Vloga za pridobitev status športnika

Comments

Transcription

Vloga za pridobitev status športnika
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
Levstikova 18
8250 Brežice
VLOGA
ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE
OZIROMA STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
Starši učenca/ke ………………….…………………………………… iz ……….. razreda,
rojen/a …………………………, naslov bivališča ………………………………………...,
želimo v šolskem letu ………………… pridobiti status:
a. učenca, ki se vzporedno izobražuje: ………………………………………………….
(vrsta dejavnosti)
b. učenca perspektivnega športnika: …………………………………………………….
(vrsta dejavnosti)
1.
a.
b.
c.
Učenec bo zaradi dejavnosti v šolskem letu odsoten od pouka:
od ……..………………. do ………………………..
……………………...………………………………
……………………...………………………………
2. Učenec je dosegel naslednje uspehe na državnem ali mednarodnem tekmovanju:
a. Posamezno
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. Ekipno/skupinsko
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Datum: ……………….
Ime in priimek staršev ali skrbnikov
podpis
…………………………………….
……………...
Ime in priimek učenca/ke
podpis
…………………………………….
……………...
Obvezne priloge:
1. za pridobitev statusa učenca športnika:




potrdilo društva/kluba, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
potrdilo, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze,
podatke o časovnem tedenskem razporedu treningov, priprav in tekmovanj v tekočem šolskem
letu,
potrdila o doseženih uspehih na državnem nivoju v preteklem šolskem letu.
2. za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje:


potrdilo o vpisu šole, kjer se učenec vzporedno izobražuje z navedenimi učenčevimi
obveznosti (urnik vaj, priprav in nastopov),
potrdila z doseženimi uspehi v preteklem šolskem letu.