1-POSLOVNO POROČILO naslov 2014_Combined

Comments

Transcription

1-POSLOVNO POROČILO naslov 2014_Combined
LETNO POROČILO
ZA POSLOVNO LETO 2014
1. Predstavitev družbe
1.1 Ustanovitev in lastništvo
TOVARNA MERIL KOVINE, proizvodnja kovinskih meril,d.d. Slovenj Gradec Pameče
153 je bila vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, dne
25.07.1996, pod vložno številko 1/02717/00, s sklepom št. Srg /00166.
Osnovni kapital znaša 173.205 EUR in je razdeljen na 41.536 delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice v višini 4,17 EUR. Vse delnice so enega razreda, navadne, z
oznako G. Višina oblikovanih zakonskih rezerv, skupaj z revalorizacijami iz preteklih let,
znaša 136.598 EUR. Celotni kapital na dan je zadnji dan poslovnega leta znašal
4.263.962 EUR, knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2014 pa je 102,66 EUR.
Na dan 31.12.2014 so lastniški in upravljalski deleži naslednji:
Štev. delnic
1. Notranji delničarji (delavci,upokojenci,bivši zaposleni)
21.330
2. MAXEASY tuji lastniki
20.206
SKUPAJ:
41.536
Struktura
v%
51,35
48,65
100,00
1.2 Drugi podatki o družbi
Matična številka :
Šifra dejavnosti:
5103185
25.620
Družba je razvrščena v podrazred - Splošna mehanična dela
Velikost:
Srednja gospodarska družba, ki ima poslovno leto enako
koledarskemu in je zavezana k reviziji računovodskih izkazov
Transakcijski računi: Nova Ljubljanska banka d.d.
2047- 0001-0894-194
Unicredit Banka Slovenije d.d. 2900- 0005-0674-306
Davčna številka: SI 56899513
Poslovno leto:
koledarsko leto
1.3 Dejavnosti družbe
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je osnovna dejavnost družbe 25.620 splošna
mehanična dejavnost. Prevladuje proizvodnja vodnih tehtnic, zidarskih letev, kotnikov
lesenih metov in drugih merilnih orodij.
1.4 Organi družbe
Organi družbe so:
- skupščina družbenikov,
- nadzorni svet,
- uprava.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 2
Skupščina je najvišji organ družbe. Sestavljajo jo vsi delničarji družbe. Glasovalne
pravice imajo v sorazmerju s številom delnic.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Sedanji nadzorni svet je imenovala 19.
skupščina dne 28.8.2012.
Za direktorja družbe je nadzorni svet v novi sestavi na 1. redni seji dne 5.10.2012
ponovno imenoval dosedanjega direktorja Verovnik Rudolf-Franca, ki vodi in zastopa
družbo brez omejitev.
V poslovnem letu 2014 je nadzorni svet obravnaval problematiko poslovanja podjetja na
treh sejah. Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje na delovanje uprave in vodenje družbe.
Rezultati so bili dobri.
Na 21. redni seji je Skupščina dne 27.8.2014 odločala o uporabi bilančnega dobička in
potrdila revidiran zaključni račun 2013. Za revizijo poslovanja je bila ponovno imenovana
revizijska družba AUDIT & CO, družba za revizijo iz Murske Sobote.
1.5 Doseganje temeljnih ciljev družbe
- V poslovnem letu 2014 smo dosegli za 10,6 odstotkov višji obseg prodaje v primerjavi
s predhodnim poslovnim letom in v skladu s tem dosegli višji poslovni rezultat.
- Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja, ki je enak čistemu dobičku
obračunskega obdobja in je znašal 821.242 EUR, s katerim smo dosegli čisti donos
na povprečni kapital v višini 29 odstotkov, kar je nad planiranim rezultatom.
Bruto dodana vrednost na delavca je na dan 31.12.2014 znašala 26.991 EUR, kar je
za 5 odstotkov višje kot v letu 2013.
1.6 Prodaja za izvoz in domači trg
Prodajna realizacija za poslovno leto 2014 je presegla za 7,6 odstotke planirano prodajo
za to leto in za 10,6 odstotkov presegla prodajo predhodnega poslovnega leta.
V letu 2014 smo pridobili trinajst novih kupcev in izvažali v enainštirideset različnih držav
sveta. Na rast povpraševanja v letu 2014, v primerjavi s preteklim letom, je vplivalo
okrevanje in povečanje povpraševanja iz držav članic EU, še posebej Nemčije, ki je naše
tradicionalno tržišče.
V poslovnem letu 2014 smo se udeležili za nas pomembnejših sejmov, kjer so pretežno
razstavljali naši zastopniki. V marcu 2014 smo neposredno razstavljali na našem največjem
evropskem sejmu Practical World v Kölnu in posredno razstavljali tudi v Rusiji in na Finskem
Prodajni komercialisti so z namenom pridobivanja novih naročil obiskali številne naše
obstoječe in potencialne nove kupce. V ta namen smo pripravili tudi ustrezen reklamni
material, kot je obnovljen prodajni katalog, oglase, prospekte in razstavne panoje.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 3
1.7 Nabava
Cilji, ki smo si jih pri nabavi zadali na začetku poslovnega leta so bili v glavnem
doseženi:
- aktivnosti za doseganje ciljev so potekale skozi celotno leto 2014, cilji so v celoti
doseženi, aktivnosti v tej smeri bodo potekale tudi v letu 2015.
- roki zamud pri dobavah pomembnejših A materialov so še v okviru ciljev;
- podaljšali smo plačilne roke določenim stalnim dobaviteljem iz 30 na 60 oziroma na
90 dni in s tem izboljšali likvidnost;
- nadaljevanje trenda zniževanja stroškov transporta, ti stroški so v okviru zadanega
cilja;
- posebno pozornost smo posvečali vzdrževanju optimalnih zalog materiala, predvsem
aluminijevih profilov;
- natančno smo spremljali in analizirali dosežene stroške materiala in stroške storitev,
ki so ustrezali povečani ravni proizvodnje in prodaje.
1.8 Proizvodnja
Proizvodnja je bila usklajena z obsegom prodaje. Pravočasnost dobavnih rokov je
bistvena za ohranjanje obstoječih in pridobivanje novih kupcev. Dobavnim rokom smo
sledili. Proizvodnja in prodaja je bila skozi celotno poslovno leto konstantna. V mesecu
decembru je bila proizvodnja in prodaja nižja zaradi planiranega kolektivnega dopusta v
času božičnih in novoletnih praznikov. Delo v proizvodnji je potekalo v dveh izmenah,
delavci pa so opravili tudi nadure v zakonsko predpisanem obsegu. V poslovnem letu
smo nadaljevali z posodobitvijo proizvodnje in proizvodnih procesov. Produktivnost dela
se je zaradi preseganja planirane proizvodnje izboljšala.
1.9 Razvoj in investicije
1.9.1 Razvoj in izboljšave novih proizvodov
Novi proizvodi, spremembe in prilagajanja izdelkov svetovnim trendom so naša poslovna
strategija, ki jo želimo in moramo uresničiti, če želimo ohranjati prednost pred
konkurenco. Prodajo izdelkov višjih cenovnih razredov, višja dodana vrednost v
proizvodnji, ter razvoj in proizvodnja izdelkov za profesionalno rabo, so pogoj za
izločitev cenejše konkurence iz vzhoda. Razvili smo dva nova modela vodnih tehtnic in
investirali v orodja za tlačno litje aluminijaste legure in plastike. Izboljšali smo funkcionalnost
in uporabno vrednost standardnim programom meril vodoravnosti, kotnosti in merilom za
merjenje dolžin. Analiza opravičenosti investicij v razvoj novih orodij je pokazala, da so
razvojne naloge nujne in opravičene. Zastavljene naloge smo realizirali.
1.9.2 Investicije
V letu 2014 smo investirali v novo računalniško opremo, nov hidravlični agregat, dodatno
uredili poplavljeno okolico tudi z montažo nove zaščitne ograje okoli celotne firme ter izdelali
protipoplavni betonski zid na južni strani proizvodnih prostorov. Nabavo osnovnih sredstev
smo financirali z lastnimi sredstvi. Planiranih investicij nismo presegli.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 4
1.10 Obvladovanje poslovnih in finančnih tveganj ter tveganj delovanja
1.10.1 Poslovna tveganja
Podjetje je vsakodnevno izpostavljeno določenim poslovnim tveganjem, ki se jim ne da
izogniti, lahko pa se na njih dobro pripravimo. Podjetje ima določeno svojo dolgoročno
strategijo poslovanja, zapisano v svojih osnovnih smernicah razvoja, ki jo izvaja z svojo
tekočo poslovno politiko. Zaradi globalizacije se razmere doma in po svetu menjavajo
bistveno hitreje in je potrebno tekoče spremljanje informacij iz tržišča, tako domačega,
kot tujega. Odzivnost in prilagodljivost na novo nastale razmere mora biti takojšnja.
Posebej pomembno pa je, da družba v vnaprej prepozna vsa tveganja: poslovna,
finančna in tveganja delovanja.
Poslovna tveganja se nanašajo na sposobnost zagotavljanja konkurenčnosti, ustvarjanja
prihodkov in obvladovanja stroškov, kot tudi na sposobnost ohranjanja vrednosti
poslovnih sredstev in zmožnost poravnavanja poslovnih obveznosti.
Vodstvo družbe ocenjuje, da je izpostavljenost poslovnim tveganjem višja zaradi
finančne in gospodarske krize, kot tudi zaradi splošne negativnosti na trgu. Za ohranitev
uspešnega poslovanja, razvoja in premoženjskega stanja podjetja bo potrebno sprejeti in
izvršiti določene ukrepe. Tako oceno utemeljujemo z razlogi, ki jih navajamo v
nadaljevanju:
- prihodki od prodaje izdelkov so bili v preteklem letu za 7,6 odstotkov višji od
planiranih in za 10,6 odstotke višji kot predhodno poslovno leto. Pridobili smo trinajst
novih kupcev v izvozu, obstoječih kupcev nismo izgubili;
- delež največjega kupca ne presega 15,5 odstotne vrednosti prodaje, kar kaže na
nizko odvisnost od prodajnega trga in posameznega kupca;
- izdelki, ki jih prodajamo so, tako po ceni kot tudi po kvaliteti, konkurenčni največjim
svetovnim proizvajalcem in ravno v tem segmentu vidimo svojo tržno priložnost v
prihajajočem poslovnem letu;
- tekoče spremljamo odmike cen na nabavnem trgu in poskušamo zagotoviti stabilnost
cen najpomembnejših surovin, v letu 2014 so bile cene aluminijevega profila stabilne,
v prvi polovici leta nizke, v zadnjem kvartalu poslovnega leta poslovnega leta pa so
narastle na zgodovinsko najvišje vrednosti iz leta 2008, kar bo potrebno upoštevati v
okviru plana za poslovno leto 2015;
- podjetje želi ohraniti svoje proizvodne kapacitete in letno vlaga v posodobitev
tehnološke usposobljenosti, ter s tem v svojo lastno konkurenčno sposobnost,
tehnološki napredek bo znižal odvisnost od subjektivnega človeškega faktorja;
- učinkovitost poslovanja zagotavlja dobra organizacija poslovanja in strokovno
usposobljeni kadri, ki so sposobni predvideti razvoj trga in se nanj hitro odzivati,
takojšnja odzivnost na novo nastalo tržno situacijo, ki kliče po hitri reorganizaciji
podjetja, ter prilagodljivost števila zaposlenih, bo imela bistven vpliv na bodoči razvoj
in obstoj podjetja;
- standardizirano in certificirano poslovanje omogoča delovanje z nižjimi stroški in je
naravnano k celoviti kakovosti poslovanja in uvajanju stalnih izboljšav;
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 5
- ugled družbe in zaupanja kupcev sta visoka in iz leta v leto rasteta, to želimo
ohranjati tudi v bodoče, ter si utrditi tržni položaj v cenovno višjem in proizvodno
zahtevnem profesionalnem programu, naša konkurenčna prednost so nižje cene in
visoka kvaliteta v primerjavi z najboljšimi svetovnimi proizvajalci;
- več kot tridesetletna tradicija poslovne uspešnosti zagotavlja stabilnost in trajnost v
poslovanju družbe;
- podjetje je locirano na poplavnem območju in pri čemer je bil večji del sanacije z
protipoplavnim nasipom že odpravljen.
1.10.2 Finančno tveganje
Finančna tveganja se nanašajo na sposobnost ustvarjanja finančnih prihodkov in
obvladovanja finančnih odhodkov, na ohranjanje vrednosti premoženja, zmožnostjo
poravnavanja finančnih obveznosti ter zagotavljanja plačilne sposobnosti. Vodstvo
družbe ocenjuje, da je izpostavljenost finančnim tveganjem nižja zaradi naslednjih
razlogov:
- tveganje, da terjatve kupcev ne bodo poravnane, zmanjšujemo z preverjanjem
bonitetnega stanja, ob zamudah s plačili naših terjatev s tekočim opominjanjem naših
kupcev s pismenimi opomini, osebnimi obiski, pri kritičnih kupcih pa s takojšnjim
prenehanjem dobav. Po potrebi bomo terjatve zavarovali pri ustreznih institucijah in
na ta način sprostili prodajo;
- razpršenost naših kupcev je velika, zato tudi morebitni zamiki plačil pri posameznem
kupcu nimajo bistvenega vpliva na plačilno sposobnost. Kljub temu, zamikom plačil
namenjamo posebno pozornost in ukrepamo z vsemi oblikami izterjav;
- valutnim tveganjem se izogibamo na ta način, da so nabave iz tujine v območjih z
EUR valuto, ki je tudi naša večinska prodajna valuta, pozornost bo potrebno usmeriti
v države izven EU, saj se le te srečujejo z devalvacijami domače valute in ogrožajo
njihovo plačilno sposobnost in zamude pri plačilih pa posledično vplivajo na likvidni
položaj podjetja;
- družba ima poravnane dolgoročne in kratkoročne posojilne obveznosti do bank, tako
da ne izkazuje posojilnega tveganja in tveganja obrestnih mer za te obveznosti;
- podjetje ima glede na pretekle poslovne rezultate zelo dobro bonitetno oceno in
zaradi tega bomo predvidoma lahko najemali morebitne kredite po ugodni obrestni
meri, v kolikor se bodo izkazale potrebe po najemu;
- družba nima naložb v vrednostne papirje, zato tovrstnih tveganj nima;
- izpostavljenost tveganju kratkoročne plačilne sposobnosti je sprejemljiva zaradi
enakomernih predvidljivih mesečnih denarnih pritokov, sprotnega planiranja denarnih
tokov in možnostjo najetja manjkajočih likvidnih sredstev pri banki do določene
vrednosti;
- tudi tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je zmerno zaradi ustrezne kapitalske
sestave, kakovostnega premoženja in visoke stopnje finančne moči;
- v okviru upravljanja s tveganji izvaja družba politiko zavarovanja premoženja in oseb.
Zavarovanje vključuje: potresno, požarno, poplavno, vlomno in stroje-lomno
zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje zalog proti poškodbam in drugo.
Zavarovanje oseb vključuje osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Vodstvo
družbe ocenjuje, da obstoječe zavarovanje premoženja in oseb zmanjšuje poslovna
in finančna tveganja ter tveganja delovanja, ki jim je družba izpostavljena. Bomo pa
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 6
vsem tveganjem namenili potrebno pozornost in ukrepali takoj ob odstopanjih,
posebej še sanaciji protipoplavnega nasipa.
1.10.3 Tveganje delovanja
Izpostavljenost tveganja delovanja je srednje do nizko, saj družba dosledno izvaja
aktivnosti in ukrepe za omejevanje tveganj delovanja. Ti so naslednji:
- vsi ključni poslovni procesi so natančno določeni in poenoteni;
- uvedeni so poenoteni postopki za likvidacijo vseh poslovnih listih in dokumentov;
- uveden je sistem notranjega nadziranja poslovnih procesov, ki ga tekoče
nagrajujemo;
- družba ima uveden sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008;
- družba je zavezana k eksterni reviziji letnih poročil;
- družba redno pripravlja analize notranjega poslovanja in izvaja ukrepe v primeru
odstopanja;
- družba bo pristopila k obnovi protipoplavnega nasipa, ki bo preprečil morebitne
izredne situacije, zaradi potencialnih poplav.
Vodstvo družbe ocenjuje, da izbrani način upravljanja s poslovnimi tveganji ter tveganji
delovanja, ustreza zmerni stopnji izpostavljenosti tveganjem in dovolj zanesljivo
zagotavlja doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev.
1.11 Upravljanje človeškega kapitala
1.11.1 Struktura zaposlenih, razvoj in izobraževanje
V podjetju je bilo na zadnji dan poslovnega leta zaposlenih 131 delavcev. Izobrazbena
struktura zaposlenih je prikazana v preglednici. Prevladujejo delavci z triletno poklicno
izobrazbo, sledijo jim delavci z osnovnošolsko izobrazbo, na tretjem mestu pa so delavci
s srednješolsko izobrazbo.
Izobrazba
Visoka izobrazba
Višja izobrazba
Srednja izobrazba
Triletna poklicna izobrazba
Dvoletna poklicna izobrazba
Osnovnošolska izobrazba
Število
7
4
28
39
4
47
delež
6%
5%
21 %
29 %
5%
34 %
Zaposleni v našem podjetju so ključni dejavnik, ki bo zagotovil doseganje strateških
ciljev. Pri tem so pomembni tako razvoj ključnih skupin zaposlenih, kot večji izkoristek
vse kadrovske moči družbe, kar je bil eden od pomembnih elementov za izboljšanje
ekonomičnosti poslovanja. Ključen je razvoj kadrov ob ustrezni motivaciji, možnosti
izobraževanja in ustreznega nagrajevanja. Razvoju zaposlenih je družba namenila
dodatno pozornost saj se je osredotočila na:
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 7
- razvoj znanj vseh zaposlenih, ki so potrebna za doseganje razvojnih poslovnih ciljev
družbe;
- razvoj ključnih skupin zaposlenih, ki jih pripravljamo za prevzemanje odgovornejših
strokovnih in vodstvenih nalog, kar zagotavlja kontinuiteto v kadrovskih potencialih in
s tem poslovnega tveganja;
- razvoj posebnih skupin delavcev na motivacijskem področju s pomočjo različnih
delavnic.
Največ priložnosti za razvoj imajo zaposleni na delovnem mestu z ustrezno razporeditvijo
nalog in postavitvijo ambicioznih ciljev, ter hkratno zagotovitvijo razvoja, ki zmanjšuje
razkorake med dejanskim in potrebnim znanjem. Prav zato daje družba velik pomen
izobraževanju, ki zagotavlja dodatna potrebna znanja zaposlenim. Tudi z dodatnim
izobraževanjem in usposabljanjem smo in bomo dosegli fleksibilno kadrovsko strukturo
in profesionalna znanja, ki bodo potrebna za uskladitev izobrazbene in kvalifikacijske
strukture zaposlenih. Med letom smo izvajali strokovne delavnice, seminarje, študij
jezikov in obiske sejmov.
Uprava z vodstvom se je posebej trudila za dobro počutje delavcev na delovnih mestih.
Skrbeli smo, da so bili odnosi v podjetju, med delavci in upravo dobri. Dobre poslovne
rezultate smo ob zaključku leta tudi dodatno nagradili.
1.12 Varnost in zdravje pri delu in delovnem okolju
V letu 2014 smo svoje delo na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in
varstva okolja urejali skladno z veljavnimi predpisi in normativi. Posebno pozornost smo
namenjali predpisom, ki dosedanje delo usklajujejo s predpisi evropske zveze. Tako
smo:
- poskrbeli za dobro seznanjenost delavcev z varnim načinom dela in jih teoretično in
praktično usposobili za delo;
- poskrbeli smo za ustrezen nadzor delovnih procesov in postopkov, z namenom
preprečevanja in omejevanja škodljivih vplivov;
- pri delovnih postopkih, kjer se pojavljajo prašni delci, smo poskrbeli, da se ti odvajajo
z delovnih mest;
- v delovnih okoljih, kjer se pojavlja večji hrup, smo le tega omejili;
- iz proizvodnje smo odstranili delovne stroje in naprave, ki pri svojem delovanju niso
več zagotavljali varnosti;
- poskrbeli smo za redne preglede strojev, naprav in orodij, ter tako zagotovili varno
delo;
- poskrbeli smo tudi za preventivno zdravstveno varstvo delavcev, redno smo jih
pošiljali na obdobne zdravstvene preglede;
- redno smo izvajali meritve vpliva okolja in snovi na delavce, ki izvajajo delo ter tudi
ukrepali.
V podjetju, kjer je bilo v letu 2014 povprečno zaposlenih 124,46 delavcev na podlagi
delovnih ur. Ugotavljamo, da smo z našim zavzetim preventivnim delom prispevali k
zmanjšanju števila nezgod, še vedno pa nismo pa zadovoljni s višino bolezenske
odsotnosti.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 8
Skozi vse leto smo skrbeli, da so bili vsi zaposleni sprotno poučeni o varnem načinu
dela, tako teoretično, kot praktično. Njihovo usposobljenost smo redno preverjali. Za
nekatere specifične dejavnosti smo organizirali poseben seminar in vanj vključili tudi
zunanje strokovne sodelavce.
Poskrbeli za redne preglede strojev in naprav ter izpeljali vse zahtevane monitoringe.
Ugotavljamo, da so vsi izvedeni monitoringi pokazali, da smo z uvedbo ustreznih
delovnih naprav dosegli stanje usklajeno z veljavnimi evropskimi predpisi.
Vzporedno s skrbnim nadzorom nad varnim delovanjem delovnih naprav in orodij, smo
poskrbeli za preventivno zdravstveno varstvo delavcev, ki smo jih redno pošiljali na
obdobne zdravstvene preglede.
Posebno skrb smo namenjali tudi varovanju okolja in izvajali redne meritve emisij snovi,
ki bi lahko škodljivo vplivale na izvajalce del ali okolje v katerem delo poteka.
Posebno pozornost in skrb pa bomo tudi v prihodnje namenjali za dodatno
izobraževanje vseh zaposlenih za področje varnosti in zdravja pri delu, požarnega
varstva in varstva okolja, ter poskrbeli, da bodo vse delovne naprave v brezhibnem
stanju. Vse to pa bomo dosegli z rednimi kontrolnimi pregledi.
1.13 Vpetost v družbeno okolje
Dobro ime in ugled sta nepogrešljiva dejavnika uspešnih družb. Naš ugled bomo krepili s
korektnim odnosom do vseh zaposlenih do uporabnikov, dobaviteljev in drugih poslovnih
partnerjev, do okolja, v katerem delujemo in to z družbeno odgovorno držo. Sponzorske
in donatorske aktivnosti za humanitarne, kulturne in športne dogodke so v družbi
sestavni del širše strategije komuniciranja z okoljem v katerem delujemo. Družba bo še
naprej posvečala posebno skrb ohranjanju naravnega in kulturnega okolja in bo zato pri
izvajanju svojih dejavnosti še naprej uporabljala okolju prijazne tehnologije. Zavezujemo
se okolju prijaznemu poslovanju z upoštevanjem okoljevarstvenih načel. Sistematično
obvladujmo vse morebitne nevarnosti za okolje, nenehno izboljšujemo poslovne procese
in dejavnosti, jih prilagajamo zahtevam tehnično - tehnološkega razvoja, razvoja
zakonodaje in zahtev uporabnikov.
1.14 Načrti za v prihodnje
Za poslovno leto 2015 smo sprejeli poslovni načrt, s katerim želimo ohranjati in presegati
že dosežene rezultate, ter zagotoviti trajnost poslovanja in konstanten razvoj. Naši
osnovni poslovni cilji pa so:
- skrb za ohranitev doseženih rezultatov in skrb za nadaljnji razvoj podjetja;
- začrtana je dodatna rast proizvodnje in prodaje;
- planirali smo investicije v strojno opremo, ki bo omogočila kakovostno rast in razvoj;
- skrb za izobraževanje in usposabljanje sodelavcev ter sistemsko uveljavljanje
inovacijskih zamisli in procesov;
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 9
2. RAČUNOVODSKO POROČILO
2.1. Povzetek doseženih poslovnih rezultatov v letu 2014
V Tovarni meril KOVINE d.d. smo v poslovnem letu 2014, ki je enako koledarskemu,
ustvarili s prodajo svojih proizvodov in storitev 7.330.689 EUR čistih prihodkov od prodaje,
od tega 800.731 EUR oziroma 10,9 odstotka na domačem trgu in 5.017.123 EUR na trgih
EU in 1.512.835 EUR na drugih tujih trgih ali skupaj 80,1 čistih prihodkov od prodaje. Čisti
prihodki iz prodaje so bili v letu 2014 za 10,6 odstotka višji kot leto prej.
V letu 2014 je bil dosežen za 9,9 odstotka višji komati donos poslovanja kot predhodno leto
in je znašal 7.485.829 EUR.
Celotni poslovni odhodki
odstotka.
so znašali 6.518.531 EUR in so višji od predhodnega leta za 8,3
Stroški porabljenega materiala so bili usklajeni z višjim obsegom proizvodnje in so znašali
3.266.198 EUR. Stroški storitev so bili prav tako višji kot lani in so znašali 762.747 EUR. Višji
so bili stroški dela in so znašali 2.284.108. Odpisi vrednosti so bili v letu 2014 nižji, kot v
predhodnem letu in so znašali 144.963 EUR.
Finančni prihodki zajemajo prihodke od obresti, pozitivne tečajne razlike in prihodke iz
poslovnih terjatev, v skupni višini 14.085 EUR in so višji kot predhodno poslovno leto.
Finančni odhodki, ki zajemajo finančne odhodke za obresti in iz drugih obveznosti iz
finančnih odhodkov, so znašali 8.325 EUR. Podjetje v letu 2014 ni izkazovalo kreditnih
obveznosti, zato so glavnino finančnih odhodkov prestavljali odhodki iz naslova obresti
do poslovnih partnerjev.
Med izredne prihodke so vključene izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let, odpisane
zastarane obveznosti, prejete kazni in odškodnine od zavarovalnice. V letu 2014 so
znašali 12.106 EUR.
Izredni odhodki so za poslovno leto 2014 znašali 7.608 EUR.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja leta je enak celotnemu vseobsegajočemu
donosu obračunskega obdobja in je bil, po odbitku vseh davkov, dosežen v višini
821.242 EUR.
Celotna sredstva podjetja so se v poslovnem letu 2014 povečala za 18 odstotkov in so
znašala 5.550.782 EUR. Stalna sredstva so se znižala za 4 odstotke, gibljiva sredstva pa
so višja za 24 odstotkov.
Delež kapitala v pasivi bilance se je povečal za 23 odstotkov, delež dolgoročnih
obveznosti v pasivi podjetje ne izkazuje več, kratkoročne obveznosti pa so primerljive z
lanskimi.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 11
Čisti donos na povprečni kapital brez upoštevanega dobička tekočega leta, je za
poslovno leto 2014 znašal 29 odstotkov.
Likvidnostna situacija je bila v letu 2014 zadovoljiva, obveznosti do dobaviteljev in
državnih institucij smo plačevali v skladu z pogodbenimi določili. Prav tako nismo imeli
blokiranih transakcijskih računov.
2.2 Analiza poslovanja
2.2.1 Kazalniki poslovanja
Analiza poslovnih prihodkov
OPIS
Prihodki od pr. proizv. na dom.trgu
Prihodki od pr. proizv. na tujem trgu v EU
Prihodki od pr. proizv. na tujem trgu
Prihodki od pr. blaga in mat. na domačem trgu
Prihodki od pr. blaga in mat. na tujem trgu
Skupaj
2013
687.903
4.728.835
1.161.882
48.003
6.626.623
2014
735.289
5.017.123
1.512.835
65.442
7.330.689
EUR
INDEX
14/13
107
106
130
136
111
Struktura bilance stanja
OPIS
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
AČR
Skupaj sredstva
Kapital
Rezervacije
Dolgoročne finan.in posl.obveznosti
Kratkoročne finan.in posl.obveznosti
Pasivne časovne razmejitve
Skupaj obveznosti
2013
1.312.566
3.390.835
2.009
4.705.410
3.458.927
225.533
0
1.013.807
7.143
4.705.410
Struk.
v%
27,90
72,06
0,04
100,0
73,50
4,80
0
21,50
0,20
100,0
2014
1.328.952
4.221.522
308
5.550.782
4.263.962
269.874
0
1.005.028
11.918
5.550.782
EUR
Struk.
v%
23,94
76,05
0,01
100,0
76,82
4,86
0
18,11
0,21
100,0
Primerjava izkaza poslovnega izida
OPIS
Celotni dobiček
2013
1.427.411
2014
977.556
EUR
INDEX
14/13
69
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 12
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti donos obračunskega obdobja
231.374
-177
1.196.154
163.848
-7.534
821.242
71
6439
69
Ostali kazalniki
OPIS
2013
EUR
INDEX
14/13
2014
Povp. število zaposlenih na podlagi del. ur
119,45
124,48
104
Čisti dobiček na delavca
10.018
6.598
66
1.131
1.096
97
Stopnja lastniškosti financiranja
0,74
0,77
104
Stopnja osnovnosti financiranja
0,27
0,23
85
Kapitalska pokritost osnovni sredstev
2,71
3,32
122
Kratkoročni koeficient katksr/krat.obv.
3,34
4,2
126
Gospodarnost poslovanja
1,13
1,15
102
Stopnja dobičkonostnosti posl .prihodkov
0,17
0,11
65
Čista dobičkonost kapitala
0,54
0,29
54
Dividendnost osnovnega kapitala
1,18
0
0
Povprečni mesečni stroški na delavca – I. bruto
2.3 Računovodske smernice
2.3.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov
Računovodski izkazi družbe TOVARNA MERIL KOVINE,d.d. Slovenj Gradec, so za leto
2014 pripravljeni v skladu z zahtevami slovenskih računovodskih standardov (v
nadaljevanju SRS) in temeljnih računovodskih predpostavk, kot tudi v skladu z ZGD -1:
- upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov,
- upoštevanje časovne neomejenosti delovanja,
- upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra
in posamičnih cen.
Računovodski izkazi za leto 2014 so bili revidirani. Izraženo je bilo pozitivno mnenje.
2.3.2 Vrednotenje računovodskih postavk
Pri vrednotenju in izkazovanju postavk v računovodskih izkazih so neposredno
uporabljena določila slovenskih računovodskih standardov. Pri postavkah, kjer standardi
dajejo možnosti izbire med različnimi načini vrednotenja so upoštevane naslednje
usmeritve.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za
amortizacijo. Uporabljena je metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 13
Amortizacijske stopnje so določene glede na predvideno življenjsko dobo opredmetenih
osnovnih sredstev in ne presegajo vrednosti davčno priznanih odhodkov.
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe so razčlenjene na naložbe v delnice bank, v deleže v
podjetja in dolgoročno vložena sredstva. V začetku so izkazane po nabavni vrednosti. Za
tiste, ki so izgubile na vrednosti je oblikovan popravek vrednosti. Okrepitev dolgoročnih
finančnih naložb v preteklem poslovnem letu nismo oblikovali. Podjetje nima pridruženih
podjetij, v katerih bi imelo dolgoročne finančne naložbe.
Zaloge materiala in blaga
Zaloge surovin in materiala so evidentirane po povprečni ponderirani drseči ceni. Zaloge
se tekoče izkazujejo glede na tržno nabavno vrednost. Dodatnih oslabitev in okrepitev
zalog materiala nismo izvajali. Za uvožene materiale so cene v valuti območja EUR,
preračunane v EUR po srednje tečaju ECB na dan nabave.
Terjatve iz poslovanja
Vključujejo dolgoročne in kratkoročne terjatve iz naslova izstavljenih računov, danih
avansov in terjatve iz naslova DDV. Terjatve do tujine izven EUR območja so izkazane
po srednjem tečaju ECB na dan 31.12.2014. Podjetje izkazuje terjatev do uprave, ki je
notranji lastnik, ne pa tudi do članov nadzornega sveta ali drugih notranjih lastnikov.
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Vključujejo kratkoročno dane kredite in depozite poslovnim bankam in kratkoročne
vrednostne papirje. Vse kratkoročne terjatve so izkazane v skladu z pogodbenimi
določili. Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje so prikazane v naložbeni višini.
Denarna sredstva
Izkazana so ločeno za gotovinsko blagajno in transakcijske račune. Višino gotovine v
blagajni določa sklep o blagajniškem maksimumu v višini 800 EUR, ki ga je potrdil
direktor.
Kapital
Celotni kapital družbe je razčlenjen na:
- osnovni kapital s kapitalskimi rezervami,
- rezerve (s pripadajočimi revalorizacijskimi popravki iz preteklih let),
- prenesene čiste dobičke iz preteklih let (s pripadajočimi revalorizacijskimi popravki iz
preteklih let),
- in čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ki je enak celotnemu vseobsegajočemu
donosu obračunskega obdobja.
Osnovni kapital je bil določen z otvoritveno bilanco na dan 01.01.1993 in z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP00625/00704-1996/ASA z dne
18.04.1996. Na osnovi 8. skupščine podjetja z dne 25.2.2003 in ustreznega sklepa
sodišča Srg. 2003/00322 z dne 28.12.2003, je bilo izvršeno znižanje osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic in vpis sklepa v sodni register. Na osnovi 11. seje skupščine z
dne 15.12.2004 in ustreznega sklepa sodišča Srg. 2005/00407 z dne 16.11.2005 je bilo
izvršeno dodatno znižanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in vpisom sklepa
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 14
v sodni register. Zadnje znižanje osnovnega kapitala pa je bili izvršeno na osnovi 14.
seje skupščine podjetja z dne 27.6.2007 in sklepa sodišča SRG 2007/00468 z dne
8.11.2007. Osnovni kapital znaša 173.205,12 EUR in je razdeljen na 41.536 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR. Podjetje v skladu s standardi ni
izvršilo splošnega prevrednotenja kapitala.
Dolgoročne rezervacije
Podjetje je za poslovno leto 2014 oblikovalo dolgoročne rezervacije iz naslova odpravnin
in jubilejnih nagrad za zaposlene delavce. Osnova za oblikovanje dolgoročnih rezervacij
je bil uradni izračun pooblaščenega aktuarja, na osnovi predložene dokumentacije o
zaposlenih delavcih našega podjetja.
Obveznosti
Obveznosti vključujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja, kratkoročne obveznosti iz
financiranja in kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Na dan 31.12.2014 so izkazane v
vrednostih, skladno s pogodbenimi določili. Za poslovne obveznosti do tujine izven
območja EUR so vrednosti preračunane po srednjem tečaju ECB na dan 31.12.2014.
Pasivne časovne razmejitve
Pasivne časovne razmejitve oblikovane za poslovno leto 2014 zajemajo vnaprej
vračunane stroške provizij za leto 2014, ki pa bodo s strani naših kupcev izdani v
poslovnem letu 2015. Zanje je bil izdelan predračun na osnovi pogodbenih določil.
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so upoštevani na osnovi fakturirane realizacije tako za domači kot tudi
tuji trg. Sestavljeni so iz prodajne vrednosti prodanih proizvodov in storitev ter materiala,
navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, ki so dani ob prodaji
ali kasneje, prav tako pa tudi za vrednosti vrnjenih količin. Prihodki ne vključujejo davka
na dodano vrednost. Poslovni prihodki iz naslova tujega trga izven območja EUR valute
so preračunani po srednjem tečaju ECB na dan 31.12.2014.
Odhodki
Materialni stroški in stroški storitev so na dan 31.12.2014 vrednoteni po dejanskih
vrednostih. Stroški dela so vrednoteni v skladu z s tarifno prilogo kolektivne pogodbe za
kovinsko industrijo. Drugi stroški plač so bili izplačani v skladu z Uredbo o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek. Amortizacija za opredmetena osnovna sredstva je obračunana
za posamično osnovno sredstvo na način enakomernega časovnega odpisa. Odpisi
vrednosti zajemajo prevrednotovalne poslovne odhodke zaradi oslabitve opredmetenih
osnovnih in obratnih sredstev.
Stroški poslovanja
Stroške poslovanja predstavljajo vsi odhodki, vsebovani v prodanem blagu in storitvah.
Sestavljeni so iz nabavne vrednosti prodanega blaga, stroškov materiala in storitev,
stroškov dela, amortizacije, odpisov obratnih sredstev, ter drugih odhodkov poslovanja.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 15
Prihodki od financiranja
Kot prihodki od financiranja na tem mestu izkazujemo prihodke od prodanih finančnih
naložb, obresti od plasmajev, zamudne in pogodbene obresti kupcev za nepravočasna
plačila in pozitivne tečajne razlike, za izven področja EUR preračunane po srednjem
tečaju ECB na dan 31.12.2014.
Odhodki od financiranja
Kot odhodki od financiranja so izkazane obračunane obresti dobaviteljev za osnovna in
obratna sredstva, obresti za prejeta posojila, zamudne obresti za nepravočasno plačane
davke, odhodki iz naslova prodaje finančnih naložb in negativne tečajne razlike.
Izredni prihodki in odhodki
Izredne prihodke predstavljajo prihodki iz prejšnjih obdobij, odpisi obveznosti iz prejšnjih
let, prejete odškodnine od zavarovalnic in izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let.
Izredne odhodke predstavljajo odhodki iz prejšnjih obdobij in sedanja vrednost odpisanih
osnovnih sredstev.
Davki
Davek iz dobička je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkazu
uspeha v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Upoštevane so davčno priznane
olajšave in odšteti davčno nepriznani stroški. Davčna osnova
se je za omenjene
olajšave povečala. Davek od dobička je obračunan po stopnji 17 % od davčne osnove.
Oblike in vsebina računovodskih izkazov
Izkaz stanja je sestavljen po SRS 24 po postavkah, obveznih za srednja in velika
podjetja. Prikazan je v obliki zaporednega stopenjskega izkaza. Letna bilanca stanja
zajema tudi delitev čistega dobička na osnovi skupščinskih sklepov.
Za Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa je upoštevana varianta »po SRS 25«,
opredeljena kot različica I., s tem, da se teoretično možne postavke, ki se v družbi ne
pojavljajo, tudi ne izkazujejo.
Oblika izkaza denarnih tokov, izbrana za družbo, je opredeljena v SRS 26, kot
enostranski izkaz denarnih tokov (bilanca denarnih tokov).
V poslovnem poročilo je zajeta oblika izkaza gibanja kapitala v katerem je prikazano
stanje lastniškega kapitala na dan 31.12.2013, kot tudi na dan 1.1.2014, z vključenimi
spremembami lastniškega kapitala kot transakcijami z lastniki. Upoštevan je tudi celotni
vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja, vse morebitne spremembe v kapitalu, do
prikaza končnega stanja kapitala na dan 31.12.2014, kot tudi doseženega bilančnega
dobička na ta dan.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 16
2.4 Pojasnila k računovodskim izkazom
2.4.1 Bilanca stanja – Priloga št. 1
2.4.1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva
EUR
Preglednica neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 EUR
Nabavna vrednost
Neopredmetena osnovna sredstva –druga
Stanje 1.1.2014
Povečanja – nove nabave
Povečanje – prenos na NDS, opremo
Zmanjšanje – odprodaje, odpisi
Zmanjšanje – prenos na NDS, opremo
Okrepitev / oslabitev
Stanje 31.12.2014
Popravek vrednosti
60.150
17.257
-
Stanje 1.1.2014
Povečanja – amortizacija
Povečanje – prenos na NDS, opremo
Zmanjšanje – odprodaje, odpisi
Zmanjšanje – prenos na NDS, opremo
Zmanjšanje – podaljš. življenske dobe
Okrepitev / oslabitev
58.818
2.503
-
Stanje 31.12.2014
Neodpisana vrednost
61.322
Stanje 1.1.2014
Stanje 31.12.2014
1.322
16.085
77.407
V poslovnem letu 2014 smo nabavili za 17.257 EUR neopredmetenih dolgoročnih
sredstev. Vsa neopredmetena dolgoročna sredstva se amortizirajo z 20 % amortizacijsko
stopnjo. Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo: sistemski informacijski sistem,
programska proizvodna oprema in licence (Windows, zaščite za programsko opremo).
2.4.1.2 Dolgoročna sredstva in predujmi
1.328.952 EUR
Preglednica dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 s predujmi za osnovna sredstva in
odloženimi terjatvami za davek.
Nabava oz. rev.
Vrednosti
Stanje 1.1. 2014
Poveč.
–
nove
nabave
Poveč. –pren. na
NDS, opremo
Zmanjšanje – prod.,
odpisi
Zemljiš.
663.980
NDS
Zgradbe
Oprema
1.686.805
60.150
1.686.8052.507.150 2.507.150
83.401
47.626
(80.571)
17.257
Inves.
v teku
Predujmi
4.315
60.150
Skupaj
0,00
4.315 4.922.400 4.149
143.969
63.583
355.836
(148.284)
(53.738)
(282.593)
Zmanjšanje – prenos
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 17
na NDS, opremo
Okrepitev / oslabitev
Stanje 31.12.2014
Popravek
Vrednosti
663.980
Zemljišče
Stanje 1.1.2014
Povečanje
amortizacija
Poveč.–prenos NDS,
opr.
-
Zmanjšanje – prod.,
odp.
Zmanjšanje
–
preos.NDS, opremo
-
Zmanš.
–
pod.živl.dobe
Okrepitev / Oslabitev
Stanje 31.12.2014
Neodpisana
Vrednost
1.770.206
77.407
NDS
Zgradbe
2.474.205
Druga
Oprema
1.293.045
2.296.474
58.818
52.511
89.948
4.315
Invest.
v teku
9.845
4.995.643
Skupaj
3.648.337
-
144.962
2.503
Zemljišča
(80.571)
1.345.556
Stanje 01.01.2014
663.980
Zgradbe
393.760
I.Stanje 31.12.2014
663.980
424.650
-
2.305.851
Druga
Oprema
210.676
61.322
NDS
168.354
(80.571)
3.712.729
1.332
Investi.
v teku
4.315
0,0
16.085
--
9.845
Skupaj
1.282.914
Stanj –Odložene terjatev za davek 31.12.2013
Povečanje –
Odložene terjatve za davek
II. Stanje – Odložene terjatve za davek 31.12.2014
Dolgoročne finančne naložbe 31.12.2013
Zmanjšanje 2013
III. Stanje dolgoročnih fin. Naložb 31.12.2014
Stanje dolg. sredstva na
I.+II.+III.
38.344
45.879
159
159
dan 31.12.2014
I.+II.+III
1.328.952
Podjetje ima v lasti v okviru zemljišč izkazanih 21.506 m2 zemljišč.
Nabavljena osnovna sredstva v poslovnem letu 2014 so bila financirana iz lastnih
sredstev. Izvršeni so bili odpisi osnovnih sredstev na osnovi medletnega odpisa in
zapisnika letne inventurne komisije.
Odpisi na osnovi letnega popisa:
- nabavna vrednost odpisanih OS 82.599,81 EUR
- popravke vrednosti odpisani OS 82.158,65 EUR
- sedanja vrednost odpisanih OS
441,16 EUR
Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu s sprejetimi amortizacijskimi
stopnjami:
Amortizacijska skupina
Zgradbe in montažni objekti
Oprema za proizvodnjo orodja
Letna stopnja amortiziranja v %
2,50-5,00
8,30-12,50
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 18
Oprema za izdelavo kovinskih izdelkov
Oprema za proizvodnjo energije
Oprema za proizvodnjo strojev – obdelava
Oprema za proizvodnjo električnih inštalacij
Oprema za izvajanje del na objektu
Oprema za PTT in ISDN
Oprema za radio in TV promet
Vozila in druga transportna sredstva
10,00-20,00
20,00
7,50-20,00
4,00
16,60
25,00
10,00-20,00
12,00-20,00
2.4.1.3 Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe
Nal. v delnice domačih del. Družb- SIB,
Merkur
Skupaj
159
2013
EUR
2014
159
159
159
159
V skladu z prijavo v prisilno poravnavo podjetja Merkur d.d., je podjetje v letu 2011
prejelo 3 delnice Merkurja v skupni vrednosti 159 EUR, ki so knjižene po nabavni
vrednosti. Ostale prijavljene terjatev do podjetja Merkur d.d. se poravnavajo s skladu z
planom prisilne poravnave.
2.4.1.4 Zaloge
1.227.086 EUR
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja in storitve
Gotovi proizvodi
Predujmi za zaloge
Skupaj
2013
445.228
283.212
256.472
10.879
994.791
2014
540.017
334.298
346.943
5.828
1.227.086
Zaloge so vrednotene v višini dejanskih vrednosti na dan 31.12.2014, ki so enake
knjigovodski vrednosti. Čista iztržljiva vrednost zalog je enaka knjigovodski vrednosti.
Okrepitev in oslabitev za zaloge nismo izvajali. Zaloge materiala so vrednotene po
ponderirani povprečni nabavni ceni. Nedokončana proizvodnja in gotovi proizvodi pa po
polni proizvajalni ceni.
Pri letnem popisu na dan 31.10.2014 so bila zaradi uničenja ugotovljena naslednja
odstopanja od knjižnega stanja:
- gotovi proizvodi – manki 2.806,31 EUR, odpisi 0,00 EUR, in presežki 5.054,02 EUR
(vzrok zamenjave šifer)
- material – manki 1.471,13 EUR in odpisi 696,74 EUR, presežki 1.733,60 EUR (vzrok
zamenjave šifer).
2.4.1.5 Poslovne terjatve
Poslovne terjatve
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev
909.507 EUR
2013
240.230
693.600
(10.391)
2014
220.340
695.833
(6.666)
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 19
Skupaj
923.449
Poslovne terjatve razvrščene
po zapadlosti
Kratk. Ter. do kupcev v državi
Kratk. Terj. do kupcev v tujini
Popr. Vred. Kratk. terjatev
Ostale kratkoročne terjatve
Skupaj
120 dni
44.578
190
11.090
55.858
90 dni
5.554
209
5.763
60 dni
21.336
12.230
33.566
909.507
30 dni
134.673
67.237
201.910
nezapadl
o
489.692
129.384
(6.666)
612.410
Popravki kratkoročnih terjatev so bili oblikovani v skladu z določenimi na osnovi letnih
bonusov, na osnovi pogodb z kupci. Dodatnih popravkov terjatev tako za kupce na
domačem in tujem trgu v poslovnem letu 2014 nismo izvajali. Tožb do kupcev na dan
31.12.2014 ne izkazujemo. Ostale terjatve so zavarovane s kompenzacijskimi predlogi,
oziroma so za posamezne kupce postavljeni vrednostni limiti za prodajo. Vsi novi kupci
nam morajo blago plačati v naprej. Poslovnih terjatev nimamo dodatno zavarovanih pri
za to registriranih ustanovah. Glede na upravljanje s terjatvami na naveden način,
terjatve niso izpostavljene tveganju, oziroma je tveganje neplačila minimizirano. Terjatve
do kupcev so razpršene, tako da največji kupec ne presega več kot 15,5 odstotka od
prodaje. Kupec mora pred novo odpremo proizvodov, poravnati vse zapadle terjatve.
2.4.1.6 Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve
Skupaj
199.544 EUR
2013
85.141
2014
199.544
Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so zajete terjatve za obresti v višini 14.350 EUR,
kratkoročne terjatve do države za vstopni DDV v višini 98.482 EUR, za preveč plačane
akontacije davka od dohodka pravnih oseb v višini 67.525 EUR terjatve do zdravstvene
skupnosti v višini 13.279 EUR in druge terjatve v višini 5.908 EUR.
2.4.1.7 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročno dani depoziti bankam
Kratkoročno posojilo drugim -uprava
Skupaj
1.467.532 EUR
2013
1.139.496
1.139.496
2014
1.367.179
100.353
1.467.532
Podjetje izkazuje kratkoročne finančne naložbe, kot depozit pri banki na odpoklic,
zavarovano kratkoročno posojilo drugim – upravi, z rokom vračila 7.8.2015.
2.4.1.8 Denarna sredstva
Denarna sredstva
Blagajna
Transakcijski računi
417.853 EUR
2013
744
247.224
2014
623
417.230
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 20
Skupaj
247.968
417.853
Denarna sredstva na deviznih računih izven območja EUR so prikazana v protivrednosti
v EUR po srednjem tečaju ECB na dan 31.12.2014.
2.4.1.9 Aktivne časovne razmejitve
308 EUR
Aktivne časovne razmejitve
AČR
Skupaj
2013
2014
2.009
2.009
308
308
Tu zajemamo kratkoročno odložene stroške za telefonsko naročnino,ter plačila za
prejem strokovne literature v letu 2014.
2.4.1.10 Kapital
4.263.962 EUR
Osnovni kapital družbe znaša 173.205 EUR. Razdeljen je na 41.536 navadnih prosto
prenosljivih delnic po nominalni vrednosti 4,17 EUR za eno delnico. Vse delnice so
enega razreda G v smislu 178. člena ZGD. V letu 2014 je bil po sklepu 21.
(enaindvajsete) seje skupščine z dne 27.8.2014 celotni bilančni dobiček podjetja
nerazporejen. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2014 znaša 102,65 EUR.
Preglednica Izkaz gibanja kapitala v letu 2013:
Osnovni
kapital
Kapital
Stanje
01.01.2013
Dobiček leta
2013
Izplačan ČD
za nagrade
Izplačilo
dividend
Umik
Kapitala,
povečanje
Drugo
I. Stanje
31.12.2013
Kapitalske
rezerve
Zakonsk
e
rezerve
Druge
rezere
173.205
567.947
136.598
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Presežek
Iz
prevredno
tenja
Dobičk
tekočeg
a
leta
-
-
1.588.226
2.465.977
1.196.662
-
1.196.154
-
-
-
(203.526)
(203.526)
-
-
173.205
567.947
-
-
136.598
-
Prenes.
dobiček
Skupaj
322
322
322
1.196.662
1.384.700
3.458.927
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 21
Preglednica Izkaz gibanja kapitala v letu 2014:
Osnovni
kapital
Kapital
Stanje
01.01.2014
Celotni
vseoobsegaj
oči donos
poročevalske
ga obdobja
ČI - PO
Izpl.ČD za
nagrad.nadz.
svet
Spremembe
lastniškega
kapitala izplačilo
dividend
Umik
Kapitala,
povečanje
Drugo
I.Stanje
31.12.2012
Kapitalske
rezerve
Zakonsk
e
rezerve
Druge
rezere
Rezer.
za
odprav.in
jub.nagrad
e
173.205
567.947
136.598
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dobičk
tekočeg
a
leta
-
Prenes.
dobiček
Skupaj
2.581.178
3.458.927
-
821.242
821.242
-
-
-
-
-
-
-16.208
136.598
-
-16.208
173.205
567.947
-
-16.208
821.242
2.581.178
2.4.1.11 Dolgoročne rezervacije
4.263.962
269.874 EUR
Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne rezervacije
Skupaj
Podjetje v poslovnem letu 2014
dolgoročne rezervacije iz naslova
podjetju in jubilejnih nagrad. Na
rezervacije za jubilejne nagrade v
upokojitve 226.573 EUR.
-
2013
225.533
225.533
2014
269.874
269.874
v skladu z računovodskimi standardi oblikovalo
odpravnin ob upokojitvi za zaposlene delavce v
osnovi aktuarskega izračuna so bile oblikovane
višini 43.301 EUR, in rezervacije za odpravnine ob
2.4.1.12 Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Dolgoročno posojilo I.
Skupaj
EUR
2013
2012
0
0
Podjetje ne izkazuje teh dolgoročnih obveznosti.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 22
2.4.1.13 Kratkoročne obveznosti iz financiranja
EUR
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
2013
Kratkoročno posojilo
Kratkoročni del dolg. posojila
Skupaj
0
Podjetje nima izkazanih kratkoročnih obveznosti iz naslova financiranja.
2.4.1.14 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
2014
120 dni
90 dni
-
-
-
-
Ostale kratkoročne obvez
Skupaj
0
1.005.028 EUR
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti do delavcev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Poslovne obv. razvrščene
po zapadlosti
Kratk. obvez. do dob. v državi
Kratk. obvez. do dob. v tujini
2012
2013
578.594
207.287
12.315
157.132
49.700
1.005.028
60 dni
-
30 dni
505.183
124.536
20.561
145.607
217.920
1.013.807
ne zapadlo
-
4.910
414
573.684
206.873
-
5.334
219.147
999.704
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so usklajene z dobavitelji na osnovi prejetih
uskladitev in z izvirno dokumentacijo. Obveznosti do dobaviteljev niso zavarovane. S
dobavitelji gojimo dobre poslovne odnose. Kratkoročne obveznosti do delavcev se
nanašajo na plače in druge prejemke za mesec december 2014. Druge kratkoročne
obveznosti predstavljajo dajatve na plače za mesec december v breme delodajalca, še
neplačane obresti do dobaviteljev in obveznosti za DDV.
2.4.1.15 Pasivne časovne razmejitve
Pasivne časovne razmejitve
Vnaprej vračunani stroški
Skupaj PČR
11.918 EUR
2014
11.918
11.918
2013
7.143
7.143
Za poslovno leto 2014 so bile oblikovane PČR za še ne zaračunane provizije do
posrednikov iz tujine. Posredniki bodo provizije za katere so upravičeni iz naslova
poslovanja iz leta 2014 zaračunali v poslovnem letu 2015.
2.4.1.16 Izven bilančna evidenca
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 23
Podjetje ne izkazuje izven - bilančne evidence.
2.5.1 Pojasnila postavk izkaza vseobsegajočega donosa – Priloga št. 2
2.5.1.1 Čisti prihodki iz prodaje
7.330.689 EUR
Čisti prihodki iz prodaje so doseženi na domačem in tujem trgu. V glavnem izhajajo iz
opravljanja osnovne dejavnosti. Na domačem trgu je dosežen del prihodkov s prodajo
materiala, odpadkov ter storitev orodjarne in najemnin. Čisti prihodki na tujem trgu so
preračunani po srednjem tečaju ECB na dan 31.12.2014.
Doseženi čisti prihodki iz prodaje glede na tržišča:
7.330.689 EUR
Doseženi čisti prihodki
Prodaja proizvodov in storitev na domačem trgu
Prodaja proizvodov in storitev na trgih EU
Prodaj proizvodov in storitev na trgih izven EU
Skupaj
2014
800.731
5.017.123
1.512.835
7.330.689
2013
735.906
4.728.835
1.161.882
6.626.623
Naše izdelke prodajamo tako kupcev Sloveniji, v okviru Evropske Unije, kot tudi izven
EU.
2.5.1.2 Vrste čistih prihodkov iz prodaje:
Vrste čistih prihodkov
Prih. od prodaje proizv. in stor. na domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov v EU
Prihodki od prodaje proizvodov izven EU
Prihodki od najemnin na domačem trgu
Prihodki od prodaje materiala na domačem trgu
Skupaj
2014
800.731
5.017.123
1.512.835
0
65.442
7.330.689
2013
687.903
4.728.835
1.161.882
0
48.003
6.626.623
Čisti prihodki iz prodaje so prikazani po fakturni vrednosti. Zmanjšani so za dane
trgovske popuste in količinske rabate, ter vračila proizvodov v primeru reklamacij. DDV ni
izkazan v prihodkih ampak kot kratkoročna obveznost. Popravek vrednosti dvomljivih in
spornih terjatev je izkazan med prevrednotovalnimi odhodki in prihodki za obratna
sredstva.
2.5.1.3 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
142.557 EUR
V letu 2014 se je povečala vrednost nedokončane proizvodnje in vrednost gotovih
proizvodov na zalogi glede na preteklo poslovno leto, predvsem zaradi odpisov zaradi
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 24
poplave. Popis zalog je bil izvršen na dan 30.11.2014. Zaloge so vrednotene so po
proizvajalnih stroških za normalno stopnjo izrabe zmogljivosti proizvajalne opreme.
2.5.1.4 Nabavna vrednost prodanega blaga
Nabavna vrednost prodanega blaga
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Skupaj
0
2014
EUR
2013
0,00
0,00
20.342
20.342
Podjetje ne izkazuje v poslovnem letu 2014 nabavno vrednost prodanega materiala in
blaga.
2.5.1.5 Stroški materiala
Stroški materiala
Glavni material
Stroški energije
Stroški ostalega materiala
Skupaj
3.266.198 EUR
2014
3.093.752
125.562
46.884
3.266.198
2013
2.748.845
142.542
51.993
2.943.380
Osnovna surovina za izdelke so aluminijevi profili, ki predstavlja v strukturi največji del
vseh stroškov materiala. Cena aluminija na svetovnih trgih je bila v povprečju podobna
kot predhodno
poslovno leto, v prvih treh kvartalih leta 2014 nižja, v zadnjem pa
bistveno višja. Cene ostalih vhodnih materialov so bile v podobne kot predhodno
poslovno leto.
2.5.1.6 Stroški storitev
Stroški storitev
Transportne storitve
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Drugi stroški
Skupaj
762.747 EUR
2014
31.089
15.231
16.863
699.564
762.747
2013
17.589
15.360
19.953
668.304
721.206
Storitve obdelave, dodelave in predelave izvajajo kooperanti, na fazah dela za katere v
podjetju ni ustrezne tehnologije, prostorov in kadrov. Prevozne storitve so storitve
cestnega in železniškega prometa. Storitve zunanje trgovinskih in prevoznih organizacij
nastajajo pri izvozno-uvoznih poslih. Delno se nanašajo na direkten uvoz in izvoz, delno
pa na posreden izvoz. Stroški intelektualnih in osebnih storitev so revizijske storitve,
bančne storitve, odvetniške storitve in stroški vzdrževanja informacijskega sistema.
Razne druge storitve so nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,prevozi,šolnine),
zavarovalne premije, komunalne storitve, storitve varovanja, poštne in telefonske
storitve, študentski servis, provizije kupci tujina in razne druge manjše storitve. Stroški
revizijskih storitev v letu 2014 so znašali 7.200 EUR.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 25
2.5.1.7 Stroški dela
2.284.108 EUR
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
Drugi stroški dela
Skupaj
2014
1.637.457
260.305
386.346
2.284.108
2013
1.490.034
240.653
373.106
2.103.793
Plače so obračunane v skladu s tarifno prilogo kolektivne pogodbe za kovinsko
industrijo. Obračun in izplačila so bila izvršena enkrat mesečno. Dajatve iz plač in na
plače so bile redno poravnane. Regres za letni dopust je bil izplačan na zaposlenega v
bruto višini 1.056 EUR. Drugi stroški dela so izplačani v skladu z Uredbo o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek.
2.5.1.8 Preglednica izplačil plač upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in
članom nadzornega sveta – povzetek obračuna dohodkov izplačanih za leto 2014
Uprava
Delavci s pos. ooblastili
Člani nadzornega sveta
Skupaj
Izplačila
plač
93.345
55.347
regres
148.692
2.112
nagrada
sejnine
1.056
1.056
1.534
1.534
2.5.1.9 Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednostovalni posl.odh.za obratna sredstva in
neopred.sr.
Skupaj
144.963 EUR
2014
144.522
441
2013
160.293
679
144.963
160.972
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki jih je določilo vodstvo podjetja glede na
pričakovano dobo uporabe posameznega osnovnega sredstva. Obračun je posamičen in
proporcionalen. Za nabave in odtujitve med letom je upoštevana doba uporabe.
Amortizacijske stopnje ne presegajo davčno priznanih stopenj.
2.5.1.10 Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije
Skupaj
60.515 EUR
2014
60.515
60.515
2013
69.005
69.005
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 26
Drugi poslovni odhodki zajemajo vse tiste stroške, ki niso odvisni od poslovnega izida.
Zajemajo pa, prispevek za stavbno zemljišče, ki je znašal 25.534 EUR in druge
stroške, kot so dotacije ter davčno nepriznane stroške.
2.5.1.11 Finančni prihodki
Finančni prihodki
Prihodki od obresti
Drugi finančni prihodki
Skupaj
14.085 EUR
2014
13.364
721
14.085
2013
6.832
6.832
Med prihodki od obresti so upoštevane zaračunane obresti do kupcev in obresti iz
naslova depozitov. Pozitivne tečajne razlike so obračunane za terjatve, kjer je tečaj tuje
valute porasel. Preračunane so po srednjem tečaju ECB na dan 31.12.2014.
2.5.1.12 Prihodki na podlagi deležev iz dobička
Prihodki na podlagi deležev iz dobička
Prihodki na podlagi deležev iz dobička
Skupaj
0 EUR
2014
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
Podjetje ne izkazuje teh prihodkov.
2.5.1.13 Finančni odhodki
Finančni odhodki
Odhodki za obresti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj
8.325 EUR
2014
30
8.295
8.325
2013
2.592
2.592
Med odhodki so zajete prejete obresti od dobaviteljev za obratna in osnovna sredstva.
Med finančnimi odhodki iz drugih poslovnih obveznosti pa so zajete negativne tečajne
razlike in odobreni naknadni popusti. Obveznosti na osnovi računov tujih dobaviteljev
izven območja EUR so preračunane na srednji tečaj ECB na dan 31.12.2014.
2.5.1.14 Drugi prihodki
Izredni prihodki
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
Subvencije dotacije in drugi prih. ki niso odvosni od
poslovnega izida
Skupaj
12.106 EUR
2014
12.106
2013
71.254
564.465
12.106
635.719
Med drugimi finančnimi prihodki največjo postavko predstavljajo drugi izredni
prihodki, kot prejete škode s strani zavarovalnice v višini 5.231 EUR, oproščeni
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 27
prispevki nad kvoto za invalide v višini 4.681 EUR, izterjane dvomljive terjatve, ter
drugi izredni prihodki.
2.5.1.15 Drugi odhodki
Izredni odhodki
Drugi izredni odhodki
Skupaj
7.608 EUR
2014
2013
7.608
7.608
177
177
Med druge izredne odhodke spadajo odpisi neizterljivih terjatev.
2.5.1.16 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček izid obračunskega obdobja
Celotni dobiček
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti izid obračunskega obdobja
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega
obdobja
821.242 EUR
2014
977.556
163.848
-7.534
821.242
821.242
2013
1.427.411
231.374
-177
1.196.154
1.196.154
V davčni bilanci so upoštevane odbitne postavke za zaposlene invalide in investicije za
nabavo opreme v letu 2014, ter donacije. Odhodke smo znižali za davčno nepriznani
odhodki. Od ugotovljene davčne osnove je bil obračunan davek od dobička v višini 17
odstotkov.
Ob prevrednotenju kapitala z rastjo življenjskih potrebščin v višini 0,2 odstotka bi bil
poslovni izid za leto 2014 nižji za 6.901 EUR in bi znašal 814.341 EUR.
Podjetje razen čistega poslovnega izda poslovnega obdobja ne izkazuje drugih postavk,
zato je tudi celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja identičen in znaša
821.242 EUR.
2.5.2 Pojasnila postavk izkaza denarnih tokov – Priloga št. 3
Sestavljen je enostranski izkaz denarnih tokov. Izračunan je na osnovi podatkov iz
izkaza stanja na dan 31.12.2014 in na dan 31.12.2013 ter izkaza uspeha za leto 2014.
Začetno stanje denarnih sredstev je 247.968 EUR. Pri poslovni dejavnosti so pritoki večji
od odtokov za 643.624 EUR. Pri investicijski dejavnosti so pritoki manjši od odtokov za
465.443 EUR. Pri dejavnosti financiranja pa so odtoki večji od pritokov za 8.296 EUR.
Celotni pritoki so za 169.885 EUR presegali odtoke finančnih sredstev. Končno stanje
denarnih sredstev je na dan 31.12.2014 znašalo 417.853 EUR.
Tovarna meril Kovine d.d. – Letno poročilo 2014
Stran 28
Bilanca stanja družbe Tovarna meril Kovine d.d. na dan 31.12.2014
(v EUR)
SREDSTVA
A.
Dolgoročna sredstva
I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Dobro ime
3. Predujmi za neopredmetena sredstva
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5. Druga neopredmetena sredstva
6. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Biološka sredstva
5. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Dolgoročna posojila drugim
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
Kratkoročna sredstva
I.
II.
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.
Denarna sredstva
C.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zabilančna sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
31.12.2014
31.12.2013
Indeks 14/13
1.328.952
16.085
1.312.566
1.332
101
1.208
16.085
1.266.829
1.088.630
663.980
424.650
438.354
(270.000)
9.845
9.845
159
159
8.303
(8.144)
45.879
1.332
1.272.732
1.057.740
663.980
393.760
210.676
4.315
4.315
159
159
8.303
(8.144)
38.344
1.208
4.221.522
1.227.085
540.017
334.298
346.943
5.828
1.467.532
1.467.532
1.467.532
1.109.051
909.507
199.544
417.854
3.390.834
994.790
445.228
283.212
255.472
10.879
1.139.496
1.139.496
1.139.496
1.008.580
923.439
85.141
247.968
124
308
-
2.009
-
15
5.550.782
4.705.409
118
100
103
100
108
208
#DEL/0!
228
#DEL/0!
100
100
100
100
120
123
121
118
136
54
129
129
129
110
98
234
169
Audit & Co d.o.o.
Bilanca stanja družbe Tovarna meril Kovine d.d. na dan 31.12.2014
(v EUR)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
Kapital
I.
Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V.
Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.
Dolgoročne obveznosti
I.
Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Dolgoročne menične obveznosti
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č.
Kratkoročne obveznosti
I.
II.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Kratkoročne menične obveznosti
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zabilančne obveznosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
31.12.2014
31.12.2013
4.263.962
173.205
173.205
567.947
136.598
136.598
(16.208)
2.581.177
821.242
Indeks 14/13
3.458.926
173.205
173.205
567.947
136.598
136.598
322
1.384.700
1.196.154
123
100
100
100
100
100
(5.033)
186
69
269.874
269.874
-
225.533
225.533
-
120
120
-
-
1.005.028
1.005.028
785.881
12.316
206.832
1.013.806
1.013.806
629.719
20.561
363.527
11.918
-
7.143
-
167
5.550.782
4.705.409
118
99
99
125
60
57
Direktor: Rudolf Franc Verovnik
Audit & Co d.o.o.
Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa družbe Tovarna meril Kovine d.d. za leto 2014 - različica I
(v EUR)
2014
2013
1.
Čisti prihodki od prodaje
7.330.689
6.626.623
2.
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
142.556
171.422
3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
346
-
4.
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)
5.
Stroški blaga, materiala in storitev
83
#DEL/0!
12.238
7.198
170
3.684.929
109
3.266.197
2.963.722
110
762.747
721.206
106
2.284.109
2.129.326
107
1.637.457
1.490.034
110
260.306
240.654
108
c) Drugi stroški dela
386.346
398.639
97
Odpisi vrednosti
144.963
160.972
90
144.522
160.293
90
441
679
65
b) Stroški storitev
Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj
7.
111
4.028.944
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega mat.
6.
Indeks 14/13
a) Amortizacija
b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopr..sred., opr. osn. sredstvih in nal. nepr.
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
-
-
60.515
43.471
Finančni prihodki iz deležev
-
-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
-
-
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
-
-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
-
-
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
-
-
8.737
4.065
-
-
8.
Drugi poslovni odhodki
9.
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
139
215
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
8.737
4.065
215
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
5.348
2.766
193
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
-
-
5.348
2.766
193
-
255
8.296
1.680
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
-
-
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
-
-
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
-
-
8.296
1.680
494
30
657
5
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
-
-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
-
-
30
657
5
12.106
635.719
2
4.291
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
7.607
177
17. Davek iz dobička
163.849
231.374
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
22. Dobički in izube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v
tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)
23. Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki (zaslužki
zaposlencev)
(7.534)
821.242
(118)
1.195.070
24. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
25. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
-
-
-
-
-
-
-
-
821.242
1.195.070
494
71
6.390
69
Direktor: Rudolf Franc Verovnik
Audit & Co d.o.o.
69
Izkaz denarnih tokov po različici II (posredna metoda) družbe Tovarna meril Kovine d.d. za leto 2014
(v EUR)
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)
2014
2013
7.352.081
(6.238.303)
(156.314)
957.464
7.272.307
(5.686.055)
(231.256)
1.354.996
(102.613)
3.402
(23.742)
(232.295)
(8.778)
50.185
(313.841)
643.624
108.527
(1.562)
(246.757)
(14.297)
785
(153.304)
1.201.692
B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)
10.878
10.878
(17.257)
(131.027)
(328.037)
(476.321)
(465.443)
2.283
(679)
250
1.854
(1.370)
(114.938)
(739.066)
(855.374)
(853.520)
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
y) Začetno stanje denarnih sredstev
(8.296)
(8.296)
(8.296)
417.853
169.885
247.968
(1.935)
(203.526)
(205.461)
(205.461)
247.969
142.711
105.258
Direktor: Rudolf Franc Verovnik
Audit & Co d.o.o.
Izkaz gibanja kapitala družbe Tovarna meril Kovine d.d. na dan 31.12.2014
v EUR
Vpoklicani kapital
Kapitalske
rezerve
II
I
A.1. Stanje 31. decembra 2013
a)
b)
B.1. Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z lastniki
b)
c)
č)
d)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po
sklepu skupščine
f)
Poravnave izgube kot odbitne sestavine kapitala
Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih
sestavin kapitala
Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter
razporeditev na druge sestavine kapitala
Druge spremembe v kapitalu
C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 31.12.2014
e)
I/2
II
-
III/1
567.947
III/2
136.598
III/3
-
-
Statutarne
rezerve
Druge rezerve iz
dobička
III/4
III/5
-
Čisti poslovni izid poslovnega leta
V
VI
Preneseni čisti
dobiček
IV
-
V/1
322
Prenesena čista
Čisti dobiček
Čista izguba
izguba
poslovnega leta poslovnega leta
V/2
1.384.700
BILANČNI DOBIČEK 2014
SKUPAJ
KAPITAL
VI/1
-
VI/2
1.196.154
-
3.458.926
-
173.205
-
567.947
136.598
-
-
-
-
322
1.384.700
-
1.196.154
-
3.458.926
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
Sprememba presežka iz prevrednotenja opredm.osn.sredstev
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja
B.3. Spremembe v kapitalu
a)
I/1
173.205
Zakonske
rezerve
Preneseni čisti poslovni izid
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala (vplačila kapitala)
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Vnos dodatnih vplačil kapitala
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
Vračilo kapitala
Izplačilo dividend
Izplačilo nagrad organom vodenja
Druge spremembe lastniškega kapitala
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
a)
b)
c)
č)
d)
Nevpoklicani
kapital (odbitna
postavka)
III
Rezerve za
Lastne delnice
lastne delnice in
in lastni
lastne poslovne poslovni deleži
deleže deleže
(odbitna
postavka)
Presežek iz
prevrednotenja
IV
Preračuni za nazaj (popravek napak)
Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)
A.2. Stanje 1. januarja 2014
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Osnovni kapital
Rezerve iz dobička
(322)
322
-
805.035
-
821.242
805.035
821.242
-
(322)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
322
-
(16.208)
-
-
(16.208)
-
-
173.205
-
567.947
136.598
-
-
-
-
(0)
1.385.023
-
2.001.189
-
4.263.961
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.581.177
-
821.242
-
3.402.419
Direktor: Rudolf Franc Verovnik
Audit & Co d.o.o.
Kazalniki družbe Tovarna meril Kovine d.d.
Vrednost kazalnika
TEKOČE
PRETEKLO
LETO
LETO
2014
2013
v EUR
Vrednost kazalnika
TEKOČE
PRETEKLO
LETO
LETO
2014
2013
Index
14/13
TEMELJNI KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA) (SRS 29.29)
● stopnja lastniškosti financiranja
kapital
obveznosti do virov sredstev
4.263.962
5.550.782
3.458.926
4.705.409
vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z
rezervacijami) ter dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
4.533.836
3.684.460
obveznosti do virov sredstev
5.550.782
4.705.409
0,77
0,74
104
0,82
0,78
104
0,23
0,27
85
0,23
0,27
85
3.458.926
1.274.063
3,32
2,71
122
1.387.464
1.013.806
1,88
1,37
137
● stopnja dolgoročnosti financiranja
TEMELJNI KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA) (SRS 29.30)
● stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)
sredstva
1.282.914
5.550.782
1.274.063
4.705.409
1.283.073
1.274.222
5.550.782
4.705.409
● stopnja dolgoročnosti investiranja
vsota osnovnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev (po knjigovodski vrednosti), naložbenih
nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih
poslovnih terjatev
sredstva
TEMELJNI KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA (SRS 29.31.)
● koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
kapital
osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)
4.263.962
1.282.914
● koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva
kratkoročne obveznosti
1.885.386
1.005.028
Audit & Co d.o.o.
● koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev
kratkoročne obveznosti
2.994.437
1.005.028
2.396.043
1.013.806
2,98
2,36
126
● koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti
4.221.522
1.005.028
3.390.834
1.013.806
4,20
3,34
126
7.485.829
6.518.531
6.805.243
6.018.699
1,15
1,13
102
TEMELJNI KAZALNIKI GOSPODARNOSTI (SRS 29.33.)
● koeficient gospodarnosti poslovanja
poslovni prihodki
poslovni odhodki
TEMELJNI KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI (V PRIMERU IZGUBE NEGATIVNE DOBIČKONOSNOSTI) (SRS 29.34.)
● koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
čisti dobiček obračunskega obdobja
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida
obračunskega obdobja)
821.242
1.195.070
2.853.288
2.228.997
173.205
203.526
173.205
0,29
0,54
54
0,00
1,18
0
● koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
vsota dividend za poslovno leto
povprečni osnovni kapital
Audit & Co d.o.o.
IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
TOVARNA MERIL KOVINE D.D.
MATIČNA ŠTEVILKA: 5103185
DAVČNA ŠTEVILKA: 56899513
SEDEŽ:
Pameče 153, Pameče, 2380 Slovenj Gradec
STATUSNA SPREMEMBA: 0
MATIČNA ŠTEVILKA PRED
STATUSNO SPREMEMBO:
PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2014
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
5
Tekočega leta
4
001
5.550.782
4.705.410
002
1.328.952
1.312.566
003
16.085
1.332
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)
004
16.085
1.332
del 00
a) Dolgoročne premoženjske pravice
005
16.085
1.332
del 00
b) Dobro ime
006
0
0
del 00
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
007
0
0
č) Druga neopredmetena sredstva
008
0
0
009
0
0
010
1.266.829
1.272.731
1. Zemljišča
011
663.980
663.980
2. Zgradbe
012
424.650
393.760
3. Proizvajalne naprave in stroji
013
168.354
210.676
014
0
0
015
0
0
016
0
4.315
017
9.845
0
SREDSTVA (002+032+053)
DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+010+018+019+027+031)
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve (004+009)
A.
I.
del 00, del
08, del 13
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
del 00
II.
del 02,
del 03
del 02,
del 03
del 04,
del 05
del 04,
del 05
del 04,
del 05
del 02,
del 04
del 08,
del 13
01
Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)
4.
5. Biološka sredstva
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
7.
sredstev
6.
III.
Naložbene nepremičnine
018
0
0
IV.
Dolgoročne finančne naložbe (020+024)
019
159
159
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021
do 023)
020
159
159
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
021
0
0
1.
del 06
Druge naprave in oprema, drobni inventar in
druga opredmetena osnovna sredstva
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
5
Tekočega leta
4
del 06
b) Druge delnice in deleži
022
0
0
del 06
c) Druge dolgoročne finančne naložbe
023
159
159
024
0
0
2. Dolgoročna posojila (025+026)
del 07
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
025
0
0
del 07
b) Druga dolgoročna posojila
026
0
0
Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)
027
0
0
del 08
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
028
0
0
del 08
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
029
0
0
del 08
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
030
0
0
Odložene terjatve za davek
031
45.879
38.344
KRATKOROČNA SREDSTVA
(033+034+040+048+052)
032
4.221.522
3.390.835
I.
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
033
0
0
II.
Zaloge (035 do 039)
034
1.227.086
994.791
1. Material
035
540.017
445.228
2. Nedokončana proizvodnja
036
334.298
283.212
3. Proizvodi
037
346.943
255.472
65, 66
4. Trgovsko blago
038
0
0
del 13
5. Predujmi za zaloge
039
5.828
10.879
Kratkoročne finančne naložbe (041+045)
040
1.467.532
1.139.496
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042
do 044)
041
1.467.532
1.139.496
del 17
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
042
0
0
del 17
b) Druge delnice in deleži
043
0
0
del 17
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
044
1.467.532
1.139.496
045
0
0
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
046
0
0
b) Druga kratkoročna posojila
047
0
0
Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)
048
1.109.051
1.008.580
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
049
0
0
V.
09
VI.
B.
67
30, 31, 32
60
61, 62, 63
III.
1.
2. Kratkoročna posojila (046+047)
del 07, del
18
del 07, del
18
IV.
del 08, del
12, del 13,
del 15
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
5
Tekočega leta
4
del 08, del
12, del 13,
del 15
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
050
909.507
923.439
del 08, del
13, 14, del
15, 16
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
051
199.544
85.141
Denarna sredstva
052
417.853
247.968
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
053
308
2.009
Zabilančna sredstva
054
0
0
055
5.550.782
4.705.410
056
4.263.962
3.458.927
057
173.205
173.205
10, 11
19
V.
C.
del 99
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(056+072+075+085+095)
KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070071)
A.
I.
Vpoklicani kapital (058-059)
del 90
1. Osnovni kapital
058
173.205
173.205
del 90
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
059
0
0
II.
Kapitalske rezerve
060
567.947
567.947
III.
Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)
061
136.598
136.598
062
136.598
136.598
063
0
0
064
0
0
91
del 92
1. Zakonske rezerve
del 92
2.
Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne
deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot
3.
odbitna postavka)
del 92
del 92
4. Statutarne rezerve
065
0
0
del 92
5. Druge rezerve iz dobička
066
0
0
95
IV.
Presežek iz prevrednotenja
067
-16.208
322
del 93
V.
Preneseni čisti dobiček
068
2.581.178
1.384.701
del 93
VI.
Prenesena čista izguba
069
0
0
del 93
VII. Čisti dobiček poslovnega leta
070
821.242
1.196.154
del 93
VIII. Čista izguba poslovnega leta
071
0
0
072
269.874
225.533
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)
B.
del 96
1. Rezervacije
073
269.874
225.533
del 96
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
074
0
0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)
075
0
0
Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)
076
0
0
C.
I.
Konto
Postavka
1
2
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v
1.
skupini
del 97
Oznaka
za AOP
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
5
Tekočega leta
4
077
0
0
del 97
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
078
0
0
del 97
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti
079
0
0
Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)
080
0
0
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v
skupini
081
0
0
II.
del 98
1.
del 98
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
082
0
0
del 98
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
083
0
0
Odložene obveznosti za davek
084
0
0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)
085
1.005.028
1.013.807
I.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
086
0
0
II.
Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)
087
0
0
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v
skupini
088
0
0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
089
0
0
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
090
0
0
Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do
094)
091
1.005.028
1.013.807
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v
skupini
092
0
0
del 98
III.
Č.
21
del 27, del
97
del 27, del
97
del 27, del
97
1.
III.
del 22, del
23, del 28,
del 98
1.
del 22, del
23, del 28,
del 98
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
093
785.881
629.719
24, del 23,
25, 26, del
28, del 98
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
094
219.147
384.088
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
095
11.918
7.143
Zabilančne obveznosti
096
0
0
29
del 99
D.
Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s
Slovenskim inštitutom za revizijo.
IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
TOVARNA MERIL KOVINE D.D.
MATIČNA ŠTEVILKA: 5103185
DAVČNA ŠTEVILKA: 56899513
SEDEŽ:
Pameče 153, Pameče, 2380 Slovenj Gradec
STATUSNA SPREMEMBA: 0
MATIČNA ŠTEVILKA
PRED STATUSNO
SPREMEMBO:
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014
v EUR (brez centov)
Konto
Postavka
1
2
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)
A.
I.
del 76
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
(112 do 114)
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
1.
razen najemnin
Oznaka
za AOP
3
Znesek
Prejšnjega leta
Tekočega leta
5
4
110
7.330.689
6.626.623
111
800.731
735.906
112
735.289
687.903
del 76
2. Čisti prihodki od najemnin
113
0
0
del 76
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
114
65.442
48.003
115
5.017.123
4.728.835
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)
II.
del 76
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
116
5.017.123
4.728.835
del 76
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
117
0
0
118
1.512.835
1.161.882
III.
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
(119+120)
del 76
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
119
1.512.835
1.161.882
del 76
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
120
0
0
121
142.557
171.422
122
0
0
123
345
1.084
124
0
0
B.
C.
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE
STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI,
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
79
Č.
del 76
D.
del 76
E.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
125
12.238
7.198
F.
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121122+123+124+125)
126
7.485.829
6.806.327
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
Tekočega leta
5
4
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)
127
6.518.531
6.018.698
Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)
128
4.028.945
3.684.928
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
129
0
20.342
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)
130
3.266.198
2.943.380
G.
I.
del 70
del 40
a) stroški materiala
131
3.093.752
2.748.845
del 40
b) stroški energije
132
125.562
142.542
del 40
c) drugi stroški materiala
133
46.884
51.993
3. Stroški storitev (135 do 138)
134
762.747
721.206
del 41
a) transportne storitve
135
31.089
17.589
del 41
b) najemnine
136
15.231
15.360
del 41
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z
delom
137
16.863
19.953
del 41
č) drugi stroški storitev
138
699.564
668.304
Stroški dela (140 do 143)
139
2.284.108
2.103.793
II.
del 47
1. Stroški plač
140
1.637.457
1.490.034
del 47
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
141
141.622
131.292
del 47
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
142
118.683
109.361
del 47
4. Drugi stroški dela
143
386.346
373.106
144
144.963
160.972
1. Amortizacija
145
144.522
160.293
del 72
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
2. neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
146
441
0
del 72
3.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
147
0
679
Drugi poslovni odhodki (149+150)
148
60.515
69.005
III.
43
IV.
Odpisi vrednosti (145 do 147)
44
1. Rezervacije
149
0
0
48
2. Drugi stroški
150
60.515
69.005
H.
DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)
151
967.298
787.629
I.
IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)
152
0
0
J.
FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)
153
14.085
6.832
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in
III)
154
13.364
6.832
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
Tekočega leta
5
4
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)
155
0
0
del 77
1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
156
0
0
del 77
2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
157
0
0
del 77
3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
158
0
0
del 77
4. Finančni prihodki iz drugih naložb
159
0
0
Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)
160
8.737
4.065
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v
skupini
161
0
0
162
8.737
4.065
163
5.348
2.767
164
0
0
165
5.348
2.767
166
8.325
2.592
167
30
2.592
168
0
0
169
30
0
170
0
0
I.
II.
del 77
1.
del 77
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
(164+165)
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v
1.
skupini
III.
del 77
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
del 77
FINANČNI ODHODKI (168+169+174)
K.
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in
III.)
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
I.
finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170
II.
do 173)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v
1.
skupini
del 74
del 74
del 74
2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
171
0
0
del 74
3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic
172
0
0
del 74
4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
173
30
0
174
8.295
2.592
175
0
0
176
0
0
177
8.295
2.592
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175
do 177)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb
1.
v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in
2.
meničnih obveznosti
III.
del 74
del 74
3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
del 74
L.
DRUGI PRIHODKI (179+180)
178
12.106
635.719
del 78
I.
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki
niso povezani s poslovnimi učinki
179
0
564.465
del 78
II.
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
180
12.106
71.254
75
M.
DRUGI ODHODKI
181
7.608
177
80
N.
CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)
182
977.556
1.427.411
v EUR (brez centov)
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
Znesek
Prejšnjega leta
Tekočega leta
5
4
80
O.
CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)
183
0
0
del 81
P.
DAVEK IZ DOBIČKA
184
163.848
231.374
del 81
R.
ODLOŽENI DAVKI
185
-7.534
-117
del 81
S.
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184-185)
186
821.242
1.196.154
89
Š.
ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184+185) oz. (184-182+185)
187
0
0
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
OBDOBJU (na dve decimalki)
188
124,46
119,45
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA
189
12
12
Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in
nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.
Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim
inštitutom za revizijo.
IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
TOVARNA MERIL KOVINE D.D.
MATIČNA ŠTEVILKA: 5103185
DAVČNA ŠTEVILKA: 56899513
SEDEŽ:
Pameče 153, Pameče, 2380 Slovenj Gradec
STATUSNA SPREMEMBA: 0
MATIČNA ŠTEVILKA PRED
STATUSNO SPREMEMBO:
PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE
ZA LETO 2014
Konto
Postavka
1
2
Oznaka
za AOP
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Prejšnjega leta
5
Tekočega leta
4
del 81
A.
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
200
821.242
1.196.154
89
B.
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA
(zmanjšana za pokritje čiste izgube iz
kapitalskih rezerv)
201
0
0
del 93
C.
PRENESENI ČISTI DOBIČEK
202
2.581.178
1.384.701
del 93
Č.
PRENESENA ČISTA IZGUBA
203
0
0
del 91
D.
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV
204
0
0
E.
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA (206 do
209)
205
0
0
206
0
0
207
0
0
del 92
1. zmanjšanje zakonskih rezerv
del 92
2.
del 92
3. zmanjšanje statutarnih rezerv
208
0
0
del 92
4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička
209
0
0
210
0
0
211
0
0
212
0
0
zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne
poslovne deleže
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do
214)
F.
del 92
1. povečanje zakonskih rezerv
del 92
2.
del 92
3. povečanje statutarnih rezerv
213
0
0
del 92
4. povečanje drugih rezerv iz dobička
214
0
0
povečanje rezerv za lastne delnice in lastne
poslovne deleže
G.
BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205210)
215
3.402.420
2.580.855
H.
BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203205+210)
216
0
0
Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim
inštitutom za revizijo.
IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
TOVARNA MERIL KOVINE D.D.
MATIČNA ŠTEVILKA: 5103185
DAVČNA ŠTEVILKA: 56899513
SEDEŽ:
Pameče 153, Pameče, 2380 Slovenj Gradec
STATUSNA SPREMEMBA: 0
MATIČNA ŠTEVILKA
PRED STATUSNO
SPREMEMBO:
DODATNI PODATKI K PODATKOM IZ BILANCE STANJA PODATKI O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH DO TUJINE
na dan 31.12.2014
Skupina kontov
oziroma konti
1
Postavke
2
TERJATVE DO TUJINE (DO
NEREZIDENTOV)
(218+219+230+236+239+248+251)
A.
del 01, del 02, del 03
del 078
del 073, del 074, del
075
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Tekočega leta
4
Prejšnjega leta
5
217
701.661
694.087
I.
Nepremičnine v tujini
218
0
0
II.
Dolgoročne finančne naložbe v tujini
(220+221+223+225+229)
219
0
0
220
0
0
Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih
družb, od tega:
221
0
0
- izdani od tujih nepovezanih družb
222
0
0
Naložbe v delnice in deleže v družbe v tujini,
od tega:
223
0
0
- od tujih nepovezanih družb (delež < 10%)
224
0
0
225
0
0
226
0
0
b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo
neposredne naložbe v poročevalcu (delež >=
10%)
227
0
0
c) dani tujim nepovezanim družbam
228
0
0
229
0
0
Dolgoročne poslovne terjatve do tujine
(231+235)
230
0
0
Blagovni in potrošniški krediti, dani tujim
osebam (232 do 234)
231
0
0
1. Depoziti v tujini
2.
del 075
del 060, del 061, del
062, del 063, del 064,
del 065
3.
del 060, del 061, del
062, del 063, del 064,
del 065
4.
del 070, del 071
del 070, del 071
del 072
del 066, del 067, del
068, del 076, del 077
Oznaka
za AOP
Posojila in finančni najem, dani tujim osebam
(226 do 228)
a) dani tujim povezanim družbam, v katerih
ima poročevalec neposredne naložbe (delež
>= 10%)
5. Druge terjatve do tujih oseb
III.
1.
Skupina kontov
oziroma konti
1
Postavke
2
a) dani tujim povezanim družbam, v katerih
ima poročevalec neposredne naložbe (delež
>= 10%)
b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo
neposredne naložbe v poročevalcu (delež >=
10%)
del 081, del 082, del
083
del 081, del 082, del
083
Oznaka
za AOP
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Tekočega leta
4
Prejšnjega leta
5
232
0
0
233
0
0
del 081, del 082, del
083
c) dani tujim nepovezanim družbam
234
0
0
del 084, del 086
2. Druge dolgoročne terjatve do tujih oseb
235
0
0
Kratkoročne poslovne terjatve do tujine
(237+238)
236
701.661
694.087
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini in dani
predujmi tujim osebam
237
701.661
694.087
238
0
0
239
0
0
240
0
0
- izdani od tujih nepovezanih družb
241
0
0
Lastniški vrednostni papirji, izdani od tujih
družb
242
0
0
3. Posojila, dana tujim osebam (244 do 246)
243
0
0
244
0
0
245
0
0
246
0
0
247
0
0
248
0
0
IV.
del 103, 121, 123,
del 130, del 131, del
132, del 133, del 142,
del 185
(komerc.posel)
del 103, del 134del
145, del 165
1.
2. Druge kratkoročne terjatve do tujih oseb
V.
del 104, del 184, del
186
Kratkoročne finančne naložbe v tujini
(240+242+243+247)
Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih
1.
družb, od tega:
del 104, del 184, del
186
del 170, del 171, del
172, del 173, del 174,
del 175
2.
a) dana tujim povezanim družbam, v katerih
ima poročevalec neposredne naložbe (delež
>= 10%)
b) dana tujim povezanim družbam, ki imajo
neposredne naložbe v poročevalcu (delež >=
10%)
del 180, del 181
del 180, del 181
c) dana tujim nepovezanim družbam
del 182
del 15 razen 159, del
176, del 177, del 178,
del 185
(nekomerc.posel), del
187
4. Druge terjatve do tujih oseb
VI.
Denarna sredstva - devizna (249+250)
101
1. Devizna sredstva v blagajni
249
0
0
del 110, del 111, del
112, del 113, del 114,
del 183
2. Sredstva na računih v tujini
250
0
0
251
0
0
ZUNAJBILANČNE TERJATVE DO TUJINE
252
0
0
OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO
NEREZIDENTOV)(254+255+267+276)
253
219.602
144.968
Kapital nerezidentov
254
0
0
del 19
VII. Aktivne časovne razmejitve do tujine
del 99
B.
del 90, del 91, del 92,
del 93, del 95
I.
Skupina kontov
oziroma konti
1
del 974
Postavke
2
Dolgoročne obveznosti do tujine
II.
(256+258+262+266)
Dolžniški vrednostni papirji v lasti tujih družb,
1.
od tega:
256
0
0
257
0
0
258
0
0
259
0
0
260
0
0
261
0
0
262
0
0
263
0
0
264
0
0
c) najeti pri tujih nepovezanih družbah
265
0
0
4. Druge dolgoročne obveznosti do tujine
266
0
0
Kratkoročne obveznosti do tujine
(268+270+271+275)
267
219.602
144.968
Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z
obveznicami, od tega:
268
0
0
- do tujih nepovezanih oseb
269
0
0
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v
tujini in prejeti predujmi od tujih oseb
270
219.602
144.968
271
0
0
- v lasti tujih nepovezanih družb
del 970, del 971, del
973, del 975
del 970, del 971, del
973, del 975, del 976
Posojila in finančni najem, najeti pri tujih
osebah (259 do 261)
a) najeta pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne naložbe
(delež >= 10%)
b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo
neposredne naložbe v poročevalci (delež >=
10%)
c) najeta pri tujih nepovezanih družbah
3.
del 980, del 981, del
986(predujmi)
del 980, del 981, del
986(predujmi)
983, del
986(predujmi)
III.
1.
del 274
2.
Blagovni in potrošniški krediti, najeti pri tujih
osebah (263 do 265)
a) najeti pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne naložbe
(delež >= 10%)
b) najeti pri tujih povezanih družbah, ki imajo
neposredne naložbe v poročevalcu (delež >=
10%)
3. Posojila, najeta v tujini (272 do 274)
del 270, del 271, del
273, del 275
Prejšnjega leta
5
0
del 970, del 971, del
973, del 975
del 102, 221, 223, del
224, del 230, del 242,
del 281
(komerc.posel)
Tekočega leta
4
0
2.
del 274
3
v EUR (brez centov)
Znesek
255
del 974
del 979, del 985, del
986 (varščine), del
989
Oznaka
za AOP
a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima
272
poročevalec neposredne
0 naložbe (delež >= 10%)
0
b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo
neposredne naložbe v poročevalcu (delež >=
10%)
273
0
0
del 273, del 275, del
276
c) najeta pri tujih nepovezanih družbah
274
0
0
del 231, del 245, del
277, del 278, del 279,
del 280, del 281
(nekomerc.posel), del
285
4. Druge kratkoročne obveznosti do tujine
275
0
0
del 270, del 271, del
273, del 275
Skupina kontov
oziroma konti
1
del 29
del 99
IV.
Postavke
Oznaka
za AOP
2
3
v EUR (brez centov)
Znesek
Tekočega leta
4
Prejšnjega leta
5
Pasivne časovne razmejitve do tujine
276
0
0
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DO
TUJINE
277
0
0
1. Rezidenti Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12.
2. Povezane družbe so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb.
Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo
10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual, Fifth edition, IMF, 1993).
3. Neposredne naložbe (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu
(Balance of Payments Manual, Fifth edition, IMF, 1993).
4. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2013, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani,
da bi družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in
obveznostih do tujine (do nerezidentov) na dan …….leta….«.
5. Dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) potrebuje
Banka Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance.
Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.
IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
TOVARNA MERIL KOVINE D.D.
MATIČNA ŠTEVILKA: 5103185
DAVČNA ŠTEVILKA: 56899513
SEDEŽ:
Pameče 153, Pameče, 2380 Slovenj Gradec
STATUSNA SPREMEMBA: 0
MATIČNA ŠTEVILKA
PRED STATUSNO
SPREMEMBO:
DODATNI PODATKI K PODATKOM IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA - DO TUJINE
v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014
Konto
Postavke
Oznaka
za AOP
1
2
3
A.
del 76
1.
del 76
2.
B.
del 41
del 411
1.
v EUR (brez centov)
Znesek
Tekočega leta
4
Prejšnjega leta
5
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
NEREZIDENTOM (279+280)
278
6.529.958
5.890.717
Čisti prihodki od prodaje proizvodov,
trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
279
6.518.724
5.881.252
280
11.234
9.465
281
19.033
63.497
282
19.033
63.497
0
0
0
0
Čisti prihodki od prodaje storitev na tujem
trgu
B. POSLOVNI ODHODKI DO
NEREZIDENTOV (282+284)
Stroški storitev, opravljenih s strani
nerezidentov
- Od tega: transportne storitve, opravljene s strani283
nerezidentov
2. Stroški dela, plačani za nerezidente
284
Opombe:
1. Rezidenti Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09,
109/12.
2. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2013, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani,
da bi družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od
1.1. do 31.12.……«.
3. Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine potrebuje Banka Slovenije pri sestavi in kontroli
plačilne bilance.
Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih
raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko
Slovenije.