KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Fakultete za

Comments

Transcription

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Fakultete za
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (FZV UM)
Osnovni podatki:
Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor
Telefon: 00386 2 300 47 00
Faks: 00386 2 300 47 47
e-pošta: [email protected]
Odgovorna oseba:
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, dekanica
Datum prve objave kataloga:
01.04.2007
Datum zadnje spremembe:
17.11.2014
Spletni naslov kataloga:
Kot PDF dokument je dostopen na spletnem naslovu: http://www.fzv.uni-mb.si
http://www.fzv.uni-mb.sitp://www.fzv.uni-mb.si
Druge oblike kataloga:
Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu FZV UM.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.1 Podatki o organizaciji organa
Organiziranost članice ter urejenost delovanja
Fakulteta za zdravstvene vede je članica Univerze v Mariboru in ima svoj sedež na Žitni ulici 15, 2000
Maribor.
Organiziranost Fakultete za zdravstvene vede
Fakulteta za zdravstvene vede ima naslednje organizacijske enote:
a) Pedagoške in znanstvene enote:
 Katedra za medicino in fizioterapijo,
 Katedra za zdravstveno nego,
 Katedra za interdisciplinarne in multidisciplinarne vede,
 Katedra za bioinformatiko.
b) Druge organizacijske enote:
 Inštitut za zdravstveno nego,
1





Raziskovalni inštitut,
Simulacijski center,
Center za razvoj kariere in vseživljenjsko izobraževanje,
Center za mednarodno dejavnost,
Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu.
Strokovne službe Fakultete za zdravstvene vede izvajajo in opravljajo upravnoadministrativne ter
finančno gospodarske in strokovnotehnične naloge fakultete.
Fakulteta ima poleg vodstva tajništva še naslednje strokovne službe:
 Referat za splošne in administrativne zadeve,
 Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve,
 Referat za računovodske zadeve,
 Referat za študentske zadeve,
 Knjižnico.
Organi fakultete
Na Fakulteti za zdravstvene vede UM delujejo skladno s Statutom Univerze v Mariboru
naslednji organi:
 Akademski zbor fakultete,
 Senat fakultete,
 Poslovodni odbor fakultete,
 Študentski svet fakultete.
Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so imenovane naslednje stalne komisije:
 Komisija za študijske zadeve,
 Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve,
 Komisija za ocenjevanje kakovosti,
 Komisija za založniško dejavnost.
Odgovorne osebe Fakultete za zdravstvene vede
Dekanica Fakultete za zdravstvene vede UM: Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske) Majda PAJNKIHAR
Prodekani Fakultete za zdravstvene vede so:
 prodekanica za izobraževalno dejavnost: viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ
 prodekanica za podiplomski študij: red. prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK
 prodekan za raziskovalno dejavnost: izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC
 prodekan za študentska vprašanja: Andrej ČERNI
Tajnica fakultete: Vlasta JUG, univ. dipl. prav.
2.2 Opis delovnega področja organa
OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno
delo na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je v
interakciji z izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela in prakse. Izobražuje diplomante, ki se
odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in
2
odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi
teoretičnega, znanstvenega in kritičnega razmišljanja. Obveza diplomantov, visokošolskih učiteljev,
sodelavcev in raziskovalcev fakultete je prevzemati naloge z vso odgovornostjo, si prizadevati
vzdrževati znanje na najvišjem nivoju ter nuditi podporo in sodelovanje sodelavcem v timih na
nacionalnem in v internacionalnem prostoru.
Strategija na področju zagotavljanja kakovosti FZV UM bazira na:

Vzpostavitvi in vzdrževanju akademske kulture in spoštljivih medsebojnih odnosov, ki bo
omogočala avtonomijo, odgovornost in pripadnost fakulteti in univerzi vseh zaposlenih in
študentov.

Vzpostavitvi sistema informiranosti zaposlenih in študentov ter spodbujanje za vključevanje v
delovanje fakultete ter transparentno vodenje fakultete.

Razvoju kadrov in podpora pri pridobivanju podiplomskih nazivov, vključevanje v raziskovalne
projekte in v publiciranju znanstvenoraziskovalnega dela.

Omogočanju pridobivanja, razvoja strokovnega znanja in izkušenj ter raziskovalnega dela
študentom in visokošolskim učiteljem na fakulteti v sodobno tehnološko opremljenih
simulacijskih prostorih za razvoj izobraževanja in prakse na znanstvenih dokazih.

Izboljšanju izobraževalne, raziskovalne in razvojne možnosti študentov.

Optimiziranju in razvoju študijskih programov 1. stopnje, 2. stopnje ter razvoj študijskih
programov 3. stopnje - doktorskega študijskega programa Zdravstvene nege in
interdisciplinarnih študijskih programov, kakor tudi razvijanje specializacij ter ciljnega
specialističnega izobraževanja ter usposabljanja v interdisciplinarnih in multidisciplinarnih
timih.

Povezovanju fakultete na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju znotraj
Univerze v Mariboru in drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi na nacionalnem in
internacionalnem nivoju.

Promoviranju povečanja mednarodnih izmenjav in sodelovanje s priznanimi mednarodnimi
partnerskimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi institucijami in usmerjanje na
področja EU, zahodnega Balkana in Ruske federacije.

Spodbujanju in pomoči pri mednarodni mobilnosti zaposlenih in študentov, da pridobivajo
znanje in izkušnje na tujih univerzah in povečanje števila tujih gostujočih profesorjev.

Zaradi dviga kakovosti izobraževanja bomo povečali sodelovanje s strokovnjaki v kliničnem
okolju in intenzivno vključevali klinične mentorje v proces izobraževanja ter vrednotenje tujih
praks v zdravstvu za večjo mobilnost študentov.

Uvajanje in izobraževanje študentov ter visokošolskih učiteljev za izvajanje tutorskega
sistema ter promoviranje vključevanja odličnih študentov v delovanje fakultete in
raziskovanje.

Spremljanje naših diplomantov ter ohranjanje pripadnosti študentov fakulteti, bomo izvajali v
Alumni klubu in Kariernem centru.
3
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvaja:
-
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega,
-
študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega
o
smer Zdravstvena nega,
o
smer Urgentna stanja v zdravstvu,
-
študijski program 2. stopnje Bioinformatika (v sodelovanju s FERI UM),
-
študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu (v sodelovanju s
FOV UM).
4
ORGANIGRAM FAKULTETE
5
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Ime in priimek: Vlasta JUG, univ. dipl. prav.
Funkcija: Tajnica fakultete
Tel.: 02/300 47 03
E pošta: [email protected]
2.4 Zaposleni
PEDAGOŠKI DELAVCI
Redno zaposleni

Red. prof. dr. Milan BRUMEN, univ. dipl. inž. teh. fiz.
Tel.: 02/229-37-29
E pošta: [email protected]

Viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, prof. zdr. vzg.
Tel.: 02/300-47-04
E pošta: [email protected]

Predav. Barbara DONIK, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-51
E pošta: [email protected]

Doc. dr. Aleš FAJMUT, prof. fizike
Tel.: 02/229-36-00
E pošta: [email protected]

Asist. Nino FIJAČKO, mag. bioinfo.
Tel.: 02/300-47-57
E pošta: [email protected]

Doc. dr. Sabina FIJAN, dipl. inž. kem tehnol.
Tel.: 02/300-47-52
E pošta: [email protected]

Viš. predav. mag. Vida GÖNC, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-25
E pošta: [email protected]

Red. prof. dr. Jana GORIUP, prof. soc.
Tel.: 02/300-47-53
E pošta: [email protected]

Doc. Ana HABJANIČ, Doctor of Health Sciences, Finska, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-54
E pošta: [email protected]

Doc. dr. David HALOŽAN, prof. fizike
Tel.: 02/300-47-55
E pošta: [email protected]
6

Predav. Barbara KEGL, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-56
E pošta: [email protected]

Asist. Petra KLANJŠEK, dipl. m.s., spec. managementa, mag. zdr. nege
Tel.: 02/300-47-59
E pošta: [email protected]

Predav. Anton KOŽELJ, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-57
E pošta: [email protected]

Doc. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ, univ. dipl. inž. el.
Tel.: 02/300-47-32
E pošta: [email protected]

Viš. predav. mag. Mateja LORBER, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-58
E pošta: [email protected]

Predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-59
E pošta: [email protected]

Predav. Jasmina NERAT, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-60
E pošta: [email protected]

Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, univ. dipl.
org.
Tel.: 02/300-47-02
E pošta: [email protected]

Asist. dr. Igor PERNEK, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Tel.: 02/300-47-64
E pošta: [email protected]

Predav. Milena PIŠLAR, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-50
E pošta: [email protected]

Predav. Maja STRAUSS, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-61
E pošta: [email protected]

Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, univ. dipl. org.
Tel.: 02/300-47-56
E pošta: [email protected]

Red. prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, univ. dipl. inž. tekst. tehn.
Tel.: 02/300-47-05
E pošta: [email protected]
7

Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Tel.: 02/300-47-31
E pošta: [email protected]
DOPOLNILNO ZAPOSLENI

Viš. predav. mag. Mojca DOBNIK, univ. dipl. org.
Tel.: 02/321-10-00
E pošta: [email protected] ukc-mb.si

Doc. dr. Suzana KRALJIĆ, univ. dipl. prav.
Tel.: 02/250 42 32
E pošta: [email protected] um.si

Doc. dr. Janez REBOL, dr. med.
Tel.: 02/321-10-00
E pošta: [email protected] ukc-mb.si

Predav. Igor Robert ROJ, univ. dipl. org.
Tel.: 02/321-10-00
E pošta: [email protected]

Red. prof. dr. Iztok TAKAČ, dr. med.
Tel.: 02/321-10-00
E pošta: [email protected]

Predav. Jožefa TOMAŽIČ, univ. dipl. org.
Tel.: 02/321-10-00
E pošta: [email protected] ukc-mb.si

Viš. predav. mag. Karl TURK, dr. med.
Tel.: 02/450-01-00
E pošta: [email protected]

Red. prof. dr. Milan ZORMAN, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Tel.: 02/220-70-00
E pošta: [email protected]
ZNANSTVENI DELAVCI

Izr. prof. dr. Slavko CVETEK
Tel.: 02/300-47-50
E pošta: [email protected]
RAZISKOVALCI


Doc. dr. Petra POVALEJ BRŽAN, prof. rač. in mat.
Tel.: 02/300-47-64
E pošta: [email protected]
8

Asist. dr. Urška ROZMAN, prof. biol. in kem.
Tel.: 02/300-47-52
E pošta: [email protected]
MLADI RAZISKOVALCI

Asist. Dominika VRBNJAK, mag. zdr. nege
Tel.: 02/300-47-65
E pošta: [email protected]

Severina ALEKSIĆ, univ. dipl. inž. kem tehnol.
Tel.: 02/300-47-52
E pošta: [email protected]
STROKOVNI SODELAVCI

Nevenka BALUN, prof. zgod. in geog.
Tel.: 02/300-47-40
E pošta: [email protected]

Dr., DHSc. (Republika Finska) Helena BLAŽUN, univ. dipl. inž tekst.
Tel.: 02/300-47-33
E pošta: [email protected]

Barbara HOJNIK, dipl. org. in menedž. soc. dejav. (VS)
Tel.: 02/300-47-17
E pošta: [email protected]

Mojca JEŽ GOLE, univ. dipl. prav.
Tel.: 02/300-47-11
E pošta: [email protected]

Vlasta JUG, univ. dipl. prav.
Tel.: 02/300-47-03
E pošta: [email protected]

Primož KORAŽIJA, dipl. ekon.
Tel.: 02/300-47-14
E pošta: [email protected]

Aleksandra LOVRENČIČ, dipl. varst.
Tel.: 02/300-47-19
E pošta: [email protected]

Alenka MARSEL, ekon.
Tel.: 02/300-47-15
E pošta: [email protected]

Brigita MARTINEC
Tel.: 02/300-47-00
E pošta: [email protected]
9

Ines MLAKAR, univ. dipl. ekon.
Tel.: 02/300-47-10
E pošta: [email protected]

Zvonka MURKO, dipl. ekon.
Tel.: 02/300-47-12
E pošta: [email protected]

Simona NOVAK, mag. zdr. – soc. manag.
Tel.: 02/300 47-01
E pošta: [email protected]

Zdenka NOVOSELNIK
Tel.: 02/300-47-00
E pošta: [email protected]

Simona PETELINŠEK, univ. dipl. geog. in prof. soc.
Tel.: 02/300-47-17
E pošta: [email protected]

Marija PLAJNŠEK, mag. zdr. – soc. manag.
Tel.: 02/300-47-17
E pošta: [email protected]

Zdenka REŽONJA, poslovni sekretar
Tel.: 02/300-47-22
E pošta: [email protected]

Darko ŠKET
Tel.: 041/512-868
E pošta: [email protected]

Maja ŠTIGLIC, univ. dipl. ped.
Tel.: 02/300-47-20
E pošta: [email protected]

Mojca TOVORNIK, mag. ekon. in posl. ved.
Tel.: 02/300-47-13
E pošta: [email protected]

Asist. Aleš TURK, mag. bioinfo.
Tel.: 02/300-47-35
E pošta: [email protected]

Marko URŠIČ, dipl. inž. stroj.
Tel.: 02/300-47-21
E pošta: [email protected]

Vinko VERLIČ
Tel.: 051/689-548
E pošta: [email protected]
10

Sandra VOHAR, dipl. upr. org.
Tel. 02/300-47-18
E pošta: sandra.voh[email protected]

Vesna ŽAMUT, prof. soc. in nem.
Tel. 02/300-47-17
E pošta: [email protected]
2.5 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa
INTERNI PREPISI
Statut Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12 UPB10, s sprem. in dopol. do 28/2014).
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
Ostali interni akti
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx
DRŽAVNI PREDPISI
http://www.pisrs.si/Pis.web/#
Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12, ZViS– UPB 7 s sprem. in dopol. do 109/12)
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, Ur. l. RS, št. 61/06 s sprem. in dopol. do 109/12)
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZVPI, Ur. l. RS, št. 87/11 s sprememb. in dopol. do
109/12)
Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB 3, s sprem. in dopol. do 40/2012)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZPSJS Ur. l. RS, št. 108/09 – UPB 13, s sprememb. in dopol.
do 50/14)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/12, s sprememb. in dopol. do 55/14)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, s
sprememb. in dopol. do 52/14)
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11 s sprememb. in
dopol. do 12/13)
Zakon o zavodih (ZZ, Ur. l. RS, št. 12/91, s sprememb. in dopol. do 127/06)
Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/99, s sprememb. in dopol. do 38/14)
11
PREDPISI EU
http://europa.eu/index_sl.htm
2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Prenova študijskih programov na Fakulteti za zdravstvene vede
2.7 Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Evidenca vpisanih študentov
Evidenca diplomantov
Evidenca specializantov
Evidenca magistrantov
Evidenca nagrajencev
2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Dodiplomski študij
Podiplomski študij
Seznam predavanj
Študentska združenja: Alumni klub FZV UM
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=203
Šolnine, vpisnine in drugi stroški
http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=173
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Večina informacij je dostopna preko spleta ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne v prostorih FZV vsak delavnik od 10.00 do 14.00
Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja FZV in
obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne
informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu itd. Informacijo
javnega značaja lahko zahtevate tudi ustno in pisno na FZV, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki
zahtevo poda pisno. Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja. Vašo zahtevo bomo zavrnili, če bi razkritje podatkov pomenilo izjemo v
skladu s 6. čl. ZDIJZ.
http://www.pisrs.si/Pis.web/#
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 UPB2 in 72/14)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 95/11)
12