Financial Report - Avtobusna postaja Ljubljana dd

Comments

Transcription

Financial Report - Avtobusna postaja Ljubljana dd
Letno poročilo
AP LJUBLJANA D.D.
od 1.1. 2014 do 31.12.2014
Pripravljeno za:
Nadzorni svet
AP Ljubljana d.d.
Pripravil:
AP Ljubljana d.d.
Marjan Kotar, direktor
Februar 2015
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
KAZALO
1. UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE ..................................................................................... 3
1.1.
Ustanovitev in lastništvo............................................................................................. 3
1.2.
Narava poslovanja in dejavnosti .................................................................................. 3
1.3.
Osnovni Kapital ......................................................................................................... 3
1.4.
Lastniška struktura .................................................................................................... 3
1.5.
Zastopniki družbe ...................................................................................................... 3
1.6.
Nadzorni svet družbe ................................................................................................. 3
1.7.
Organi družbe ........................................................................................................... 4
1.8.
Podatki o zaposlenih v letu 2014 ................................................................................. 4
2. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI ......................................................................... 5
2.1.
Bilanca stanja na dan 31.12. s pojasnili ....................................................................... 5
2.2.
Izkaz poslovnega izida s pojasnili ............................................................................... 9
2.2.1. Prikaz prihodkov po stroškovnih skupinah v primerjavi s planom in preteklim letom ... 10
2.2.2. Prikaz stroškov in odhodkov po vrstah v primerjavi s planom in preteklim letom ........ 11
2.2.3. Izračun bilančnega dobička ................................................................................... 12
2.2.4. Poslovni rezultat in predlog delitve bilančnega dobička ............................................ 13
2.2.4.1. Poslovni rezultat v primerjavi z letom 2013 in planom .......................................... 13
2.2.4.2. Predlog delitve bilančnega dobička: .................................................................... 13
2
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
1.
UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE
1.1.
Ustanovitev in lastništvo
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Pravno organizacijska oblika:
Registracija:
Matična številka:
Davčna številka:
1.2.

1.3.
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
AP Ljubljana d.d.
Trg OF 4, 1000 Ljubljana
delniška družba
29.09.1995; Okrožno sodišče v Ljubljani, pod št. vložka
1/01676/00 in št. Srg 95/04396
5107776
53393350
Narava poslovanja in dejavnosti
Pretežna dejavnost AP Ljubljana d.d. je opravljanje storitev za potnike in prevoznike v
cestnem avtobusnem potniškem prometu. Poleg glavne dejavnosti podjetje opravlja vse
vzporedne dejavnosti v zvezi s poslovanjem ter druge dejavnosti v prometno komercialni
službi ter finančno računovodski službi.
Osnovni kapital
Registriran osnovni kapital družbe sestavlja 38.207 kosovnih delnic v vrednosti 159.434,98 EUR.
1.4.
Lastniška struktura
Struktura osnovnega kapitala:
Delničarji
Notranji lastniki in ostali
2014 Str.%
38.207
100
2013 Str.%
38.207
100
Skupaj
38.207
38.207
1.5.
Zastopniki družbe
Družbo AP Ljubljana d.d. polnopravno zastopa:
 Direktor družbe Marjan Kotar
1.6.
Nadzorni svet družbe
Nadzorni svet družbe sestavljajo:
 Jože Domitrovič – predsednik nadzornega sveta
 Branka Smrekar – član
 Žika Brankov – član
 Anton Plankar – član
 Suzana Šinkovec – član (predstavnica sveta delavcev)
 Boštjan Podlogar – član (predstavnik sveta delavcev)
3
100
100
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
1.7.
Organi družbe
Organi družbe so:
 uprava družbe
 nadzorni svet družbe ter
 skupščina družbe
1.8.
Podatki o zaposlenih v letu 2014
V letu 2014 smo sklenili delovno razmerje z dvema delavcema za določen čas na delovnem mestu
blagajnik.
Delovno razmerje je prenehalo dvema delavcema in sicer enemu delavcu zaradi sporazumne
odpovedi in eni delavki zaradi izredne odpovedi pogodbe.
Za določen čas so bili zaposleni trije delavci.
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014 je bilo 27 delavcev, stanje zaposlenih na osnovi ur pa je bilo
26,35 delavca.
Povprečna starost zaposlenih je bila 42 let.
4
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.
RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI
2.1.
Bilanca stanja na dan 31.12. s pojasnili
Bilanca stanja – aktiva
v EUR
SREDSTVA
dec 13
dec 14
Re
Re
Dolgoročna sredstva
478.448
452.693
Opredmetena osnovna sredstva
467.735
445.365
404.371
394.472
58.875
42.968
4.490
7.926
Druga opredmetena osnovna sredstva
0
0
Osnovna sredstva v pridobivanju
0
0
7.263
4.018
0
0
Zemljišča in zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Neopredmetena sredstva
Dobro ime
Dolgoročne premoženjske pravice
7.263
4.018
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
0
0
Druga neopredmetena sredstva
0
0
Neopredmetena sredstva v pridobivanju
0
0
Naložbene nepremičnine
0
0
Naložbe vodene po kapitalski metodi
0
0
3.450
3.309
Odložene terjatve za davek
0
0
Druga dolgoročna sredstva
0
0
729.501
775.741
Druge dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročna sredstva
Zaloge
1.495
1.564
165.033
171.069
Terjatve za davek iz dobička
0
2.459
Aktivne časovne razmejitve
12.840
13.520
Kratkoročne finančne naložbe
0
0
Denarna sredstva in ustrezniki
550.133
587.129
Druga kratkoročna sredstva
0
0
Sredstva namenjena prodaji
0
0
1.207.949
1.228.434
Terjatve do kupcev in druge terjatve
SKUPAJ SREDSTVA
5
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Zemljišča in zgradbe
Neodpisana vrednost poslovne zgradbe konec leta 2014 je 31.014,81 EUR, vrednost počitniške
enote na Lošinju je 10.133,33 EUR, vrednost zemljišča pa je 353.323,76 EUR.
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na razvijanje programske opreme v višini 4.018,19
EUR.
Druge dolgoročne finančne naložbe
V drugih dolgoročnih finančnih naložbah so sredstva vplačana v rezervni sklad v višini 3.309,10
EUR.
Terjatve do kupcev
Družba je zaradi neizterljivosti odpisala terjatve v višini 1.308,38 EUR.
Denarna sredstva in ustrezniki
Družba med denarnimi sredstvi in ustrezniki prikazuje kratkoročne depozite v bankah v višini
554.966,88 EUR, ter sredstva na transakcijskih računih in blagajni v višini 32.161,95 EUR.
6
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Bilanca stanja - pasiva
v EUR
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
dec 13
dec 14
Re
Re
Celotni kapital
888.642
859.357
Kapital lastnikov podjetja
888.642
859.357
Vpoklicani kapital
159.435
159.435
Kapitalske rezerve
293.326
293.326
0
0
418.407
389.121
17.475
17.475
Manjšinski deleži
0
0
Dolgoročne obveznosti
0
0
Dolgoročne finančne obveznosti
0
0
Dolgoročne rezervacije
0
0
Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti
0
0
Odložene obveznosti za davek
0
0
Druge dolgoročne obveznosti
0
0
319.307
369.077
0
0
304.603
337.378
Obveznosti za davek iz dobička
7.918
0
Pasivne časovne razmejitve
5.035
31.699
0
0
1.751
0
0
0
1.207.949
1.228.434
Lastne delnice
Preneseni čisti poslovni izid
Rezerve
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti
Kratkoročne rezervacije
Druge kratkoročne obveznosti
Obveznosti namenjene prodaji
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
9.2.2015
7
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Kapital lastnikov podjetja
Čista dobičkovnost lastniškega kapitala je 20,4% odstotka. Izračunana je iz razmerja med čistim
poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnim stanjem lastniškega kapitala.
Čista donosnost delnice izračunane iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom
obračunskega obdobja in številom delnic znaša 4,60 EUR.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2013 je 22,49 EUR.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve v višini 293.326,15 EUR zajemajo vplačani presežek kapitala v višini 10.123,77
EUR, splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 267.891,91 EUR in vrednost
poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 15.310,47 EUR.
Preneseni čisti poslovni izid
Preneseni čisti poslovni izid v višini 389.120,89 EUR je seštevek čistega dobička leta 2013 v višini
213.464,63 EUR in čistega dobička leta 2014 v višini 175.656,26 EUR.
Rezerve
V postavki rezerve so vključene zakonske rezerve v višini 17.474,55 EUR.
8
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.
Izkaz poslovnega izida s pojasnili
v EUR
2013
2014
Re
Re
1.736.149
1.890.995
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
0
0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
0
0
90.632
92.464
1.826.781
1.983.459
0
0
Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
43.873
38.824
346.698
463.161
1.111.416
1.193.417
Amortizacija in odpisi vrednosti
43.435
39.948
Drugi poslovni odhodki
26.151
35.889
11
37
1.752
1.308
24.388
34.543
255.207
212.220
4.091
6.215
4.091
3.669
Stroški storitev
Stroški dela
Prodaja osnovnih sredstev
Prodaja in odpisi vrednosti kratkoročnih sredstev
Drugi stroški
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki
Prihodki iz obresti
Prihodki od dividend
0
0
Drugi finančni prihodki
0
2.546
3.967
2.994
3.967
2.994
Drugi prihodki (stroški)
4.904
629
Poslovni izid pred davki
260.235
216.070
46.770
40.414
213.465
175.656
0
0
Poslovni izid po davkih
213.465
175.656
Čisti poslovni izid
213.465
175.656
Finančni odhodki
Drugi finančni odhodki
Davek iz dobička
Poslovni izid po davkih iz tekočega poslovanja
Poslovni izid po davkih iz ukinjenega poslovanja
9.2.2015
9
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.1. Prikaz prihodkov po stroškovnih skupinah v primerjavi s planom in preteklim
letom
Stroškovna skupina
Plan 2014
Str
Realizacija 2014
Str
Index
Realizacija 2013
Str
Index
1.004.790,49
56
1.069.321,50
54
106
955.960,61
52
112
38.900,00
2
47.611,41
2
122
47.307,95
3
101
628.353,94
35
708.795,37
36
113
664.593,28
36
107
35.079,66
2
57.638,07
3
164
55.506,47
3
104
4.500,00
0
5.806,76
0
129
4.647,48
0
125
Režija
86.148,00
5
98.495,18
5
114
103.575,22
6
95
Lošinj
3.625,00
0
2.635,00
0
73
4.185,00
0
63
1.801.397,09
100
1.990.303,29
100
110
1.835.776,01
100
108
Promet
Informacije
Blagajne
Prometna operativa
WC
Skupaj
Družba je ustvarila 1.990.303,29 EUR prihodkov, kar predstavlja 10 odstotkov več prihodkov v
primerjavi s planom in 8 odstotke več kot preteklo leto.
Na stroškovni skupini Promet, katere prihodek so zaračunane pristojbine za avtobuse, je bilo
doseženo 12% povečanje prihodka v primerjavi s preteklim letom in 6% povečanje v primerjavi s
planom. Povečalo se je število medkrajevnih in mednarodnih pristojbin.
Prihodki na stroškovni skupini Informacije so za 1% večji od preteklega leta in 22% večji od
planiranih.
Na stroškovni skupini Blagajne smo prodali za 2% manj vozovnic in ustvarili 7% več prihodka v
primerjavi s preteklim letom, ter 13% več od planiranih prihodkov. Po posameznih kategorijah
števila vozovnic smo prodali za 14% več mednarodnih vozovnic in za 195% več primestnih
vozovnic. Zmanjšanje števila prodaje vozovnic pa smo dosegli pri mesečnih vozovnicah za 9% in
pri medkrajevnih vozovnicah za 27%.
Prihodek stroškovne skupine Prometna operativa je porastel v primerjavi s planom za 6% in za
12% v primerjavi s preteklim letom.
10
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.2. Prikaz stroškov in odhodkov po vrstah v primerjavi s planom in preteklim letom
Plan 2014
Str
Realizacija 2014
Str
Index Realizacija 2013
Str
Index
Material
14.166,17
1
11.699,81
1
83
13.491,59
1
87
Energija
31.900,43
2
27.123,82
2
85
30.381,36
2
89
Transportne storitve
19.754,44
1
16.452,87
1
83
18.813,75
1
87
Vzdrževanje
136.393,28
8
132.587,18
8
97
132.420,66
8
100
Najemnine
168.377,56
10
168.515,58
4
100
56.495,98
4
298
2.600,00
0
2.391,44
0
92
4.198,0
0
57
Stroški bank in zavarovalne stor.
30.926,96
2
34.484,02
2
112
30.026,17
2
115
Intelektualne in osebne storitve
111.757,59
6
57.794,19
4
52
66.757,59
4
87
Sejmi, reklame in reprezentance
15.872,31
1
23.128,22
1
146
15.116,49
1
153
Stroški storitev fizičnih oseb
18.011,90
1
27.807,97
1
154
17.833,56
1
156
5.136,89
0
5.650,06
0
110
5.036,17
0
112
Amortizacija
40.000,00
2
39.948,38
3
100
43.435,17
3
92
Stroški plač
869.286,96
50
925.873,78
55
107
862.771,99
55
107
22.034,16
1
22.792,45
1
103
20.599,09
1
111
138.402,32
8
151.427,45
9
109
140.727,35
9
108
Regres za dopust, povrač. zaposl.
85.838,00
5
93.323,32
6
109
87.317,65
6
107
Drugi stroški
25.607,01
1
28.893,42
2
113
24.387,63
2
118
200,00
0
1.345,53
0
673
1.763,46
0
76
150,00
0
0
0
349,91
0
0
2.500,00
0
2.994,03
0
120
0
83
1.738.915,97 100
1.774.233,52
100
102
1.575.541,12 100
113
Povračila Str. zaposlencem
Druge storitve
Stroški dodat. pokojn. zavar.
Delodajalčevi prispevki od plač
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Finančni odhodki
Izredni odhodki- drugi odhodki
Skupaj
3.617,49
Stroški in odhodki v letu 2014 so bili za 2% večji od planiranih in 13 odstotkov večji od preteklega
poslovnega leta.
Amortizacija
Družba uporablja za obračun amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih
sredstev stopnje navedene v spodnji tabeli:
Amortizacijske stopnje
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Zgradbe
Naložbena nepremičnina
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti
Računalniška oprema
Transportna oprema
Druga oprema
v%
33 %
5%
2,5%
10-20%
25 %
12,5-15,5%
20 %
Prevrednotovalni poslovni odhodki
V letu 2014 smo odpisali neizterljive terjatve do kupcev v višini 1.308,38 EUR in odpisali preostale
vrednosti osnovnih sredstev v višini 37,15 EUR.
11
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Sejmi, reklame in reprezentanca
V letu 2014 smo se odločili, da bomo aktivneje nastopili k izboljšanju reklamiranja podjetje in
organizirali tudi nagradne igre za naše kupce. Za to smo kupili obeske-kemične na dotik, kape in
oglaševali na radiu, kar pa v planu leta ni bilo predvideno.
Stroški storitev fizičnih oseb
Zaradi povečanega obsega dela na blagajnah in informacijah smo skleni podjemni pogodbi z
dvema osebama, kar je pomenilo 8.675,02 EUR dodatnih stroškov več od planiranih.
2.2.3. Izračun bilančnega dobička
Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Povečanje rezerv za lastne deleže
Zmanjšanje kapitalskih rezerv
Povečanje drugih rezerv iz dobička
Bilančni dobiček
2014
175.656
213.465
2013
213.465
204.942
389.121
418.407
Bilančni dobiček leta 2014 je 389.120,89 EUR.
12
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.4. Poslovni rezultat in predlog delitve bilančnega dobička
2.2.4.1. Poslovni rezultat v primerjavi z letom 2013 in planom
Plan 2014
Str
Realizacija 2014 Str
Prihodki
1.801.397,09
100
Stroški in odhodki
1.738.915,97
97
Dobiček pred obdavčenjem
Čisti dobiček
62.481,12
10.621,79
51.859,33
Index
Realizacija 2013
Str
Index
1.990.303,29 100
110
1.835.776,01
100
108
1.774.233,52
102
1.575.541,12
86
113
346
260.234,89
89
216.069,77
83
1
40.413,51
2
380
46.770,26
2
86
3
175.656,26
9
339
213.464,63
12
82
Družba AP Ljubljana je poslovno leto zaključila s čistim dobičkom v višini 175.656,26 EUR.
V primerjavi s čistim dobičkom preteklega leta je dobiček manjši za 18 odstotkov, v primerjavi s
planiranim pa je bistveno večji.
Bilančni dobiček družbe za leto 2014 je 389.120,89 EUR.
Poslovni rezultat izračunan ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin (0,2%) je 174.146,65
EUR.
2.2.4.2. Predlog delitve bilančnega dobička:
Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2014 je 389.120,89 EUR.
Uprava predlaga, da se za izplačilo dividend delničarjem razdeli dobiček v višini 129.706,96 EUR,
bruto dividenda znaša 3,3948 EUR bruto/delnico, neto dividenda znaša 2,546 EUR/delnico.
Razlika v višini 259.413,93 EUR naj ostane nerazporejena.
Ljubljana, 27.02.2015.
Direktor družbe
Marjan Kotar
13