Socialna zbornica Slovenije na podlagi prvega odstavka 13

Comments

Transcription

Socialna zbornica Slovenije na podlagi prvega odstavka 13
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
Socialna zbornica Slovenije na podlagi prvega odstavka 13. člena Pravilnika o strokovnem
izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 120/04), Pravilnika o postopku strokovne
verifikacije socialno varstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Ur.
l. RS, št. 79/13), Pravilnika o izdaji strokovnih mnenj zbornice, št. 1930/03, z dne 17. 12.
2003, 108. b čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo,
23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 57/12) ter Pravilnika o
določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 51/01)
objavlja
JAVNO POVABILO K SODELOVANJU
za izbiro članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov,
ocenjevalcev za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov,
ocenjevalcev za izdelavo strokovnih mnenj,
strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanje ter
članov komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih sodelavcev
1. NAROČNIK
Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
2. PREDMET IN NAMEN
Predmet javnega povabila je izbor strokovnjakov za člane izpitnih komisij za izvajanje
strokovnih izpitov, ocenjevalcev za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih
programov, ocenjevalcev za izdelavo strokovnih mnenj, strokovnjakov za izvajanje
inštruktažnega svetovanja in članov komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih
sodelavcev.
Namen javnega povabila je izbira članov izpitnih komisij, ki bodo v mandatnem obdobju
(2015-2019) pripravljeni sodelovati pri izvajanju strokovnih izpitov na področju socialnega
varstva, ocenjevalcev strokovnih mnenj, svetovalcev za izvajanje inštruktažnega svetovanja,
ki bodo imenovani na listo članov komisij, listo ocenjevalcev in listo strokovnjakov
inštruktažnega svetovanja ter članov komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih
sodelavcev.
Struktura javnega povabila:
A – izbira članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov;
B1 – izbira ocenjevalcev za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov;
B2 – izbira ocenjevalcev za postopek izdajanja strokovnih mnenj (pridobitev koncesij za
opravljanje socialnovarstvene dejavnosti, pridobitev dovoljenj za delo, strokovno vrednotenje
_______________________________________________________________________________________________________

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA (sedež)
Koseška cesta 8, 1000 LJUBLJANA (naslov za pošto)
+386 (0)1 292 73 10 (tajništvo);  +386 (0)1 292 73 11
ID za DDV: SI54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078
http://www.szslo.si, e-pošta:  [email protected]
socialnovarstvenih programov v postopkih javnih razpisov in strokovno vrednotenje ostalih
socialnovarstvenih programov);
B3 – izbira strokovnjakov za postopek inštruktažnega svetovanja;
C – izbira članov komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih sodelavcev po 70. čl.
Zakona o socialnem varstvu.
3. POGOJI ZA PRIJAVO
A. ČLANOV IZPITNIH KOMISIJ STROKOVNIH IZPITOV NA PODROČJU SOCIALNEGA
VARSTVA
Prijavijo se lahko strokovnjaki na področju socialnega varstva, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
o visokošolska ali univerzitetna izobrazba,
o opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva za strokovne delavce vsaj 3
leta,
o 10 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
o reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,
o strokovni naziv na področju socialnega varstva,
o individualno članstvo v Socialni zbornici Slovenije.
Za člane izpitnih komisij za pravno področje (splošni del) so lahko imenovani tudi člani, ki ne
izpolnjujejo vseh navedenih pogojev. Ti kandidati svojo vlogo utemeljijo s sorodnimi
referencami.
B. OCENJEVALCEV ZA POSTOPEK STROKOVNE VERFIKACIJE, POSTOPEK
IZDAJANJA STROKOVNIH MNENJ IN SVETOVALCEV ZA INŠTRUKTAŽNO
SVETOVANJE
Pogoji za B1:
o strokovno znanje in izkušnje potrebne za ocenjevanje ustreznosti opravljanja
socialnovarstvenih programov,
o visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, kot jo za strokovne delavce na področju
socialnega varstva določa zakon,
o najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
o opravljen izobraževalni seminar zbornice za zunanje sodelavce1,
o potrdilo o nekaznovanosti,
o ustrezne strokovne reference,
o individualno članstvo v Socialni zbornici Slovenije.
Pogoji za B2 in B3:
Prijavijo se lahko zunanji sodelavci, ki so strokovnjaki na področju socialnega varstva in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
o najmanj visokošolska ali univerzitetna izobrazba,
o opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva za strokovne delavce,
o strokovni naziv višji svetovalec ter samostojni svetovalec in 10 let delovnih izkušenj
na področju socialnega varstva; akademski naziv magister ali doktor znanosti in 5 let
delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
o specialistična znanja za posamezna področja ocenjevanja oziroma svetovanja,
o ustrezne strokovne reference,
o individualno članstvo v Socialni zbornici Slovenije.
Izobraževalni seminar velja izključno za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov in se ga obvezno
udeležijo zunanji sodelavci pred začetkom izvajanja postopka strokovne verifikacije.
1
2
C.
ČLANOV KOMISIJ
ZA PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI
SODELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
STROKOVNIH
Prijavijo se lahko strokovni delavci ali strokovni sodelavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
o dokazila za zaključeno visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo,
o opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva ali opravljen strokovni izpit na
drugem področju glede na izobrazbo ali opravljen preizkus usposobljenosti za
strokovne sodelavce na področju socialnega varstva (vsaj tri leta),
o najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
o strokovne reference s področja svoje stroke in poklica,
o izkušnje s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,
o opravljen izobraževalni seminar, organiziran za člane komisij za preizkus
usposobljenosti strokovnih sodelavcev (kandidati bodo ta pogoj izpolnili šele po
potrditvi),
o individualno članstvo v Socialni zbornici Slovenije.
4. POGOJI SODELOVANJA
A1. Socialna zbornica Slovenije od izbranih kandidatov, s katerimi bo sklenila pogodbo o
sodelovanju, pričakuje možnost sodelovanja v komisiji najmanj enkrat na mesec v okviru
delovnega časa, od 8.00 do 16.00 ure.
Kandidat v prijavi navede področje izpraševanja po programu strokovnega izpita na področju
socialnega varstva, ki je sestavni del Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega
varstva (Ur. l. RS, št. 120/04).
B1, B2 in B3. Socialna zbornica Slovenije od izbranih kandidatov, s katerimi bo sklenila
pogodbo o sodelovanju, pričakuje opravljanje dela skladno s pogoji določenimi v pogodbi.
C. Socialna zbornica Slovenije od izbranih kandidatov, s katerimi bo sklenila pogodbo o
sodelovanju, pričakuje možnost sodelovanja v komisiji enkrat na dva meseca v okviru
delovnega časa, od 8.00 do 16.00 ure.
5. POSTOPEK IMENOVANJA NA LISTO ČLANOV KOMISIJ (velja enako za A, B in C)
Predhodni izbor kandidatov bo na podlagi izpolnjevanja pogojev opravila Strokovna služba
Socialne zbornice Slovenije, Komisija za volitve in imenovanje bo oblikovala predlog liste
članov komisij, ki jo bo obravnaval Strokovni svet zbornice, listo pa potrdi Upravni odbor
zbornice.
6. NAČIN PRIJAVE (velja enako za A, B in C)
Kandidati se prijavijo na prijavnem obrazcu (obr. SZS JPA-15, obr. SZS JPB-15, obr. SZS
JPC-15; obrazci so na voljo na spletni strani Socialne zbornice Slovenije www.szslo.si):
Prijava na javno povabilo k sodelovanju za izbiro zunanjih sodelavcev za področje A, B ali C
Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2015 - 2019. Mandatno obdobje velja le
za kandidate članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov.
Prijavi se priloži:
o fotokopija dokazila o doseženi izobrazbi;
3
o fotokopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva
ali strokovnem izpitu na drugem področju glede na izobrazbo, ali preizkusu
usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva2;
o predstavitev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva (razvidnost trajanja in
področij dela);
o predstavitev izkušenj s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj
ter spretnosti;3
o dokazilo o strokovnih referencah s področja svoje stroke in poklica;
o fotokopija potrdila o doseženem strokovnem nazivu na področju socialnega varstva;
o izjava o obdelavi in uporabi osebnih podatkov (Obr. SZS ZVOP-15).
V primeru prijave za več področij sodelovanja se pošlje le ena fotokopija ustreznega
dokazila.
7. PRIJAVA
Prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani Socialne zbornice Slovenije: www.szslo.si.
Zbiranje prijav bo potekalo do 27. 3. 2015.
Prijave se posredujejo na naslov Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana (po pošti ali osebno), s pripisom na zgornjem levem kotu kuverte – »Javno
povabilo 2015«.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 12.00 ure
oddana v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, na lokaciji Koseška cesta 8, Ljubljana ali če
je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene kandidatom neodprte, zato mora
biti na hrbtni strani vsake kuverte označen pošiljatelj.
Vsi tisti kandidati, ki so že imenovani v posamezna področja, jim ni potrebno ponovno
pošiljati prijav!
8. OBVESTILO O IZBIRI
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po zaključenem postopku imenovanja oz. potrditve na
posameznih listah dejavnosti sodelovanja, predvidoma v začetku maja 2015.
9. INFORMACIJE
Informacije o javnem povabilu k sodelovanju lahko prejmete v času uradnih ur (ponedeljek,
sreda in petek od 9.00 do 12.00 ure ter v sredo od 14.00 do 16.00 ure) v strokovni službi
zbornice, in sicer za:
A - člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov pri Mihaelu MARKOČU, tel.: 01 292
73 19 ali po elektronski pošti: [email protected] ;
B1 - izbiro ocenjevalcev za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov;
B2 - izbiro ocenjevalcev za postopek izdajanja strokovnih mnenj (pridobitev koncesij za
opravljanje socialnovarstvene dejavnosti, pridobitev dovoljenj za delo, strokovno vrednotenje
Dokazila po uradni dolžnosti pridobi Socialna zbornica Slovenije. Ker pa je postopek pridobitve dokazil, ki jih mora organ
pridobiti po uradni dolžnosti včasih dolgotrajen priporočamo, da slednja dokazila kandidat k prijavi, zaradi ekonomičnosti
postopka, priloži tudi sam.
3
Dokazilo k prijavi priložijo le kandidati za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov in članov komisij za preizkus
usposobljenosti strokovnih sodelavcev.
2
4
socialnovarstvenih programov v postopkih javnih razpisov in strokovno vrednotenje ostalih
socialno varstvenih programov);
B3 - izbiro strokovnjakov za postopek inštruktažnega svetovanja;
pri Vilku KOLBLU mag., tel. 01 292 73 13 ali po elektronski pošti: [email protected];
C - člane komisij za preizkus usposobljenosti po 70. čl. Zakona o socialnem varstvu pri mag.
Tei SMONKER, tel. 01 292 73 15 ali po elektronski pošti: [email protected] .
dr. Bojan REGVAR, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
Št.:
99/2015-SZS/JPOV-VK
Datum: 2. 3. 2015
5
Obr. SZS JPA-15
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
PRIJAVA
na javno povabilo k sodelovanju za izbiro članov izpitnih komisij za izvajanje
strokovnih izpitov pri Socialni zbornici Slovenije za obdobje 2015 - 2019
1. Ime in priimek:……………………………………………………………………………..……….
Datum in kraj rojstva: …………………………………………………………..…………….……
2. Naslov stalnega bivališča: ………………………..……………………………….……………...
Kontaktna telefonska številka: …………………… e-pošta:…………….…..…….……………
Kontaktni naslov: ………………….……………………….…….. ……………………………….
3. Izobrazba:
šola/fakulteta……………………………………………………………………..…………………
izobraževalni program …………………………………………………………………….……….
smer …………………………………………. dosežena stopnja izobrazbe ……………………
strokovni naslov ……….…………………….……………..……………………………………….
4. Formalne delovne izkušnje:
skupna delovna doba …….. let, od tega na področju socialnega varstva …….. let in …..
mesecev.
5. Sedanja zaposlitev:
naziv delodajalca: ………………………………………………………………..…………...….
naziv delovnega mesta: …………………………………………………………………….……
6. Strokovni izpit na področju socialnega varstva opravljen … leta. Priloženo potrdilo št.
……………………. 4
7. Strokovni naziv na področju socialnega varstva ……………………………………………..
8. Področje izpraševanja po programu strokovnega izpita na področju socialnega varstva
(obkrožite eno ali več področij):
a) splošni del
b) posebni del
c) izbirni del
9. Članstvo v Socialni zbornici Slovenije
DA
Kraj in datum:
Podpis kandidata/kandidatke
……………………………….
……………………………………………………..
NE
Obvezne priloge:
a) fotokopija potrdila o doseženi strokovni izobrazbi (diploma in potrdilo o specializaciji ali podiplomskem nazivu),
b) fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva,
c) predstavitev delovnih izkušenj (razvidnost trajanja in področja dela),
d) predstavitev izkušenj s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,
e) fotokopija potrdila o doseženem strokovnem nazivu na področju socialnega varstva.
4
Dokazilo po uradni dolžnosti pridobi organ. Priporočamo, da zaradi ekonomičnosti postopka, dokazilo priloži tudi kandidat sam.
6
Obr. SZS JPB-15
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
PRIJAVA
na javno povabilo k sodelovanju za izbiro ocenjevalcev za postopek strokovne
verifikacije socialnovarstvenih programov, strokovnih mnenj in inštruktažnih
svetovalcev pri Socialni zbornici Slovenije
1. Ime in priimek:……………………………………………………………………………..……….
Datum in kraj rojstva: ……………………………………..…………………………………..……
2. Naslov stalnega bivališča: ………………………..……………………………………..………...
Kontaktna telefonska številka: ………………… e-pošta:……………..…..……………….……
Kontaktni naslov: ……….…….…………………………….…….. ……………………………….
3. Izobrazba:
šola/fakulteta……………………………………………………………………..…………………
izobraževalni program …………………………………………………………………….……….
smer …………………………………………. dosežena stopnja izobrazbe ……………………
strokovni naslov ……….…………………………………..………………………………….…….
4.
a)
b)
c)
Predlog v okviru sodelovanja z zbornico (ustrezno obkroži):
ocenjevalec za postopek strokovne verifikacije,
ocenjevalec za postopek izdajanja strokovnih mnenj,
svetovalec za postopek inštruktažnega svetovanja.
5. Formalne delovne izkušnje:
skupna delovna doba … let, od tega na področju socialnega varstva ... let in ... mesecev.
6. Sedanja zaposlitev:
naziv delodajalca: ……………………………………………………………..………….........…
naziv delovnega mesta: ………………………………………………………………….….……
7. Strokovni izpit na področju socialnega varstva opravljen ……… leta. Priloženo potrdilo št.
……………………. 5
8. Strokovni naziv na področju socialnega varstva ………………………………………..……..
9. Članstvo v Socialni zbornici Slovenije
DA
NE
Kraj in datum:
Podpis kandidata/kandidatke
…….………………………….
………………………………………………….. ...
Obvezne priloge:
skladno s pogoji javnega povabila za razpisno področje (B1, B2 in B3) in točko 6. javnega povabila.
5
Dokazilo po uradni dolžnosti pridobi organ. Priporočamo, da zaradi ekonomičnosti postopka, dokazilo priloži tudi kandidat sam.
7
Obr. SZS JPC-15
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
PRIJAVA
na javno povabilo k sodelovanju za izbiro članov komisij za preizkus usposobljenosti
strokovnih sodelavcev pri Socialni zbornici Slovenije
1. Ime in priimek:……………………………………………………………………………..……….
Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………...………………….……
2. Naslov stalnega bivališča: …………………….…….………………………………..…………...
Kontaktna telefonska številka: ………….……… e-pošta:………………..………..……………
Kontaktni naslov: …………….…………………………….…….. …………………….………….
3. Izobrazba:
šola/fakulteta……………………………………………………………………..………….………
izobraževalni program …………………………………………………………………….……….
smer …………………………………………. dosežena stopnja izobrazbe ……………………
strokovni naslov ……….………………………………..…………………………………….…….
4. Formalne delovne izkušnje:
skupna delovna doba …….…. let, od tega na področju socialnega varstva …….. let in
...….. mesecev.
5. Sedanja zaposlitev:
naziv delodajalca: ………………………………………………………………..…………...….
naziv delovnega mesta: …………………………………………………………………….……
6. Strokovni izpit na področju socialnega varstva ali strokovni izpit na drugem področju
glede na izobrazbo ali preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju
socialnega varstva, opravljen ………… leta. Priloženo potrdilo št. ……………………. 6
7. Strokovni naziv na področju socialnega varstva …………………………………………...…..
8. Članstvo v Socialni zbornici Slovenije
DA
NE
Kraj in datum:
Podpis kandidata/kandidatke
……………….………………….
……………………………………………………..
Obvezne priloge:
a) fotokopija potrdila o doseženi strokovni izobrazbi,
b) fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpit na področju socialnega varstva ali opravljen strokovni izpit na drugem
področju glede na izobrazbo ali opravljenem preizkusu usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju socialnega
varstva (vsaj tri leta),
c) predstavitev strokovnih referenc s področja svoje stroke in poklica,
d) predstavitev izkušenj s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,
e) potrdilo o opravljenem izobraževalnem seminarju, organiziran za člane komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih
sodelavcev (kandidati bodo ta pogoj izpolnili šele po potrditvi).
6
Dokazilo po uradni dolžnosti pridobi organ. Priporočamo, da zaradi ekonomičnosti postopka, dokazilo priloži tudi kandidat sam.
8
Obr. SZS ZVOP-15
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
IZJAVA KANDIDATA
(ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
S podpisom izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva 2, Ljubljana (v
nadaljevanju: SZS) oziroma njena strokovna služba, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov,
v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in svojimi internimi akti,
obdeluje osebne podatke, ki ji jih bom sam/-a pisno ali kako drugače posredoval/-a za
namene delovanja SZS, sprotnega informiranja o pomembnejših in aktualnih dogodkih, o
članarinah, pomembnejših spremembah, analizah, novih storitvah, posebnih ponudbah in
podobnih informacijah o delovanju SZS ter za samo delovanje SZS in za izpolnjevanje
namena, ki izhaja iz posameznega dokumenta, na podlagi katerega sem osebne podatke
posredoval/-a SZS.
Seznanjen/-a sem, da lahko v osebne podatke, ki jih o meni vodi strokovna služba SZS
kadarkoli vpogledam, zahtevam njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali
izbris tako, da pošljem pisno zahtevo na zg. navedeni naslov SZS.
Zavezujem se, da bom SZS takoj pisno sporočil vsakršno spremembo svojih osebnih
podatkov. Obenem sem seznanjen/-a, da sem sam/-a odgovoren/na za posledice vsakršne
napačne obdelave osebnih podatkov, če nisem SZS pisno in pravočasno obvestil/a o
spremembah svojih osebnih podatkov.
Strinjam se, da SZS posreduje moje podatke svojim zunanjim sodelavcem in drugim
izvajalcem, ki na podlagi posebnih pogodb za SZS opravljajo posebne storitve v obsegu, ki je
nujen, da lahko SZS nemoteno opravlja svojo dejavnost. Seznanjen/-a sem, da se bodo ti
podatki obravnavali v skladu z zakoni in drugimi akti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Seznanjen/-a sem, da bo SZS moje osebne podatke obdelovala toliko časa, kolikor je
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali in obdelovali razen, če niso na
podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo. Po
izpolnitvi namena zbiranja in obdelave jih SZS izbriše, uniči, blokira ali anonimizira tako, kot
je to predvideno v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov in v internih aktih SZS s tega
področja.
Kraj ..............................
Datum:.......................
Podpis:..........................
__________________________________________________________________________________________

Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Koseška cesta 8, Ljubljana (naslov za pošto)
 +386 (0)1 292 73 10;  +386 (0)1 292 73 11
davčna številka: 54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078
http://www.szslo.si; e-pošta: [email protected]
9