LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA
LETNI
Oddelek
Skupina SOVICE
1-2 leti
Skupina ČEBELICE
2-3 leta
Skupina
PIKAPOLONICE
2-3 leta
Skupina ŽABICE
2-4 leta
Skupina POLŽKI
2-4 leta
Skupina RAČKE
3-4 leta
Skupina PTIČKI
3-5 leta
Skupina MEDVEDI
5-6 let
_________________
Skupina ZAJCI
5-6 let
_________________
Skupina METULJI
4-5 leta
D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2014/2015
ENOTA: PALČEK
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Predstavnik Sveta staršev
Tatjana MOLK
Urška DRAGAR , Petra JERKIČ
(4 ure-sočasnost)
Vera KOLENC
Melita VOLF
g. Rok MEGLIČ
Ana ČEBULJ
Anita KERN
Ga. Martina CENCELJ
Tina VOZEL
Sanja MIKIĆ
Ga. Katja MRAVLJE
Elizabeta MILUNIĆ
Anja JOVAN JUTERŠEK, Špela JERETINA
(4 ure- oddajanje)
Ga. Silva DEČMAN
Katja CHIAPPOLINI
Darja SVETLIN KOVIČ
Ga. Anja MILLER
Lili JEREB
Vesna PESTOTNIK
g. Tomaž COTMAN
Barbara KUNILO (4 ure),
Tadeja LAVTIŽAR (4 ure)_____________
Katarina NOVAK
______________________________________
_ga. TEKAVC (namestnica ga. ČOLIĆ)__
Polona KUNSTELJ (Darija MOČNIK)
____________________________________
Mojca FIRM
______________________________________
_ga. Tatjana ŠARC_________________________
Sabina HRIBAR
Barbara PERŠA
Ga. Saša SLAVNIČ
PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:
VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:
2
PRIORITETNE NALOGE
1.
•
o
o
o
o
DRUŽBA;
MOJ KRAJ: projekt vseh oddelkov Vrtca Domžale; izhajati iz: skupina, enota, Vrtec Domžale (znak v vsaki igralnici na vidnem mestu)
Kraj kjer se nahaja: vrtec, občina….
Iskanje znamenitosti in posebnosti kraja, kjer se nahaja enota vrtca
Izhajati iz predšolskega otroka
Povezati se s starši, KS……
2.
ČUSTVA
•
Otrok spoznava in prepoznava čustva, načini izražanja čustev, kaj je čustvo, PRIMEREN NAČIN IZRAŽANJA ČUSTEV (tudi jeze,
žalosti, strahu…) otrok in čustva, senzibilnost, empatija….SOCIALNE IGRE;
•
Povezovanje z drugimi področji umetnosti (glasbo, gibanjem, plesom, likovnim izražanjem…), družbe (kdo je vesel…), narave (ali tudi
drevesa jokajo?...)
3.
ZDRAVJE IN VARNOST V VRTCU
•
Skrb za zdravo in kvalitetno PREHRANO z vnašanjem ekološko pridelanimi prehrambenimi izdelki (vključeni v občinski projekt Srce
Slovenije), medeni zajtrk, zeleni ponedeljek, NOVO- DAN SLOVENSKE HRANE: vsak 3.petek v mesecu, v tednu otroka jedilnik sestavljen po
predlogu otrok enote Gaj in Savska,….
•
Zmanjšanje vnosa sladkorjev, soli in maščob
•
ZA ŽEJO: PITJE VODE, NESLADKAN ČAJ
•
Veliko bivanja in iger ZUNAJ v vseh vremenskih pogojih; navajanje na uporabo primerne obleke in obutve
•
Otroci od 3 leta dalje- navajanje na nošenje čelade pri vožnji s skiroji in tricikli
•
DODATNE DEJAVNOSTI:
o
Skupaj v gore, 21. ali 28. marec 2015
o
Športno popoldne, 16.april 2015, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah
o
Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih
o
Mali sonček, za otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja gibanja,
3
4.
•
•
•
•
EKOLIGIJA IN NARAVOSLOVJE
Ločevanje odpadkov (nadaljevanje)
Varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,
Skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…
Delovno-čistilna akcija v vrtcu (igrišče in okolica vrtca) 19. ali 20. marec 2015
5.
•
•
•
•
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Obiski starejših sovaščanov, starih staršev….povezovati z vsebinami kaj so oni delali in kako so se igrali v svojem otroštvu
skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši, srečanja otrok s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje….)
v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)
Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Domžale…
6.
DELOVNA VZGOJA
ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih navad se nadgrajuje:
zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva, urejanje gredic, grabljenje listja….
DELOVNE AKCIJE…
SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
- projekt MALI SONČEK
- zbiranje PVC zamaškov in kartuš
- zbiranje starega papirja v sodelovanju s starši
- DAN ODPRTIH VRAT
- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, čebelar)
- medgeneracijsko druženje (otroci – stari starši)
- pisateljica na obisku
- knjižni nahrbtnik
4
STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih bomo realizirali v letošnjem šolskem letu:
GIBANJE
uporaba telovadnice
gibalne aktivnosti na igrišču
sprehodi in tek ob Kamniški Bistrici
Mali sonček
DELOVNA VZGOJA
urejanje okolice vrtca
zadolžitve (dežurstva otrok pri obrokih)
ureditev gredic in skrb zanje
STRPNOST
–
otroci,starši, zaposleni
spodbujati prijateljstvo
sodelovanje in pomoč med otroki
učiti se strpnosti in komunikacije
LEPO VEDENJE (osnovni bonton)
5
PROJEKTI
Starostna
skupina
2-6
Čas izvedbe
Glavni cilj projekta
celo leto
3-4
Okt.-junij
Vse strokovne
delavke
vse strokovne
delavke
1-6
Okt.-maj
1-6
celo leto
SVET GIBANJA,
ZDRAVJA…
V SVETU GLASBE,
PLESA IN PRAVLJIC
Tatjana, Urška,
Petra
Katja, Darja
1-2
Okt.-maj
3-4
Okt.-junij
PRAVLJIČNI PALČEK
Barbara, Tadeja
Katarina
Sabina, Barbara P.
Polona, (Darija),
Mojca
Vera, Melita
Tina, Sanja
Seznaniti najmlajše s čim več različnimi
športnimi dejavnostmi.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
sprostitev in umiritev otrok.
Spoznavanje sebe, igralnice, vrtca, bližnje
okolice, kraja in širše okolice
Razvijati veselja do knjige, otrok razvija
sposobnost miselnega in čustvenega
sodelovanja v literarnem svetu skupaj s
starši.
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje
ugodja v gibanju
Otrok se seznanja z različnimi ljudskimi in
otroškimi plesi, glasbo,glasbenimi
pravljicami in otroško literaturo.
Doživljanje in spoznavanje temeljnih
literarnih del za otroke; pridobivanje
pozitivnega odnosa do literature
Naslov projekta
Nosilec izvedbe
MALI SONČEK
vse strokovne
delavke
Katja, Darja
POTUJEMO V SVET
TIŠINE
MOJ KRAJ
KNJIŽNI NAHRBTNIK
(PRAVLJIČNA
VREČKA)
PEDENJPED
ZDRAVO ŽIVIM
RAD IMAM GLASBO
ŽABJA TELOVADBA
KAJ JE VULKAN?
PORTFOLIJA
celo leto
5–6
4-5
5-6
2-3
2-4
Celo leto
Celo leto
Vera, Melita
Ana, Anita
Tina, Sanja
Elizabeta, Anja,
Špela
Tina, Sanja
2-3
2-3
2-4
2-4
Celo leto
2-4
Barbara, Tadeja,
Katarina
vse
5-6
Celo leto(vsak
čet.od 9-10)
oktober
1-6
Celo leto
Sprememba med letom in
realizacija
Navajanje na samostojnost.
Spoznavanje živil, pripravljanje zdravih
obrokov in skrb za zdravje (gibanje na
prostem, čim večje pitje nesladkanih tekočin
in čaja)
Sproščeno druženje otrok ob različnih
glasbenih dejavnosti (projekt).
Omogočanje otrokom, da spoznavajo svoje
gibalne sposobnosti.
Otrok si oblikuje predstavo o planetu Zemlja
in spozna, kaj in kako deluje vulkan
Spremljanje otrokovega napredka in razvoja.
6
ZAJČKOV NAHRBTNIK
z družabnimi igrami
Polona, (Darija),
Mojca
5-6
Celo leto
IGRAJMO SE SKUPAJ
Tina, Sanja
2-4
Celo leto
MOJ ZVEZEK
Polona, (Darija),
Mojca
Tina, Sanja
5-6
2-4
NITKE
PRIJATELJSTVA
Katja, Darja
3-4
Celo leto (pon.
ali sre.)
Okt.-junij
RAČKE IN PRIČKI SE
IGRAJO IN
USTVARJAJO SKUPAJ
Katja, Darja, Lili,
Vesna
3-4 in 3-5
Okt.-jun.
DNEVI BREZ IGRAČ
Lili, Vesna
3-5
Okt.-jun.
ŽABICA NA OBISKU
Celo leto
Povezovanje dom – vrtec, spodbujanje
staršev h koristno preživetemu času s
svojimi otroki
Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in
načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali
več otroki
Priprava na šolo, razvijanje grafomotoričnih
spretnosti
Žabica spoznava družine naših otrok.
Krepiti prijateljstvo med otroki, sprejemanje
sebe in ostalih ljudi, druženje z otroki iz
enote Gaj.
Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in
načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali
več otroki. Spodbujanje radovednosti in
veselja do umetniških dejavnosti.
Otrok v igri uporabi odpadno embalažo in
naravne materiale ter ob njih išče različne
igralne možnosti; razvijati ustvarjalnost,
sodelovanje, delavnost, domišljijo…
DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC:
(delavnice ipd. - le za otroke)
Dejavnost
IGRE NA SNEGU
ROLANJE
MALA BIBA PLEŠE
PALČKOVE IGRARIJE
Izvajalec
(ime in priimek)
Barbara, Tadeja,
Katarina
Polona,( Darija),
Mojca
Katja, Polona,
(Darija)
Sanja
Barbara, Tadeja,
Čas
izvajanja
zima
Starost
otrok
5-6
Število
otrok
24
Plačilo
5-6
24
pomlad
5-6
24
brezplačno
Vsak torek
Celo leto –
2-4
18
brezplačno
Sprememba med letom in realizacija
brezplačno
7
KOLESARJENJE
BRALNICE POD
KROŠNJAMI
ŽABICA PRIPOVEDUJE
ZGODBICO
ŽABICE POJEJO
Katarina
Sabina, Barbara P.
Katarina, Polona,
(Darija)
Vse strok. delavke
enkrat mesečno
Tina, Sanja
Celo leto
( petek)
Celo leto
(pon. ali sre.)
Celo leto
Tina, Sanja
BIBA PLEŠE
Tadeja LAVTIŽAR
Sanja MIKIĆ
VESELI PETEK
Polona, (Darija),
Mojca
Polona, (Darija),
Mojca
USTVARJAM SAM
23
23
24
brezplačno
pomlad
5-6
4-5
5-6
pomlad
1-6
186
brezplačno
2-4
18
brezplačno
2-4
5-6, 4-5, 5-6
2-4, 3-5
18
70
brezplačno
brezplačno
1x na 14 dni
5-6
24
brezplačno
Večkrat
tedensko
5-6
24
brezplačno
brezplačno
DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj)
Dejavnost
Izvajalec
Delavec vrtca
Kraj dejavnosti
Čas izvedbe
Število otrok
JESENOVANJE
Loka Turist
Katja, Polona
24.-26.9.2014
9
PLAVALNI TEČAJ
AZIMUT ŠPORT
Kmetija«Pr Šoštarju,
Davča v Selški dolini
Ljubljana, Atlantis
Plačilo
starši
pomlad
starši
8
IZLETI SAMO ZA OTROKE
Cilj izleta - kraj
Čas
Skupina
Vodja izleta
Cilj
IZLET OB KAMNIŠKI
BISTRICI
(do vrtca Cicidom, Gaj)
pomlad,
pomlad
pomlad
celo leto
jesen
celo leto
celo leto
celo leto
celo leto
celo leto
1-2
2-3
2-3
2-4
2-4
3-4
3-5
5-6
5-6
4-5
Tatjana, Urška, Petra
Vera, Melita
Ana, Anita
Tina, Sanja
Elizabeta, Anja, Špela
Katja, Darja
Lili, Vesna
Barbara, Tadeja Katarina
Polona,(Darija), Mojca
Sabina, Barbara P.
Spodbujanje otrok k gibalni
aktivnosti, opazovanje narave in
pogovor ter fitnes na prostem.
Obiski, druženje, sodelovanje
med skupinami in vrtci.
IZLET DO ŠPORTNEGA
PARKA VIR
pomlad
2-3
2-4
3-5
Ana, Anita
Tina, Sanja
Lili, Vesna
IZLET DO ČEŠMINOVEGA
PARKA
OBISK ZOO PARKA
ROZMAN(Izlet z avtobusom)
RAČA PRI MORAVČAH –
učna pot
GOZDNA UČNA POT ŠUMBERK
pomlad
3-4
Lili, Vesna
maj
3-4
3-5
5-6
Katja, Darja
Lili, Vesna
Barbara, Tadeja, Katarina
FITNES NA PROSTEM
POMLADNI ŽABJI KROS
KEKČEVA DEŽELA
Celo leto
pomlad
pomlad
HIŠA EKSPERIMENTOV
pomlad
5-6
4-5
3-5
2-4
2-4
5-6
5-6
4-5
3-5
5-6
Barbara, Tadeja, Katarina
Sabina, Barbara P.
Lili, Vesna
Tina, Sanja
Tina, Sanja
Barbara, Tadeja, Katarina
Polona, (Darija), Mojca
Sabina, Barbara
Lili, Vesna
Barbara, Tadeja, Katarina
SPREHODI OD KAM.
BISTRICI S SOVRSTNIKI
jesen
2-3
5-6
Vera, Melita
Barbara, Tadeja, Katarina
pomlad
oktober
Sprememba med letom
in realizacija
Gibanje na svežem zraku in
spoznavanje širše okolice
vrtca.Spodbujanje otrok k
gibalni aktivnosti ter gibalne
igre na velikem igrišču.
Spodbujanje otrok k gibalni
aktivnosti, spoznavanje okolice.
Spoznavanje živali in skrb za
njih.
Spoznavanje travnika ter
orientacija v prostoru
Spoznavanje gozda in dreves,
različnih rastlin, ekološko
osveščanje.
Gibanje na svežem zraku
Gibanje na svežem zraku
Uživanje v gorskem okolju ter
identifikacija s pravljičnim
junakom Kekcem
Spoznavanje znanosti in
različnih eksperimentov, otroci
s svojo lastno aktivnostjo iščejo
vzroke in posledice.
Sodelovanje med skupinami.
9
ŽIVALSKI VRT
jesen
5-6
Barbara, Tadeja, Katarina
SPREHOD S STARIMI
STARŠI
OBISK DO DOMA ANJE
oktober
2-3
Vera, Melita
pomlad
2-4
Elizabeta, Anja, Špela
SPREHOD DO ŠUMBERKA
maj
2-4
Elizabeta, Anja, Špela
OBJEKTI V NAŠI BLIŽINI
Celo leto
3-4
Katja, Darja
DREVORED GROBLJE
Celo leto
4-5
Sabina, Barbara P.
ZNAMENITOSTI V OKOLICI
VRTCA
MENAČ'NKOVA DOMAČIJA
Celo leto
4-5
Sabina, Barbara P.
oktober
5-6
Polona, (Darija), Mojca
ŽELEZNA JAMA - GORJUŠA
Jesen ali pomlad
5-6
Polona, (Darija), Mojca
DEŽELA KOZOLCEV
pomlad
5-6
Polona, (Darija), Mojca
Spoznavanje živalskih vrst in
življenja v ujetništvu.
Medgeneracijsko druženje
Spoznavanje okolja, navajanje
na varno pot v prometu.
Spoznavanje okolja, navajanje
na varno pot v prometu.
Otrok se seznanja z objekti, ki
so pomembni za lokalno
skupnost.
Sprehod z opazovanjem,
krepiti moč in vzdržljivost.
Otrok se seznanja z bližnjo
okolico.
Spoznavanje kulturnih
znamenitosti v občini Domžale
Spoznavanje kulturnih
znamenitosti v občini Domžale
Spoznavanje kulturnih
znamenitosti izven domačega
kraja, seznanjanje s
prepoznavnimi simboli
Slovenije.
DEJAVNOSTI ZA STARŠE IN OTROKE (izleti, pikniki, delovne akcije, srečanja, delavnice …)
Dejavnost
Čas izvedbe
Skupina
Vodja dejavnosti
Cilj
NOVOLETNI RINGARAJA
december
1-2
2-3
2-4
2-4
3-4
3-5
5-6
Tatjana, Urška, Petra
Ana, Anita
Tina, Sanja
Elizabeta, Anja, Špela
Katja, Darja
Lili, Vesna
Barbara, Tadeja,
Katarina
Razveseliti otroke in starše, prijetno druženje.
Sprememba med letom in
realizacija
10
4-5
1-2
2-3
2-4
3-4
3-5
5-6
Sabina, Barbara P.
Tatjana, Urška, Petra
Ana, Anita
Tina, Sanja
Katja, Darja
Lili, Vesna
Barbara, Tadeja,Katarina
16.april 2015
vsi
vse strokovne delavke
jesen, zima
pomlad
6.10.10.10.2014
21. ali 28. 3.
2015
pomlad
1-6
vse strokovne delavke
vsi
vse strokovne delavke
po želji
strokovne delavke vrtca
Domžale
Tatjana, Urška, Petra
Vera, Melita
Tina, Sanja
Sabina, Barbara P.
Katja, Darja
DOBER DAN POMLAD
marec
ŠPORTNO POPOLDNE –
IGRE BREZ MEJA
BABICE IN DEDKI NA
OBISKU
DAN ODPRTIH VRAT
SKUPAJ V GORE
ZAKLJUČNI IZLET
Povezovanje vrtca in družine in razveseliti
starše z nastopom.
Spodbuditi otroke in starše k aktivnem
preživljanju prostega časa.
Druženje s starimi starši, krepitev
medsebojnih vezi.
Druženje otrok, staršev, prijateljev in
vzgojiteljic v prijetnem vzdušju.
Druženje otrok in staršev ter spoznavanje
gorništva.
Druženje otrok in staršev v naravi, zaključek
šolskega leta.
LUTKOVNA PREDSTAVA
STARŠEV ZA OTROKE
POPOLDANSKO
DRUŽENJE NA
DRSALIŠČU
pomlad
1-2
2-3
2-4
4-5
3-4
december
5-6
Polona, (Darija), Mojca
Povezovanje dom vrtec, medgeneracijsko
druženje, spodbujanje k zdravemu načinu
življenja
POKLICI, HOBIJI, KROŽKI
pomlad
2-3
Vera, Melita
STARŠI PREDSTAVIJO
SVOJ POKLIC
Po dogovoru s
starši
5-6
Barbara,Tadeja,
Katarina
Povezovanje dom-vrtec, aktivno druženje s
starši v dopoldanskem času, medgeneracijsko
druženje
Otrok spoznava, kako je zgrajena družba in
se seznanja z različnimi poklici.
ZAKLJUČEK S STARŠI
junij
2-3
2-4
3-4
3-5
5-6
Ana, Anita
Elizabeta, Anja, Špela
Katja, Darja
Lili, Vesna
Barbara, Tadeja,
Katarina
Polona, (Darija), Mojca
5-6
Starši presenetijo svoje otroke s predstavo.
Prijetno in sproščeno druženje ob koncu šol.
leta
11
DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
(predavanja, pogovorne ure, roditeljski sestanki …)
Dejavnost
Čas izvedbe
Izvajalec
Starostna skupina
Št.
udeležencev
Sprememba med letom in
realizacija
SESTANEK ZA STARŠE
NOVINCEV
junij
1-6
14+4+5+4
16.06.2014
1. SESTANEK ZA STARŠE
september
Vrtec DOMŽALE in ga.
Mija JERMAN, vse
strokovne delavke enote
vse strokovne delavke
14
11
16
17
16
16
18
17
20
12
10
16.9.2014
15.9.2014
8.9.2014
17.9.2014
10.9.2014
11.9.2014
9.9.2014
11.9.2014
17.9.2014
2. SESTANEK ZA STARŠE
februar
POGOVORNE URE
PREDAVANJE ZA STARŠE
Otroštvo kot obdobje rasti, razvoja
in intenzivnega učenja
SREČANJE Z OTROKI IN
STARŠI NOVINCEV
IZPOSOJA STROKOVNE
LITERATURE (za starše)
PREDAVANJE ZA STARŠE
Pomen dobre slikanice in otrokova
ustvarjalnost
1 x mesečno
23. oktober 2014
Tatjana, Urška
Petra, Mojca
Barbara, Katarina
vse strokovne delavke
VRTEC DOMŽALE IN dr.
Tina BREGANT
1-2
2-3
2-3
2-4
2-4
3-4
3-5
5-6
4-6
4-5
1-2
4-5
5-6
1-6
1-6
različno
28.8.2014
Vse strokovne delavke
1-6
27+
Celo leto
VRTEC DOMŽALE
1-6
različno
Februar 2015
VRTEC DOMŽALE in
mag.prof.pred.vzg. Nina
MAV HROVAT
1-6
različno
12
KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost
Čas izvedbe
Skupina
Izvajalec
Št. otrok
Vzgojiteljica
PISATELJICA NA OBISKU
februar
Vrtec Domžale, Nina Mav Hrovat
vsi
OBISK BOŽIČKA
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
ABONMA V KD F. BERNIK
december
december
3X
5-6
5-6
4-5
3-5
1-6
1-6
4-6
Vrtec Domžale
Vrtec Domžale
KD F. Bernik
vsi
vsi
vsi
ABONMA LUTKOVNO
GLEDALIŠČE FRU-FRU
11.
November
20. januar,
7. april
1-2
2-3(2 skup.)
2-4(2 skup.)
3-4, 3-5
BRALNICE POD
SLAMNIKOM
GLASBENIKI NA OBISKU
pomlad
5-6
Knjižnica Domžale
vsi
pomlad
1-6
vsi
SLOVENSKA FILHARMONIJA
pomlad
5-6
-Učenka glasbene šole
- povabljeni starši
Orkester Slov. filharmonije
Barbara, Katarina,
Polona,(Darija), Mojca
Sabina, Barbara P.
Lili, Vesna
vse
vse
Polona,(Darija), Mojca
Barbara, Katarina
Tatjana, Urška, Petra,
Vera, Melita, Ana,
Anita,Tina, Sanja,
Elizabeta, Anja, Špela
Katja, Darja, Lili, Vesna
Barbara, Tadeja,
Katarina
vse
BALETNA PREDSTAVA
»PETER IN VOLK«
pomlad
4-5
5-6
Baletna šola STEVENS in KS VIR
vsi
LUTKOVNA PREDSTAVA
december
4-5
3-5
5-6
1-3
Vzgojiteljici Tatjana in Urška, Petra
70
POLŽEK IN ŽABICA
PRIPOVEDUJETA…
LUTKOVNA PREDSTAVA
»ŽABJI KRALJ«
OPERA IN BALET »PASTIR«
Koncert godal
Oktober
2-4
Tina, Sanja, Elizabeta, Anja, Špela
36
december
4-5
MINI TEATER, Ljubljana
23
Barbara, Tadeja,
Katarina
Sabina, Barbara P.
Barbara, Tadeja,
Katarina
Sabina, Barbara P.
Lili, Vesna
Polona, (Darija), Mojca
Tatjana, Urška, Petra,
Vera, Melita, Ana,
Anita, Tina, Sanja,
Elizabeta, Anja, Špela
Tina, Sanja,
Elizabeta, Anja, Špela
Sabina, Barbara P.
februar
Po dogovoru
4-5
vsi
Opera in balet, Ljubljana
Slov. filharmoniki
23
vsi
Sabina, Barbara P.
Vse strok. del.
Lutkovno gledališče FRU-FRU
vsi
Sprememba med
letom
in realizacija
13
SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci)
Sodelovanje z:
Čas
Vzgojiteljica, skupina
Vsebina – cilj sodelovanja
OBISK KNJIŽNICE OŠ
RODICA
pomlad
februar
Ogled knjižnice, razvijati ljubezen do knjig, otrok
spoznava besedo, knjigo kot vir informacij
POLICIJA DOMŽALE
maj
CPV KOLIČEVO
oktober
KNJIŽNICA DOMŽALE
pomlad
OBISKI BLJIŽNIH VRTCEV
vse leto
OBISK OŠ RODICA
pomlad
ZBIRANJE STAREGA
PAPIRJA V SODELOVANJU
S STRAŠI
ZD DOMŽALE
september,
april
Katja, Darja, 3-4
Lili, Vesna, 3-5
Darija, Mojca, 5-6
Sabina, Barbara P.,4-5
vse strokovne delavke,
1-6
vse strokovne delavke,
1-6
Polona, (Darija), Mojca,
5-6
Barbara, Tadeja,
Katarina, 5-6
Sabina, Barbara P., 4-5
vse strokovne delavke,
1-6
Barbara, Tadeja,
Katarina, 5-6
vse strokovne delavke,
1-6
vse strokovne delavke,
1-6
vse strokovne delavke,
1-6
vse strokovne delavke,
1-6
Katja, Darja, 3-4
Lili, Vesna, 3-5
Ana, Anita, 2-3
Tina, Sanja, 2-4
Katja, Darja, 3-4
Ana, Anita, 2-3
Lili, Vesna, 3-5
Prva spoznanja o varovanju zob, obisk zobne
higieničarke.
Zbiranje PVC zamaškov in kartuš.
vse
Skrb za čisto in urejeno okolico.
VRTEC DOMŽALE
jesen
pomlad
celo leto
OBISK ČEBELARJA
november
OGLED VRTNARIJE
maj
OBISK LEKARNE
pomlad
Delovna akcija
OČISTIMO OKOLICO
pomlad
Sprememba med letom in
realizacija
Spoznavanje poklica policista in varnosti v prometu.
Evakuacijska vaja; skrb za lastno varnost v nevarnosti.
Otrokom približati knjigo.
Povezovanje med vrtci, druženje otrok.
Hospitacija v 1. razredu, spoznati način dela v šoli.
Varujemo in ohranjamo naravo.
Medeni zajtrk ( 21.11.2014) in seznaniti se z delom
čebelarja.
Obisk in spoznavanje dela vrtnarja ter spoznavanje
rastlin.
Ogled lekarne in spoznati delo farmacevta.
14
FOTOGRAF
OBISK STARŠA, Z
NAMENOM PREDSTAVITI
SVOJ POKLIC
pomlad
vse
Spoznati poklic fotografa in njegovo delo.
zima
Katja, Darja
OBISK ZDRAVNIKA V
VRTCU
OBISK ŠPORTNEGA PARKA
VIR
jesen
Katja, Darja
Spoznavanje poklica in vadbena ura z vaditeljem
športne vzgoje.
Spoznati delo oziroma poklic zdravnika.
pomlad
Katja, Darja
Spodbujanje otrok k gibalni dejavnosti.
VODENJE IN SPREMLJANJE OTROK NA OBOGATITVENIH IN DODATNIH DEJAVNOSTIH V ENOTI
(jesenovanje…; rolanje…; Biba se igra za več skupin…..delavnice za otroke za več skupin….,)
Vrsta dejavnosti
Izvajalka/ec
Čas
Sprememba med letom in realizacija
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVK/CEV
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec
Tema - vsebina
VRTEC DOMŽALE
VZGOJITELJSKI ZBORI
TATJANA MOLK
DELOVNI SESTANKI V ENOTI
VRTEC DOMŽALE
STROKOVNI AKTIVI
LDN, smernice,…
VRTEC DOMŽALE in g. Samo
LEŠTAN
VRTEC DOMŽALE in dr. Tina Bregant
Vzgojiteljica, pomočnica
Datum
Št. ur
28.08.2014
1,5 ure
vse
LDN, tekoče zadeve, urejanje igralnic,
kabinetov, razno…
od 17. do 20.11. 2014
od 9. do 12.02. 2015
od 11. do 14.05.2015
PRVA POMOČ
Otroštvo kot obdobje rasti, razvoja in
vse
vse
vse
6.10.-15.10.2014
Tatjana, Urška, Petra, Vera, Melita, Ana
23.10.2014
15
intenzivnega učenja
Anita, Tina, Špela, Katja, Vesna, Barbara
K., Tadeja, Katarina, Polona
Tatjana, Tina, Anja, Elizabeta, Vesna,
Lili, Katja, Katarina, Barbara K., Špela,
Polona
Barbara K., Barbara P., Mojca, Katarina, 12.1.2015
Tadeja, Polona
VRTEC DOMŽALE in
Mag.prof.pred.vzg Nina MAV
HROVAT
VRTEC DOMŽALE in
Dr. Albert MRGOLE, Leonida
MRGOLE
Pomen dobre slikanice in otrokova
ustvarjalnost
VRTEC DOMŽALE in
Barbara MIHELČIČ
VRTEC DOMŽALE in
mag.prof.pred.vzg. Mira Vladimira
VRANKAR
Energetska samopomoč in meditacija
Lili, Vesna, Tadeja
PLESNA DELAVNICA
Sanja, Darja, Katja, Sabina, Darija
Mediacija in reševanje konfliktov
30.9.2014
VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…
Izvajalka/ec
Datum izvedbe
Sprememba med letom in realizacija
DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI
VZGOJITELJICA: Tatjana MOLK
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Urška DRAGAR
- vodja enote
- urejanje pisarne
- prva pomoč
- članica inventurne komisije
- lekarna in čistila
- urejanje atrija, zunanji kabinet za igrače
- pomoč vodji enote
- predsednica inventurne komisije
- skupno urejanje zbranih internetnih novic
16
VZGOJITELJICA: Vera KOLENC
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Melita VOLF
- skupna pisarna
- internetne novice (zbiranje za vhod 1)
- urejanje atrija
- skrb za kabinet arhiv
- urejanje atrija, zunanji kabinet za igrače
VZGOJITELJICA: Ana ČEBULJ
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Anita KERN
- športni kabinet
- urejanje atrija
- rože
- knjižnica in pedagoška soba
- urejanje atrija, zunanji kabinet za igrače
VZGOJITELJICA: Tina VOZEL
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ
- glasbeni kabinet
- organiziranje abonmaja v enoti
- urejanje interne knjižnice in pedagoška soba
- izvajanje Biba pleše (2 skupini)
VZGOJITELJICA: Elizabeta MILUNIĆ
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Anja JOVAN
- zunanji kabinet za igrače
- šivalnica
- šivalnica
- urejanje atrija
VZGOJITELJICA: Katja CHIAPPOLINI
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Darja SVETLIN
KOVIČ
- naravoslovni in Montessori kabinet
- organiziranje abonmaja v enoti
- pomoč pri razvrščanju sanitetnega materiala
- skrb za atrij
VZGOJITELJICA: Lili JEREB
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK
- glasbeni kabinet
- stara pisarna
- knjižnica vhod 2
- članica sveta zavoda
- članica inventurne komisije
VZGOJITELJICA: Barbara,
KUNILO
- urejanje skupne oglasne deske vhod 2
- knjižnica vhod 2
Tadeja
LAVTIŽAR
- izvajanje Biba pleše
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Katarina NOVAK
- urejanje umivalnice
- skupno urejanje zbranih internetnih novic za skupino
- sindikalna zastopnica
- predstavnica civilne zaščite in požarne varnosti
-
VZGOJITELJICA: Polona KUNSTELJ(Darija
MOČNIK)
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mojca FIRM
- urejanje športnega kabineta
- vodenje pevskega zborčka
- Biba pleše za svojo skupino
- organizacija zbiranja papirja
- urejanje hiš 1 in 2 za igrače
- urejanje umivalnice
17
VZGOJITELJICA: Sabina HRIBAR
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Barbara PERŠA
- naravoslovni in Montessori kabinet
- skrb za rože vhod 2
- urejanje hiš 1 in 2 za igrače
- urejanje umivalnice
- pomoč pri razvrščanju sanitetnega materiala
Datum:
18.9.2014
ŽIG:
Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
18

Similar documents