Zapisnik 39. seje Senata FERI 23. 1. 2015

Comments

Transcription

Zapisnik 39. seje Senata FERI 23. 1. 2015
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
UM FERI
Z A P I S N I K
39. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je bila v petek,
dne 23. januarja 2015, ob 9. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
ODSOTNI
- člani Senata:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ, Drago
DOLINAR, Denis ĐONLAGIĆ, Aleš HACE, Marjan HERIČKO, Miro MILANOVIČ, Nenad MUŠKINJA,
Gregor NIKOLIĆ – do vključno 4. točke dnevnega reda, Milan OJSTERŠEK, Iztok PETERIN, Tina
SCHWEIGHOFER, Mladen TRLEP, Tatjana WELZER DRUŽOVEC, Milan ZORMAN, Borut ŽALIK,
Suzana ŽILIČ FIŠER.
Bojan GRČAR – prodekan, Lidija KOLUDROVIČ – strokovne službe, Jože PIHLER – Komisija za
kakovost, Igor TIČAR - v okviru 2. točke dnevnega reda.
Aleš BELE – opr., Zdravko KAČIČ – opr., Klement KRALJ, Tatjana PETEK – opr., Tadej ŠTADLER.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil na predlog dekana, da se točka Poročilo o delu Študentskega sveta razporedi na
začetek seje, saj bo prodekan za študentska vprašanja in poročevalec, zaradi drugih obveznosti, sejo predčasno
zapustil, soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RED:
pregled sklepov in potrditev zapisnikov 38. redne ter 10. izredne seje Senata FERI,
predstavitev kandidata FERI za rektorja,
poročilo o delu Študentskega sveta,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za študijske zadeve,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive,
poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje,
razno.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 38. redne ter 10. izredne seje Senata FERI
Poročala je ga. Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Zapisnik 38. seje Senata FERI z dne 19. 12. 2014
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je bila zadolžena, da pregleda Priporočila za
ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi
predlog za noveliranje. Sklep je v izvajanju.
- 40. sklep 29. seje – Pričnemo z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na fakulteti in ustreznega
poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Sklep je v izvajanju.
38. seja
- 33. sklep – Seznam predmetov, ki jih bomo ponudili tujim študentom v programu Erasmus+ v študijskem letu
2015/2016 bo obravnavan v okviru današnje 8. točke dnevnega reda.
1
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
-
Drugi sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše
narave in so v fazi izvajanja.
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 38. seje Senata FERI z dne 19. 12. 2014 ter podano poročilo o sprejetih
in izvedenih sklepih.
Zapisnik 10. izredne seje Senata FERI z dne 14. 1. 2015
Na podlagi Pravilnika o volitvah rektorja ter Razpisa volitev rektorja Univerze v Mariboru z dne 5. januarja 2015, je
Senat imenoval volilni odbor FERI. Druge problematike ni bilo v obravnavi.
Soglasno je bil sprejet
2. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 10. izredne seje Senata FERI z dne 14. 1. 2015.
AD 2
Predstavitev kandidata FERI za rektorja
Senat Univerze v Mariboru je na 37. redni seji dne 16. decembra 2014 sprejel sklep o razpisu volitev rektorja
Univerze v Mariboru. Skladno s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o volitvah rektorja je dr. Igor TIČAR,
redni profesor, prosil Senat FERI za podporo pri kandidaturi za rektorja Univerze v Mariboru.
Dr. Igor TIČAR je prisotnim na kratko predstavil kandidaturo ter njegovo videnje poglavitnih točk razvoja Univerze v
Mariboru.
Po krajši razpravi je bil s 15 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA sprejet
3. SKLEP:
Senat Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na podlagi 289. člena Statuta
Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012 – Statut UM UPB10) in Pravilnika o volitvah rektorja
Univerze v Mariboru (obvestila UM XXIV-9-2006, spr. in dopol. XXVIII-7-2010) ter sklepa št.
S1/020/2015/5, 37. redne seje Senata Univerze v Mariboru dne 16. 12. 2014 o razpisu volitev
rektorja Univerze v Mariboru predlaga za kandidata za rektorja Univerze v Mariboru red. prof. dr.
Igorja TIČARJA.
AD 3
Poročilo o delu Študentskega sveta
Poročal je prodekan za študentska vprašanja Gregor NIKOLIĆ.
Redna seja Študentskega sveta FERI je bila 22. januarja 2015. Obravnaval je naslednjo problematiko:
- Izvolil je študente, ki bodo imeli pravico voliti rektorja (elektorje). Po določbah Statuta se število študentov, ki
imajo pravico voliti rektorja, določi na podlagi števila visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni, in se enakomerno razporedi po članicah. Vsaka fakulteta,
članica UM, ima v letošnjem letu 11 elektorjev.
- Oblikoval je plan dela Študentskega sveta. Morebitne predloge oz. ideje za vključitev v Program dela
Študentskega sveta zbira prodekan.
- Sprejel je finančno poročilo za preteklo leto.
Dekan je podal mnenje glede števila študentov, ki imajo pravico voliti. Na podlagi razprave, da bi naj imele velike
članice univerze več študentskih glasov, je bil soglasno sprejet
2
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
4. SKLEP:
Opozarjamo na nesorazmerno število študentov, ki imajo pravico voliti rektorja (elektorje) glede na
zelo različno število študentov članic Univerze v Mariboru.
AD 4
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
AD 5
Poročilo Komisije za študijske zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za izobraževalno dejavnost dr. Bojan GRČAR, red. prof.
Predlog spremembe strukture kontaktnih ur
MAG Elektrotehnika, MAG GING, smer Elektrotehnika
Na predlog Inštituta za močnostno elektrotehniko Komisija za študijske zadeve predlaga spremembo strukture
kontaktnih ur:
Zap.
št.
Predmet, letnik, študijski program
1. Numerične metode v elektrotehniki
2 MAG E- ME, 2 MAG GING-E
Nosilec predmeta
SEDAJ
P/SE/SV/LV/RV
PREDLOG
P/SE/SV/LV/RV
Mladen TRLEP
30/--/15/--/30
30/15/--/--/30
Soglasno sta bila sprejeta
9.SKLEP:
Senat FERI potrjuje spremembo strukture kontaktnih ur učne enote Numerične metode v
elektrotehniki na ŠP 2. stopnje Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika tako, da obsegajo:
30 ur predavanj, 15 ur seminarja in 30 ur računalniških vaj.
Nova struktura kontaktnih ur velja s študijskim letom 2015/2016.
10. SKLEP:
Senat FERI potrjuje spremembo strukture kontaktnih ur učne enote Numerične metode v
elektrotehniki na ŠP 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika tako, da obsegajo: 30
ur predavanj, 15 ur seminarja in 30 ur računalniških vaj.
Nova struktura kontaktnih ur velja s študijskim letom 2015/2016.
Predlog za ukinitev in uvedbo nove izbirne učne enote
MAG Mehatronika
Na predlog Inštituta za robotiko je predlagana ukinitev izbirne učne enote in vključitev nove izbirne učne enote na
ŠP 2. stopnje Mehatronika:
- Ukinitev izbirne učne enote Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov, 6 ECTS, 1. letnik MAG MEH
izbirni v poletnem semestru in
- uvedba nove izbirne učne enote Električni stroji, 6 ECTS, ki se že izvaja v 1. letniku MAG E-ME, MAG GING E-ME
v poletnem semestru.
Sprememba stopi v veljavo s študijskim letom 2016/2017.
S 15 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil sprejet
11. SKLEP:
Senat FERI potrjuje ukinitev izbirne učne enote na ŠP 2. stopnje Mehatronika, 1. letnik, Modeliranje
in vodenje elektromehanskih sistemov in uvedbo nove izbirne učne enote Električni stroji.
Sprememba stopi v veljavo s študijskim letom 2016/2017.
3
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
Predlog spremembe nosilca učne enote
UN Medijske komunikacije
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je predlagana sprememba nosilca učne enote:
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Strateško komuniciranje
2 UN MK, poletni semester
Dosedanji nosilec
učne enote
PREDLOG
novega nosilca
dr. Mario PLENKOVIĆ
dr. Karmen ERJAVEC
Soglasno je bil sprejet
12. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote UN ŠP 1. stopnje Medijske komunikacije:
- Strateško komuniciranje v 2. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Maria
PLENKOVIĆA nova nosilka dr. Karmen ERJAVEC.
Sprememba velja s poletnim semestrom 2014/2015.
(*Opomba na koncu zapisnika.)
MAG Medijske komunikacije
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je predlagana sprememba nosilca učne enote:
Zap. št.
Učna enota, letnik, študijski
program
Komunikacijska kompetenca in
medijska pismenost
2 MAG MK, zimski semester
Dosedanji nosilec
učne enote
PREDLOG
novega nosilca
dr. Matjaž DEBEVC
dr. Karmen ERJAVEC
Soglasno je bil sprejet
13. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote MAG ŠP 2. stopnje Medijske komunikacije:
Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost v 2. letniku tako, da je namesto
dosedanjega nosilca dr. Matjaža DEBEVCA nova nosilka dr. Karmen ERJAVEC.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
(*Opomba na koncu zapisnika.)
Predlog izvajalcev predavanj v primerih, ko le-ti niso tudi nosilci učnih enot
Na predlog inštitutov za informatiko in medijske komunikacije so za študijsko leto 2014/2015 predlagani naslednji
izvajalci predavanj učnih enot:
MAG Informatika in tehnologije komuniciranja
MAG Medijske komunikacije
Učna enota, študijski program
Strateško planiranje
2 MAG ITK, zimski semester
Koncepti in modeli medijev v
informacijskih družbi
1 MAG MK, poletni semester
Nosilec
dr. Aleš ŽIVKOVIČ
Interaktivne 3D vsebine za
svetovni splet
dr. Borut ŽALIK
dr. Jozsef GYÖRKÖS
Predlog izvajalca 2014/15
dr. Gregor POLANČIČ,
dr. Aleš ŽIVKOVIČ
dr. Ivan ROZMAN,
seminar dr. Jozsef GYÖRKÖS
dr. Matjaž DEBEVC
(Op.: Sprememba sklepa 37. seje
4
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
1 MAG MK, poletni semester
Mediji in popularna kultura
1 MAG MK, poletni semester
dr. Melita ZAJC
Senata z dne 21. 11. 2014, na
kateri je bil za izvajalca potrjen dr.
Domen MONGUS.)
dr. Karmen ERJAVEC
(Op.: Sprememba sklepa 33. seje
Senata z dne 20. 6. 2014, na kateri
je bil za izvajalca potrjen dr.
Andrej NATERER.)
Soglasno je bil sprejet
14. SKLEP:
Senat FERI potrjuje predlagane izvajalce predavanj učnih enot 1. in 2. stopnje FERI za študijsko leto
2014/15.
(*Opomba na koncu zapisnika.)
Dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo
Izvajalki študijskega programa predlagata spremembo pogojev za vpis. Na podlagi sklepa Inštituta za računalništvo
predlagamo potrditev spremenjenih pogojev z dodanimi šiframi področij po klasifikaciji Klasius.
Soglasno je bil sprejet
15. SKLEP:
Senat FERI potrjuje spremenjene pogoje za vpis na dvopredmetni pedagoški študijski program 2.
stopnje Izobraževalno računalništvo, ki ga izvajata FNM in FERI UM.
Prijava tem diplomskih del v študijskem letu 2014/2015
Skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju študent izbere
temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem. Teme
so na spletni strani objavljene že od meseca decembra.
Soglasno sta bila sprejet
16. SKLEP:
Rok za oddajo prijav tem diplomskih del na študijskih programih prve stopnje v študijskem letu
2014/2015 je 24. 4. 2015. Rok velja samo za študente, ki želijo diplomirati v študijskem letu
2014/2015.
17. SKLEP:
Rok za oddajo prijav tem magistrskih del na študijskih programih druge stopnje v študijskem
letu 2014/2015 je 15. 5. 2015. Rok velja samo za študente, ki želijo magistrirati v študijskem letu
2014/2015.
Dokončanje obveznosti, ki izhajajo iz vaj
Na predlog Komisije za študijske zadeve se enotno določijo pravila glede dokončanja obveznosti, ki izhajajo iz vaj.
Soglasno je bil sprejet
18. SKLEP:
Vse obveznosti, ki izhajajo iz vaj (poročila, zagovor,...) mora študent zaključiti praviloma do konca
izpitnega obdobja tekočega semestra oziroma izjemoma, s soglasjem nosilca učne enote, do
konca tekočega študijskega leta. Po izteku teh rokov mora študent vaje opravljati znova.
Imenovanje zunanjih članov šolskih maturitetnih komisij za splošno maturo v letu 2015
Državni izpitni center je pozval članice, da posredujejo predloge za imenovanje zunanjih članov šolskih
maturitetnih komisij za splošno maturo v letu 2015 do 20. februarja 2015. Člani sodelujejo pri sprejemanju glavnih
5
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
odločitev ŠMK in pri nekaterih fazah izvajanja maturitetnih postopkov in matične ustanove seznanijo s potekom
izvedbe splošne mature.
Senat FERI je v preteklem letu potrdil 12 kandidatov iz FERI za zunanje člane šolskih maturitetnih komisij za
maturo v letu 2014. Kandidati soglašajo s kandidaturo tudi v letu 2015. Izberejo naj gimnazijo, s katero še niso
sodelovali.
Soglasno je bil sprejet
19. SKLEP:
Senat FERI potrjuje kandidate za zunanje člane šolskih maturitetnih komisij za maturo v letu 2015:
- dr. Tatjano KAPUS,
- dr. Jožeta PIHLERJA,
- dr. Božidarja POTOČNIKA,
- mag. Janeza POGORELCA,
- dr. Gregorja POLANČIČA,
- dr. Tino TOMAŽIČ,
- dr. Boštjana POLAJŽERJA,
- dr. Mirjam SEPESY MAUČEC,
- dr. Damjana VLAJA in
- dr. Andreja ŽGANKA.
AD 6
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za raziskovalno dejavnost dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Arnela GLOTIĆA, univ. dipl. inž. el., z naslovom »Optimizacija
proizvodnje električne energije z uporabo modificiranega algoritma diferenčne evolucije«.
Na predlog Inštituta za močnostno elektrotehniko je bil soglasno sprejet
20. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Optimizacija proizvodnje električne
energije z uporabo modificiranega algoritma diferenčne evolucije« kandidata Arnela GLOTIĆA,
univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Igor TIČAR, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Jože PIHLER, red. prof., UM FERI – član,
− dr. Gorazd ŠTUMBERGER, red. prof., UM FERI – član,
− dr. Rafael MIHELIČ, red. prof., UL FE – član.
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Ines KOŽUH, univ. dipl. medij. kom., z naslovom »The Deaf and
Hard of Hearing on Social Networking Sites: Identity, Community Building and Connections between
Communities«.
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je bil soglasno sprejet
21. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »The Deaf and Hard of Hearing
on Social Networking Sites: Identity, Community Building and Connections between
Communities« kandidatke Ines KOŽUH, univ. dipl. medij. kom., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Matjaž DEBEVC, izr. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Manfred HINTERMAIR, red. prof., somentor, Pädagogishe Hochschule Heidelberg,
6
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
Nemčija – član,
− dr. Suzana ŽILIČ FIŠER, doc., UM FERI – članica.
Mag. Robert MARUŠA, dipl. inž. el., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Nov pristop k izvedbi ozemljevanja
visokonapetostnih naprav, daljnovodov in kablovodov«.
Na predlog Inštituta za močnostno elektrotehniko je bil soglasno sprejet
22. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Nov pristop k izvedbi ozemljevanja
visokonapetostnih naprav, daljnovodov in kablovodov« mag. Roberta MARUŠE, dipl. inž. el., v
sestavi:
− dr. Jože PIHLER, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Josip VORŠIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Rafael MIHALIČ, red. prof., UL FE – član.
Lucijan KOROŠEC, univ. dipl. inž. el., je oddal vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom »Pulzno
gostotno moduliran mikrorazsmernik z aktivnim razklopitvenim tokokrogom«. Za mentorja predlaga dr. Mira
MILANOVIČA, red. prof.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidata Lucijana
KOROŠCA, univ. dipl. inž. el., in ocenila oz. ugotovila, da predlagani mentor dr. Miro MILANOVIČ, red. prof.,
izpolnjuje pogoje za mentorja.
Soglasno je bil sprejet
23. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Lucijana KOROŠCA, univ. dipl. inž. el., v
sestavi:
− dr. Miran RODIČ, doc., UM FERI – predsednik,
− dr. Miro MILANOVIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Željko BAN, red. prof., FER Zagreb – član.
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 7
Volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 8
Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje
Poročala je predsednica komisije dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof.
Razpis za mobilnost študentov Erasmus+
Na spletni strani Univerze v Mariboru je objavljen Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini
Erasmus+ v študijskem letu 2015/2016. Za študente FERI bosta v januarju ter februarju izvedena dva informativna
dogodka – informativni sestanek Erasmus+, namenjen študentom za individualne konzultacije in informativni
7
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
sestanek predvidoma prvi oz. drugi dan poletnega semestra. Prijavo na mobilnost bo potrebno opraviti do 2. 3.
2015.
Odprta sta razpisa za sofinanciranje mobilnosti:
- osebja za namen poučevanja na visokošolskih partnerskih institucijah v tujini v okviru programa Erasmus+ za
študijsko leto 2014/2015 in
- osebja z namenom usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za leto 2014/2015.
Priprava ponudbe predmetov za prihajajoče študente Erasmus+ v študijskem letu 2015/2016
Članom Senata je bil priložen osnutek seznama predmetov, ki bi jih študentom Erasmus+ ponudili v izmenjavo v
študijskem letu 2015/2016, pripravljen na podlagi predlogov inštitutov. Pri vsakem predmetu je predlagan način
izvajanja:
- M – mentorska izvedba in
- A – predvideno je izvajanje predmeta v angleškem jeziku, v kolikor bo predmet izbralo dovolj študentov.
Še vedno je nekaj odprtih vprašanj glede praktičnih vprašanj študentov ter finančnih zadev v zvezi z Erasmus+
izmenjavo, prihodnji teden bo tozadevni sestanek na Univerzi v Mariboru. Zato je predlagano, da počakamo na
dodatne informacije, ki bodo podane na sestanku o Erasmus+ izmenjavi na Univerzi v Mariboru. Pripravljen delovni
seznam naj inštituti še pregledajo. Trenutni seznam vsebuje učne enote 1. in 2. stopnje, 159 predmetov bi bilo
ponujeno v izvajanje mentorsko in 69 predmetov so učitelji pripravljeni izvesti v angleškem jeziku.
Dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC je predlagala možnosti nadaljnjega postopka potrditve seznama predmetov, ki bi
jih študentom Erasmus+ ponudili v izmenjavo v prihodnjem letu:
- glasovanje o predlogu na korespondenčni seji Senata prihodnji teden ali
- obravnavo predloga na februarski redni seji Senata FERI.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet
35. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil z delovno verzijo Seznama učnih enot FERI 1. in 2. stopnje, ki bi jih
ponudili prihajajočim študentom Erasmus+ v izbiro v študijskem letu 2015/2016.
O dokončnem seznamu bomo razpravljali na naslednji redni seji Senata FERI oz. po potrebi na
korespondenčni seji.
AD 9
Brez razprave.
Seja je bila sklenjena ob 9.25.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
OPOMBA:
Na 11. izredni seji Senata FERI dne 13. 2. 2015 je bil glede na današnje 12., 13. in 14. sklep sprejet 3. sklep:
-
Zadrži se izvajanje na 39. seji Senata FERI dne 23. 1. 2015 sprejetih sklepov glede spremembe nosilca oz. izvajalca predmetov:
Strateško komuniciranje na UN ŠP 1. stopnje Medijske komunikacije,
8
39. SEJA SENATA FERI – 23. 01. 2015
-
Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost na MAG ŠP 2. stopnje Medijske komunikacije in
Mediji in popularna kultura na MAG ŠP 2. stopnje Medijske komunikacije.
9