Upravniki in vpis podatkov v kataster stavb

Comments

Transcription

Upravniki in vpis podatkov v kataster stavb
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Upravniki in vpis podatkov v
kataster stavb
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
mag.
Edvard MIVŠEK, e-NEP d.o.o.
Vasja Kavčič, e-NEP d.o.o.
Edvard MIVŠEK
[email protected]
KATASTER STAVB – TEORETIČNE OSNOVE
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot (ZENDMPE)
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
KATASTER STAVB
I
K
S
R
T
I
S
K
A
T
T
A
KA OD
P
OSNOVA ZA VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO
RE
GI
PO S T
DA RSK
TK
I
I
Edvard MIVŠEK
[email protected]
KATASTER STAVB – REGISTRSKI PODATKI
KATASTRSKI PODATKI
ƒ Vpis na zahtevo lastnika
ƒ Upravni postopek
ƒ Vpis na osnovi elaborata, ki ga lahko izdela
geodetsko ali projektivno podjetje
ƒ Vpisuje se vedno le celotna stavba
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
ƒ Nujno je sodelovanje lastnika stavbe
REGISTRSKI PODATKI
Enostaven vpis
Hitro sledenje spremembam
Prijava ali prevzem iz drugih evidenc
Vasja KAVČIČ
[email protected]
Prijavo lahko izpolni prijavitelj
Poteka lahko brez sodelovanja lastnika
Edvard MIVŠEK
[email protected]
KATASTER STAVB – REGISTRSKI PODATKI
REGISTRSKI PODATKI
ƒNi možen vpis v zemljiško knjigo
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
ƒSo absolutno nižjega ranga kot katastrski podatki
ƒOb vpisu katastrskih podatkov se registrski podatki prekrijejo
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
SO SISTEMSKI PRIBLIŽEK KATASTRSKIM PODATKOM
Vasja KAVČIČ
[email protected]
SO DOBRA OSNOVA ZA RAZLIČNE APLIKACIJE
Edvard MIVŠEK
[email protected]
PPEN – VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB
FOTOGRAMETRIČNI ZAJEM OBRISOV STAVB
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
PREVZEM ATRIBUTNIH PODATKOV O STAVBAH IN
DELIH STAVB IZ RAZLIČNIH OBSTOJEČIH EVIDENC –
TUDI IZ INTERNIH EVIDENC NEKATERIH UPRAVNIKOV
VEČSTANOVANJSKIH STAVB
VPISANI PODATKI IMAJO STATUS TEHNIČNIH
PODATKOV IN JIH JE POTREBNO DOPOLNITI
Vasja KAVČIČ
[email protected]
Edvard MIVŠEK
[email protected]
KATASTER STAVB –
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV
PRAVILNIK O VPISIH V KATASTER STAVB
( Ur.l. št. 15/2002 )
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
OBRAZEC R1
Edvard MIVŠEK
[email protected]
STANOVANJSKI ZAKON - 2003
STANOVANJSKI ZAKON
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
OBVEZNOSTI UPRAVNIKOV VEČSTANOVANJSKIH STAVB V
ZVEZI Z
ƒ 189. ČLEN PREDPISUJE UPRAVNIKOM IZVEDBO REGISTRSKIH VPISOV IN
PRIJAVO SPREMEMB PODATKOV O STAVBAH IN DELIH STAVB
ƒ 167. ČLEN GOVORI O NAČINU VPISA VEČSTANOVANJSKIH STAVB V
REGISTER UPRAVNIKOV.
PREDPOGOJ ZA VPIS JE, DA JE STAVBA ŽE VPISANA V KATASTER STAVB.
ƒ 17. ČLEN PREDPISUJE UPRAVNIKOM OBVEZNOST PRIJAVE SPREMEMB LASTNIŠTVA
ƒ 7. ČLEN PREDPISUJE UPRAVNIKOM OBVEZNOST OZNAČITVE STAVB IN STANOVANJ
ƒ 168. člen DOLOČA DENARNO KAZEN UPRAVNIKU, KI NE PRIJAVI
REGISTRSKIH PODATKOV V KATASTER STAVB V PREDPISANEM ROKU
Vasja KAVČIČ
[email protected]
ROK ZA PRIJAVO JE BIL 6 MESECEV PO SPREJETJU ZAKONA
Edvard MIVŠEK
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV – e rešitev
GEODETSKA UPRAVA RS
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
in
IZVAJALCI PROJEKTA NASTAVITVE REGISTRSKIH
PODATKOV KATASTRA STAVB
in
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
PARTNERSKI SPORAZUM
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV – e rešitev
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV – e rešitev
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV – e rešitev
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV – e rešitev
Edvard MIVŠEK
[email protected]
SPLETNA APLIKACIJA –
ARHITEKTURA SISTEMA
D ELOV NA
BAZA
BAZA
KATASTRA STAVB
IZ REZ IZ BRANE ST AVBE - KOPIRANJE V
DELOVNO BAZ O
(GEODETSKA UPRAVA)
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
KONTROLA VNEŠENIH
PODATKOV
VPOGLED V PODATKE DEFINIRANJE STAVBE ZA OBDELAVO
DOPOLNJEVANJE PODATKOV
(R1 OBRAZ EC)
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
UPRAVNIK
SPLET NA
APLIKACIJA
PRINT R1 OBRAZ CA
e
IZ M ENJEVALNI FORM AT
KATASTRA STAVB
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
SPLETNA APLIKACIJA – GLAVNO OKNO
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
SPLETNA APLIKACIJA - GRAFIKA
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
SPLETNA APLIKACIJA – R1 OBRAZEC
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
SPLETNA APLIKACIJA – KAJ POTREBUJEMO
OSEBNI RAČUNALNIK POVEZAN V SPLETOVNI SPLET
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
DIGITALNO SPLETNO POTRDILO SIGEN-CA
PODPISANO POGODBO ZA UPORABO
SPLETNE APLIKACIJE !!
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV –
ZAČETEK PROJEKTA V MARCU 2004
• Podpis sporazuma in prvih pogodb
23.03.2004
• Od 19.04.2004 možna uporaba aplikacije
• 21.04.2004 izobraževanje za uporabo
aplikacije
• Do 23.04.2004 podpisanih cca 50 pogodb
• 28.04.2004 podana izjava izvajalca o
delovanju aplikacije in veljavnosti pogodbe
• Podpisanih 63 pogodb za 86 delovnih mest
Edvard MIVŠEK
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV –
STATISTIKA UPORABE STORITVE
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
• 9.000 je ocenjeno število objektov
v upravljanju upravnikov
• 2.879 objektov obdelovanih v
aplikaciji (32%)
• 1699 objektov pripravljenih za
prenos (19%)
• cca 1500 objektov prenešenih na
GURS (16%)
Edvard MIVŠEK
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV –
DINAMIKA IZVEDBE PO MESECIH
• 11 stavb obdelanih v aprilu 2004
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
• 76 stavb obdelanih v maju 2004
• 62 stavb obdelanih v juniju 2004
• 245 stavb obdelanih v juliju 2004
• 367 stavb obdelanih v avgustu 2004
• 315 stavb obdelanih v septembru 2004
• 308 stavb obdelanih v oktobru 2004
• 86 stavb obdelanih v novembru 2004
• 90 stavb obdelanih v decembru 2004
• 241 stavb obdelanih v januarju 2005
• 131 stavb obdelanih v februarju 2005
• 226 stavb obdelanih v marcu 2005
• 50 stavb obdelanih v aprilu 2005
• 397 stavb obdelanih v maju 2005
• 208 stavb obdelanih v juniju 2005
• 136 stavb obdelanih v juliju 2005
• 88 stavb obdelanih v avgustu 2005
• 139 stavb obdelanih v septembru 2005
• 38 stavb obdelanih v oktobru 2005
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV –
VEČJI PROBLEMI PRI IZVEDBI PROJEKTA
• Pridobivanje digitalnih certifikatov
(počasneje od načrtovanega)
• Nekaj manjših napak v začetku delovanja
(hitrost delovanja) in pri izvozu podatkov hitro odpravljene
• Zahtevnost usklajevanja obstoječih
podatkov v katastru stavb s podatki
upravnikov
Edvard MIVŠEK
[email protected]
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV – BISTVENE
NOVOSTI V DOLGOROČNI REŠITVI
• Pregledovalni del aplikacije bo deloval nad
bazo in z aplikativno podporo GURS na CVI
(najverjetneje kot registrirani uporabniki)
• Del ki je namenjen editiranju podatkov,
izdelavi obrazcev, kontrol, vnosu obstoječih
podatkov in iznosu sprememb bo deloval na
strežniku izvajalca z informacijsko podporo
izvajalca.
• Posredovanje podatkov na GURS naj bi bilo
omogočeno v elektronski obliki z
elektronskim podpisom
Edvard MIVŠEK
[email protected]
VPIS REGISTRSKIH PODATKOV
HVALA ZA POZORNOST
Poslovanje
z nepremičninami
Portorož,
17.-18.11.2005
Upravniki in vpis
podatkov v kataster
stavb
Vasja KAVČIČ
[email protected]
Kontakt:
Edvard Mivšek, e-NEP d.o.o.
01-200-76-03
[email protected]
Vasja Kavčič, e-NEP d.o.o.
01-20076-18
[email protected]