Zapisnik 37. seje Senata FERI 21. 11. 2014

Comments

Transcription

Zapisnik 37. seje Senata FERI 21. 11. 2014
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
UM FERI
Z A P I S N I K
37. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerz e v Mariboru, ki je bila v petek,
dne 21. novembra 2014, ob 8. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Aleš BELE, Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ,
Drago DOLINAR, Denis ĐONLAGIĆ, Aleš HACE, Zdravko KAČIČ, Miro MILANOVIČ, Nenad
MUŠKINJA, Gregor NIKOLIĆ, Milan OJSTERŠEK, Tatjana PETEK, Iztok PETERIN, Tadej ŠTADLER,
Mladen TRLEP, Tatjana WELZER DRUŽOVEC, Milan ZORMAN, Borut ŽALIK;
Bojan GRČAR – prodekan, Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ –
strokovne službe, Jože PIHLER – Komisija za kakovost.
ODSOTNI
- člani Senata:
Marjan HERIČKO – opr., Klement KRALJ, Tina SCHWEIGHOFER – opr., Suzana ŽILIČ FIŠER – opr.
Po ugotovitvi sklepčnosti je dekan predlagal razporeditev točke Poročilo o delu študentskega sveta na dnevni red
kot točko 6, saj poročevalec prodekan za študentska vprašanja pred predvidenim zaključkom današnje seje odhaja
na sestanek na Univerzo v Mariboru.
Sprejet je bil
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RED:
pregled sklepov in potrditev zapisnika 36. seje Senata FERI,
poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za študijske zadeve,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
poročilo o delu Študentskega sveta,
poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti,
predlog za podelitev priznanj FERI za leto 2014,
poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje,
razno.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof. Uvodoma je pozdravil nove člane Senata FERI študente.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 36. seje Senata FERI
Poročala je ga. Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je bila zadolžena, da pregleda Priporočila za
ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi
predlog za noveliranje. Sklep je v izvajanju.
- 40. sklep 29. seje – Pričnemo z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na fakulteti in ustreznega
poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Sklep je v izvajanju.
36. seja
- Sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše narave in
so v fazi izvajanja.
1
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 36. seje Senata FERI z dne 24. 10. 2014 ter podano poročilo o sprejetih
in izvedenih sklepih.
AD 2
Poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru
Poročala sta člana Senata Univerze v Mariboru dr. Bojan GRČAR, red. prof., in dr. Borut ŽALIK, red. prof.
V času med zadnjima sejama Senata FERI Senat Univerze v Mariboru ni zasedal. Seja bo prihodnji teden, 25.
novembra 2014. Glede na to, da je na dnevnem redu Senata UM podaja soglasja k izvolitvi enega visokošolskega
sodelavca FERI, ki bi naj v decembru že izvajal pedagoški proces na FERI, je predlagano, da se v primeru podanega
soglasja po seji Senata UM izvede korespondenčna seja Senata FERI.
Soglasno je bil sprejet
2. SKLEP:
Po seji Senata Univerze v Mariboru prihodnji teden se na temo izvolitve pedagoš kega delavca
izvede korespondenčna seja Senata FERI.
Statutarna komisija Univerze v Mariboru je na seji dne 20. 11. 2014 dala v javno obravnavo naslednje akte:
osnutek Pravilnika o zagotavljanju varovanja dostojanstva delavcev Univerze v Mariboru pri delu ,
osnutek sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v
Mariboru in
osnutek Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru.
Delavci fakultete bodo o besedilu aktov, ki so v obravnavi še obveščeni. Zainteresirani naj oddajo kopijo pripomb
tudi pravnici in članu Statutarne komisije dr. Grčarju.
3. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil s podanim poročilom o delu organov Univerze v Mariboru v času med
obema sejama Senata FERI.
AD 3
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
AD 4
Poročilo Komisije za študijske zadeve
Spremembe študijskih programov – spremembe nosilcev učnih enot
Komisija za študijske zadeve na podlagi vlog inštitutov predlaga spremembe nosilcev učnih enot:
VS ŠP 1. stopnje Elektrotehnika
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Računalništvo
1 VS E
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2014/2015
dr. Matjaž DEBEVC
dr. Dušan GLEICH
Soglasno je bil sprejet
2
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
10. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote VS ŠP 1. stopnje Elektrotehnika:
- Računalništvo v 1. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Matjaža DEBEVCA
novi nosilec dr. Dušan GLEICH.
Sprememba velja s študijskim letom 2014/2015 oz. po sprejetju na Senatu Univerze v Mariboru.
VS ŠP 1. stopnje Mehatronika
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Računalništvo
1 VS MEH
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2014/2015
dr. Matjaž DEBEVC
dr. Dušan GLEICH
Soglasno je bil sprejet
11. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote VS ŠP 1. stopnje Mehatronika:
- Računalništvo v 1. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Matjaža DEBEVCA
novi nosilec dr. Dušan GLEICH.
Sprememba velja s študijskim letom 2014/2015 oz. po sprejetju na Senatu Univerze v Mariboru.
UN ŠP 1. stopnje Medijske komunikacije
Zap. št.
1.
2.
3.
Učna enota, letnik, študijski
program
Kritično mišljenje in izražanje
1 UN MK
Medosebno komuniciranje
1 UN MK
Strateško komuniciranje
2 UN MK – MP, VK
Nosilec
učne enote
dr. Marko IVANIŠIN
PREDLOG
Nosilec učne enote
2014/2015
dr. Smiljana GARTNER
dr. Alenka VALH LOPERT
dr. Marko IVANIŠIN
dr. Mario PLENKOVIĆ
dr. Marko IVANIŠIN
dr. Mario PLENKOVIĆ
Soglasno je bil sprejet
12. SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot UN ŠP 1. stopnje Medijske komunikacije:
- Kritično mišljenje in izražanje v 1. letniku tako, da sta namesto dosedanjega nosilca dr.
Marka IVANIŠINA novi nosilki dr. Smiljana GARTNER in dr. Alenka VALH LOPERT.
- Medosebno komuniciranje v 1. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Marka
IVANIŠINA novi nosilec dr. Mario PLENKOVIĆ.
- Strateško komuniciranje v 2. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Marka
IVANIŠINA novi nosilec dr. Mario PLENKOVIĆ.
Sprememba velja s študijskim letom 2014/2015 oz. po sprejetju na Senatu Univerze v Mariboru.
MAG ŠP 2. stopnje Medijske komunikacije
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Komunikacijska kompetenca
in medijska pismenost
2 MAG MK
Nosilec
učne enote
dr. Thomas BAUER
dr. Marko IVANIŠIN
PREDLOG
Nosilec učne enote
2014/2015
dr. Matjaž DEBEVC
Soglasno je bil sprejet
13. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote MAG ŠP 2. stopnje Medijske komunikacije:
3
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
-
Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost v 2. letniku tako, da je namesto
dosedanjih nosilcev dr. Thomasa BAUERJA in dr. Marka IVANIŠINA novi nosilec dr. Matjaž
DEBEVC.
Sprememba velja s študijskim letom 2014/2015 oz. po sprejetju na Senatu Univerze v Mariboru.
Predlog izvajalcev predavanj v primerih, ko le-ti niso tudi nosilci učnih enot
Na predlog inštituta za informatiko so za študijsko leto 2014/2015 predlagani naslednji izvajalci predavanj učnih
enot:
ITK, MK
Učna enota, študijski program
Normativni vidik informacijske družbe in
elektronskih komunikacij
3 UN ITK - IS, TK
Storitvena znanost in inovacije
2 MAG ITK
Komuniciranje z naročniki in uporabniki
2 MAG ITK
Interaktivne 3D vsebine za svetovni splet
1 MAG MK izb.
Nosilec
dr. Jozsef GYÖRKÖS
Predlog izvajalca 2014/2015
dr. Jozsef GYÖRKÖS
dr. Boštjan DELAK
dr. Jozsef GYÖRKÖS
dr. Jozsef GYÖRKÖS
dr. Milan ZORMAN
dr. Jozsef GYÖRKÖS
dr. Milan ZORMAN
dr. Domen MONGUS
dr. Jozsef GYÖRKÖS
dr. Borut ŽALIK
Soglasno je bil sprejet
14. SKLEP:
Senat FERI potrjuje predlagane izvajalce predavanj učnih enot 1. in 2. stopnje FERI za študijsko leto
2014/2015.
Podaljšanje akreditacije skupnega UN ŠP 1. stopnje Izobraževalno računalništvo
Univerzitetni (dvopredmetni) študijski program 1. stopnje Izobraževalno računalništvo skupaj izvajata FNM in FERI.
Svet RS za visoko šolstvo ga je akreditiral dne 25. 11. 2008.
Izvajalki študijskega programa sta pripravili vlogo za podaljšanje akreditacije.
Soglasno je bil sprejet
15. SKLEP:
Senat FERI potrjuje vlogo za podaljšanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Izobraževalno računalništvo FNM in FERI UM.
Vlogo posredujemo v nadaljnji postopek podaljšanja akreditacije Univerzi v Mariboru.
AD 5
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za raziskovalno dejavnost dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije mag. Simona PEVCA, univ. dipl. inž. el., z naslovom »Mikroobdelava in mikro-naprave iz optičnih vlaken temelječe na selektivnem jedkanju in dopiranju s P 2O5«.
Na predlog Inštituta za avtomatiko je bil soglasno sprejet
4
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
16. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Mikro-obdelava in mikronaprave iz optičnih vlaken temelječe na selektivnem jedkanju in dopiranju s P 2O5« kandidata
mag. Simona PEVCA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Dušan GLEICH, izr. prof., UM FERI – član,
− dr. Marko TOPIČ, red. prof., UL FE – član.
Ines KOŽUH, univ. dipl. medij. kom., je oddala doktorsko disertacijo z naslovom »The Deaf and Hard of Hearing on
Social Networking Sites: Identity, Community Building and Connections between Communities«.
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je bil soglasno sprejet
17. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »The Deaf and Hard of Hearing on
Social Networking Sites: Identity, Community Building and Connections between
Communities« Ines KOŽUH, univ. dipl. medij. kom., v sestavi:
− dr. Suzana ŽILIČ FIŠER, doc., UM FERI – predsednica,
− dr. Matjaž DEBEVC, izr. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Manfred HINTERMAIR, red. prof., somentor, Pädagogishe Hochschule Heidelberg,
Nemčija – član.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi dr. Drago DOLINAR, red. prof., kot predsednik ter dr. Ivan
ZAGRADIŠNIK, red. prof., in dr. Damijan MILJAVEC, red. prof., kot člana, je napisala pozitivno poročilo o temi
doktorske disertacije »Izboljšan izračun zagonskih karakteristik trifaznega asinhronskega motorja s kratkostično
kletko« kandidata Mateja MLAKARJA, univ. dipl. inž. el. Na predlog Inštituta za močnostno elektrotehniko je
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve obravnavala poročilo Komisije za oceno primernosti predlagane teme
doktorske disertacije ter predlog mentorja.
Na podlagi pozitivnega mnenja Inštituta za močnostno elektrotehniko je bil soglasno sprejet
18. SKLEP:
Skladno s 139. členom Statuta Univerze v Mariboru ter postopkom prijave doktorske teme
soglašamo s predlogom teme doktorske disertacije kandidata Mateja MLAKARJA, univ. dipl. inž.
el., z naslovom »Izboljšan izračun zagonskih karakteristik trifaznega asinhronskega motorja s
kratkostično kletko«.
19. SKLEP:
Soglašamo s predlogom, da je mentor pri doktorski disertaciji kandidata Mateja MLAKARJA ,
univ. dipl. inž. el., dr. Ivan ZAGRADIŠNIK, red. prof.
Niki VEČEK, prof. mat. in rač., je oddala vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom »Šahovski sistem
rangiranja za primerjavo evolucijskih algoritmov«. Za mentorja predlaga dr. Marjana MERNIKA, red. prof.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidatke Niki VEČEK,
prof. mat. in rač., in ocenila oz. ugotovila, da predlagani mentor dr. Marjan MERNIK, red. prof., izpolnjuje pogoje za
mentorja.
Soglasno je bil sprejet
20. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Niki VEČEK, prof. mat. in rač., v
sestavi:
− dr. Matej ČREPINŠEK, doc., UM FERI – predsednik,
− dr. Marjan MERNIK, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Bogdan FILIPIČ, izr. prof., Inštitut Jožef Stefan, UM FERI – član.
Sprememba študijskega programa – sprememba nosilca učne enote
5
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
Inštitut za medijske komunikacije je predlagal zamenjavo nosilca predmeta Spoznavna teorija – metodologija in
metodika raziskovanja na študijskem programu 3. stopnje programa Medijske komunikacije. Namesto dosedanjega
nosilca dr. Marka IVANIŠINA, doc., se predlaga nova nosilka predmeta dr. Melita ZAJC, doc.
Soglasno je bil sprejet
21. SKLEP:
Senat UM FERI potrdi dr. Melito ZAJC, doc., kot nosilko predmeta Spoznavna teorija metodologija in metodika raziskovanja na študijskem programu 3. stopnje Medijske
komunikacije.
Zaključek študija na starih podiplomskih študijskih programih
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) določa, da se lahko
študentje, ki so se vpisali v stare študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, izobražujejo in končajo
izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta
2015/2016. Po tem roku dokončanje študija po vpisanem študijskem programu ne bo več mogoče.
Kandidati, ki želijo zaključiti star doktorski študijski program, so morali do 30. 9. 2012 prijaviti temo doktorske
disertacije, saj je rok za izdelavo naloge 4 leta. Rok za zaključek imajo naveden na sklepu o odobritvi teme, ki ga je
potrdil Senat UM, in ne more biti kasnejši od 30. 9. 2016.
Enak rok za zaključek študija, torej 30. 9. 2016, velja tudi za kandidate, ki so bili vpisani n a študijska programa za
pridobitev magisterija znanosti s področja Elektrotehnike oz. Računalništva in informatike.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da naj inštituti na sestankih informirajo zaposlene o rokih za zaključek študija na
starih podiplomskih študijskih programih. Soglasno sta bila sprejeta
22. SKLEP:
Rok za prijavo teme magistrske naloge na podiplomskih študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti je 31. 3. 2015. Ob prijavi teme morajo imeti kandidati opravljene vse
obveznosti, razen zadnjega IRD, ki je predstavitev magistrske naloge.
Kandidatom priporočamo, da oddajo magistrsko delo do konca meseca marca 2016, zadnji rok
za oddajo dokončne verzije magistrskega dela pa je 5. 5. 2016. Zadnji rok za zagovor je 30. 9.
2016.
23. SKLEP:
Rok za oddajo doktorske disertacije za kandidate starih podiplomskih doktorskih študijskih
programov je 5. 5. 2016, zadnji rok za zagovor pa 30. 9. 2016.
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 6
Poročilo o delu Študentskega sveta
Poročal je prodekan za študentska vprašanja in predsednik Študentskega sveta Gregor NIKOLIĆ.
-
-
FERI je vključena v MULTIRANK, tesno okolje ocenjevanje poučevanja in učenja, raziskav, prenosa znanja,
mednarodne usmerjenosti. Gre za večdimenzionalni pristop, ki službi mednarodni razvrstitvi visokošolskih
zavodov na podlagi empiričnih podatkov.
Študenti FERI so vključeni v Univerzitetno športno ligo z ekipami v vseh panogah.
Študentje so aktivni na področju obštudijskih dejavnosti.
AD 7
6
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
Poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti
Poročal je predsednik komisije dr. Jože PIHLER, red. prof.
-
Komisija za ocenjevanje kakovosti pospešeno dela na pripravi Samoevalvacijskega poročila za 2013/2014.
Planira dokončno pripravo za sprejem na decembrski seji Senata FERI.
-
Pred nekaj dnevi smo prejeli analizo študentskih anket o pedagoškem delu in ECTS anket obremenitve
študentov za študijsko leto 2013/2014. Novost je, da so rezultati obeh anket združeni ter, da dekan opravi
razgovor z 10 % najslabše ocenjenih sodelavcev. Do sedaj je dekan opravil razgovor samo z negativno
ocenjenimi. Iz ocenjevanja ustreznosti obremenitev pri kontaktnih urah in samostojnem delu študenta je
ugotovljeno, da je le 5,6 odstotka učnih enot takšnih, kjer je 50 % ali več študentov mnenja, da je obremenitev
premajhna ali prevelika. Vzroki so različni tako, da je težko podati skupne smernice za izboljšanje stanja.
Komisija predlaga, da se posamezni sodelavci seznanijo z rezultati ankete, ki jih je poslala v razpravo tudi
Komisiji za študijske zadeve, ki analize še ni obravnavala. So pa rezultati objavljeni na univerzitetni spletni strani
in si jih lahko na tej strani tudi ogledamo.
28. SKLEP:
Pedagoškim delavcem FERI bomo posredovali »link« na spletno stran Univerze v Mariboru, kjer so
objavljeni rezultati študentske ankete o pedagoškem delu in o ECTS obremenitvah študentov.
Razvila se je razprava o namenu anket, objektivnost ni zagotovljena, so pa javno objavljene. V razpravi je bilo
izpostavljeno tudi, da način izvajanja študentske ankete ni ustrezen. Pri manjšem številu udeležencev se
zabrišejo rezultati ankete že zaradi posameznika.
-
Komisija je pripravila Analizo prehodnosti študentov po programih za študijsko leto 2013/2014. Splošna
ugotovitev je, da je prehodnost novincev iz prvega v drugi letnik na UN programih ustrezna, na VS pa se sicer
izboljšuje, a je še vedno slaba, pod 30 %. Na drugostopenjskih programih je prehodnost boljša in znaša nad 70
%. Analiza bo posredovana v obravnavo Komisiji za študijske zadeve FERI.
-
KOK je predlagala kandidata za podelitev priznanj za pedagoško delo učitelja in visokošolskega sodelavca.
Nagrade bodo podeljene na svečanosti ob dnevu FERI, ki bo prihodnji četrtek, 27. novem bra.
29. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil z delom Komisije za ocenjevanje kakovosti FERI.
AD 8
Predlog za podelitev priznanj FERI za leto 2014
Na osnovi Pravilnika o podeljevanju priznanj UM FERI Maribor je bila imenovana Komisija za priznanja, ki se je
sestala v ponedeljek, 17. novembra 2014, ob 12. uri v sobi dekana FERI. Pregledala je prispele predloge in
predlagala Senatu FERI naslednje kandidate za podelitev priznanj:
A) PRIZNANJA ZA PEDAGOŠKO DELO:
1) mag. Andrej ORGULAN – višji predavatelj
2) mag. Gordana RADIĆ - asistentka
B) PRIZNANJA ZA RAZISKOVALNO DELO:
Zaposleni:
1) red. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER – izjemni dosežki na raziskovalnem področju
2) doc. dr. Aleš ZAMUDA - izjemni dosežki na raziskovalnem področju
3) doc. dr. Iztok KRAMBERGER – projekt na področju vesoljske industrije
Študenti:
7
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
1)
2)
3)
4)
1. stopnja: Aleš BELE - Model dvosistemskega daljnovoda s snopom dveh vrvi
2. stopnja: Uroš MLAKAR - Ocenjevanje čustev na osnovi digitalnih posnetkov
3. stopnja: Arnel GLOTIĆ - Optimizacija proizvodnje električne energije elektrarn
3. stopnja: Iztok FISTER - Adaptacija in hibridizacija izbranih algoritmov po vzorih iz narave
C) PRIZNANJA ZA STROKOVNO DELO:
1) mag. Marijan ŠPANER (ustanovitelj in vodja planinske sekcije, sejmi in promocijske aktivnosti)
D) PRIZNANJA ŠTUDENTOM:
PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMANTE
1) Za najboljšega diplomanta prvostopenjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na Fakulteti
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v študijskem letu 2013/2014 prejme priznanje Miha
MARŠNJAK (program Elektrotehnika - 9,75).
2) Za najboljšo diplomantko prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v študijskem letu 2013/2014 prejme priznanje Nataša
RAJH (program Medijske komunikacije - 9,95).
3) Za najboljšega diplomanta drugostopenjskih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v študijskem letu 2013/2014 prejme priznanje David
SELČAN (program Elektrotehnika – 10,00).
PRIZNANJA ZA NADPOVPREČNO ANGAŽIRANOST ŠTUDENTOV:
1) Mešani pevski zbor UM FERI pod vodstvom gospe Nadje STEGNE: priznanje za aktivno udejstvovanje
študentov in promocijo UM FERI
2) Nogometna ekipa UM FERI: Joži KLAVŽAR – vodja in igralci: Andraž Boček, David Jesenko, Domen
Dobnik, Jan Koprivnik, Jernej Brodej, Matej Močnik, Matic Orešnik, Matic Zdolšek, Matija Škoberne,
Milan Guzej, Robi Cvirn. Ekipa je bila prvak UNI lige v letu 2013.
3) Primož SUKIČ: mladi raziskovalec; priznanje za popularizacijo raziskovalnega dela med študenti prvih
letnikov in vodenje projektne skupine študentov (coil gun).
4) Tomaž ŠČAVNIČAR: aktivni študent na tekmovanjih v tujini
E) OSTALA PRIZNANJA
Priznanje za uspešno sodelovanje z UM FERI:
1) ELES d.o.o. iz Ljubljane - za dolgoletno uspešno sodelovanje pri raziskovalno-razvojnem delu.
2) Toni Laznik, IFAM – pomoč pri promociji UM FERI.
Priznanje za življenjsko delo in doprinos k razvoju na UM FERI:
1) prof. dr. Božidar HRIBERNIK.
Soglasno so bili sprejeti
30. SKLEP:
Senat FERI podeljuje naslednja priznanja zaposlenim, ki se podelijo na slovesnosti ob dnevu FERI v
novembru 2014:
a) za pedagoško delo:
- mag. Andreju ORGULANU, višjemu predavatelju in
- mag. Gordani RADIĆ, asistentki;
b) za raziskovalno delo:
- dr. Gorazdu ŠTUMBERGERJU, red. prof., za izjemne dosežke na raziskovalnem področju,
- dr. Alešu ZAMUDI, doc., za izjemne dosežke na raziskovalnem področju,
- dr. Iztoku KRAMBERGERJU, doc., za projekt na področju vesoljske industrije;
c) za strokovno delo:
8
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
-
31. SKLEP:
mag. Marijanu ŠPANERJU za ustanoviteljstvo in vodenje planinske sekcije, predstavitve na
sejmih in promocijske aktivnosti.
Senat FERI podeljuje naslednja priznanja študentom, ki se podelijo na slovesnosti ob dnevu FERI v
novembru 2014:
a) priznanja za najboljše diplomante:
- Mihi MARŠNJAKU za najboljšega diplomanta prvostopenjskih VS ŠP v študijskem letu
2013/2014,
- Nataši RAJH za najboljšo diplomantko prvostopenjskih UN ŠP programov v študijskem letu
2013/2014,
Davidu SELČANU za najboljšega diplomanta drugostopenjskih MAG ŠP v študijskem letu
2013/2014;
b) za raziskovalno delo:
- 1. stopnja: Alešu BELETU za raziskovalno delo Model dvosistemskega daljnovoda s
snopom dveh vrvi,
- 2. stopnja: Urošu MLAKARJU za raziskovalno delo Ocenjevanje čustev na osnovi digitalnih
posnetkov,
- 3. stopnja: Arnelu GLOTIĆU za raziskovalno delo Optimizacija proizvodnje električne
energije elektrarn,
- 3. stopnja: Iztoku FISTERJU za raziskovalno delo Adaptacija in hibridizacija izbranih
algoritmov po vzorih iz narave;
c) za nadpovprečno angažiranost študentov:
- Mešanemu pevskemu zboru UM FERI pod vodstvom gospe Nadje Stegne,
- Nogometni ekipi UM FERI, ekipa je bila prvak UNI lige v letu 2013.
- Primožu SUKIČU, mlademu raziskovalcu, priznanje za popularizacijo raziskovalnega dela
med študenti prvih letnikov in vodenje projektne skupine študentov,
- Tomažu ŠČAVNIČARJU, aktivnemu študentu na tekmovanjih v tujini.
32. SKLEP:
Senat FERI podeljuje naslednja posebna priznanja, ki se podelijo na slovesnosti ob dnevu FERI v
novembru 2014:
a) za uspešno sodelovanje s FERI:
- ELESU, d. o. o. iz Ljubljane, za dolgoletno uspešno sodelovanje pri raziskovalno-razvojnem
delu,
- Toniju LAZNIKU, IFAM, za pomoč pri promociji UM FERI;
b) za življenjsko delo in doprinos k razvoju UM FERI:
- zaslužnemu profesorju dr. Božidarju HRIBERNIKU, red. prof.
AD 9
Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje
Poročala je predsednica komisije dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof.
Komisija za mednarodno sodelovanje je delala na naslednjih nalogah:
-
Komisija pripravlja podatke za Samoevalvacijsko poročilo za 2013/2014.
-
Seznanila se je z novostmi iz programa Erasmus+ za študijsko leto 2014/2015:
. odprtje Razpisa za mobilnost z namenom poučevanja v tujini na UM za študijsko leto 2014/2015,
. zaprtje Razpisa za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru UM za študijsko leto 2014/2015,
. sodelovanje s tretjimi državami v programu Erasmus+,
. ostali razpisi v programu Erasmus+ in
. Erasmus+ brošura.
-
Komisija se je seznanila s stališči kolegija dekana iz oktobra 2014 glede izvedbe pedagoškega procesa za
prihajajoče študente Erasmus+ v študijskem letu 2014/2015 in 2015/2016. Razpravljala o izvajanju predmetov
9
37. SEJA SENATA FERI – 21. 11. 2014
in se v tej povezavi seznanila z najpogosteje izbranimi edmeti v programu Erasmus oz. Erasmus+ v obdobju
2008 do 2014.
Na predlog komisije je bil po krajši razpravi sprejet
33. SKLEP:
Inštituti pripravijo ponudbo nabora predmetov za študijsko leto 2015/2016 (vsaj 25 do 30
predmetov za posamezen program – 1. in 2. stopnja skupaj), ki bo vsebovala:
- seznam predmetov, ki jih bo inštitut ponudil študentom, ki bodo prišli na mobilnost na FERI v
okviru programa Erasmus+,
- seznam predmetov, ki jih bo inštitut izvajal v angleškem jeziku za študente iz programa
Erasmus+, če bo predmet izbralo 5 (3) ali več študentov (prvi seznam dopolnjen s pripisom –
ponujen v angleškem jeziku) in
- seznam predmetov, ki ne bodo namenjeni študentom Erasmus+ (ti predmeti študentom, ki
bodo prišli na mobilnost na FERI v okviru programa Erasmus+ ne bodo vidni).
Navedene sezname inštituti posredujejo do 15. decembra 2014 v Mednarodno pisarno FERI.
Predstojnikom inštitutov bo v ta namen posredovano gradivo – seznami izbranih predmetov iz
preteklih let – delno v obliki primerjalne preglednice.
AD 10
Ni bilo razprave.
Seja je bila sklenjena ob 10.40.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
10