Publikacija 2014/15

Comments

Transcription

Publikacija 2014/15
Publikacija za starše
Šolsko leto 2014/15
1
2
SPOŠTOVANI STARŠI,
V publikaciji Vam želimo na kratko podati osnovne informacije o našem vrtcu.
Namenjena je tako staršem, ki že imate vključenega otroka v eno izmed enot vrtca,
kot staršem, ki še iščete najbolj primerno vzgojno-izobraževalno ustanovo za svojega
otroka.
Pri nas za vzgojo in izobraževanje, varstvo, prehrano, čistočo, vzdrževanje in
upravljanje skrbi cca 130 zaposlenih. S strokovnim delom, prostorskimi pogoji,
opremo in didaktičnimi sredstvi zagotavljamo pogoje za otrokov vsestranski razvoj
in za kakovostno dopolnitev družinske vzgoje.
Imamo strokovno znanje in premoremo veliko mero ljubezni za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Izkušeni strokovni kader ob sodelovanju s starši, z okoljem
ter z ustanoviteljem, s svojo ustvarjalnostjo in z inovativnostjo prispeva k uspešnemu
iskanju odgovorov na izzive aktualnih družbenih procesov, ki jih današnja družba
postavlja pred vse nas.
Temeljni cilji predšolske vzgoje so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
ͳͳ razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
ͳͳ razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
ͳͳ razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
ͳͳ negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
ͳͳ spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
ͳͳ spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
ͳͳ posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
ͳͳ spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
ͳͳ razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Le z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem, zaupanjem in razumevanjem
bomo ustvarili pogoje za skladen psihofizičen razvoj vašega otroka.
Pri nas ste dobrodošli in prepričajte se, da vam lahko kvalitetno pomagamo pri
vzgoji vašega malčka.
Ravnateljica:
Ksenija Dujec, spec.
1
KAZALO
1 Podatki o vrtcu...................................................................................................... 3
2 Predstavitev programov in dejavnosti v vrtcu....................................................... 4
3 Predstavitev........................................................................................................... 5
4 Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic........................................ 10
5 Obveznosti staršev do vrtca................................................................................. 11
6 Načini povezovanja in sodelovanja s starši.......................................................... 12
7 Splošne informacije............................................................................................. 17
8 Dobro je vedeti še naslednje............................................................................... 19
2
1 PODATKI O VRTCU
VRTEC NOVA GORICA
KIDRIČEVA 34 C
5000 NOVA GORICA
tel: 05 335 89 00
faks: 05 302 33 05
e-naslov: [email protected]
spletna stran vrtca: www.vrtecng.si
URADNE URE uprave in računovodstva:
Ponedeljek: 9.00 - 12.00 ure
Sreda:
9.00 - 12.00 in 14.00 - 15.00 ure
Petek:
9.00 - 12.00 ure
Vrtec Nova Gorica je bil ustanovljen kot javni zavod z odlokom Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica, dne 26.11.1996.
Konstituiranje Zavoda, kot ga določa ZoFVI od 46. do 53. člena, je bilo opravljeno
dne 27.2.1997. Sočasno je potekalo tudi konstituiranje strokovnih organov:
vzgojiteljskega zbora, strokovnih aktivov in sveta staršev (60. In 66. člen ZoFVI).
V skladu s kadrovskimi in prostorskimi normativi ter verifikacijo posebne komisije
Ministrstva za šolstvo in šport, ki je dne 15.5.1998 opravila pregled v Zavodu, je Vrtec
Nova Gorica z Odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št. 601-287/98 z dne 8.9.1998
vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
Vpis v razvid smo posodobili 2.4.2012, Odločba številka 6033-99/2012/2 (0208) z
vpisom vrtca Ciciban.
S to verifikacijo in vpisom Vrtec Nova Gorica izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok kot javni zavod.
V sestavo Vrtca Nova Gorica sodijo enote vrtca:
Vrtec Mojca, Trubarjeva 5a, Nova Gorica
tel. 05 30 26 919
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Centralni vrtec, Trubarjeva 5, Nova Gorica
tel. 05 30 21 465
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
3
Vrtec Najdihojca, Gregorčičeva 17, Nova Gorica
tel. 05 30 28 138
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Ciciban, Cankarjeva 1, Nova Gorica
tel. 05 302 50 55
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Kurirček, Cankarjeva 32, Nova Gorica
tel. 05 30 23 103
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Kekec, Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica tel. 05 30 25 050
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
obratovalni čas celodnevnega oddelka: 6.30 - 20.00
Vrtec »Julka Pavletič«, Slokarjeva 8, Solkan
tel. 05 620 97 63 (igralnica pritličje)
tel. 05 620 97 62 (igralnica 1. nadstropje)
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Čriček, Vinka Vodopivca 23, Nova Gorica
tel. 05 30 28 140
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
2 PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI V VRTCU
Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnemu
delu v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za
vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem
svetu RS za splošno izobraževanje. Cilj kurikula je
večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic,
upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok
je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem,
preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti
pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni
poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter
na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.
V vrtcu Ciciban in v vrtcu Julke Pavletič izvajamo
vzgojno-izobraževalni program po metodologiji na
otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja, ki je
bila s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjena
4
kot ena od možnosti izvedbenega kurikula. Poenostavljeno to metodologijo
poimenujemo program Korak za korakom (KzK).
Metodologija Korak za korakom je namenjena otrokom od rojstva do 10. leta in
njihovim družinam. Metodologija združuje na raziskavah osnovno prakso predšolske
vzgoje ter poudarja partnerstvo z družinami oziroma skupnostjo ter individualizacijo
izkušenj za vsakega otroka. Zasnovana je tako, da lahko zadovoljuje specifične
potrebe vsakega otroka in spoštuje raznolikost kulturnih tradicij.
PROGRAMI GLEDE NA VRSTO IN TRAJANJE:
Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:
I. starostno obdobje:
•oddelki od 1 do 3 let
II. starostno obdobje:
•oddelki od 3 do 4 let
•oddelki od 4 do 6 let
•oddelki od 3 do 6 let
kombinirani oddelki (otroci I. in II. starostnega obdobja)
V vrtcu izvajamo dnevni in poldnevni program.
Dnevni program traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldne v vseh enotah oziroma, ves
dan v celodnevnem oddelku.
Poldnevni program traja od 4 do 6 ur in poteka dopoldne. Starši, ki so vpisali otroka
v poldnevni program, imajo možnost zaprositi za poldnevni program brez kosila. Pri
ceni se odbije strošek kosila. Sprememba programa med šolskim letom ni možna.
Posebne primere na podlagi vloge obravnava in odobri ravnateljica.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v
šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
3 PREDSTAVITEV
PROGRAM VZGOJNEGA DELA je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega
programa Kurikulum za vrtce, skupnih izhodiščih našega vrtca in posebnih usmeritvah
posamezne enote. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v
naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
PROGRAM NAMENJEN OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, se
5
uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega
otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni
širše in fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno
vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca.
Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programa predšolske
vzgoje in dodatno strokovno pomoč, so
razvrščeni v redne oddelke vrtca (z odločbo
Zavoda za šolstvo se normativ v oddelku zniža
za dva otroka).
Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje
obsega individualno vzgojno-izobraževalno
in korektivno delo, ki ga izvaja vzgojiteljica
v sodelovanju s specialnim pedagogom
oz. surdopedagogom. Prilagojen program
izdelajo vzgojiteljica, psihologinja in specialna
pedagoginja na podlagi ugotovitev zunanjih
strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje)
in lastnega opazovanja otroka.
PROGRAM UVAJANJA OTROK V VRTEC
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico
in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtcu izvajamo občasno,
daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula in interesa otrok. Načrtujejo
in izvajajo jih strokovni delavci vrtca. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate,
vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov vključi
v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. Obogatitvene
dejavnosti izvajamo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki
delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih
dejavnosti (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih, likovnih dejavnosti ...),
projektov, obiska kmetije… Sredstva za izvedbo le-teh so vključena v ceno programa.
Staršem za te dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih
dejavnosti ne izvajamo.
O vrsti in urniku le-teh obveščamo starše v enoti, kjer se dejavnost odvija ter na
spletnih straneh vrtca v rubriki Program dejavnosti.
6
ENOTA
Centralni
vrtec
DEJAVNOST
Športno dopoldne
Glasbena urica
Likovna delavnica
Glasbeno – gibalne minute
Mojca
Najdihojca
Ciciban
Kurirček
Kekec
Obiski otrok iz drugih enot
in zunanji sodelavci
Obiski in ogledi prireditev ali
predstav
Rajalno-gibalne igre in
ljudski plesi
Pravljične urice z elementi
glasbe
Gibalne urice
Pevski zbor »KURIRČEK« vse
skupine
Gibalne urice
Plesni dopoldan
Mali sonček
GLASBENO PLESNE URICERačke, Čebele, Ribe, Metulji
Gibalno dopoldne-vse
skupine enote
Uprizarjajmo pravljice
Vrtec Julka
Pavletič
Mali sonček/ otroci od 2. let
naprej
Zeleni nahrbtnik
Glasbena urica
Čriček
Gibalno rajalne igre
Mali sonček
KDAJ
V 2. tednu v mesecu,
odvisno od vremena
Po dogovoru
V vsakem letnem času
1x
Enkrat mesečno ob
10.00
Celo leto
Izvajalci
Marija Pavlin in vse
strokovne delavke
Helena Fornzorič in
Jana Povšič
Sonja Velikonja
Vse strokovne
delavke
Vse strokovne
delavke
Celo leto
Vse strokovne
delavke
Prvi četrtek v mesecu
Vse strokovne
delavke
Prva sreda v mesecu ob Martina MADON
10.00 uri
Tamara PRAČEK
Drugi četrtek v mesecu Jan MATTIAZZI in
ob 10.00 uri
strokovne delavke
enote
1x mesečno
Neva Pozderovič,
Branka Konavec
1x mesečno
Gordana Erdelić
1x mesečno
Silvana Leban
Celo leto
Vsi
Prva sreda v mesecu
Vse strokovne
delavke
9.30.-10.30
Leto 2014:
1.10; 5.11; 3.12.
Leto 2015:
7.1; 4.2; 4.3; 1.4; 6.5.
Zadnji petek v mesecu Vse strokovne
delavke
9.30-10.30
Leto 2014:
24.10; 28.11.
Leto 2015:
30.1; 27.2; 27.3; 24.4;
29.5.
Zadnji petek v mesecu Vse strokovne
delavke
Celo leto
Vse strokovne
delavke
Vse strokovne
delavke
2× mesečno ob 9.30
Vse strokovne
delavke
1× mesečno ob 9.30
Vse strokovne
delavke
Oktober - maj
Vse strok. delavke
7
Zelo odmevni in obiskani sta dejavnosti:
Otroški pevski zbor Velikani, ki ga vodita strokovni delavki
Helena Fornazarič in Irena Zelinšček ob pomoči Jane Povšič.
Pevske vaje za otroka letnika 2009 in 2010 potekajo ob
ponedeljkih, ob 15.30 in ob 16.00 uri, od oktobra do junija,
v Centralnem vrtcu, v igralnici pikapolonice.
Gibalne urice za otroke II. starostnega obdobja izvajajo:
Telovadnica
Ciciban
Izvajalec
Izvedba
1.skupina
Jan Mattiazzi & Gordana Erdelić ponedeljek, 16.30-17.15
2.skupina
Jan Mattiazzi & Gordana Erdelić sreda, 16.30-17.15
3.skupina
Jan Mattiazzi & Gordana Erdelić sreda, 17.30-18.15
Telovadnica
Centralni vrtec
4.skupina
Izvajalec
Klavdija Kričej & Asja Škrlj
Izvedba
torek, 16.30-17.15
DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI
Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca.
Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira
na željo staršev v popoldanskem času, da
jim po končani službi ni potrebno voziti
otrok v različne ustanove, ki ponujajo te
ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja
več časa za druženje z otrokom.
8
Dodatna dejavnost časovno ne sme
posegati v program vrtca in se lahko
izvaja šele takrat, ko se spraznijo
posamezni prostori vrtca. Starši v skladu
z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport
(Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6.
2007) podpišete izjavo, da po zaključku
dodatnega programa pridete po otroka,
ki se ne vrača več v oddelek. Otroci, za
katere ste se starši odločili, da obiskujejo
dodatno dejavnost, se ne smejo vračati
v oddelek, ampak jih starši pridete
iskati po končani dodatni dejavnosti. Ko
gre otrok na določen dan na dodatno
dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz
oddelka ne prevzema več odgovornosti
zanj. Odgovornost prevzamete starši,
za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost,
pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok
pred vašim prihodom iz službe vključi
v dodatno dejavnost, starši podpišete
izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je
otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica
vzgojiteljice pa poskrbi, da se otrok udeleži
dodatne dejavnosti. Stroške za izvedbo
dodatnih dejavnosti krijete starši sami.
Vrtec z zunanjimi izvajalci, ki so nosilci in
izvajalci teh dejavnosti, sklene pogodbo
o uporabi prostora. Izvajalci zaračunavajo
stroške direktno staršem. V kolikor se
bo med šolskim letom pojavil ponudnik
dodatne dejavnosti, mu bomo v skladu z
interesi staršev omogočili izvajanje le-teh.
Vrtec obvešča starše o ponudnikih dodatnih interesnih dejavnosti na vrtčevi spletni
strani, preko plakatov in obvestil v enoti vrtca.
V vrtcu izvajamo tudi:
1. ŠPORTNI PROGRAM Mali sonček poteka v vseh oddelkih. Z njim spremljamo
in spodbujamo otrokov telesni in gibalni razvoj. Otrok opravlja zabavne športne
naloge. Uspešno opravljene naloge vpisujemo v knjižico.
O vseh ostalih programih in projektih, ki potekajo med šolskim letom, starše
obveščamo na roditeljskih sestankih, preko obvestil, letakov in plakatov ter preko
spletne strani vrtca.
2. PROGRAMI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
• CICIBANOVE URICE
Izvajamo Cicibanove urice za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec. To so igralne
urice, ki otrokom omogočajo srečevanje z vrstniki in prilagajanje na življenje v vrtcu.
Za otroke iz Mestne občine Nova Gorica so Cicibanove urice brezplačne. Za otroke
iz drugih občin starši prispevajo dogovorjen znesek, ki ga določi Mestni svet MONG
s sklepom.
Vsebino in potek Cicibanovih uric določijo izvajalke, ki so zaposlene v Vrtcu Nova
Gorica. Pri Cicibanovih uricah poteka otroška igra kot glavna aktivnost. Iz nje
nato izhajajo razne druge vzgojne dejavnosti. V teh dejavnostih se otrok govorno
9
razvija, likovno sprošča, pridobiva različne izkušnje
in spretnosti.
Otroci si pridobijo nove prijatelje, seznanijo se z
novimi dejavnostmi, spoznajo vrtec in vzgojiteljice
ter se kasneje lažje ločijo od staršev ob prihodu v
vrtec. Vključevanje v Cicibanove urice je pozitivno
tudi z vidika staršev. Ko starši opazite, da se vaš
otrok osamosvaja ter pridobiva na samostojnosti
in zaupanju, ga kasneje lažje prepustite vzgoji
in varstvu vrtca. Cicibanove urice potekajo v eni
izmed enot Vrtca Nova Gorica enkrat tedensko,
v popoldanskem času. O vpisu in pričetku bomo
obveščali preko vrtčeve spletne strani, preko
plakatov in obvestil v enoti vrtca.
• DAN ODPRTIH VRAT
V tednu vpisa otrok v vrtec (pomlad), eno dopoldne namenimo vsem staršem otrok,
ki še niso svojega otroka vključili v vrtec in bi si del našega vsakdanjika radi pobliže
ogledali.
4 PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih
potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža
prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. Otrokove
pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
PRAVICE STARŠEV
Starši imate pravico:
•do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum),
•do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
•do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov,
•do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
•do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku, pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v
strokovno avtonomijo vrtca.
10
PRAVICE OTROK
Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov
telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in
socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj vključuje spodbujanje
razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa
vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega
razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.
Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik
in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja
in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in
odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in
avtonomne presoje.
5 OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmete v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v
vrtec. S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali dogovore v zvezi
s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevimi pravili. Račune morate redno plačevati, v
primeru zamude vam bo vrtec obračunal zamudne
obresti in stroške opomina. Morebitne dolgove, ki
nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni
poti.
Starši morate strokovni delavki otrokove skupine
seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi
vašega otroka.
V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko
ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi,
ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v
skupino lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec
ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali
izgubo le-teh.
Otroka spremljate v vrtec osebno oziroma ga spremlja od vas pooblaščena
polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let, če to dovolite otrokovi starši (Zakon o
varnosti cestnega prometa, 91. člen).
Starši morate otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke
vrtca in ga ne smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno.
11
6 NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje,
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in
institucionalne vzgoje.
Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih
pristojnosti. Vrtec staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti.
Tako vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja,
navade in običaje otrokovih staršev,
starši pa morate upoštevati meje svojega
soodločanja, ki ne smejo posegati v
strokovnost institucije.
Starši imate pravico sodelovati pri
načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v
oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu,
vendar ob upoštevanju strokovne
avtonomnosti vrtca in strokovnih
delavcev. Tako se lahko ob prihodu v vrtec
ali v dopoldanskem oz. popoldanskem
času krajši ali daljši čas zadržite v igralnici
in se vključite v različne dejavnosti po
predhodnem dogovoru z vzgojiteljico.
Starši imate pravico do postopnega
uvajanja otroka v vrtec in možnost
dogovora o najbolj sprejemljivem načinu
vključevanja svojega otroka v vrtec.
Staršem je vedno na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu
z zakonom in ustreznimi pravilniki. Oglasne deske pred igralnicami, kotički za starše
in vrtčeva spletna stran pa so namenjeni stalnemu obveščanju staršev o tem, katere
dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku ipd.
V vrtcu deluje Svet staršev: starši izvolite svojega predstavnika iz vsakega oddelka,
trije predstavniki Sveta staršev pa so voljeni v Svet zavoda Vrtca Nova Gorica.
12
Enota
SVET STARŠEV
Oddelek
93 muce
94 medvedi
91 polži
92 račke
Predstavnik oddelka
Lončar Jovan
Grapulin Vadjunec Maja
Puš Aleš
član Sveta zavoda
Vuga Tanja
CV
11 mravlje
14 mavrice
13 metulji
12 čebele
17 sončki
Markič Robert
Jakončič Pikula Tina
Vitez Vesna
Cussini Anja
Kobe Ana
NAJDIHOJCA
21 ježki
22 sončki
23 zajčki
24 muce
Mavrič Maša
Gerbec Martina
Humar Sandi
Trobec Dejan
CICIBAN
86 Modri Palčki
25 rumeni palčki
68 oranžni palčki
18 rdeči palčki
36 mavrični palčki
Lampret Fakuč Tinkara
Trkman Vanja
Gabrijelčič Nataša
Kodelja Tinkara
Milkovič Leban Ika
nam. preds. Sveta staršev
član Sveta zavoda
26 Zeleni palčki
Dornik Tina
84 sončki
83 gobice
85 jagode
82 želodi
81 kostanji
Stibilj Januša
Marinič Matej
Žuber Alen
Milašinović Blaženka
Eva Adamič
MOJCA
KURIRČEK
13
SVET STARŠEV
Oddelek
75 čebele
72 ribe
Enota
KEKEC
JPS
Čriček
Predstavnik oddelka
Gavez Komel Špela
Pipalović Danijela
predsednica Sveta staršev
71 metulji
76 račke
74 pikapolonice
Potočnik Eva
Melinc Mlekuž Maja
Petavs Kristančič Mateja
53 maki
Potočnik Romana
član Sveta zavoda
51 deteljice
55 spominčice
52 zlatice
54 marjetice
Bratuž Metka
Jug Cigoj Doris
Konjedic Lara
Komel Mojca
32 jeleni
31 srne
33 zajčki
34 medvedi
Poberaj Miha
Česnik Valentina
Ušaj Minka
Jug Kaja
Formalne oblike sodelovanja:
•Roditeljski sestanki
•Sestanki Sveta staršev
•Sestanki Sveta zavoda
•Individualni pogovori o otroku
•Tematska predavanja za starše s področja preventive
enota
MOJCA
14
oddelek
93 muce
94 medvedi
91 polži
92 račke
Dan v mesecu, rezerviran za sodelovanje s
starši
drugi torek v mesecu, ob 15:30 uri
drugi torek v mesecu, ob 15:30 uri
drugi torek v mesecu, ob 15:30 uri
druga sreda v mesecu, ob 15:30 uri
enota
CV
NAJDIHOJCA
CICIBAN
KURIRČEK
KEKEC
JPS
Čriček
oddelek
11 mravlje
14 mavrice
12 čebele
17 sončki
21 ježki
22 sončki
23 zajčki
24 muce
86 modri palčki
25 rumeni palčki
68 oranžni palčki
18 rdeči palčki
36 mavrični palčki
26 zeleni palčki
84 sončki
83 gobice
85 jagode
82 želodi
81 kostanji
75 čebele
72 ribe
71 metulji
76 račke
74 pikapolonice
53 maki
51 deteljice
55 spominčice
52 zlatice
54 marjetice
32 jeleni
31 srne
33 zajčki
34 medvedi
Dan v mesecu, rezerviran za sodelovanje s
starši
drugi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prva sreda v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi ponedeljek v mesecu, ob 16:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 16:30 uri
druga sreda v mesecu, ob 16:30 uri
prvi četrtek v mesecu, ob 15:30 uri
druga sreda v mesecu, ob 15:30 uri
prvi četrtek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesec, ob 16:30 uri
zadnji torek v mesecu, ob 16:00 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi ponedeljek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
drugi četrtek v mesecu, ob 15:30 uri
drugi torek v mesecu, ob 15.30 uri
drugi torek v mesecu, ob 15:30 uri
drugi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi ponedeljek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi ponedeljek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi torek v mesecu, ob 16:00 uri
drugi ponedeljek v mesecu, ob 15:30 uri
prva sreda v mesecu, ob 16:30 uri
tretji torek v mesecu, ob 16.00 uri
prvi ponedeljek v mesecu, ob 16:00 uri
prvi torek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi četrtek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi četrtek v mesecu, ob 15:30 uri
prvi četrtek v mesecu, ob 16:00 uri
prvi ponedeljek v mesecu, ob 16:00 uri
15
Neformalne oblike sodelovanja:
•Dnevni kontakti z otrokovima strokovnima delavkama
•Predstavitve dela v obliki projektnih map, zgibank….
• Informiranje preko kotičkov za starše, oglasnih desk, spletne strani in publikacije vrtca
•Različna druženja otrok, staršev in zaposlenih
•Skupni pohodi / izleti / strokovne ekskurzije po programu enot:
o Planinski izleti
o Drugo po programu oddelkov
•Medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki. . .)
•Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka:
o Razstave
o Delavnice
SPLETNA STRAN VRTCA http://www.vrtecng.si
Preko spletne strani starše obveščamo o življenju in delu v enotah Vrtca Nova
Gorica. Prav tako so na spletni strani dostopne vse informacije in obrazci za tiskanje.
Da bi zaščitili zasebnost vašega otroka, za ogled Galerije fotografij potrebujete
uporabniško ime in geslo, ki ju dobite od Microsofta na svoj osebni elektronski
naslov.
7 SPLOŠNE INFORMACIJE
ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo
dostavite v tajništvo vrtca pred prvo vključitvijo otroka v vrtec.
VPIS V VRTEC
Obrazec za vpis otroka v vrtec si lahko natisnete iz rubrike Dokumenti, na vrtčevi
spletni strani oziroma ga dobite in oddate na upravi Vrtca. Vpis za 1. september
poteka predvidoma v pomladanskem času (marec/april).
Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v
program, ne glede na datum vpisa v vrtec. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v
vrtec na dogovorjeni datum in hkrati otrokove odsotnosti pisno ne sporočijo vrtcu
najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem
zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil (Sklep MS MONG št. 602-14/201316, z dne 17.10.2013).
Na osnovi vaše pisne prijave vas pisno obvestimo o rešitvi vloge.
Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi
pristojni oddelek MONG.
16
Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec starost otroka 1 leto
oziroma dopolnjenih najmanj 11 mesecev, če starši uveljavljajoveč pravice v obliki
polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št.25/08).
VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Obrazec vloge, ki ga lahko natisnete, je objavljen na vrtčevi spletni strani v rubriki
Dokumenti / Obrazci za tiskanje ali ga kupite v knjigarni. Vlogo oddate na krajevno
pristojnem Centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko, najkasneje
en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec. Po izdaji odločbe pripada staršem
pravica do znižanja plačila vrtca za obdobje enega leta. Vsi starši pa morajo en
mesec pred pretekom odločbe ponovno vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca.
VPIS MED ŠOLSKIM LETOM
Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec
pred vključitvijo otroka v vrtec.
PRVIČ V VRTEC
Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. Da boste pomagali otroku
in sebi, vam priporočamo, da skupaj z otrokom obiščete vrtec. Pogovorite se z
vzgojiteljico, posredujte vse informacije, ki bi ji omogočile hitrejše zbližanje z otrokom
(zdravje otroka, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji…). Otrok se
v vrtcu sreča z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh trenutkih se
zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu ohranjati občutek
varnosti in sprejetosti.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico
in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.
Staršem priporočamo:
ͳͳ Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
Uvajanje naj bi trajalo en teden.
ͳͳ Svetujemo, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo.
ͳͳ Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
ͳͳ Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim
se bo po potrebi tolažil.
ͳͳ Spodbujajte ga, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo
igre in risbe.
ͳͳ Svetujemo stalen ritem prihodov (priporočamo najkasneje do 9.00 ure) in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
ͳͳ Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile,
načrtujemo za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec.
17
ͳͳ Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in
s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil.
IZPIS
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa,
s podpisom Izpisnega obrazca v tajništvu vrtca. Velja tudi za šoloobvezne otroke.
Šoloobvezne otroke starši izpišejo še s podpisom v dnevnik vzgojiteljice. Sklep o
izpisu je potrebno dostaviti pristojnemu Centru za socialno delo.
8 DOBRO JE VEDETI ŠE NASLEDNJE
SVETOVALNA SLUŽBA
Sedež svetovalne službe je na upravi vrtca, Kidričeva 34 c, tel. 335 89 00
Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in
razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev
otrokovih posebnosti in težav. Dodatne strokovne pomoči so deležni otroci, ki
pridobijo odločbo Komisije za razvrščanje.
Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi otrokov razvoj. Za pogovor se dogovorite
po telefonu.
ODSOTNOST
Če otrok v vrtcu ni prisoten, morate to sporočiti njegovi vzgojiteljici oz. v enoto
po telefonu, do 8.00 ure zjutraj, zaradi organizacije dela in prehrane. V primeru
otrokove javljene odsotnosti, se od oskrbe odbije strošek prehrane.
ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova
Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa in imajo poravnane vse finančne
obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo
naslednjo olajšavo:
18
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje, so starši
oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki
presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti
otroka. Mestna občina Nova Gorica sofinancira
plačilo staršev za največ 30 zaporednih obračunskih
dni v koledarskem letu. Vlogo za oprostitev plačila,
s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo
v RAČUNOVODSTVU Vrtca Nova Gorica, Kidričeva
34c, Nova Gorica, najkasneje v roku 5 delovnih dni
od zaključka odsotnosti.
Navedena dodatna olajšava plačil staršev veljajo
le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v
družini vključenih v vrtec.
VRTEC POLETI - ZAČASNI IZPIS
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova
Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa in imajo poravnane vse finančne
obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo
naslednjo olajšavo:
Financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih,
in sicer za:
ͳͳ čas od 1. julija do 31. avgusta ali
ͳͳ za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50%
plačilnega razreda, določenega na podlagi
odločbe CSD. Starši so začasni izpis dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj
5 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo
koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1.7.
do 31.8. oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.
Navedena dodatna olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno
več otrok v družini vključenih v vrtec.
OBRATOVALNI ČAS
Obratovalni čas posamezne enote je od 6.30 do 16.30 ure oz. je prilagojen potrebam
staršev in se z oziroma na spremembe delovnega časa večine staršev med letom
lahko spremeni na predlog Sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem vrtca.
Zaradi racionalizacije poslovanja in upoštevanja Zakona o delovnih razmerjih si
Vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov v enoti in združevanja enot med letom
ter v času poletnih počitnic. Do takih sprememb bo prihajalo ob praznikih in med
šolskimi počitnicami in to predvidoma:
ͳͳ jesenske šolske počitnice
ͳͳ novoletni prazniki
ͳͳ zimske šolske počitnice
ͳͳ prvomajski prazniki
ͳͳ poletne šolske počitnice (julij- avgust)
V času državnih praznikov vrtec ne obratuje!
19
Beležka
20
Izdajatelj: Vrtec Nova Gorica
Uredila: Ksenija Dujec
Risbice so iz arhiva Stojane Bajc
Tisk: Antus d.o.o., Cesta železarjev 12, 4270 Jesenice
Naklada: 1.000 izvodov
Leto izdaje: 2014
21
Ravnateljica: Ksenija Dujec
05 335 89 00
[email protected]
Pomočnica ravnateljice:
Marjetka Božeglav
Tatjana Pavlič
05 335 89 04
[email protected]
05 335 89 00
[email protected]
Vpis / izpis otrok v vrtec: Aleksandra Klančič,
pomočnica ravnateljice
05 335 89 01
[email protected]
Tajništvo: Boža Blažič,
poslovna sekretarka 05 335 89 00
fax: 05 302 33 05
[email protected]
Računovodstvo:
Lidija Kranjc
05 335 89 05
[email protected]
Knjigovodstvo: Slavica Stuhne
05 335 89 06
[email protected]
Plačilo vrtca:
Sonja Čuk, administratorka
05 335 89 06
[email protected]
Organizatorka prehrane in vodja ZHR: Martina Kumar
05 335 89 03
[email protected]
Svetovalna služba:
Tanja Podgornik,socialna pedagoginja
Teja Pelicon Weber, pedagoginja
05 335 89 01
[email protected]
05 335 89 04
[email protected]
Spletna stran vrtca: www.vrtecng.si
22