Obrazec za odkup zemljišča parc. št. 866/4, k. o. Bled

Comments

Transcription

Obrazec za odkup zemljišča parc. št. 866/4, k. o. Bled
Občina Bled
PONUDBA
za odkup zemljišča parc. št. 866/4 k.o. Bled
1. PREDMET ODKUPA
Predmet odkupa je zemljišče parc. št. 866/4 k.o. Bled (poslovna stavba 28 m 2 in pot 69 m2). Na
zemljišču stoji stavba Diagnostičnega centra Bled, ki je v njihovi lasti. Stavba Diagnostičnega
centra Bled ni predmet prodaje.
Občina zasleduje cilj ureditve zatečenega stanja.
2. PODATKI O PONUDNIKU:
Naziv organizacije (firme):
Naslov organizacije (firme):
Pravni zastopnik:
Št.telefona/telefaksa :
Matična številka:
ID za DDV:
Št. TRR računa:
Kontaktna oseba
3. PONUJENA CENA ODKUPA
Ponujena kupnina za zemljišče parc. št. 866/4 k.o. Bled znaša:
Minimalna kupnina znaša 26.578,00 €. Ponudnik, ki bo ponudil nižjo kupnino bo izločen.
Varščina
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina v višini 3.000 € upoštevana kot del že plačane kupnine.
PONUDNIK
……………………………..
Cesta svobode 13, 4260 Bled; e-mail: [email protected]; tel.: 04 575 01 00, fax: 04 574 12 43