I. Splošni pogoji družbe weeCONOMY za sodelovanje s partnerji

Comments

Transcription

I. Splošni pogoji družbe weeCONOMY za sodelovanje s partnerji
Družba weeCONOMY AG (v nadaljevanju weeCONOMY) nudi najsodobnejši sistem popustov
in zvestobe strank za trgovce in ponudnike storitev ter namerava ta sistem zagotavljati po vsem
svetu. Za lažje razumevanje teh splošnih pogojev AGB smo vnaprej določili naslednje izraze:
weePARTNER:
so trgovci in ponudniki storitev, ki uporabljajo sistem popustov in
zvestobe strank družbe weeCONOMY
weeMEMBER:
so uporabniki/stranke, ki imajo korist od ponujenega sistema
popustov tako, da zbirajo enote weeS
weeS:
je enota za obračun v sistemu popustov in zvestobe strank družbe
weeCONOMY in se vedno nanaša na valuto posamezne države
weeAPP:
weePARTNER z aplikacijo weeAPP pridobijo samostojno
prisotnost in možnost oglaševanja v mobilnem
spletnem omrežju
weeMEMBER z aplikacijo weeAPP pridobijo mednarodno delujoč
sistem popustov, ki jim nudi dodatne prednosti in ugodnosti
weeCARD:
ta kartica je ponujena vsem članom weeMEMBER kot nadomestna
možnost za aplikacijo weeAPP, tako da lahko vsak (tudi brez
pametnega telefona) koristi ugodnosti družbe weeCONOMY, pri
čemer kartico weeCARD večinoma izdajo partnerji weePARTNER
weePOS-Terminal:
je po želji lahko nepremični ali mobilni elektronski terminal POS, s
katerim se beležijo vsi popusti sistema weeCONOMY
weePOS-APP:
je nadomestna možnost za partnerje weePARTNER, ki želijo
popuste sistema weeCONOMY knjižiti v svojem tabličnem
računalniku ali pametnem telefonu brez dodatne strojne opreme
weePHONE:
je sodoben pametni telefon z bralnikom prstnih odtisov, v katerem
so vnaprej nameščene vse aplikacije sistema weeCONOMY
weeCALL:
vsi uporabniki aplikacije weeAPP lahko med seboj telefonirajo
brezplačno oz. cenovno ugodno, kadar telefonirajo iz aplikacije v
stacionarno ali mobilno omrežje
weeCONOMY Saving- je klub, ki v katerega so člani weeMEMBER in weePARTNER
vključeni brezplačno in v katerem se knjižijo enote weeS za
Club:
posamezni račun
Stran
1
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
I. Splošni pogoji družbe weeCONOMY za sodelovanje s partnerji
weePARTNER
(1)
Naslednji splošni pogoji za sodelovanje (v nadaljevanju »pogoji AGB«) veljajo za
sodelovanje maloprodajnih trgovcev in ponudnikov storitev (v nadaljevanju »partnerji
weePARTNER«) v sistemu popustov in zvestobe strank družbe weeCONOMY AG.
(2)
Pogodbeni partner partnerjev weePARTNER je družba weeCONOMY AG, Burgstrasse
8, CH-8280 Kreuzlingen, www.weeconomy.com (v nadaljevanju »družba weeCONOMY«).
(3)
Pogoji AGB tvorijo temeljni sestavni del pogodbe, sklenjene med družbo weeCONOMY
in partnerjem weePARTNER. Določila, ki odstopajo od pogojev AGB, so pravno zavezujoča le,
če jih družba weeCONOMY izrecno sprejme v pisni obliki. Pogoji partnerjev weePARTNER, ki
so v nasprotju s temi pogoji, ne bodo upoštevani.
2. člen: Potek postopka registracije in sklenitev pogodbe
(1)
Podatki in saldi obstoječih pogodbenih partnerjev FlexCom se uvozijo v sistem
weeCONOMY in jih 100-odstotno prevzame družba weeCONOMY. Če že poslujete kot
registrirano sprejemno mesto sistema popustov in zvestobe strank FlexCom, te pogoje AGB
sprejmite tako, da jih potrdite v svoji zaledni pisarni. Podatki in saldi bodo nato prevzeti v novi
model »weeCONOMY«.
(2)
Partner weePARTNER izvede naslednje postopke:
a.
Z navedbo resničnih podatkov skrbno izpolni obrazec za registracijo partnerjev
weePARTNER na domači strani www.weeconomy.com. Pred posredovanjem podatkov mora v
izjavi navesti, da se strinja s pogoji AGB, in s klikom gumba pogoji AGB potrditi, da je te pogoje
prebral. V ta namen uporabljeni spletni obrazci štejejo za sestavni del pogodbe. Spremembe
osebnih in drugih podatkov v zvezi s podjetjem partnerja weePARTNER je treba nemudoma
posredovati družbi weeCONOMY tako, da zadevne podatke ustrezno popravite v razdelku »Moji
podatki« v spletnem portalu za partnerje weePARTNER na spletnem mestu
www.weeconomy.com. Družba weeCONOMY si v posameznih primerih pridržuje pravico, da
od partnerja weePARTNER pridobi dodatne informacije (poleg podatkov, zahtevanih v okviru
spletne registracije).
b.
Naknadno samodejno poslano e-poštno sporočilo s potrdilom o registraciji zabeleži, da
je družba weeCONOMY prejela registracijo partnerja weePARTNER, vendar to še ne
predstavlja sprejema registracije.
c.
Pogodba je sklenjena šele z izjavo o sprejetju družbe weeCONOMY, ki jo partner
weePARTNER prejme po e-pošti.
d.
Zahtevek, ki ga posreduje partner weePARTNER, velja 12 mesecev po spletni
registraciji. Družba weeCONOMY si pridržuje pravico, da zahtevke trgovcev v času njihove
veljavnosti zavrne po lastni presoji, kadar koli in brez kakršne koli utemeljitve.
e.
Partner weePARTNER s posredovanjem zahtevka družbi weeCONOMY v okviru svoje
registracije daje soglasje za sodelovanje v klubu weeCONOMY SavingsClub. Obe pogodbeni
razmerji pogojujeta druga drugo in se (tudi zgolj ob odpovedi ali prekinitvi enega od obeh
pogodbenih razmerij) skupaj prekineta. Statut kluba SavingsClub je naveden na koncu teh
pogojev AGB.
Stran
2
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
1. člen: Obseg storitev in pogodbeni partnerji
(1)
Partner weePARTNER je pripravljen dati popust vsem članom weeMEMBER družbe
weeCONOMY, ki pri njem nakupujejo. Višina popusta za člane weeMEMBER lahko izbere po
želji, vendar mora upoštevati najmanjšo višino popusta. Ta znaša 0,5 % bruto zneska nakupa
člana weeMEMBER pri posameznem partnerju weePARTNER. Partner weePARTNER lahko v
zaledni pisarni kadar koli spremeni priznano višino popusta. Če za posamezno skupino izdelkov
ni mogoče priznati popusta, je partner weePARTNER dolžan to označiti v svoji aplikaciji
weeAPP.
(2)
Družba weeCONOMY za svojo storitev od partnerja weePARTNER prejme
nadomestilo za storitev, ki nastaneenkratno s transakcijami stranke (weeMEMBER) družbe
weeCONOMY, ki pri njem nakupuje. Nadomestilo za storitev je enako višini zneska po priznanih
popustih in vključuje nadomestilo za podporo storitvam prodajnih partnerjev.
(3)
Hitro knjiženje popustov pri članih weeMEMBER je zagotovljeno tako, da partner
weePARTNER kupi predplačniško dobroimetje. To dobroimetje se uporablja za izračun
priznanih popustov, nadomestil za storitev in kritje nastalih provizij za bančne storitve. Za
polnjenje predplačniškega računa partnerja weePARTNER so na voljo različni plačilni sistemi.
Ker mora partner weePARTNER kriti provizije ponudnikov plačilnih storitev za polnjenje svojega
predplačniškega računa , lahko na podlagi ponujenih sistemov izbere najboljšo rešitev zase.
(4)
Napolnjena denarna sredstva družba weeCONOMY vodi v ustrezni valuti na ločenem
podračunu, ki se uporablja za vsa predplačila . Partner weePARTNER mesečni obračun v obliki
zapisa PDF prejme v svoj spletni portal, v katerem so izkazani vsi denarni tokovi , odhodki,
knjižbe in saldi.
(5)
Če je predplačniški račun partnerja weeMEMBER napolnjen z najmanjšim dovoljenim
dobroimetjem, je njegovo delovanje na domači strani in v aplikaciji družbe weeCONOMY
prikazano kot aktivno. Če na predplačniškem računu partnerja weePARTNER začasno ni
dobroimetja oziroma je to premajhno , je ta označen kot neaktivni partner weePARTNER z
drugo barvo, zato se njegov popust članom weeMEMBER aktivira šele po ponovnem polnjenju
računa. Sistem weeCONOMY partnerja weePARTNER obvesti po e-pošti, kadar na njegovem
predplačniškem računu ni na razpolago dovolj dobroimetja.
(6)
Ko je funkcija plačevanja v sistemu weeCONOMY aktivirana, se enote weeS, ki jih
partner weePARTNER uporablja na svojem računu, vknjižijo v klubu weeCONOMY
SavingsClub. Te vrednosti lahko partner weePARTNER uporabi kot dobropis za svoj
predplačniški račun.
(7)
Družba weeCONOMY po naročilu partnerja weePARTNER prevzame izračun popusta
za člana weeMEMBER. Družba weeCONOMY ta popust naknadno posreduje klubu
weeCONOMY SavingsClub, ki vknjiži enote weeS za ustreznega člana weeMEMBER.
Stran
3
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
3. člen: Predmet pogodbe
Provizije družbe weeCONOMY, se obračunavajo s prodajo v družbi FlexCom International AG
in nastanejo tedaj, ko partner weePARTNER na svojem računu weePARTNER neposredno ali
posredno registrira člane weeMEMBER in ti člani weeMEMBER pri njem ali drugih partnerjih
weePARTNER s kartico ali aplikacijami opravljajo nakupe, pri katerih se knjižijo popusti s
sistemom weeCONOMY. Pravica do provizije nastane šele, ko partner weePARTNER, pri
katerem je registrirani član weeMEMBER pridobil popuste, družbi weeCONOMY plača
nadomestilo za storitev.
4. člen: Dolžnosti partnerja weePARTNER
(1)
Partner weePARTNER se zavezuje, da o pogodbenih izdelkih ali prodajnem sistemu
družbe weeCONOMY ne bo navajal napačnih ali zavajajočih podatkov, ki lahko škodujejo
ugledu družbe weeCONOMY in z njo povezanih podjetij.
(2)
Partner weePARTNER je dolžan aktivno sodelovati v sistemu weeCONOMY, da
strankam dolgoročno zagotovi ugodnosti sistema weeCONOMY. Dejanja, ki jih je treba izvesti
za ohranjanje aktivnega stanja, so razvidna iz dolžnosti, opisanih v teh pogojih AGB.
(3)
Družba weeCONOMY partnerju weePARTNER vsak mesec v prijavnem območju izstavi
račun s samofakturiranjem. Partner weePARTNER je sam odgovoren za to, da pridobi ta
račun. Partner ta obračun upošteva kot izrecno zavezujoč, če v štirih tednih od prejema ne
poda ugovora na obračun.
(4)
Partner weePARTNER je dolžan svoja gesla in prijavne ID-je zaščititi pred dostopom
tretjih oseb.
(5)
Partner weePARTNER pri izvajanju svoje dejavnosti ne sme kršiti pravic družbe
weeCONOMY, z njo povezanih podjetij, drugih podjetij ali tretjih oseb, ter vanje ne sme posegati
in ne sme kršiti veljavno zakonodajo. Ob tem zlasti velja tudi prepoved pošiljanja neželenih
oglasnih e-poštnih sporočil, faksov sporočil SMS (neželena e-pošta). Poleg tega je prepovedana
tudi zloraba ali izvajanje nezakonitih dejanj, kot je npr. uporabaneodobrenih ali nepoštenih
oglasov.
(6)
Partner weePARTNER pri svojem poslovanju ne sme dajati vtisa, da ravna v imenu
družbe weeCONOMY. Partnerju po naročilu ali v imenu družbe weeCONOMY ni dovoljeno
zahtevati in sprejemati posojil, ustvarjati odhodkov, sprejemati obveznosti, odpirati bančnih
računov ali sklepati drugih pogodb.
Stran
4
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
(8)
Partner weePARTNER z registracijo pri družbi weeCONOMY prejme dodaten račun z
enakim ID-jem partnerja kot prodajni partner družbe weeCONOMY v svoji regiji. Prek tega
računa se obračunavajo in izplačujejo provizije, ki jih partner weePARTNER prejme za
registracijo svojih neposrednih in posrednih članov weeMEMBER. Ta provizija znaša 12 %
glede na prejete popuste pri vseh nakupih partnerjevih neposrednih ali posrednih, to je pri njem
registriranih članov weeMEMBER.
(8)
Tudi uporaba blagovnih znamk, naslovov del in poslovnih oznak družbe weeCONOMY,
ki presega pooblastila teh pogojev AGB oziroma presega oglaševalske namene gradiva, ki ga
je zagotovila družba weeCONOMY, je dovoljena le z izrecno pisno privolitvijo.
(9)
Partner weePARTNER ne sme odgovarjati na poizvedbe medijev o družbi
weeCONOMY, pogodbenih izdelkih, prodajnem sistemu ali drugih storitvah družbe
weeCONOMY, če v ta namen po predhodnem dogovoru ni prejela pisne privolitve. Partner
weePARTNER je dolžan vse poizvedbe medijev nemudoma posredovati družbi weeCONOMY.
(10) Partner weePARTNER dobroimetje kupi v skladu s 3. odstavkom 3. člena predmetnih
pogojev AGB prek enega od ponujenih načinov plačila.
(11) Če družba weeCONOMY zaradi napačno navedenih podatkov o nakazilu utrpi stroške
zaradi povračila sredstev s strani banke, partner weePARTNER sam poravna te stroške.
(12) Morebitne transakcijske stroške za družbo weeCONOMY, kot so na primer pretvorba
valute ali provizije tujih bank, mora partner weePARTNER poravnati sam.
5. člen: Postavitev in delovanje sistema s strani družbe weeCONOMY
(1)
Registracijo in po potrebi namestitev terminala weePOS ali aplikacije weePOS-APP za
partnerja weePARTNER izvede posrednik, ki ga za to pooblasti družba weeCONOMY, ali
njegovi sodelavci. Namestitev aplikacije weePOS obsega namestitev različnih tržnih orodij v
spletnem portalu. Partner weePARTNER mora delovanje terminala weePOS-Terminal ali
aplikacije weePOS-APP aplikacije omogočiti tako, da zagotovi uporabo podatkovnega kabla z
internetno povezavo. To lahko izvede z brezžičnim usmerjevalnikom ali s karticami SIM z
ustreznimi naročniškimi paketi za prenos podatkov.
(2)
Posrednik, ki ga pooblasti družba weeCONOMY, uporabi posebej usposobljene
samostojne partnerje za prodajo in podporo, ki partnerja weePARTNER usposobijo za uporabo
in upravljanje sistema. Partner weePARTNER mora poskrbeti, da bo/bodo v običajnem
poslovnem času v poslovnih prostorih partnerja weePARTNER praviloma prisotna izobražena
zaposlena oseba/osebe. Družba weeCONOMY bo vzpostavila telefonsko podporo za storitve.
Podrobnosti o njej najdete na naslovu www.weeconomy.com.
(3)
Partner weePARTNER nadzornimsamostojnim prodajnim partnerjem posredniške
družbe dovoljuje, da mu nudijo podporo v pri izdaji kartic weeCARD oz. aplikacij weeAPP
njegovim strankam. Družba weeCONOMY člane weeMEMBER z različnimi tržnimi akcijami
ciljno vodi k partnerjem weePARTNER in motivira za nakupe. Partner weePARTNER se
zavezuje, da bo nalepko weeCONOMY namestil na dobro vidno mesto v poslovnih prostorih
(npr. na izložbeno okno, vhodna vrata idr.), s čimer bo razpoznaven kot partner weePARTNER.
V ta namen lahko partner weePARTNER v trgovini za trženje trgovcev na lastne stroške naroči
oglaševalsko gradivo. Terminal weePOS je treba v poslovnih prostorih namestiti na vidno mesto
v bližini blagajne, razen če partner weePARTNER uporablja mobilni terminal weePOS.
Stran
5
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
(7)
Celotno predstavitveno, oglaševalsko, izobraževalno in filmsko gradivo družbe
weeCONOMY je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Partner weePARTNER brez izrecne pisne
privolitve družbe weeCONOMY tega gradiva ne sme razmnoževati, razširjati, narediti javno
dostopnega ali ga predelati, če to ni izrecno dovoljeno v skladu s temi pogoji AGB
weePARTNER ali če družba weeCONOMY tega gradiva partnerju weePARTNER ne zagotovi
posebej za oglaševalske namene.
(5)
Družba weeCONOMY ima pravico pridobiti informacije o prodajnih trendih partnerja
weePARTNER in s tem povezane podatke objaviti na spletnem mestu www.weeconomy.com,
vendar brez konkretnih imen ali številk o prodaji. Družba weeCONOMY ima pravico posredovati
in objaviti statistiko prodaje in dobropisov weeS, ne da bi ob tem razkrila podrobne informacije
o partnerju weePARTNER.
(6)
Družba weeCONOMY bo informacije o poslovnem prostoru/prostorih partnerja
weePARTNER objavila na spletnem mestu družbe weeCONOMY www.weeconomy.com in v
aplikaciji weeAPP takoj po namestitvi in aktiviranju terminala weePOS-Terminal ali aplikacije
weePOS-APP v poslovnih prostorih partnerja weePARTNER.
(7)
Partner weePARTNER soglaša, da družba weeCONOMY ustvari in objavi fotografije
poslovnega prostora/prostorov partnerja weePARTNER ali tudi promocijski videoposnetek.
Družba weeCONOMY bo partnerja weePARTNER v ta namen predhodno obvestila o snemanju
fotografij in videoposnetka ter se s partnerjem weePARTNER dogovorila glede izbire termina v
ta namen. Partner weePARTNER ima pravico, da na spletnem mestu ali naslovu v okviru
aplikacije weeAPP prikaže slike ali videoposnetke, s katerimi predstavi svoje izdelke ali storitve
ter morebitne trenutne ponudbe. Družba weeCONOMY bo zagotavljala podporo v ta namen in
bo na spletnem mestu www.weeconomy.com oz. v aplikaciji weeAPP za partnerja
weePARTNER izvajala brezplačne oglaševalske akcije.
(8)
Družba weeCONOMY si pridržuje pravico, da za partnerje weePARTNER uvede sistem
ocenjevanja, v katerem bo med drugim ocenjevala povprečni čas od obdelave plačilnih
postopkov do dobropisa enot weeS za stranko, pri čemer bo strankam družbe weeCONOMY
omogočila dostop do teh rezultatov.
Stran
6
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
(4)
Partner weePARTNER mora po pridobitvi celotnega zneska nakupa za izdelke in/ali
storitve, prodane članu weeMEMBER, v terminal weePOS-Terminal ali aplikacijo weePOS-APP
vnesti celoten bruto znesek nakupa. Partner weePARTNER se zavezuje, da bo skrbel za
ustrezno uporabo terminala weePOS-Terminal ali aplikacije weePOS-APP in bo v spletnem
portalu preverjal knjižbe, ki bodo zabeležene tekom dneva. Če bodo npr. zaradi napak pri vnosu
zabeležene napačne knjižbe, je partner weePARTNER dolžan nemudoma stopiti v stik z družbo
weeCONOMY in jo o tem obvestiti. Družba weeCONOMY ne odgovarja za napačne knjižbe
partnerja weePARTNER.
(1)
Če partner weePARTNER krši eno od zgoraj navedenih dolžnosti, mu družba
weeCONOMY pošlje pisni opomin z rokom, ki praviloma znaša 10 dni, oziroma upoštevajoč
druga relevantna državna obvezna določila, da odpravi to kršitev.
(2)
Partner weePARTNER odgovarja za vso škodo, ki jo družba weeCONOMY utrpi zaradi
kršitve dolžnosti v smislu zgoraj omenjenih odstavkov ali zaradi druge kršitve pogojev AGB ali
drugih pogodbenih ali zakonskih pravic družbe weeCONOMY, razen če partner weePARTNER
ni odgovoren za to kršitev dolžnosti.
(3)
Partner weePARTNER bo družbo weeCONOMY v primeru zahtevka s strani tretje osebe
zaradi kršitve ene od zgoraj omenjenih dolžnosti ali druge kršitve veljavne zakonodaje partnerja
weePARTNERs ob prvem pozivu družbe weeCONOMY razrešil odgovornosti. Partner
weePARTNER se zlasti zavezuje, da bo v tem oziru prevzel vse stroške, zlasti odvetniške,
sodne in odškodninske, ki jih ima v zvezi s tem družba weeCONOMY.
Družba weeCONOMY ne odgovarja za ekonomske posledice napačno vknjiženih enot
weeS, do kateri pride zaradi napačnega rokovanja ali neustrezne uporabe terminala weePOSTerminal ali aplikacije weePOS-App oz. zaradi vnosov napačnih zneskov v terminal weePOSTerminal ali aplikacijo weePOS-APP.
(4)
7. člen: Čas trajanja in prekinitev pogodbe, blokada izvajanja storitev, smrt podjetnika, ki
posluje kot partner weePARTNER, posledice prekinitve
(1)
Pogodba, sklenjena na podlagi teh pogojev AGB, se sklene za nedoločen čas in jo je
mogoče odpovedati kadar koli z ustrezno odpovedjo in odpovednim rokom 30 dni. V tem primeru
pogodbene stranke obračunajo medsebojne terjatve in obveznosti, pri čemer je vsaka
pogodbena stranka dolžna nemudoma poravnati vse obveznosti, ki so odprte do trenutka
prekinitve pogodbe.
(2)
Družba weeCONOMY si neodvisno od 1. odstavka 7. člena pridržuje pravico do izredne
odpovedi. Družba weeCONOMY ima s tem pravico, da izredno prekine pogodbo s partnerjem
weePARTNER, če družba weeCONOMY prejme dokumente in pošiljke, ki so vrnjeni z
zaznamkom »nov naslov neznan«, »pokojni«, »ni sprejet«, »neznan« ali podobnim, pri čemer
partner weePARTNER napačnih podatkov ne popravi v 30 dneh.
Pred odpovedjo bo družba weeCONOMY partnerja weePARTNER – če je to mogoče in
dopustno – v opominu pozvala, da svoje podatke popravi v roku 10 dni.
(3)
Družba weeCONOMY si poleg tega pridržuje pravico do izredne odpovedi, zlasti pri
kršitvi zgoraj omenjenih dolžnosti, , če partner weePARTNER svoje dolžnosti za odpravo kršitve
v skladu s 6. členom ni izpolnil v roku ali je v poznejšem času po kršitvi dolžnosti znova prišlo
do enake ali podobne kršitve. Pri zelo hudi kršitvi zgoraj omenjenih dolžnosti ima družba
weeCONOMY pravico do izredne odpovedi pogodbe brez predhodnega opomina.
Stran
7
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
6. člen: Opomin, odškodnina, izključitev odgovornosti
(5)
Pogodba se prekine najpozneje s smrtjo partnerja weePARTNER, če je ta fizična oseba
s statusom podjetnika ali – v primeru vnosa partnerja weePARTNER v sodni register – z
njegovim izbrisom iz registra. Pogodbo je mogoče podedovati z izpolnjevanjem zakonskih
predpisov. Z naslednikom/nasledniki je treba praviloma v 6 mesecih po smrti partnerja
weePARTNER skleniti novo pogodbo, s katero naslednik/nasledniki sprejme/sprejmejo pravice
in dolžnosti zapustnika.
Smrt je treba dokazati z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Predložiti je treba potrdilo o
dedovanju in – če obstaja oporoka o dedovanju pogodbe – notarsko overjeno kopijo oporoke.
Če nova pogodba ni bila sklenjena, se poslovno razmerje prekine po izteku šestmesečnega
roka. Vse pravice in dolžnosti iz pogodbe prevzame družba weeCONOMY. Izjemoma se
šestmesečni rok ustrezno podaljša, če je ta rok za naslednika/naslednike nesorazmerno kratek.
(6)
Prevzem pogodbe s strani partnerja weePARTNER je dovoljen le s privolitvijo družbe
weeCONOMY.
(7)
Pogodbena stranka, ki želi odpovedati pogodbo, mora odpoved poslati po pošti v pisni
obliki.
(8)
Pravica do izredne odpovedi velja ne glede na druge zahtevke.
(9)
S prekinitvijo pogodbe zaradi redne ali izredne odpovedi s strani družbe weeCONOMY
partner weePARTNER ni več upravičen do storitev družbe weeCONOMY.
(10) Če terminal weePOS-Terminal ni last partnerja weePARTNER, ga je treba po odpovedi
vrniti lastniku ali pristojnemu prodajnemu partnerju. Med lastnikom in partnerjem weePARTNER
se sklene pogodba o uporabi. Odgovornost družbe weeCONOMY z vidika razmerja uporabe
med lastnikom in partnerjem weePARTNER je izključena.
8. člen: Dogovor o zaupnosti
Partner weePARTNER se zavezuje k zaupnosti z vidika informacij, skrivnosti o izdelkih in
projektih, ki jih je pridobil med pogajanji za pogodbo. Zlasti se zavezuje k temu, da se ne bo
obrnil na druge maloprodajne trgovce in stranke oz. stopil v stik z njimi, če je družba
weeCONOMY tik pred začetkom pogajanj z njimi oziroma so se ta že začela. Pogodbeni stranki
se dodatno zavezujeta, da bosta upoštevali relevantna določila o varstvu podatkov.
Stran
8
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
(4)
Poleg tega ima posamezna pogodbena stranka izredni razlog za odpoved, če je bil za
drugo pogodbeno stranko sprožen stečajni postopek ali je bil stečajni postopek zaradi
pomanjkanja sredstev zavrnjen ali je druga stranka kakor koli drugače plačilno nesposobna ali
je v okviru prisilne izvršbe – v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež partner
weePARTNER – podana ustrezna izjava o plačilni nesposobnosti.
(1)
Družba weeCONOMY odgovarja za škodo, katere nastanek ne vključuje škode za
življenje, telo in zdravje posameznika, samo v primeru, če je ta posledica namernega ravnanja
ali hude malomarnosti ali temelji na krivdni kršitvi bistvene dolžnosti pogodbe s strani družbe
weeCONOMY, njenih zaposlenih ali agentov. To velja tudi škodo, ki nastane zaradi kršitev
dolžnosti pri pogajanjih o pogodbi in izvedbi nedovoljenih dejanj. Odškodninska odgovornost, ki
presega odgovornost za navedene vrste škode, je izključena. Obvezni državni predpisi, ki se
glasijo drugače od navedenih določil, veljajo ne glede na ta določila.
(2)
Odgovornost je razen pri škodi za življenje, telo in zdravje posameznika ali namernem
ali hudo malomarnem ravnanju družbe weeCONOMY, njenih sodelavcev ali agentov, omejena
na škodo, ki jo je mogoče običajno predvideti ob sklenitvi pogodbe, in je poleg tega omejena z
višino običajne povprečne škode na podlagi takšne pogodbe. To velja tudi za posredno škodo,
zlasti za izgubo dobička. Obvezni državni predpisi, ki se glasijo drugače od navedenih določil,
veljajo ne glede na ta določila.
(3)
Družba weeCONOMY ne odgovarja za vsakršno škodo, ki nastane zaradi izgube
podatkov v strežnikih, razen če je ta posledica hude malomarnosti ali namernega ravnanja
družbe weeCONOMY, njenih zaposlenih ali agentov. Relevantne obvezne državne predpise je
treba upoštevati.
10. člen: Izjava o varstvu podatkov
(1)
V nadaljevanju je navedena Izjava o varstvu podatkov za partnerje weePARTNER
družbe weeCONOMY. S sprejemom pogojev AGB partner weePARTNER izrecno soglaša tudi
z opisanimi pravili za varstvo podatkov. To soglasje zabeleži družba weeCONOMY. Partner
weePARTNER lahko soglasje prekliče kadar koli, pri čemer preklic učinkuje v prihodnje.
(2)
Podatkov se ne prodaja, izmenjuje ali drugače nepooblaščeno uporablja ali posreduje.
Član weeMEMBER vsekakor izrecno soglaša, da je njegove podatke dovoljeno posredovati
bankam, ponudnikom plačilnih storitev in osebam v podjetju, če je takšno posredovanje
zahtevano.
(3)
Družba weeCONOMY uporablja osebne podatke. Osebni podatki obsegajo vse
informacije o osebnih in stvarnih razmerah določene ali določljive osebe. Vanje sodijo
informacije in podatki, kot so ime, naslov ali drug poštni naslov, telefonska številka,
identifikacijski podatki ali e-poštni naslov. Vanje niso vključene informacije, ki ne razkrivajo
identitete posameznika. Družba weeCONOMY osebne podatke posebej varuje s tehničnimi in
organizacijskimi ukrepi.
(4)
Družba weeCONOMY osebne podatke, ki jih posreduje partner weePARTNER (npr.
nagovor, ime in priimek, naslov, e-poštni naslov telefonsko številko, število faksa, bančni račun),
uporablja za namene obračunavanja in izpolnjevanja pogodbe. V tem oziru družba
weeCONOMY pridobiva, shranjuje, obdeluje in uporablja izključno podatke, ki jih posreduje
partner weePARTNER. S takšno uporabo in – v zadnji povedi 2. odstavka – opisanim
posredovanjem podatkov soglaša partner weePARTNER.
Stran
9
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
9. člen: Odgovornost
(6)
Partner weePARTNER ima pravico, da na e-poštni naslov »[email protected]« kadar koli pošlje zahtevo za spremembo, blokado ali izbris svojih
podatkov, če to ne ogroža izpolnjevanja in poteka pogodbenega razmerja. V primeru preklica
shranjevanja in obdelovanja osebnih podatkov družba weeCONOMY preneha z izvajanjem
svojih storitev.
(7)
Vsi osebni podatki poleg podatkov partnerja weePARTNER v skladu z Izjavo o varstvu
podatkov, ki so posredovani družbi weeCONOMY, brez pisne privolitve ne bodo posredovanim
tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi zakonske ali uradne odredbe.
(8)
S popolnim izpolnjevanjem pogodbe bodo podatki partnerja weePARTNER, ki jih je treba
shraniti zaradi zakonskih razlogov, blokirani. To ne velja za podatke, za katero je bilo podana
privolitev za nadaljnjo uporabo. Ti podatki ne bodo več na voljo za nadaljnjo uporabo.
(9)
Pri določenem delu storitev je treba uporabljati tako imenovane »piškotke«, s katerimi
se prilagodi in optimizira posamezne postopke. Piškotek je besedilna datoteka, ki se v trdi disk
shrani začasno (»piškotek seje«) ali trajno (»trajni piškotek«).
Piškotki se ne uporabljajo za izvajanje programov ali ne nalaganje virusov. Glavni cilj piškotkov
je priprava ponudbe, izdelane po meri partnerja weePARTNER, in čim hitrejše zagotavljanje
storitev. Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da privzeto sprejmejo piškotke. S
spreminjanjem nastavitev v brskalniku je mogoče ta piškotek zavrniti, vendar je za to zahtevana
predhodna privolitev partnerja weePARTNER. Zavrnitev piškotkov lahko povzroči moteno
delovanje storitev družbe weeCONOMY.
Družba weeCONOMY piškotke uporablja za pridobivanje, obdelovanje in uporabo podatkov o
uporabi. S tem družba weeCONOMY zagotavlja uporabniku prijaznejše in bolj prilagojene ter
učinkovitejše in varnejše storitve. Z uporabo piškotkov na primer partnerju weePARTNER ni
treba ob vsaki prijavi znova vnašati podatkov, temveč ostane prijavljen za določen čas. Za
identifikacijo prijavljenega partnerja weePARTNER se nekateri osebni podatki shranijo v
piškotek.
Družba weeCONOMY uporablja storitev »Google Analytics«, spletno analitiko družbe Google
Inc. ("Google"). Google Analytics prav tako uporablja piškotke. Informacije, ki jih piškotek ustvari
o uporabi spletnega mesta weeCONOMY, se praviloma prenesejo v strežnik družbe Google v
ZDA in se tam shranijo. Če je partner weePARTNER aktiviral anonimiziranje naslova IP, družba
Google naslov IP v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah
sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru predhodno skrajša. Le izjemoma se celoten
naslov IP prenese v strežnik družbe Google v ZDA in se tam skrajša. Po naročilu družbe
weeCONOMY bo družba Google te informacije uporabila za ovrednotenje uporabe spletnega
mesta, izdelavo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev družbi
weeCONOMY, povezanih z uporabo spletnega mesta in uporabo interneta. Naslov IP, ki je v
okviru storitve Google Analytics posredovan brskalniku, se ne združi z drugimi podatki družbe
Google. Tudi tukaj velja: Z ustrezno spremembo nastavitev v brskalniku lahko preprečite
shranjevanje piškotkov. Omejitve funkcionalnosti so navedene zgoraj.
Zajem podatkov, ki jih ustvari piškotek in se nanašajo na uporabo spletnega mesta (vključno z
Stran 10
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
(5)
Pri spletnih naročilih in naročilih oz. uporabi kartice weeCARD/aplikacije weeAPP v
okviru priključene spletne trgovine se zajamejo in – če je to potrebno – shranijo le podatki o
pošiljanju in poteku naročila. Posredovani bančni podatki se v okviru naročanja ne shranijo v
spletni strežnik.
Podatki se lahko uporabljajo tudi za spletna glasila, druge priporočene strani in podobne
ponudbe.
(10) Če partner weePARTNER želi dodatne informacije o shranjevanju njegovih osebnih
podatkov ali njihovem brisanju, blokadi ali spreminjanju, se lahko obrne na podporo na epoštnem naslovu, navedenem v 6. odstavku.
11. člen: Oglaševalsko gradivo, donacije, obdelava podatkov
(1)
Celotno brezplačno oglaševalsko gradivo in druge donacije lahko družba weeCONOMY
kadar koli prekliče. Ta preklic velja za prihodnost.
(2)
Družba weeCONOMY brezplačno obdeluje podatke za partnerja weePARTNER.
12. člen: Zastaranje
Vsi zahtevki iz tega pogodbenega razmerja za obe pogodbeni stranki zastarajo v šestih
mesecih, če obvezna državna zakonodaja ne predvideva daljšega roka. Zastaralni rok začne
veljati od dneva zapadlosti zahtevka ali od dneva nastanka zahtevka ali dneva prepoznavnosti
zahtevka.
13. člen: Druga določila
(1)
Družba weeCONOMY osebne podatke strank/partnerjev obdeluje s strogim
upoštevanjem veljavnih določil švicarskega zakona o varstvu podatkov.
(2)
Če je eno ali več določil teh pogojev AGB neveljavno, to ne vpliva na veljavnost
preostalih določil.
(3)
Uporablja se izključno švicarsko pravo. Uporaba Konvencije Združenih narodov o
pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izključena.
(4)
Izključno sodno pristojnost za vse pritožbe ima pristojno sodišče po sedežu družbe
weeCONOMY, razen če to ni v nasprotju z morebitnimi obveznimi zakonskimi določili.
(5)
Družba weeCONOMY si pridržuje pravico, da svoje poslovanje v celoti ali deloma
prenese na drugega izvajalca, če njen pravni naslednik upošteva zakonske predpise in veljavne
pogodbe.
Stran 11
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
naslovom IP), in njihovo obdelavo s strani družbe Google lahko preprečite s prenosom in
namestitvijo naslednjega vtičnika: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Partner weePARTNER spremembe izrecno sprejema, če v roku največ štirih tednov, ko
spremembe stopijo v veljavo, ne odpove pogodbe ali odda svoje informirano soglasje. Naslov
za pošiljanje ugovora: weeCONOMY, Burgstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen oz.
[email protected] Če je na domači strani na voljo druga možnost za odpoved
pogodbe, je treba uporabiti to možnost. Obstoječi zahtevki se pri odpovedi pogodbe medsebojno
poračunajo.
(7)
Dodatne dogovore, spremembe ali dopolnitve te pogodbe so pravno veljavni le v pisni
obliki. To velja tudi za odpoved zahtevi po pisni obliki.
(8)
Ti pogoji AGB so bili ustvarjeni v nemškem jeziku. Za morebitno zahtevano tolmačenje
pogodbe je merodajna različica v nemškem jeziku. Vsak prevod – z izjemo angleškega in
poljskega – je namenjen zgolj razlagi in ni pravno zavezujoč.
Stran 12
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.17
(6)
Družba weeCONOMY ima pravico, da pogoje AGB spremeni kadar koli brez
predhodnega obvestila. Veljajo pogoji AGB, ki so veljavni v danem trenutku. Spremembe veljajo
po potrditvi, da so bile prebrane in sprejete. Partner weePARTNER ima pravico, da v primeru,
če s spremembami ne soglaša in sprememba obremenjuje njegove pravice, tem spremembam
ugovarja in pogodbo po obvestilu izredno odpove.
Projekt kooperative weeCONOMY
Klub weeCONOMY Saving Club je klub – namenjen izključno svojim članom – v
kooperativi weeCONOMY (s sedežem na Madžarskem, 1052 Budimpešta, V. ker.
Szervita tér 2., št. vpisa v sod. reg: Cg. 01-02-054-222).
Registriranje članov je omogočeno od 1. 5. 2015.
1. člen: Cilj
Namen kluba weeCONOMY Saving Club je vodenje računa vrednostnih točk (weeS),
zbranih v skladu s pravili družbe weeCONOMY . Računi članov se vodijo v skladu s
pogodbo med kooperativo weeCONOMY, družbo weeCONOMY AG (Burgstrasse 8,
CH 8280 Kreuzlingen) in članom na podlagi identifikacijske številke (ID-ja, generiranega
ob njegovi registraciji).
2. člen: Registriranje članov
Članom kluba weeCONOMY Saving Club se v klubu weeCONOMY Saving Club ni treba
dodatno registrirati. Vsak član se svojo spletno prijavo kot stranka (član weeMEMBER)
ali trgovec (partner weePARTNER) družbe weeCONOMY AG samodejno registrira v
klubu weeCONOMY Saving Club.
V skladu s tem bo kooperativa weeCONOMY kot upravljavec kluba weeCONOMY
Saving Club preverila in prevzela vse registrirane podatke z upoštevanjem pravnih
predpisov v okviru deljenja podatkov – brez dodatnega preverjanja analitičnih izračunov.
Družba weeCONOMY AG in klub weeCONOMY Saving Club ob tem upošteva vse
zakonsko predpisane pogoje zakonodaje o varstvu podatkov. Registracija in vstop v
klub weeCONOMY Saving Club sta za vse člane brezplačni.
3. člen: Članstvo
Član kluba weeCONOMY Saving Club lahko postane vsak posameznik, ki je pravno in
poslovno sposoben ter je dopolnil 18 let.
Posameznik postane član kluba tako, kot je opisano v 2. členu, pri čemer se članstvo
konča z nastopom naslednjih dogodkov:
a) s smrtjo,
b) s prostovoljnim izstopom.
Stran 13
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.16
II. Statut kluba weeCONOMY Saving Club
Projekt kooperative weeCONOMY




izgubi svoje državljanske pravice,
je obsojen zaradi nečastne kazni,
prekrši notranja pravila kluba,
prekrši pravila sistema weeCONOMY.
Članstvo se prav tako obvezno konča s takojšnjo izključitvijo, če član odpove svojo
pogodbo kot član weeMEMBER ali partner weePARTNER v sistemu weeCONOMY.
4. člen: Izpolnjevanje namena kluba
Kooperativa weeCONOMY po opravljeni spletni registraciji in s tem vstopu člana v klub
weeCONOMY Saving Club odpre analitični registracijski račun. Po želji člana se po
dogovoru s poslovno banko kooperative weeCONOMY za člana odpre račun v evrih.
Banka na zahtevo izda tudi debetno kartico EuroCard/MasterCard. Kooperativa s
spletnim operacijskim sistemom spremlja vse spremembe, do katerih pride v poslovnem
modelu družbe weeCONOMY AG.
Te vključujejo zlasti:
 Izračun zbranih enot weeS s spletnimi ali nespletnimi nakupi na sprejemnih mestih
trgovcev (partnerjev weePARTNER) družbe weeCONOMY AG.
 Izračun enot weeS, ki jih član uporabi – po svoji spletni želji – npr. za izplačilo na
lastni bančni račun v evrih, polnjenje posebne predplačniške kreditne kartice člana
ali za plačilo nakupov pri partnerjih weePARTNER z izmenjavo enot weeS.
 Izračun prejetih enot weeS s plačilom nakupov pri partnerjih weePARTNER na njihov
račun.
 Izračun uporabljenih enot weeS v okviru posebnih storitev družbe weeCONOMY, kot
je na primer funkcija weeCALL. To možnost je mogoče uporabljati le, če je član od
kluba weeCONOMY Saving Club zahteval zagotavljanje funkcije weeCall. Ob
nakupu lahko enote weeS uporabljate le za nakupe, opravljene v okviru kluba.
Spremembe računa se izračunajo skoraj v realnem času, pri čemer si je trenutno stanje
vključno z vsemi izvedenimi izračuni za vsakega člana mogoče ogledati na spletni
platformi družbe weeCONOMY AG (zaledna pisarna) ali v mobilni aplikaciji (weeAPP).
Računi enot weeS se vedno vodijo v valuti države člana, ki jo je navedel ob svoji
registraciji kot član weeMEMBER pri družbi weeCONOMY AG. Ob tem se enote weeS
z vrednostjo enote 1 vodijo v valuti posamezne države. S spremembo tečajev valut lahko
pri različnih valutah pride do nihanj tečaja. Iz tega razloga lahko pride do prilagoditev
tudi na računu člana.
Če želi član pri poslovni banki kooperative weeCONOMY odpreti dodaten bančni račun
in želi izplačilo zbranih enot weeS, se izplačilo vedno opravi v evrih.
Stran 14
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.16
Poleg tega lahko pride do konca članstva s takojšnjo izključitvijo v naslednjih situacijah,
če član:
Projekt kooperative weeCONOMY
Vsa dejanska vplačila in izplačila bodo opravljena prek bančnih računov kooperative
weeCONOMY, ki je upravljavec kluba weeCONOMY Saving Club. Baze podatkov kluba
weeCONOMY Saving Club bo v skladu s 1. členom zagotavljal zunanji ponudnik storitev
IT. V tem oziru bodo podatki članov v okviru deljenja podatkov posredovani zunanjim
ponudnikom storitev z upoštevanjem veljavnih direktiv o varstvu podatkov.
Klub weeCONOMY Saving Club bo ravnal previdno v skladu z občutljivostjo teh
podatkov. V primeru zakonske dolžnosti razkritja podatkov, zlasti za preprečevanje oz.
upoštevanje zakonskih predpisov v zvezi s pranjem denarja, terorizmom ali podobnimi
delikti, bo kooperativa weeCONOMY – brez predhodnega dogovora s članom – podala
vse zakonsko zahtevane informacije o delovanju in članstvu.
6. člen: Upravni svet
Klub weeCONOMY Saving Club je sistem z analitično registracijo v okviru kooperative
weeCONOMY, katerega ustrezno delovanje nadzira upravni svet družbe
weeCONOMY.
Ustreznost delovanja kooperative weeCONOMY nadzira tričlanski nadzorni svet, ki je
izvoljen na letni skupščini, in pooblaščeni revizor.
Izjave, ki jih podajo osebe, delujoče v imenu kooperative weeCONOMY in kluba
weeCONOMY Saving Club, so pravno zavezujoče, če jih je predhodno odobril upravni
svet.
Člani upravnega sveta so osebno odgovorni za ustrezno delovanje, ravnanje (ki temelji
na podlagi zapisov), natančnost računov, gibanje denarnih tokov, natančna izplačila in
natančne izjave članom.
7. člen: Letna skupščina
Letna skupščina kooperative weeCONOMY poteka enkrat letno. Med letno skupščino
je treba upravnemu svetu predložiti letno poročilo o poslovnih dogodkih in rezultatih
kluba weeCONOMY Saving Club. O pomembnih prodajnih informacijah družbe
weeCONOMY bodo člani obveščeni digitalno prek platform družbe weeCONOMY AG.
Stran 15
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.16
5. člen: Varstvo podatkov
Projekt kooperative weeCONOMY
Ustvarjalci sistema weeCONOMY so ustvarili sistem, ki dolgoročno služi interesom
članov sistema in članov kluba weeCONOMY Saving Club. Klub weeCONOMY Saving
Club in kooperativa weeCONOMY sta ustanovljena za nedoločen čas.
Preden letna skupščina kooperative odloči o morebitni ukinitvi, bo na podlagi spletne
ankete poskušala poiskati skupno rešitev. Vsakemu članu bodo za obračun njegovega
računa ponujene različne možnosti. V tem primeru lahko član med ponujenimi
možnostmi izbere najboljšo rešitev zase.
weeCONOMY AG
Kooperativa weeCONOMY
Stanje:
27. maj
2015
Stran 16
2015-03-07 Pogoji AGB za partnerje weePARTNER
1.16
8. člen: Ukinitev kluba weeCONOMY Saving Club

Similar documents