38 redna seja 14.9. 2015 izpis sklepov splet

Comments

Transcription

38 redna seja 14.9. 2015 izpis sklepov splet
Maribor, 15. 9. 2015
Št./06-348 /JL
Na podlagi 11. člena Meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s
85., 121. ter 212 členom Statuta UM (Obvestila UM, XXVII-3-2009) izdajam
IZPIS SKLEPOV 38. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE SENATA PEDAGOŠKE
FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU Z DNE 14. 9. 2015
K 2. TOČKI
Pri reševanju prošenj študentov je Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru upoštevala določila Statuta Univerze v Mariboru-UPB11 (Ur. l. RS, št.
44/2015), določbe Meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,
121. ter 212. členom Statuta UM (Obvestila UM, XXVII-3-2009) in določbe Pravilnika o
študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru, št. A5/2010-41 AG.
Prošnje za napredovanje v višji letnik
SKLEP 2 : Na podlagi utemeljenega razloga in ustreznega zahtevanega dokazila Komisija za
študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za napredovanje v višji letnik naslednjim
rednim študentom (61269417), (61268869), (61265828), (61266805), (61266896),
(61270329), (61269361), (61269374), ( 61270417), (61270644).
SKLEP 3: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM ne odobri prošnjo rednih študentkov
za napredovanje v višji letnik (61262786) IN (61266649), ker manjkajo obveznosti
predhodnega letnika.
SKLEP 4: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM ne odobri prošnjo rednih študentov
za napredovanje v višji letnik: (61267000), in (61263000).
Glede na podredno vlogo se odobri ponovni vpis v letnik.
SKLEP 5: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za napredovanje v
višji letnik izredne študentke (61271069).
SKLEP 6: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM ne odobri prošnjo izredne študentke
za napredovanje v višji letnik: (1002146976), ker manjkajo obveznosti predhodnega letnika.
Prošnje študentov za ponovni vpis v letnik/podaljšani status študenta
SKLEP 7: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za ponovni vpis v
letnik naslednjim rednim študentom: (61266401) in (61270699).
SKLEP 8: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za ponovni vpis v
letnik izredni študentki (61269884).
SKLEP 9: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za podaljšanje statusa
naslednjim izrednim študentom: (61277946), (1002152666) in (61270563).
1
Prošnje študentov za podaljšanje statusa študenta (absolventskega staža)
SKLEP 10: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za podaljšanje
statusa izrednemu študentu: (61267617).
SKLEP 11: Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega dokazila
Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta
redni študentki: (61263529). Status študenta se podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra
2016.
SKLEP 12: Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega dokazila
Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta
izrednemu študentu: (61264962). Status študenta se podaljša za 6 mesecev, do 31. marca
2016.
Prošnje za oddajo prijave teme diplomskega dela po roku
SKLEP 13: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri oddajo prijave teme
diplomskega dela naslednjim kandidatom starega študijskega programa: (61204474) in
(61221527)
Vloge za pridobitev posebnega statusa študenta s posebnimi potrebami
SKLEP 14: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri vlogo za pridobitev
posebnega statusa - dolgotrajno bolnega študenta v študijskem letu 2015/2016 študentki
(61276527).
SKLEP 15: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri vlogo za pridobitev
posebnega statusa - študenta vrhunskega športnika v študijskem letu 2015/2016 študentki
(61280544).
SKLEP 16: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM odobri vlogo za pridobitev
posebnega statusa - študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za
izobraževanje v študijskem letu 2015/2016 študentki (61267675) in (61275975).
SKLEP 17: Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM ne more odločati o vlogi študentke
(61267721). Študentka naj vlogo dopolni z mnenjem specialista, iz katerega naj bo
razvidno, kaj lahko dela v okviru učne enote Motorični praktikum – plavanje.
……….
Izpis sklepa se izdaja, za ureditev vpisa, ker odločba še ni bila izdana. Pisna odločba z
obrazložitvijo bo poslana po pošti z ZUP vročilnico. Vpis uredite skladno z navodili in v roku,
kot je objavljeno v obvestilu za redne študente
http://www.pef.um.si/304/ureditev+vpisa+oddaja+prosenj++za+redne+studente+1+stopnj
e
oziroma v obvestilu za izredne študente
http://www.pef.um.si/305/ureditev+vpisa+oddaja+prosenj++za+izredne+studente+1+stop
nje
2
PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Komisijo za pritožbe študentov
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v osmih dneh od dneva vročitve te
odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik.
Za točnost izpisa:
Judita Ladič
Predsednica komisije:
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
prodekanica PEF UM
3