Publikacija 2013/14

Comments

Transcription

Publikacija 2013/14
Šolsko leto 2013/14
2009/12009/10
SPOŠTOVANI STARŠI,
V publikaciji Vam želimo na kratko podati osnovne informacije o našem vrtcu.
Namenjena je tako staršem, ki že imate vključenega otroka v eno izmed enot vrtca,
kot staršem, ki še iščete najbolj primerno vzgojno-izobraževalno ustanovo za svojega
otroka.
Pri nas za vzgojo in izobraževanje, varstvo, prehrano, čistočo, vzdrževanje in
upravljanje skrbi cca 130 zaposlenih. S strokovnim delom, prostorskimi pogoji,
opremo in didaktičnimi sredstvi zagotavljamo pogoje za otrokov vsestranski razvoj in
za kakovostno dopolnitev družinske vzgoje.
Imamo strokovno znanje in premoremo veliko mero ljubezni za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Izkušeni strokovni kader ob sodelovanju s starši, z okoljem
ter z ustanoviteljem, s svojo ustvarjalnostjo in z inovativnostjo prispeva k uspešnemu
iskanju odgovorov na izzive aktualnih družbenih procesov, ki jih današnja družba
postavlja pred vse nas.
Temeljni cilji predšolske vzgoje so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja
in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Le z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem, zaupanjem in razumevanjem bomo
ustvarili pogoje za skladen psihofizičen razvoj vašega otroka.
Pri nas ste dobrodošli in prepričajte se, da vam lahko kvalitetno pomagamo pri vzgoji
vašega malčka.
Ravnateljica:
Ksenija Dujec, spec.
1
KAZALO
1 Podatki o vrtcu ............................................................................................... 3
2 Predstavitev programov in dejavnosti v vrtcu ............................................... 4
3 Predstavitev ................................................................................................... 5
4 Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic ................................ 10
5 Obveznosti staršev do vrtca ......................................................................... 11
6 Načini povezovanja in sodelovanja s starši .................................................. 12
7 Splošne informacije ...................................................................................... 17
8 Dobro je vedeti še naslednje........................................................................ 19
2
1 PODATKI O VRTCU
VRTEC NOVA GORICA
KIDRIČEVA 34 C
5000 NOVA GORICA
tel: 05 335 89 00
fax: 05 302 33 05
gsm: 051 392 860
e-naslov: [email protected]
spletna stran vrtca: www.vrtecng.si
URADNE URE uprave in računovodstva:
Ponedeljek: 9.00 - 12.00
Sreda:
9.00 - 12.00 in 14.00 - 15.00
Petek:
9.00 - 12.00
Vrtec Nova Gorica je bil ustanovljen kot javni zavod z odlokom Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica, dne 26.11.1996.
Konstituiranje Zavoda, kot ga določa ZoFVI od 46. do 53. člena, je bilo
opravljeno dne 27.2.1997. Sočasno je potekalo tudi konstituiranje strokovnih
organov: vzgojiteljskega zbora, strokovnih aktivov in sveta staršev (60. In 66.
člen ZoFVI).
V skladu s kadrovskimi in prostorskimi normativi ter verifikacijo posebne
komisije Ministrstva za šolstvo in šport, ki je dne 15.5.1998 opravila pregled v
Zavodu, je Vrtec Nova Gorica z Odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št.
601-287/98 z dne 8.9.1998 vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja.
Vpis v razvid smo posodobili 2.4.2012, Odločba številka 6033-99/2012/2
(0208) z vpisom vrtca Ciciban.
S to verifikacijo in vpisom Vrtec Nova Gorica izpolnjuje vse pogoje za
opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok kot javni zavod.
V sestavo Vrtca Nova Gorica sodijo enote vrtca:
Vrtec Mojca, Trubarjeva 5a, Nova Gorica
tel. 30 26 919
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
3
Vrtec Centralni vrtec, Trubarjeva 5, Nova Gorica
tel. 30 21 465
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Najdihojca, Gregorčičeva 17, Nova Gorica
tel. 30 28 138
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Ciciban, Cankarjeva 1, Nova Gorica
tel. 05 302 50 55
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Kurirček, Cankarjeva 32, Nova Gorica
tel. 30 23 103
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Kekec, Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica
tel. 30 25 050
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
obratovalni čas celodnevnega oddelka: 6.30 - 20.00
Vrtec »Julka Pavletič«, Slokarjeva 8, Solkan
tel. 30 5 23 (igralnica pritličje)
tel. 300 55 23 (igralnica 1. nadstropje)
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
Vrtec Čriček, Vinka Vodopivca 23, Nova Gorica
tel. 30 28 140
obratovalni čas enote: 6.30 – 16.30
2 PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI V VRTCU
Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu je nacionalni dokument
Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno
izobraževanje. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic,
upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok.
Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z
raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo
izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in
spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojnoizobraževalnem procesu ter na celoti interakcij
in izkušenj, iz katerih se otrok uči.
V vrtcu Ciciban in v vrtcu Julke Pavletič
izvajamo vzgojno-izobraževalni program po metodologiji na otroka osredotočene
vzgoje in izobraževanja, ki je bila s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjena kot
4
ena od možnosti izvedbenega kurikula. Poenostavljeno
poimenujemo program Korak za korakom (KzK).
to
metodologijo
Metodologija Korak za korakom je namenjena otrokom od rojstva do 10. leta in
njihovim družinam. Metodologija združuje na raziskavah osnovno prakso predšolske
vzgoje ter poudarja partnerstvo z družinami oziroma skupnostjo ter individualizacijo
izkušenj za vsakega otroka. Zasnovana je tako, da lahko zadovoljuje specifične
potrebe vsakega otroka in spoštuje raznolikost kulturnih tradicij.
PROGRAMI GLEDE NA VRSTO IN TRAJANJE:
Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:
I. starostno obdobje:
 oddelki od 1 do 3 let
II. starostno obdobje:
 oddelki od 3 do 4 let
 oddelki od 4 do 6 let
 oddelki od 3 do 6 let
kombinirani oddelki (otroci I. in II.
starostnega obdobja)
V vrtcu izvajamo dnevni in poldnevni program.
Dnevni program traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldne v vseh enotah oziroma, ves
dan v celodnevnem oddelku.
Poldnevni program traja od 4 do 6 ur in poteka dopoldne. Starši, ki so vpisali otroka v
poldnevni program, imajo možnost zaprositi za poldnevni program brez kosila. Pri
ceni se odbije strošek kosila (velja za II. starostno obdobje). Sprememba programa
med šolskim letom ni možna. Posebne primere na podlagi vloge obravnava in odobri
ravnateljica.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v
šolo in obsegajo vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.
3 PREDSTAVITEV
PROGRAM VZGOJNEGA DELA je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega
programa Kurikulum za vrtce, skupnih izhodiščih našega vrtca in posebnih
usmeritvah posamezne enote. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih
razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava,
matematika.
5
PROGRAM NAMENJEN OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, se
uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega
otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in
fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje
predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca.
Otroci s posebnimi potrebami, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje
programa predšolske vzgoje in
dodatno strokovno pomoč, so
razvrščeni v redne oddelke vrtca (z
odločbo Zavoda za šolstvo se
normativ v oddelku zniža za dva
otroka).
Prilagojeno izvajanje predšolske
vzgoje obsega individualno vzgojnoizobraževalno in korektivno delo, ki
ga izvaja vzgojiteljica v sodelovanju s
specialnim pedagogom oz. surdopedagogom. Prilagojen program izdelajo
vzgojiteljica, psihologinja in specialna pedagoginja na podlagi ugotovitev zunanjih
strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje) in lastnega opazovanja otroka.
PROGRAM UVAJANJA OTROK V VRTEC
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico
in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtcu izvajamo občasno,
daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula in interesa otrok. Načrtujejo in
izvajajo jih strokovni delavci vrtca. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate, vrtec
občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov vključi v
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. Obogatitvene
dejavnosti izvajamo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki
delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih
dejavnosti (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih, likovnih dejavnosti ...),
projektov, obiska kmetije… Sredstva za izvedbo le-teh so vključena v ceno programa.
Staršem za te dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih
dejavnosti ne izvajamo.
O vrsti in urniku le-teh obveščamo starše v enoti, kjer se dejavnost odvija ter na
spletnih straneh vrtca v rubriki Program dejavnosti.
6
ENOTA
Centralni
vrtec
DEJAVNOST
Glasbene urice
KDAJ
2. petek v mesecu,
9.15-10.00
Likovne delavnice
1x v posameznem
letnem času
1x mesečno ob
10.00 uri
Glasbene gibalne minute
Mojca
Najdihojca
Obisk otrok iz drugih
enot in zunanji sodelavci
Izleti,
obiski,
ogledi
predstav in prireditev
Likovne ustvarjalnice
Računalniški krožek
Ciciban
Kurirček
Kekec
vse leto
vse strokovne delavke
Prvi četrtek v
mesecu
Druga sreda v
mesecu
Pevski zbor Kurirček
Prvi petek v mesecu
Gibalni dopoldnevi
1x mesečno
Kurirčkov kros
Gibalne urice
2x letno
Zadnji petek v
mesecu
vse strokovne delavke
Neli Koncut
Martina Madon
Tamara Praček
Neva Pozderović
Branka Konavec
Gordana Erdelić
Matejka Samec
vse strokovne delavke
vse strokovne delavke
Vera Hudobivnik
Glasbena urica
Zadnji petek v
mesecu
Ob lepem vremenu,
po dogovoru
2x mesečno
Pravljične urice
1x mesečno
Skupni sprehodi
vse strokovne delavke
vse strokovne delavke
Prva sreda v mesecu
JPS
Sonja Velikonja
vse leto
Pravljične urice z elementi
glasbe
Dramski krožek
Glasbene rajalne igre
Izvajalci
Helena Fornazarič in
strokovne delavke
enote
Čriček
vse strokovne delavke
vse strokovne delavke
Sara Grbec
Jolanda Belingar
vse strokovne delavke
Zelo odmevni in obiskani sta dejavnosti:
Otroški pevski zbor Velikani, ki ga vodita strokovni delavki
Helena Fornazarič in Irena Zelinšček ob pomoči Jane
Povšič. Pevske vaje potekajo ob ponedeljkih, ob 16.00 uri,
od 7. oktobra do junija, v Centralnem vrtcu.
7
 Gibalne urice za otroke II. starostnega obdobja izvajajo:
Telovadnica
Centralni vrtec
1.skupina
Izvajalec
Izvedba
Nena Kerševan & Klavdija Kričej
torek, 16.30-17.15
2.skupina
Naja Oblak & Nina Podnar
četrtek, 16.30-17.15
3.skupina
Nena Kerševan & Klavdija Kričej
četrtek, 17.30-18.15
Telovadnica
Ciciban
1.skupina
Jan Mattiazzi & Gordana Erdelić
ponedeljek, 16.45-17.30
2.skupina
Jan Mattiazzi & Gordana Erdelić
sreda, 16.45-17.30
3.skupina
Jan Mattiazzi & Gordana Erdelić
Sreda, 17.45-18.30
Izvajalec
Izvedba
DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI
Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira na
željo staršev v popoldanskem času, da jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v
različne ustanove, ki ponujajo te ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja več časa za
druženje z otrokom.
Dodatna dejavnost časovno ne sme
posegati v program vrtca in se lahko
izvaja šele takrat, ko se spraznijo
posamezni prostori vrtca. Starši v skladu
z okrožnico Ministrstva za šolstvo in
šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne
29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po
zaključku dodatnega programa pridete
po otroka, ki se ne vrača več v oddelek.
Otroci, za katere ste se starši odločili, da
obiskujejo dodatno dejavnost, se ne
smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskati po končani dodatni dejavnosti.
Ko gre otrok na določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz
oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamete starši, za čas,
ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim
prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici
oddelka, v katerega je otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice pa
poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti. Stroške za izvedbo dodatnih
dejavnosti krijete starši sami. Vrtec z zunanjimi izvajalci, ki so nosilci in izvajalci teh
dejavnosti, sklene pogodbo o uporabi prostora. Izvajalci zaračunavajo stroške
8
direktno staršem. V kolikor se bo med šolskim letom pojavil ponudnik dodatne
dejavnosti, mu bomo v skladu z interesi staršev omogočili izvajanje le-teh.
Vrtec obvešča starše o ponudnikih dodatnih interesnih dejavnosti na vrtčevi spletni
strani, preko plakatov in obvestil v enoti vrtca.
V vrtcu izvajamo tudi:
1. ŠPORTNI PROGRAM Mali sonček poteka v vseh oddelkih. Z njim spremljamo in
spodbujamo otrokov telesni in gibalni razvoj. Otrok opravlja zabavne športne
naloge. Uspešno opravljene naloge vpisujemo v knjižico.
O vseh ostalih programih in projektih, ki potekajo med šolskim letom, starše
obveščamo na roditeljskih sestankih, preko obvestil, letakov in plakatov ter preko
spletne strani vrtca.
2.
PROGRAMI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
 CICIBANOVE URICE
Izvajamo Cicibanove urice za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec. To so igralne
urice, ki otrokom omogočajo srečevanje z vrstniki in prilagajanje na življenje v vrtcu.
Za otroke iz Mestne občine Nova Gorica so Cicibanove urice brezplačne. Za otroke iz
drugih občin starši prispevajo dogovorjen znesek, ki ga določi Mestni svet MONG s
sklepom.
Vsebino in potek Cicibanovih
uric določijo izvajalke, ki so
zaposlene v Vrtcu Nova
Gorica.
Pri Cicibanovih
uricah poteka otroška igra
kot glavna aktivnost. Iz nje
nato izhajajo razne druge
vzgojne dejavnosti. V teh
dejavnostih se otrok govorno
razvija, likovno sprošča,
pridobiva različne izkušnje in
spretnosti.
Otroci si pridobijo nove
prijatelje, seznanijo se z novimi dejavnostmi, spoznajo vrtec in vzgojiteljice ter se
kasneje lažje ločijo od staršev ob prihodu v vrtec. Vključevanje v Cicibanove urice je
pozitivno tudi z vidika staršev. Ko starši opazite, da se vaš otrok osamosvaja ter
pridobiva na samostojnosti in zaupanju, ga kasneje lažje prepustite vzgoji in varstvu
vrtca. Cicibanove urice potekajo v eni izmed enot Vrtca Nova Gorica enkrat tedensko,
v popoldanskem času. O vpisu in pričetku bomo obveščali preko vrtčeve spletne
strani, preko plakatov in obvestil v enoti vrtca.
9

DAN ODPRTIH VRAT
V tednu vpisa otrok v vrtec (pomlad), eno dopoldne namenimo vsem staršem otrok,
ki še niso svojega otroka vključili v vrtec in bi si del našega vsakdanjika radi pobliže
ogledali.
4 PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih
potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža
prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. Otrokove
pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
PRAVICE STARŠEV
Starši imate pravico:
 do vpogleda v program za predšolske
otroke (Kurikulum),
 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 do zaščite osebnosti, s poudarkom na
varstvu zasebnih podatkov,
 do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do
sprotne
izmenjave
informacij
in
poglobljenega razgovora o otroku,

10
do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter
oddelku, pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne
posegati v strokovno avtonomijo vrtca.
PRAVICE OTROK
Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov
telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in
socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj vključuje spodbujanje
razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.
Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v
določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. Otroke
varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in
pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in
dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in
odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in
avtonomne presoje.
5 OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmete v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v
vrtec. S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali dogovore v zvezi s
plačevanjem oskrbnine in z vrtčevimi pravili. Račune morate redno plačevati, v
primeru zamude vam bo vrtec obračunal zamudne obresti in stroške opomina.
Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti.
Starši morate strokovni delavki otrokove
skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi
posebnostmi vašega otroka.
V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi
lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni
gumi, ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v
skupino lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec
ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje
ali izgubo le-teh.
Otroka spremljate v vrtec osebno oziroma ga spremlja od vas pooblaščena
polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let, če to dovolite otrokovi starši (Zakon o
varnosti cestnega prometa, 91. člen).
Starši morate otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke
vrtca in ga ne smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno.
11
6 NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje,
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in
institucionalne vzgoje.
Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih
pristojnosti. Vrtec staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako
vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja,
navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morate upoštevati meje svojega
soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Starši imate pravico sodelovati pri
načrtovanju življenja in dela v
vrtcu in v oddelku ter po
dogovoru z vzgojiteljem aktivno
sodelovati pri vzgojnem delu,
vendar ob upoštevanju strokovne
avtonomnosti vrtca in strokovnih
delavcev. Tako se lahko ob
prihodu
v
vrtec
ali
v
dopoldanskem oz. popoldanskem
času krajši ali daljši čas zadržite v
igralnici in se vključite v različne
dejavnosti
po
predhodnem
dogovoru z vzgojiteljico.
Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o
najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.
Staršem je vedno na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z
zakonom in ustreznimi pravilniki. Oglasne deske pred igralnicami, kotički za starše in
vrtčeva spletna stran pa so namenjeni stalnemu obveščanju staršev o tem, katere
dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku ipd.
V vrtcu deluje Svet staršev: starši izvolite svojega predstavnika iz vsakega oddelka,
trije predstavniki Sveta staršev pa so voljeni v Svet zavoda Vrtca Nova Gorica.
SVET STARŠEV
Enota
MOJCA
12
Oddelek
93 muce
Predstavnik oddelka
Metka Gnezda
CV
NAJDIHOJCA
CICIBAN
94 medvedi
Romana Potočnik
Svet zavoda
91 polži
Jovan Lončar
92 račke
Grapulin Vadjunec Maja
11 mravlje
Jana Skok
14 mavrice
Valentina Scozzai
16 pikapolonice
Mojca Stanič
12 čebele
Tea Vodopivec
17 sončki
Mojca Černigoj
21 ježki
Martina Gerbec
22 sončki
Žerjal Ana
23 zajčki
Mavrič Maša
24 muce
Humar Sandi
86 Modri Palčki
Andrej Humar
25 rumeni palčki
Nataša Gabrijelčič
68 oranžni palki
Bojan Dobrečevič
18 rdeči palčki
Ika Milkovič Leban
Svet zavoda)
36 mavrični palčki
Nina Kodermac
26 Zeleni palčki
Tinkara Lampret Fakuč
13
KURIRČEK
KEKEC
JPS
Čriček
14
84 sončki
Sebastjan Arčon
83 gobice
Alen Žuber
85 jagode
Milašinović Blaženka
82 želodi
Eva Adamič
88 smrečice
Rok Lozej
81 kostanji
Arčon Maša
75 čebele
Danijela Pipalović
73 sončki
Maver Maja
72 ribe
Ožbej Černe
71 metulji
Matilda Ivović
76 račke
Gavez Komel Špela
74 pikapolonice
Melinc Mlekuž Maja
53 maki
Lara Konjedic
51 deteljice
Lucija Prinčič Terpin
Svet zavoda
55 spominčice
Martina Paškulin Devčič
52 zlatice
Suzana Ušaj
54 marjetice
Blažič Maja
32 jeleni
Valentina Česnik
31 srne
Janez Pregrad
predsednik Sveta staršev
•
•
•
•
•
33 zajčki
Tina Gabrijelčič Pirih
30 lisičke
Mateja Bolčina
34 medvedi
Minka Ušaj
Formalne oblike sodelovanja:
Roditeljski sestanki
Sestanki Sveta staršev
Sestanki Sveta zavoda
Individualni pogovori o otroku
Tematska predavanja za starše s področja preventive
enota
MOJCA
CV
93 muce
Dan v mesecu, rezerviran za
sodelovanje s starši
2. sreda, 16.00-17.00
94 medvedi
2. torek, 15.30-16.30
91 polži
2. torek, 15.30 -16.30
92 račke
2. torek, 16.00 -17.00
11 mravlje
1. torek. 15.30-16.30
14 mavrice
2. torek, 16.00 -17.00
16 pikapolonice
1. torek. 15.30-16.30
12 čebele
3. torek, 16.00-17.00
17 sončki
1. torek, 15.00-16.30
oddelek
NAJDIHOJCA 21 ježki
CICIBAN
KURIRČEK
2. četrtek, 16.30-17.30
22 sončki
2. ponedeljek, 16.30-17.30
23 zajčki
1. ponedeljek, 16.30-17.30
24 muce
1. četrtek, 15.30-16.30
86 modri palčki
1. ponedeljek, 15.30-16.30
25 rumeni palčki
1. sreda, 15.30-16.30
68 oranžni palčki
2. torek, 15.30-16.30
18 rdeči palčki
zadnji četrtek, 16.00-17.00
36 mavrični palčki
1. torek. 16.30-17.30
26 zeleni palčki
1. torek, 16.00-17.00
84 sončki
2. torek, 15.30-16.30
15
KEKEC
JPS
Čriček
83 gobice
1. torek, 15.30-16.30
85 jagode
2. torek, 15.30-16.30
82 želodi
2. torek, 15.30-16.30
88 smrečice
2. sreda, 16.00-17.00
81 kostanji
1. torek, 16.00-17.00
75 čebele
2. torek, 15.30-16.30
73 sončki
1. ponedeljek, 15.30-16.30
72 ribe
1. ponedeljek, 15.00-16.00
71 metulji
1. ponedeljek, 15.30-16.30
76 račke
1. torek, 15.30-16.30
74 pikapolonice
1. torek, 15.00-16.00
53 maki
1. torek, 15.30-16.30
51 deteljice
1. torek, 15.30-16.30
55 spominčice
2. torek, 15.30-16.30
52 zlatice
2. torek, 16.30-17.30
54 marjetice
3. sreda, 15.30-16.30
32 jeleni
1. sreda, 15.30-16.30
31 srne
1. četrtek, 15.30-16.30
33 zajčki
2. četrtek, 15.30-16.30
30 lisičke
1. torek, 15.30-16.30
34 medvedi
1. ponedeljek, 16.00-17.00
Neformalne oblike sodelovanja:
Dnevni kontakti z otrokovima strokovnima delavkama
Predstavitve dela v obliki projektnih map, zgibank….
Informiranje preko kotičkov za starše, oglasnih desk, spletne strani in
publikacije vrtca
• Različna druženja otrok, staršev in zaposlenih
• Skupni pohodi / izleti / strokovne ekskurzije po programu enot:
o Planinski izleti
o Drugo po programu oddelkov
• Medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki. . .)
• Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka:
o Razstave
o Delavnice
•
•
•
16
SPLETNA STRAN VRTCA http://www.vrtecng.si
Preko spletne strani starše obveščamo o življenju in delu v enotah Vrtca Nova Gorica.
Prav tako so na spletni strani dostopne vse informacije in obrazci za tiskanje.
Da bi zaščitili zasebnost vašega otroka, za ogled Galerije fotografij potrebujete
uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri vzgojiteljici vašega otroka.
7
SPLOŠNE INFORMACIJE
ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo
dostavite v tajništvo vrtca pred prvo vključitvijo otroka v vrtec.
VPIS V VRTEC
Obrazec za vpis otroka v vrtec si lahko natisnete iz rubrike Dokumenti, na vrtčevi
spletni strani oziroma ga dobite in oddate na upravi Vrtca. Vpis za 1. september
poteka predvidoma v pomladanskem času (marec/april).
Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v
program, ne glede na datum vpisa v
vrtec. V kolikor starši ne pripeljejo
otroka v vrtec na dogovorjeni datum
in hkrati otrokove odsotnosti pisno
ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni
pred
dogovorjeno
vključitvijo
skladno s pogodbo, se staršem
zaračunajo
stroški
mesečnega
programa brez živil (Sklep MS MONG
št.
602-14/2013-16,
z
dne
17.10.2013).
Na osnovi vaše pisne prijave vas pisno obvestimo o rešitvi vloge.
Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi
pristojni oddelek MONG.
Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec starost otroka 1 leto
oziroma dopolnjenih najmanj 11 mesecev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).
VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Obrazec vloge, ki ga lahko natisnete, je objavljen na vrtčevi spletni strani v rubriki
Dokumenti / Obrazci za tiskanje ali ga kupite v knjigarni. Vlogo oddate na krajevno
pristojnem Centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko, najkasneje 15
dni pred vključitvijo otroka v vrtec.
17
Vsi starši, tudi starši na novo vpisanih otrok, pa morajo za naslednje koledarsko leto
vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca do 31.decembra.
VPIS MED ŠOLSKIM LETOM
Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec
pred vključitvijo otroka v vrtec.
PRVIČ V VRTEC
Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. Da boste pomagali otroku in
sebi, vam priporočamo, da skupaj z otrokom obiščete vrtec. Pogovorite se z
vzgojiteljico, posredujte vse informacije, ki bi ji omogočile hitrejše zbližanje z
otrokom (zdravje otroka, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji…).
Otrok se v vrtcu sreča z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh
trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu
ohranjati občutek varnosti in sprejetosti.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico
in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.
Staršem priporočamo:
• Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje
posvetili. Uvajanje naj bi trajalo en teden.
• Svetujemo, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo.
• Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti,
potrpežljivosti
in
nežnosti.
• Priporočamo, da prinese s
seboj v vrtec ljubkovalno
igračo ali predmet, s
katerim se bo po potrebi
tolažil.
• Spodbujajte
ga,
da
pripoveduje o vrtcu ali
izrazi morebitne stiske
tudi s pomočjo igre in
risbe.
• Svetujemo stalen ritem
prihodov (priporočamo najkasneje do 9.00 ure) in odhodov, saj to daje
otroku občutek varnosti in zaupanja.
• Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno
obremenile, načrtujemo za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec.
18
•
Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z
vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo
bolje počutil.
IZPIS
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa,
s podpisom Izpisnega obrazca v tajništvu vrtca. Šoloobvezne otroke starši lahko
izpišete s podpisom v dnevnik vzgojiteljice. Ob izpisu otroka prejmete zdravniško
potrdilo otroka v tejništvu vrtca.
8
DOBRO JE VEDETI ŠE NASLEDNJE
SVETOVALNA SLUŽBA
Sedež svetovalne službe je na upravi vrtca, Kidričeva 34 c, tel. 335 89 00
Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in
razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev
otrokovih posebnosti in težav. Dodatne strokovne pomoči so deležni otroci, ki
pridobijo odločbo Komisije za razvrščanje.
Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi
otrokov razvoj. Za pogovor se dogovorite po
telefonu.
ODSOTNOST
Če otrok v vrtcu ni prisoten, morate to
sporočiti njegovi vzgojiteljici oz. v enoto po
telefonu, do 8.00 ure zjutraj, zaradi
organizacije dela in prehrane. V primeru
otrokove javljene odsotnosti, se od oskrbe
odbije strošek prehrane.
ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko
dodatno uveljavljajo naslednjo olajšavo:
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak
obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna
občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 30 zaporednih obračunskih
dni v koledarskem letu. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim
potrdilom, starši oddajo v RAČUNOVODSTVU Vrtca Nova Gorica, Kidričeva 34c, Nova
Gorica, najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti.
19
Navedena dodatna olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno
več otrok v družini vključenih v vrtec.
VRTEC POLETI - ZAČASNI IZPIS
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko
dodatno uveljavljajo naslednjo olajšavo:
Financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za:
– čas od 1. julija do 31. avgusta ali
– za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50% plačilnega razreda, določenega na podlagi
odločbe CSD. Starši so začasni izpis dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj 5
dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo
koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1.7. do
31.8. oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.
Navedena dodatna olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno
več otrok v družini vključenih v vrtec.
OBRATOVALNI ČAS
Obratovalni čas posamezne enote je od 6.30 do 16.30 ure oz. je prilagojen potrebam
staršev in se z oziroma na spremembe delovnega časa večine staršev med letom
lahko spremeni na predlog Sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem vrtca.
Zaradi racionalizacije poslovanja in upoštevanja Zakona o delovnih razmerjih si Vrtec
pridržuje pravico združevanja oddelkov v
enoti in združevanja enot med letom ter v
času poletnih počitnic. Do takih sprememb
bo prihajalo ob praznikih in med šolskimi
počitnicami in to predvidoma:
 jesenske šolske počitnice
 novoletni prazniki
 zimske šolske počitnice
 prvomajski prazniki
 poletne šolske počitnice (julijavgust)
V času državnih praznikov vrtec ne obratuje!
20
Beležka_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
21
Izdajatelj: Vrtec Nova Gorica
Pripravila in oblikovala: Ksenija Dujec
Risbice so iz arhiva enote Kekec
Tisk: Antus, d.o.o., Cesta železarjev 12, 4270 Jesenice
Naklada: 1.000 izvodov
Leto izdaje: 2013
22
Ravnateljica:
Ksenija Dujec
Pomočnica ravnateljice:
Marjetka Božeglav
Vpis / izpis otrok v vrtec:
• Aleksandra Klančič,
pomočnica ravnateljice
Tajništvo:
Boža Blažič,
poslovna sekretarka
Računovodstvo:
Lidija Kranjc
Knjigovodstvo:
Slavica Stuhne
Plačilo vrtca:
Sonja Čuk, administratorka
Organizatorka prehrane in
vodja ZHR: Martina Kumar
Svetovalna služba:
• Tanja Podgornik,
socialna pedagoginja
• Teja Pelicon Weber,
pedagoginja
Spletna stran vrtca:
05 335 89 00
[email protected]
05 335 89 04
[email protected]
05 335 89 01
[email protected]
05 335 89 00
fax: 05 302 33 05
[email protected]
05 335 89 05
[email protected]
05 335 89 06
[email protected]
05 335 89 06
[email protected]
05 335 89 03
[email protected]
• 05 335 89 01
[email protected]
• 05 335 89 04
[email protected]
www.vrtecng.si