Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN): 27

Comments

Transcription

Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN): 27
Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN):
27. člen (1)
29. člen (1), (2)
DSPN in ČASOVNI NAČRT (do takrat: SPRS + pobuda)
MOP DzP
predlaga:
SKLEP
o začetku
priprave DPN
sprejme VLADA RS
29. člen (2)
29. člen (3)
30. člen (1), (2)
NUP (razvojne
potrebe)
NUP (razvojne
potrebe)
NUP (smernice,
mnenja)
30. člen (4)
MOP DzO
31. člen (1), (2)
načrtovalec
OBJAVITI V SPLETU
RAZVOJNE
POTREBE
s strokovnimi podlagami,
s katerimi že razpolagajo,
za prostorske ureditve, ki
naj se načrtujejo
sveti regij
(RRA)
načrtovalec
30. člen (3)
oktober 2007, dop. maj 2010
strokovne podlage
za načrtovane PU
OSNUTEK
DPN
prikaz stanja prostora
DSPN SPRS
ODLOČBA O CPVO
ŠTUDIJA
VARIANT (ŠV)
predlog izbora
variante
NUP (razvojne
potrebe)
31. člen (3)
investitor
32. člen (1), (2),
(3), (7)
MOP DzP zagotovi
32. člen (4)
JAVNOST
33. člen (1)
OBČINE
32. člen (6)
32. člen (8) v primeru čezmejnih vplivov…
32. člen (5)
33. člen (2)
MOP DzP prouči
pripombe in
predloge ter
zavzame
30 dni
če CPVO
OKOLJSKO
POROČILO
(OP)
dop. strok. podlag
za načrtovane PU
DOPOLNJEN
OSNUTEK DPN
31. člen (4)
istih 30 dni
30 dni
SMERNICE K
OSNUTKU DPN
posamezne PU se lahko
pripravijo v variantah,
lahko pa tudi z jav. nateč.
30. člen (2)
30 dni
ZVO-1 È
MNENJE O USTREZNOSTI OP
JAVNO NAZNANILO
JAVNA
RAZGRNITEV
in JAVNE
OBRAVNAVE
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA DPN
OP
STALIŠČA DO
PRIPOMB IN
PREDLOGOV
istih 30 dni
30 dni
PRIPOMBE IN
PREDLOGI
JAVNOSTI in OBČIN
30 dni
30 dni
če CPVO
OBVESTITI OBČINE
30 dni
OBJAVITI V SPLETU
30. člen (2)
34. člen (1)
NUP (razvojne
potrebe)
dop. strok. podlag
za načrtovane PU
načrtovalec
PREDLOG
DPN
dopolnitev OP
če CPVO
34. člen (1), (2)
34. člen (3)
NUP (smernice,
mnenja)
30 dni
hkrati mnenje
pošljejo MOP DzO
MOP DzP zagotovi
USKLADITEV
PREDLOGA
SPREJEM
NA VLADI Z
UREDBO
34. člen (5), (6)
ZVO-1
30 dni
MNENJE O
SPREJEMLJIVOSTI
VPLIVOV NA OKOLJE
»varstvena
ministrstva«
34. člen (3)
34. člen (4), (5)
istih 30 dni
MNENJA K
PREDLOGU DPN
MOP DzP
OBVESTILO O
SPREJEMU DPN
ODLOČBA O
POTRDITVI
SPREJEMLJIVOSTI
VPLIVOV
OBJAVA V SPLETU
OBJAVA V SPLETU
21 dni
(ZVO-1)