Osnovna šola Elvire Vatovec Prade in podružnica Sv

Comments

Transcription

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade in podružnica Sv
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade in podružnica Sv. Anton
PUBLIKACIJA
2014/2015
Ime in priimek: _________________________________________
Oddelek: ______________________________________________
Naslov: ________________________________________________
Telefon: _______________________________________________
Moj osebni cilj: _________________________________________
Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!
Pred vami je ponovno vodnik programa in organizacije dela naše šole. V njem
boste našli napotke in podatke, ki vam bodo pomagali odgovoriti na večino
vprašanj, s katerimi se boste srečevali med šolskim letom.
V šolskem letu 2014/2015 je na naši šoli 546 učencev v 27 oddelkih od
prvega do devetega razreda, od tega je 135 učencev v 7 oddelkih
organiziranih na podružnični šoli v Svetem Antonu.
Vizija naše šole
Na OŠ Elvire Vatovec Prade skupaj s starši skrbimo za vedoželjne, okoljsko
ozaveščene, strpne učence z občutkom lastne vrednosti.
Končni rezultati so plod sodelovanja med učenci, starši in učitelji.
S skupnimi močmi, sodelovanjem in povezanostjo bodo naši uspehi
zagotovljeni.
Ob začetku šolskega leta želimo vsem, ki boste sodelovali z nami, veliko
uspehov in dobrega počutja.
Ravnateljica Franka Pegan Glavina
z učiteljskim zborom in ostalimi sodelavci
2
OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE
Pobeška cesta 52, 6000 Koper
Telefoni:
- tajništvo
- ravnatelj
- svetovalna služba
- fax
- podružnica
- računovodstvo
-GSM ravnateljica
05 6115-031
05 6115-032
05 6115-042
05 6530-059
05 6531-729
05 6115-041
041 758-423
- e-mail
- odjava prehrane
- SMS odjava prehrane
- spletna stran
[email protected]
[email protected]
041 930-632
http://www.os-ev-prade.si/
Št. transakcijskega računa:
Davčna številka:
- GSM OPB Prade 051 223-173
- GSM KS Sv. Anton 031 863-751
01250-6030656798
SI 22889426
Podatki o šoli:
Šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade,
Scuola Elementare Elvira Vatovec Prade,
Pobeška cesta 52, 6000 KOPER,
in je vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru v sodni register pod št. vložka 1/00002/00.
Ustanovitelj:
Mestna občina Koper
Šolski okoliš:
OŠ Elvire Vatovec Prade je zavod, ki zajema naslednji šolski okoliš:
- Bertoki
- Pobegi–Čežarji
- Sveti Anton
- del KS Škocjan
- Bonini – fleksibilni šolski okoliš (OŠ Marezige)
Šolski prostor:
Matična Osnovna šola Prade: šolski stavbi, telovadnica, večnamenski prostor, šolsko
dvorišče.
Podružnična šola Sveti Anton: šolska stavba, travnata površina, dvorišče, večnamenska
dvorana v KS Sv. Anton za namene športne vzgoje in prireditev.
3
Organizacija dela:
SVET ŠOLE
ŠOLSKA SKUPNOST
RAVNATELJICA
ODDELČNE
SKUPNOSTI
POMOČNICA
SVET
STARŠEV
VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE
PARLAMENT
UČENCEV
UČITELJSKI ZBOR
SVETOVALNA
SLUŽBA
PODRUŽNIČNA ŠOLA SV.
ANTON
STROKOVNI DELAVCI
OSTALI DELAVCI ŠOLE
ZUNANJI
STROKOVNI
DELAVCI
Šolo upravljajo:
-
ravnatelj
svet šole (ima petletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov šole in trije predstavniki staršev)
svet staršev (ima enoletni mandat, sestavljajo ga starši iz vsakega oddelka šole)
Strokovni organi šole:
-
učiteljski zbor
oddelčni učiteljski zbor
strokovni aktivi
razredniki
Skupnost učencev šole:
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev
šole, katere izvršilni organ je šolski parlament.
4
PREDSTAVITEV PROGRAMA
Predmetnik
PREDMETI
Slovenščina
Italijanščina 2
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska
kultura in etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje
in
tehnika
Tehnika
in
tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Število predmetov
Število ur tedensko
Število tednov
pouka
Oddelčna skupnost
DNEVI
DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
RAZRED
1. triletje
1.
2.
3.
6
7
7
2
2
2
4
4
5
2
2
3
2
2
3
2
2
2. triletje
4.
5.
5
5
2
2
5
4
2
3
2
2
1,5
1,5
2
3
6.
5
2
4
4
1
1
3. triletje
7.
8.
4
3,5
2
2
4
4
4
3
1
1
1
1
9.
4,5
2
4
3
1
1
1
1
2
2
1,5
2
2
2
1
1
3
2
2
1,5
3
2
2
2
2
3
2
1
1
2
2/3
2
2/3
2
2/3
3
3
3
3
3
1
3
1,5
3
7
22
35
7
23
35
7
24
35
9
25,5
35
10
27,5
35
12
27,5
35
15
30
35
17
30,5
35
15
30,5
32
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
5
Oblike diferenciacije:
Od 1. do 9. razreda poteka notranja diferenciacija.
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku
lahko pouk v obsegu največ ¼ ur, namenjenih tem predmetom, organizira
v manjših učnih skupinah.
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko
pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu
s prejšnjim odstavkom, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah
organiziranega dela, delo z učenci diferencira glede na njihove zmožnosti.
Oblikovanje učnih skupin je v pristojnosti šole.
Interesne dejavnosti
V šolskem letu bomo izvajali različne interesne dejavnosti, ki jih bodo
vodili učitelji in naši zunanji sodelavci. Učenci naj bi izbrali vsaj eno
dejavnost. V interesno dejavnost se šteje tudi aktivno udejstvovanje
posameznega učenca izven šole: šport, glasba, ples. Interesne dejavnosti,
organizirane s strani šole, so brezplačne.
Predmetna stopnja: 6. do 9. r.
Dejavnost
Mentor(-ica)
EPI – Reading Badge
Bralna značka v italijanščini
Kulturna vzgoja
Zgodovinski krožek
Mladinski pevski zbor
Šah
Klub Kanela
Selma Brecelj Delak, Ieva Rojac, Irena
Povh, Anja Pirih
Sonja Guzič, Natalia Gorenc, Tinkara
Žagar, Nina Verbič Pacek
Nadja Agapito
Natalia Gorenc
Jasmina Čanadi
Aleksander Mask
zunanji izvajalec
Sabina Kljajić
Računalništvo (6. r.)
Plesno-dramski krožek (6. – 9. r.)
Male sive celice (6. r.)
Filatelija
Fotografski krožek
ID s področja umetnosti
Vesela šola
Marijan Koren
Nadja Agapito
Jadranka Šajn Gombač
Ksenija Pfeifer
Ksenija Pfeifer
Ksenija Pfeifer
Jadranka Šajn Gombač
Bralna značka SLJ
6
Nataša Janičijevič, Sandra Planinšek
(nadomešča Barbara Grižančič)
Maja Lindič
Maja Lindič
Sabina Kljajić
Margareta Manfreda
Tina Pahor, Aleksandra Ristič, Polona
Fritz Tomšič, Maja Lindič
Šolska športna tekmovanja
Hitro in zanesljivo računanje
Računalniško ustvarjanje
Rdeči križ
Naravoslovni krožek (8. in 9. r.)
Matematični orehi (6. – 9. r.)
Jezikovna pismenost pri angleščini
(7. – 9. r.)
Šolski novinarski krožek
Zdrav življenjski slog
Gimnastika (6. – 9. r.)
Ieva Rojac, Anja Pirih, Irena Povh
Tinkara Žagar
Barbara Grižančič
zunanji izvajalec
Razredna stopnja: 1. do 5. r.
Dejavnost
Kolesarski krožek (5. r.)
Otroški pevski zbor (2. – 5. r.)
Cici Vesela Šola (tekmovanje)
Bralna značka v italijanščini (5. r.)
Bralna značka
Taborniki (3. r.)
Koordinator za tabornike
(1. – 5. r.)
Plesna aerobika (3. – 5. r.)
Pravljični svet (2. č)
Pravljični svet (3. r.)
Pravljični krožek (1. r.)
Nogomet
Rokomet (2. – 5. r.)
Tenis
Mentor (-ica)
Mirjana Rumin, Helena Novak
Aleksander Mask
Polona Mihalič
Vesna Vojvoda Gorjan, Nadja Agapito
razredničarke
Katja Jerman
Katja Jerman
Andreja Ambrož
Polona Mihalič
Tanja Knap
Maja Kodarin, Irena Strmečki Bergant
zunanji izvajalec
zunanji izvajalec
zunanji izvajalec
Irena Povh, Selma Brecelj Delak,
Ieva Rojac
Irena Povh
Ondina Kavrečič
Tanja Velkavrh
EPI bralna značka (4. in 5. r.)
Angleške urice (3. r.)
Vesela šola Pil-a (4. in 5. r.)
Rdeči križ Slovenije (4. r.)
7
Računalništvo (5. r.)
Mini košarka (2. in 3. r.)
Socialne igre (5. r.)
Socialne igre (5. r.)
Gimnastika (1. – 3. r.)
Gimnastika (4. – 5. r.)
Planinski krožek
Art attack (4. r.)
Legomanija (1. – 4. r.)
Ročne spretnosti (2. a)
Angleške urice (1. in 2. r.)
Oljka, ali te poznam (5. r.)
Šah (2. – 5. r.)
Zdrav življenjski slog
Triatlon (1. – 5. r.)
Likovni krožek (3. – 5. r.)
Pevski zbor (1. r.)
Hitro in zanesljivo računanje (5. r.)
Španščina (2. – 5. r.)
Atletika
Marijan Koren
Nataša Janičijevič
Mojca Školaris
Helena Novak
zunanji izvajalec
zunanji izvajalec
Tjaša Klaj, Maša Grižonič
Lidija Vodeb
Lidija Vodeb
Alenka Kranjac
Lidija Vodeb, Selma Brecelj Delak
Mirjana Rumin, Ondina Kavrečič
zunanji izvajalec
Barbara Grižančič
zunanji izvajalec
Sara Krušvar
Helena Tomazin
Maja Lindič
Tamara Tedesco Ljutić
zunanji izvajalec
Sv. Anton: 1. do 4. r.
Dejavnost
Mentor (-ica)
Otroški pevski zbor (2. – 4. r.)
Aleksander Mask
Bralna značka
Igre z žogo (3. b)
Vesela šola Pil-a (4. r.)
Cici Vesela šola (tekmovanje) (1. – 4. r.)
Otroški pevski zbor (1. r.)
Rokomet
Nogomet
Angleške urice (1. r.)
Angleške urice (2. in 3. r.)
Epi bralna značka (4. r.)
Knjižne skrivnosti
Eko krožek (2. r.)
razredničarke
Martina Števanja
Lavra Kozlovič
Elizabeta Šiškovič
Barbara Ercigoj
zunanji izvajalec
zunanji izvajalec
Ieva Rojac
Selma Brecelj Delak
Selma Brecelj Delak
Meta Rožac Panger
Tjaša Klaj
8
Planinski krožek
Zabavno učenje (3. r.)
Gimnastika
Socialne igre (3. b)
Zdrav življenjski slog
Triatlon
Španščina
Zabavno učenje (2. r.)
Atletika
Tjaša Klaj, Maša Grižonič
Sabina Vuga
zunanji izvajalec
Tanja Pavlič
Barbara Grižančič
zunanji izvajalec
Tamara Tedesco Ljutić
Elizabeta Šiškovič
zunanji izvajalec
Šole v naravi, tečaji
Tečaj plavanja
Za učence 3. razredov bomo organizirali tečaj plavanja v Žusterni. Izvedli
ga bodo vaditelji plavanja iz AŠD Vaterpolo Koper. Predvidena termina
za plavalni tečaj sta v marcu in aprilu 2015.
Vsebina: prilagajanje na vodo, pravilno dihanje, plovnost, potapljanje,
varni skoki v vodo, spoznavanje tehnik plavanja.
Šola v naravi
Za učence 3. razredov organiziramo preko CŠOD šolo v naravi v domu
Jurček od 1. 9. 2014 do 3. 9. 2014 za učence 3. b in 3. c ter od 3. 9. 2014
do 5. 9. 2014 za učence 3. a in 3. č. Šola je namenjena športnim,
naravoslovnim in tehniškim dejavnostim.
Naravoslovni teden
Za učence 4. razredov organiziramo preko CŠOD šolo v naravi v domu
Jurček od 8. 12. 2014 do 12. 12. 2014. Šola je namenjena športnim,
naravoslovnim in tehniškim dejavnostim.
Zimska šola v naravi
Za učence petih razredov organiziramo petdnevno šolo v naravi na snegu
na Arehu od 2. 2. 2015 do 6. 2. 2015. Zimska šola v naravi je namenjena
tečaju smučanja in naravoslovnim dejavnostim.
Športni teden
Za učence 7. razredov organiziramo preko CŠOD športni teden v domu
Bohinj od 3. 9. 2014 do 5. 9. 2014. Šola je namenjena športnim
dejavnostim.
Naravoslovni teden
Za učence 8. razredov organiziramo preko CŠOD šolo v naravi v domu
Peca od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014. Šola je namenjena športnim,
naravoslovnim in tehniškim dejavnostim.
9
Športni teden
Za učence 9. razredov organiziramo preko CŠOD športni teden v domu
Bohinj od 26. 11. 2014 do 28. 11. 2014. Šola je namenjena športnim
dejavnostim.
Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu
Izbirne predmete predstavljajo učitelji staršem in učencem, ki se potem
glede na interese prostovoljno odločajo.
PREDMET
KRATICA
UČITELJ
Šport za zdravje
Nemščina 7
Sodobna priprava hrane
Španščina 7
Urejanje besedil 7
Matematična delavnica 7, 8, 9
Likovno snovanje 7
ŠZZ
NI1
SPH
ŠI1
UBE
MD 7, 8, 9
LS1
Janičijevič, Ambrož
Selma Brecelj Delak
Margareta Manfreda
Tamara Tedesco Ljutić
Marijan Koren
Maja Lindič
Ksenija Pfeifer
Šport za sprostitev
Računalniška omrežja 8
Likovno snovanje 8
Sodobno kmetijstvo
Slikarski, marjetični in gobelinski
vbodi in Osnovni vbodi
ŠSP
ROM
LS2
KIK
VES+VEO
Janičijevič
Marijan Koren
Ksenija Pfeifer
Ksenija Pfeifer
Ksenija Pfeifer
Multimedija 9
Gledališki klub 8, 9
Izbrani šport – košarka
- odbojka
Likovno snovanje 9
Španščina 9
Francoščina 8, 9
Ruščina 7, 8, 9
MME
GKL
IŠP
Marijan Koren
Sonja Guzič
Nataša Janičijevič
LS3
ŠI3
FI2, 3
RI1, 2
Ksenija Pfeifer
Tamara Tedesco Ljutić
Darja Premrl
Ieva Rojac
Neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredu
PREDMET
KRATICA
UČITELJ
Računalništvo 4. A
Računalništvo 4. C
Računalništvo 4. B
NRA
NRA
NRA
Marijan Koren
Marijan Koren
Marijan Koren
Francoščina
Francoščina
N2F
N2F
Darja Premrl
Darja Premrl
7. A
7. B
10
Projekti v tem šolskem letu
Otroški parlament
Otroški parlament se izvaja v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem.
Učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, kjer izberejo
predstavnike za regijski otroški parlament. Predstavniki zastopajo interese
vrstnikov na državnem otroškem parlamentu. Tema 25. nacionalnega
otroškega parlamenta: Izobraževanje in poklicna orientacija.
Vodja projekta: Jasmina Čanadi
Korak za korakom: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa v osnovni šoli v sodelovanju s Pedagoškim
inštitutom v Ljubljani
Namen projekta je prenos »na učenca osredinjenih pristopov« v vzgojnoizobraževalno prakso ob ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa na podlagi temeljnih pedagoških standardov
kakovosti. V mesecu avgustu smo se udeležili 6. regionalne konference
“Step by step” v BIH, kjer smo se ukvarjali z raziskovalnim pristopom pri
pouku (Raziskovanje sveta okoli sebe).
V okviru projekta KZK
bomo letos aktivno sodelovali tudi v
mednarodnem
projektu “WORLD NETWORK OF SINGING
CHILDREN”. Sodelovali bomo z glasbeno terapevtko iz Švice, go. Randi
Corey ter se z učenci pri pouku angleščine naučili njene pesmi o miru. V
okviru tega projekta bomo izvedli številne delavnice, na katerih bodo
sodelovali različni učitelji , starši ter učenci. Na koncu šolskega leta nas
bo ga. Randi tudi obiskala ter pesmi posnela.
Projekt je pomemben, ker na ta način otroci pošiljajo sporočilo vsemu
svetu, da je mir pomemben in hkrati sodelujejo v ustanavljanju mreže
otrok, ki pojejo o miru.
Vodji projekta: Irena Strmečki Bergant, Maja Kodarin
Rastem s knjigo: Slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu v sodelovanju s knjižnico Srečka Vilharja v Kopru
Cilj projekta je spodbujanje branja leposlovja med učenci.
Poseben cilj projekta je bogatenje besedišča in vsestranske pismenosti,
odkrivanje talentov za boljše pogoje življenja na šoli, doma in v okolici.
Vodja projekta: Sonja Guzič
Eko šola kot način življenja
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske
vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti
o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni
program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Že
vrsto let potrjujemo zeleno zastavo. To je tudi edino javno in mednarodno
11
priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z
mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).
Glavni cilj programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za
okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:
uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
razvijati pozitivne medsebojne odnose,
sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem
okolju.
Med letošnje najodmevnejše projekte bodo zagotovo sodili zbiralne,
ozaveščevalne in okoljske akcije v sodelovanju z različnimi
organizacijami ter likovni natečaji in delavnice.
V šolskem letu 2014/15 bo podružnična šola v Sv. Antonu nastopila kot
samostojna enota v projektu, z lastnim eko načrtom in aktivnostmi.
Eko koordinatorice: Sabina Kljajić (PS Prade), Polona Mihalič (RS
Prade), Tjaša Klaj (podr. Sv. Anton)
Vodja projekta: Sabina Kljajić
Razvijanje samopodobe v šolskem okolju
Projekt poteka v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti
v Ljubljani, ki je član Mednarodnega združenja za razvoj zavesti po
osebni vrednosti. Želimo si, da bi naši učenci pridobili čim boljši občutek
lastne vrednosti, zato v okviru programa stremimo k razvoju petih
elementov: občutka varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in
sposobnosti.
Vodja projekta: Tanja Pavlič
Oblikovanje osebnosti
Viljem Ščuka, specialist šolske medicine in psihoterapevt, si prizadeva
izboljšati kakovost osebnosti učiteljev in staršev ter pomagati šolarjem pri
oblikovanju osebnosti.
Učenci, ki bodo vključeni v projekt, se bodo udeležili deset delavnic po
dve šolski uri. Na ta način bodo pridobili kompetence, s pomočjo katerih
bodo oblikovali osebnost. Viljem Ščuka pravi: »S celostnim razvijanjem
osebnosti dosežemo pri mladih večjo motiviranost za učenje in delo, večjo
odgovornost, sproščenost in ustvarjalnost, večjo odprtost do drugih, večjo
odločnost v ravnanju, manj zlorabe tobaka, drog, alkohola, manj
prestopništva ter boljše sodelovanje učiteljev in staršev pri oblikovanju
osebnosti šolarja.«
Vodja projekta: Maja Lindič
12
CAP – program za preventivo zlorabe otrok
CAP program je primarno preventivni program, katerega cilj je z otroki na
pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovoriti o situacijah
nasilja, zlorabe in jih okrepiti v znanju ustreznega odziva nanje.
Poudarek je na spoznavanju moči socialne mreže, samozavestnega
vedenja in komunikacijskih veščin, potrebnih, da bi se otroci znali odzvati
v situaciji zlorabe in o tem povedati zaupnim odraslim. Izvajan bo
predvidoma za učence 3. razreda. Vključuje tudi predstavitev za starše.
Mentorice: Bojana Kramarič, Sabina Vuga, Helena Novak, Alenka
Kranjac
Vodja projekta: Bojana Kramarič
Šolska mediacija
V šolskem letu 2014/2015 bomo nadaljevali s projektom šolske mediacije.
To je program izboljšanja kulture odnosov. V tem šolskem letu bomo
usposabljali učence za medvrstniške mediatorje v CŠOD domu Breženka
od 3. 10. 2014 do 5. 10. 2014.
Mentorice: Jadranka Šajn Gombač, Natalia Gorenc, Lidija Vodeb, Helena
Novak
Vodja projekta: Jadranka Šajn Gombač
Evropska vas
V okviru mednarodnega projekta učenci spoznavajo članice Evropske
unije, se seznanjajo z njihovo kulturo, kulinariko, običaji in življenjem
posameznih držav.
Vodji projekta: Jadranka Šajn Gombač, Tanja Knap
Aktivna pot do umetnosti
Učenci si v strnjenih oblikah dela razvijajo zmožnost opazovanja,
predstavnosti in abstrakcije. Ob uporabi različnih materialov in orodij si
razvijajo motorično spretnost, vztrajnost, ustvarjalnost in si bogatijo
čustvene, socialne in osebnostne kvalitete. Razvijajo si zmožnost
doživljanja lepote v naravi in umetninah. Razvijajo kritično mišljenje in
sposobnost vrednotenja nastalih del.
Organizirali bomo naslednje dejavnosti po razporedu:
Št.
1.
Datum
marec
Sodelujejo
ID s področja
umetnosti
2.
april
Prostovoljčki
3.
april
ID s področja
umetnosti
Aktivnosti izpeljane z Obalnimi
Društvom Jabolko & kruh
Vodja projekta: Ksenija Pfeifer
Naslov
Otroški slikarski ex tempore ob svetovnem
dnevu voda
»TRIS«
Likovni natečaj »Zdravo življenje«
galerijami Piran in DLPP, DOPPS, ZD Koper in
13
Projekt Brez izgovora
Mladinsko združenje Brez izgovora bo na šoli za učence sedmih razredov
izvajalo delavnice »O2 za vsakega« za osveščanje o negativnih učinkih
aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih prijemih tobačne
industrije ter o načinih zmanjševanja rabe tobaka in o kajenju med
mladimi nasploh. Za učence devetih razredov pa bo izveden projekt »Kaj
pa če … NE«, ki se osredotoča na alkohol in vrstniški pritisk.
Koordinator delavnic: Tanja Pavlič
Bonton, Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
Učenci se bodo seznanili s kulturo prehranjevanja, odnosom do hrane,
kulturo oblačenja, obnašanja na kulturnih prireditvah ter uporabo
vljudnostnih fraz v vsakodnevnem šolskem življenju. Kulture ni nikoli
preveč.
Cilj projekta je ozaveščanje in motiviranje učencev za odločanje in
obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.
Koordinatorice: Lidija Vodeb, Tanja Knap, Elizabeta Šiškovič, Margareta
Manfreda, Polona Mihalič, Tanja Pavlič
Vodja projekta: Jasmina Čanadi
Učni sadovnjak
Namen projekta je ob vsaki osnovni šoli, vrtcu in javnih površinah vsake
občine v državi posaditi manjši sadovnjak. V njem se bodo tako otroci kot
občani učili o vzgoji sadnega drevja. V teh sadovnjakih bodo tudi javni
prikazi rezov, cepljenja, obiranja in ostale oskrbe, ki sodi zraven. Ti
sadovnjaki bodo ena izmed turističnih točk vsake občine.
Cilj projekta je dolgoročno dvigniti odstotek samooskrbe v državi.
Vodja projekta: Ksenija Pfeifer
Tradicionalni slovenski zajtrk
Projekt bo obsegal tri različne aktivnosti: zajtrk, učne vsebine in
vzporedne aktivnosti, kot sta literarni in likovni natečaj. Zajtrk bomo
organizirali 21. 11. 2014 za vse učence.
Vodja projekta: Margareta Manfreda
Evropski jezikovni listovnik
Namenjen je osnovnošolcem v starosti od 6 do 10 let. Zadnja štiri leta
poteka projekt evalvacije EJL za osnovne in srednje šole z Zavodom RS
za šolstvo, preko katerih smo v projekt vključeni tudi učitelji in učenci
naše šole. Zasnova ELJ temelji na gradivih, ki jih je ustvaril Svet Evrope,
predvsem na dokumentu z naslovom Skupni evropski jezikovni okvir:
učenje, poučevanje, ocenjevanje. Delo z listovnikom je namenjeno
predvsem temu, da otrok vidi svoje dosežke in zna ovrednotiti svoj
napredek pri učenju jezika.
Vodja projekta: Vesna Vojvoda Gorjan
14
Razvoj bralne pismenosti
Namen projekta je vzpodbujati branje in zvišati razumevanje prebranega.
Z rednim branjem in aktivnimi metodami branja bomo razvijali kritično
mišljenje.
Mentorice: Katja Jerman, Vesna Vojvoda Gorjan, Mirjana Rumin, Sonja
Guzič, Natalia Gorenc
Vodja projekta: Mirjana Rumin
Permakultura v šoli
Odnos do okolja in vsega živega okoli nas je pomemben element v
življenju vsakega posameznika. Pomen zavedanja samooskrbe in s tem
odnosa do vzgoje rastlin nas popelje v osnove permakulture (sobivanje).
V projektu permakultura v šoli se bodo učenci skozi dejavnosti seznanili s
pripravo zemlje in oblikovanjem visokih gred, zasaditvijo rastlin, njihovo
vzgojo in uporabo.
Vodja projekta: Ksenija Pfeifer
TRIS
Obeležitev treh svetovnih dni (duševnega zdravja, zdrave prehrane,
telesne aktivnosti) v sodelovanju z Zdravstvenim domom Koper, z
društvom Jabolko & kruh, s Srednjo zdravstveno šolo Izola in z Visoko
zdravstveno šolo Izola.
Mentorici: Ksenija Pfeifer, Margareta Manfreda
Vodja projekta: Ksenija Pfeifer
SIMBIOZA GIBA
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki bo letos potekal že
tretjič in tako ponovno povezal dve generaciji. Letos bo Simbioza gibala.
Odprli bomo telovadnico in ponudili priložnost, da starejši spoznajo nove
športe in se udeležijo različnih vadb vsak dan med 10.00 in 11.00 od 13.
do 19. 10. 2014. Aktivnosti bomo pripravili za starejše občane KS
Bertoki, Pobegi-Čežarji in Sv. Anton.
Vodja projekta: Barbara Grižančič
Beremo angleško
Namen projekta je pri učencih spodbujati motivacijo za branje besedil v
angleščini, graditi na njihovi »bralni kondiciji« in zmožnostih
samoevalvacije.
Projekt bo potekal 8 mesecev. Učenci bodo imeli na razpolago veliko
število zvrstno in po zahtevnosti zelo različnih besedil, samostojno bodo
gradiva izbirali in pisali bralni dnevnik. Z vprašalniki bomo merili tudi
njihovo bralno motivacijo in ugotavljali morebitne spremembe v
motivaciji v začetku in na koncu projekta.
Vodja projekta: Anja Pirih
15
Projekt
(PI)
Medpredmetni projekt se dotika drugačnega pogleda na matematiko.
Zasnovan je tako, da učencem omogoča drugačno videnje in pogled. S
tem razvija kreativno mišljenje in ustvarjanje. Učenci se bodo seznanili s
skozi matematiko, glasbeno umetnost, kulinariko in likovno umetnost.
Projekt bo izveden v strnjeni obliki dela kot delavnice.
Vodje projekta: Maja Lindič, Polona Fritz Tomšič, Aleksander Mask,
Ksenija Pfeifer
Projekt »Verjeli ali ne …, ulomki so uporabni …«
Medpredmetni projekt približa na uporaben način pogled na matematiko.
Zasnovan je tako, da učencem omogoča praktično videnje in uporabo
ulomkov. In sicer skozi matematiko, fiziko, glasbeno umetnost, kulinariko
in likovno umetnost.
Projekt bo izveden v strnjeni obliki dela kot delavnice.
Vodje projekta: Maja Lindič, Polona Fritz Tomšič, Aleksander Mask,
Ksenija Pfeifer
Teden mobilnosti
Od 16. 9. 2014 do 22. 9. 2014 se bomo 20. 9. 2014 z učenci izbirnega
predmeta Sodobno kmetijstvo ponovno vključili v dogajanja ob sedaj že
13. Evropskem tednu mobilnosti. Letošnja osrednja tema je NAŠE
ULICE, NAŠE ODLOČITVE. V okviru Tedna mobilnosti bomo
organizirali ekskurzijo na tematiko ekološkega kmetijstva v sodelovanju z
Nomed Media. Obiskali bomo ekološko kmetijo, kjer bo lokalni kmet
učencem predstavil načine ekološke pridelave sadja in zelenjave ter s tem
pomen pridobivanja hrane brez pesticidov.
Vodja projekta: Ksenija Pfeifer
Marlisco
Učenci, ki bodo sodelovali v projektu, se bodo udeležili video tekmovanja
na temo morskih odpadkov. Razvili in ustvarili bodo kratek video, v
katerem bodo izrazili svoja stališča o problemu morskih odpadkov. Pri
izdelavi bodo imeli na voljo vso podporo in potrebne informacije.
Vodja projekta: Maja Lindič
Shema šolskega sadja
V šolskem letu 2014/2015 se bomo ponovno vključili v projekt SŠS, ki ga
financirata Ministrstvo za kmetijske trge, gozdarstvo in prehrano in EU.
Namen tega projekta je povečati uživanje sadja in zelenjave v
vsakodnevni prehrani, utrditi zdravje pri otrocih in zmanjševati tveganje
različnih bolezni. Naš cilj je povečati količino sadja na vsakodnevnem
jedilniku naših učencev. Projekt je objavljen tudi na spletni strani šole.
16
Ukrep bo namenjen vsem učencem naše šole. Sadje bomo učencem delili
enkrat tedensko. Po SŠS lahko delimo sadje, ki uspeva v našem okolju.
Vodja projekta: Margareta Manfreda
Voda za boljše učenje
Voda je ključna za vzdrževanje našega zdravja. Igra pomembno vlogo pri
uravnavanju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili in
kisikom, odplavlja odpadne snovi, nahaja se v prebavnih, sklepnih in
drugih telesnih tekočinah, varuje organe in vezivna tkiva. Voda je prisotna
v praktično vseh fizičnih procesih v našem telesu.
Kaj pa mentalnih?
Kakšen je pomen vode za delovanje naših možganov in posledično
miselne procese, ki se odvijajo v njih?
Ima voda vpliv tudi na uspešnost naših šolarjev?
Možgani morajo za reševanje nalog v stanju dehidriranosti vložiti precej
več 'napora' kot stanju primerne hidriranosti. Voda je torej ključna za
kakovostne in učinkovite miselne procese. Pomembna je za kakovostno
učenje naših otrok tako v šoli kot doma. Otrok naj bi spil vsaj 1,2 – 1,5
litra vode dnevno in to v enakomernih intervalih preko celega dneva.
Potrebno jih je spodbujati in vzgajati v tem duhu. Pitje vode mora biti
zaželena dejavnost, učitelji jo morajo spodbujati tudi med poukom in
učenjem.
Vodja projekta: Lidija Vodeb
Igrivo potepanje po svetu
Projekt je namenjen vsem učencem,ki se učijo tujega jezika ali jezika
okolja. Cilj projekta je povezovanje vseh jezikov in osveščanje učencev o
pomembnosti znanja tujih jezikov ali jezika okolja v današnjem času na
zabaven način.
V spomladanskem obdobju bodo učenci vseh jezikovnih skupin priredili
prireditev, kjer se bodo predstavili z večjezično predstavo. Prireditev bo v
angleškem, nemškem, francoskem, španskem, italijanskem in ruskem
jeziku.
Koordinatorice: Darja Premrl, Ieva Rojac, Irena Povh, Tamara Tedesco
Ljutič, Nadja Agapito, Vesna Vojvoda Gorjan, Anja Pirih.
17
Naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi
Naravoslovni dnevi
Razred
Čas
Tema
1. r.
oktober
Kaj naredimo iz sadja
januar/februar
Moje telo
junij
Morska obala
september/oktober
Gozd
april
Eko dan
maj
Živalski vrt Ljubljana
september
Gozd - ŠVN
september
Življenjska okolja - ŠVN
oktober
Škocjanski zatok
april
Eko dan
december
Orientacija – ŠVN
maj
Rdeči križ Slovenije
september
Solinarstvo (Sečovlje)
januar
Postojnska jama
junij
Naravne in zgodovinske znamenitosti
Notranjske (Cerknica, grad Snežnik)
po dogovoru z ZD
Zdravje, zdravniški pregled
4. 9. 2014
Eko dan
15. 12. 2014
Arboretum Volčji Potok - CŠOD
september
Življenje v Bohinjskem jezeru - ŠVN
12. 9. 2014
Voda: Od oblačka do pipe - CŠOD
22. 4. 2015
Eko dan
26. 9. 2014
Eko dan
po dogovoru z ZD
Zdravje, zdravniški pregled
26. 11. 2014
Krajinski park Strunjan – CŠOD
1. 10. 2014
Eko dan
november
Bohinj - ŠVN
15. 12. 2014
Dimnice - CŠOD
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
18
Kulturni dnevi
Razred
čas
Tema
1. r.
1. 9. 2014
Sprejem prvošolcev
oktober/december
Gledališka/filmska predstava
februar
Pustna prireditev
oktober/junij
Dan šole
oktober
Umetniški dan
oktober /december
Filmska/gledališka predstava
februar/april
Obisk kulturne ustanove
oktober/junij
Dan šole
oktober
Pokrajinski muzej Koper
oktober/december
Gledališka /filmska predstava
marec
Rastem s knjigo
oktober/junij
Dan šole
maj
Koper – naše mesto in Etnološki muzej
oktober/junij
Dan šole
junij
Slovenski šolski muzej Ljubljana
september
S knjigo v novo šolsko leto
april
Delček slovenske Istre
22. 6. 2015
Mesto Ljubljana - CŠOD
september/december
Filmska/gledališka predstava
2. 9. 2014
Forma viva
oktober
Muljava
september/december
Filmska/gledališka predstava
13. in 14. 4. 2015
Groharjeva hiša, Sorica – CŠOD
maj
Rastem s knjigo (knjižnica Koper, Pokrajinski
muzej)
september/december
Filmska/gledališka predstava
oktober
Tomaj
11. in 12. 5. 2015
Po Prešernovih stopinjah - CŠOD
september/december
Filmska/gledališka predstava
september
Avstrijska Koroška – CŠOD ali Vrsno
junij
valeta
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
19
Športni dnevi
Razred
čas
1. r.
september
Orientacijski pohod
oktober
Pohod v bližnjo okolico
marec
Športno dopoldne v vrtcu
april
Atletika – ŠVK
junij
Igre v vodi
september
Jesenski pohod
oktober
Jesenski pohod
marec/april
Pomladanski pohod
april
Atletika – ŠVK
junij
Igre ob vodi
oktober
Pohod Debeli rtič
oktober
Pohod
april
Atletika - ŠVK
maj
Pohod Kubed
junij
Plavanje
september
Jesenski pohod
december
ŠVN (lokostrelstvo)
marec
Spomladanski pohod
april
Atletika - ŠVK
junij
plavanje
september
Jesenski pohod
september
Plavanje
februar
Smučanje in igre na snegu - ŠVN
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
Tema
marec
Spomladanski pohod
april/junij
Atletika – ŠVK/kolesarjenje
3. 9. 2014
Plavanje
4. 10. 2014
Pohod
december
Športne igre z žogo
marec
Planinski pohod (Krpan)
april
Atletika – atletski mnogoboj
2. 9. 2014
Plavanje
4. 10. 2014
Pohod
september
Športne delavnice – ŠVN
december
Športne igre z žogo
20
8. r.
9. r.
april
Atletika – atletski mnogoboj
4. 9. 2014
Plavanje
4. 10. 2014
Pohod
november
Športne delavnice – ŠVN
december
Športne igre z žogo
april
Atletika – atletski mnogoboj
5. 9. 2014
Plavanje
4. 10. 2014
Pohod
november
Športne delavnice - ŠVN
december
Športne igre z žogo
april
Atletika – atletski mnogoboj
Tehniški dnevi
december
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
Izdelovanje okraskov in krasitev
april
Ekologija – skrb za čisto okolje
april/maj
Gibanje
december
Izdelovanje okraskov in krasitev
februar
Pust
marec
Obdelava materiala
september
Preživetje v naravi - ŠVN
oktober
Potovanje z vlakom
po dogovoru
Hiša eksperimentov
december
Oblikujmo iz papirja
december
Les in drevesa – ŠVN
december
Izdelki iz naravnih materialov - ŠVN
junij
Elektrika in magnetizem (Center
eksperimentov Koper)
24. 11. 2014
Luka Koper - CŠOD
januar
Stkana preteklost – Etnološki muzej
Koper
marec
Pripomočki za opazovanje vremena
april
Dan Zemlje
september/oktober
Ustvarjamo v lesu
21
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
26. 9. 2014
Hrastovlje – Eko kmetija
oktober
Policija, gasilci, reševalci
4. 2. 2015
Muzej pošte in telekomunikacij Polhov
Gradec - CŠOD
september
Okraski - ŠVN
februar
Les (Postojna)
junij
Povežimo matematiko in tehniko
junij
Elektrika
november
Povežimo matematiko in tehniko - ŠVN
november
Vizitke - ŠVN
november
Srednja tehniška šola Koper
november
Rudnik Mežica
4. 9. 2014
Narodna galerija Ljubljana/Naravoslovni
muzej
12. 11. 2014
Ekskurzija v Trst – CŠOD
november
Bohinj – ŠVN
november
Vizitke – ŠVN
V primeru neugodnih vremenskih razmer ali prezasedenih terminov se
naravoslovni, kulturni in športni dnevi prenesejo na ugodnejši termin.
Posebej opozarjamo učence na vremenske razmere po Sloveniji. V času
dejavnosti, ki so organizirane po notranjosti Slovenije, prosimo učence in
starše za primerna oblačila in obutev (toplejša obleka, nepremočljiva
obutev).
Soglasja staršev za dneve dejavnosti so obvezna. Učenci jih morajo
podpisana vrniti najkasneje 2 dni pred izvedbo dejavnosti. Za učence brez
soglasja bodo na šoli organizirane nadomestne dejavnosti.
Zdravstvena vzgoja
Program zdravstvene vzgoje bo vodila ga. Tatjana Bočaj, referentka za
zdravstveno vzgojo.
Zdravstvene in zobozdravstvene preglede bo izvajal Zdravstveni dom
Koper.
Center za korekcijo sluha in govora pa bo preverjal sluh učencev v 1. In 7.
Razredu.
Ščetkanje zob bo izvajala medicinska sestra v sodelovanju z
razredničarkami. Učenci od 2. do 5. razreda bodo tudi letos sodelovali v
tekmovanju »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«.
22
Ocenjevalna obdobja in ocenjevanje znanja
Za učence od prvega do devetega razreda imamo 2 ocenjevalni obdobji:
prvo od 1. 9. 2014 do 31. 1. 2015, drugo od 1. 2. 2015 do 24. 6. 2015 oz.
do 15. 6. 2015 za učence 9. razreda.
Ocenjevalne konference
27. 1. 2015
28. 1. 2015
29. 1. 2015
10. 6. 2015
17. 6. 2015
18. 6. 2015
1. triada
2. triada
3. triada
9. r.
1. triada
4. – 8. razred
V prvem in drugem razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi
ocenami, od tretjega do devetega razreda pa s številčnimi ocenami od 1 –
5 pri vseh predmetih.
Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse ocenjevalno
obdobje, ko se predmet izvaja.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če
se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri
tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni
najmanj dvakrat.
Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov
za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovitev ocenjevanja pisnih
izdelkov.
Splošni uspeh učenca se ne določa več.
Nacionalno preverjanje znanja za učence šestih in devetih
razredov
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.
Učenci 6. r. pišejo NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine.
Učenci 9. r. pišejo NPZ iz slovenščine, matematike in tehnike in
tehnologije.
23
Redni rok
MESEC
maj
DATUM
AKTIVNOST
5. 5. 2015
7. 5. 2015
11. 5. 2015
11. 5. 2015
NPZ iz matematike za 6. in 9. r.
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.
NPZ iz TIT za 9. r.
NPZ iz angleščine za 6. r.
Popravni izpiti
Popravni izpiti bodo od 16. 6. 2015 do 30. 6. 2015 za učence devetega
razreda in od 26. 6. 2015 do 9. 7. 2015 za učence ostalih razredov ter od
18. 8. 2015 do 31. 8. 2015.
24
ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
Šolski koledar
Pouk traja od 1. septembra 2014 do 24. junija 2015 (za učence od prvega
do osmega razreda) oziroma do 15. junija 2015 za učence devetega
razreda.
1. september 2014
4. oktober 2014
27. – 30. okt. 2014
31. okt. 2014
1. nov. 2014
24. dec. 2014
25. dec. 2014
26. dec. 2014
29. do 31. dec. 2014
1. jan. 2015
2. jan. 2015
30. jan. 2015
6. feb. 2015
8. feb. 2015
13. in 14. feb. 2015
23. do 27. feb. 2015
6. april 2015
27. april 2015
28. do 30. april 2015
1. – 2. maj 2015
15. junij 2015
16. do 30. jun. 2015
24. junij 2015
24. junij 2015
25. junij 2015
26. junij –
9. julij 2015
18. – 31. avg. 2015
ZAČETEK POUKA
POUK, NADOMEŠČANJE 2. 1. 2015
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE (PRAZNIK)
DAN SPOMINA NA MRTVE (PRAZNIK)
POUK
IN
PROSLAVA
PRED
DNEVOM
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
BOŽIČ (PRAZNIK)
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (PRAZNIK)
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO (PRAZNIK)
POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE 4. 10. 2014
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
POUK
IN
PROSLAVA
PRED
SLOVENSKIM
KULTURNIM PRAZNIKOM
PREŠERNOV
DAN,
SLOVENSKI
KULTURNI
PRAZNIK (PRAZNIK)
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK (PRAZNIK)
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA (PRAZNIK)
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
1. ROK ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA
UČENCE 9. RAZREDA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA, RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN OBVESTIL
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI (PRAZNIK)
1. ROK ZA PREDMETNE IN POPRAVNE
IZPITE ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA
2. ROK ZA PREDMETNE IN POPRAVNE
IZPITE OD 1. DO 9. RAZREDA
25
Koledar tekmovanj iz znanja
V šolskem letu 2014/2015 bomo izvedli naslednja tekmovanja:
- tekmovanje o sladkorni bolezni
17. 10. 2014 – šolsko
22. 11. 2014 – državno
- tekmovanje iz znanja angleškega jezika – 7. r.
30. 1. 2015 – šolsko
25. 2. 2015 – državno
- tekmovanje iz znanja angleškega jezika – 8. r.
20. 10. 2014 – šolsko
24. 11. 2014 – državno
- tekmovanje iz znanja angleščine
20. 11. 2014 – šolsko
28. 1. 2015 – regijsko
24. 3. 2015 – državno
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje
4. 12. 2014 – šolsko
22. 1. 2015 – regijsko
28. 3. 2015 – državno
- tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje
10. 11. 2014 do 21. 11. 2014 - 1. krog
8. 12. 2014 do 19. 12. 2014 – 2. krog
12. 1. 2015 do 23. 1. 2015 – 3. krog
21. 3. 2015 – državno
- tekmovanje za Preglovo priznanje – kemija
19. 1. 2015 – šolsko
7. 3. 2015 – državno
- tekmovanje za Stefanovo priznanje – fizika
11. 2. 2015 – šolsko
27. 3. 2015 – regijsko
11. 4. 2015 – državno
- tekmovanje za Vegovo priznanje – matematika
19. 3. 2015 – šolsko (Kenguru)
1. 4. 2015 – regijsko
26
18. 4. 2015 – državno
- tekmovanje iz biologije
22. 10. 2014 – šolsko
5. 12. 2014 – državno
- tekmovanje iz zgodovine
9. 12. 2014 – šolsko
3. 2. 2015 – regijsko
14. 3. 2015 – državno
- tekmovanje iz italijanščine
- Male sive celice
17. 9. 2015
- tekmovanje »Oljka, ali te poznam?«
marec/april 2015
- šolska športna tekmovanja potekajo celo šolsko leto po
razporedu Odbora za šolski šport
- Vesela šola Pil-a in Pil-a Plus
11. 3. 2015 – šolsko
15. 4. 2015 – državno
27
Strokovni delavci
Strokovni delavci – razredna stopnja
Razred –
Učitelj
Št. učencev
Predmet
1. A – 23
Maja Kodarin in vzg. Helena Tomazin
Vse, razen ITD
1. B – 26
Barbara Ercigoj in vzg. Ada Volk
Vse, razen ITD
1. C – 12
Meta Rožac Panger
Vse
1. Č - 22
Irena Strmečki in vzg. Helena Tomazin
Vse, razen ITD
2. A – 22
Alenka Kranjac
2. B – 24
Vse, razen ITD
Elizabeta Šiškovič
Vse, razen ITD
2. C – 11
Tjaša Klaj
Vse, razen ITD
2. Č - 10
Polona Mihalič
Vse, razen ITD
3. A – 20
Katja Jerman
Vse, razen ITD
3. B – 21
Martina Števanja
Vse, razen ITD
3. C – 20
Sabina Vuga
Vse, razen ITD
3. Č - 10
Tanja Knap
Vse, razen ITD
4. A – 24
Tanja Velkavrh
4. B – 21
Lavra Kozlovič
4. C – 14
Lidija Vodeb
5. A - 24
Mirjana Rumin
5. B – 24
Ondina Kavrečič
5. C - 11
Helena Novak
OPB – 1. A
Andreja Ambrož
Vse,
razen
ITD, TJA
Vse,
razen
ITD, TJA
Vse,
razen
ITD, TJA
Vse,
razen
ITD,
TJA,
GUM in GOS
Vse,
razen
ITD,
TJA,
GUM in GOS
Vse,
razen
ITD,
TJA,
GUM in GOS
28
OPB – 1. Č
Nina Verbič Pacek
OPB – 2. A, 2. Č
Sara Krušvar
OPB – 3. A, 3. C
Tamara Tedesco Ljutić
OPB – 4. A, 4. C
Bojana Kramarič
OPB – 5. A, C
Maja Lindič
OPB – 5. B
Natalia Gorenc/Tinkara Žagar
OPB – 1. B
Ada Volk
OPB – 1. C
Maša Grižonič
OPB – 2. B, C
Danijela Metlika
OPB - 3. B
Ieva Rojac
OPB – 3. C
Ljiljana Petrica
OPB – 4. B
Loredana Cergol Grižančič
ITD
TJA
Vesna Vojvoda Gorjan,
Nadja Agapito, Maša Grižonič,
Franka Pegan Glavina
Selma Brecelj Delak, Ieva Rojac, Irena
Povh, Anja Pirih, Lidija Vodeb
GUM
Aleksander Mask
JV – Prade
Barbara Kocjančič, Anita Kaluža
JV – Sv. Anton
Matej Lazar, učiteljice RS po
razporedu
29
Strokovni delavci – predmetna stopnja:
Razred – Št. učencev
Učitelj
Predmet
Jasmina Čanadi
ZGO, DKE
Margareta Manfreda
Irena Povh
KEM, NAR, SPH,
organizator šolske
prehrane
TJA
7. B - 28
Jadranka Šajn Gombač
GEO, GOS
8. A - 18
Tina Pahor
MAT, TIT
8. B – 20
Nina Verbič Pacek
SLJ, KNJ
8. C – 21
Aleksandra Ristič
MAT, TIT
9. A – 22
Sandra
Planinšek
(ŠPO
nadomeščata Barbara Grižančič
in Sara Krušvar, razredništvo
Sonja Guzič)
Ksenija Pfeifer
6. A – 25
6. B - 23
7. A – 28
9. B – 23
ŠPO
LUM, LS1, LS2, LS3,
TIT, KIK, VEO+VES
Nataša Janičijevič
ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠZS
Andreja Ambrož
ŠPO
Aleksander Mask
GUM, OPZ, MPZ
Selma Brecelj Delak
TJA, NI1
Ieva Rojac
TJA, RI1, 2
Fanika Cotič
POM. RAVN., KNJ
Marijan Koren
ROM, UBE, MME,
RAČUNALNIČAR,
NRA
MAT, FIZ
Polona Fritz Tomšič
30
Sonja Guzič
SLJ, GKL, KNJ
Anja Pirih
TJA
Tamara Tedesco Ljutić
ŠI1, ŠI3
Darija Premrl
FI2, FI3, N2F
Maja Lindič
MAT, MD7, MD8,
MD9
Tinkara Žagar
SLJ
Sabina Kljajić
BIO, NAR
Natalia Gorenc
SLJ
Nadja Agapito
ITD
Spremljevalka 8. b
Anita Kaluža
Spremljevalka 4. a
Anita Kaluža
Tanja Pavlič
PEDAGOGINJA
Andreja Grlj, Mojca Školaris,
Ingrid Babič Podržaj, Neja
Briški, Milojka Cočeva
Darja Trobec, Mojca Ferlež
DEFEKTOLOGINJE
Bojana Kramarič
PSIHOLOGINJA
LOGOPEDINJI
Šolsko svetovalno delo
Glavna naloga šolskega svetovalnega dela je v usklajevanju in
spodbujanju razvojne dejavnosti šole kot celote, pri tem pa je na prvem
mestu skrb za razvoj otrok. Temeljna delovna področja so:
- vodenje in usklajevanje vpisa šolskih novincev,
- oblikovanje predlogov za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
- poklicna orientacija,
31
- individualno in skupinsko svetovanje otrokom in mladostnikom, ki
imajo učne težave, čustvene težave ter težave v socializaciji,
- reševanje socialne problematike (subvencioniranje prehrane, šole v
naravi …),
- sodelovanje z učitelji, vodstvom in zunanjimi sodelavci pri pedagoškem
delu in izvajanju projektov,
- sprotno reševanje vzgojnih problemov in konfliktnih situacij,
- koordiniranje dejavnosti z učitelji, učenci in starši v procesu odkrivanja
nadarjenih in svetovalno delo z nadarjenimi in njihovimi starši,
- sodelovanje s starši.
Šolska knjižnica
Šolska knjižnica vsebuje okoli 15000 leposlovnih in strokovnih knjig ter
30 časopisov in revij. V knjižnici opravljamo naslednje dejavnosti:
- interno strokovno bibliotekarsko delo,
- pedagoško delo ob izposoji,
- vzgojno delo z oddelki in s skupinami,
- vodenje šolske strokovne knjižnice,
- vodenje učbeniškega sklada,
- spremljanje revijalne strokovne literature.
Učbeniški sklad
Izposojo učbenikov vodi šolska knjižničarka.
Vsa obvestila in spiske knjig ter šolskih potrebščin so starši prejeli že v
mesecu juniju preteklega šolskega leta. Sezname so prejele vse koprske
knjigarne. Učenci prejmejo učbenike brezplačno.
Sodelovanje med šolo in starši
Roditeljski sestanki
Roditeljske sestanke organiziramo trikrat v šolskem letu. Obvezne vsebine
roditeljskih sestankov so izobraževalne teme za starše, učence in učitelje:
- novo šolsko leto, hišni red, kriteriji ocenjevanja, Pravila o prilagajanju
šolskih obveznosti, razširjeni program šole;
- preventivne oblike dela z mladimi in pomoč pri učenju.
32
Govorilne ure
Govorilne ure so za starše v Pradah ob sredah, in sicer ob 16. uri za
učence od 1. do 5. r., ob 17. uri za učence od 6. do 9. r., na podružnični
šoli v Sv. Antonu pa ob četrtkih ob 16. uri po naslednjem razporedu:
Prade
Sv. Anton
17. 9. 2014
18. 9. 2014
22. 10. 2014
23. 10. 2014
19. 11. 2014
20. 11. 2014
17. 12. 2014
18. 12. 2014
21. 1. 2015
22. 1. 2015
18. 2. 2015
19. 2. 2015
25. 3. 2015
26. 3. 2015
22. 4. 2015
23. 4. 2015
27. 5. 2015
28. 5. 2015
Razrednik naredi urnik, po katerem prihajajo starši, da ne čakajo predolgo.
Poleg tega se lahko starši pogovorijo z učiteljem v dopoldanskem času po
predhodni najavi.
Dan šole
V Pradah ga bomo izvedli 4. 6. 2015, v Sv. Antonu pa 2. 10. 2014.
Svet staršev
Ker je svet staršev posvetovalni organ ravnatelja, pričakujemo mnenje
predstavnikov staršev o vseh za učence pomembnih odločitvah v šoli. Svet
staršev se bo sestal najmanj dvakrat v šolskem letu.
Organizacija jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, dodatnega in
dopolnilnega pouka ter izvajanje individualne in skupinske pomoči
učencem
Jutranje varstvo
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.00 v
Svetem Antonu in 6.30 do 8.15 v Pradah, stroške krije Ministrstvo za
šolstvo in šport. Učenci v jutranjem varstvu pod vodstvom učiteljic
33
sproščeno in ustvarjalno pričakajo pouk. Za ostale učence od 2. do 5.
razreda je organizirano jutranje varstvo, ki ga je potrebno posebej plačati
(0,48 eura dnevno), in sicer v Pradah za učence, ki pridejo v šolo do 8.
ure, v Sv. Antonu pa do 7.45.
Podaljšano bivanje
Tudi letos imamo na naši šoli organizirano podaljšano bivanje za učence
od 1. do 5. razreda. V preteklih letih je podaljšano bivanje mnogim
učencem pomagalo, da so pridobili delovne in učne navade ter uspešno
končali razred. Podaljšano bivanje se prične takoj po pouku oz. po
interesnih dejavnostih, zaključi pa se ob 16.30. Učenci naredijo domače
naloge in se tudi učijo. Svoj čas pa si polepšajo z ustvarjalnimi
delavnicami, sprehodi, igro v telovadnici.
Dopolnilni pouk
Dopolnilni pouk bomo izvajali za učence z učnimi težavami. Cilj
dopolnilnega pouka je, da učenci osvojijo vsaj minimalne cilje.
Individualna in skupinska pomoč
Individualno in skupinsko pomoč za učence s težavami bodo izvajali
defektologinja in učitelji, za nadarjene pa psihologinja in učitelji.
Dodatna strokovna pomoč
Izvajamo jo za učence, ki jim Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami izda odločbo.
Dodatno strokovno pomoč bodo nudili psihologinja, defektologinje iz
Centra Elvira Vatovec iz Strunjana, defektologinja in logopedinja iz
Centra za korekcijo sluha in govora Portorož ter učitelji šole.
Dodatni pouk
Za učno uspešnejše učence bomo izvajali dodatni pouk v vseh razredih,
kjer bodo učenci širili in poglabljali znanje s posameznih predmetnih
področij in se tudi pripravljali za tekmovanja.
Oblike dela z nadarjenimi
Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo v okviru notranje diferenciacije pri
pouku in fleksibilne diferenciacije; v okviru dnevov dejavnosti, interesnih
dejavnosti, dodatnega pouka, izbirnih predmetov, priprav na tekmovanja,
seminarskih nalog, natečajev, raziskovalnih nalog, kreativnih delavnic,
obogatitvenega programa, tabora ter osebnega svetovanja učencem in
staršem.
34
Prehrana v šoli
Vsi učenci na naši šoli prejemajo malico. Kosilo, zajtrk in popoldansko
malico pa prejmejo le tisti učenci, ki so nanje naročeni. Kosi približno
polovica učencev. V času kosila sta prisotni dežurna učiteljica in učitelji
ki skrbijo, da učenci v miru in kulturno pojedo. Prehrano plačujejo starši
redno po prejeti položnici, najkasneje do 18. v mesecu.
Do BREZPLAČNE MALICE so upravičeni učenci v družinah, katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do
SUBVENCIJE KOSIL so upravičeni učenci, pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Starši pravico so brezplačne malice oz. kosila uveljavljate na podlagi
veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni center za
socialno delo.
Obrazec Prijava učenca/dijaka na šolsko prehrano je objavljen na
spletni strani šole.
Prijava se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se
lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.
Cene obrokov/na dan
Zajtrk
Dopoldanska malica
Kosilo
Popoldanska malica
cena
0,60
0,80
2,60
0,65
V primeru odsotnosti otroka v šoli je potrebno prehrano odjaviti
zjutraj do 8.00 ure. Nepravočasno odjavljen obrok se zaračuna.
Odjave oddajo starši v tajništvu šole do 8.00 ure zjutraj preko SMS
sporočila na tel. št. 041/930 632, na e-mail
[email protected] ali preko dostave pisnega sporočila v
tajništvo šole.
Organizator šolske prehrane: Margareta Manfreda
35
Poslovni čas in uradne ure
Poslovni čas
Šola posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka od 6.30 do
16.30 ure. Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.
Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah odredi, da šola začasno posluje
tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen
dela prost dan.
Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se
praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.
Tajništvo šole ima uradne ure vsak dan od 7.15 do 8.15 in od 12.00 do
13.00.
Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas
za sodelovanje s starši na skupnih in individualnih govorilnih urah,
roditeljskih sestankih in drugih oblikah dela s starši, kar je določeno z
letnim delovnim načrtom šole.
Uporabniki storitev podružnične šole urejajo zadeve po urniku za uradne
ure na matični šoli.
Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme
stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za
poslovanje v pomembnih zadevah.
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure šole določijo glede
na organizacijo dela in razporeditev letnih dopustov.
36
Šolski zvonec
Prade
Predmetna stopnja
Ura
Čas
0. ura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
Pouk
2. ura
9.10–9.55
Pouk
Odmor
9.55–10.15
Malica
3. ura
10.15–11.00
Pouk
4. ura
11.05–11.50
Pouk
5. ura
11.55–12.40
Kosilo, pouk
6. ura
12.45–13.30
Pouk, kosilo do 13.45, ID, IP,
dop./dod.
7. ura
13.35–14.20
Interesne dejavnosti, IP, dop./dod.
Dejavnosti
Pouk, interesne dejavnosti, izbirni
predmet, dop./dod.
6.30 do 8.20 – jutranje varstvo
11.50 do 16.30 – podaljšano bivanje in interesne dejavnosti
12.00 do 13.45 – kosilo za učence
12.45 do 14.20 – pouk, interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, dodatni
pouk, izbirni predmet
Razredna stopnja
Ura
0. ura
Čas
7.30–8.15
Dejavnosti
ID, RU, dop./dod.
1. ura
8.20–9.05
Pouk
2. ura
9.10–9.55
Pouk
Odmor
9.55–10.15
Malica
3. ura
10.15–11.00
Pouk
4. ura
11.05–11.50
Pouk
5. ura
11.55–12.40
Pouk, kosilo
6. ura
12.45–13.30
Interesne dejavnosti
Učenci 1. razreda imajo odmor ob 9.10.
37
Sveti Anton
Ura
Čas
Dejavnosti
1. ura
8.00–8.45
Pouk
2. ura
8.50–9.35
Pouk
Odmor
9.35–9.55
Malica
3. ura
9.55–10.40
Pouk
4. ura
10.45–11.30
Pouk
5. ura
11.35–12.20
Kosilo, pouk
6. ura
12.25–13.10
Pouk, interesne dejavnosti
7. ura
13.15–14.00
Interesne dejavnosti
6.30 do 8.00 – jutranje varstvo
11.30 do 16.30 – podaljšano bivanje in interesne dejavnosti
12.20 do 13.30 – kosilo
Na šoli izvajamo pouk izmenično po prvem in drugem turnusu.
Prevozi učencev
Šolske prevoze izvajajo Rižanski prevozi, ki odgovarjajo za varno vožnjo
učencev v šolo in iz šole. Brezplačen prevoz je organiziran za učence, ki
imajo bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km.
JUTRANJE VOŽNJE
1. smer
Š
1
6.40
6.41
6.42
6.45
6.48
6.51
2. smer
Km
0
1
1
3
5
7
Postajališča
Š
1
Škocjan
Sv. Mihael
Bertoki P
Sermin
Bertoki ZAD
Prade
7.04
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
38
Š
2
7.55
K
m
8.03
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
0
1
2
3
3
4
5
6
7
7
8
Postajališča
Kavaliči
Škofarji, Bužarji
Dvori
Dolani
Sv. Anton
Turki
Gregoriči
Farančan
Čežarji
Pobegi
Pobegi P
Pri cerkvi
Prade
3. smer
Š
1
6.56
6.58
6.59
7.00
7.01
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
4. smer
Km
Postajališča
0
2
3
3
4
5
6
7
7
8
Kavaliči
Sv. Anton
Turki
Gregoriči
Farančan
Čežarji
Pobegi
Pobegi P
Pri cerkvi
Prade
Š
1
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.41
7.42
7.43
7.44
5. smer
Š
1
7.57
8.01
8.02
8.05
Km
Postajališča
0
1
1
2
3
4
5
5
6
Prade
Pri cerkvi
Pobegi P
Pobegi
Čežarji
Farančan
Gregoriči
Turki
Sv. Anton
Km
Postajališča
1
2
3
Bonini
Vanganel
Potok
Bonini
Prade
6. smer
Km
Postajališča
0
1
2
3,1
Škocjan (pri pok. zgoraj)
Sv. Mihael
Bertoki
Prade
Km
Postajališča
Š
1
6.50
6.55
7.00
7. smer
Š
1
7.05
7.10
7.15
7.25
7.30
7.34
7.38
7.45
Sermin na drugi strani
Gostilna Turk
Ribiška koča
Prade
Bonini
Potok
Vanganel
Bonini
VOŽNJE PO POUKU
1. in 2. smer
Š
1
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.06
13.07
Š
2
13.44
13.45
13.46
13.47
13.48
13.50
13.51
3. smer
Km
Postajališča
0
1
1
2
3
4
5
Prade
Pri cerkvi
Pobegi P
Pobegi
Čežarji
Farančan
Gregoriči
Š
1
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.06
13.07
39
Km
Postajališča
0
1
1
2
3
4
5
Prade
Pri cerkvi
Pobegi P
Pobegi
Čežarji
Farančan
Gregoriči
13.08
13.09
13.10
13.12
13.52
13.53
13.54
13.56
5
6
7
8
Turki
Sv. Anton
Dolani
Dvori
13.08
13.09
13.10
13.13
4. smer
Km
Postajališča
0
1
2
3
3
4
5
6
7
7
8
Sv. Anton
Dolani
Sv. Anton
Turki
Gregoriči
Farančan
Čežarji
Pobegi
Pobegi P
Pri cerkvi
Prade
Š
1
13.00
13.03
13.06
13.09
13.10
13.11
Š
2
13.45
13.48
13.51
13.54
13.55
13.56
6. smer
13.08
13.11
Turki
Sv. Anton
Dolani
Kavaliči
5. smer
Š
1
13.09
13.10
13.15
13.16
13.17
13.18
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
Š
1
13.00
13.03
13.05
5
6
7
10
Km
Postajališča
0
2
4
6
6
7
Prade
Bertoki ZAD
Sermin
Bertoki P
Sv. Mihael
Škocjan
7. smer
Š
2
Km
Postajališča
Š
1
14.00
14.03
14.05
Prade
Bertoki
Sermin
13.15
13.20
13.35
13.38
13.43
Cesta na Rižano
Prade
Bonini
Vanganel
Potok
Bonini
14.08
14.17
14.23
14.27
14.40
14.43
14.48
Postajališča
Prade
Bertoki
Sermin in Sermin na
drugi strani
Cesta na Rižano ribiška
Kavaliči
Potok
Bonini
Vanganel
Potok
Bonini
Prihod in varna pot v šolo
- Za varnost učencev šola odgovarja v prostorih šole, na šolskem
dvorišču, travniku in igrišču v času vodenih dejavnosti.
- Šola je tehnično varovana z alarmnim sistemom. Šola je odprta od 6.30
do 8.30 in od 11.50 do 16.30. V času od 8.30 do 11.50 lahko vstopajo
obiskovalci z najavo na domofonu.
- Otrok naj pride v šolo pravočasno. Šolski avtobus pripelje otroke pred
šolo in jih od tu tudi odpelje.
- Za varnost vozačev na dvorišču odgovarja šola z organiziranim
dežurstvom.
- Za ostale učence, ki sami odhajajo domov, šola ne zagotavlja varnosti
na poti do doma.
- Starši so dolžni zagotoviti varen prihod otrok do šole.
40
- Učenci prvih razredov naj prihajajo v šolo v spremstvu odrasle osebe.
Zaradi varnosti morajo nositi rumene rutke.
- Učenci morajo poznati najvarnejšo pot do šole in vse njene pasti.
Za varno pot morajo poskrbeti predvsem učenci sami z doslednim
upoštevanjem cestno prometnih predpisov.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
POUK
- Učenci prihajajo v šolo 5 minut pred začetkom pouka.
- Preobujejo in slečejo se v garderobi.
- Oblačila in obutev shranijo v garderobni omarici.
- V šoli so obvezno v copatih.
- Ob zvonjenju učitelji odklenejo vrata učilnic in učenci se pripravijo
na pouk.
- Če učitelja 5 minut po zvonjenju ni v razred, naj reditelj obvesti
vodstvo šole.
- Med poukom učenci ne smejo zapuščati učilnice.
ODMORI, MALICA, KOSILO
- Učenci se med odmori preselijo v učilnico za naslednjo šolsko uro.
- Med odmori naj učenci skrbijo za svojo varnost in za varnost
drugih, zato naj se po šoli gibljejo kulturno in naj ne divjajo.
- Drugo šolsko uro gredo reditelji 5 minut pred zvonjenjem po malico
in jo pripravijo v razredu. Ko pomalicajo, reditelji pospravijo razred
(pobrišejo mize in odnesejo posodo v kuhinjo).
- Odpadke pravilno razvrščamo.
- Učenci se po malici zadržujejo v učilnicah, na hodniku in na
dvorišču ob spremstvu učitelja, ki je bil v oddelku pred odmorom.
Hrane ne odnašajo iz učilnice.
- Učenci med 5-minutnimi odmori ne smejo zapuščati šolskega
poslopja.
- Ob zvonjenju po glavnem odmoru učitelji odklenejo vrata učilnic in
učenci se pripravijo na pouk.
- Učenci ne vstopajo v zbornico, ampak potrkajo in počakajo pred
vrati.
- Po pouku morajo učenci v najkrajšem času zapustiti šolo.
- Učenci, ki kosijo v šoli, gredo v večnamenski prostor in tam mirno
pojedo. Hrane ne odnašajo iz jedilnice.
- Učenci se po kosilu preobujejo v garderobi in takoj zapustijo šolsko
poslopje.
- V garderobi se učenci ne smejo zadrževati.
- V šolskih prostorih, na dvorišču in izven šole v času šolskih
dejavnosti učenci ne smejo uporabljati mobilnih telefonov,
41
razen če se uporablja pod učiteljevim nadzorom kot didaktični
pripomoček.
Na ekskurzijah in v ŠVN prisotnost mobilnih telefonov in
tabličnih računalnikov ni dovoljena.
V primeru kršenja uporabe ga učitelj začasno odvzame in ga izroči v
tajništvo, kjer ga prevzamejo starši v času uradnih ur.
OKOLICA ŠOLE, IGRIŠČE
- Odpadke zbiramo ločeno in mečemo v koše za smeti.
- Pazimo na čisto in zeleno okolje.
- Učenci hodijo na igrišče v organiziranih skupinah v spremstvu
mentorja organizirane dejavnosti.
- Učenci se pred odhodom na igrišče preobujejo v superge v
garderobi.
PRIHODI IN ODHODI V ŠOLO
- Učenci prihajajo v šolo 5 minut pred začetkom pouka.
- Učenci vozači se pripeljejo v šolo s šolskim avtobusom.
- Učenci vozači zapustijo šolo s prvim avtobusom, ko se končajo
njihove dejavnosti. Po potrebi počakajo na avtobus z dežurnim
učiteljem v prostoru, ki je določen za varstvo vozačev.
- Učenci ne smejo prihajati k pouku s kolesi in motornimi kolesi.
Varstvo učencev in njihove lastnine
Šola je odgovorna za varstvo učencev v času prisotnosti pri pouku. Med
odmori skrbijo za red dežurni učenci in učitelji. Za vredne predmete,
oblačila in denar šola ne prevzema odgovornosti.
Obvezna priloga publikacije so Pravila šolskega reda, Hišni red, Pravila o
prilagajanju šolskih obveznosti in Vzgojni načrt. Celotni dokumenti so
objavljeni na spletni strani šole, pod rubriko Obvestila.
42
Besedilo: Franka Pegan Glavina, Fanika Cotič
Tipkanje in računalniško oblikovanje:
Tina Sabadin
43

Similar documents