Poslovni načrt 2015 - Zdravstveni dom Ljutomer

Comments

Transcription

Poslovni načrt 2015 - Zdravstveni dom Ljutomer
1
KAZALO
I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 .......................................................................3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 .........................................................4
1.
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU................................................................................................4
2.
ZAKONSKE PODLAGE.................................................................................................................6
3.
Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015 ........................................................7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 .........................................................................9
4.1. LETNI CILJI ................................................................................................................................9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC ............................................12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF ..............................................................12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj ........................................................................13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF ..........................................................................................13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE
CILJE ......................................................................................................................................................14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ..............................................................................................15
6.1. Splošne ambulante ......................................................................................................................17
6.2. Otroško – šolski dispanzer ..........................................................................................................18
6.3. Antikoagulantna ambulanta ........................................................................................................19
6.4. Dispanzer za mentalno zdravje ...................................................................................................19
6.6. Ambulanta psihiatrije .................................................................................................................19
6.7. Fizioterapija ................................................................................................................................19
6.8. Pulmološka ambulanta ................................................................................................................20
6.9. Ambulanta za ultrazvok ..............................................................................................................20
6.10. Diabetološka ambulanta ...........................................................................................................21
6.11. Kardiološka ambulanta .............................................................................................................21
6.12 Patronaža in nega .......................................................................................................................21
6.13. Zobozdravstvo odrasli ..............................................................................................................22
6.14. Mladinsko zobozdravstvo .........................................................................................................22
6.15. Ortodontska ambulanta .............................................................................................................23
6.16. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP ...................................................23
6.17. Zdravstveno vzgojne delavnice ................................................................................................24
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...............24
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..........................24
7.1.1. Načrtovani prihodki..........................................................................................................25
7.1.2. Načrtovani odhodki ..........................................................................................................26
7.1.3. Načrtovan poslovni izid ...................................................................................................30
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI ..................................................................................................................30
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ...................31
8. PLAN KADROV ................................................................................................................................32
8.1. ZAPOSLENOST ........................................................................................................................32
8.2. OSTALE OBLIKE DELA..........................................................................................................34
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .........................................................35
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .............................................35
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 ......................................................36
9.1. PLAN INVESTICIJ ....................................................................................................................36
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .................................................................................................37
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .........................................................................................................38
I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS,
št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2015
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2015
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
Finančne podatke pripravila: Nevenka Polič, Fiposor d.o.o.
Posebni del finančnega načrta (obrazci, priloga AJPES) ni priloga vseh informativnih izvodov
Poslovnega načrta oz. finančnega načrta za l. 2015, je pa razpoložljiv v tajništvu zavoda.
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Ime: Zdravstveni dom Ljutomer
Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Matična številka: 5817269
Davčna številka: 30959829
Šifra uporabnika: 86.210
Številka transakcijskega računa: 01263-6030922135
Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25
Spletna stran: [email protected]
Ustanovitelji: OBČINE Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej
Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)
Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovna vodja, strokovni svet
Vodstvo zavoda: mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon, direktor zavoda
Breda Bavec, dr.med.spec., strokovna vodja
Podrobnejša organizacija zavoda in njegove dejavnosti:
Splošne zdravstvene dejavnosti se izvajajo:






v splošni ambulanti Zdravstvenega doma, Mali Nedelji, Domu v Lukavcih in Domu starejših v
Ljutomeru,
referenčnih ambulantah,
v ambulanti za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi,
v kliničnem laboratoriju,
v patronažni in babiški službi z nego bolnika na domu,
v fizioterapiji.
Dispanzerske in specialistične dejavnosti se izvajajo:









v dispanzerju za otroke, šolske otroke in mladino,
v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkulozo,
v specialistični ambulanti za ultrazvok,
v dispanzerju za psihiatrijo,
v dispanzerju za mentalno zdravje,
v posvetovalnici za sladkorne bolezni,
v antikoagulantni ambulanti,
v kardiološki ambulanti.
Dejavnosti splošnega, otroškega, šolskega in mladinskega zobozdravstva se izvajajo:


v splošnih zobnih ambulantah v ZD in Razkrižju,
v otroških, šolskih in mladinskih ambulantah zavoda, v ZD, Križevci pri Ljutomeru, Mala
Nedelja in Razkrižje,
4
__________________________________________________________________________________


v specialistični ambulanti za ortodontijo,
v zobotehničnem laboratoriju.
Podporne dejavnosti:
 Podporni procesi se izvajajo v upravi zavoda s tehnično službo (lokacija ZD Ljutomer) in v
Skupnosti zdravstvenih zavodov v Murski Soboti.
Dolgoročni cilji glede na dejavnost zavoda:
Naša prizadevanja za doseganje dolgoročnih ciljev temeljijo na našem poslanstvu, viziji in vrednotah.
Zavod zasleduje naslednje razvojne cilje, in sicer:









zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
širjenje dejavnosti
krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja
zavezanost kakovosti
usmerjenost k pacientom in izpolnjevanje njihovih pričakovanj,
usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
izboljševanje infrastrukture zavoda
trajnostno stabilno finančno poslovanje
doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu
Razvojne cilje udejanjamo na podlagi aktivnosti opredeljenih v vsakoletnem letnem planu. Strategija
doseganja ciljev se glede na hitre spremembe v okolju prilagaja dejanskim možnostim.
5
__________________________________________________________________________________
2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12ZUJF),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni
list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10
in 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
b)
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Interni akti zavoda
Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
Pravilnik o računovodstvu
dokumentacija sistema vodenja kakovosti
in ostali interni akti
6
__________________________________________________________________________________
3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopisi Ministrstva za zdravje
Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 z dne 18.12.2014
Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 z dne 24.2.2015
Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015 z dne 31.3.2015
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni
list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in
85/14),
‒ Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem
sektorju za leto 2015,
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in
50/14),
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
Temeljne ekonomske predpostavke – napoved UMAR za leto 2015 so:






realna rast bruto domačega proizvoda 1,6 %
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,3 %, od tega v javnem sektorju 1,0 %
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,7 %, od tega v javnem sektorju 0,4 %
nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,8 %
letna stopnja inflacije 1,1 %
povprečna letna rast cen - inflacija 0,6 %
Za leto 2015 so podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila
Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 in do sedaj znana izhodišča za pripravo Splošnega
dogovora za leto 2015.
Planiranja stroškov dela in kadra
Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 smo upoštevali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega
sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 (v nadaljnjem besedilu:
Dogovor), v okviru katerega se podaljšajo sledeči ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v
obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13):

veljavnost plače lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), se podaljša do vključno 31. 12.2015. Podaljšanje
veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom
7
__________________________________________________________________________________
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,št.108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 -ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 ZFU in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in ne vpliva na višino dodatkov k osnovi plači, ki so
določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom;
 do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oz. povračil stroškov v
zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za
prehrano, ne uskladi;
 redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje;
 regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega in sicer:
- do vključno 15. plačnega razreda 692 EUR,
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR,
- od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada;
 v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pravico iz naslova
napredovanja pridobijo s 1. 12. 2015;
 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se:
- od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %,
- od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 izplačujejo v višini 15 %,
- od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 izplačujejo v višini 30 % glede na navedene premijske razrede,
veljavne na dan 1. 1. 2013;
 delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje:
- višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova
in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova znaša največ 30 % osnovne plače
javnega uslužbenca,
- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05
in nasl.), se del plače iz tega naslova v letu 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena
Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (53/08, 89/08,
98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU) (10 % osnovne plače),
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih
nalog v letu 2015 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v
22.d členu ZSPJS. Ta omejitev se ne uporablja v primerih, ko je bila s predhodnimi sporazumi ta višina
določena drugače.
Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje:


ZIPRS1415 v 48. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati
politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta
tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo
predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah,
ki vsebujejo plačne konte. S strani Ministrstva za finance so v mesecu februarju 2013 po uveljavitvi
ZIPRS1314 pojasnili, da se izvajanje ZIPRS1314, in posledično ZIPRS1415 spremlja po načelu
denarnega toka. V primeru obsega stroškov dela gre za upoštevanje kontov podskupin 400 in 401 v
finančnem načrtu zavoda, izdelanem po načelu denarnega toka;
deseti odstavek 49. člena ZIPRS1415 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom
prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu,
izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 %
obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med
8
__________________________________________________________________________________

letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih
sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek
52. člena ZIPRS1415);
glede na 70. člen ZIPRS1415 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za
posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015
4.1. LETNI CILJI
Dolgoročne cilje uresničujemo s strategijami in večimi aktivnostmi, ki jih na letni ravni opredeljujemo
in uresničujemo z opredelitvijo letnih ciljev. Doseganje naših letnih ciljev merimo in spremljamo s
kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci, ki kažejo na naše opravljeno delo in napredek v tekočem letu.
V nadaljevanju navajamo nekatere izmed letnih ciljev (aktivnosti), ostali pa so opredeljeni v točkah 6, 8
in 9 tega dokumenta.
Dolgoročni cilj
Letni cilj
Aktivnost / naloga
zagotavljanje
zdravstvenega varstva v
okviru pridobljenih
programov
Izpolnitev pogodbenega
programa ZZZS za leto
2015
-zmanjšati razmerje med
ponovnimi in prvimi obiski
pacientov v prid prvih
obiskov
Povečati
programe
fizioterapije, ortodontije in
logopedije
Pridobiti nova programa
fiziatrije in radiologije
Izboljšanje odzivnosti
pacientov pri sodelovanju v
programu SVIT
-izvedba programa posamezne
dejavnosti
širjenje dejavnosti
krepitev preventivne
dejavnosti in promocija
zdravega življenja
zgodnejše odkrivanje in
obvladovanje kroničnih
nenalezljivih bolezni v
okviru referenčnih
ambulant
- celovito podajanje informacij
o bolezni ob prvem pregledu in
v okviru strokovne ocene
usmerjanje na samopomoč
Pridobiti dodatne deleže timov
Indikator cilja ali
merilo aktivnosti
% realizacije
posameznega
programa
Razmerje med
prvimi obiski in
ponovnimi
Število timov
Pridobiti vsaj 0,2 tima
izvedba
-osveščanje pacientov oz.
občanov o pomenu zgodnjega
odkritja oz. preprečevanja raka
na debelem črevesu.
-telefonsko povabilo in obisk
patronažne sestre osebam, ki se
niso odzvale na 2 vabili.
-medijska promocija programa
SVIT na radiu.
-osveščanje pacientov preko
LCD zaslona.
% sodelujočih glede
na število vabljenih
-priporočila s strani osebnega
zdravnika za rizične skupine,
napotitev z delovnim nalogom
osebnega Zdravnika
- napotitev glede na ugotovitve
rizičnih dejavnikov,
Izvedba naloge
% odzivnih na
vabilo
Število
obravnavanih
pacientov
9
__________________________________________________________________________________
Dolgoročni cilj
Letni cilj
Aktivnost / naloga
ugotovljenih v referenčni
ambulanti
-medijska promocija programa (
radio Maxi, internet,
oglaševalni panoji)
preventiva glede oralnega
zdravja
-poučiti in osvestiti paciente o
skrbi za ustno higieno
-brezplačni pregledi ustne
votline
širitev mreže javno
dostopnih AED
zavezanost kakovosti
Izvedba naloge
-vsaj dva dogodka
(predavanje,
stojnica)
Število izvedenih
usposabljanj ciljnih
skupin
Število AED
Število izvedenih
delavnic
Doseganje in preseganje
programa delavnic Cindi
-izvajanje predvidenih delavnic
-motiviranje za udeležbo
-predstavitev na lokalnem radiu
mesečna oddaja »minute za
zdravje«
-ozaveščanje občanov o skrbi za
zdravje.
Število oddaj
Uvesti dodatne delavnice in
predavanja za
zainteresirane občane
-zdravo gibanje (pohodi)
-testi hoje
-zdravo prehranjevanje
-predavanja o zdravstvenih
temah
- končanje poslovnika kakovosti
- izvedba notranjih presoj
- certificiranje
-seznanitev zaposlenih o
pomenu procesnega dela ter
sistemu kakovosti
-uvedba priznanja za
kakovostno delo
-ogled primerov dobre prakse
-določitev dodatnih kazalnikov
kakovosti
-povezati kazalnike v model
ocenjevanja uspešnosti
-izvedba notranjih presoj in
strokovnih nadzorov
Število posameznih
aktivnosti
Cerificiranje sistema
vodenja po ISO 9001
Motiviranje zaposlenih za
kakovostno poslovanje
Izboljšati merjenje
kakovosti
Usmerjenost k
pacientom
-poučevanje ciljnih skupin
(gasilci, delovne organizacije,
učenci, dijaki,…),
-nabava dodatnega AED
Indikator cilja ali
merilo aktivnosti
Število visoko
rizičnih pacientov
Povečati zadovoljstvo
pacientov
Izvedba naloge
Izvedba naloge
-vsaj en obisk
-Vsaj 5 dodatnih
kvantitativnih
kazaln. kakovosti
-število priporočil za
izboljšave na
podlagi notranjega
nadzora
-izvedba ponovnega merjenja -kvantitativne ocene
stopnje zadovoljstva pacientov
ankete
-načrt ukrepov na podlagi -število izvedenih
ankete
ukrepov
-zmanjšati delež naročenih
10
__________________________________________________________________________________
Dolgoročni cilj
Letni cilj
Izboljšanje informiranosti
pacientov
Izboljšati komuniciranje s
pacienti
Usmerjenost
k Povečati zadovoljstvo
zaposlenim,
razvoju
kompetentnosti
in
organizacijske kulture
Povečati kompetentnost
Enakomerna obremenjenost
Izboljševanje
infrastrukture zavoda
Izboljšanje stanja opreme
Izboljšati delovne pogoje in
obnoviti prostore
Vzdrževati prostore in
opremo
trajnostno stabilno
finančno poslovanje
Presežek prihodkov nad
odhodki
Aktivnost / naloga
pacientov, ki čakajo več kot uro
-upoštevanje čakalne vrtse
-ažuriranje spletne strani
-organizacija dneva odprtih vrat
-vzpostavitev
delovanja
informacijske pisarne
-izdelati video o dejavnosti ZD
in uporabi AED,
-negovati vsebino
informativnega kotička v ZD
-zmanjšati delež pacientov, ki
iščejo informacije osebno ali
telefonsko
- izvajati predhodno obveščanje
pacientov pred predvidenim
obiskom
-vzpostaviti sistem vračanja
klica na neodgovorjeni
-merjenje stopnje zadovoljstva
zaposlenih
-načrt ukrepov na podlagi
meritev
- izdaja internega časopisa
-negovanje kompetentnosti za
izvajanje NMP
izvedba
strokovnih
usposabljanj v ZD
-izvedba delavnic na temo
komuniciranja in odnosov
-usposabljanje za nadomeščanje
sodelavcev
-izvedba osebnih izobraževanj
-skrb za uravnoteženo
obremenjenost s pravočasnim
prerazporejanjem (tudi delnim)
in po potrebi zaposlovanjem
-nabava opreme po načrtu
nabav
-obnova prostorov OŠD, FTH
in DMD
-obnova prostorov SA
-izvedba predvidenih
vzdrževalnih del
-vzpostavitev evidence opreme
posameznega prostora
-stalno spremljanje stroškov
materiala in storitev
-racionalna nabava
-gospodarna izraba delovnega
časa
Indikator cilja ali
merilo aktivnosti
-izvedba nalog
-število obveščenih
pacientov
- % pacientov na
podlagi meritve
ankete
-izvedba nalog
-kvantitativne ocene
ankete
-število izvedenih
ukrepov
-izvedba
- število
usposabljanj
-izvedba naloge
-število nabav od
predvidenih
-izvedba naloge
- število zastojev
zaradi nedelujoče
opreme
-izvedba naloge
-pozitiven poslovni
izid
- računovodski
kazalniki
-razmerje štev.
zaposlenih / štev.
11
__________________________________________________________________________________
Dolgoročni cilj
doseganje
nadpovprečnih
rezultatov v svojem
razredu
Letni cilj
Aktivnost / naloga
Ohranjanje (po možnosti
povečevanje) deleža
prihodkov iz naslova novih
tržnih dejavnosti
-ohranjanje ali povečanje
samoplačniških storitev
(fizioterapevtskih, zobnih,
DMDŠ…)
Ostati prepoznavni po
razviti mreži AED
-namestiti vsaj en dodaten AED
Ohraniti visoko stopnjo
usposobljenosti ekipe NMP
-izvesti priprave za tekmovanje
ekip NMP
Postati regijsko
prepoznavni po skrbi za
preventivo
-razviti nove pristope za vzgojo
za preventivo (pohodi,
predavanja)
-uvesti dodatne aktivnosti
obveščanja programa SVIT
-izvesti predvideno obnovo
prostorov in postati eden izmed
najlepše urejenih zavodov
-ostati med investicijsko in
poslovno uspešnejšimi
zavodi
Indikator cilja ali
merilo aktivnosti
zaposlenih iz
delovnih ur
% prihodkov iz
naslova tržnih
dejavnosti
Usposobiti dodatno
vsaj 100 občanov
TMP in AED
Biti uvrščeni med
prvih 5 na državnem
tekmovanju
- odstotek odzivnosti
-obnoviti in sodobno
opremiti vsaj en
trakt
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
Področje notranjega finančnega nadzora je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed
pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu. Notranji
nadzor je kot pomemben dejavnik zmanjševanja tveganj opredeljen tudi v Strategiji razvoja notranjega
nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2012-2015. Notranji finančni nadzor ni omejen
samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje
kontroliranje in notranje revidiranje.
Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so
navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v
predpisanih postopkih. V letu 2015 planiramo notranje kontroliranje na pretežnem delu finančnega
poslovanja. Pri tem velja poudariti, da smo konec leta 2014 prenesli izvajanje računovodskih opravil na
zunanjega izvajalca (Fiposor d.o.o.), ki bo v tekočem letu dodatno pregledal dosedanji način
računovodskega poslovanja.
Na področju izplačila plač bomo v celoti upoštevali določila Pravil za obračun plač, nadomestil in
stroškov delavcem zavoda. Prav tako načrtujemo tekom leta spremembo izvajalca obračunavanja plač,
kar bo dodatna priložnost za ponoven pregled pravilnosti vseh postopkov.
12
__________________________________________________________________________________
Kot vsako leto se bo tudi v letu 2015 s pomočjo zunanje revizijske hiše opravila tudi notranja revizija.
Prav tako načrtujemo uvedbo notranjih presoj v okviru sistema vodenja, s katerimi se bo okrepil sam
sistem notranjih kontrol.
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na
podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi
navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v
poslovnem letu 2015 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.
Zavod vsako leto izpolni tudi samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi
posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo le-teh. Za poslovno
leto 2014 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v feb. 2015 ter na podlagi tega izdelana
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila dostavljena do 28.02 na AJPES. V Izjavi o
oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi
tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2015.
Izboljšave so vključitev zunanje inštitucije v notranji nadzor, usposobitev zaposlenih za izvedbo
notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij sprememba procesov. Pomemben del
obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa ter
ukrepanje v primeru odstopanj od plana.
Ključna prepoznana tveganja so naslednja:
- sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,
- kadrovska podhranjenost zaradi primanjkljaja specialistov družinske medicine.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
V poslovnem letu 2015 bo v zavodu opravljena revizija na področju računovodskih opravil in na
področju javnega naročanja.
Če bo potrebno bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne
revizije bodo opravljene tudi nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.
Izvedbo notranjih kontrol načrtujemo v naslednjem obsegu:
-
na zdravstvenem strokovnem področju (vsaj dva strokovna notranja nadzora, od tega en
nenapovedan),
pri finančnem poslovanju (vsaj dva notranja nadzora, od tega en nenapovedan).
Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s:
13
__________________________________________________________________________________
-
pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa,
z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja,
sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije.
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO
ZASTAVLJENE CILJE
Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo
delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov
bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.
CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z
UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV
CELOTNA GOSPODARSNOST
(prihodki/odhodki)
GOSPODARNOST POSLOVANJA
(prihodki od poslovanja/odhodki od poslovanja
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
(popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna
vrednost osnovnih sred.)
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV
(dolg.sred.-dolgoročne terjatve/sredstva)
(kratkoročna sredstva+AČR+dolgoročne
terjatve/sredstva)
KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA
(lastni viri/obveznosti do virov sred.)
(tuji viri/obveznosti do virov sredstev)
(lastni viri/tuji viri)
TEKOČA LIKVIDNOST
(kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne
obveznosti in PČR)
Realizacija
Plan 2015/
2014
Plan 2015
Real. 2014
3.503.805
3.764.279
107,43
3.160.374
3.503.623
110,74
343.431
260.656
75,89
8.266
4.000
48,39
335.165
256.656
76,57
1,11
1,07
96,39
1,11
1,04
93,69
0,70
0,71
101,42
0,48
0,43
89,58
0,52
0,57
109,61
0,81
0,19
4,38
0,86
0,14
5,98
106,17
73,68
136,52
2,79
3,95
141,57
Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. V letu 2015 načrtujemo nekoliko večje
prihodke in prav tako nekoliko višje odhodke. Kazalnik gospodarnosti pa bo tako v letu 2015 za 3,61%
nižji kot v letu 2014.
Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja in odhodki iz poslovanja. Ta kazalnik
bo glede na leto 2014 nekoliko nižji.
14
__________________________________________________________________________________
Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Stopnja odpisanosti opreme se
bo v letu 2015 glede na leto 2014 povišala za 1,42 %, kar kaže na dejstvo, da bo zavod v letu 2015
realiziral investicije in s tem bo tudi odpisanost opreme manjša kot bi bila, če ne bi bilo novih
investicij.
Kazalnik sestave sredstev; dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne
terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji
kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2015 načrtujemo, da se bo
povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2014 za 1%, vendar pa so vsa sredstva v zavodu
planirana tudi nekoliko višje in sicer za indeks 1,12 glede na leto 2014. Posledica tega je, da bodo tako
dolgoročna sredstva v vseh sredstvih manjša kot leta 2014 z indeksom 89,58. Dolgoročna sredstva v
vseh sredstvih bodo manjša predvsem tudi zato, ker je delež kratkoročnih sredstev v vseh sredstvih zelo
velik. To pa predvsem zaradi tega, ker zavod planira vzpostavitev terjatev do ZZZS zaradi dobljene
tožbe. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so gibljiva sredstva. V letu 2015 tako
načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev višji za 9,61% kot je bil v letu 2014.
Kazalnik samofinanciranja; s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov
sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so
v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja glede na realizacijo 2014 je dokaj visoka (kazalnik
0,81), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.
Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je v mejah
priporočenih vrednosti, ki so od 1,5-2.
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Ker pogodba z ZZZS za leto 2015 še ni podpisana, v finančnem načrtu niso vključene spremembe
programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSOjih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos, oz. zmanjšanje
enakega obsega programa splošnih ambulant. Prav tako še ni vključen novi plan preventive v splošnih
ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11.
preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, ki se prav tako določi na
podlagi realizacije storitve v preteklem letu.
V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2014 in plan za
leto 2015. Pri določenih dejavnostih prihaja do razlik, ki so posledica začasnega prestrukturiranja plana
v letu 2014. Plan zdravstvenih storitev je naveden tudi v prilogi Obrazec 1 (Delovni program 2015).
Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:
(V te količnike ni zajeta glavarina in pavšalni zneski , ki niso odvisni od realizacije)
15
__________________________________________________________________________________
DEJAVNOST
Splošne ambulante
PLAN
Realizacija
PLAN
Št. priznanih
Delavci
2014
I-XII/2014
2015
timov ZZZS
iz ur
120.123
149.135
119.029
4,37
12,24
1.219
1.026
1.219
OD in ŠD kurativa
42.389
38.673
42.003
1,49
4,6
OD in ŠD preventiva
22.422
22.792
22.422
0,51
1,96
Splošna amb.v soc. domu
40.957
39.235
40.957
1,38
3,86
8.327
9.572
8.327
0,16
0,58
20.338
19.840
17.218
0,8
1,2
1.767
2.243
1.704
3
3,45
10.534
10.588
12.393
0,2
0,82
9.874
9.379
9.874
0,2
0,46
SA-psihiatrija
51.814
49.235
41.755
1,1
2,57
SA-diabetologija
14.148
13.953
10.883
0,2
0,92
SA-kardiologija
12.974
12.836
19.221
0,4
1,34
Patronaža
69.119
16.634
5.670
4,2
4,83
Nega na domu
38.178
95.938
4.050
3
3,45
107.297
112.572
9.720
7,2
8,28
Zobozdr. ODR – nege
64.862
72.447
76.662
Zobozdr. ODR – protetika
64.862
59.646
76.663
Skupaj zobozdr. ODR
129.724
132.093
153.325
3,2
9,41
Zobozdr. MLAD – nega
52.374
54.227
54.738
0
84
0
Zobozdr. MLAD
52.374
54.311
54.738
1,63
4,04
SZA – ortodontija
14.946
15.075
12.455
0,2
0,7
Nenujni reš.prev.s sprem.
75.590
115.613
75.590
0,76
1,76
Sanitetni prevozi ostali
89.525
246.334
89.525
0,90
1,04
Sanitetni prevozi dializa
95.460
85.806
95.460
1,15
1,32
Na preventivo odpade
Antikoagulantna amb.
Dispanzer za ment.zdrav.
Fizioterapija
SA – pulmologija
SA – UZ
Skupaj točk PATR.+NEGA
Zobozd. MLAD – protetika
Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v
pavšalu in sicer:
-
dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi
reševalnimi prevozi,
-
izvajanje zdravstvene vzgoje,
-
izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
-
izvajanje referenčnih ambulant.
16
__________________________________________________________________________________
Višine in strukture prihodkov po dejavnostih po pogodbi s plačnikom ZZZS v zgornji preglednici
nismo prikazali, saj pogodbe za leto 2015 še nismo podpisali.
V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov/toč za posamezno dejavnost.
6.1. Splošne ambulante
DEJAVNOST
PLAN
2014
Realizacija
I-XII/2014
PLAN
2015
SPLOŠNE AMBULANTE
Splošne ambulante z referenčno
Na preventivo odpade
Splošne ambulante skupaj
120.123
1.219
149.135
1.026
119.029
1.219
120.248
V letu 2015 je cilj realizirati 119.029 količnikov iz obiskov. Navedeno število zajema tudi letni plan
preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Plan preventivnih pregledov je 1.219
količnikov. Pričakujemo, da bo tudi letos plan presežen, glede na prejšnja leta. Program preventivnih
pregledov v splošnih ambulantah je načrtovan v višini 15 % od opredeljenih pacientov ( moški od 35 –
65 let, ženske od 45 – 70 let ).
Na dan 31.12.2014 smo na področju družinske medicine delovali v 5 ambulantah, od tega so bili redno
zaposleni 3 zdravniki specialisti druž. medicine, 1 zdravnica specialistka preko podjemne pogodbe
(vodi tudi antikoagulantno ambulanto) in 1 specializant družinske medicine, dodatno je v teh
ambulantah delovalo še 5 specializantov družinske medicine, od katerih sta se sedaj dve zdravnici
preusmerili na področje pediatrije. Naš cilj je, da bi v letu 2015 uspeli dodatno zaposliti vsaj enega
dodatnega ( po možnostih dva) zdravnika družinske medicine.
Ocenjujemo, da bo čim prej potrebno pridobiti vsaj en dodaten tim družinske medicine, da bi lahko
zagotovili dolgoročno stabilnost in možnost pričakovane zdravniške oskrbe. Da priznanih 4,37 timov
ne zadostuje potrebam kaže tudi podatek, da letno presegamo program za cca 25% točk. V kolikor
zasledujemo standard 1500 glavarinskih količnikov na družinskega zdravnika bo na našem področju v
prihodje potrebno pridobiti še 4,60 zdravnika, kar nam bo srednjeročno ob glede na število sedanjih
specializantov in štipendistov uspelo. V letu 2015 načrtujemo tudi dodatno zaposlenega zdravnika na
področju NMP, kar bo razbremenilo zdravnike, ki v času svoje ambulante opravljajo tudi urgentno
službo.
Pomemben cilj, ki ga v letu 2015 zasledujemo je vzpostavitev informacijske pisarne, kar bo prav tako
vplivalo na razbremenitev ambulant glede obravnave pacientov. Poleg navedenega je v
organizacijskem smislu dokler ne zaposlimo dodatnega zdravnika v NMP, potrebno dosledno
uveljaviti načelo naročanja pacientov na eno uro ob dnevih, ko so ambulante dežurne.
Vsebinsko smo si na področju splošne zdravstvene oskrbe v letu 2015 zadali poleg izvedbe priznanega
programa tudi cilj izboljšanja razmerja med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.
Nadaljevali bomo tudi s preventivnimi dejavnostmi, v letu 2014 vzpostavljen »preventivni kotiček
našega ZD« je potrebno nadgraditi tudi z aktualnimi in ažuriranimi vsebinami osveščanja pacientov
17
__________________________________________________________________________________
preko nameščenih monitorjev. Potrebno je okrepiti vključevanje zaposlenih, predvsem enakomerno
vključevanje zdravnikov, v organiziranje in izvajanje dogodkov povezanih s promocijo zdravja
(popoldanska predavanja, delavnice, oddaje na radiu…). Glede na naraščajoče število pacientov, ki so v
socialnih, posledično pa tudi v osebnostnih stiskah, je potrebno razmisliti o razširitvi referenčne
ambulante tudi na pomoč zdravniku pri obravnavi takovrstnih pacientov.
Še naprej graditi našo strokovno prepoznavnost in nadaljevati ter razširiti aktivnosti vključevanja v
državne projekte, kot sta program SVIT in razvojni projekt kakovostnega predpisovanja zdravil, kjer
sta naši zdravnici regijski koordinatorki. V letu 2015 načrtujemo preselitev tudi druge referenčne
ambulante v nove prostore ter po možnosti tudi prenovo pritličnega dela splošnih ambulant.
Splošna ambulanta v soc. domu
DEJAVNOST
Splošna amb.v soc. domu
PLAN
2014
40.957
Realizacija
I- XII/2014
39.235
PLAN
2015
40.957
Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov
Ljutomer in v Socialnovarstvenem zavodu Lukavci.
V obeh domovih zagotavljamo 3 x tedensko delo v njihovih ambulantah. V letu 2015 načrtujemo
opraviti 37.933 količnikov z 1,38 tima.
6.2. Otroško – šolski dispanzer
DEJAVNOST
OD in ŠD
OD in ŠD kurativa
OD in ŠD preventiva
PLAN
2014
42.389
22.422
Realizacija
I- XII/2014
38.673
22.792
PLAN
2015
42.003
22.422
V otroško-šolskem dispanzerju imamo v kurativi priznano 1,49 tima in na preventivi 0,51 tima.
Zaposleni sta dve zdravnici, ena specialistka pediatrije in ena specialistka šolske medicine. Zaposlena
je ena diplomirana med. sestra in dve srednji medicinski sestri.
V dejavnosti otroško-šolskega dispanzerja je za plačilo preventivnega programa potrebno doseganje 90
% programa preventive. Predvidevamo, da bo v letu 2015 plan v kurativi in preventivi presežen.
Tudi v letošnjem letu bomo opravljali samoplačniška cepljenja gripe, HPV, klopni meningitis, rotarix,
rotateq, prevenar- pnevmokok, pneumo 23, synflorix-pnevmokok, menjugate-meningokok.
Na kadrovskem področju bo v prvi polovici leta 2015 zdravnico pediatrinjo, ki je na usposabljanju v
Švici, nadomestil pediater iz ZD M. Sobota in pediatrinja po pogodbi. Ključno cilj je, da v letu 2015
18
__________________________________________________________________________________
prenovimo prostore in pridobimo sanitarije za zaposlene, prostor za izolacijo, prostor za posege in
izvajanje Denverskega presejalnega razvojnega testa ter uredimo kartotečni prostor.
6.3. Antikoagulantna ambulanta
DEJAVNOST
Antikoagulantna amb.
PLAN
2014
8.327
Realizacija
I- XII/2014
9.572
PLAN
2015
8.327
Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 8.327 količnikov. Predvidevamo, da bo plan tudi v
letošnjem letu presežen. Ambulanta bo delala ob ponedeljkih do 4 ure, po potrebi še v sredo ali petek
po 1 uro za paciente z iztirjeno terapijo. V ambulanti dela upokojena zdravnica, ki je zaposlena po
podjemni pogodbi. S strani ZZZS imamo priznano 0,16 tima. V letu 2015 nameravamo vzpostaviti
tudi hitro testiranje, ki bo skrajšalo čakanje pacientov in je do njih tudi bolj prijazno.
6.4. Dispanzer za mentalno zdravje
DEJAVNOST
Dispanzer za ment.zdrav.
PLAN
2014
20.338
Realizacija
I- XII/2014
19.840
PLAN
2015
17.218
V dejavnosti mentalnega zdravja in psihologije je cilj realizirati 17.218 količnikov. Predvidevamo, da
bo tudi v letu 2014 plan presežen. Delo v dispanzerju opravljata dve sodelavki po pogodbi z ZD M.
Sobota in ZD G. Radgona. V letu 2015 smo si zadali cilj povečati obseg delovanja logopeda, kar pa bo
potrebno doreči tudi z ZZZS.
6.6. Ambulanta psihiatrije
DEJAVNOST
SA-psihiatrija
PLAN
2014
51.814
Realizacija
I- XII/2014
49.235
PLAN
2015
41.755
V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov, ki pa jih bomo, kot predvidevamo, tudi v
letošnjem letu presegli. S strani ZZZS imamo priznan 1,1 tim. Zaposleni so zunanji sodelavci, ki delo
opravljajo v Socialno varstvenem zavodu Lukavci (4 dni) , v ZD Ljutomer pa 1x tedensko ob četrtkih.
Glede na dejstvo, da zadnja leta za cca 20% presegamo odobreni program je potrebno pri ZZZS čim
prej doseči povečanje programa za vsaj 0,2 tima. Doslej je ZD s prestrukturiranjem točk zagotavljal
zadosten obseg, kar v bodoče več ne bo v taki meri izvedljivo.
6.7. Fizioterapija
DEJAVNOST
Fizioterapija
PLAN
2014
1.767
Realizacija
I- XII/2014
2.243
PLAN
2015
1.704
19
__________________________________________________________________________________
Od 1.1.2014 so v veljavi nova pravila glede evidentiranja storitev v tej dejavnosti. V fizioterapiji se
načrtuje program na ravni števila timov iz pogodb preteklega leta in število uteži v skladu s kalkulacijo
iz Priloge I Splošnega dogovora. Zdravstveni dom Ljutomer ima priznane 3 time, kar pomeni, da mora
v letu 2015 opraviti 858 primerov in 1.704,57 uteži.
Trenutno imamo zaposlena 2,5 fizioterapevta, načrtujemo pa polno zaposlitev tretje osebe, kar pa je
odvisno tudi od razvoja tržne dejavnosti. Z nabavo nove opreme, ki jo v večji meri planiramo v letu
2015, pričakujemo tudi več samoplačniških storitev, v kolikor se bo izkazalo primerno bomo zaposlili
tudi maserja. Prav tako bomo v letu 2015 dali poudarek usposabljanju zaposlenih na področju
manualne terapije.
Pričakujemo, da nam bo glede na pretekla prizadevanja in dogovore v letošnjem letu uspelo pridobiti še
en tim fizioterapije ter tako zakrožiti število na 4 time, kar je bil tudi naš cilj prizadevanj nekajletnih
prizadevanj. Za razvoj fizioterapije in izkoriščenje vseh naravnih možnosti našega področja je za nas
pomembno, da nam uspe pridobiti v letu 2015 še vsaj 0,2 tima fiziatrije.
Dejavnost bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Biotermah M. Nedelja.
6.8. Pulmološka ambulanta
DEJAVNOST
PLAN
2014
SA – pulmologija
10.534
Realizacija
I- XII/2014
10.588
PLAN
2015
12.393
V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 12.393 količnikov. Delo opravljajo zunanji sodelavci,
zdravnik in rentgenolog, medicinska sestra pa je zaposlena pri nas. S strani ZZZS imamo priznano 0,20
tima.
V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo pred petimi leti kupljen rentgen, ki je izkoriščen le 4 ure
na teden. Stroški amortizacije so visoki, bremenijo pa izključno program pulmologije. V letu 2015 si
zadajamo cilj večje izrabe rentgena, kar pa je pogojeno s priznanjem vsaj 0,2 tima rentgenologa. Poleg
izrabe rentgena je cilj, da pacientom v domačem kraju omogočimo več storitev rentgenologije, ki jih
naš aparat sicer omogoča.
6.9. Ambulanta za ultrazvok
DEJAVNOST
SA – UZ
PLAN
2014
9.874
Realizacija
I- XII/2014
9.379
PLAN
2015
9.874
V letu 2015 je cilj realizirati 9.874 količnikov. Po predvidevanjih bo plan dosežen.
Zaposlen je zunanji sodelavec-rentgenolog, administratorko pa zagotavljamo mi. Priznano imamo 0.20
tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke
ambulante. V letu 2015 želimo z nabavo sodobnejšega ultrazvoka tehnološko in kvalitativno posodobiti
izvajanje tega programa.
20
__________________________________________________________________________________
6.10. Diabetološka ambulanta
DEJAVNOST
PLAN
2014
14.148
SA-diabetologija
Realizacija
I- XII/2014
13.953
PLAN
2015
10.883
V letu 2015 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Plan bo tudi v letošnjem letu
po naših predvidevanjih presežen. Storitev izvajata dva zunanja sodelavca-zdravnika. Delo opravljata
tudi diplomirana med. sestra in srednja med.sestra. Dispanzer dela ob torkih popoldan, razen prvi torek
v mesecu. V letu 2015 bomo v novi predavalnici omogočili tudi izobraževalne aktivnosti društva
diabetikov, ki ji prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih.
6.11. Kardiološka ambulanta
DEJAVNOST
SA-kardiologija
PLAN
2014
12.974
Realizacija
I- XII/2014
12.836
PLAN
2015
19.221
V letu 2015 je cilj realizirati 19.221 količnikov, ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi
dvakrat, saj imamo v letu 2015 priznan bistveno večji program kot leta poprej. Predvidevamo, da bo
program v obsegu 0,4 tima skrajšal čakalno vrsto, predvsem pa nam omogoča izvajanje dodatnih
meritev (cikloergometrijo, holter), kar bo tudi predmet investicij v letu 2015.
6.12 Patronaža in nega
DEJAVNOST
PLAN
2014
Realizacija
I- XII/2014
PLAN
2015
Št.priznanih
timov
Delavci
iz ur
4,20
3,00
4,83
3,45
7,20
8,28
PATR.+NEGA
Patronaža
Nega na domu
Skupaj točk PATR.+NEGA
69.119
38.178
16.634
95.938
107.297
112.572
5.670
4.050
9.720
Cilj v dejavnosti patronaže in nege na domu je realizirati skupno 9.720 točk. Spremenjen način
točkovanja uvaja tudi jasnejšo delitev med samo nego in patronažo, ki jo odslej lahko opravljajo le dipl.
med. sestre. Zaposlenih imamo 7 patronažnih sester, od tega dve diplomirani medicinski sestri in pet
srednjih medicinskih sester. Z dvema sred. sestrama smo letos na novo sklenili študijski pogodbi, ki ju
zavezuje končati visokošolski študij do jeseni 2015, takrat bomo imeli kadrovsko povsem ustrezno
sestavo za izvajanje celotnega programa. Naš cilj je, da se postopoma poveča predvsem program nege,
saj ga vsako leto presežemo, kar je tudi posledica krajših ležalnih dob v bolnišnicah ter odpuščanj v
domačo oskrbo.
21
__________________________________________________________________________________
Vsebinsko se je v letu 2015 potrebno osredotočiti na pridobitev dodatnih znanj iz področja paliativne
oskrbe in oskrbe drugih bolezenskih stanj (npr. pacientov s traheostomami), saj se povečuje število
takih bolnikov v hišni negi. Kot tržna priložnost se prepoznava nega na domu starostnikov, kar je cilj,
da v letu 2015 najdemo ustrezne poti za začetek tega programa.
6.13. Zobozdravstvo odrasli
DEJAVNOST
PLAN
2014
Realizacija
I- XII/2014
PLAN
2015
Zobozdravstvo- odrasli
Zobozdr. ODR – protetika
64.862
64.862
72.447
59.646
Skupaj zobozdr. ODR
129.724
132.093
Zobozdr. ODR – nege
76.662
76.663
153.325
V letu 2015 je cilj realizirati 76.662 točk v zobozdr. negi in 76.663 točk v protetiki. V letu 2015 bomo
imeli polno zasedbo timov, saj bo zaposlenih 5 zobozdravnikov, od tega dva otroško-šolska. V marcu
2015 ena zobozdravnica za odraslo populacijo končuje tudi pripravništvo, v kolikor bo interes bomo
tokom leta omogočili še eno opravljanje pripravništva, saj gre za kader, ki bo po potrebi ostal pri nas
tudi v delovnem razmerju.
Ozko grlo v procesu realizacije vseh planiranih točk v zobozdravstvu predstavlja izvajanje protetike,
kar pa bo manj moteče v kolikor se bo izvajalo razmerje protetika/preventiva 50:50. To razmerje je v
skladu s smernicami ZZZS in s strokovnim stališčem, da povečana nega dolgoročno vodi v splošno
izboljšanje zobozdravstvenega stanja. Tudi letu 2015 si bomo prizadevali, da povečamo našo
učinkovitost v tem procesu in skrajšamo čakalno vrsto. V ta namen bomo glede na tri delujoče odrasle
ambulante pričeli izvajati protetiko tudi s pomočjo zunanjih tehnikov. V letu 2015 načrtujemo tudi
večja vlaganja v posodobitev opreme ambulant. Z nabavo nove opreme za strojno širjenje kanalov
(odrasli) ter Siro laserja (otroški) bomo dvignili kakovost ponudbe naših storitev. V zvezi z novimi
tehnologijami bo potrebno dodatno izobraziti kader. V letu 2015 načrtujemo testno vzpostavitev
izključno samoplačniške zobne ambulante, ki bi po konkurenčnih cenah ponujala nadstandardne
storitve.
V letu 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem odrasle zobozdravstvene dejavnosti na Razkrižju (ob
četrtkih).
6.14. Mladinsko zobozdravstvo
DEJAVNOST
PLAN
2014
Realizacija
I- XII/2014
PLAN
2015
Zobozdr. MLAD
Zobozdr. MLAD – nega
Zobozd. MLAD – protetika
Zobozdr. MLAD
52.374
0
54.227 54.738
84
52.374
54.311
0
54.738
22
__________________________________________________________________________________
Cilj je v letu 2015 realizirati 54.738 točk. Zaposlena sta dva zobozdravnika, s strani ZZZS pa imamo
priznano 1,63 tima. V okviru mladinskega zobozdravstva se izvaja tudi program šolske nege.
Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji, Razkrižju in na sedežu v Ljutomeru.
6.15. Ortodontska ambulanta
DEJAVNOST
SZA – ortodontija
PLAN
2014
14.946
Realizacija
I- XII/2014
15.075
PLAN
2015
12.455
V letu 2015 načrtujemo realizacijo 12.455 točk. V ambulanti dela zunanja sodelavka iz ZD Gornja
Radgona. Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali s storitvijo fiksacije stalnih zobnih aparatov, zato naših
uporabnikov ni potrebno več napotiti v Zdravstveni dom Gornja Radgona. Ocenjujemo, da smo glede
na priznana 0,2 tima normativno bistveno pod povprečjem (tudi v regiji), zato si bomo intenzivno
prizadevali za povečan obseg (vsaj 0,5 tima). Prizadevali si bomo tudi pridobitev specializacije za
ortodontijo za kar smo že podali tudi potrebe na Zdravniško zbornico RS.
6.16. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP
DEJAVNOST
PLAN
2014
Realizacija
I- XII/2014
PLAN
2015
Nenujni in sanitetni prevozi
Nenujni reš. prevozi s spremstvom
Sanitetni prevozi ostali
Sanitetni prevozi dializa
75.590
89.525
115.613
246.334
95.460
85.806
75.590
89.525
95.460
Za leto 2014 načrtujemo za nenujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne
prevoze 95.460 točk.
Reklamiranje prevozov, ki smo jih izvajali že v letu 2013 in 2014 bomo nadaljevali tudi v letu 2015, saj
menimo, da vpliva na boljše trženje naših storitev.
Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan. V letošnjem letu bomo nadaljevali s
programom povečevanja kompetentnost vseh, ki sodelujejo v tem programu. Nadaljevali bomo z
notranjimi tečaji usposabljanja, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili ITLS tečaja ter
pridobili NPK reševalca. Na področju NMP ocenjujemo in upamo, da kljub tendencam večjih
sprememb v letu 2015 ne bo, saj smo s konstruktivnim sodelovanjem z Združenjem zdravstvenih
zavodov, MZ in mediji skupaj z drugimi ZD zaenkrat uspeli ohranit status polne B enote ne glede na
izgradnjo urgentnih centrov.
V letu 2015 bomo nadaljevali z akcijo »rešujemo življenja - vsaka sekunda šteje« in bomo namestili
vsaj še 1 nov javno dostopen AED, tako da jih bo na našem področju 9. Prav tako bomo nadaljevali z
brezplačnimi tečaji temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. Cilj za leto 2015 je, da bomo imeli
skupaj vsaj 800 evidentiranih usposobljenih občanov za uporabo AED.
23
__________________________________________________________________________________
V letu 2015 načrtujemo tudi nabavo prenosnega ultrazvoka, kar bo ekipi NMP omogočilo učinkovitejšo
diagnostiko tudi na terenu. Tudi v letu 2015 se bo naša ekipa pripravljala za državno tekmovanje, kjer
jim želimo ponovno dobro uvrstitev.
6.17. Zdravstveno vzgojne delavnice
V okviru Cindi programa planiramo v letu 2015 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se
vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.
DEJAVNOST
PLAN
Zdravstveno vzgojne delavnice 2014
Zdravo hujšanje
2
Zdrava prehrana
2
Telesna dejavnost-gibanje
2
Da,opuščam kajenje
1
Individualno svetovanje opk
11
Individualno svetovanje tvalk
2
Življenjski slog
9
Krajša delavnica –test hoje
8
Krajša delavnica-dejavniki t.
8
Realizacija
I- XII/2014
2
2
2
1
11
2
11
8
8
PLAN
2015
2
2
2
1
10
2
9
8
8
Št.priznanih
timov
2,00
2,00
2,00
1,00
10,00
2,00
9,00
8,00
8,00
Delavci
iz ur
0,07
0,03
0,02
0,02
0,02
0,002
0,04
0,05
0,02
Pomembno pridobitev za izvajanje delavnic vidimo v izgrajenem nadzidku, v katerem je tudi
večnamenska predavalnica, ki sedaj služi tudi izvajanju programa CINDI. V letu 2015 bomo
nadaljevali z že uveljavljenimi dejavnostmi za promocijo zdravega življenja, ki presegajo program
CINDI (pohodi, predavanja, radijske oddaje, stojnice).
7. FINANČNI NAČRT
UPORABNIKOV
PRIHODKOV
IN
ODHODKOV
DOLOČENIH
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31.
decembra 2015 je izdelan na podlagi realizacije leta 2014, upoštevajoč znane makro ekonomske
projekcije za leto 2015 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za
zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015. Podatki so razvidni iz priloge Obrazec 2
(Načrt prihodkov in odhodkov 2015) in priloge AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov.
24
__________________________________________________________________________________
V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2015, realizacija za leti 2014 in
2013, ter primerjava plana 2015 glede na leto 2014 in primerjava realizacije 2014 z realizacijo 2013.
Preglednica: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Naziv podskupine kontov
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI
C)DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
CELOTNI PRIHODKI
D)STROŠKI MATERIALA
E)STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) OSTALI DRUGI STROŠKI
I) FINANČNI ODHODKI
J) DRUGI ODHODKI
K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov od odhodkov z
upoštevanjem davka od dohodkov
pravnih oseb
Realizacije
2013
Realizacije
2014
3.311.831
12.257
29.551
3.458.353
5.464
35.038
3.539.265
57.808
162.706
104
45
118
102
1058
464
5.918
3.359.557
311.939
628.678
2.033.809
132.450
32.379
15.642
2.886
4.950
3.503.805
380.305
634.595
1.987.835
114.188
35.629
316
3.346
4.500
3.764.279
432.913
783.380
2.058.383
140.100
37.000
300
47.047
84
104
122
101
98
86
110
2
116
91
107
114
123
104
123
104
95
1406
3.667
3.161.450
198.107
3.919
4.160
3.160.374
343.431
8.266
4.500
3.503.623
260.656
4.000
113
100
173
210
108
111
76
48
194.188
335.165
256.656
173
77
Plan 2015
Ind.
2014/2013
Ind. plan
2015/rea 2014
7.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 3.764.2791 EUR in bodo za 7 % višji od doseženih v
letu 2014.
Preglednica: Prihodki po vrstah in strukturi
Vrsta prihodka
Prihodki iz OZZ-ZZZS
Prihodki PZZ-Vzajemna
Prihodki PZZ-Adriatic
Prihodki PZZ-Triglav
Prihodki-doplačila
Prihodki-samoplačniki
Prihodki-ostali plačniki
Prihodki od konvencij
Ostali prihodki
Skupaj prihodki od
poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevred. poslovni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Realizacija
2013
Realizacija
2014
Plan 2015
2.385.595
263.932
119.679
103.634
29.440
42.376
170.124
22.228
174.823
2.461.721
274.384
93.722
99.926
16.556
40.849
168.620
31.243
271.315
2.525.762
281.518
96.159
102.526
16.500
41.230
171.500
32.520
271.550
3.311.831
12.257
29.551
5.918
3.359.557
3.458.353
5.464
35.038
4.950
3.503.805
3.539.265
57.808
162.706
4.500
3.764.279
Ind.
2014/2013
102
104
78
96
56
96
99
141
155
Ind. plan
2015/rea2014
103
103
103
103
100
101
102
104
100
104
46
119
84
102
1058
464
91
104
107
25
__________________________________________________________________________________
Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 2.525.762 EUR, kar je za
3 % več kot je bila realizacija teh prihodkov v letu 2014. Predpostavka pri planiranje prihodkov iz
naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.
Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 480.203
EUR prihodkov, kar je za 3 % več kot so znašali v letu 2014.
Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 16.500 EUR, oz. v isti višini kot so bili realizirani v letu 2014.
Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZZS.
Prihodke samoplačnikov načrtujemo za 1 % več kot pa so bili realizirani v letu 2014 in bodo znašali
41.230 EUR.
Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov
ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 171.500 EUR.
Prihodki Od konvencij so načrtovani malenkost večji kot so bili realizirani v letu 2014.
Ostale prihodke načrtujemo prav tako v istem obsegu kot je bila realizacija v letu 2014. Med te
prihodke spadajo tudi prihodki za refundacijo plač pripravnikov in specializantov. Tako planiramo v
letu 2014 skupaj 271.550 EUR prihodkov iz tega naslova.
Finančne prihodke načrtujemo v višini 57.808 EUR. Zavod v letu 2015 prikazuje večje finančne
prihodke zaradi dobljene in v letu 2015 končane tožbe do Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, odslej ZZZS, ki je bila sprožena zaradi enostranskega znižanja vrednosti točke v letu 2009.
Zavod na podlagi dobljene tožbe planira 55.808 EUR finančnih prihodkov iz naslova obračunanih
obresti. Zaradi dobljene tožbe se v letu 2015 planira višje druge prihodke, prav tako pa iz tega naslova
finančne prihodke od obresti. V rednih finančnih prihodkih pa planira samo znesek 2.000 EUR, saj ne
planira toliko bančno vezanih sredstev, kot v letu 2014, prav tako pa so znatno nižje tudi obrestne mere.
Doslej vezana sredstva so se v letu 2014 porabila za investicijo.
Druge prihodke v zavodu tako načrtujemo višje za 127.668 EUR od realizacije leta 2014. Razlog toliko
više načrtovanih prihodkov je v že omenjeni dobljeni tožbi proti ZZZS dobljen znesek glavnice tožbe,
to je 128.706,48 EUR. Razliko do 162.706 eur, kolikor v letu 2015 znašajo predvideni drugi prihodki,
pa predstavljajo vsako leto običajno realizirani prihodki, tako da plan za 2015 glede drugih običajnih
prihodkov dejansko ne odstopa od realizacije leta 2014.
Prevrednotevalne prihodke načrtujemo v višini 4.500 EUR, kar je za 9 % manj kot je bila realizacija leteh v letu 2014. Predstavljajo pa prihodke od prejetih odškodnin ter izterjane odpisane terjatve.
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 3.503.623 EUR in bodo za 11 % višji od doseženih v
letu 2014.
Načrtovani stroški materiala in storitev
26
__________________________________________________________________________________
Načrtovani stroški materiala in storitev v zavodu za leto 2015 znašajo 1.216.293 EUR in bodo za 20 %
višji od doseženih v letu 2014. Delež le-teh glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35 %.
Preglednica: Načrt stroškov materiala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vrsta zdravstvenega materiala
Zdravila in ampule
Obvezilni material
Laboratorijski material
Zobozdravstveni material
Ostali zdravstveni material
Dezinfekcijski material
Ostali nezdravstveni material
Pisarniški material
Čistilna in pralna sredstva
Električna energija
Pogonsko gorivo
Kurivo za ogrevanje
Odpis DI
Material in nad.deli za popr.
Službena obleka
Drugi stroški materiala
SKUPAJ STROŠKI MATER.
Realizacija Realizacije
2013
2014
Plan 2015
56.440
67.407
68.000
8.756
12.006
12.500
63.003
73.823
74.000
39.634
59.102
66.102
19.836
24.678
26.000
5.036
7.757
8.200
8.502
10.791
11.000
12.639
21.335
22.000
4.118
6.531
7.200
15.227
13.990
19.488
47.414
44.634
45.000
21.160
18.443
19.200
3.482
34.720
2.332
3.332
3.800
0
9.904
9.203
7.842
3.090
6.500
311.939
380.305
432.913
Ind.
2014/2013
119
137
117
149
124
154
127
169
159
92
94
87
FN 2015/
Real 2014
101
104
100
112
105
106
102
103
110
139
101
104
143
114
93
210
114
39
122
Pri skupnih stroških materiala planiramo povečanje za 14 % glede na realizacijo v letu 2014,
predvideva se namreč 2,0 % rast cen, kar smo tudi načrtovali, dodatno pa se bodo povečali zlasti stroški
energije in vzdrževanja, ki so povezani z dodatnimi novimi prostpori. Med stroški materiala
predstavljajo največji delež stroški za laboratorijski material in sicer 17%, stroški zobozdravstvenega
materiala predstavljajo 15%, potem sledijo stroški pogonsko gorivo, ki predstavljajo 11% v skupnih
stroških ter stroški za zdravila, ampule in cepiva, ki predstavljajo 16% delež v vseh stroških materiala.
Zavod planira tudi nekoliko večje stroške materiala zaradi odpisa DI, kar sovpada z načrtovano
investicijo v poslovne prostore.
Preglednica: Načrt stroškov storitev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vrsta storitve
Podjemne pogodbe
Tele. in poštne storitve
Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.
Investicijsko vzdrževanje
Najemnine zakupnine
Zavarovalne premije
Komunalne storitve
Dnevnice, kotizac.,
Sejnine
Reprezentanca
Realizacija Realizacije
2013
2014
319.582
281.036
12.621
13.171
62.646
59.933
1.009
13.872
9.481
22.164
1.512
2.945
6.232
13.545
6.985
33.752
2.531
901
Plan 2015
296.141
14.200
63.000
110.439
6.300
14.000
7.100
34.000
2.600
1.000
Ind.
2014/2013
88
104
96
FN 2015/
Real 2014
105
108
105
617
98
71
152
167
31
101
103
102
101
108
111
27
__________________________________________________________________________________
11
12
13
14
15
16
17
18
Laborat.storitve-mikrobiologija
Laborat.storitve-bolnišnica
Zobozdravstvene storitve-zobotehn.
Zdravstvene storitve
Zdrav.stor.-dežurstvo
Stroški SZZ
Str.storitev za varstvo pri delu
Drugi stroški storitev
SKUPAJ STROŠKI STORITEV
22.544
25.305
8.708
49.645
14.466
51.129
4.096
6.953
628.678
20.158
26.354
15.913
43.498
37.343
52.500
3.235
17.510
634.597
21.000
27.000
35.000
44.000
38.000
48.000
3.400
18.200
783.380
89
104
182
88
258
106
79
695
101
104
102
220
101
102
91
105
104
123
Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 783.380 EUR in bodo v primerjavi z letom 2014 višji za
23%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 23%. Stroške storitev smo planirali glede na
realizacijo v letu 2014 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2015. Prav tako pa smo pri
določenih storitvah načrtovali stroške, kot bi naj v letu 2015 tudi nastali. Tako so stroški storitev višji
predvsem zaradi načrtovanja novih investicij v objekt, oz. obnovo objekta in so opredeljeni v postavki
investicijsko vzdrževanje.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v zavodu za leto 2015 znašajo 2.058.383 EUR in bodo za 3,5 % večji od
doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63%.
V letu 2015 načrtujemo za 2.058.383 EUR stroškov dela, kar pomeni 3,5% višje stroške glede na leto
2014. Pričakovana struktura stroškov je sledeča:

stroški plač zaposlenih in nadomestil plač ocenjujemo v znesku 1.630.000 EUR, le-ti bodo v letu
2015 višji glede na preteklo leto za 2 %, rast stroškov plač in nadomestil je zaradi napredovanj in
nekaj malega novih zaposlitev;

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 268.015 EUR in so za 7% višji kot
so bili realizirani v letu 2014.

druge stroške dela načrtujemo v višini 160.368 EUR in jih planiramo za 13% več kot pa je bila
realizacija v letu 2014. V letu 2015 planiramo namreč tudi odpravnine za delavce, ki se bodo
upokojili. Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in iz
dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov
načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev (KAD).
Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali tudi nove zaposlitve. Tako smo v planu predvsem
upoštevali zaposlitev dveh diplomiranih sester v patronažni negi, eno diplomirano medicinsko sestro s
spec. znanji, zdravnika specialista, tri medicinske sestre – npk, eno medicinsko sestro v ambulanti ter
strokovnega sodelavca. Zmanjšalo pa se bo tudi število zaposlitev za enega pri reševalcih, in dve
srednji medicinski sestri – nega na domu.
Regres za letni dopust je za leto 2015 po ZUJF-u določen po plačni lestvici. Tako planiramo za leto
2015 izplačilo regresa v višini 35.000 EUR, kar je za 3 % več kot pa je bil izplačan v letu 2014.
28
__________________________________________________________________________________
V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov in pripravnikov, za katere dobimo
stroške povrnjene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in so zajeti v okviru
prihodkov. Stroški tovrstnih refundacij so predvideni v višini 205.000 €. Če teh stroškov ne vključimo
v stroške dela, potem znaša plan stroškov dela za leto 2015 skupaj 1.853.383 EUR. V tem primeru bi
bil indeks rasti plač negativen in sicer bi znašal 93, glede na realizacijo leta 2014.
V letu 2015 si bomo prizadevali čim bolj obvladovati stroške dela, saj predstavljajo najvišji delež
stroškov v skupnih stroških.
Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli.
STROŠKI DELA
Bruto plače redno delo
Dežurstva, nadurno delo
Boleznine, nesreče pri delu
Prispevki delodajalca
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Prevoz na delo in iz dela
Malice
Regres za letni dopust
Odpravnine, jubileji in ostali str.dela
Skupaj stroški dela
Ralizacija
2013
1.364.874
143.353
11.606
244.655
16.047
34.132
57.058
30.509
131.574
2.033.809
Ralizacija
2014
PLAN
2015
1.423.091 1.490.183
159.797
145.000
13.934
12.200
240.902
248.200
8.351
9.000
34.569
35.000
59.746
56.000
34.028
35.000
13.420
27.800
1.987.838 2.058.383
Ind.
2014/2013
104
111
120
98
52
101
105
112
97
Ind.
Plan/rea
2015/2014
105
91
88
103
108
101
94
103
207
104
Ker je zavod v letu 2014 posloval pozitivno je upravičen do izplačila sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zavod načrtuje tudi v letu 2015 obračun uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu. Le ta bo znašal 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki na
storitvah na trgu za leto 2015. Po oceni bi to znašalo 12.967 EUR. (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). V postavki bruto plače
so vkalkulirana tudi sredstva za morebitni povečan obseg dela iz naslova projektov in izvajanje nalog v
primeru nezasedenost delovnega mesta (bolniška odsotnost, nezasedenost…).
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 205.400 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 140.100 EUR,
-
del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 50.000
EUR in
-
del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.400
EUR.
29
__________________________________________________________________________________
Načrtovani ostali drugi stroški
Le ti so načrtovani v malenkost večji višini kot je bila realizacija leta 2014 in sicer za 4%.
Načrtovani finančni odhodki
So planirani v manjši višini kot realizacija leta 2014, saj zavod na tej postavki ne planira večjih
odlivov.
Načrtovani drugi odhodki
Načrtovani drugi odhodki so planirani v precej večji višini kot je bila realizacija 2014 in sicer za 43.701
EUR. V zavodu planiramo toliko večje druge odhodke, saj je zavod obvezen glede na dobljeno tožbo
proti ZZZS občinam ustanoviteljicam povrniti sredstva v višini 43.547 EUR, ki predstavljajo vračilo
polovice pokrite izgube v letu 2011 z njihove strani.
Zavod in občine ustanoviteljice so se dogovorile, da se jim v primeru dobljene tožbe povrne njihov
delež pokrivanja izgube iz obdobja pred 2011.
7.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje
uravnotežen poslovni izid v višini 260.656 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 24% nižji od
doseženega v letu 2014. Po odbitem obračunanem davku od dohodka pa bo poslovni izid znašal
256.656 EUR in bo za 23% manjši od realiziranega v letu 2014.
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostih je po vsebini enak izkazu
prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz
naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
 samoplačniških storitev
 storitev medicine dela prometa in športa
 ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju..)
 prihodki iz naslova provizije PZZ
 prihodki od dežurstva na prireditvah
 prihodki iz naslova fizioterapije
30
__________________________________________________________________________________
Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se
uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti
javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Pri planiranju prihodkov in
odhodkov tržne dejavnosti in javne službe smo na podlagi sodil ugotovili 5,8 % delež tržnih prihodkov.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z
sodilom, da za razmejitev odhodkov upoštevamo procent, ki je ugotovljen na prihodkovni strani. Torej
smo za leto 2015 načrtovali 5,8 % delež odhodkov tržne dejavnosti.
Načrtovan poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v letu
2015 presežek prihodkov nad odhodki v višini 260.656 EUR, po davku od dohodkov pravnih oseb, ki
znaša 4.000 EUR bo presežek prihodkov nad odhodki 256.656 EUR. Od tega načrtujemo presežek
prihodkov nad odhodki na javni službi v višini 247.229 EUR in na tržni dejavnosti 13.427 EUR oz. po
odbitku davka od dohodkov pravnih oseb načrtujemo, da bo presežek prihodkov nad odhodki na trgu
znašal na javni službi 243.689 EUR in na tržni dejavnosti 12.967 EUR.
Podatki so prikazani tudi v prilogi AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015 načrtujemo presežek
prihodkov nad odhodki v višini 299.236 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 12 % višje
prilive in odlive v isti višini, kot je bila realizacija v letu 2014.
Prilivi so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so tudi načrtovani v izkazu
prihodkov in odhodkov, prav tako pričakujemo v letu 2015 priliv za investicije s strani občin
ustanoviteljic v skupni višini 156.499 EUR na podlagi sporazuma o gradnji nadzidka.
Odlivi so načrtovani glede na predvideno gibanje z upoštevanjem določenih posebnosti po načelu
denarnega toka. To pomeni, da v denarnem toku ne prikazujemo plačila kot priliv za investicijska
vlaganja. Vlaganja, ki so bila dejansko že realizirana v letu 2014, pa bodo računi poravnani v letu 2015
bo tudi investicijski odhodek nastal v letu 2015 in to je zavod upošteval pri planiranju.
Potrebno je poudariti, da Zdravstveni dom Ljutomer, kot posredni uporabnik proračuna ne pridobiva v
celoti sredstev za investicije in nabave osnovnih sredstev iz državnega oz. občinskega proračuna, razen
v primerih, ko preko razpisa pridobivamo dodatne vire in v primerih, da občine ustanoviteljice
sofinancirajo določena investicijska vlaganja. To pomeni, da izkaz prihodkov in prihodkov po načelu
denarnega toka ne more biti uravnotežen.
Podrobnejši podatki o prilivih in odlovih so prikazani v prilogi AJPES obrazec Izkaz prihodkov in
odhodkov po načelu denarnega toka.
31
__________________________________________________________________________________
8. PLAN KADROV
8.1. ZAPOSLENOST
Spodnja preglednica prikazuje plan za 2015 in dejansko število zaposlenih v letu 2014, prav tako pa je
prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2015.
PROFIL
Tarifna skupina VIII
E018010 zdravnik specialist IV PPD1
E018011 zdravnik specialist IV PPD2
E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3
Tarifna skupina VII/2
B017334 direktor
B017399 strokovna vodja
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego
E017016 zdravnik specializant III PPD2
E017017 zdravnik specializant III PPD3
E 017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.
E017018 zobozdravnik
E037014 dipl.medicinska sestra specialist
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I
J017137 strokovni sodelavec VII/2
Tarifna skupina VII/1
E037013 dipl.med.sestra disp.dejavnost
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja I
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti
E047024 fizioterapevt III v ambulanti
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II
E047033 inženir laboratorijske biomedicine III
Tarifna skupina VI
J016006 glavni knjigovodja
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah
Tarifna skupina V
E035002 med.sestra- NPK
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu
E035008 srednja medicinska sestra s spec. znanji
Plan
2014
Realizacija
2014
Plan
2015
3
2
2
2
3
2
1
1
0,5
1
2
5
1
1
1
1
1
0,5
1
5
5
1
1
1
1
0,5
1
5
1
5
1
1
1
1,4
2
1
0,4
1,2
3
1
1,4
2,5
1,6
0,4
1,2
3
1
1
1,4
2,5
4,6
1
0,4
1,2
3
1
-
1
1
1
1
1
1
1
5,5
1,6
1
4,4
-
4
1,4
32
__________________________________________________________________________________
E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem
vozilu
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni
dejavnosti
E035027 zobozdravstveni asistent
E045005 laboratorijski tehnik I
E045017 zobotehnik I
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)
J015009 finančno računovodski delavec V
Tarifna skupina IV
E044007 voznik reševalec II
J034095 vzdrževalec IV (I)
Tarifna skupina III
J033029 vzdrževalec perila III
Tarifna skupina II
J032001 čistilka II
Zaposleni preko javnih del
Stopnja zahtevnosti V
Stopnja zahtevnosti VI
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV
tehnik zdravstvene nege pripravnik
zobozdravnik pripravnik
fizioterapevt pripravnik
SKUPAJ VSEH DELAVCEV
4,7
1,4
8,2
1,4
9,2
1,4
0,9
0,9
-
5,9
5
3
2
1
1
5,5
5
3
2
1
4,4
5
3
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
4
4
4
1
1
74,5
10
1
85,5
1
76
7
1
1
85
1
80
10
90
Kot je to razvidno iz tabele se v zavodu v letu 2015 načrtuje nekoliko povečano število delavcev, saj je
zavod v zadnjem obdobju povečal obseg svojega dela temu pa ni sledilo ustrezno kadrovsko
povečevanje. Prav tako nekatere programe, kot npr. promocija zdravja in zobozdravstvena nega
izvajamo v okviru nadur ali po podjemnih pogodb. V preteklem letu zavod tudi ni realiziral vseh
planiranih zaposlitev iz preteklosti (zdravnik specialist družinske medicine, po potrebi pa strokovni
sodelavec VII/2), kar načrtujemo v letošnjem letu. Dodatno planiramo zaposliti zdravnika brez
specializacije po opravljenem sekundariatu (gre za zdravnika, ki bi se vključeval v NMP), diplomirano
med. sestro v promociji zdravja (zaradi povečanja in sprememb programa ZV), diplomirano med.
sestro v patr. zdr. varstvu in srednjo med. sestro v NMP. Tako se bo število delavcev (brez
pripravnikov) po stanju v letu 2015 povečalo za predvidoma 5 delavcev. Predvidevamo upokojitev treh
delavcev, in sicer zobozdravstvene asistentke, čistilke in voznika reševalca, odhod čistilke in
zobozdravstvene asistentke bomo nadomestili. Glede strukture kadrovske zasedenosti je upoštevana
tudi drugačna struktura pri patronaži glede na planirano pridobitev visoke izobrazbe dveh delavk ter
pridobljena Nacionalna Poklicna Kvalifikacija pri treh zaposlenih delavcih, vendar pa te
prerazporeditve ne vplivajo na končno število zaposlenih.
Načrtujemo tudi zaposlitev 10 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege, prav tako pa eno zaposlitev z
višjo izobrazbo preko javnih del.
33
__________________________________________________________________________________
V ZD poleg sklenitev rednega delovnega razmerja načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev, ki
zahtevajo posebna specialna znanja in kvalifikacije ali pa jih ne izvajamo v takem obsegu, ki bi
upravičeval redno zaposlitve, tudi nadaljevanje ali vzpostavitev sodelovanja na podlagi podjemnih oz.
drugih civilno pravnih pogodb s fizičnimi in pravnimi osebami. V zavodu je s seznamom teh del
seznanjen tudi svet zavoda.
V zavodu načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami glede omogočanja praks
in usposabljanj študentov in dijakov zdravstvenih šol, prav tako pa bomo po potrebi v poletnih mesecih
sodelovali s študentskimi servisi.
Podatki so prikazani tudi v prilogi obrazec 3 Spremljanje kadrov 2015.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
Tudi v letu načrtujemo v letu 2015 opravljanje storitev po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o
opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o
zdravniški službi. Po podjemnih pogodbah načrtujemo opravljanje del na tistih področjih, kjer imamo
pomanjkanje kadra (psihiatrija, medicina dela) ali pa na področjih, kjer zaradi obsega dela (manjši del
tima) ni smotrno trajno zaposlovanje. Potreba po podjemnem delu je tudi na delovnih mestih, kjer je
potrebno zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo (NMP), kar se pa bo nekoliko zmanjšalo, v
kolikor bomo uspeli zaposliti dodatnega zdravnika.
Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:
 Antikoagulantna ambulanta
 Psihiatrija
 Medicina dela in športa
 Ultrazvok trebuha
 Kardiologija
 Diabetologija
 Pulmologija
 Dežurstvo v NMP
 Zdravstvena nega – zobozdravstvo
 Pediatrija (občasno)
 Nadzor kliničnega laboratorija
 ter drugih področjih po potrebi.
V ZD imamo sklenjeno tudi pogodbo o sodelovanju in zagotavljanju sodelavcev s sosednjimi ZD, in
sicer za dispanzer za mentalno zdravje (logoped, psihologa) z ZD M. Sobota in ZD G. Radgona ter za
ortodontijo z ZD G. Radgona, skupni znesek pogodb za leto 2015 je cca 47.000 €.
Tudi v letu 2015 načrtujemo zaposliti osebo VI. stopnje preko javnih del, ki bo izvajala dela na
področju informiranja občanov, komuniciranja in promociji zdravega življenjskega sloga.
Planiran strošek podjemnih pogodb za leto 2015 je ocena, saj se med letom lahko pojavi potreba po
delu še na kakem področju ali pa se na že določenem področju spremeni obseg. Predvidevamo, da bo
v letu 2015 strošek podjemnih pogodb 396.141 eur, kar je nekoliko več, kot v letu 2014 in za cca
23.000 eur manj, kot v letu 2013, saj bomo prešli na podjemno pogodbo pri sodelovanju psihologa na
34
__________________________________________________________________________________
področju medicine dela, povečali smo obseg kardiologije, prav tako pa načrtujemo uvesti tudi
dejavnost fiziatra. Zaradi protikriznih ukrepov (ZUJF) smo morali nekatere pogodbe s samostojnimi
podjetniki v preteklosti prekvalificirati v podjemne pogodbe, kjer pa so višji prispevki. To je bilo
potrebno tudi v primeru, ko gre za samostojne podjetnike – zdravnike, ki niso zaposleni v javnih
zavodih in svojo dejavnost opravljajo 100% kot zasebniki, kar je po naši oceni nepotreben strošek za
javne zavode.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
V ZD imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno
izvajati z lastnimi zaposlenimi. V letu 2015 planiramo za zunanje vzdrževanje informacijskega okolja
(mreže s serverjem) 4.557 eur, za varovanje objekta 600 eur in za področje varnosti in zdravja pri delu
ter požarnega varstva 1.500 eur. Prav tako imamo storitve računovodstva in nekaterih kadrovskih
zadev urejene v sodelovanju s Skupnostjo zdravstvenih zavodov MS.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih predvideva kontinuirano
stalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Vsebine
izobraževanj bomo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo
dosegajo posamezni zaposleni. Pri tem bomo upoštevali tudi ponudbe izvajalcev (aktualnost teme,
reference, stroške). Za vse zaposlene bo srednjeročno potrebno organizirati izobraževanje na temo
kakovosti in učinkovitosti dela, profesionalnega odnosa do uporabnikov, razvoja medsebojnih odnosov
in izgorevanja zaposlenih.
V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom
kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo
izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev, ter
strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah, zaradi nižjih stroškov izobraževanj.
Sledili bomo cilju, da se bo vsak zaposleni udeležil najmanj enega usposabljanja na temo strokovnega
in enega na temo osebnostnega razvoja.
Predviden plan stroškov izobraževanja in usposabljanja za leto 2015 je na ravni leta 2014, to cca 300
eur na zaposlenega oz. cca 24.300 eur.
V letu 2015 bomo nadaljevali z načrtnim usposabljanjem vodstvenih delavcev na področju pridobitve
temeljih znanj managementa, vodenja z vzgledom, vodenja letnih pogovorov, organizacije dela in
razumevanja sistema vodenja.
Nadaljevali bomo tudi z internimi izobraževanji za določene skupine zaposlenih s pomočjo notranjih in
zunanjih predavateljev. Pozornost bomo tudi namenili notranjemu usposabljanju, ki je neposredno
povezano z izvajanjem dejanskih delovnih nalog posameznikov, vključno z usposabljanjem za drugo
delo v okviru poklicne usposobljenosti s ciljem doseganja večje fleksibilnosti zaposlenih.
V letu 2015 bomo nadaljevali s podporo zaposlenim v zvezi s študijem ob delu, glede materialnih
doplačil bomo upoštevali določila ZUJF-a in kolektivne pogodbe. Kjer ni možno finančno podpreti
35
__________________________________________________________________________________
študija a bomo zaposlenim, ob dogovoru, omogočili koriščenje nematerialne pravic, ki jih zakonodaja
še omogoča.
Tudi v letu 2015 nameravamo omogočati opravljanje pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege,
saj je opravljanje pripravništva in strokovni izpit potreben za samostojno opravljanje njihovega poklica.
Predvideno število pripravnikov v letu 2015 je 10.
V ZD bomo še naprej vodili načrtno politiko pridobitve novih zdravnikov. Tako bomo nadaljevali, v
sodelovanju z občino s štipendiranjem študentke medicinske fakultete, ter poskušali dogovoriti nove
štipendije, tudi za manjkajoče specialiste. Poleg specializanta ortodontije si bomo prizadevali pridobiti
specializanta medicine dela in športa, ki ga bomo glede na sistem morali financirati sami.
V ZD imamo trenutno zaposlene štiri specializante splošne medicine za katere so sredstva refundirana,
ter dve specializantki pediatrije. V letu 2015 planiramo zaposliti še enega specializanta družinske
medicine.
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015
9.1. PLAN INVESTICIJ
V l. 2015 načrtujemo nabavo naslednje med. opreme večje vrednosti v ocenjeni skupni vrednosti
182.700 eur:
OPREMA – APARAT
Število
Predvidena investicijska
(2015)
kosov
vrednost z DDV v eur
Pediatrični reanimacijski
voziček
Prenosni UZ
Cikloergometer (z
diagnostično opremo)
Števec za diferenciranje
razmazov
Hematološki analizator
Trakcijska miza
Klinetek (artromot)
1
1.200
1
1
39.000
13.000
1
1.000
1
1
1
21.000
3.300
4.200
Laser za lasersko terapijo
2
31.200
Terapevtska miza
2
2.600
Magnetna blazina
1
1.400
Keramična peč
1
14.100
Ivomat
1
3.100
Led reflektor z nosilcem
1
1.800
Apex lokator
4
4.800
Aparat za strojno širjenje
kanalov
defibrilator
4
7.200
1
30.000
AED – javno dostopen
2
3.800
SKUPAJ
182.700
36
__________________________________________________________________________________
Poleg medicinske opreme načrtujemo v letu 2015 v predvideni vrednosti 41.400 eur tudi:
- terensko vozilo (štirikolesni pogon) v predvideni vrednosti do 20.000 eur,
- univerzalni čistilec za tla 4.800 eur,
- pralni stroj (večja kilaža) 600 eur
- računalniška strojna oprema (monitorji, stacionarni in prenosni računalniki, tiskalniki,
podatkovni mediji) v predviden vrednosti 8000 eur, o kateri pa se odločamo na podlagi
ugotovljenih potreb po zamenjavah ali potrebe po novi opremi,
- računalniška programska oprema (računovodstvo, posodobitev [email protected], licence) predvidoma
8.000 eur.
Prav tako načrtujemo, da bomo v letu 2015 nabavili opremo manjše vrednosti (drobni inventar) v
predvidenem skupnem znesku 8.000 EUR, kot npr.:























otoskop
oksimeter
merilec za Spo2
aparat za merjenje tlaka
letvenik 2X
hladilnik
vitalometer
koferdam
mešalna pištola s kanilami
endodontski kurilec gutaperk 3X
merilec krvnega tlaka
pripomočki za manualno terapijo prstov rok in nog
pisarniški stoli
vrtalno kladivo
električni vijačnik
inštrumenti za merjenje napetosti
polnilec za baterije
inštrumenti (klešče)
diktafon
potrošni kabli in gobice za elektroterapijo
milniki
oprema v avtih (lopate, svetilke, strgala)
in drugi inventar ter oprema manjše vrednosti.
Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi procesa idr.) bomo nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše
vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago.
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Po uspešno izvedeni investiciji nadzidave obstoječega objekta si v ZD Ljutomer želimo poenotiti
notranjo prostorsko podobo zavoda in postopoma obnoviti tudi ostale enote. Tako v letu 2015
načrtujemo v prvi fazi obnovo preostalih prostorov prvega nadstropja (NADSTROPJE JUG - OŠD,
DMD in fizioterapija), kar bi potem predstavljajo z novim delom celoto. V kolikor pa bo možno, pa bi
do konca leta obnovili še eno enoto (zobozdravstvo ali pritlični del splošnih ambulant).
37
__________________________________________________________________________________
Predvidena finančna konstrukcija investicijsko vzdrževalnih del »Nadstropje jug« na podlagi
projektantske ocene je sledeča:
DELA - OPREMA
gradbena dela
obrtniška dela
Zaključna dela
oprema
SKUPAJ
SKUPAJ Z DDV
EUR
12.126
75.648
2.750
26.000
116.524
142.159
Oprema, ki jo bomo ob prenovi nabavili zajema opremo čakalnic (tapicirane klopi, lesene vertikale,
mizice, stoli) ter deloma tudi pisarniška oprema (pisarniško pohištvo po potrebi, zdravniške mize ter
druga oprema po potrebi).
Predvidevamo, da bo na trgu dosežen vsaj 10% popust, tako da bomo v okviru predvidenih sredstev za
investicijsko vzdrževalna dela izvedli tudi selitev in ureditev prostorov patronažne službe, referenčne
ambulante, ureditev skupne jedilnice, garderob ter ureditev sprejemnice.
Vir za izvedbo prenove »Nadstropja jug« so lastna sredstva ZD.
Poleg načrtovane prenove bomo v ZD izvajali vsa tekoča vzdrževalna dela, kot so beljenje sten s
pralno barvo v manjšem obsegu, vgradnja umivalnika, ureditev ozvočenja, popravilo ometa na stropu,
oblazinjenje vrat, saniranje strehe v pomožnem objektu, adaptacije prostorov ter druga manjša
popravila in po potrebi zamenjave (podi, vrata, senčila, inštalacije…), ki jih bomo po dogovoru izvajali
tudi v prostorih obeh najemnikov (koncesionarjev).
Pomemben del vzdrževalnih stroškov predstavljajo tudi storitve za vzdrževanje medicinske opreme,
vzdrževanje osebnih in reševalnih vozil ter vzdrževanje druge opreme.
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
V letu 2015 ne načrtujemo zadolževanja.
Datum: april, 2015
Odgovorna oseba:
Mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon.
38