Obr 07 Prosnja za prepis programa oz. smeri

Comments

Transcription

Obr 07 Prosnja za prepis programa oz. smeri
Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo
Jamova 2
1000 Ljubljana, Slovenija
telefon (01) 47 68 500
faks (01) 42 50 681
[email protected]
ŠTUDENTSKI REFERAT
Ljubljana,
IZJAVA
Prepis programa oz. smeri
Podpisani/-a ___________________________________________, z vpisno številko _____________________,
študent/-ka _________ letnika ____________ programa ___________________________________________,
smer___________________________________________
izjavljam, da se želim v študijskem letu ……………………….. prepisati na drug program oz. smer Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo in sicer v:
letnik____________________ program __________________________________________________________,
smer ________________________________________
ter prosim za pripravo vpisnega lista za želeni program oz. smer.
Hkrati izjavljam, da (obkroži in vpiši število)
a)
imam opravljene pogoje za prepis (zadostno število kreditnih točk za nov program) _________________
b)
nimam opravljenih pogojev za prepis - manjka mi _________________________kreditnih točk za prepis
V Ljubljani, dne _______________________
Podpis študenta/-tke: ________________________