Prodajo - Ministrstvo za notranje zadeve

Comments

Transcription

Prodajo - Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
T: 01 428 42 43
F: 01 428 59 03
E: ul.mnz[email protected]
www.mnz.gov.si
VSEM POLICIJSKIM UPRAVAM,
NOE GPU, NOE MNZ
Številka:
Datum:
478-158/2013/4 (1525-06)
1. 12. 2014
Zadeva:
Obvestilo o prodaji stanovanjske stavbe v Breginju, Sedlo 45 v
upravljanju Ministrstva za notranje zadeve po metodi neposredne
pogodbe
Obveščamo vas, da bomo skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim
premoženjem države izvedli prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe s pogajanji o
ceni, in sicer:

stanovanjska stavba ID znak 2217-160 na naslovu Sedlo 45, Breginj v skupni izmeri 102,72
m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 1075/7 – pozidano zemljišče v izmeri 243 m2, k.o. 2217 Sedlo.
Prodajo bomo izvedli v sredo, 17. 12. 2014 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov
[email protected]
Lep pozdrav!
Pripravila:
Mojca Pleško Grah
koordinator VII/2
Poslano:
1. naslovnikom – po e-pošti
Karmen Tanko
vodja Službe za ravnanje
s stvarnim premoženjem
sekretarka