1
1
9
9
1
9
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
16.320
8.601
9.704
22.495
9.704
8.380
20.952
2.427
27.127
27.127
2.427
4.191
6.837
8.821
8.601
16.320
13.013
3.528
5.514
5.073
19.188
6.837
29.553
37.492
29.994
882
6.837
16.100
11.248
11.248
662
20.069
34.184
3.969
21.613
29.774
16.320
1.765
9.483
882
27.127
6.396
19.188
8.380
12.792
26.686
6.837
17.643
3.749
3.969
38.815
24.921
8.601
5.073
17.202
26.906
34.846
9.925
Plače
(II bruto)
11.729
6.182
6.974
16.167
6.974
6.023
15.058
1.744
19.496
19.496
1.744
3.012
4.914
6.340
6.182
11.729
9.352
2.536
3.963
3.646
13.790
4.914
21.239
26.945
21.556
634
4.914
11.571
8.084
8.084
476
14.424
24.568
2.853
15.533
21.398
11.729
1.268
6.816
634
19.496
4.597
13.790
6.023
9.193
19.179
4.914
12.680
2.695
2.853
27.896
17.911
6.182
3.646
12.363
19.337
25.043
7.133
Materialni
stroški
4.215
2.221
2.506
5.810
2.506
2.164
5.411
627
7.006
7.006
627
1.082
1.766
2.278
2.221
4.215
3.361
911
1.424
1.310
4.956
1.766
7.633
9.683
7.747
228
1.766
4.158
2.905
2.905
171
5.183
8.829
1.025
5.582
7.690
4.215
456
2.449
228
7.006
1.652
4.956
2.164
3.304
6.892
1.766
4.557
968
1.025
10.025
6.436
2.221
1.310
4.443
6.949
9.000
2.563
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
376
198
224
518
224
193
483
56
625
625
56
97
157
203
198
376
300
81
127
117
442
157
681
864
691
20
157
371
259
259
15
462
787
91
498
686
376
41
218
20
625
147
442
193
295
615
157
406
86
91
894
574
198
117
396
620
803
229
SKUPAJ
4.661
2.455
2.770
5.229
2.770
2.392
5.984
692
7.749
7.749
692
1.195
1.952
2.518
2.455
4.661
3.590
1.006
1.574
1.448
5.481
1.952
8.442
10.710
8.063
250
1.952
4.598
3.212
3.212
188
5.732
9.765
1.132
6.173
8.505
4.661
502
2.708
250
7.749
1.826
5.481
2.392
3.653
7.623
1.952
5.039
1.069
1.132
11.088
7.118
2.455
1.448
4.913
7.685
9.954
2.834
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
515
4.110
271
2.165
306
2.443
578
4.610
306
2.443
264
2.110
661
5.276
77
610
856
6.832
856
6.832
77
610
132
1.054
216
1.721
278
2.221
271
2.165
515
4.110
397
3.165
111
888
174
1.388
160
1.277
606
4.832
216
1.721
933
7.443
1.183
9.443
891
7.109
28
221
216
1.721
508
4.054
355
2.832
355
2.832
21
166
633
5.054
1.079
8.609
125
999
682
5.443
940
7.498
515
4.110
56
443
299
2.388
28
221
856
6.832
202
1.610
606
4.832
264
2.110
404
3.221
842
6.721
216
1.721
557
4.443
118
943
125
999
1.225
9.776
786
6.276
271
2.165
160
1.277
543
4.332
849
6.776
1.100
8.776
313
2.499
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
36
19
21
41
21
18
47
5
61
61
5
9
15
19
19
36
28
7
12
11
43
15
66
84
63
1
15
36
25
25
1
45
77
8
48
67
36
3
21
1
61
14
43
18
28
60
15
39
8
8
87
56
19
11
38
60
78
22
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
9.280
232
1.561
122
2.652
138
15.455
320
2.652
138
1.340
119
13.912
298
-4.625
34
20.087
385
20.075
385
-4.613
34
-2.910
59
-203
97
1.720
124
1.561
122
9.268
231
5.973
185
-3.573
50
-1.526
78
-1.979
72
12.148
273
-203
97
22.513
420
30.452
533
22.954
426
-6.219
12
-203
97
9.060
229
4.147
158
4.208
160
-6.378
9
13.029
285
27.132
485
-3.083
56
14.512
304
22.722
422
9.280
232
-5.336
25
2.382
134
-6.219
12
20.087
385
-705
90
12.148
273
1.340
119
5.740
181
19.646
379
-264
96
10.591
250
-3.352
53
-3.071
56
31.775
551
17.881
354
1.549
122
-2.028
71
10.162
244
19.866
382
27.806
495
2.885
141
18 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
40422207
40599178
40712369
40713490
41042686
41527810
41854019
42199801
42217200
42547032
42599590
42997567
43175640
43836837
47968564
48001617
52362620
39317458
43947182
44368717
44576140
44599488
44609397
44750716
44796287
44796898
44895855
44897475
44897475
45036150
45112720
45285900
45374234
45377642
45420423
45441375
45462677
45546352
45604492
45737663
45769632
45858013
46030585
46064799
46096311
46096311
46107959
46181090
46202502
46230269
46250289
46350821
46351160
46364180
46458441
46537090
46537090
46578486
Datum
sprejema na
obravnavo
06.05.2014
28.07.2014
04.03.2014
28.07.2014
04.08.2014
02.01.2014
01.04.2014
14.10.2014
03.09.2014
23.06.2014
03.02.2014
17.03.2014
30.06.2014
05.01.2014
19.02.2014
05.01.2014
18.12.2013
02.06.2014
17.03.2014
14.07.2014
16.04.2014
21.10.2014
28.02.2014
25.08.2014
07.04.2014
30.06.2014
22.04.2014
05.02.2014
06.01.2014
12.02.2014
04.08.2014
08.12.2014
25.03.2014
02.01.2014
25.08.2014
01.12.2014
31.03.2014
28.07.2014
07.01.2014
02.09.2014
06.10.2014
21.07.2014
16.01.2014
05.05.2014
03.09.2014
10.06.2014
14.07.2014
02.06.2014
14.07.2014
19.05.2014
14.05.2014
27.10.2014
03.02.2014
01.12.2014
15.09.2014
25.08.2014
30.06.2014
25.02.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
18.08.2014
19.12.2014
28.03.2014
21.11.2014
21.11.2014
18.01.2014
16.04.2014
24.10.2014
12.09.2014
24.10.2014
23.05.2014
04.04.2014
28.11.2014
17.01.2014
04.04.2014
28.04.2014
17.03.2014
04.07.2014
10.04.2014
25.07.2014
27.08.2014
24.10.2014
01.03.2014
29.08.2014
11.04.2014
14.08.2014
11.07.2014
29.08.2014
10.01.2014
14.02.2014
08.08.2014
16.12.2014
28.03.2014
03.01.2014
05.09.2014
19.12.2014
25.04.2014
22.08.2014
31.01.2014
08.09.2014
19.12.2014
25.07.2014
20.01.2014
11.09.2014
26.09.2014
20.06.2014
18.07.2014
27.06.2014
01.08.2014
06.06.2014
03.10.2014
14.11.2014
28.02.2014
24.12.2014
26.09.2014
29.08.2014
04.07.2014
28.02.2014
Ležalna
doba v
dnevih
104
139
24
116
109
16
15
10
9
123
97
18
151
12
44
113
89
12
2
11
3
3
1
4
4
45
49
167
4
2
4
8
3
1
11
18
25
25
24
6
74
4
4
66
23
10
4
25
12
18
3
18
25
23
11
4
4
3
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
T
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
SKUPAJ
22.936
31.758
5.293
25.582
24.040
3.528
3.308
2.206
1.986
27.127
24.040
3.969
33.302
2.647
9.704
24.921
19.628
9.906
7.429
3.405
41.172
929
310
1.239
1.239
13.931
24.764
63.460
1.239
619
1.239
2.476
929
310
3.405
5.572
7.740
7.740
7.429
1.857
22.907
1.239
1.239
39.934
7.121
3.096
1.239
7.740
5.572
5.572
43.958
5.572
7.740
7.121
3.405
1.239
1.239
929
Plače
(II bruto)
16.484
22.824
3.804
18.386
17.277
2.536
2.378
1.585
1.427
19.496
17.277
2.853
23.934
1.902
6.974
17.911
14.107
6.860
5.145
2.358
28.513
643
214
858
858
9.647
17.150
43.948
858
429
858
1.715
643
214
2.358
3.859
5.360
5.360
5.145
1.286
15.864
858
858
27.655
4.931
2.144
858
5.360
3.859
3.859
30.442
3.859
5.360
4.931
2.358
858
858
643
Materialni
stroški
5.924
8.202
1.367
6.607
6.209
911
854
570
513
7.006
6.209
1.025
8.601
684
2.506
6.436
5.069
2.288
1.716
787
9.510
215
72
286
286
3.218
5.720
14.658
286
143
286
572
215
72
787
1.287
1.788
1.788
1.716
429
5.291
286
286
9.224
1.645
715
286
1.788
1.287
1.287
10.153
1.287
1.788
1.645
787
286
286
215
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
528
732
122
589
554
81
76
51
46
625
554
91
767
61
224
574
452
758
568
260
3.149
71
24
95
95
1.066
1.894
4.854
95
47
95
189
71
24
260
426
592
592
568
142
1.752
95
95
3.055
545
237
95
592
426
426
3.363
426
592
545
260
95
95
71
SKUPAJ
6.551
8.756
1.510
7.307
6.867
1.006
943
629
566
7.749
6.110
1.132
9.513
755
2.770
7.118
5.606
755
124
692
188
188
62
250
250
2.834
3.086
10.521
250
124
250
502
188
62
692
1.132
1.574
1.574
1.510
376
4.661
250
250
4.156
1.448
629
251
1.575
756
1.133
189
1.133
1.575
1.449
693
251
251
189
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
724
5.776
967
7.720
167
1.332
807
6.443
759
6.054
111
888
104
832
70
555
63
499
856
6.832
675
5.387
125
999
1.051
8.387
84
666
306
2.443
786
6.276
619
4.943
84
666
14
110
77
610
21
166
21
166
7
55
28
221
28
221
313
2.499
341
2.721
1.162
9.276
28
221
14
110
28
221
56
443
21
166
7
55
77
610
125
999
174
1.388
174
1.388
167
1.332
42
332
515
4.110
28
221
28
221
459
3.665
160
1.277
70
555
28
222
174
1.389
84
667
125
1.000
21
167
125
1.000
174
1.389
160
1.278
77
611
28
222
28
222
21
167
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
51
69
11
57
54
7
7
4
4
61
48
8
75
5
21
56
44
5
0
5
1
1
0
1
1
22
24
83
1
0
1
3
1
0
5
8
12
12
11
2
36
1
1
32
11
4
1
12
5
8
1
8
12
11
5
1
1
1
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
15.896
326
24.718
451
-1.759
75
18.542
363
17.000
341
-3.573
50
-3.744
47
-4.834
31
-5.054
28
20.087
385
17.000
341
-3.083
56
26.262
473
-4.454
37
2.652
138
17.869
353
12.576
278
2.866
141
377
105
-3.635
48
34.132
585
-6.111
13
-6.742
4
-5.801
18
-5.813
18
6.891
198
17.724
352
56.420
901
-5.862
17
-6.482
9
-5.801
18
-4.564
35
-6.123
13
-6.791
4
-3.635
48
-1.468
79
688
110
700
110
328
105
-5.183
26
15.867
325
-5.801
18
-5.862
17
32.894
567
81
101
-3.944
44
-5.801
18
700
110
-1.468
79
-1.468
79
36.918
624
-1.468
79
639
109
81
101
-3.635
48
-5.801
18
-5.801
18
-6.172
13
19 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
46578486
46632957
46696622
46727071
46749334
46750345
46773131
46775882
46789738
46857783
46862657
47147983
47188629
47190362
47293059
47294990
47305489
47330463
47341374
47442727
47453288
47494778
47554169
47566135
47570480
47642246
47672860
47684057
47737198
47737198
47834322
47834322
47916038
47931215
47931812
48037363
48069576
48080140
48122674
48127211
48192114
48196991
48225221
48232681
48266955
48268422
48274535
48324237
48334082
48347418
48347418
48349757
48416378
48480167
48480258
48573133
48660155
48668820
Datum
sprejema na
obravnavo
27.10.2014
11.08.2014
27.01.2014
03.03.2014
20.10.2014
17.02.2014
16.09.2014
02.09.2014
15.09.2014
29.09.2014
06.01.2014
20.01.2014
03.03.2014
05.05.2014
27.10.2014
17.03.2014
03.03.2014
13.10.2014
24.03.2014
29.09.2014
09.09.2014
11.08.2014
03.11.2014
02.06.2014
31.03.2014
15.07.2014
05.05.2014
03.02.2014
06.01.2014
19.05.2014
08.12.2014
14.07.2014
24.03.2014
25.08.2014
18.03.2014
31.03.2014
18.08.2014
08.09.2014
03.03.2014
03.03.2014
27.10.2014
26.05.2014
05.11.2014
28.10.2014
10.06.2014
04.03.2014
20.10.2014
05.05.2014
11.08.2014
17.03.2014
27.10.2014
12.05.2014
01.09.2014
13.10.2014
18.08.2014
10.11.2014
02.01.2014
22.05.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
30.10.2014
14.08.2014
21.02.2014
28.03.2014
14.11.2014
14.03.2014
10.10.2014
26.09.2014
26.09.2014
10.10.2014
31.01.2014
20.03.2014
04.03.2014
30.05.2014
30.10.2014
04.04.2014
28.03.2014
24.10.2014
25.04.2014
22.10.2014
10.10.2014
14.08.2014
28.11.2014
24.06.2014
25.04.2014
25.07.2014
30.05.2014
28.02.2014
17.01.2014
21.05.2014
19.12.2014
01.08.2014
28.03.2014
05.09.2014
19.03.2014
25.04.2014
22.08.2014
19.09.2014
14.03.2014
14.03.2014
19.12.2014
30.06.2014
13.11.2014
28.11.2014
13.06.2014
11.04.2014
05.12.2014
30.05.2014
22.08.2014
21.03.2014
06.11.2014
23.05.2014
12.09.2014
06.11.2014
21.10.2014
20.11.2014
14.02.2014
13.06.2014
Ležalna
doba v
dnevih
3
3
25
25
25
25
24
24
11
11
25
2
1
25
3
18
25
11
32
23
31
3
25
22
25
10
25
25
11
2
11
18
4
11
1
25
4
11
11
11
15
35
8
31
3
38
15
25
11
4
10
5
11
24
48
10
43
22
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
T
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
SKUPAJ
929
929
7.740
7.740
7.740
7.740
7.429
7.429
3.405
3.405
7.740
18.264
310
7.740
929
5.572
7.740
3.405
9.906
7.121
9.597
929
7.740
6.810
7.740
3.096
7.740
7.740
3.405
619
3.405
5.572
1.239
3.405
310
7.740
1.239
3.405
3.405
3.405
16.407
10.835
2.476
9.597
929
11.763
14.239
7.740
3.405
1.239
3.096
3.405
3.405
7.429
19.812
3.096
13.311
6.810
Plače
(II bruto)
643
643
5.360
5.360
5.360
5.360
5.145
5.145
2.358
2.358
5.360
12.648
214
5.360
643
3.859
5.360
2.358
6.860
4.931
6.646
643
5.360
4.716
5.360
2.144
5.360
5.360
2.358
429
2.358
3.859
858
2.358
214
5.360
858
2.358
2.358
2.358
11.362
7.503
1.715
6.646
643
8.146
9.861
5.360
2.358
858
2.144
2.358
2.358
5.145
13.720
2.144
9.218
4.716
Materialni
stroški
215
215
1.788
1.788
1.788
1.788
1.716
1.716
787
787
1.788
4.219
72
1.788
215
1.287
1.788
787
2.288
1.645
2.217
215
1.788
1.573
1.788
715
1.788
1.788
787
143
787
1.287
286
787
72
1.788
286
787
787
787
3.790
2.503
572
2.217
215
2.717
3.289
1.788
787
286
715
787
787
1.716
4.576
715
3.075
1.573
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
71
71
592
592
592
592
568
568
260
260
592
1.397
24
592
71
426
592
260
758
545
734
71
592
521
592
237
592
592
260
47
260
426
95
260
24
592
95
260
260
260
1.255
829
189
734
71
900
1.089
592
260
95
237
260
260
568
1.516
237
1.018
521
SKUPAJ
189
189
1.575
1.575
1.575
1.575
1.511
1.511
693
693
1.575
125
63
1.575
189
1.133
1.575
693
2.016
1.449
1.953
189
1.575
1.385
1.575
630
1.575
1.575
693
125
693
1.133
251
693
63
1.575
251
693
693
693
944
2.205
503
1.953
189
2.393
944
1.575
693
251
630
315
693
1.511
3.024
631
2.710
1.386
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
21
167
21
167
174
1.389
174
1.389
174
1.389
174
1.389
167
1.333
167
1.333
77
611
77
611
174
1.389
14
111
7
56
174
1.389
21
167
125
1.000
174
1.389
77
611
223
1.778
160
1.278
216
1.722
21
167
174
1.389
153
1.222
174
1.389
70
556
174
1.389
174
1.389
77
611
14
111
77
611
125
1.000
28
222
77
611
7
56
174
1.389
28
222
77
611
77
611
77
611
104
833
244
1.944
56
444
216
1.722
21
167
264
2.111
104
833
174
1.389
77
611
28
222
70
556
35
278
77
611
167
1.333
334
2.666
70
556
299
2.389
153
1.222
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
1
1
12
12
12
12
11
11
5
5
12
0
0
12
1
8
12
5
15
11
15
1
12
10
12
4
12
12
5
0
5
8
1
5
0
12
1
5
5
5
7
17
3
15
1
18
7
12
5
1
4
2
5
11
24
5
22
11
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-6.111
13
-6.111
13
639
109
688
110
700
110
688
110
389
106
389
106
-3.635
48
-3.635
48
639
109
11.212
259
-6.742
4
700
110
-6.111
13
-1.480
79
688
110
-3.635
48
2.854
140
81
101
2.557
136
-6.111
13
700
110
-230
97
688
110
-3.944
44
700
110
639
109
-3.696
48
-6.421
9
-3.635
48
-1.468
79
-5.813
18
-3.635
48
-6.742
4
688
110
-5.801
18
-3.635
48
-3.647
48
-3.647
48
9.367
233
3.795
154
-4.564
35
2.557
136
-6.111
13
4.711
167
7.199
202
700
110
-3.635
48
-5.813
18
-3.944
44
-3.635
48
-3.635
48
389
106
12.772
281
-3.944
44
6.210
187
-230
97
20 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
48673479
48686897
48735090
49622990
49665897
49738692
49831245
49831245
49837862
49879716
49883191
49883191
49947485
50030073
50030073
50032151
50050702
50050702
50078010
50107143
50136255
50139940
50182346
50182346
50196180
50207384
50210334
50229678
50229678
50254592
50268923
50273052
50278688
50279210
50292046
50329770
52428105
52428105
52497794
52540223
52561724
52594673
52605128
52616593
52617770
52625196
52665342
52672066
52807400
52807400
52852222
52895087
52940588
52943860
52948183
52948183
52965881
52965881
Datum
sprejema na
obravnavo
07.04.2014
22.09.2014
16.06.2014
20.01.2014
08.07.2014
31.03.2014
04.11.2014
06.01.2014
25.03.2014
16.06.2014
23.12.2013
28.07.2014
09.09.2014
06.10.2014
24.03.2014
08.12.2014
05.05.2014
14.10.2014
28.07.2014
01.09.2014
16.09.2014
14.07.2014
10.11.2014
17.02.2014
17.03.2014
09.09.2014
11.08.2014
14.04.2014
18.08.2014
28.07.2014
28.07.2014
31.03.2014
17.02.2014
18.08.2014
03.03.2014
18.11.2014
15.12.2014
29.07.2014
18.02.2014
14.04.2014
06.01.2014
10.02.2014
16.06.2014
30.06.2014
17.02.2014
27.01.2014
19.05.2014
26.06.2014
22.09.2014
30.06.2014
08.07.2014
04.02.2014
17.11.2014
01.12.2014
08.09.2014
17.03.2014
14.04.2014
15.09.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
18.07.2014
03.10.2014
20.06.2014
31.01.2014
18.07.2014
04.04.2014
14.11.2014
16.01.2014
26.03.2014
05.12.2014
31.01.2014
08.08.2014
03.10.2014
17.10.2014
04.04.2014
19.12.2014
13.06.2014
21.11.2014
08.08.2014
26.09.2014
10.10.2014
07.11.2014
21.11.2014
21.02.2014
28.03.2014
12.09.2014
22.08.2014
25.04.2014
29.08.2014
08.08.2014
08.08.2014
18.07.2014
28.02.2014
29.08.2014
14.03.2014
21.11.2014
23.12.2014
08.08.2014
28.02.2014
25.04.2014
17.01.2014
14.02.2014
20.06.2014
10.07.2014
20.02.2014
28.01.2014
30.05.2014
24.07.2014
26.09.2014
11.07.2014
05.12.2014
28.02.2014
28.11.2014
11.12.2014
19.09.2014
21.03.2014
18.04.2014
10.10.2014
Ležalna
doba v
dnevih
8
11
4
11
10
4
10
10
1
15
34
11
24
11
4
11
39
31
11
25
24
22
11
4
11
3
11
11
11
11
11
15
11
11
11
3
8
10
10
11
11
4
4
10
3
1
11
11
4
11
11
24
11
10
11
4
4
25
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
SKUPAJ
31.575
3.405
1.239
3.405
3.096
1.239
3.096
3.096
310
53.244
12.074
3.405
7.429
3.405
3.405
3.405
12.074
11.763
3.405
7.740
7.429
35.909
3.405
1.239
3.405
929
3.405
3.405
3.405
3.405
3.405
33.742
3.405
3.405
3.405
929
2.476
3.096
3.096
3.405
3.405
1.239
1.239
3.096
929
310
3.405
8.668
1.239
3.405
46.434
7.429
3.405
3.096
3.405
1.239
1.239
7.740
Plače
(II bruto)
21.867
2.358
858
2.358
2.144
858
2.144
2.144
214
36.873
8.361
2.358
5.145
2.358
2.358
2.358
8.361
8.146
2.358
5.360
5.145
24.868
2.358
858
2.358
643
2.358
2.358
2.358
2.358
2.358
23.367
2.358
2.358
2.358
643
1.715
2.144
2.144
2.358
2.358
858
858
2.144
643
214
2.358
6.003
858
2.358
32.157
5.145
2.358
2.144
2.358
858
858
5.360
Materialni
stroški
7.293
787
286
787
715
286
715
715
72
12.298
2.789
787
1.716
787
787
787
2.789
2.717
787
1.788
1.716
8.294
787
286
787
215
787
787
787
787
787
7.794
787
787
787
215
572
715
715
787
787
286
286
715
215
72
787
2.002
286
787
10.725
1.716
787
715
787
286
286
1.788
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
2.415
260
95
260
237
95
237
237
24
4.073
924
260
568
260
260
260
924
900
260
592
568
2.747
260
95
260
71
260
260
260
260
260
2.581
260
260
260
71
189
237
237
260
260
95
95
237
71
24
260
663
95
260
3.552
568
260
237
260
95
95
592
SKUPAJ
504
694
252
694
631
252
631
631
64
945
2.143
694
1.512
694
252
694
2.457
1.954
694
1.576
1.512
1.386
694
252
694
190
694
694
694
694
694
945
694
694
694
190
504
631
631
694
694
252
252
631
190
64
694
694
252
694
694
1.512
694
631
694
252
252
1.576
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
56
444
77
611
28
222
77
611
70
556
28
222
70
556
70
556
7
56
104
833
237
1.889
77
611
167
1.333
77
611
28
222
77
611
271
2.166
216
1.722
77
611
174
1.389
167
1.333
153
1.222
77
611
28
222
77
611
21
167
77
611
77
611
77
611
77
611
77
611
104
833
77
611
77
611
77
611
21
167
56
444
70
556
70
556
77
611
77
611
28
222
28
222
70
556
21
167
7
56
77
611
77
611
28
222
77
611
77
611
167
1.333
77
611
70
556
77
611
28
222
28
222
174
1.389
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
4
6
2
6
5
2
5
5
1
8
17
6
12
6
2
6
20
16
6
13
12
11
6
2
6
2
6
6
6
6
6
8
6
6
6
2
4
5
5
6
6
2
2
5
2
1
6
6
2
6
6
12
6
5
6
2
2
13
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
24.535
449
-3.635
48
-5.801
18
-3.696
48
-3.944
44
-5.813
18
-3.944
44
-4.005
44
-6.742
4
46.204
756
4.973
170
-3.635
48
389
106
-3.635
48
-3.647
48
-3.635
48
5.034
172
4.723
167
-3.635
48
700
110
389
106
28.869
510
-3.635
48
-5.862
17
-3.647
48
-6.111
13
-3.635
48
-3.647
48
-3.635
48
-3.635
48
-3.635
48
26.702
479
-3.696
48
-3.635
48
-3.647
48
-6.111
13
-4.564
35
-3.944
44
-4.005
44
-3.647
48
-3.696
48
-5.862
17
-5.801
18
-3.944
44
-6.172
13
-6.791
4
-3.635
48
1.628
123
-5.801
18
-3.635
48
39.394
660
328
105
-3.635
48
-3.944
44
-3.635
48
-5.813
18
-5.813
18
700
110
21 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
52973475
52989946
52995940
53016644
53031120
53070008
53101023
53101023
53110712
53110712
53112926
53137394
53137394
53137394
53163880
53179524
53248513
53250274
53262146
53272784
53294709
53296471
53302651
53327881
53352116
53352116
53355845
53366100
53366100
53381305
53403793
53451487
53452127
53459003
53472207
53483750
53485596
53492000
53507580
53507580
53515429
53515659
53517360
53517360
53519330
53519330
53519496
53531646
53541443
53548239
53558923
53558923
53568259
53627087
53657024
53657024
53669052
53689237
Datum
sprejema na
obravnavo
14.04.2014
09.06.2014
18.08.2014
17.11.2014
31.03.2014
19.05.2014
06.10.2014
20.01.2014
06.10.2014
16.06.2014
19.05.2014
03.02.2014
14.04.2014
18.08.2014
04.08.2014
06.01.2014
18.08.2014
09.06.2014
11.03.2014
24.02.2014
19.05.2014
26.05.2014
12.05.2014
24.11.2014
03.02.2014
18.08.2014
10.02.2014
01.09.2014
07.01.2014
06.01.2014
26.05.2014
05.05.2014
20.01.2014
14.04.2014
16.06.2014
01.09.2014
23.06.2014
14.07.2014
17.03.2014
18.08.2014
24.02.2014
17.03.2014
02.06.2014
29.09.2014
18.08.2014
31.03.2014
02.06.2014
05.05.2014
04.08.2014
22.09.2014
16.12.2014
17.03.2014
29.09.2014
17.11.2014
01.09.2014
03.03.2014
05.05.2014
23.06.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
24.04.2014
04.07.2014
29.08.2014
03.12.2014
11.04.2014
13.06.2014
10.10.2014
31.01.2014
17.10.2014
04.07.2014
30.05.2014
14.02.2014
25.04.2014
22.08.2014
14.08.2014
07.02.2014
29.08.2014
20.06.2014
14.03.2014
28.02.2014
30.05.2014
12.08.2014
06.06.2014
19.12.2014
14.02.2014
29.08.2014
14.02.2014
05.09.2014
31.01.2014
10.01.2014
06.06.2014
16.05.2014
31.01.2014
25.04.2014
27.06.2014
12.09.2014
10.10.2014
25.07.2014
28.03.2014
29.08.2014
21.03.2014
28.03.2014
13.06.2014
17.10.2014
12.09.2014
04.04.2014
13.06.2014
16.05.2014
14.08.2014
03.10.2014
19.12.2014
11.04.2014
03.10.2014
28.11.2014
19.12.2014
07.03.2014
15.05.2014
04.07.2014
Ležalna
doba v
dnevih
10
25
11
16
11
12
4
11
11
18
11
11
11
4
10
15
11
11
3
4
11
12
25
25
11
11
4
4
17
4
11
11
11
11
11
11
8
11
11
11
25
5
11
18
25
4
11
10
10
11
3
5
4
11
15
4
10
11
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
3.096
7.740
3.405
4.953
3.405
7.740
1.239
3.405
3.405
5.572
3.405
3.405
3.405
1.239
3.096
9.906
3.405
3.405
929
1.239
3.405
24.146
7.740
7.740
3.405
3.405
1.239
1.239
7.429
1.239
3.405
3.405
3.405
3.405
3.405
3.405
33.742
3.405
3.405
3.405
7.740
3.405
3.405
5.572
7.740
1.239
3.405
3.405
3.096
3.405
929
7.740
1.239
3.405
33.742
1.239
3.096
3.405
Plače
(II bruto)
2.144
5.360
2.358
3.430
2.358
5.360
858
2.358
2.358
3.859
2.358
2.358
2.358
858
2.144
6.860
2.358
2.358
643
858
2.358
16.722
5.360
5.360
2.358
2.358
858
858
5.145
858
2.358
2.358
2.358
2.358
2.358
2.358
23.367
2.358
2.358
2.358
5.360
2.358
2.358
3.859
5.360
858
2.358
2.358
2.144
2.358
643
5.360
858
2.358
23.367
858
2.144
2.358
Materialni
stroški
715
1.788
787
1.144
787
1.788
286
787
787
1.287
787
787
787
286
715
2.288
787
787
215
286
787
5.577
1.788
1.788
787
787
286
286
1.716
286
787
787
787
787
787
787
7.794
787
787
787
1.788
787
787
1.287
1.788
286
787
787
715
787
215
1.788
286
787
7.794
286
715
787
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
237
592
260
379
260
592
95
260
260
426
260
260
260
95
237
758
260
260
71
95
260
1.847
592
592
260
260
95
95
568
95
260
260
260
260
260
260
2.581
260
260
260
592
260
260
426
592
95
260
260
237
260
71
592
95
260
2.581
95
237
260
SKUPAJ
631
1.576
694
1.008
694
757
252
694
694
1.134
694
694
694
252
631
945
694
694
190
252
694
757
1.576
1.576
694
694
252
252
1.071
252
694
694
694
694
694
694
504
694
694
694
1.576
316
694
1.134
1.576
252
694
631
631
694
190
316
252
694
945
252
631
694
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
70
556
174
1.389
77
611
111
889
77
611
84
667
28
222
77
611
77
611
125
1.000
77
611
77
611
77
611
28
222
70
556
104
833
77
611
77
611
21
167
28
222
77
611
84
667
174
1.389
174
1.389
77
611
77
611
28
222
28
222
118
944
28
222
77
611
77
611
77
611
77
611
77
611
77
611
56
444
77
611
77
611
77
611
174
1.389
35
278
77
611
125
1.000
174
1.389
28
222
77
611
70
556
70
556
77
611
21
167
35
278
28
222
77
611
104
833
28
222
70
556
77
611
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
5
13
6
8
6
6
2
6
6
9
6
6
6
2
5
8
6
6
2
2
6
6
13
13
6
6
2
2
9
2
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
13
3
6
9
13
2
6
5
5
6
2
3
2
6
8
2
5
6
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-3.956
44
700
110
-3.635
48
-2.087
70
-3.647
48
700
110
-5.801
18
-3.696
48
-3.635
48
-1.468
79
-3.635
48
-3.696
48
-3.647
48
-5.801
18
-3.944
44
2.805
140
-3.635
48
-3.635
48
-6.123
13
-5.862
17
-3.635
48
17.106
343
700
110
700
110
-3.696
48
-3.635
48
-5.862
17
-5.801
18
328
105
-5.862
17
-3.635
48
-3.635
48
-3.696
48
-3.647
48
-3.635
48
-3.635
48
26.702
479
-3.635
48
-3.647
48
-3.635
48
688
110
-3.647
48
-3.635
48
-1.468
79
700
110
-5.813
18
-3.635
48
-3.635
48
-3.944
44
-3.635
48
-6.111
13
688
110
-5.801
18
-3.635
48
26.702
479
-5.813
18
-3.944
44
-3.635
48
22 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
53697735
53718478
53723202
53723202
53724060
53724060
53762827
53762827
53765777
53837898
53885379
53895298
53913154
53919049
53950747
53998411
54078260
54078672
54082858
54084629
54087872
54087872
54102806
54125961
54170216
54170216
54180763
54183023
54183023
54193917
54202150
54242246
54271389
54271389
54293303
54293303
54328243
54334130
54334632
54337318
54342379
54393987
54393987
54457244
54484369
54491202
54491202
54516132
54516132
54550962
54650882
54675285
21992411
22886665
22891357
22941660
23012135
23320440
Datum
sprejema na
obravnavo
07.04.2014
22.09.2014
17.02.2014
24.11.2014
03.02.2014
31.03.2014
04.08.2014
06.01.2014
31.03.2014
08.12.2014
21.03.2014
11.08.2014
25.08.2014
30.06.2014
26.05.2014
11.08.2014
13.10.2014
15.09.2014
07.07.2014
03.11.2014
13.01.2014
19.05.2014
09.10.2014
29.09.2014
20.01.2014
23.06.2014
05.05.2014
05.05.2014
08.12.2014
05.05.2014
22.04.2014
28.07.2014
05.05.2014
24.11.2014
01.12.2014
24.02.2014
01.09.2014
10.11.2014
08.09.2014
08.09.2014
24.02.2014
02.06.2014
17.11.2014
20.01.2014
08.12.2014
05.05.2014
17.02.2014
03.11.2014
30.06.2014
25.08.2014
09.06.2014
23.06.2014
10.07.2014
23.06.2014
10.03.2014
13.11.2014
26.02.2014
02.06.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
11.04.2014
03.10.2014
07.03.2014
05.12.2014
19.02.2014
04.04.2014
14.08.2014
17.01.2014
11.04.2014
19.12.2014
22.03.2014
22.08.2014
05.09.2014
11.07.2014
13.06.2014
27.08.2014
17.10.2014
16.12.2014
11.07.2014
21.11.2014
31.01.2014
13.06.2014
30.10.2014
10.10.2014
31.01.2014
04.07.2014
23.05.2014
23.05.2014
17.12.2014
23.05.2014
09.05.2014
01.08.2014
16.05.2014
05.12.2014
19.12.2014
26.03.2014
12.09.2014
21.11.2014
26.09.2014
26.09.2014
23.05.2014
13.06.2014
28.11.2014
31.01.2014
19.12.2014
14.05.2014
28.02.2014
14.11.2014
11.07.2014
05.09.2014
30.10.2014
11.07.2014
25.07.2014
11.07.2014
04.04.2014
05.12.2014
06.03.2014
24.06.2014
Ležalna
doba v
dnevih
4
11
18
11
16
4
10
11
11
11
1
11
11
11
18
16
4
4
4
18
18
25
21
11
11
11
18
18
9
18
7
4
11
11
18
30
11
11
18
18
39
11
11
11
11
9
11
11
10
11
25
18
15
18
25
22
8
22
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
9
1
9
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
SKUPAJ
1.239
3.405
5.572
3.405
4.953
1.239
3.096
3.405
3.405
3.405
310
3.405
3.405
3.405
5.572
4.953
1.239
28.480
1.239
5.572
5.572
7.740
6.501
3.405
3.405
3.405
5.572
5.572
2.786
5.572
5.263
1.239
3.405
3.405
5.572
9.286
3.405
3.405
5.572
5.572
27.241
3.405
3.405
3.405
3.405
2.786
3.405
3.405
3.405
3.405
44.267
5.572
3.249
3.899
5.415
4.766
1.733
4.766
Plače
(II bruto)
858
2.358
3.859
2.358
3.430
858
2.144
2.358
2.358
2.358
214
2.358
2.358
2.358
3.859
3.430
858
19.723
858
3.859
3.859
5.360
4.502
2.358
2.358
2.358
3.859
3.859
1.929
3.859
3.644
858
2.358
2.358
3.859
6.431
2.358
2.358
3.859
3.859
18.865
2.358
2.358
2.358
2.358
1.929
2.358
2.358
2.358
2.358
30.656
3.859
2.367
2.840
3.945
3.472
1.262
3.472
Materialni
stroški
286
787
1.287
787
1.144
286
715
787
787
787
72
787
787
787
1.287
1.144
286
6.578
286
1.287
1.287
1.788
1.502
787
787
787
1.287
1.287
644
1.287
1.216
286
787
787
1.287
2.145
787
787
1.287
1.287
6.292
787
787
787
787
644
787
787
787
787
10.225
1.287
811
974
1.352
1.190
433
1.190
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
95
260
426
260
379
95
237
260
260
260
24
260
260
260
426
379
95
2.179
95
426
426
592
497
260
260
260
426
426
213
426
403
95
260
260
426
710
260
260
426
426
2.084
260
260
260
260
213
260
260
260
260
3.386
426
71
85
118
104
38
104
SKUPAJ
252
694
1.134
694
1.008
252
631
694
694
694
64
694
694
694
1.134
1.008
252
252
252
1.134
1.134
1.576
1.324
694
694
694
1.134
1.134
568
1.134
442
252
694
694
1.134
1.891
694
694
1.134
1.134
2.457
694
694
694
694
568
694
694
631
694
1.576
1.134
945
1.134
1.576
1.386
504
1.386
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
28
222
77
611
125
1.000
77
611
111
889
28
222
70
556
77
611
77
611
77
611
7
56
77
611
77
611
77
611
125
1.000
111
889
28
222
28
222
28
222
125
1.000
125
1.000
174
1.389
146
1.167
77
611
77
611
77
611
125
1.000
125
1.000
63
500
125
1.000
49
389
28
222
77
611
77
611
125
1.000
209
1.667
77
611
77
611
125
1.000
125
1.000
271
2.166
77
611
77
611
77
611
77
611
63
500
77
611
77
611
70
556
77
611
174
1.389
125
1.000
104
833
125
1.000
174
1.389
153
1.222
56
444
153
1.222
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
2
6
9
6
8
2
5
6
6
6
1
6
6
6
9
8
2
2
2
9
9
13
11
6
6
6
9
9
5
9
4
2
6
6
9
15
6
6
9
9
20
6
6
6
6
5
6
6
5
6
13
9
8
9
13
11
4
11
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-5.813
18
-3.635
48
-1.480
79
-3.635
48
-2.148
70
-5.813
18
-3.944
44
-3.696
48
-3.647
48
-3.635
48
-6.742
4
-3.635
48
-3.635
48
-3.635
48
-1.468
79
-2.087
70
-5.801
18
21.440
405
-5.801
18
-1.468
79
-1.529
78
700
110
-539
92
-3.635
48
-3.696
48
-3.635
48
-1.468
79
-1.468
79
-4.254
40
-1.468
79
-1.777
75
-5.801
18
-3.635
48
-3.635
48
-1.468
79
2.234
132
-3.635
48
-3.635
48
-1.468
79
-1.468
79
20.201
387
-3.635
48
-3.635
48
-3.696
48
-3.635
48
-4.254
40
-3.696
48
-3.635
48
-3.635
48
-3.635
48
37.227
629
-1.468
79
-3.791
46
-3.141
55
-1.637
77
-2.274
68
-5.319
25
-2.274
68
23 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
23384010
23475740
23709661
23711894
23791054
24065986
24083363
24115398
24210200
24256442
24287677
24337581
24401221
24519107
24594449
24672000
24703380
24724895
24810434
24812574
24812850
24832731
24897723
24912338
24946311
24947089
24955525
24983079
25152074
25232645
25300275
25345372
25366461
25371213
25441364
25463519
25526261
25538468
25542674
25564249
25622756
25706965
25740204
25779369
25926075
26124610
26127144
26193684
26226440
26228622
26238191
26238191
26271367
26357239
26370142
26370142
26373976
26387042
Datum
sprejema na
obravnavo
25.08.2014
17.03.2014
19.08.2014
21.07.2014
17.02.2014
14.04.2014
17.11.2014
01.01.2014
11.08.2014
02.07.2014
27.01.2014
26.05.2014
23.06.2014
20.10.2014
21.07.2014
14.04.2014
17.11.2014
07.07.2014
25.08.2014
02.01.2014
07.07.2014
17.03.2014
01.04.2014
14.04.2014
25.08.2014
21.07.2014
17.03.2014
24.03.2014
20.01.2014
29.09.2014
07.08.2014
13.01.2014
04.08.2014
16.12.2013
01.09.2014
05.05.2014
22.11.2013
10.11.2014
27.01.2014
22.04.2014
24.06.2014
12.05.2014
10.03.2014
24.02.2014
20.10.2014
28.07.2014
27.01.2014
05.05.2014
02.06.2014
24.02.2014
04.11.2013
05.05.2014
01.12.2014
24.03.2014
03.03.2014
27.10.2014
02.01.2014
15.09.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
03.10.2014
24.03.2014
21.08.2014
14.08.2014
24.03.2014
09.05.2014
18.12.2014
10.01.2014
05.09.2014
28.07.2014
10.03.2014
20.06.2014
18.07.2014
14.11.2014
22.08.2014
30.04.2014
22.12.2014
08.08.2014
12.09.2014
10.02.2014
08.08.2014
15.05.2014
18.04.2014
15.05.2014
13.09.2014
14.08.2014
18.04.2014
18.04.2014
31.01.2014
24.10.2014
29.08.2014
28.02.2014
29.08.2014
31.01.2014
26.09.2014
06.06.2014
03.01.2014
05.12.2014
07.03.2014
29.05.2014
25.07.2014
29.05.2014
11.04.2014
28.03.2014
27.10.2014
26.09.2014
14.02.2014
23.05.2014
28.06.2014
07.03.2014
24.01.2014
23.05.2014
24.12.2014
11.04.2014
09.05.2014
14.11.2014
10.01.2014
05.12.2014
Ležalna
doba v
dnevih
39
7
2
24
35
25
30
9
25
26
42
25
25
25
32
16
35
32
18
39
32
52
17
31
19
24
32
25
11
25
22
46
25
46
25
32
42
25
39
37
31
17
32
32
7
60
18
18
26
11
81
18
23
18
58
18
8
81
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
9
1
9
1
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
9
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
SKUPAJ
8.448
1.517
433
5.199
7.582
5.415
6.716
1.950
5.415
5.632
9.099
5.415
5.415
5.415
6.932
3.466
7.582
6.932
3.899
8.448
6.932
12.780
3.683
6.716
4.116
5.199
6.932
5.415
2.383
5.415
4.766
9.965
5.415
9.965
5.415
6.932
9.099
5.415
8.448
8.015
6.716
3.683
6.932
6.932
1.517
12.997
3.899
3.899
5.632
2.383
17.546
3.899
4.982
3.899
14.514
3.899
1.733
17.546
Plače
(II bruto)
6.154
1.105
316
3.787
5.523
3.945
4.892
1.420
3.945
4.103
6.628
3.945
3.945
3.945
5.050
2.525
5.523
5.050
2.840
6.154
5.050
9.310
2.683
4.892
2.998
3.787
5.050
3.945
1.736
3.945
3.472
7.259
3.945
7.259
3.945
5.050
6.628
3.945
6.154
5.839
4.892
2.683
5.050
5.050
1.105
9.468
2.840
2.840
4.103
1.736
12.782
2.840
3.629
2.840
10.573
2.840
1.262
12.782
Materialni
stroški
2.110
379
108
1.298
1.893
1.352
1.677
487
1.352
1.406
2.272
1.352
1.352
1.352
1.731
865
1.893
1.731
974
2.110
1.731
3.191
920
1.677
1.028
1.298
1.731
1.352
595
1.352
1.190
2.488
1.352
2.488
1.352
1.731
2.272
1.352
2.110
2.001
1.677
920
1.731
1.731
379
3.245
974
974
1.406
595
4.381
974
1.244
974
3.624
974
433
4.381
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
184
33
9
114
166
118
147
43
118
123
199
118
118
118
151
76
166
151
85
184
151
279
80
147
90
114
151
118
52
118
104
218
118
218
118
151
199
118
184
175
147
80
151
151
33
284
85
85
123
52
383
85
109
85
317
85
38
383
SKUPAJ
2.457
442
126
1.512
2.206
1.576
1.891
568
1.576
1.638
2.646
1.576
1.576
1.576
2.017
1.008
2.206
2.017
1.134
2.457
2.017
3.277
1.071
1.954
1.197
1.512
2.017
1.576
694
1.576
1.386
2.898
1.576
2.898
1.576
2.017
2.646
1.576
2.457
2.332
1.954
1.071
2.017
2.017
442
3.781
1.134
1.134
1.638
694
5.105
1.134
1.450
1.134
3.655
1.134
504
5.105
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
271
2.166
49
389
14
111
167
1.333
244
1.944
174
1.389
209
1.667
63
500
174
1.389
181
1.444
292
2.333
174
1.389
174
1.389
174
1.389
223
1.778
111
889
244
1.944
223
1.778
125
1.000
271
2.166
223
1.778
362
2.889
118
944
216
1.722
132
1.055
167
1.333
223
1.778
174
1.389
77
611
174
1.389
153
1.222
320
2.555
174
1.389
320
2.555
174
1.389
223
1.778
292
2.333
174
1.389
271
2.166
258
2.055
216
1.722
118
944
223
1.778
223
1.778
49
389
418
3.333
125
1.000
125
1.000
181
1.444
77
611
564
4.500
125
1.000
160
1.278
125
1.000
404
3.222
125
1.000
56
444
564
4.500
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
20
4
1
12
18
13
15
5
13
13
21
13
13
13
16
8
18
16
9
20
16
26
9
16
10
12
16
13
6
13
11
23
13
23
13
16
21
13
20
19
16
9
16
16
4
30
9
9
13
6
41
9
12
9
29
9
4
41
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
1.408
120
-5.535
22
-6.607
6
-1.841
74
530
108
-1.625
77
-324
95
-5.151
27
-1.625
77
-1.408
80
2.047
129
-1.625
77
-1.625
77
-1.625
77
-108
98
-3.586
49
542
108
-108
98
-3.141
55
1.347
119
-108
98
5.740
182
-3.369
52
-324
95
-2.924
58
-1.841
74
-120
98
-1.637
77
-4.718
34
-1.625
77
-2.274
68
2.864
140
-1.625
77
2.864
140
-1.625
77
-108
98
1.998
128
-1.625
77
1.396
120
975
114
-324
95
-3.357
52
-120
98
-120
98
-5.523
22
5.957
185
-3.202
55
-3.141
55
-1.408
80
-4.669
34
10.445
247
-3.141
55
-2.058
71
-3.153
55
7.474
206
-3.141
55
-5.368
24
10.506
249
24 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
26393860
26479746
26485615
26520679
26545240
26548600
26605700
26753470
26760159
26764852
26785742
26787987
26802114
26909902
26910580
26940835
26945158
26982447
27000235
27000235
27005306
27179100
27363032
27387404
27398761
27405890
27441923
27446920
27496880
27501575
27524330
27578320
27605790
27624477
27672390
27707601
27753402
27779456
27804846
27875326
27950124
27955243
27965725
27978148
27978148
27994303
28012258
28078860
28172820
28237769
28238764
28379867
28433636
28435074
28512177
28535452
28551882
28692374
Datum
sprejema na
obravnavo
01.01.2014
11.08.2014
24.03.2014
20.10.2014
01.07.2014
20.01.2014
19.05.2014
06.10.2014
29.09.2014
12.05.2014
11.08.2014
29.09.2014
16.06.2014
15.09.2014
10.11.2014
23.06.2014
02.01.2014
03.02.2014
11.08.2014
11.11.2013
23.07.2014
12.05.2014
14.04.2014
01.01.2014
14.04.2014
12.05.2014
09.06.2014
09.09.2014
09.06.2014
01.04.2014
04.08.2014
13.10.2014
06.10.2014
06.01.2014
30.06.2014
28.07.2014
01.09.2014
09.06.2014
28.07.2014
09.01.2014
20.01.2014
13.01.2014
07.07.2014
04.11.2014
24.03.2014
24.11.2014
10.03.2014
14.07.2014
01.12.2014
04.07.2014
09.06.2014
22.09.2014
04.08.2014
08.10.2014
04.08.2014
17.11.2014
24.03.2014
07.01.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
17.01.2014
22.08.2014
06.06.2014
07.11.2014
25.07.2014
21.02.2014
24.06.2014
14.11.2014
30.10.2014
24.06.2014
12.09.2014
30.10.2014
11.07.2014
26.09.2014
28.11.2014
30.10.2014
17.01.2014
07.03.2014
26.09.2014
21.02.2014
12.09.2014
27.06.2014
30.04.2014
28.02.2014
09.05.2014
30.05.2014
17.07.2014
25.09.2014
30.06.2014
15.04.2014
22.08.2014
07.11.2014
19.12.2014
17.01.2014
29.08.2014
14.08.2014
26.09.2014
27.06.2014
29.08.2014
17.02.2014
12.03.2014
24.01.2014
25.07.2014
28.11.2014
20.06.2014
12.12.2014
21.03.2014
22.08.2014
24.12.2014
01.08.2014
04.07.2014
10.10.2014
03.10.2014
14.11.2014
22.08.2014
05.12.2014
11.04.2014
16.01.2014
Ležalna
doba v
dnevih
16
11
74
18
24
32
36
39
31
43
32
31
25
11
18
113
15
32
46
101
29
46
16
58
25
18
38
16
21
14
18
25
74
11
60
17
25
18
32
39
51
11
18
24
88
18
11
39
23
28
25
18
50
37
18
18
18
9
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
9
2
2
1
1
9
1
1
9
1
2
2
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
SKUPAJ
3.466
2.383
16.030
3.899
5.199
6.932
7.798
8.448
6.716
9.314
6.932
6.716
5.415
2.383
3.899
27.944
3.249
6.932
9.965
22.095
11.048
9.965
3.466
12.563
5.415
3.899
8.231
3.466
4.549
3.032
3.899
5.415
16.030
2.383
12.997
3.683
5.415
3.899
6.932
8.448
11.048
2.383
3.899
5.199
19.062
3.899
2.383
8.448
4.982
6.065
5.415
3.899
12.997
8.015
3.899
3.899
3.899
1.950
Plače
(II bruto)
2.525
1.736
11.677
2.840
3.787
5.050
5.681
6.154
4.892
6.785
5.050
4.892
3.945
1.736
2.840
20.356
2.367
5.050
7.259
16.096
8.048
7.259
2.525
9.152
3.945
2.840
5.996
2.525
3.314
2.209
2.840
3.945
11.677
1.736
9.468
2.683
3.945
2.840
5.050
6.154
8.048
1.736
2.840
3.787
13.886
2.840
1.736
6.154
3.629
4.418
3.945
2.840
9.468
5.839
2.840
2.840
2.840
1.420
Materialni
stroški
865
595
4.003
974
1.298
1.731
1.947
2.110
1.677
2.326
1.731
1.677
1.352
595
974
6.978
811
1.731
2.488
5.517
2.759
2.488
865
3.137
1.352
974
2.055
865
1.136
757
974
1.352
4.003
595
3.245
920
1.352
974
1.731
2.110
2.759
595
974
1.298
4.760
974
595
2.110
1.244
1.515
1.352
974
3.245
2.001
974
974
974
487
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
76
52
350
85
114
151
170
184
147
203
151
147
118
52
85
610
71
151
218
482
241
218
76
274
118
85
180
76
99
66
85
118
350
52
284
80
118
85
151
184
241
52
85
114
416
85
52
184
109
132
118
85
284
175
85
85
85
43
SKUPAJ
1.008
694
4.663
1.134
1.512
2.017
2.269
2.457
1.954
2.710
2.017
1.954
1.576
694
1.134
7.120
945
2.017
2.898
6.365
1.828
2.898
1.008
3.655
1.576
1.134
2.394
1.008
1.324
882
1.134
1.576
4.663
694
3.781
1.071
1.576
1.134
2.017
2.457
3.214
694
1.134
1.512
5.544
1.134
694
2.457
1.450
1.764
1.576
1.134
3.151
2.332
1.134
1.134
1.134
568
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
111
889
77
611
515
4.111
125
1.000
167
1.333
223
1.778
251
2.000
271
2.166
216
1.722
299
2.389
223
1.778
216
1.722
174
1.389
77
611
125
1.000
786
6.277
104
833
223
1.778
320
2.555
703
5.611
202
1.611
320
2.555
111
889
404
3.222
174
1.389
125
1.000
264
2.111
111
889
146
1.167
97
778
125
1.000
174
1.389
515
4.111
77
611
418
3.333
118
944
174
1.389
125
1.000
223
1.778
271
2.166
355
2.833
77
611
125
1.000
167
1.333
612
4.888
125
1.000
77
611
271
2.166
160
1.278
195
1.555
174
1.389
125
1.000
348
2.778
258
2.055
125
1.000
125
1.000
125
1.000
63
500
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
8
6
37
9
12
16
18
20
16
22
16
16
13
6
9
57
8
16
23
51
15
23
8
29
13
9
19
8
11
7
9
13
37
6
30
9
13
9
16
20
26
6
9
12
44
9
6
20
12
14
13
9
25
19
9
9
9
5
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-3.635
49
-4.657
34
8.990
228
-3.141
55
-1.841
74
-169
98
758
111
1.408
120
-324
95
2.274
132
-108
98
-324
95
-1.625
77
-4.657
34
-3.141
55
20.904
397
-3.852
46
-120
98
2.925
142
14.994
311
4.008
157
2.925
142
-3.586
49
5.462
177
-1.625
77
-3.141
55
1.191
117
-3.574
49
-2.491
65
-4.020
43
-3.141
55
-1.625
77
8.990
228
-4.718
34
5.957
185
-3.357
52
-1.625
77
-3.141
55
-108
98
1.347
119
3.996
157
-4.718
34
-3.141
55
-1.841
74
12.022
271
-3.141
55
-4.669
34
1.408
120
-2.058
71
-975
86
-1.625
77
-3.141
55
5.957
185
975
114
-3.141
55
-3.141
55
-3.153
55
-5.151
27
25 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
28717410
28732754
28732754
28751413
28845265
28874485
28876853
28929824
28959061
28996819
28996819
29089703
29144389
29163693
29223985
29262204
29362186
29571329
29642734
29722938
29801602
29801602
29906473
29916620
30043173
30126416
30182397
30216769
30242600
30430303
30493066
30579214
30727003
30774182
30775433
30961565
31168606
31178910
31442420
31481158
31560112
31592510
31608484
31754416
31909360
32038795
32218553
32377002
32404472
32447608
32485590
32616503
32702166
32760331
33004670
33057449
33063932
33279018
Datum
sprejema na
obravnavo
03.11.2014
24.03.2014
27.10.2014
19.05.2014
02.07.2014
12.11.2014
07.05.2014
22.04.2014
21.01.2014
07.01.2014
11.08.2014
26.09.2014
02.01.2014
10.03.2014
03.03.2014
04.03.2014
02.01.2014
12.11.2014
12.05.2014
01.01.2014
02.01.2014
07.07.2014
25.08.2014
17.03.2014
12.05.2014
03.02.2014
18.02.2014
11.08.2014
20.01.2014
17.02.2014
01.09.2014
05.05.2014
31.03.2014
26.05.2014
20.10.2014
15.01.2014
07.04.2014
10.02.2014
31.03.2014
21.07.2014
09.12.2014
28.05.2014
01.07.2014
05.05.2014
05.11.2014
17.02.2014
17.11.2014
16.09.2014
10.02.2014
03.03.2014
10.03.2014
11.02.2014
09.06.2014
10.03.2014
03.02.2014
31.03.2014
06.08.2014
17.03.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
20.11.2014
09.05.2014
13.11.2014
04.07.2014
01.08.2014
28.11.2014
23.05.2014
09.05.2014
14.03.2014
07.03.2014
29.08.2014
24.10.2014
17.01.2014
17.03.2014
30.04.2014
21.03.2014
07.02.2014
12.12.2014
30.05.2014
06.02.2014
31.01.2014
25.07.2014
12.09.2014
26.03.2014
30.05.2014
28.02.2014
21.03.2014
12.09.2014
28.02.2014
07.03.2014
16.10.2014
20.06.2014
15.05.2014
20.06.2014
05.12.2014
07.03.2014
25.04.2014
07.03.2014
18.04.2014
19.09.2014
24.12.2014
20.06.2014
18.07.2014
30.05.2014
28.11.2014
27.03.2014
08.12.2014
03.10.2014
14.03.2014
28.03.2014
14.04.2014
11.04.2014
25.07.2014
28.03.2014
07.03.2014
25.04.2014
24.10.2014
25.04.2014
Ležalna
doba v
dnevih
17
37
17
46
30
16
16
17
52
59
18
28
15
7
58
17
36
24
18
35
29
18
18
9
18
25
31
32
39
18
45
46
35
25
46
51
18
25
18
60
15
23
17
25
23
36
21
17
32
25
35
59
46
18
32
25
79
39
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
SKUPAJ
3.683
9.965
3.683
9.965
6.499
3.466
3.466
3.683
11.265
12.780
3.899
6.065
3.249
1.517
12.563
3.683
7.798
6.499
3.899
7.798
6.282
3.899
3.899
1.950
3.899
5.415
6.716
6.932
8.448
3.899
9.748
9.965
9.748
5.415
9.965
11.048
3.899
5.415
3.899
12.997
3.249
4.982
3.683
5.415
4.982
8.231
4.549
3.683
6.932
5.415
7.582
12.780
9.965
3.899
6.932
5.415
17.113
8.448
Plače
(II bruto)
2.683
7.259
2.683
7.259
4.734
2.525
2.525
2.683
8.206
9.310
2.840
4.418
2.367
1.105
9.152
2.683
5.681
4.734
2.840
5.681
4.576
2.840
2.840
1.420
2.840
3.945
4.892
5.050
6.154
2.840
7.101
7.259
7.101
3.945
7.259
8.048
2.840
3.945
2.840
9.468
2.367
3.629
2.683
3.945
3.629
5.996
3.314
2.683
5.050
3.945
5.523
9.310
7.259
2.840
5.050
3.945
12.466
6.154
Materialni
stroški
920
2.488
920
2.488
1.623
865
865
920
2.813
3.191
974
1.515
811
379
3.137
920
1.947
1.623
974
1.947
1.569
974
974
487
974
1.352
1.677
1.731
2.110
974
2.434
2.488
2.434
1.352
2.488
2.759
974
1.352
974
3.245
811
1.244
920
1.352
1.244
2.055
1.136
920
1.731
1.352
1.893
3.191
2.488
974
1.731
1.352
4.273
2.110
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
80
218
80
218
142
76
76
80
246
279
85
132
71
33
274
80
170
142
85
170
137
85
85
43
85
118
147
151
184
85
213
218
213
118
218
241
85
118
85
284
71
109
80
118
109
180
99
80
151
118
166
279
218
85
151
118
374
184
SKUPAJ
1.071
2.332
1.071
2.898
1.891
1.008
1.008
1.071
3.277
3.718
1.134
1.764
945
442
3.655
1.071
2.269
1.512
1.134
2.206
1.828
1.134
1.134
568
1.134
1.576
1.954
2.017
2.457
1.134
2.836
2.898
2.206
1.576
2.898
3.214
1.134
1.576
1.134
3.781
945
1.450
1.071
1.576
1.450
2.269
1.324
1.071
2.017
1.576
2.206
3.718
2.898
1.134
2.017
1.576
4.978
2.457
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
118
944
258
2.055
118
944
320
2.555
209
1.667
111
889
111
889
118
944
362
2.889
411
3.277
125
1.000
195
1.555
104
833
49
389
404
3.222
118
944
251
2.000
167
1.333
125
1.000
244
1.944
202
1.611
125
1.000
125
1.000
63
500
125
1.000
174
1.389
216
1.722
223
1.778
271
2.166
125
1.000
313
2.500
320
2.555
244
1.944
174
1.389
320
2.555
355
2.833
125
1.000
174
1.389
125
1.000
418
3.333
104
833
160
1.278
118
944
174
1.389
160
1.278
251
2.000
146
1.167
118
944
223
1.778
174
1.389
244
1.944
411
3.277
320
2.555
125
1.000
223
1.778
174
1.389
550
4.388
271
2.166
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
9
19
9
23
15
8
8
9
26
30
9
14
8
4
29
9
18
12
9
18
15
9
9
5
9
13
16
16
20
9
23
23
18
13
23
26
9
13
9
30
8
12
9
13
12
18
11
9
16
13
18
30
23
9
16
13
40
20
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-3.357
52
2.925
142
-3.357
52
2.925
142
-541
92
-3.574
49
-3.574
49
-3.357
52
4.213
160
5.728
181
-3.141
55
-975
86
-3.852
46
-5.535
22
5.511
178
-3.369
52
697
110
-541
92
-3.141
55
697
110
-819
88
-3.141
55
-3.141
55
-5.102
28
-3.141
55
-1.686
76
-336
95
-108
98
1.347
119
-3.153
55
2.708
138
2.925
142
2.708
138
-1.625
77
2.925
142
3.996
157
-3.153
55
-1.637
77
-3.153
55
5.957
185
-3.791
46
-2.058
71
-3.357
52
-1.625
77
-2.058
71
1.179
117
-2.491
65
-3.357
52
-120
98
-1.637
77
530
108
5.728
181
2.925
142
-3.153
55
-120
98
-1.637
77
10.073
243
1.396
120
26 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
33418249
33471343
33555140
33613658
33713092
33739297
33845925
34030477
34210832
34390096
34426822
34520034
34864337
35018809
35297704
35326291
35352709
35355048
35400077
35539956
35548315
35768312
35901401
35986964
36009777
36549691
36582242
36592204
36760183
36847229
37200338
37436460
37509450
37698952
37842676
37947988
37974014
38039937
38061517
38450011
38803674
38808030
38869536
39059833
39588435
39664165
39705338
40147131
40306439
40368117
40417989
40760265
41056576
41377974
41410316
41410316
41572391
42463877
Datum
sprejema na
obravnavo
14.04.2014
06.01.2014
05.05.2014
06.01.2014
18.08.2014
06.01.2014
24.11.2014
27.01.2014
01.09.2014
07.07.2014
06.05.2014
13.10.2014
22.04.2014
27.12.2013
16.09.2014
29.09.2014
27.10.2014
29.09.2014
08.09.2014
31.03.2014
22.04.2014
06.01.2014
01.07.2014
17.03.2014
22.09.2014
16.06.2014
10.03.2014
09.07.2014
01.12.2014
26.05.2014
10.02.2014
27.10.2014
01.09.2014
10.11.2014
12.05.2014
22.04.2014
07.04.2014
04.06.2014
07.01.2014
02.01.2014
24.03.2014
06.10.2014
15.09.2014
27.01.2014
22.04.2014
03.03.2014
27.01.2014
12.02.2014
02.06.2014
17.02.2014
20.08.2014
26.05.2014
10.11.2014
25.03.2014
02.01.2014
09.06.2014
12.02.2014
19.05.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
09.07.2014
14.02.2014
17.06.2014
31.01.2014
15.10.2014
24.01.2014
12.12.2014
14.02.2014
10.10.2014
08.08.2014
30.05.2014
07.11.2014
13.06.2014
24.01.2014
24.10.2014
30.10.2014
20.11.2014
28.11.2014
27.10.2014
18.04.2014
23.05.2014
07.03.2014
08.08.2014
04.04.2014
05.12.2014
12.09.2014
25.04.2014
22.08.2014
24.12.2014
13.06.2014
22.02.2014
19.12.2014
17.10.2014
24.12.2014
06.06.2014
23.05.2014
30.05.2014
19.09.2014
24.01.2014
14.02.2014
11.04.2014
19.12.2014
24.10.2014
14.02.2014
16.05.2014
14.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
11.07.2014
04.04.2014
30.10.2014
27.06.2014
24.12.2014
18.04.2014
27.01.2014
18.07.2014
14.03.2014
19.06.2014
Ležalna
doba v
dnevih
86
28
43
25
58
18
18
18
39
32
24
25
52
28
38
31
24
53
49
18
31
60
38
18
53
88
46
44
23
18
12
53
46
44
25
31
53
68
17
43
18
70
39
18
17
11
60
44
39
46
71
32
44
24
25
39
30
30
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
SKUPAJ
18.630
8.448
9.314
5.415
12.563
3.899
3.899
3.899
8.448
6.932
5.199
5.415
11.265
6.065
8.231
6.716
5.199
12.997
10.614
3.899
6.716
12.997
8.231
3.899
16.030
19.062
9.965
9.531
4.982
3.899
2.600
11.481
9.965
9.531
5.415
6.716
11.481
23.179
3.683
9.314
3.899
16.030
8.448
3.899
5.199
2.383
12.997
9.531
8.448
9.965
15.380
6.932
9.531
5.199
5.415
8.448
6.499
6.716
Plače
(II bruto)
13.571
6.154
6.785
3.945
9.152
2.840
2.840
2.840
6.154
5.050
3.787
3.945
8.206
4.418
5.996
4.892
3.787
9.468
7.732
2.840
4.892
9.468
5.996
2.840
11.677
13.886
7.259
6.943
3.629
2.840
1.894
8.363
7.259
6.943
3.945
4.892
8.363
16.885
2.683
6.785
2.840
11.677
6.154
2.840
3.787
1.736
9.468
6.943
6.154
7.259
11.204
5.050
6.943
3.787
3.945
6.154
4.734
4.892
Materialni
stroški
4.652
2.110
2.326
1.352
3.137
974
974
974
2.110
1.731
1.298
1.352
2.813
1.515
2.055
1.677
1.298
3.245
2.650
974
1.677
3.245
2.055
974
4.003
4.760
2.488
2.380
1.244
974
649
2.867
2.488
2.380
1.352
1.677
2.867
5.788
920
2.326
974
4.003
2.110
974
1.298
595
3.245
2.380
2.110
2.488
3.840
1.731
2.380
1.298
1.352
2.110
1.623
1.677
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
407
184
203
118
274
85
85
85
184
151
114
118
246
132
180
147
114
284
232
85
147
284
180
85
350
416
218
208
109
85
57
251
218
208
118
147
251
506
80
203
85
350
184
85
114
52
284
208
184
218
336
151
208
114
118
184
142
147
SKUPAJ
5.419
1.764
2.710
1.576
3.655
1.134
1.134
1.134
2.457
2.017
1.512
1.576
3.277
1.764
2.394
1.954
1.512
3.340
3.088
1.134
1.954
3.781
2.394
1.134
3.340
5.544
2.898
2.772
1.450
1.134
757
3.340
2.898
2.772
1.576
1.954
3.340
4.284
1.071
2.710
1.134
4.411
2.457
1.134
1.071
694
3.781
2.772
2.457
2.898
4.474
2.017
2.772
1.512
1.576
2.457
1.891
1.891
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
599
4.777
195
1.555
299
2.389
174
1.389
404
3.222
125
1.000
125
1.000
125
1.000
271
2.166
223
1.778
167
1.333
174
1.389
362
2.889
195
1.555
264
2.111
216
1.722
167
1.333
369
2.944
341
2.722
125
1.000
216
1.722
418
3.333
264
2.111
125
1.000
369
2.944
612
4.888
320
2.555
306
2.444
160
1.278
125
1.000
84
667
369
2.944
320
2.555
306
2.444
174
1.389
216
1.722
369
2.944
473
3.777
118
944
299
2.389
125
1.000
487
3.889
271
2.166
125
1.000
118
944
77
611
418
3.333
306
2.444
271
2.166
320
2.555
494
3.944
223
1.778
306
2.444
167
1.333
174
1.389
271
2.166
209
1.667
209
1.667
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
43
14
22
13
29
9
9
9
20
16
12
13
26
14
19
16
12
27
25
9
16
30
19
9
27
44
23
22
12
9
6
27
23
22
13
16
27
34
9
22
9
35
20
9
9
6
30
22
20
23
36
16
22
12
13
20
15
15
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
11.590
265
1.347
119
2.274
132
-1.686
76
5.523
178
-3.202
55
-3.141
55
-3.202
55
1.408
120
-108
98
-1.841
74
-1.625
77
4.225
160
-1.036
85
1.191
117
-324
95
-1.841
74
5.957
185
3.574
151
-3.153
55
-324
95
5.945
184
1.191
117
-3.153
55
8.990
228
12.022
271
2.913
141
2.491
135
-2.058
71
-3.141
55
-4.501
37
4.441
163
2.925
142
2.491
135
-1.625
77
-324
95
4.441
163
16.139
329
-3.418
52
2.213
131
-3.153
55
8.990
228
1.408
120
-3.202
55
-1.841
74
-4.669
34
5.945
184
2.479
135
1.408
120
2.913
141
8.340
218
-108
98
2.491
135
-1.853
74
-1.686
76
1.408
120
-553
92
-324
95
27 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
43083848
43601395
44378930
44713413
44876523
44924286
45252372
46716481
47797577
48178648
48461659
22590485
24369578
24587267
24784510
24914004
24917153
24918696
25258455
25644959
25914692
26000530
26272820
26282003
26285595
26306808
26428903
26518065
26638680
26646532
26711701
26862507
26868604
26879762
26907292
27024732
27064127
27105490
27311424
27367051
27500137
27537120
27588773
27613657
27661627
27703903
27747166
27786547
27801668
27854848
27987396
27991494
27998029
28205999
28225775
28346861
28351584
28372611
Datum
sprejema na
obravnavo
22.09.2014
04.08.2014
10.03.2014
14.07.2014
05.05.2014
06.05.2014
01.01.2014
02.06.2014
08.12.2014
15.09.2014
25.08.2014
28.07.2014
10.06.2014
25.08.2014
16.06.2014
19.05.2014
11.08.2014
15.09.2014
07.04.2014
04.08.2014
01.09.2014
07.04.2014
07.07.2014
01.09.2014
13.10.2014
21.10.2014
24.02.2014
29.09.2014
19.05.2014
21.07.2014
22.09.2014
26.05.2014
22.09.2014
27.01.2014
31.03.2014
06.10.2014
14.07.2014
06.05.2014
02.06.2014
10.03.2014
10.03.2014
17.02.2014
07.07.2014
25.11.2013
01.01.2014
02.06.2014
12.05.2014
18.08.2014
16.09.2014
03.02.2014
16.06.2014
07.10.2014
08.09.2014
02.01.2014
12.02.2014
28.07.2014
07.07.2014
02.01.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
17.10.2014
19.09.2014
30.04.2014
25.07.2014
30.05.2014
03.07.2014
14.01.2014
04.07.2014
24.12.2014
02.10.2014
07.11.2014
18.08.2014
18.07.2014
17.10.2014
25.07.2014
03.07.2014
22.08.2014
10.10.2014
30.05.2014
19.09.2014
24.10.2014
23.04.2014
22.08.2014
19.09.2014
28.11.2014
05.12.2014
11.04.2014
21.11.2014
06.06.2014
05.09.2014
30.10.2014
18.07.2014
10.10.2014
13.02.2014
16.05.2014
24.10.2014
29.08.2014
23.05.2014
13.06.2014
21.03.2014
09.05.2014
28.02.2014
29.08.2014
31.01.2014
31.01.2014
11.07.2014
02.06.2014
17.10.2014
26.09.2014
21.03.2014
14.08.2014
21.11.2014
03.10.2014
24.01.2014
28.03.2014
12.09.2014
18.07.2014
31.01.2014
Ležalna
doba v
dnevih
25
46
51
11
25
18
13
32
16
17
74
21
38
53
39
44
11
25
53
46
53
16
46
18
46
45
46
53
18
46
38
53
18
17
46
18
46
17
11
11
60
11
53
67
30
39
21
60
10
46
59
45
25
22
44
46
11
29
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
9
9
1
1
2
1
1
9
1
1
1
9
9
9
1
1
1
9
1
9
1
1
2
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
SKUPAJ
5.415
9.965
11.048
2.383
5.415
12.563
2.815
6.932
3.466
3.683
16.030
4.058
7.344
10.243
7.537
8.696
2.126
4.832
10.243
8.890
10.243
3.091
8.890
3.479
8.890
8.696
8.890
10.243
3.479
8.890
7.344
10.243
3.479
3.286
8.890
3.479
8.890
3.286
2.126
2.126
11.596
2.126
10.243
12.948
5.798
7.537
4.058
11.596
1.933
8.890
11.403
8.696
4.832
4.252
8.503
8.890
2.126
5.605
Plače
(II bruto)
3.945
7.259
8.048
1.736
3.945
9.152
2.051
5.050
2.525
2.683
11.677
2.914
5.274
7.355
5.412
6.245
1.527
3.470
7.355
6.384
7.355
2.220
6.384
2.498
6.384
6.245
6.384
7.355
2.498
6.384
5.274
7.355
2.498
2.359
6.384
2.498
6.384
2.359
1.527
1.527
8.327
1.527
7.355
9.298
4.163
5.412
2.914
8.327
1.388
6.384
8.188
6.245
3.470
3.053
6.106
6.384
1.527
4.025
Materialni
stroški
1.352
2.488
2.759
595
1.352
3.137
703
1.731
865
920
4.003
1.059
1.917
2.674
1.968
2.270
555
1.261
2.674
2.321
2.674
807
2.321
908
2.321
2.270
2.321
2.674
908
2.321
1.917
2.674
908
858
2.321
908
2.321
858
555
555
3.027
555
2.674
3.380
1.514
1.968
1.059
3.027
505
2.321
2.977
2.270
1.261
1.110
2.220
2.321
555
1.463
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
118
218
241
52
118
274
61
151
76
80
350
85
153
214
157
181
44
101
214
185
214
64
185
73
185
181
185
214
73
185
153
214
73
69
185
73
185
69
44
44
242
44
214
270
121
157
85
242
40
185
238
181
101
89
177
185
44
117
SKUPAJ
1.576
2.898
3.214
694
1.576
1.134
819
2.017
1.008
1.071
4.663
1.324
2.394
3.340
2.457
2.772
694
1.576
3.340
2.898
3.340
1.008
2.898
1.134
2.898
2.836
2.898
3.340
1.134
2.898
2.394
3.340
1.134
1.071
2.898
1.134
2.898
1.071
694
694
3.781
694
3.340
4.222
1.891
2.457
1.324
3.781
631
2.898
3.718
2.836
1.576
1.386
2.772
2.898
694
1.828
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
174
1.389
320
2.555
355
2.833
77
611
174
1.389
125
1.000
90
722
223
1.778
111
889
118
944
515
4.111
146
1.167
264
2.111
369
2.944
271
2.166
306
2.444
77
611
174
1.389
369
2.944
320
2.555
369
2.944
111
889
320
2.555
125
1.000
320
2.555
313
2.500
320
2.555
369
2.944
125
1.000
320
2.555
264
2.111
369
2.944
125
1.000
118
944
320
2.555
125
1.000
320
2.555
118
944
77
611
77
611
418
3.333
77
611
369
2.944
466
3.722
209
1.667
271
2.166
146
1.167
418
3.333
70
556
320
2.555
411
3.277
313
2.500
174
1.389
153
1.222
306
2.444
320
2.555
77
611
202
1.611
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
13
23
26
6
13
9
7
16
8
9
37
11
19
27
20
22
6
13
27
23
27
8
23
9
23
23
23
27
9
23
19
27
9
9
23
9
23
9
6
6
30
6
27
34
15
20
11
30
5
23
30
23
13
11
22
23
6
15
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-1.625
77
2.925
142
3.996
157
-4.657
34
-1.625
77
5.523
178
-4.286
40
-108
98
-3.574
49
-3.357
52
8.990
228
-2.982
58
304
104
3.203
145
497
107
1.656
124
-4.914
30
-2.208
69
3.203
145
1.850
126
3.203
145
-3.961
44
1.850
126
-3.561
49
1.850
126
1.656
124
1.838
126
3.203
145
-3.561
49
1.850
126
304
104
3.203
145
-3.561
49
-3.815
46
1.850
126
-3.561
49
1.850
126
-3.754
47
-4.914
30
-4.926
30
4.556
165
-4.975
30
3.203
145
5.847
182
-1.303
82
497
107
-2.982
58
4.556
165
-5.107
27
1.838
126
4.363
162
1.656
124
-2.208
69
-2.849
60
1.451
121
1.850
126
-4.914
30
-1.496
79
28 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
28393623
28444701
28616560
28637478
28676066
28686642
28698440
28730523
28800890
28893710
28905530
28928218
28989580
29037438
29054204
29061343
29164550
29205875
29338820
29348306
29399746
29537923
29622762
29641910
29647668
29722802
29783226
29833877
29834059
29909910
29940598
29973792
30155164
30166638
30174175
30258305
30308530
30370332
30370514
30386115
30404323
30414486
30435440
30437926
30480504
30496335
30525195
30533082
30557116
30573975
30595519
30627023
30636405
30639614
30669749
30731649
30774260
30809026
Datum
sprejema na
obravnavo
13.01.2014
06.10.2014
20.01.2014
15.09.2014
13.01.2014
14.04.2014
01.09.2014
22.09.2014
01.01.2014
24.02.2014
07.07.2014
31.03.2014
10.03.2014
09.06.2014
08.01.2014
30.06.2014
23.09.2014
11.08.2014
10.02.2014
25.08.2014
16.06.2014
13.10.2014
02.06.2014
03.11.2014
30.06.2014
09.06.2014
20.01.2014
13.01.2014
06.10.2014
07.04.2014
20.10.2014
23.09.2014
10.02.2014
22.04.2014
02.01.2014
12.05.2014
02.01.2014
21.07.2014
14.07.2014
10.03.2014
29.09.2014
09.12.2013
20.01.2014
15.09.2014
06.01.2014
20.01.2014
01.09.2014
14.07.2014
27.10.2014
23.06.2014
24.02.2014
05.05.2014
10.11.2014
26.05.2014
03.03.2014
20.10.2014
26.08.2014
01.09.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
24.01.2014
19.12.2014
07.03.2014
24.10.2014
14.03.2014
31.05.2014
12.09.2014
10.10.2014
07.02.2014
18.04.2014
29.08.2014
04.04.2014
25.04.2014
14.08.2014
31.01.2014
22.08.2014
21.11.2014
03.10.2014
14.03.2014
10.10.2014
01.08.2014
12.12.2014
13.06.2014
19.12.2014
29.08.2014
08.08.2014
14.03.2014
09.03.2014
21.11.2014
06.06.2014
12.12.2014
03.10.2014
21.02.2014
05.06.2014
10.01.2014
19.06.2014
17.01.2014
19.09.2014
19.09.2014
09.05.2014
17.10.2014
31.01.2014
28.02.2014
14.11.2014
28.02.2014
14.02.2014
12.09.2014
12.09.2014
05.12.2014
25.07.2014
21.03.2014
15.05.2014
21.11.2014
06.06.2014
16.05.2014
12.12.2014
26.09.2014
12.09.2014
Ležalna
doba v
dnevih
11
74
46
39
60
47
11
18
37
53
53
4
46
66
23
53
59
53
32
46
36
60
11
46
60
60
53
55
46
50
48
10
11
44
8
38
15
60
67
50
18
53
39
60
46
25
11
60
39
32
25
10
11
11
65
53
31
11
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
2.126
14.301
8.890
7.537
11.596
9.083
2.126
3.479
7.151
10.243
10.243
773
8.890
12.755
4.445
10.243
11.403
10.243
6.184
8.890
8.890
11.596
2.126
8.890
11.596
11.596
10.243
10.630
8.890
11.596
10.243
1.933
2.126
8.503
1.546
7.344
2.899
11.596
12.948
11.596
3.479
10.243
7.537
11.596
10.243
4.832
2.126
11.596
7.537
6.184
4.832
1.933
2.126
2.126
14.301
10.243
5.991
2.126
Plače
(II bruto)
1.527
10.270
6.384
5.412
8.327
6.523
1.527
2.498
5.135
7.355
7.355
555
6.384
9.159
3.192
7.355
8.188
7.355
4.441
6.384
6.384
8.327
1.527
6.384
8.327
8.327
7.355
7.633
6.384
8.327
7.355
1.388
1.527
6.106
1.110
5.274
2.082
8.327
9.298
8.327
2.498
7.355
5.412
8.327
7.355
3.470
1.527
8.327
5.412
4.441
3.470
1.388
1.527
1.527
10.270
7.355
4.302
1.527
Materialni
stroški
555
3.733
2.321
1.968
3.027
2.371
555
908
1.867
2.674
2.674
202
2.321
3.330
1.160
2.674
2.977
2.674
1.614
2.321
2.321
3.027
555
2.321
3.027
3.027
2.674
2.775
2.321
3.027
2.674
505
555
2.220
404
1.917
757
3.027
3.380
3.027
908
2.674
1.968
3.027
2.674
1.261
555
3.027
1.968
1.614
1.261
505
555
555
3.733
2.674
1.564
555
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
44
298
185
157
242
189
44
73
149
214
214
16
185
266
93
214
238
214
129
185
185
242
44
185
242
242
214
222
185
242
214
40
44
177
32
153
60
242
270
242
73
214
157
242
214
101
44
242
157
129
101
40
44
44
298
214
125
44
SKUPAJ
694
4.663
2.898
2.457
3.781
2.962
694
1.134
2.332
3.340
3.340
252
2.898
4.158
1.450
3.340
3.718
3.340
2.017
2.898
2.269
3.781
694
2.898
3.781
3.781
3.340
3.466
2.898
3.151
3.024
631
694
2.772
504
2.394
945
3.781
4.222
3.151
1.134
3.340
2.457
3.781
2.898
1.576
694
3.781
2.457
2.017
1.576
631
694
694
4.096
3.340
1.954
694
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
77
611
515
4.111
320
2.555
271
2.166
418
3.333
327
2.611
77
611
125
1.000
258
2.055
369
2.944
369
2.944
28
222
320
2.555
459
3.666
160
1.278
369
2.944
411
3.277
369
2.944
223
1.778
320
2.555
251
2.000
418
3.333
77
611
320
2.555
418
3.333
418
3.333
369
2.944
383
3.055
320
2.555
348
2.778
334
2.666
70
556
77
611
306
2.444
56
444
264
2.111
104
833
418
3.333
466
3.722
348
2.778
125
1.000
369
2.944
271
2.166
418
3.333
320
2.555
174
1.389
77
611
418
3.333
271
2.166
223
1.778
174
1.389
70
556
77
611
77
611
452
3.611
369
2.944
216
1.722
77
611
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
6
37
23
20
30
24
6
9
19
27
27
2
23
33
12
27
30
27
16
23
18
30
6
23
30
30
27
28
23
25
24
5
6
22
4
19
8
30
34
25
9
27
20
30
23
13
6
30
20
16
13
5
6
6
33
27
16
6
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-4.975
30
7.261
203
1.838
126
497
107
4.544
164
2.043
129
-4.914
30
-3.561
49
50
101
3.191
145
3.203
145
-6.279
11
1.838
126
5.715
181
-2.656
63
3.203
145
4.363
162
3.203
145
-868
88
1.850
126
1.850
126
4.556
165
-4.914
30
1.850
126
4.556
165
4.556
165
3.191
145
3.578
151
1.850
126
4.556
165
3.203
145
-5.107
27
-4.975
30
1.463
121
-5.555
22
304
104
-4.202
41
4.556
165
5.908
184
4.556
165
-3.561
49
3.142
144
436
106
4.556
165
3.142
144
-2.269
68
-4.914
30
4.556
165
497
107
-856
88
-2.220
69
-5.107
27
-4.914
30
-4.914
30
7.261
203
3.203
145
-1.049
85
-4.914
30
29 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
30835620
30910250
30948760
30987739
31036839
31063234
31063768
31084522
31102241
31105416
31120260
31171712
31185556
31282591
31310073
31419143
31560416
31605244
31656042
31700901
31711354
31788664
31798444
31830038
31874083
31889835
31893046
31944584
31980010
32009150
32045409
32051357
32078742
32089147
32089394
32127023
32183306
32259966
32276763
32296826
32299381
32332149
32337440
32366890
32436884
32471774
32491885
32551856
32631603
32652265
32693769
32740723
32742937
32791015
32816192
32883889
32992461
33017460
Datum
sprejema na
obravnavo
12.05.2014
25.08.2014
04.08.2014
18.11.2014
12.05.2014
31.03.2014
29.09.2014
14.10.2014
17.02.2014
06.10.2014
10.11.2014
14.04.2014
17.03.2014
27.01.2014
06.01.2014
14.04.2014
17.02.2014
06.01.2014
19.05.2014
17.03.2014
02.01.2014
09.06.2014
28.07.2014
17.02.2014
13.10.2014
10.02.2014
20.01.2014
01.09.2014
01.01.2014
23.06.2014
09.07.2014
04.08.2014
20.10.2014
02.01.2014
21.07.2014
10.11.2014
14.07.2014
25.08.2014
06.01.2014
05.05.2014
08.09.2014
07.01.2014
16.06.2014
06.01.2014
02.01.2014
27.10.2014
17.03.2014
09.06.2014
05.01.2014
02.01.2014
11.08.2014
03.03.2014
17.03.2014
02.06.2014
22.09.2014
23.06.2014
10.11.2014
14.07.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
23.05.2014
10.10.2014
14.08.2014
10.12.2014
27.06.2014
30.04.2014
28.11.2014
21.11.2014
28.03.2014
14.11.2014
24.12.2014
06.06.2014
28.03.2014
07.02.2014
09.03.2014
04.07.2014
25.04.2014
07.02.2014
04.06.2014
23.05.2014
24.01.2014
22.08.2014
08.08.2014
11.04.2014
28.11.2014
04.04.2014
07.03.2014
30.10.2014
24.01.2014
08.08.2014
05.09.2014
14.08.2014
19.12.2014
24.01.2014
01.08.2014
24.12.2014
25.07.2014
05.09.2014
24.01.2014
11.07.2014
24.10.2014
21.02.2014
22.08.2014
07.02.2014
24.01.2014
12.12.2014
23.05.2014
08.08.2014
17.01.2014
17.01.2014
10.10.2014
21.03.2014
25.04.2014
11.07.2014
19.12.2014
22.08.2014
24.12.2014
12.09.2014
Ležalna
doba v
dnevih
11
46
10
22
46
30
60
38
39
39
44
44
11
11
62
81
67
32
16
58
22
74
11
53
46
53
46
59
23
46
58
10
60
22
11
44
11
11
18
67
46
45
67
32
22
46
57
60
12
15
60
18
39
39
87
60
44
60
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
2.126
8.890
1.933
4.252
8.890
5.798
11.596
7.344
7.537
7.537
8.503
10.243
2.126
2.126
11.982
15.653
12.948
6.184
3.091
12.948
4.252
14.301
2.126
10.243
8.890
10.243
8.890
11.403
4.445
8.890
11.209
1.933
11.596
4.252
2.126
8.503
2.126
2.126
3.479
12.948
8.890
8.696
12.948
6.184
4.252
8.890
12.948
11.596
2.318
2.899
11.596
3.479
7.537
7.537
17.008
11.596
8.503
11.596
Plače
(II bruto)
1.527
6.384
1.388
3.053
6.384
4.163
8.327
5.274
5.412
5.412
6.106
7.355
1.527
1.527
8.604
11.241
9.298
4.441
2.220
9.298
3.053
10.270
1.527
7.355
6.384
7.355
6.384
8.188
3.192
6.384
8.049
1.388
8.327
3.053
1.527
6.106
1.527
1.527
2.498
9.298
6.384
6.245
9.298
4.441
3.053
6.384
9.298
8.327
1.665
2.082
8.327
2.498
5.412
5.412
12.213
8.327
6.106
8.327
Materialni
stroški
555
2.321
505
1.110
2.321
1.514
3.027
1.917
1.968
1.968
2.220
2.674
555
555
3.128
4.086
3.380
1.614
807
3.380
1.110
3.733
555
2.674
2.321
2.674
2.321
2.977
1.160
2.321
2.926
505
3.027
1.110
555
2.220
555
555
908
3.380
2.321
2.270
3.380
1.614
1.110
2.321
3.380
3.027
605
757
3.027
908
1.968
1.968
4.440
3.027
2.220
3.027
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
44
185
40
89
185
121
242
153
157
157
177
214
44
44
250
326
270
129
64
270
89
298
44
214
185
214
185
238
93
185
234
40
242
89
44
177
44
44
73
270
185
181
270
129
89
185
270
242
48
60
242
73
157
157
355
242
177
242
SKUPAJ
694
2.898
631
1.386
2.898
1.891
3.781
2.394
2.457
2.457
2.772
2.772
694
694
3.907
5.105
4.222
2.017
1.008
3.655
1.386
4.663
694
3.340
2.898
3.340
2.898
3.718
1.450
2.898
3.655
631
3.781
1.386
694
2.772
694
694
1.134
4.222
2.898
2.836
4.222
2.017
1.386
2.898
3.592
3.781
757
945
3.781
1.134
2.457
2.457
5.483
3.781
2.772
3.781
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
77
611
320
2.555
70
556
153
1.222
320
2.555
209
1.667
418
3.333
264
2.111
271
2.166
271
2.166
306
2.444
306
2.444
77
611
77
611
432
3.444
564
4.500
466
3.722
223
1.778
111
889
404
3.222
153
1.222
515
4.111
77
611
369
2.944
320
2.555
369
2.944
320
2.555
411
3.277
160
1.278
320
2.555
404
3.222
70
556
418
3.333
153
1.222
77
611
306
2.444
77
611
77
611
125
1.000
466
3.722
320
2.555
313
2.500
466
3.722
223
1.778
153
1.222
320
2.555
397
3.166
418
3.333
84
667
104
833
418
3.333
125
1.000
271
2.166
271
2.166
606
4.833
418
3.333
306
2.444
418
3.333
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
6
23
5
11
23
15
30
19
20
20
22
22
6
6
31
41
34
16
8
29
11
37
6
27
23
27
23
30
12
23
29
5
30
11
6
22
6
6
9
34
23
23
34
16
11
23
29
30
6
8
30
9
20
20
44
30
22
30
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-4.914
30
1.850
126
-5.107
27
-2.788
60
1.850
126
-1.254
82
4.556
165
304
104
485
107
497
107
1.463
121
3.203
145
-4.926
30
-4.975
30
4.930
170
8.613
222
5.896
184
-917
87
-3.949
44
5.908
184
-2.849
60
7.261
203
-4.914
30
3.191
145
1.850
126
3.191
145
1.838
126
4.363
162
-2.656
63
1.850
126
4.169
159
-5.107
27
4.556
165
-2.849
60
-4.914
30
1.463
121
-4.914
30
-4.914
30
-3.622
49
5.908
184
1.850
126
1.595
122
5.908
184
-917
87
-2.849
60
1.850
126
5.908
184
4.556
165
-4.783
33
-4.202
41
4.556
165
-3.573
49
485
107
497
107
9.968
242
4.556
165
1.463
121
4.556
165
30 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
33037190
33047516
33061810
33084120
33116830
33235558
33319372
33378986
33401980
33451519
33471084
33477269
33497520
33518431
33544729
33651882
33670538
33688342
33758323
33784794
33822102
33895347
33953226
34086423
34128761
34130950
34159138
34224386
34238154
34347382
34359299
34386547
34479527
34517829
34828913
34878230
34881759
35010532
35045391
35049072
35057141
35070453
35071414
35095990
35130762
35244970
35354346
35498797
35519450
35726780
35798495
35981402
36015893
36023044
36213775
36380429
36652604
36816912
Datum
sprejema na
obravnavo
16.06.2014
13.10.2014
05.05.2014
01.01.2014
19.05.2014
03.03.2014
03.03.2014
10.02.2014
24.02.2014
19.05.2014
02.09.2014
03.02.2014
06.01.2014
24.11.2014
10.03.2014
14.07.2014
23.06.2014
17.03.2014
27.10.2014
24.03.2014
20.10.2014
26.05.2014
18.08.2014
17.02.2014
17.03.2014
07.04.2014
24.02.2014
04.02.2014
20.10.2014
29.09.2014
24.03.2014
17.03.2014
08.12.2014
25.08.2014
07.01.2014
05.05.2014
07.04.2014
20.10.2014
14.04.2014
18.08.2014
12.05.2014
22.04.2014
06.01.2014
04.08.2014
06.01.2014
18.08.2014
17.02.2014
02.01.2014
26.05.2014
13.01.2014
26.05.2014
02.06.2014
22.07.2014
24.03.2014
31.03.2014
13.10.2014
13.01.2014
03.11.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
27.06.2014
05.12.2014
25.07.2014
07.02.2014
27.06.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
08.03.2014
11.07.2014
12.09.2014
28.03.2014
31.01.2014
24.12.2014
09.05.2014
05.09.2014
01.08.2014
06.06.2014
24.12.2014
09.05.2014
05.12.2014
25.07.2014
30.10.2014
18.04.2014
04.04.2014
20.06.2014
04.04.2014
18.04.2014
05.12.2014
19.12.2014
30.05.2014
21.03.2014
24.12.2014
14.11.2014
31.01.2014
04.07.2014
18.04.2014
24.12.2014
20.06.2014
19.09.2014
25.07.2014
09.05.2014
17.02.2014
26.09.2014
17.01.2014
10.10.2014
16.05.2014
17.01.2014
06.06.2014
07.02.2014
22.08.2014
25.07.2014
12.09.2014
30.05.2014
30.05.2014
30.10.2014
04.04.2014
14.11.2014
Ležalna
doba v
dnevih
11
49
81
37
39
39
39
74
12
53
10
53
25
30
50
53
39
72
58
37
46
60
73
60
18
74
39
73
46
81
57
4
16
81
24
60
11
52
67
32
74
17
42
53
11
42
88
15
11
25
88
53
52
57
60
17
81
11
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
SKUPAJ
2.126
10.243
15.653
7.151
7.537
7.537
8.890
14.301
2.318
10.243
1.933
10.243
4.832
5.798
11.596
10.243
7.537
15.653
11.209
8.890
8.890
11.596
14.108
11.596
3.479
14.301
7.537
14.108
8.890
15.653
12.948
773
3.091
15.653
4.639
11.596
2.126
12.562
12.948
6.184
14.301
3.286
8.117
10.243
2.126
10.243
17.008
2.899
2.126
4.832
17.008
10.243
10.050
12.948
11.596
3.286
15.653
2.126
Plače
(II bruto)
1.527
7.355
11.241
5.135
5.412
5.412
6.384
10.270
1.665
7.355
1.388
7.355
3.470
4.163
8.327
7.355
5.412
11.241
8.049
6.384
6.384
8.327
10.131
8.327
2.498
10.270
5.412
10.131
6.384
11.241
9.298
555
2.220
11.241
3.331
8.327
1.527
9.021
9.298
4.441
10.270
2.359
5.829
7.355
1.527
7.355
12.213
2.082
1.527
3.470
12.213
7.355
7.217
9.298
8.327
2.359
11.241
1.527
Materialni
stroški
555
2.674
4.086
1.867
1.968
1.968
2.321
3.733
605
2.674
505
2.674
1.261
1.514
3.027
2.674
1.968
4.086
2.926
2.321
2.321
3.027
3.683
3.027
908
3.733
1.968
3.683
2.321
4.086
3.380
202
807
4.086
1.211
3.027
555
3.279
3.380
1.614
3.733
858
2.119
2.674
555
2.674
4.440
757
555
1.261
4.440
2.674
2.623
3.380
3.027
858
4.086
555
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
44
214
326
149
157
157
185
298
48
214
40
214
101
121
242
214
157
326
234
185
185
242
294
242
73
298
157
294
185
326
270
16
64
326
97
242
44
262
270
129
298
69
169
214
44
214
355
60
44
101
355
214
210
270
242
69
326
44
SKUPAJ
694
3.088
5.105
2.332
2.457
2.457
2.457
4.663
757
3.340
631
3.340
1.576
1.891
3.151
3.340
2.457
4.537
3.655
2.332
2.898
3.781
4.600
3.781
1.134
4.663
2.457
4.600
2.898
5.105
3.592
252
1.008
5.105
1.512
3.781
694
3.277
4.222
2.017
4.663
1.071
2.646
3.340
694
2.646
5.544
945
694
1.576
5.544
3.340
3.277
3.592
3.781
1.071
5.105
694
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
77
611
341
2.722
564
4.500
258
2.055
271
2.166
271
2.166
271
2.166
515
4.111
84
667
369
2.944
70
556
369
2.944
174
1.389
209
1.667
348
2.778
369
2.944
271
2.166
501
4.000
404
3.222
258
2.055
320
2.555
418
3.333
508
4.055
418
3.333
125
1.000
515
4.111
271
2.166
508
4.055
320
2.555
564
4.500
397
3.166
28
222
111
889
564
4.500
167
1.333
418
3.333
77
611
362
2.889
466
3.722
223
1.778
515
4.111
118
944
292
2.333
369
2.944
77
611
292
2.333
612
4.888
104
833
77
611
174
1.389
612
4.888
369
2.944
362
2.889
397
3.166
418
3.333
118
944
564
4.500
77
611
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
6
25
41
19
20
20
20
37
6
27
5
27
13
15
25
27
20
36
29
19
23
30
37
30
9
37
20
37
23
41
29
2
8
41
12
30
6
26
34
16
37
9
21
27
6
21
44
8
6
13
44
27
26
29
30
9
41
6
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-4.914
30
3.203
145
8.613
222
50
101
497
107
485
107
1.838
126
7.249
203
-4.734
33
3.203
145
-5.107
27
3.191
145
-2.269
68
-1.242
82
4.556
165
3.203
145
497
107
8.613
222
4.169
159
1.850
126
1.850
126
4.556
165
7.068
200
4.544
164
-3.573
49
7.261
203
485
107
7.056
200
1.850
126
8.613
222
5.908
184
-6.279
11
-3.949
44
8.613
222
-2.462
65
4.556
165
-4.926
30
5.522
178
5.908
184
-856
88
7.261
203
-3.754
47
1.016
114
3.203
145
-4.975
30
3.203
145
9.968
242
-4.202
41
-4.914
30
-2.269
68
9.968
242
3.203
145
3.010
143
5.908
184
4.556
165
-3.754
47
8.601
222
-4.914
30
31 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
36848380
36960174
37166115
37292015
37312870
37385532
37524121
37599427
37635287
37723395
37813473
37924364
38192431
38781018
39102740
39132675
39228617
39382623
39440291
39841905
40370920
40787040
40824909
41301781
41363092
41788395
42276139
42556476
42581464
42817524
42875657
42973761
43567110
44032468
44382400
44501439
44832236
44967686
45961330
46016952
46533708
47002722
47403410
47783551
24178708
24240855
24550225
24692675
24746854
24959820
24976065
24988093
24988167
25060177
25179976
25287996
25328328
25381010
Datum
sprejema na
obravnavo
19.05.2014
06.01.2014
11.08.2014
22.09.2014
07.04.2014
03.03.2014
06.01.2014
15.09.2014
06.01.2014
04.08.2014
27.01.2014
28.07.2014
21.07.2014
28.07.2014
01.01.2014
06.01.2014
25.02.2014
06.01.2014
21.07.2014
03.11.2014
02.01.2014
19.05.2014
14.04.2014
09.06.2014
25.08.2014
12.05.2014
10.02.2014
22.04.2014
07.01.2014
05.05.2014
28.01.2014
20.10.2014
13.10.2014
08.09.2014
31.03.2014
03.03.2014
03.03.2014
06.05.2014
22.04.2014
03.02.2014
15.09.2014
13.01.2014
02.01.2014
04.02.2014
10.02.2014
27.10.2014
05.08.2014
27.01.2014
25.03.2014
23.10.2014
18.08.2014
16.06.2014
26.05.2014
11.08.2014
27.10.2014
02.07.2014
02.06.2014
10.11.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
06.06.2014
04.04.2014
05.09.2014
10.10.2014
16.06.2014
14.03.2014
14.02.2014
24.10.2014
31.01.2014
23.09.2014
25.04.2014
26.09.2014
01.08.2014
03.10.2014
24.01.2014
24.01.2014
17.04.2014
10.01.2014
19.09.2014
14.11.2014
07.02.2014
11.07.2014
25.04.2014
28.07.2014
24.10.2014
18.07.2014
16.05.2014
18.07.2014
28.02.2014
04.07.2014
28.02.2014
05.12.2014
24.12.2014
19.12.2014
15.07.2014
11.04.2014
25.04.2014
13.06.2014
20.06.2014
21.02.2014
07.11.2014
14.03.2014
14.01.2014
14.02.2014
28.02.2014
21.11.2014
19.09.2014
07.03.2014
11.04.2014
11.11.2014
26.09.2014
11.07.2014
06.06.2014
05.09.2014
21.11.2014
06.08.2014
20.06.2014
12.12.2014
Ležalna
doba v
dnevih
18
88
25
18
70
11
39
39
25
50
88
60
11
67
23
18
51
4
60
11
36
53
11
49
60
66
75
87
52
60
31
46
72
94
72
39
53
38
49
18
53
60
12
10
18
25
21
39
17
19
39
25
11
25
25
35
18
32
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
9
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
T
1
1
1
1
1
2
1
9
9
9
1
1
1
T
1
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
3.479
17.008
4.832
3.479
13.529
2.126
7.537
7.537
4.832
9.664
17.008
11.596
2.126
12.948
4.445
3.479
9.857
773
11.596
2.126
6.957
10.243
2.126
9.469
11.596
12.948
18.360
16.814
10.050
11.596
5.991
8.890
13.914
19.713
20.486
7.537
10.243
7.344
11.403
3.479
10.243
11.596
2.318
1.933
4.245
5.896
10.614
9.199
4.009
4.481
9.199
5.896
2.594
5.896
5.896
8.255
4.245
7.547
Plače
(II bruto)
2.498
12.213
3.470
2.498
9.715
1.527
5.412
5.412
3.470
6.939
12.213
8.327
1.527
9.298
3.192
2.498
7.078
555
8.327
1.527
4.996
7.355
1.527
6.800
8.327
9.298
13.184
12.074
7.217
8.327
4.302
6.384
9.992
14.156
14.711
5.412
7.355
5.274
8.188
2.498
7.355
8.327
1.665
1.388
3.136
4.355
7.839
6.794
2.961
3.310
6.794
4.355
1.916
4.355
4.355
6.097
3.136
5.574
Materialni
stroški
908
4.440
1.261
908
3.532
555
1.968
1.968
1.261
2.523
4.440
3.027
555
3.380
1.160
908
2.573
202
3.027
555
1.816
2.674
555
2.472
3.027
3.380
4.793
4.389
2.623
3.027
1.564
2.321
3.632
5.146
5.348
1.968
2.674
1.917
2.977
908
2.674
3.027
605
505
1.020
1.417
2.551
2.211
964
1.077
2.211
1.417
623
1.417
1.417
1.984
1.020
1.814
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
73
355
101
73
282
44
157
157
101
202
355
242
44
270
93
73
206
16
242
44
145
214
44
197
242
270
383
351
210
242
125
185
290
411
427
157
214
153
238
73
214
242
48
40
89
124
224
194
84
94
194
124
55
124
124
174
89
159
SKUPAJ
1.134
5.544
1.576
1.134
4.411
694
2.457
2.457
1.576
3.151
5.544
3.781
694
4.222
1.450
1.134
3.214
252
3.781
694
2.269
3.340
694
3.088
3.781
4.158
4.726
5.483
3.277
3.781
1.954
2.898
4.537
5.923
4.537
2.457
3.340
2.394
3.088
1.134
3.340
3.781
757
631
1.134
1.576
1.324
2.457
1.071
1.197
2.457
1.576
694
1.576
1.576
2.206
1.134
2.017
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
125
1.000
612
4.888
174
1.389
125
1.000
487
3.889
77
611
271
2.166
271
2.166
174
1.389
348
2.778
612
4.888
418
3.333
77
611
466
3.722
160
1.278
125
1.000
355
2.833
28
222
418
3.333
77
611
251
2.000
369
2.944
77
611
341
2.722
418
3.333
459
3.666
522
4.166
606
4.833
362
2.889
418
3.333
216
1.722
320
2.555
501
4.000
654
5.222
501
4.000
271
2.166
369
2.944
264
2.111
341
2.722
125
1.000
369
2.944
418
3.333
84
667
70
556
125
1.000
174
1.389
146
1.167
271
2.166
118
944
132
1.055
271
2.166
174
1.389
77
611
174
1.389
174
1.389
244
1.944
125
1.000
223
1.778
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
9
44
13
9
35
6
20
20
13
25
44
30
6
34
12
9
26
2
30
6
18
27
6
25
30
33
38
44
26
30
16
23
36
47
36
20
27
19
25
9
27
30
6
5
9
13
11
20
9
10
20
13
6
13
13
18
9
16
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-3.561
49
9.956
241
-2.208
69
-3.561
49
6.489
192
-4.926
30
436
106
497
107
-2.269
68
2.624
137
9.956
241
4.556
165
-4.914
30
5.908
184
-2.656
63
-3.622
49
2.805
140
-6.328
11
4.556
165
-4.914
30
-144
98
3.203
145
-4.926
30
2.429
135
4.556
165
5.908
184
11.320
261
9.774
239
2.949
142
4.556
165
-1.110
84
1.850
126
6.874
198
12.673
280
13.446
291
485
107
3.191
145
304
104
4.363
162
-3.622
49
3.203
145
4.544
164
-4.783
33
-5.168
27
-2.856
60
-1.144
84
3.574
151
2.147
130
-3.043
57
-2.559
64
2.159
131
-1.144
84
-4.446
37
-1.144
84
-1.144
84
1.215
117
-2.795
60
507
107
32 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
25478526
25539307
25625280
25628208
25655050
25729171
25781696
25887361
26003722
26359581
26408226
26467400
26533486
26666717
26669559
26674359
26685836
26687520
26729183
26739938
26757350
26769249
26838593
26872764
26872810
26908159
26909521
26942486
27024837
27092861
27097289
27210972
27332925
27519163
27550600
27551196
27590074
27699127
27741146
27742718
27765293
27766069
27836022
27930520
27950078
28033320
28048766
28063207
28103163
28138600
28240523
28256280
28264926
28268027
28270033
28315074
28322120
28324135
Datum
sprejema na
obravnavo
10.03.2014
15.09.2014
11.08.2014
24.02.2014
17.11.2014
01.01.2014
10.02.2014
20.01.2014
27.08.2014
29.09.2014
13.03.2014
17.11.2014
10.02.2014
15.09.2014
24.11.2014
29.09.2014
24.11.2014
21.07.2014
01.09.2014
02.06.2014
03.03.2014
03.11.2014
01.12.2014
24.02.2014
13.10.2014
02.12.2013
23.06.2014
05.05.2014
20.01.2014
08.04.2014
05.05.2014
20.10.2014
06.01.2014
05.08.2014
06.06.2014
06.01.2014
27.10.2014
18.11.2014
20.10.2014
04.08.2014
16.06.2014
10.02.2014
07.04.2014
10.11.2014
03.03.2014
25.08.2014
13.01.2014
27.01.2014
30.06.2014
13.10.2014
28.07.2014
10.06.2014
03.02.2014
25.02.2014
05.05.2014
28.07.2014
05.02.2014
25.08.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
04.04.2014
03.10.2014
05.09.2014
21.03.2014
19.12.2014
17.01.2014
28.02.2014
07.02.2014
19.09.2014
24.10.2014
04.04.2014
12.12.2014
07.03.2014
10.10.2014
12.12.2014
24.10.2014
24.12.2014
08.08.2014
26.09.2014
04.07.2014
21.03.2014
21.11.2014
19.12.2014
28.02.2014
30.10.2014
03.01.2014
01.08.2014
30.05.2014
28.02.2014
16.05.2014
30.05.2014
14.11.2014
23.01.2014
22.08.2014
04.07.2014
24.01.2014
21.11.2014
29.12.2014
28.11.2014
29.08.2014
04.07.2014
21.02.2014
30.04.2014
05.12.2014
21.03.2014
12.09.2014
07.02.2014
14.02.2014
08.08.2014
07.11.2014
22.08.2014
04.07.2014
07.02.2014
14.03.2014
30.05.2014
14.08.2014
28.02.2014
10.10.2014
Ležalna
doba v
dnevih
25
18
25
25
32
16
18
18
23
25
22
25
25
25
18
25
30
18
25
32
18
18
18
4
17
32
39
25
39
38
25
25
17
17
28
18
25
41
37
25
18
11
23
25
18
18
25
18
39
25
25
24
4
17
25
17
23
46
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
9
9
1
T
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
SKUPAJ
5.896
4.245
5.896
5.896
7.547
3.774
4.245
4.245
5.425
5.896
5.188
5.896
5.896
5.896
4.245
5.896
7.075
4.245
5.896
7.547
4.245
4.245
4.245
944
4.009
7.547
9.199
5.896
9.199
8.963
5.896
5.896
4.009
4.009
6.604
4.245
5.896
9.670
9.199
5.896
4.245
2.594
5.425
5.896
4.245
4.245
5.896
4.245
9.199
5.896
5.896
5.660
944
4.009
5.896
4.009
5.425
10.849
Plače
(II bruto)
4.355
3.136
4.355
4.355
5.574
2.787
3.136
3.136
4.007
4.355
3.832
4.355
4.355
4.355
3.136
4.355
5.226
3.136
4.355
5.574
3.136
3.136
3.136
697
2.961
5.574
6.794
4.355
6.794
6.620
4.355
4.355
2.961
2.961
4.878
3.136
4.355
7.142
6.794
4.355
3.136
1.916
4.007
4.355
3.136
3.136
4.355
3.136
6.794
4.355
4.355
4.181
697
2.961
4.355
2.961
4.007
8.013
Materialni
stroški
1.417
1.020
1.417
1.417
1.814
907
1.020
1.020
1.304
1.417
1.247
1.417
1.417
1.417
1.020
1.417
1.700
1.020
1.417
1.814
1.020
1.020
1.020
227
964
1.814
2.211
1.417
2.211
2.154
1.417
1.417
964
964
1.587
1.020
1.417
2.324
2.211
1.417
1.020
623
1.304
1.417
1.020
1.020
1.417
1.020
2.211
1.417
1.417
1.360
227
964
1.417
964
1.304
2.607
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
124
89
124
124
159
80
89
89
114
124
109
124
124
124
89
124
149
89
124
159
89
89
89
20
84
159
194
124
194
189
124
124
84
84
139
89
124
204
194
124
89
55
114
124
89
89
124
89
194
124
124
119
20
84
124
84
114
229
SKUPAJ
1.576
1.134
1.576
1.576
2.017
1.008
1.134
1.134
1.450
1.576
1.386
1.576
1.576
1.576
1.134
1.576
1.891
1.134
1.576
2.017
1.134
1.134
1.134
252
1.071
2.017
2.457
1.576
2.457
2.394
1.576
1.576
1.071
1.071
1.764
1.134
1.576
2.584
2.332
1.576
1.134
694
1.450
1.576
1.134
1.134
1.576
1.134
2.457
1.576
1.576
1.512
252
1.071
1.576
1.071
1.450
2.898
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
174
1.389
125
1.000
174
1.389
174
1.389
223
1.778
111
889
125
1.000
125
1.000
160
1.278
174
1.389
153
1.222
174
1.389
174
1.389
174
1.389
125
1.000
174
1.389
209
1.667
125
1.000
174
1.389
223
1.778
125
1.000
125
1.000
125
1.000
28
222
118
944
223
1.778
271
2.166
174
1.389
271
2.166
264
2.111
174
1.389
174
1.389
118
944
118
944
195
1.555
125
1.000
174
1.389
285
2.278
258
2.055
174
1.389
125
1.000
77
611
160
1.278
174
1.389
125
1.000
125
1.000
174
1.389
125
1.000
271
2.166
174
1.389
174
1.389
167
1.333
28
222
118
944
174
1.389
118
944
160
1.278
320
2.555
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
13
9
13
13
16
8
9
9
12
13
11
13
13
13
9
13
15
9
13
16
9
9
9
2
9
16
20
13
20
19
13
13
9
9
14
9
13
21
19
13
9
6
12
13
9
9
13
9
20
13
13
12
2
9
13
9
12
23
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-1.156
84
-2.795
60
-1.144
84
-1.156
84
507
107
-3.327
53
-2.856
60
-2.856
60
-1.615
77
-1.144
84
-1.864
74
-1.144
84
-1.156
84
-1.144
84
-2.795
60
-1.144
84
35
100
-2.795
60
-1.144
84
507
107
-2.807
60
-2.795
60
-2.795
60
-6.157
13
-3.031
57
446
106
2.159
131
-1.144
84
2.098
130
1.923
127
-1.144
84
-1.144
84
-3.092
56
-3.031
57
-436
94
-2.856
60
-1.144
84
2.630
137
2.159
131
-1.144
84
-2.795
60
-4.507
37
-1.627
77
-1.144
84
-2.807
60
-2.795
60
-1.205
83
-2.856
60
2.159
131
-1.144
84
-1.144
84
-1.380
80
-6.157
13
-3.043
57
-1.144
84
-3.031
57
-1.676
76
3.809
154
33 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
28327895
28562242
28575336
28633661
28674310
28703716
28726607
28760982
28857751
29011307
29096630
29121848
29213239
29217122
29230923
29329235
29391543
29506778
29580610
29584625
29640474
29659099
29660386
29663520
29732630
29822386
29908520
29947430
30155181
30184902
30187437
30213012
30246296
30300082
30304204
30357599
30410285
30447590
30476120
30500042
30525870
30550027
30561782
30564653
30575810
30623615
30633994
30732280
30863555
30892410
30924691
30953297
30958830
31020232
31061935
31068691
31089672
31089672
Datum
sprejema na
obravnavo
10.02.2014
06.10.2014
06.01.2014
16.06.2014
05.05.2014
02.09.2014
27.08.2014
02.06.2014
22.09.2014
24.03.2014
22.07.2014
14.04.2014
06.01.2014
12.05.2014
20.01.2014
01.12.2014
24.02.2014
20.01.2014
03.03.2014
03.11.2014
30.09.2014
03.09.2014
31.03.2014
22.10.2014
10.11.2014
14.04.2014
01.10.2014
17.03.2014
22.09.2014
11.08.2014
24.02.2014
01.12.2014
31.03.2014
08.09.2014
21.07.2014
10.02.2014
20.01.2014
24.03.2014
24.03.2014
11.08.2014
13.01.2014
08.04.2014
06.01.2014
28.01.2014
02.09.2014
26.05.2014
30.06.2014
03.02.2014
02.01.2014
20.10.2014
15.09.2014
09.06.2014
12.05.2014
20.10.2014
11.08.2014
11.08.2014
04.08.2014
06.01.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
07.03.2014
24.10.2014
24.01.2014
04.07.2014
30.05.2014
19.09.2014
19.09.2014
04.07.2014
26.09.2014
25.04.2014
21.08.2014
30.05.2014
07.02.2014
13.06.2014
29.01.2014
19.12.2014
21.03.2014
24.01.2014
31.03.2014
28.11.2014
17.10.2014
03.10.2014
18.04.2014
21.11.2014
28.11.2014
09.05.2014
24.10.2014
11.04.2014
03.10.2014
29.08.2014
07.03.2014
19.12.2014
25.04.2014
27.09.2014
04.08.2014
28.02.2014
07.02.2014
25.04.2014
25.04.2014
05.09.2014
24.01.2014
25.04.2014
10.01.2014
28.02.2014
19.09.2014
13.06.2014
05.08.2014
21.02.2014
17.01.2014
14.11.2014
10.10.2014
04.07.2014
11.07.2014
14.11.2014
10.10.2014
12.09.2014
29.08.2014
10.01.2014
Ležalna
doba v
dnevih
15
18
18
18
25
17
23
32
4
32
30
46
32
32
9
18
25
4
28
25
17
30
18
30
18
25
23
25
11
18
11
18
25
19
14
18
18
32
32
25
11
17
4
31
17
18
33
18
15
25
25
25
50
25
50
32
25
4
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
SKUPAJ
5.896
4.245
4.245
4.245
5.896
4.009
5.425
7.547
944
7.547
7.075
10.849
7.547
7.547
2.123
4.245
5.896
944
6.604
5.896
4.009
7.075
4.245
7.075
4.245
5.896
5.425
5.896
2.594
4.245
2.594
4.245
5.896
4.481
3.303
4.245
4.245
7.547
7.547
5.896
2.594
4.009
944
7.311
4.009
4.245
8.490
4.245
3.538
5.896
5.896
5.896
14.151
5.896
14.151
7.547
5.896
944
Plače
(II bruto)
4.355
3.136
3.136
3.136
4.355
2.961
4.007
5.574
697
5.574
5.226
8.013
5.574
5.574
1.568
3.136
4.355
697
4.878
4.355
2.961
5.226
3.136
5.226
3.136
4.355
4.007
4.355
1.916
3.136
1.916
3.136
4.355
3.310
2.439
3.136
3.136
5.574
5.574
4.355
1.916
2.961
697
5.400
2.961
3.136
6.271
3.136
2.613
4.355
4.355
4.355
10.452
4.355
10.452
5.574
4.355
697
Materialni
stroški
1.417
1.020
1.020
1.020
1.417
964
1.304
1.814
227
1.814
1.700
2.607
1.814
1.814
510
1.020
1.417
227
1.587
1.417
964
1.700
1.020
1.700
1.020
1.417
1.304
1.417
623
1.020
623
1.020
1.417
1.077
794
1.020
1.020
1.814
1.814
1.417
623
964
227
1.757
964
1.020
2.040
1.020
850
1.417
1.417
1.417
3.401
1.417
3.401
1.814
1.417
227
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
124
89
89
89
124
84
114
159
20
159
149
229
159
159
45
89
124
20
139
124
84
149
89
149
89
124
114
124
55
89
55
89
124
94
70
89
89
159
159
124
55
84
20
154
84
89
179
89
75
124
124
124
298
124
298
159
124
20
SKUPAJ
945
1.134
1.134
1.134
1.576
1.071
1.450
2.017
252
2.017
1.891
2.898
2.017
2.017
568
1.134
1.576
252
1.764
1.576
1.071
1.891
1.134
1.891
1.134
1.576
1.450
1.576
694
1.134
694
1.134
1.576
1.197
882
1.134
1.134
2.017
2.017
1.576
694
1.071
252
1.954
1.071
1.134
2.080
1.134
945
1.576
1.576
1.576
3.151
1.576
3.151
2.017
1.576
252
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
104
833
125
1.000
125
1.000
125
1.000
174
1.389
118
944
160
1.278
223
1.778
28
222
223
1.778
209
1.667
320
2.555
223
1.778
223
1.778
63
500
125
1.000
174
1.389
28
222
195
1.555
174
1.389
118
944
209
1.667
125
1.000
209
1.667
125
1.000
174
1.389
160
1.278
174
1.389
77
611
125
1.000
77
611
125
1.000
174
1.389
132
1.055
97
778
125
1.000
125
1.000
223
1.778
223
1.778
174
1.389
77
611
118
944
28
222
216
1.722
118
944
125
1.000
230
1.833
125
1.000
104
833
174
1.389
174
1.389
174
1.389
348
2.778
174
1.389
348
2.778
223
1.778
174
1.389
28
222
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
8
9
9
9
13
9
12
16
2
16
15
23
16
16
5
9
13
2
14
13
9
15
9
15
9
13
12
13
6
9
6
9
13
10
7
9
9
16
16
13
6
9
2
16
9
9
17
9
8
13
13
13
25
13
25
16
13
2
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-1.156
84
-2.795
60
-2.856
60
-2.795
60
-1.144
84
-3.031
57
-1.615
77
507
107
-6.096
13
495
107
35
100
3.809
154
446
106
507
107
-4.978
30
-2.795
60
-1.156
84
-6.157
13
-448
94
-1.144
84
-3.031
57
35
100
-2.807
60
35
100
-2.795
60
-1.144
84
-1.615
77
-1.156
84
-4.446
37
-2.795
60
-4.458
37
-2.795
60
-1.156
84
-2.559
64
-3.737
47
-2.856
60
-2.856
60
495
107
495
107
-1.144
84
-4.507
37
-3.043
57
-6.157
13
210
103
-3.031
57
-2.795
60
1.450
121
-2.856
60
-3.563
50
-1.144
84
-1.144
84
-1.144
84
7.111
201
-1.144
84
7.111
201
507
107
-1.144
84
-6.157
13
34 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
31092241
31118908
31131887
31146448
31160158
31273005
31308309
31396214
31544125
31597336
31860470
31860711
31868610
31884687
31936300
32062960
32111206
32136726
32144891
32212854
32229828
32427576
32480852
32505626
32542167
32577500
32706063
32787640
32854456
32889941
33004667
33020179
33057010
33254066
33343104
33420500
33543953
33561756
33598798
33605359
33713595
33723466
33734804
33780042
33797540
33824550
33869123
33872914
33897854
33957276
34220214
34222965
34330403
34388838
34412491
34753003
34755737
34767626
Datum
sprejema na
obravnavo
26.05.2014
20.01.2014
23.06.2014
27.01.2014
27.01.2014
24.02.2014
14.04.2014
24.03.2014
21.07.2014
17.11.2014
12.08.2014
06.01.2014
02.07.2014
15.09.2014
28.07.2014
03.06.2014
01.09.2014
10.03.2014
06.01.2014
22.09.2014
27.01.2014
05.05.2014
06.10.2014
14.07.2014
28.07.2014
01.09.2014
27.01.2014
25.08.2014
24.09.2014
13.10.2014
31.03.2014
03.02.2014
16.06.2014
17.03.2014
10.03.2014
15.09.2014
17.03.2014
20.10.2014
01.09.2014
10.02.2014
17.03.2014
03.03.2014
06.01.2014
05.05.2014
10.02.2014
04.11.2014
22.04.2014
04.08.2014
31.03.2014
06.01.2014
30.09.2014
02.06.2014
31.03.2014
06.01.2014
21.07.2014
06.01.2014
06.05.2014
02.09.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
04.07.2014
14.02.2014
18.07.2014
12.02.2014
14.02.2014
28.03.2014
18.04.2014
18.04.2014
14.08.2014
05.12.2014
04.09.2014
24.01.2014
01.08.2014
17.10.2014
29.08.2014
20.06.2014
12.09.2014
28.03.2014
24.01.2014
24.10.2014
21.02.2014
23.05.2014
24.10.2014
01.08.2014
29.08.2014
17.09.2014
31.01.2014
26.09.2014
07.10.2014
28.11.2014
25.04.2014
28.02.2014
28.07.2014
18.04.2014
25.04.2014
24.10.2014
03.04.2014
21.11.2014
18.09.2014
07.03.2014
04.04.2014
21.03.2014
17.01.2014
30.05.2014
28.02.2014
28.11.2014
25.04.2014
29.08.2014
25.04.2014
24.01.2014
24.10.2014
04.07.2014
30.05.2014
28.02.2014
05.09.2014
10.01.2014
27.06.2014
17.10.2014
Ležalna
doba v
dnevih
39
25
25
16
18
32
4
25
24
18
23
18
30
32
32
17
11
18
18
32
25
18
18
18
32
16
4
32
13
25
25
25
42
32
46
39
17
22
17
25
18
18
11
25
18
24
3
25
25
18
24
32
60
53
46
4
52
45
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
T
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
9.199
5.896
5.896
3.774
4.245
7.547
944
5.896
5.660
4.245
5.425
4.245
7.075
7.547
7.547
4.009
2.594
4.245
4.245
7.547
5.896
4.245
4.245
4.245
7.547
3.774
944
7.547
3.067
10.849
5.896
5.896
9.906
7.547
10.849
9.199
4.009
7.547
4.009
5.896
4.245
4.245
2.594
5.896
4.245
5.660
708
5.896
5.896
4.245
5.660
7.547
14.151
12.500
10.849
944
12.263
10.614
Plače
(II bruto)
6.794
4.355
4.355
2.787
3.136
5.574
697
4.355
4.181
3.136
4.007
3.136
5.226
5.574
5.574
2.961
1.916
3.136
3.136
5.574
4.355
3.136
3.136
3.136
5.574
2.787
697
5.574
2.265
8.013
4.355
4.355
7.316
5.574
8.013
6.794
2.961
5.574
2.961
4.355
3.136
3.136
1.916
4.355
3.136
4.181
523
4.355
4.355
3.136
4.181
5.574
10.452
9.233
8.013
697
9.058
7.839
Materialni
stroški
2.211
1.417
1.417
907
1.020
1.814
227
1.417
1.360
1.020
1.304
1.020
1.700
1.814
1.814
964
623
1.020
1.020
1.814
1.417
1.020
1.020
1.020
1.814
907
227
1.814
737
2.607
1.417
1.417
2.381
1.814
2.607
2.211
964
1.814
964
1.417
1.020
1.020
623
1.417
1.020
1.360
170
1.417
1.417
1.020
1.360
1.814
3.401
3.004
2.607
227
2.947
2.551
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
194
124
124
80
89
159
20
124
119
89
114
89
149
159
159
84
55
89
89
159
124
89
89
89
159
80
20
159
65
229
124
124
209
159
229
194
84
159
84
124
89
89
55
124
89
119
15
124
124
89
119
159
298
263
229
20
258
224
SKUPAJ
2.457
1.576
1.576
1.008
1.134
2.017
252
1.576
1.512
1.134
1.450
1.134
1.891
2.017
2.017
1.071
694
1.134
1.134
2.017
1.576
1.134
1.134
1.134
2.017
1.008
252
2.017
819
1.576
1.576
1.576
2.646
2.017
2.898
2.457
1.071
1.386
1.071
1.576
1.134
1.134
694
1.576
1.134
1.512
190
1.576
1.576
1.134
1.512
2.017
3.781
3.340
2.898
252
3.277
2.836
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
271
2.166
174
1.389
174
1.389
111
889
125
1.000
223
1.778
28
222
174
1.389
167
1.333
125
1.000
160
1.278
125
1.000
209
1.667
223
1.778
223
1.778
118
944
77
611
125
1.000
125
1.000
223
1.778
174
1.389
125
1.000
125
1.000
125
1.000
223
1.778
111
889
28
222
223
1.778
90
722
174
1.389
174
1.389
174
1.389
292
2.333
223
1.778
320
2.555
271
2.166
118
944
153
1.222
118
944
174
1.389
125
1.000
125
1.000
77
611
174
1.389
125
1.000
167
1.333
21
167
174
1.389
174
1.389
125
1.000
167
1.333
223
1.778
418
3.333
369
2.944
320
2.555
28
222
362
2.889
313
2.500
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
20
13
13
8
9
16
2
13
12
9
12
9
15
16
16
9
6
9
9
16
13
9
9
9
16
8
2
16
7
13
13
13
21
16
23
20
9
11
9
13
9
9
6
13
9
12
2
13
13
9
12
16
30
27
23
2
26
23
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
2.159
131
-1.205
83
-1.144
84
-3.327
53
-2.856
60
495
107
-6.108
13
-1.156
84
-1.380
80
-2.795
60
-1.615
77
-2.856
60
35
100
507
107
507
107
-3.031
57
-4.446
37
-2.807
60
-2.856
60
507
107
-1.205
83
-2.795
60
-2.795
60
-2.795
60
507
107
-3.266
54
-6.157
13
507
107
-3.973
44
3.809
154
-1.156
84
-1.205
83
2.866
141
495
107
3.797
154
2.159
131
-3.043
57
507
107
-3.031
57
-1.156
84
-2.807
60
-2.807
60
-4.507
37
-1.144
84
-2.856
60
-1.380
80
-6.344
10
-1.144
84
-1.156
84
-2.856
60
-1.380
80
507
107
7.111
201
5.399
176
3.809
154
-6.157
13
5.223
174
3.574
151
35 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
34767887
34827568
34882646
34963373
34968461
35004282
35011112
35165161
35339857
35370320
35385414
35417526
35427749
35540416
35760626
35802950
35821060
35824846
35852554
35858955
35874177
35893052
35899820
36008984
36018807
36040240
36069909
36277380
36277514
36627309
36692826
36779616
36788802
36790256
36892132
36892453
36892453
36903553
37004950
37062210
37125085
37126518
37231883
37300946
37354880
37357520
37358313
37364200
37391997
37470138
37501656
37553295
37556746
37651931
37666156
37687430
37876126
37876126
Datum
sprejema na
obravnavo
22.01.2014
13.10.2014
08.09.2014
14.04.2014
21.07.2014
09.06.2014
01.04.2014
13.01.2014
03.03.2014
07.04.2014
13.01.2014
22.09.2014
22.04.2014
03.03.2014
13.01.2014
28.07.2014
24.02.2014
27.01.2014
06.05.2014
27.01.2014
02.09.2014
29.09.2014
15.12.2014
12.05.2014
26.05.2014
31.07.2014
08.09.2014
22.04.2014
28.07.2014
19.05.2014
25.08.2014
13.10.2014
09.06.2014
14.04.2014
27.01.2014
02.06.2014
10.03.2014
05.01.2014
12.05.2014
13.01.2014
01.12.2014
24.02.2014
07.04.2014
06.01.2014
03.02.2014
19.05.2014
18.08.2014
17.03.2014
12.05.2014
05.05.2014
03.11.2014
10.11.2014
29.09.2014
10.02.2014
09.06.2014
17.03.2014
17.02.2014
23.06.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
10.02.2014
30.10.2014
17.10.2014
25.04.2014
14.08.2014
20.06.2014
25.04.2014
21.02.2014
28.03.2014
16.05.2014
07.02.2014
10.10.2014
22.05.2014
10.03.2014
07.02.2014
01.08.2014
25.04.2014
31.01.2014
30.05.2014
14.02.2014
24.10.2014
24.10.2014
23.12.2014
13.06.2014
20.06.2014
08.08.2014
26.09.2014
30.05.2014
14.11.2014
13.06.2014
05.09.2014
21.11.2014
04.07.2014
08.05.2014
28.03.2014
20.06.2014
11.04.2014
17.01.2014
27.06.2014
13.02.2014
19.12.2014
20.06.2014
09.05.2014
10.01.2014
14.03.2014
20.06.2014
19.09.2014
28.03.2014
06.06.2014
16.05.2014
21.11.2014
12.12.2014
17.10.2014
21.02.2014
27.06.2014
11.04.2014
28.02.2014
11.07.2014
Ležalna
doba v
dnevih
19
17
39
11
24
11
24
39
25
39
25
18
30
7
25
4
60
4
24
18
52
25
8
32
25
8
18
38
43
25
11
39
25
15
42
18
32
11
46
31
18
116
32
4
39
32
32
11
25
11
18
32
18
11
18
25
11
18
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
1
1
1
T
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
SKUPAJ
4.481
4.009
9.199
2.594
5.660
2.594
5.660
9.199
5.896
9.199
5.896
4.245
7.075
1.651
5.896
944
14.151
944
5.660
4.245
12.263
5.896
1.887
7.547
5.896
1.887
4.245
8.963
25.708
5.896
2.594
9.199
5.896
5.660
14.151
4.245
7.547
2.830
10.849
7.311
4.245
27.359
7.547
944
9.199
7.547
7.547
2.594
5.896
2.594
4.245
7.547
4.245
2.594
4.245
5.896
2.594
4.245
Plače
(II bruto)
3.310
2.961
6.794
1.916
4.181
1.916
4.181
6.794
4.355
6.794
4.355
3.136
5.226
1.219
4.355
697
10.452
697
4.181
3.136
9.058
4.355
1.394
5.574
4.355
1.394
3.136
6.620
18.988
4.355
1.916
6.794
4.355
4.181
10.452
3.136
5.574
2.090
8.013
5.400
3.136
20.207
5.574
697
6.794
5.574
5.574
1.916
4.355
1.916
3.136
5.574
3.136
1.916
3.136
4.355
1.916
3.136
Materialni
stroški
1.077
964
2.211
623
1.360
623
1.360
2.211
1.417
2.211
1.417
1.020
1.700
397
1.417
227
3.401
227
1.360
1.020
2.947
1.417
453
1.814
1.417
453
1.020
2.154
6.178
1.417
623
2.211
1.417
1.360
3.401
1.020
1.814
680
2.607
1.757
1.020
6.575
1.814
227
2.211
1.814
1.814
623
1.417
623
1.020
1.814
1.020
623
1.020
1.417
623
1.020
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
94
84
194
55
119
55
119
194
124
194
124
89
149
35
124
20
298
20
119
89
258
124
40
159
124
40
89
189
542
124
55
194
124
119
298
89
159
60
229
154
89
577
159
20
194
159
159
55
124
55
89
159
89
55
89
124
55
89
SKUPAJ
1.197
1.071
2.457
694
1.512
694
1.512
2.457
1.576
2.457
1.576
1.134
1.891
442
1.576
252
3.781
252
1.512
1.134
3.277
1.576
504
2.017
1.576
504
1.134
2.394
2.710
1.576
694
2.457
1.576
945
2.646
1.134
2.017
694
2.898
1.954
1.134
7.309
2.017
252
2.457
2.017
2.017
694
1.576
694
1.134
2.017
1.134
694
1.134
1.576
694
1.134
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
132
1.055
118
944
271
2.166
77
611
167
1.333
77
611
167
1.333
271
2.166
174
1.389
271
2.166
174
1.389
125
1.000
209
1.667
49
389
174
1.389
28
222
418
3.333
28
222
167
1.333
125
1.000
362
2.889
174
1.389
56
444
223
1.778
174
1.389
56
444
125
1.000
264
2.111
299
2.389
174
1.389
77
611
271
2.166
174
1.389
104
833
292
2.333
125
1.000
223
1.778
77
611
320
2.555
216
1.722
125
1.000
807
6.444
223
1.778
28
222
271
2.166
223
1.778
223
1.778
77
611
174
1.389
77
611
125
1.000
223
1.778
125
1.000
77
611
125
1.000
174
1.389
77
611
125
1.000
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
10
9
20
6
12
6
12
20
13
20
13
9
15
4
13
2
30
2
12
9
26
13
4
16
13
4
9
19
22
13
6
20
13
8
21
9
16
6
23
16
9
58
16
2
20
16
16
6
13
6
9
16
9
6
9
13
6
9
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-2.620
63
-3.031
57
2.159
131
-4.458
37
-1.380
80
-4.446
37
-1.392
80
2.098
130
-1.156
84
2.159
131
-1.205
83
-2.795
60
35
100
-5.401
23
-1.205
83
-6.096
13
7.099
201
-6.157
13
-1.380
80
-2.856
60
5.223
174
-1.144
84
-5.153
27
507
107
-1.144
84
-5.153
27
-2.795
60
1.923
127
18.668
365
-1.144
84
-4.446
37
2.159
131
-1.144
84
-1.380
80
7.099
201
-2.795
60
495
107
-4.271
40
3.809
154
210
103
-2.795
60
20.319
389
507
107
-6.157
13
2.147
130
507
107
507
107
-4.458
37
-1.144
84
-4.446
37
-2.795
60
507
107
-2.795
60
-4.507
37
-2.795
60
-1.156
84
-4.507
37
-2.795
60
36 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
37962844
38033689
38035889
38089925
38102602
38154698
38264293
38266399
38523310
38600397
38670019
38750027
38798208
38866100
39022117
39085494
39113940
39123413
39152877
39336438
39447150
39463043
39732145
39881061
39959032
40163010
40214363
40243110
40253238
40361213
40437609
40591308
40730829
40901313
40937471
40984372
41122339
41206244
41226523
41280989
41365764
41365764
41411234
41549265
41562134
41845601
41863512
41947598
41947598
42041920
42070452
42103451
42228337
42373420
42530072
42650331
42840022
42905737
Datum
sprejema na
obravnavo
29.09.2014
19.05.2014
27.10.2014
12.02.2014
07.07.2014
25.11.2013
14.07.2014
03.07.2014
10.03.2014
10.03.2014
02.09.2014
07.01.2014
16.12.2013
07.07.2014
13.01.2014
04.08.2014
10.11.2014
02.06.2014
24.11.2014
03.02.2014
22.04.2014
02.06.2014
06.10.2014
06.01.2014
03.11.2014
21.07.2014
14.07.2014
14.04.2014
04.08.2014
06.01.2014
19.05.2014
24.02.2014
11.12.2013
31.03.2014
08.09.2014
06.01.2014
09.06.2014
16.06.2014
13.01.2014
14.04.2014
03.03.2014
14.07.2014
07.07.2014
25.03.2014
07.07.2014
24.02.2014
13.01.2014
02.01.2014
10.03.2014
15.09.2014
14.05.2014
10.02.2014
15.07.2014
17.02.2014
09.06.2014
27.10.2014
10.03.2014
17.11.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
24.10.2014
20.06.2014
14.11.2014
04.04.2014
14.08.2014
10.01.2014
14.08.2014
11.07.2014
11.04.2014
18.04.2014
17.10.2014
31.01.2014
17.01.2014
21.08.2014
07.02.2014
28.11.2014
12.12.2014
11.07.2014
01.12.2014
28.02.2014
25.04.2014
20.06.2014
24.10.2014
10.01.2014
21.11.2014
26.09.2014
01.08.2014
09.05.2014
05.09.2014
07.02.2014
20.06.2014
30.05.2014
18.04.2014
25.04.2014
25.09.2014
28.02.2014
14.08.2014
08.08.2014
23.01.2014
18.04.2014
28.03.2014
18.07.2014
08.08.2014
04.07.2014
25.07.2014
27.03.2014
31.01.2014
06.03.2014
23.05.2014
14.11.2014
23.05.2014
21.03.2014
05.09.2014
28.03.2014
12.09.2014
14.11.2014
20.06.2014
19.12.2014
Ležalna
doba v
dnevih
25
32
18
51
13
46
31
8
32
39
45
24
32
45
25
116
32
39
7
25
3
18
18
4
18
67
18
15
32
32
32
95
128
25
17
22
59
53
10
4
25
4
21
101
18
31
18
63
64
7
9
39
52
39
95
18
90
32
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
T
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
T
1
9
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
T
1
1
2
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
5.896
7.547
4.245
12.028
8.963
10.849
7.311
1.887
7.547
9.199
10.614
5.660
7.547
10.614
5.896
27.359
7.547
9.199
1.651
5.896
708
4.245
4.245
944
4.245
15.802
4.245
5.896
7.547
7.547
7.547
22.406
30.189
5.896
4.009
12.500
15.566
12.500
2.359
944
5.896
944
7.547
23.821
4.245
7.311
4.245
14.859
17.453
14.151
2.123
9.199
12.263
9.199
22.406
4.245
24.056
7.547
Plače
(II bruto)
4.355
5.574
3.136
8.884
6.620
8.013
5.400
1.394
5.574
6.794
7.839
4.181
5.574
7.839
4.355
20.207
5.574
6.794
1.219
4.355
523
3.136
3.136
697
3.136
11.671
3.136
4.355
5.574
5.574
5.574
16.549
22.298
4.355
2.961
9.233
11.497
9.233
1.742
697
4.355
697
5.574
17.594
3.136
5.400
3.136
10.975
12.891
10.452
1.568
6.794
9.058
6.794
16.549
3.136
17.768
5.574
Materialni
stroški
1.417
1.814
1.020
2.891
2.154
2.607
1.757
453
1.814
2.211
2.551
1.360
1.814
2.551
1.417
6.575
1.814
2.211
397
1.417
170
1.020
1.020
227
1.020
3.798
1.020
1.417
1.814
1.814
1.814
5.385
7.255
1.417
964
3.004
3.741
3.004
567
227
1.417
227
1.814
5.725
1.020
1.757
1.020
3.571
4.194
3.401
510
2.211
2.947
2.211
5.385
1.020
5.781
1.814
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
124
159
89
253
189
229
154
40
159
194
224
119
159
224
124
577
159
194
35
124
15
89
89
20
89
333
89
124
159
159
159
472
636
124
84
263
328
263
50
20
124
20
159
502
89
154
89
313
368
298
45
194
258
194
472
89
507
159
SKUPAJ
1.576
2.017
1.134
3.214
819
2.898
1.954
504
2.017
2.457
2.836
1.512
2.017
2.836
1.576
7.309
2.017
2.457
442
1.576
190
1.134
1.134
252
1.134
4.222
1.134
945
2.017
2.017
2.017
5.986
8.065
1.576
1.071
1.386
3.718
3.340
631
252
1.576
252
1.324
6.365
1.134
1.954
1.134
3.970
4.032
442
568
2.457
3.277
2.457
5.986
1.134
5.671
2.017
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
174
1.389
223
1.778
125
1.000
355
2.833
90
722
320
2.555
216
1.722
56
444
223
1.778
271
2.166
313
2.500
167
1.333
223
1.778
313
2.500
174
1.389
807
6.444
223
1.778
271
2.166
49
389
174
1.389
21
167
125
1.000
125
1.000
28
222
125
1.000
466
3.722
125
1.000
104
833
223
1.778
223
1.778
223
1.778
661
5.277
891
7.110
174
1.389
118
944
153
1.222
411
3.277
369
2.944
70
556
28
222
174
1.389
28
222
146
1.167
703
5.611
125
1.000
216
1.722
125
1.000
438
3.500
445
3.555
49
389
63
500
271
2.166
362
2.889
271
2.166
661
5.277
125
1.000
626
5.000
223
1.778
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
13
16
9
26
7
23
16
4
16
20
23
12
16
23
13
58
16
20
4
13
2
9
9
2
9
34
9
8
16
16
16
48
64
13
9
11
30
27
5
2
13
2
11
51
9
16
9
32
32
4
5
20
26
20
48
9
45
16
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-1.144
84
507
107
-2.795
60
4.976
171
1.923
127
3.748
153
271
104
-5.153
27
495
107
2.147
130
3.574
151
-1.441
80
446
106
3.574
151
-1.205
83
20.319
389
507
107
2.159
131
-5.389
23
-1.205
83
-6.344
10
-2.795
60
-2.795
60
-6.157
13
-2.795
60
8.762
224
-2.795
60
-1.144
84
507
107
446
106
507
107
15.366
318
23.137
428
-1.156
84
-3.031
57
5.399
176
8.526
221
5.460
178
-4.742
33
-6.108
13
-1.156
84
-6.096
13
507
107
16.781
338
-2.795
60
259
104
-2.856
60
7.807
211
10.413
248
7.111
201
-4.917
30
2.147
130
5.223
174
2.147
130
15.366
318
-2.795
60
17.016
342
507
107
37 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
43597748
43788508
43879552
43905493
43944766
43998037
44011320
44034594
44141435
44142981
44231285
44553600
44850758
45251883
46102689
47012044
22629473
22655925
22766404
23072960
23199850
23265934
23393210
23591413
23603809
23675120
23685464
23776690
23930010
23947779
24062729
24230814
24280711
24295547
24305777
24315543
24332553
24352801
24363206
24436015
24624043
24707715
24733803
24795452
24797589
24833495
24844071
24945242
24981020
24999860
25037603
25047675
25080686
25137510
25206938
25206938
25246981
25253566
Datum
sprejema na
obravnavo
19.05.2014
17.03.2014
14.04.2014
19.12.2013
22.01.2014
13.10.2014
10.02.2014
04.08.2014
14.04.2014
17.11.2014
10.03.2014
23.06.2014
04.08.2014
17.02.2014
01.12.2014
25.08.2014
05.05.2014
22.09.2014
13.01.2014
18.04.2014
04.06.2014
26.03.2014
19.02.2014
13.10.2014
29.01.2014
13.10.2014
24.11.2014
06.01.2014
22.09.2014
25.03.2014
05.05.2014
17.03.2014
13.08.2014
25.08.2014
06.08.2014
20.10.2014
05.03.2014
24.03.2014
08.09.2014
05.02.2014
17.03.2014
17.03.2014
01.10.2014
14.04.2014
10.02.2014
10.11.2014
25.09.2014
26.05.2014
27.08.2014
06.08.2014
12.03.2014
23.06.2014
24.09.2014
21.07.2014
01.07.2014
02.01.2014
19.05.2014
05.05.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
08.06.2014
25.04.2014
16.05.2014
24.01.2014
10.02.2014
24.10.2014
16.05.2014
22.08.2014
09.05.2014
05.12.2014
11.04.2014
27.06.2014
27.08.2014
13.03.2014
19.12.2014
19.09.2014
13.06.2014
01.10.2014
24.01.2014
15.05.2014
13.06.2014
11.04.2014
07.03.2014
29.10.2014
12.02.2014
29.10.2014
03.12.2014
07.02.2014
03.10.2014
09.05.2014
21.05.2014
26.03.2014
26.09.2014
03.10.2014
12.09.2014
21.11.2014
24.04.2014
09.05.2014
26.09.2014
21.02.2014
28.03.2014
25.04.2014
17.10.2014
06.06.2014
26.02.2014
19.11.2014
10.10.2014
16.07.2014
12.09.2014
29.08.2014
28.03.2014
18.07.2014
08.10.2014
08.08.2014
14.08.2014
17.01.2014
30.05.2014
27.06.2014
Ležalna
doba v
dnevih
20
39
23
36
19
11
88
18
25
18
32
4
23
24
18
25
39
9
11
17
9
16
16
16
14
16
9
32
10
36
16
9
44
39
37
32
50
37
18
16
11
39
16
42
16
9
15
51
16
23
16
25
14
18
44
15
11
53
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1
9
1
9
1
1
1
9
1
9
1
2
1
9
1
1
1
9
1
1
1
2
1
1
9
1
1
1
9
1
9
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
4.717
9.199
7.547
8.490
4.481
2.594
22.406
4.245
5.896
4.245
7.547
944
5.425
5.660
4.245
5.896
6.322
1.459
1.783
4.377
1.459
2.593
2.593
2.593
2.268
2.593
1.459
5.186
1.783
7.295
2.593
1.459
7.132
6.322
5.997
5.186
8.106
7.457
2.918
2.593
1.783
6.322
2.593
8.591
2.593
1.459
2.431
8.267
2.593
3.728
2.593
4.053
2.268
2.918
7.132
2.431
1.783
8.591
Plače
(II bruto)
3.484
6.794
5.574
6.271
3.310
1.916
16.549
3.136
4.355
3.136
5.574
697
4.007
4.181
3.136
4.355
4.442
1.025
1.253
3.075
1.025
1.822
1.822
1.822
1.594
1.822
1.025
3.644
1.253
5.125
1.822
1.025
5.011
4.442
4.214
3.644
5.695
5.239
2.050
1.822
1.253
4.442
1.822
6.036
1.822
1.025
1.708
5.808
1.822
2.619
1.822
2.847
1.594
2.050
5.011
1.708
1.253
6.036
Materialni
stroški
1.134
2.211
1.814
2.040
1.077
623
5.385
1.020
1.417
1.020
1.814
227
1.304
1.360
1.020
1.417
1.731
400
488
1.199
400
710
710
710
621
710
400
1.420
488
1.998
710
400
1.953
1.731
1.642
1.420
2.220
2.042
799
710
488
1.731
710
2.353
710
400
666
2.264
710
1.021
710
1.110
621
799
1.953
666
488
2.353
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
99
194
159
179
94
55
472
89
124
89
159
20
114
119
89
124
149
34
42
103
34
61
61
61
53
61
34
122
42
172
61
34
168
149
141
122
191
176
69
61
42
149
61
202
61
34
57
195
61
88
61
96
53
69
168
57
42
202
SKUPAJ
1.260
2.457
1.450
2.269
1.197
694
5.544
1.134
1.576
1.134
2.017
252
1.450
1.512
1.134
1.576
2.457
568
694
1.071
568
1.008
1.008
1.008
882
1.008
568
2.017
631
2.269
1.008
568
2.772
2.457
2.332
2.017
3.151
2.332
1.134
1.008
694
2.457
1.008
2.646
1.008
568
945
3.214
1.008
1.450
1.008
1.576
882
1.134
2.772
945
694
3.340
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
139
1.111
271
2.166
160
1.278
251
2.000
132
1.055
77
611
612
4.888
125
1.000
174
1.389
125
1.000
223
1.778
28
222
160
1.278
167
1.333
125
1.000
174
1.389
271
2.166
63
500
77
611
118
944
63
500
111
889
111
889
111
889
97
778
111
889
63
500
223
1.778
70
556
251
2.000
111
889
63
500
306
2.444
271
2.166
258
2.055
223
1.778
348
2.778
258
2.055
125
1.000
111
889
77
611
271
2.166
111
889
292
2.333
111
889
63
500
104
833
355
2.833
111
889
160
1.278
111
889
174
1.389
97
778
125
1.000
306
2.444
104
833
77
611
369
2.944
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
10
20
12
18
10
6
44
9
13
9
16
2
12
12
9
13
20
5
6
9
5
8
8
8
7
8
5
16
5
18
8
5
22
20
19
16
25
19
9
8
6
20
8
21
8
5
8
26
8
12
8
13
7
9
22
8
6
27
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-2.323
67
2.147
130
507
107
1.389
120
-2.620
63
-4.446
37
15.366
318
-2.795
60
-1.144
84
-2.795
60
495
107
-6.096
13
-1.615
77
-1.392
80
-2.795
60
-1.144
84
-718
90
-5.581
21
-5.318
25
-2.663
62
-5.581
21
-4.459
37
-4.459
37
-4.447
37
-4.833
32
-4.447
37
-5.581
21
-1.915
73
-5.257
25
255
104
-4.447
37
-5.593
21
92
101
-718
90
-1.043
85
-1.854
74
1.054
115
417
106
-4.122
41
-4.508
37
-5.269
25
-730
90
-4.447
37
1.551
122
-4.508
37
-5.581
21
-4.609
35
1.227
117
-4.447
37
-3.312
53
-4.459
37
-2.987
58
-4.772
32
-4.122
41
92
101
-4.670
34
-5.257
25
1.551
122
38 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
25275036
25329704
25412755
25417201
25448618
25451175
25457943
25459884
25526045
25529865
25543621
25569215
25569888
25573330
25651348
25702582
25722523
25771197
25812035
25825697
25832206
25881645
25992110
26041073
26072749
26086838
26095981
26194875
26220800
26224253
26244623
26263588
26269654
26278945
26293602
26383159
26509064
26513907
26535226
26555692
26596523
26614930
26630089
26642150
26670448
26672682
26680063
26696855
26697742
26726858
26738383
26770783
26800695
26825374
26896923
26925860
26944104
26952937
Datum
sprejema na
obravnavo
16.06.2014
15.09.2014
24.09.2014
31.03.2014
06.01.2014
13.01.2014
10.11.2014
17.02.2014
13.10.2014
14.05.2014
05.03.2014
03.11.2014
20.08.2014
13.10.2014
16.07.2014
08.09.2014
20.10.2014
26.02.2014
01.12.2014
31.03.2014
19.08.2014
15.09.2014
08.05.2014
03.11.2014
05.06.2014
03.03.2014
05.03.2014
10.11.2014
05.02.2014
27.08.2014
14.04.2014
20.10.2014
18.08.2014
19.03.2014
25.02.2014
01.10.2014
03.09.2014
06.01.2014
06.01.2014
26.02.2014
06.01.2014
03.12.2014
21.05.2014
07.04.2014
12.02.2014
08.12.2014
30.06.2014
20.08.2014
27.08.2014
04.08.2014
06.01.2014
19.02.2014
18.08.2014
13.10.2014
02.01.2014
12.02.2014
14.04.2014
05.05.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
25.07.2014
19.09.2014
07.11.2014
27.06.2014
16.01.2014
24.01.2014
28.11.2014
28.03.2014
28.11.2014
20.06.2014
11.04.2014
12.12.2014
29.08.2014
28.11.2014
05.09.2014
24.09.2014
07.11.2014
11.04.2014
19.12.2014
18.04.2014
28.08.2014
03.10.2014
27.06.2014
05.12.2014
09.07.2014
14.03.2014
11.04.2014
28.11.2014
28.03.2014
10.10.2014
14.08.2014
12.12.2014
29.08.2014
14.05.2014
14.03.2014
14.11.2014
10.10.2014
07.02.2014
10.01.2014
10.04.2014
31.01.2014
12.12.2014
02.07.2014
06.06.2014
28.03.2014
24.12.2014
20.08.2014
26.09.2014
12.09.2014
14.08.2014
14.02.2014
11.04.2014
03.10.2014
24.10.2014
14.02.2014
28.02.2014
09.05.2014
23.05.2014
Ležalna
doba v
dnevih
39
4
44
48
10
11
18
39
46
37
37
39
9
46
51
16
18
44
18
18
9
18
50
32
34
11
37
18
51
44
81
53
11
47
17
44
37
32
4
43
25
9
42
44
44
16
51
37
16
10
39
51
46
11
43
13
14
18
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
9
9
1
1
9
1
1
1
1
9
1
9
1
1
1
1
9
1
9
9
1
9
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
6.322
649
7.132
14.264
1.621
1.783
2.918
6.322
7.457
5.997
5.997
6.322
1.459
7.457
8.267
2.593
2.918
7.132
2.918
2.918
1.459
2.918
8.106
5.186
5.511
1.783
5.997
2.918
8.267
7.132
19.777
8.591
1.783
9.078
2.756
7.132
5.997
5.186
649
6.970
4.053
1.459
6.807
9.725
7.132
2.593
8.267
5.997
2.593
1.621
6.322
8.267
7.457
1.783
6.970
2.593
4.053
2.918
Plače
(II bruto)
4.442
456
5.011
10.022
1.139
1.253
2.050
4.442
5.239
4.214
4.214
4.442
1.025
5.239
5.808
1.822
2.050
5.011
2.050
2.050
1.025
2.050
5.695
3.644
3.872
1.253
4.214
2.050
5.808
5.011
13.895
6.036
1.253
6.378
1.936
5.011
4.214
3.644
456
4.897
2.847
1.025
4.783
6.833
5.011
1.822
5.808
4.214
1.822
1.139
4.442
5.808
5.239
1.253
4.897
1.822
2.847
2.050
Materialni
stroški
1.731
178
1.953
3.906
444
488
799
1.731
2.042
1.642
1.642
1.731
400
2.042
2.264
710
799
1.953
799
799
400
799
2.220
1.420
1.509
488
1.642
799
2.264
1.953
5.416
2.353
488
2.486
755
1.953
1.642
1.420
178
1.909
1.110
400
1.864
2.663
1.953
710
2.264
1.642
710
444
1.731
2.264
2.042
488
1.909
710
1.110
799
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
149
15
168
336
38
42
69
149
176
141
141
149
34
176
195
61
69
168
69
69
34
69
191
122
130
42
141
69
195
168
466
202
42
214
65
168
141
122
15
164
96
34
160
229
168
61
195
141
61
38
149
195
176
42
164
61
96
69
SKUPAJ
2.457
252
2.772
3.024
631
694
1.134
2.457
2.898
2.332
2.332
2.457
568
2.898
3.214
1.008
1.134
2.772
1.134
1.134
568
1.134
3.151
2.017
2.143
694
2.332
1.134
3.214
2.772
5.105
3.340
694
2.962
1.071
2.772
2.332
2.017
252
2.710
1.576
568
2.646
2.772
2.772
1.008
3.214
2.332
1.008
631
2.457
3.214
2.898
694
2.710
819
882
1.134
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
271
2.166
28
222
306
2.444
334
2.666
70
556
77
611
125
1.000
271
2.166
320
2.555
258
2.055
258
2.055
271
2.166
63
500
320
2.555
355
2.833
111
889
125
1.000
306
2.444
125
1.000
125
1.000
63
500
125
1.000
348
2.778
223
1.778
237
1.889
77
611
258
2.055
125
1.000
355
2.833
306
2.444
564
4.500
369
2.944
77
611
327
2.611
118
944
306
2.444
258
2.055
223
1.778
28
222
299
2.389
174
1.389
63
500
292
2.333
306
2.444
306
2.444
111
889
355
2.833
258
2.055
111
889
70
556
271
2.166
355
2.833
320
2.555
77
611
299
2.389
90
722
97
778
125
1.000
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
20
2
22
24
5
6
9
20
23
19
19
20
5
23
26
8
9
22
9
9
5
9
25
16
17
6
19
9
26
22
41
27
6
24
9
22
19
16
2
22
13
5
21
22
22
8
26
19
8
5
20
26
23
6
22
7
7
9
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-718
90
-6.391
9
92
101
7.224
203
-5.480
23
-5.318
25
-4.122
41
-730
90
417
106
-1.043
85
-1.055
85
-718
90
-5.581
21
417
106
1.227
117
-4.447
37
-4.122
41
80
101
-4.122
41
-4.134
41
-5.581
21
-4.122
41
1.066
115
-1.854
74
-1.529
78
-5.269
25
-1.055
85
-4.122
41
1.215
117
92
101
12.737
281
1.551
122
-5.257
25
2.038
129
-4.296
39
92
101
-1.043
85
-1.915
73
-6.452
9
-82
99
-3.048
57
-5.581
21
-233
97
2.685
138
80
101
-4.447
37
1.227
117
-1.043
85
-4.447
37
-5.419
23
-779
89
1.215
117
417
106
-5.257
25
-131
98
-4.508
37
-2.987
58
-4.122
41
39 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
26981134
26998753
26999867
27013394
27021858
27044095
27045670
27057434
27057647
27139950
27165640
27303477
27303477
27337740
27456225
27473448
27501090
27515556
27586525
27586755
27664927
27672447
27776401
27777671
27808879
27934259
27952970
27983852
28016860
28033836
28094229
28103879
28174760
28194914
28202103
28230069
28271090
28289363
28296804
28305246
28373756
28412638
28429308
28501312
28578120
28586494
28634545
28655543
28677257
28697982
28720589
28843429
28874744
28906199
28931830
29097072
29134473
29138140
Datum
sprejema na
obravnavo
01.09.2014
19.02.2014
22.05.2014
21.07.2014
04.06.2014
11.08.2014
16.06.2014
07.05.2014
15.01.2014
01.10.2014
28.05.2014
22.01.2014
30.06.2014
01.12.2014
12.11.2014
16.06.2014
22.09.2014
07.07.2014
19.05.2014
22.01.2014
05.02.2014
05.06.2014
03.09.2014
23.06.2014
30.06.2014
11.08.2014
17.02.2014
02.01.2014
13.10.2014
19.03.2014
05.03.2014
15.01.2014
11.06.2014
21.05.2014
03.11.2014
18.08.2014
06.01.2014
02.01.2014
26.05.2014
13.08.2014
26.02.2014
08.12.2014
30.07.2014
16.06.2014
14.05.2014
15.10.2014
10.02.2014
13.10.2014
20.05.2014
13.10.2014
12.03.2014
07.07.2014
01.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
05.03.2014
27.01.2014
14.04.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
19.09.2014
18.04.2014
20.06.2014
22.08.2014
25.07.2014
27.08.2014
30.07.2014
12.06.2014
14.02.2014
05.12.2014
24.06.2014
07.02.2014
09.07.2014
12.12.2014
12.12.2014
08.08.2014
17.10.2014
08.08.2014
18.06.2014
31.01.2014
12.03.2014
30.07.2014
12.09.2014
31.07.2014
08.08.2014
22.08.2014
26.03.2014
31.01.2014
28.11.2014
16.05.2014
06.06.2014
14.02.2014
23.07.2014
30.05.2014
28.11.2014
19.09.2014
19.02.2014
22.01.2014
27.06.2014
21.08.2014
05.03.2014
19.12.2014
03.09.2014
25.07.2014
11.06.2014
05.11.2014
28.02.2014
30.10.2014
20.06.2014
20.11.2014
16.04.2014
13.08.2014
17.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
11.04.2014
14.03.2014
09.05.2014
Ležalna
doba v
dnevih
18
58
29
32
51
16
44
36
30
65
27
16
9
11
30
53
25
32
30
9
35
55
9
38
39
11
37
29
46
49
60
30
42
9
25
32
44
20
32
8
7
11
35
39
28
21
18
17
31
38
35
37
16
29
29
37
46
15
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
9
1
9
1
1
1
9
1
T
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
SKUPAJ
2.918
9.403
4.701
5.186
8.267
2.593
7.132
5.836
4.864
10.536
4.377
2.593
1.459
1.783
4.864
8.591
4.053
5.186
4.864
1.459
5.674
8.915
1.459
6.160
6.322
1.783
5.997
4.701
7.457
9.403
15.075
4.864
6.807
1.459
4.053
5.186
7.132
3.242
5.186
1.297
1.135
1.783
5.674
6.322
4.539
3.404
2.918
2.756
5.025
6.160
5.674
5.997
2.593
4.701
4.701
5.997
7.457
4.053
Plače
(II bruto)
2.050
6.606
3.303
3.644
5.808
1.822
5.011
4.100
3.417
7.403
3.075
1.822
1.025
1.253
3.417
6.036
2.847
3.644
3.417
1.025
3.986
6.264
1.025
4.328
4.442
1.253
4.214
3.303
5.239
6.606
10.592
3.417
4.783
1.025
2.847
3.644
5.011
2.278
3.644
911
797
1.253
3.986
4.442
3.189
2.392
2.050
1.936
3.531
4.328
3.986
4.214
1.822
3.303
3.303
4.214
5.239
2.847
Materialni
stroški
799
2.575
1.287
1.420
2.264
710
1.953
1.598
1.332
2.885
1.199
710
400
488
1.332
2.353
1.110
1.420
1.332
400
1.554
2.441
400
1.687
1.731
488
1.642
1.287
2.042
2.575
4.128
1.332
1.864
400
1.110
1.420
1.953
888
1.420
355
311
488
1.554
1.731
1.243
932
799
755
1.376
1.687
1.554
1.642
710
1.287
1.287
1.642
2.042
1.110
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
69
222
111
122
195
61
168
138
115
248
103
61
34
42
115
202
96
122
115
34
134
210
34
145
149
42
141
111
176
222
355
115
160
34
96
122
168
76
122
31
27
42
134
149
107
80
69
65
118
145
134
141
61
111
111
141
176
96
SKUPAJ
1.134
3.655
1.828
2.017
3.214
1.008
2.772
2.269
1.891
4.096
1.702
1.008
568
694
1.891
3.340
1.576
2.017
1.891
568
2.206
3.466
568
2.394
2.457
694
2.332
1.828
2.898
3.088
3.781
1.891
2.646
568
1.576
2.017
2.772
1.260
2.017
504
442
694
2.206
2.457
1.764
1.324
1.134
1.071
1.954
2.394
2.206
2.332
1.008
1.828
1.828
2.332
2.898
945
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
125
1.000
404
3.222
202
1.611
223
1.778
355
2.833
111
889
306
2.444
251
2.000
209
1.667
452
3.611
188
1.500
111
889
63
500
77
611
209
1.667
369
2.944
174
1.389
223
1.778
209
1.667
63
500
244
1.944
383
3.055
63
500
264
2.111
271
2.166
77
611
258
2.055
202
1.611
320
2.555
341
2.722
418
3.333
209
1.667
292
2.333
63
500
174
1.389
223
1.778
306
2.444
139
1.111
223
1.778
56
444
49
389
77
611
244
1.944
271
2.166
195
1.555
146
1.167
125
1.000
118
944
216
1.722
264
2.111
244
1.944
258
2.055
111
889
202
1.611
202
1.611
258
2.055
320
2.555
104
833
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
9
29
15
16
26
8
22
18
15
33
14
8
5
6
15
27
13
16
15
5
18
28
5
19
20
6
19
15
23
25
30
15
21
5
13
16
22
10
16
4
4
6
18
20
14
11
9
9
16
19
18
19
8
15
15
19
23
8
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-4.122
41
2.351
133
-2.339
67
-1.854
74
1.227
117
-4.447
37
92
101
-1.204
83
-2.237
68
3.496
150
-2.663
62
-4.508
37
-5.581
21
-5.257
25
-2.176
69
1.551
122
-2.987
58
-1.854
74
-2.176
69
-5.642
21
-1.378
80
1.875
127
-5.581
21
-880
88
-718
90
-5.257
25
-1.055
85
-2.400
66
417
106
2.363
134
8.035
214
-2.237
68
-233
97
-5.581
21
-2.987
58
-1.854
74
31
100
-3.859
46
-1.854
74
-5.743
18
-5.917
16
-5.257
25
-1.366
81
-718
90
-2.501
64
-3.636
48
-4.183
41
-4.284
39
-2.015
71
-880
88
-1.378
80
-1.043
85
-4.508
37
-2.400
66
-2.400
66
-1.055
85
405
106
-2.987
58
40 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
29273069
29293899
29295824
29354757
29376167
29434400
29442558
29453395
29465375
29492731
29582408
29599555
29662450
29665687
29687922
29730660
29744408
29822830
29902957
29974599
29979059
29985434
30060379
30131889
30233950
30239862
30252836
30310030
30357190
30403163
30524399
30537647
30570095
30581970
30725263
30832686
30850228
30859076
30978954
31026755
31055529
31058968
31342727
31347496
31374528
31402411
31412330
31504468
31620530
31750294
31802700
31809380
31938471
31941040
32060449
32122117
32128566
32208526
Datum
sprejema na
obravnavo
17.11.2014
12.03.2014
25.08.2014
21.07.2014
10.04.2014
17.11.2014
22.09.2014
24.09.2014
19.06.2014
06.01.2014
03.09.2014
03.09.2014
12.06.2014
15.01.2014
06.08.2014
31.03.2014
12.03.2014
06.01.2014
10.07.2014
27.01.2014
13.10.2014
14.04.2014
06.01.2014
06.01.2014
26.05.2014
03.11.2014
14.05.2014
17.02.2014
22.01.2014
30.07.2014
06.01.2014
16.06.2014
06.01.2014
03.09.2014
03.11.2014
05.06.2014
28.07.2014
02.01.2014
26.03.2014
12.11.2014
05.05.2014
22.09.2014
19.03.2014
20.08.2014
20.01.2014
04.08.2014
31.03.2014
05.02.2014
17.11.2014
06.01.2014
22.01.2014
01.10.2014
15.01.2014
16.07.2014
27.01.2014
01.09.2014
01.10.2014
16.07.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
23.12.2014
17.07.2014
19.09.2014
21.11.2014
25.04.2014
05.12.2014
17.10.2014
14.11.2014
25.07.2014
25.04.2014
17.10.2014
08.10.2014
14.08.2014
14.02.2014
26.09.2014
09.05.2014
16.05.2014
17.01.2014
26.09.2014
14.02.2014
28.11.2014
13.06.2014
24.01.2014
14.02.2014
18.07.2014
01.12.2014
09.07.2014
07.03.2014
14.02.2014
29.08.2014
24.01.2014
13.08.2014
22.01.2014
10.10.2014
26.11.2014
18.07.2014
14.08.2014
22.01.2014
25.04.2014
05.12.2014
19.05.2014
03.10.2014
25.04.2014
30.09.2014
26.02.2014
18.09.2014
16.05.2014
05.03.2014
23.12.2014
31.01.2014
07.03.2014
12.11.2014
21.03.2014
29.08.2014
03.02.2014
17.10.2014
07.11.2014
22.08.2014
Ležalna
doba v
dnevih
36
47
25
41
15
18
25
51
36
40
44
35
63
30
51
29
56
11
64
18
46
51
18
39
53
28
56
18
23
30
18
58
16
37
23
43
17
20
30
23
14
11
37
41
37
45
37
28
36
25
44
42
65
44
7
46
37
37
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
9
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
SKUPAJ
5.836
20.587
4.053
19.938
2.431
2.918
4.053
8.267
5.836
17.669
7.132
5.674
10.213
4.864
8.267
6.322
10.536
1.783
12.643
2.918
7.457
9.725
2.918
6.322
8.591
4.539
9.078
2.918
3.728
4.864
2.918
9.403
2.593
5.997
3.728
6.970
2.756
3.242
4.864
3.728
2.268
1.783
5.997
6.646
5.997
7.295
7.457
4.539
5.836
4.053
7.132
6.807
10.536
7.132
1.135
7.457
5.997
5.997
Plače
(II bruto)
4.100
14.464
2.847
14.008
1.708
2.050
2.847
5.808
4.100
12.414
5.011
3.986
7.175
3.417
5.808
4.442
7.403
1.253
8.883
2.050
5.239
6.833
2.050
4.442
6.036
3.189
6.378
2.050
2.619
3.417
2.050
6.606
1.822
4.214
2.619
4.897
1.936
2.278
3.417
2.619
1.594
1.253
4.214
4.669
4.214
5.125
5.239
3.189
4.100
2.847
5.011
4.783
7.403
5.011
797
5.239
4.214
4.214
Materialni
stroški
1.598
5.638
1.110
5.460
666
799
1.110
2.264
1.598
4.839
1.953
1.554
2.797
1.332
2.264
1.731
2.885
488
3.462
799
2.042
2.663
799
1.731
2.353
1.243
2.486
799
1.021
1.332
799
2.575
710
1.642
1.021
1.909
755
888
1.332
1.021
621
488
1.642
1.820
1.642
1.998
2.042
1.243
1.598
1.110
1.953
1.864
2.885
1.953
311
2.042
1.642
1.642
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
138
485
96
470
57
69
96
195
138
416
168
134
241
115
195
149
248
42
298
69
176
229
69
149
202
107
214
69
88
115
69
222
61
141
88
164
65
76
115
88
53
42
141
157
141
172
176
107
138
96
168
160
248
168
27
176
141
141
SKUPAJ
2.269
2.962
1.576
2.584
945
1.134
1.576
3.214
2.269
2.520
2.772
2.206
3.970
1.891
3.214
1.828
3.529
694
4.032
1.134
2.898
3.214
1.134
2.457
3.340
1.764
3.529
1.134
1.450
1.891
1.134
3.655
1.008
2.332
1.450
2.710
1.071
1.260
1.891
1.450
882
694
2.332
2.584
2.332
2.836
2.332
1.764
2.269
1.576
2.772
2.646
4.096
2.772
442
2.898
2.332
2.332
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
251
2.000
327
2.611
174
1.389
285
2.278
104
833
125
1.000
174
1.389
355
2.833
251
2.000
278
2.222
306
2.444
244
1.944
438
3.500
209
1.667
355
2.833
202
1.611
390
3.111
77
611
445
3.555
125
1.000
320
2.555
355
2.833
125
1.000
271
2.166
369
2.944
195
1.555
390
3.111
125
1.000
160
1.278
209
1.667
125
1.000
404
3.222
111
889
258
2.055
160
1.278
299
2.389
118
944
139
1.111
209
1.667
160
1.278
97
778
77
611
258
2.055
285
2.278
258
2.055
313
2.500
258
2.055
195
1.555
251
2.000
174
1.389
306
2.444
292
2.333
452
3.611
306
2.444
49
389
320
2.555
258
2.055
258
2.055
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
18
24
13
21
8
9
13
26
18
20
22
18
32
15
26
15
28
6
32
9
23
26
9
20
27
14
28
9
12
15
9
29
8
19
12
22
9
10
15
12
7
6
19
21
19
23
19
14
18
13
22
21
33
22
4
23
19
19
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-1.204
83
13.547
292
-2.987
58
12.898
283
-4.621
34
-4.122
41
-2.987
58
1.227
117
-1.204
83
10.617
251
92
101
-1.366
81
3.173
145
-2.237
68
1.227
117
-718
90
3.496
150
-5.318
25
5.603
180
-4.183
41
417
106
2.685
138
-4.183
41
-779
89
1.551
122
-2.501
64
2.038
129
-4.134
41
-3.373
52
-2.176
69
-4.183
41
2.363
134
-4.508
37
-1.043
85
-3.312
53
-70
99
-4.284
39
-3.859
46
-2.188
69
-3.312
53
-4.772
32
-5.257
25
-1.055
85
-394
94
-1.104
84
255
104
417
106
-2.513
64
-1.204
83
-3.048
57
80
101
-233
97
3.484
149
92
101
-5.966
16
417
106
-1.043
85
-1.043
85
41 od 42
EVIDENCA TERCIARNE OBRAVNAVE PO ZAVAROVANI OSEBI
URI-Soča
IZVAJALEC:
STROŠKI po kalkulativnih elementih
ZZZS številka
32222389
32242410
32280889
32502218
32576860
32617969
32702686
32781707
32794761
32841544
32860157
32939319
32963528
33311610
33409112
33794682
33895364
33998493
34097854
34150918
34410166
34798176
35049129
35550412
35563233
35862061
36269570
36942948
37072862
37119427
37266130
38158243
38442584
38568113
38655547
40927080
42652410
42762688
43333500
44621291
47527351
54502057
Datum
sprejema na
obravnavo
11.06.2014
22.09.2014
12.03.2014
05.03.2014
27.01.2014
13.01.2014
09.04.2014
17.02.2014
05.05.2014
09.04.2014
14.04.2014
10.07.2014
29.01.2014
04.08.2014
07.05.2014
26.05.2014
16.07.2014
20.08.2014
06.10.2014
20.01.2014
17.02.2014
30.06.2014
22.01.2014
15.01.2014
14.04.2014
17.03.2014
16.06.2014
15.04.2014
25.08.2014
15.01.2014
06.01.2014
14.05.2014
25.08.2014
22.09.2014
01.04.2014
06.10.2014
01.10.2014
17.03.2014
12.05.2014
07.05.2014
09.01.2014
17.02.2014
Terciar II - evid. po zav. oseb
Datum
odpusta iz
obravnave
23.07.2014
29.10.2014
16.05.2014
11.04.2014
05.03.2014
14.02.2014
14.05.2014
07.03.2014
23.05.2014
21.05.2014
11.06.2014
21.11.2014
12.03.2014
19.09.2014
13.06.2014
09.07.2014
27.08.2014
24.10.2014
06.11.2014
14.03.2014
20.03.2014
25.07.2014
21.02.2014
31.01.2014
25.04.2014
11.04.2014
30.07.2014
24.04.2014
12.09.2014
19.02.2014
22.01.2014
16.07.2014
10.10.2014
14.11.2014
09.04.2014
07.11.2014
28.11.2014
24.04.2014
23.05.2014
30.05.2014
21.02.2014
14.03.2014
Ležalna
doba v
dnevih
42
37
55
37
37
32
25
18
18
31
41
36
42
46
37
44
42
65
31
53
31
25
30
16
11
25
44
9
18
35
16
63
46
53
8
32
58
38
11
23
43
25
Napotitev
zavarovane
osebe ob
zaključku
obravnave
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obračunska
šifra obravnave
(npr. 202 110
F14A)
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
104 305 E0051
Obračunska
vrednost
(OZZ+PZZ)
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.101,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.052,00
7.052,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.101,00
7.101,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.052,00
7.040,00
7.040,00
7.101,00
7.052,00
SKUPAJ
6.807
5.997
10.536
5.997
5.997
5.186
5.674
2.918
2.918
6.807
9.403
21.721
6.807
7.457
5.997
7.132
6.807
10.536
5.025
8.591
5.025
4.053
4.864
2.593
1.783
4.053
7.132
1.459
2.918
5.674
2.593
10.213
7.457
8.591
1.297
5.186
9.403
6.160
1.783
3.728
6.970
4.053
Plače
(II bruto)
4.783
4.214
7.403
4.214
4.214
3.644
3.986
2.050
2.050
4.783
6.606
15.261
4.783
5.239
4.214
5.011
4.783
7.403
3.531
6.036
3.531
2.847
3.417
1.822
1.253
2.847
5.011
1.025
2.050
3.986
1.822
7.175
5.239
6.036
911
3.644
6.606
4.328
1.253
2.619
4.897
2.847
Materialni
stroški
1.864
1.642
2.885
1.642
1.642
1.420
1.554
799
799
1.864
2.575
5.948
1.864
2.042
1.642
1.953
1.864
2.885
1.376
2.353
1.376
1.110
1.332
710
488
1.110
1.953
400
799
1.554
710
2.797
2.042
2.353
355
1.420
2.575
1.687
488
1.021
1.909
1.110
STROŠKI na nivoju podprogramov
Amortizacija
160
141
248
141
141
122
134
69
69
160
222
512
160
176
141
168
160
248
118
202
118
96
115
61
42
96
168
34
69
134
61
241
176
202
31
122
222
145
42
88
164
96
SKUPAJ
2.646
2.332
3.466
2.332
2.332
2.017
1.576
1.134
1.134
1.954
2.584
2.269
2.646
2.898
2.332
2.772
2.646
4.096
1.954
3.340
1.954
1.576
1.891
1.008
694
1.576
2.772
568
1.134
2.206
1.008
3.970
2.898
3.340
504
2.017
3.655
2.394
694
1.450
2.710
1.576
Subspec.
laboratorij Subspec. tim
292
2.333
258
2.055
383
3.055
258
2.055
258
2.055
223
1.778
174
1.389
125
1.000
125
1.000
216
1.722
285
2.278
251
2.000
292
2.333
320
2.555
258
2.055
306
2.444
292
2.333
452
3.611
216
1.722
369
2.944
216
1.722
174
1.389
209
1.667
111
889
77
611
174
1.389
306
2.444
63
500
125
1.000
244
1.944
111
889
438
3.500
320
2.555
369
2.944
56
444
223
1.778
404
3.222
264
2.111
77
611
160
1.278
299
2.389
174
1.389
RAZLIKA
Interdiscip.
konzilij
21
19
28
19
19
16
13
9
9
16
21
18
21
23
19
22
21
33
16
27
16
13
15
8
6
13
22
5
9
18
8
32
23
27
4
16
29
19
6
12
22
13
INDEKS vseh
= Celotni stroški stroškov
obravnave
glede na
- obračunska obračunsko
vrednost vrednost
-233
97
-1.043
85
3.496
150
-1.055
85
-1.055
85
-1.915
73
-1.366
81
-4.134
41
-4.122
41
-233
97
2.363
134
14.681
309
-245
97
417
106
-1.043
85
92
101
-233
97
3.496
150
-2.015
71
1.539
122
-2.027
71
-2.987
58
-2.237
68
-4.508
37
-5.269
25
-2.999
57
92
101
-5.593
21
-4.122
41
-1.427
80
-4.508
37
3.173
145
417
106
1.551
122
-5.755
18
-1.854
74
2.363
134
-892
87
-5.257
25
-3.312
53
-131
98
-2.999
57
42 od 42