Pojasnilo k revidiranemu LP 2014

Comments

Transcription

Pojasnilo k revidiranemu LP 2014
BANKA CELJE d.d. Celje
Pojasnilo banke k revidiranemu Letnemu poročilu Banke Celje d.d. in Skupine Banke
Celje d.d. za leto 2014
V poslovnem letu 2014 je banka realizirala bilančno vsoto, ki je konec leta 2014 znašala 1,712
milijonov evrov, dobiček pred oblikovanjem oslabitev in rezervacij pa je bil ustvarjen v višini
38,7 milijonov evrov. Po prenosu slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank ter
oblikovanju oslabitev in rezervacij je bil realiziran negativni finančni rezultat po obdavčitvi v
višini 21,1 milijonov evrov. Kapitalski količniki so po dokapitalizaciji ponovno presegli
regulatorno raven, na dan 31. 12. 2014 je kapitalska ustreznost banke znašala 18,22 %.
Redno letno revizijo računovodskih izkazov banke in skupine za leto 2014 je opravila
pooblaščena revizijska hiša Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana. Revizor je letno poročilo
pregledal in nanj nima vsebinskih pripomb. Glede na začetek procesa združevanja Banke
Celje in Abanke je v poročilu dodan pojasnjevalni odstavek, da računovodski izkazi banke ne
vsebujejo učinkov, ki bi nastali kot posledica združitve Banke Celje in Abanke.
Uprava banke
Datum: 30. 4. 2015