Prijava teme magistrskega dela GING-E

Comments

Transcription

Prijava teme magistrskega dela GING-E
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ime in priimek:
Naslov za pošiljanje:
Vpisna številka:
Telefonska številka:
PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA
Podpisani-a ___________________________________________, študent-ka študijskega programa 2.
stopnje Gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika, usmeritev ___________________________,
prosim za dodelitev teme magistrskega dela pod mentorstvom
FERI: ________________________________________ in
EPF: __________________________________________.
Naslov magistrskega dela:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Naslov magistrskega dela v angleškem jeziku (lektorirano):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Podpisani-a izjavljam, da bom magistrsko delo sestavil-a sam-a in se zavedam morebitnih kazenskih in
disciplinskih posledic, če bi za izdelavo dela uporabljal-a nedovoljena sredstva.
Datum: _______________________
Podpis kandidata-ke: __________________________
Priloge:
 dispozicija magistrskega dela
SOGLASJE PREDLAGANIH MENTORJEV PRI MAGISTRSKEM DELU
Podpisani _______________________________, izvoljen v naziv _______________________________ za
področje ________________________________, zaposlen na/pri ________________________________:
Podpisani _______________________________, izvoljen v naziv _______________________________ za
področje________________________________, zaposlen na/pri ________________________________:
a) soglašava z mentorstvom pri magistrskem delu kandidata-ke,
b) soglašava s predlagano dispozicijo magistrskega dela.
Predlagana tema magistrskega dela:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Predlagana tema magistrskega dela v angleškem jeziku (lektorirano):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Predlog za imenovanje somentorja: _________________________________________________________
Datum: __________________
Kraj: ____________________
Podpis mentorja FERI: ___________________________________
Podpis mentorja EPF: ____________________________________
Podpis somentorja: _____________________________________
W: feri.um.si | E: [email protected] | T: 02 220 7000 | F: 02 220 7272 | TRR: 01100 6090106039 | ID: SI71674705
SOGLASJE PREDSTOJNIKA INŠTITUTA
Podpisani _________________________________________________________________________,
predstojnik Inštituta za _______________________________________________________________,
a) soglašam s predlagano temo, dispozicijo, mentorjem (in somentorjem) magistrskega dela
kandidata-ke___________________________________________________,
b) predlagam spremembo teme magistrskega dela:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
c) predlagam spremembo vsebine magistrskega dela:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) predlagam spremembo mentorja in/ali somentorja:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Datum: __________________
Podpis predstojnika: ____________________
Kraj: ____________________
SOGLASJE ČLANA SVETA GING EPF
Podpisani ________________________________________________________, član sveta GING EPF,
a) soglašam s predlagano temo, dispozicijo, mentorjem (in somentorjem) magistrskega dela
kandidata-ke_________________________________________________,
b) predlagam spremembo teme magistrskega dela: ______________________________________
__________________________________________________________________________________,
c) predlagam spremembo vsebine magistrskega dela: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) predlagam spremembo mentorja in/ali somentorja: _____________________________________
_____________________________________________________________________________.
Datum: __________________
Podpis člana Sveta GING EPF: ___________________________
Kraj: ____________________
2/3
Navodila za izdelavo dispozicije magistrskega dela,
v skladu s 5. členom pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela
na študijskem programu 2. stopnje
K obrazcu priloži študent dispozicijo magistrskega dela, ki naj praviloma vsebuje naslednje točke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
naslov magistrskega dela,
opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja,
cilji in raziskovalne hipoteze magistrskega dela,
predpostavke in omejitve raziskave,
predvidene metode raziskovanja,
predvidena struktura poglavij (kazalo),
seznam predvidenih virov.
3/3