POROČILO IZ ZBIRKE PODATKOV »REGISTER OZNAČENIH

Comments

Transcription

POROČILO IZ ZBIRKE PODATKOV »REGISTER OZNAČENIH
POROČILO IZ ZBIRKE PODATKOV
»REGISTER OZNAČENIH ŽIVALI«
ZA LETO 2014
Sabina Žnidarič
mag Urška Mavri
Ljubljana, 28. 5. 2015
KAZALO VSEBINE
1. UVOD.................................................................................................................................... 3
2. PRAVNA PODLAGA.......................................................................................................... 4
2.1. Predpisi, ki urejajo označevanje živali prosto živečih vrst ..................................... 4
2.2. Obvestitev o pridobitvi živali.................................................................................. 5
3. TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI ZBIRKE PODATKOV.............................................. 5
3.1. Splošne značilnosti WEB aplikacije ....................................................................... 5
4. EVIDENCA OZNAČITEV, OZNAČEVALCEV IN DOBAVITELJEV ....................... 6
4.1. Evidenca označitev ................................................................................................. 6
4.1.1. Ponovna označitev ............................................................................................. 12
4.1.2. Obvestitev o izgubi, poginu, pobegu ali usmrtitvi živali ................................... 12
4.2. Evidenca označevalcev ......................................................................................... 13
4.3. Evidenca dobaviteljev in evidenca oznak ............................................................. 14
5. OBVESTITEV O PRIDOBITVI ŽIVALI ....................................................................... 15
1
KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Število izvedenih označitev posameznih vrst živali od leta 2005 do 2014 (VIR: ARSO, 2015). 8
Preglednica 2: Evidenca pooblaščenih označevalcev živali prosto živečih vrst (Vir: ARSO, 2015). .............. 13
Preglednica 3: Evidenca pooblaščenih dobaviteljev oznak (Vir: ARSO, 2015)............................................... 14
Preglednica 4: Število obvestitev o pridobitvi živali od leta 2005 do 2014 (VIR: ARSO, 2015). ..................... 16
KAZALO SLIK
Slika 1: Število označitev sesalcev, plazilcev in ptic od leta 2005 do 2014 (VIR: ARSO, 2015)....................... 7
Slika 2: Število obvestitev o pridobitvi živali (sesalcev, plazilcev in ptic) od leta 2005 do 2014 (Vir: ARSO,
2015)................................................................................................................................................................ 15
2
1. UVOD
Za lažje prepoznavanje posameznih osebkov določajo predpisi Evropske skupnosti, ki urejajo področje
varstva prosto živečih vrst živali in trgovanje z njimi, da se določene vrste živali obvezno označijo s trajnimi in
enkratnimi oznakami. Označitev je predpisana tako za žive živali kot nekatere njihove dele (na primer okli
slonov, kože krokodilov) ter izdelke iz njih (na primer posode s kaviarjem). Določene so vrsta in kode oznak.
V Sloveniji je označevanje živih živali podrobno urejeno s Pravilnikom o označevanju živali prosto živečih
vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 58/04; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Izvajanje pravilnika omogoča
spletna podatkovna baza »Register označenih živali - ROZ«.
Pravilnik določa vrste sesalcev, ptic in plazilcev, ki se označijo, predpisuje, da morajo biti živali označene z
zaprtimi ali odprtimi obročki, mikročipi ali opisno z navedbo razpoznavnih znakov, določa vrsto in kodo
oznake, vodenje evidence označitev, način dobave oznak in nadzor nad označitvijo živali. Pri pticah iz reda
papig (Psittaciformes), ki so določene v prilogi A Uredbe Sveta (ES) 338/97, reda ujed (Falconiformes) in
reda sov (Strigiformes) je treba deponirati tudi material za molekularno genske analize, ki se odvzame, ko
ptica toliko zraste, da ji ni več mogoče sneti obročka. Opisna označitev pomeni opis značilnosti živali, kot so
teža, višina, dolžina, posebni znaki, lahko pa vključuje tudi digitalne fotografije živali. V primeru, da v skladu
s pravilnikom že označena žival oznako izgubi, jo poškoduje in podobno, se žival s predhodnim soglasjem
ministrstva lahko ponovno označi.
Postopek dejanske označitve živali in vpis v evidenco izvajajo označevalci - veterinarji, ki so pridobili
pooblastilo Agencije RS za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO). Zaprte obročke s številko društva in
oznako imetnika lahko ptici namesti imetnik - gojitelj živali, sam vpis v evidenco »Register označenih živali –
ROZ« tudi v tem primeru izvede označevalec. Vpisani podatki se natisnejo na s pravilnikom predpisan
obrazec, ki poleg izvirnika za ministrstvo vključuje še kopiji za označevalca in imetnika živali.
Oznake (obročke in mikročipe) dobavljajo pooblaščeni dobavitelji, ki v evidenco »Register označenih živali –
ROZ« vpisujejo izvedene dobave oznak označevalcem.
»Register označenih živali – ROZ« je dostopen uslužbencem ARSO, v omejenem obsegu pa tudi
označevalcem živali in dobaviteljem oznak. Dostop do zbirke podatkov je mogoč z navedbo osebnega
uporabniškega imena in gesla. Označevalci dostopajo do podatkov o označitvah, ki so jih sami opravili, in do
podatkov o oznakah, ki so jih naročili. Po zaključenem vpisu podatkov o označitvi v evidenco označevalec ne
more več spreminjati ali popravljati shranjenih zapisov. Dobavitelji imajo vpogled v evidenco dobave lastnih
oznak in tako kot označevalci ne morejo več spreminjati zaključenih vnosov podatkov. Uporabnikom
evidence označitev je na voljo tudi 24-urna tehnična pomoč in vsebinska pomoč administratorja zbirke v
času uradnih ur.
Imetniki živali v primeru izgube, pogina, pobega ali usmrtitve osebka obvestijo ARSO, ki dogodek vpiše v
evidenco označitev.
Podatkovna zbirka je namenjena tudi vodenju seznama živali, katerih imetniki so v skladu z določbami
Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01) dolžni o
njihovi pridobitvi pisno obvestiti ARSO. Imetnik živali lahko istočasno ob označitvi živali že označevalcu
navede potrebne informacije, ki jih vpišejo v evidenco in s tem imetnik osebka opravi tudi dolžnost obvestitve
o pridobitvi živali.
V skladu s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C) (Uradni
list RS, št. 46/14) je določba, ki predpisuje dolžnost pisne obvestitve o pridobitvi živali, prenehala veljati. Z
dne 12. junija 2014 pisna obvestitev o pridobitvi živali ni več potrebna.
Evidenca je vključena v informacijski sistem IS SIRENA in se nahaja na spletnem naslovu:
https://sirena.arso.gov.si/roz/.
3
2. PRAVNA PODLAGA
2. 1. Predpisi, ki urejajo označevanje živali prosto živečih vrst
Pravilnik o označitvi živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 58/04).
Pravilnik določa živali prosto živečih vrst v ujetništvu, ki se označijo, načine njihove označitve, evidenco
označitev, vrsto oznake, način dobave oznak ter njihovo naročanje in nadzor nad označitvijo živali. Evidenca
označitev je v skladu s pravilnikom enotna računalniška baza podatkov, ki so neposredno ali posredno
povezani z označitvijo živali.
Pravilnik v 3. členu določa, da se označijo sesalci, ptice in plazilci tistih prosto živečih vrst, ki so:
– določeni v prilogi A Uredbe Sveta (ES) 338/97
– zavarovani z vrstnim varstvom predpisa, ki ureja zavarovanje prosto živečih živalskih vrst,
– določeni v prilogi B Uredbe Sveta (ES) 338/97 in so matični osebki za gojitev vrst,
– ptice iz rodov Ara, Amazona in vrste Alisterus amboinensis, Aratinga euops, Cacatua alba, Cacatua
ducorps, Cacatua galerita, Cacatua galerita triton, Cacatua leadbeateri, Cacatua sanguinea, Cacatua
sulphurea citrinocristata, Callocephalon fimbriatum, Calyptorhynchus baudinii, Calyptorhynchus funereus,
Calyptorhynchus banksii, Chalcopsitta cardinalis, Cyclopsitta diophthalma diophthalma, Deroptyus
accipitrinus fuscifrons, Eclectus roratus, Eos cyanogenia, Nestor notabilis, Northiella haematogaster naretha,
Psittacula columboides, Psittacula longicauda, Psittacus erithacus, Pyrrhura rhodogaster.
Pravilnik v 20. členu tudi prepisuje, da Ministrstvo vodi evidenco označitev, označevalcev in dobaviteljev.
Evidenca vsebuje podatke o:
-
označitvi (vrsta živali, podeljene oznake, opis značilnosti živali, kjer je potrebno, datum označitve,
datum vpisa v evidenco, označevalec, številka potrdila o označitvi),
ponovni označitvi (razlog ponovne označitve, številka dovoljenja za podelitev ponovne oznake,
podeljena ponovna oznaka, datum ponovne označitve, datum vpisa v evidenco, označevalec),
označevalcu (ime in priimek, naslov, datum in številka odločbe o vpisu v evidenco ),
dobavitelju in dobavi oznak (ime in priimek fizične osebe, naziv pravne osebe, naslov, datum in
številka odločbe za vpis v evidenco, dobavljene oznake označevalcem in gojiteljem) .
Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št.
39/08, 106/10 in 78/12)
V skladu z 28. členom Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (v
nadaljnjem besedilu: uredba o trgovini) je za gojitev osebkov prosto živečih živalskih vrst v komercialne
namene treba pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva, ki se izda ob izpolnjevanju pogojev, določenih v
29. členu. Med drugim se zahteva posredovanje podrobnih podatkov o osebkih matične skupine, ki morajo
biti označeni na s Pravilnikom predpisan način.
Uredba Sveta št. 338/97/ES z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi s spremembami (UL L 061 z dne 3. 3.1997)
Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z
njimi (UL L 166 z dne 19. 6. 2006; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) 865/06).
Predpisi Evropske skupnosti, ki urejajo komercialna ravnanja z osebki prosto živečih vrst rastlin in živali,
zahtevajo označitev osebkov pred izdajo ustreznih dokumentov. Uredba Komisije (ES) 865/06 v svojem
XVI. poglavju ureja označevanje vretenčarjev ter predpisuje vrste oznak in način označitve.
4
2.2 Obvestitev o pridobitvi živali
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01; v
nadaljnjem besedilu: odredba)
Odredba v 8. členu med drugim določa, da mora pravna ali fizična oseba, ki pridobi žival vrste iz priloge II
odredbe, pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh od njene pridobitve. V
pisnem obvestilu mora navesti osebne podatke, vrsto, število in spol živali, njihov izvor ter morebitne oznake,
datum in način pridobitve ter opis zagotovljenih bivalnih razmer in oskrbe živali.
Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 58/04).
Pravilnik v 13. členu določa, da lahko označevalec na podlagi zahteve imetnika živali vpiše v evidenco
označitev podatke o pridobitvi živalske vrste iz priloge 2 odredbe, pri čemer se vpis v evidenco šteje za
obvestitev po 8. členu odredbe. Podatki, ki se vpišejo v evidenco označitev, so: lastnik živali, izvor živali,
datum pridobitve živali, način pridobitve živali ter opis bivalnih razmer in oskrbe živali.
Z dne 12. junija 2014 pisna obvestitev o pridobitvi živali ni več potrebna. Z uveljavitvijo spremembe Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C) (Uradni list RS, št. 46/14) so namreč drugi
odstavek 1. člena, 8. člen in Priloga II odredbe prenehali veljati. V evidenco označitev so tako vpisana tista
pisna obvestila o pridobitvi z datumom uveljavitve spremembe prej omenjenega Zakona (12.6.2014).
3. TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI ZBIRKE PODATKOV
Aplikacija je zgrajena z razvojnim orodjem MS VisualStudio2003.net (z ASP.net kodo, napisano v MS
VisualBbasic.net programskem jeziku). WEB aplikacija ima enotno bazo podatkov in naslednje WEB profile:
- Administrator profil, ki omogoča odpiranje računov, dodeljevanje pravic in urejanje sistemskih zahtev vseh
ostalih profilov, ima neomejene pravice pri delu z aplikacijo
- ARSO profil, ki omogoča izvedbo upravnega postopka na ARSO
- Označevalec profil, ki omogoča označevalcem vnos, pregledovanje in izpis svojih potrdil o označitvi, vnos
novih imetnikov živali, pregledovanje podatkov o oznakah, izpis poročila
- Dobavitelj profil, ki lahko v evidenci dodaja in pregleduje oznake ter izpisuje poročila.
3.1. Splošne značilnosti WEB aplikacije
V okolju .NET je razvita WEB aplikacija (ASP.net – Active Server Pages) z vsemi zahtevanimi profili in
izpolnjuje naslednje zahteve:
- on line prijava v aplikacijo
- aplikacija uporablja varnostni protokol
- omogoča izpolnjevanje različnih vnosnih mask z logičnimi kontrolami vnosnih polj
- za vse vpisane podatke in popravke podatkov je razvidno, kdo in kdaj jih je vnesel.
Aplikacija je izdelana po priporočilih Microsofta za izdelavo aplikacij v .NET okolju (UML diagrami, CASE
obdelave, izdelava Classov, kodiranje z ustreznimi komentarji , …).
5
4. EVIDENCA OZNAČITEV, OZNAČEVALCEV IN DOBAVITELJEV
4.1 Evidenca označitev
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
Izvedeno je bilo 1.946 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 1.785 plazilcev, 151
ptic in 10 sesalcev. Za označitve se je uporabilo 1.819 mikročipov, 123 zaprtih obročkov, 4 označitve so bile
samo opisne.
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Izvedeno je bilo 1.967 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 1.885 plazilcev in 82
ptic. Za označitve se je uporabilo 1.885 mikročipov, 64 zaprtih obročkov, 18 označitev je bilo samo opisnih.
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
Izvedeno je bilo 2.692 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 2.603 plazilcev in 89
ptic. Za označitve se je uporabilo 2.625 mikročipov, 60 zaprtih obročkov, 7 označitev je bilo samo opisnih.
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Izvedeno je bilo 1.751 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 1.649 plazilcev, 99 ptic
in 3 sesalci. Za označitve se je uporabilo 1.683 mikročipov in 68 zaprtih obročkov.
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
Skupaj je bilo izvedeno 2.160 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 2.017 plazilcev,
141 ptic in 2 sesalca. Za označitve se je uporabilo 2.051 mikročipov, 107 zaprtih obročkov, 1 označitev je
bilo samo opisna.
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Skupaj je bilo izvedeno 1.605 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 1.386 plazilcev,
213 ptic in 6 sesalcev. Za označitve se je uporabilo 1.402 mikročipov, 189 zaprtih obročkov, 14 označitev je
bilo samo opisnih.
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
Izvedeno je bilo 2.306 označitev živali. Označenih je bilo 2.197 plazilcev, 107 ptic in 2 sesalca. Za označitve
se je uporabilo 2.190 mikročipov, 93 zaprtih obročkov, 23 označitev je bilo samo opisnih.
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Skupaj je bilo izvedeno 3.389 označitev živali. Od tega je bilo označenih 3.273 plazilcev, 101 ptica in 15
sesalcev. Za označitve se je uporabilo 3.367 mikročipov in 22 zaprtih obročkov.
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
Izvedeno je bilo 1.084 označitev živali na predpisan način. Od tega je bilo označenih 1.051 plazilcev in 33
ptic. Za označitve se je uporabilo 1.052 mikročipov in 32 zaprtih obročkov.
1. 6. 2005 - 31. 12. 2005
Opravljenih je bilo 704 označitev in sicer 684 plazilcev, 18 ptic in 2 sesalca (Slika 1). Za označitev se je
uporabilo 689 mikročipov in 15 zaprtih obročkov. Podatki po vrstah so razvidni iz preglednice 2.
6
Slika 1: Število označitev sesalcev, plazilcev in ptic od leta 2005 do 2014 (VIR: ARSO, 2015).
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
sesalci
2009
2010
ptiči
2011
2012
2013
2014
plazilci
7
Preglednica 1: Število izvedenih označitev posameznih vrst živali od leta 2005 do 2014 (VIR: ARSO, 2015).
Vrsta
Št. označitev / leto
znanstveno ime
slovensko ime
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SESALCI
Callithrix jacchus
Callithrix pygmaea
Capra ibex
Cebus albifrons
Cervus elaphus bactrianus
Chinchilla brevicaudata
Elephas maximus
Hylobates gabriellae
Hystrix cristata
Pan troglodytes
Panthera pardus
Saguinus midas
Ursus arctos
PTIČI
navadna marmozetka
pritlikava marmozetka
kozorog
beločela kapucinka
baktrijanski jelen
kratkorepa činčila
indijski slon
zlatolični gibon
afriški ježevec
šimpanz
leopard
rdečeroka tamarinka
rjavi medved
2
-
1
5
6
3
2
-
2
1
1
2
-
2
3
-
-
-
3
2
4
-
-
1
-
Alectoris graeca
Accipiter gentilis
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Agapornis roseicollis
Amazona aestiva
Amazona amazonica
Amazona ochrocephala
Anser albifrons
Anser anser
Anser fabalis
Aquila chrysaetos
Ara ararauna
Aratinga acuticaudata
kotorna
kragulj
1
-
6
-
2
-
5
1
-
-
-
2
-
2
2
2
2
-
3
7
6
-
2
-
-
-
2
3
16
6
1
1
1
1
2
4
1
-
beločela gos
siva gos
kratkokljuna gos
planinski orel
2
-
8
Vrsta
znanstveno ime
Asio otus
Bubo bubo
Cacatua alba
Cacatua galerita
Cacatua goffini
Cacatua moluccensis
Cacatua sanguinea
Cacatua sulphurea
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis spinus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Coccothraustes coccothraustes
Corvus corax
Coturnix coturnix
Cygnus olor
Eclectus roratus
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco cherrug X Falco peregrinus
Falco mexicanus x Falco columbarius
Falco mexicanus
Falco peregrinus
Falco peregrinus x Falco columbarius
Falco peregrinus x Falco rusticolus
Falco rusticolus
Št. označitev / leto
slovensko ime
mala uharica
velika uharica
moluški kakadu
repnik
lišček
zelenec
brezovček
čižek
bela štorklja
črna štorklja
dlesk
krokar
prepelica
labod grbec
plotni strnad
taščica
južni sokol
sokol plenilec
(križanec)
(križanec)
sokol selec
(križanec)
(križanec)
arktični sokol
2005
2006
2
2
3
3
3
-
1
3
1
14
6
-
2007
5
1
3
2
1
4
10
3
1
2008
1
16
21
2
26
8
1
2
2
4
-
2009
1
2
67
13
8
15
2
2
1
4
3
2
34
2
-
2010
31
3
13
2
1
1
13
1
2
5
32
6
-
2011
1
1
1
20
7
4
2
2
1
3
3
32
-
2012
6
21
2
1
2
4
15
22
-
2013
2014
-
-
1
-
4
5
4
8
2
3
10
2
2
-
22
1
2
3
-
34
22
7
20
9
-
9
Vrsta
znanstveno ime
Falco rusticolus x Falco cherrug
Falco rusticolus x Falco columbarius
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Gallinula chloropus
Gracula religiosa
Grus grus
Grus japonensis
Leiothrix lutea
Loxia curvirostra
Myiopsitta monachus
Nandayus nenday
Nycticorax nycticorax
Parabuteo unicinctus
Parus major
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo
Pionites leucogaster
Pionus maximiliani
Primolius maracana
Psittacula eupatria
Psittacula krameri
Psittacus erithacus
Psittacus erithacus timneh
Pyrrhula pyrrhula
Rhea americana
Serinus serinus
Struthio camelus
Trichoglossus haematodus
Tyto alba
PLAZILCI
Št. označitev / leto
slovensko ime
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(križanec)
(križanec)
ščinkavec
4
-
2
-
1
-
-
2
2
3
4
-
-
zelenonoga tukalica
-
-
-
-
1
1
-
-
žerjav
-
-
-
-
-
mali krivokljun
-
-
1
2
18
2
2
-
5
1
1
9
3
4
-
4
1
-
1
-
2
5
-
-
-
1
1
-
1
2
8
-
-
3
kalin
navadni nandu
grilček
noj
-
-
2
2
8
-
21
1
-
7
2
1
pegasta sova
-
-
8
4
-
-
3
2
-
4
-
kvakač
velika sinica
rožnati pelikan
veliki kormoran
2014
1
1
4
2
-
5
4
-
1
1
-
1
10
-
9
3
-
14
2
5
-
10
Vrsta
znanstveno ime
Alligator mississippiensis
Boa constrictor
Coluber viridiflavus
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Emys orbicularis
Geochelone elegans
Geochelone sulcata
Iguana iguana
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Malacochersus tornieri
Manouria emys
Melanochelys tricarinata
Natrix natrix
Natrix tessellata
Ophisaurus apodus
Python brongersmai
Python molurus molurus
Python regius
Python reticulatus
Stigmochelys pardalis
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo hermanni hermanni
Testudo kleinmanni
Testudo marginata
Varanus bengalensis
Vipera ammodytes
Skupaj
Št. označitev / leto
slovensko ime
aligator
navadni gož
progasti gož
močvirska sklednica
zvezdasta kornjača
afriška ostrogasta kornjača
zeleni legvan
martinček
zahodnoevropski zelenec
belouška
kobranka
žoltoplaz
indijski piton
mavrska kornjača
grška kornjača
egiptovska kornjača
širokoroba kornjača
bengalski varan
modras
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
-
1
1
2
-
135
-
104
-
10
1
1
1
-
1
1
7
1
20
1
4
4
-
133
416
-
947
-
302
2956
1
-
704
1.084
3.389
2011
2012
2013
2014
-
2
9
4
2
-
2
1
98
1
-
88
2
15
-
530
1
3
65
2
1
1
1
1
140
2003
6
8
124
1241
2
-
104
1472
59
280
-
28
1.300
145
71
-
29
1808
36
125
-
10
1695
13
98
-
1
2
37
1412
1
10
227
-
2.306
1.605
2.160
1.751
2.692
1.967
1.946
2
8
44
12
3
11
1
2
82
10
-
4.1.1 Ponovna označitev
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
ARSO ni prejela nobene vloge za izdajo soglasja za ponovno označitev živali.
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
ARSO ni prejela nobene vloge za izdajo soglasja za ponovno označitev živali.
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
ARSO ni prejela nobene vloge za izdajo soglasja za ponovno označitev živali.
1. 1 . 2011 - 31. 12. 2011
ARSO ni prejela nobene vloge za izdajo soglasja za ponovno označitev živali.
1. 1 . 2010 - 31. 12. 2010
ARSO ni prejela nobene vloge za izdajo soglasja za ponovno označitev živali.
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Na podlagi soglasja ARSO je bila ponovno označena ena žival (Elephas maximus).
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
Na podlagi soglasja ARSO je bilo ponovno označenih pet živali (Cacatua goffini, Aceros undulatus in tri Tyto
alba).
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Šest živali (Testudo hermani) je bilo ponovno označenih brez soglasja.
1. 6. 2005 - 31. 12. 2006
ARSO ni prejela nobene vloge za izdajo soglasja za ponovno označitev živali.
4.1.2 Obvestitev o izgubi, poginu, pobegu ali usmrtitvi živali
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
V evidenco je bilo vneseno 1 obvestilo o poginu in 1 obvestilo o pobegu.
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
V evidenco je bilo vnesenih 10 obvestil o poginu, 2 obvestili o podaritvi novemu imetniku in 4 obvestila o
prodaji novemu imetniku.
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
V evidenco je bilo vnesenih 9 obvestil o poginu, 2 obvestili o podaritvi novemu imetniku in 5 obvestil o prodaji
novemu imetniku.
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
V evidenco je bilo vnesenih 40 obvestil o poginu, 23 obvestilo o podaritvi novemu imetniku, 6 obvestil o
izgubi in 967 obvestil o prodaji v EU.
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
Na dan priprave poročila je bilo v evidenco vnesenih 52 obvestil o poginu, 21 obvestil o podaritvi novemu
imetniku, 2 obvestili o izpustitvi v naravo, 1 obvestilo o izvozu in 1.455 obvestil o prodaji v EU.
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
V evidenco je bilo vnesenih 64 obvestil o poginu, 1 obvestilo o pobegu in 1 obvestilo o podaritvi novemu
imetniku.
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
V evidenco je bilo vnesenih 24 obvestil o poginu in 3 obvestila o pobegu živali.
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Dne 3. 9. 2007 je bilo v evidenco vneseno eno obvestilo o pobegu in dne 8. 11. 2007 eno obvestilo o izgubi.
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
Dne 18. 4. 2006 je bilo v evidenco označitev vneseno eno obvestilo o poginu.
1. 6. 2005 - 31. 12. 2005
Na ARSO ni bilo posredovanih obvestil o izgubi, poginu, pobegu ali usmrtitvi živali.
12
4.2 Evidenca označevalcev
V evidenco označitev je bilo na dan 31. 12. 2014 vpisanih 18 označevalcev. Podrobnejše podatke
predstavlja preglednica 2.
Podatki o označevalcih so objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje
http://www.arso.gov.si/narava/živalske vrste/označitev/oznacevalciindobavitelji.html
Preglednica 2: Evidenca pooblaščenih označevalcev živali prosto živečih vrst (Vir: ARSO, 2015).
Pooblaščeni označevalec
Kontaktni podatki
Zvonko Trojner, dr. vet. med.
MZVet d.o.o,
Pisnica pri Mariboru 21a, 2211 Pisnica pri Mariboru
041 627 932
[email protected]
mag. Iztok Valentinčič, dr. vet. med.
Veterinarska ambulanta, trgovina, storitve d.o.o.,
Klinika za male živali Maribor
Prečna 9 b, 2000 Maribor
02 471 13 07
02 480 12 19
[email protected]
Dr. Joško Račnik, dr. vet. med.
Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine
Veterinarska fakulteta
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
01 477 92 47
01 477 92 51
[email protected]
dr. Alenka Dovč, dr. vet. med.
Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine
Veterinarska fakulteta
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
01 477 92 50
01 477 92 51
[email protected]
mag. Iztok Emeršič, dr. vet. med.
IZOOVET s.p.
Pokljukarjeva 23, 1000 Ljubljana
040 239 348
[email protected]
Tomislav Kovačič, dr. vet. med.
Obratna veterinarska ambulanta
KG RAKIČAN
Industrijska 8, 9000 Murska Sobota
Robert Horvat, dr. vet. med.
Rajh Nade ulica 20/b, 9240 Ljutomer
Franjo Kebrič, dr. vet. med
Veterinarska bolnica Maribor d.o.o.
Šentiljska cesta 109, 2000 Maribor
dr. Zlatko Golob, dr. vet. med.
Golob d.o.o.,
Glavni trg 7, 2366 Muta
mag. Nastja Jagličič Korpič, dr. vet. med.
Veterinaria Murska Sobota d.o.o.,
Markišavska 9, 9000 Murska Sobota
Viktor Štojnik, dr. vet. med
Veterinarski center Celje
Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
02 521 31 15
[email protected]
02 585 88 34
041 558 349
[email protected]
02 228 37 00
[email protected]
02 876 12 85
041 518 939
[email protected]
02 537 18 90
031 833 263
[email protected]
03 491 33 10
041 33 15 15
[email protected]
13
Marjan Kastelic, dr. vet. med
Veterinarska ambulanta Buba d.o.o.
Rožna dolina 5, 1290 Grosuplje
01 786 46 58
[email protected]
Marko Zadravec, dr. vet. med
Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine
Veterinarska fakulteta
Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana
01 477 92 40
01/477 92 51
[email protected] vf.uni-lj.si
Mateja Stvarnik, dr. vet. med
Topolšica 202 a, 3325 Šoštanj
041 919 098
[email protected]
Blaž Cigler, dr. vet. med
Stranska vas 43 b, 8000 Novo mesto
031 383 843
[email protected]
Jernej Pšeničnik, dr. vet. med
Libeliče 41, 2372 Libeliče
031 565 984
[email protected]
Petra Krenker, dr. vet. med.
Ljubično 2 a, 2319 Poljčane
031 340 356
[email protected]
Jaka Ule, dr. vet. med
Veterinarska postaja Cerknica
Gerbičeva 39, 1380 Cerknica
031 822 166
[email protected]
4.3 Evidenca dobaviteljev in evidenca oznak
V evidenco označitev so bili na dan 31. 12. 2014 vpisani 4 dobavitelji oznak. Podrobnejše podatke
predstavlja preglednica 3.
Podatki o dobaviteljih so objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje
http://www.arso.gov.si/narava/živalske vrste/označitev/oznacevalciindobavitelji.html
Preglednica 3: Evidenca pooblaščenih dobaviteljev oznak (Vir: ARSO, 2015).
Pooblaščeni dobavitelj oznak
Vrsta oznake
MM Surgical d.o.o.
Galijeva 81, 1000 Ljubljana
mikročipi
TPR, proizvodnja, trgovina in razvoj, d.o.o.
Litostrojska c. 44E, 1000 Ljubljana
mikročipi
Zveza društev gojiteljev ptic Slovenije
Polana 43/a, 9000 Murska Sobota
zaprti obrpčki
Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed
Pečovje 28, 3220 Štore
zaprti obročki
Kontaktni podatki
01/236 21 56
[email protected]
Miran Bizjak
031 776 613
[email protected]
Rok Horvat
041/845 090
[email protected]
Karel Gjergek
051/331 877
[email protected]
Herbert Goriup
14
5. OBVESTITEV O PRIDOBITVI ŽIVALI
V obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je bilo na ARSO v evidenco označitev vpisanih 1862 obvestil po 8.
1
členu Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01)
(slika 2).
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
V letu 2014 je bilo vpisanih 1.862 obvestil
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
V letu 2013 je bilo vpisanih 2.107 obvestil
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
V letu 2012 je bilo vpisanih 2.646 obvestil
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
V letu 2011 je bilo vpisanih 3.696 obvestil
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
V letu 2010 je bilo vpisanih 2.089 obvestil.
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
V letu 2009 je bilo vpisanih 1.939 obvestil.
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
V letu 2008 je bilo vpisanih 2.275 obvestil.
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
V letu 2007 je bilo vpisanih 3.537 obvestil.
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
V letu 2006 je bilo vpisanih 841 obvestil.
1. 6. 2005 - 31. 12. 2005
V letu 2005 je bilo vpisanih 550 obvestil.
Slika 2: Število obvestitev o pridobitvi živali (sesalcev, plazilcev in ptic) od leta 2005 do 2014 (Vir: ARSO,
2015).
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
sesalci
2009
2010
ptiči
2011
2012
2013
2014
plazilci
1
Z dne 12. junija 2014 pisna obvestitev o pridobitvi živali ni več potrebna, zato so v evidenco označitev vpisana obvestila o pridobitvi do
12. junija 2014.
15
Preglednica 4: Število obvestitev o pridobitvi živali od leta 2005 do 2014 (VIR: ARSO, 2015).
znanstveno ime
SESALCI
Acinonyx jubatus
Ailurus fulgens
Callithrix jacchus
Callithrix penicillata
Callithrix pygmaea
Canis lupus
Capra falconeri
Cebus albifrons
Cercopithecus nictitans
Cercopithecus petaurista
Cervus elaphus
Chinchilla brevicaudata
Dendrolagus matschiei
Elephas maximus
Felis silvestris
Hylobates gabriellae
Hystrix cristata
Kobus leche
Lama guanicoe
Lynx lynx
Mustela eversmannii
Mustela putorius
Nyctalus lasiopterus
Pan troglodytes
Panthera leo
Panthera pardus
Panthera tigris
Papio hamadryas
Pteromys volans
slovensko ime
gepard, čita
mačji panda
navadna marmozetka
črna čopičarka
volk, sivi volk
markor, vijekoza, vijeroga koza
beločela kapucinka
belonosa zamorska mačka
mala belonosa zamorska mačka
navadni jelen
kratkorepa činčila
indijski slon
divja mačka
zlatolični gibon
afriški ježevec
vodna antilopa
gvanako, rdečerjavi gvanako
ris
stepski dihur
dihur
veliki mračnik
šimpanz
lev
leopard
tiger
grivasti pavijan
evropska poletuša
2005
2006
1
1
-
2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2008
-
2009
3
4
5
2
1
2
1
-
2010
2
1
-
2011
1
1
2
-
2012
1
2
1
3
1
-
2013
-
2014
1
1
2
1
2
-
16
3
2
2
-
znanstveno ime
Puma concolor
Saguinus midas
Saimiri boliviensis
Varecia variegata
Ursus arctos
PTIČI
Accipiter gentilis
Aceros undulatus
Aegolius funereus
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Agapornis roseicollis
Alectoris graeca
Alisterus scapularis
Amazona aestiva
Amazona amazonica
Amazona autumnalis
Amazona leucocephala
Amazona mercenaria
Amazona ochrocephala parvipes
Amazona tucumana
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas querquedula
Anguis fragilis
Anser albifrons
Anser fabalis
Aprosmictus erythropterus
Aquila chrysaetos
Aquila heliaca
slovensko ime
puma, gorski lev, srebrni lev
rdečeroka tamarinka
vari
rjavi medved
kragulj
koconogi čuk
kotorna
dolgorepa raca
raca žličarica
kreheljc
žvižgavka
reglja
slepec, slepič
beločela gos
njivska gos
planinski orel
kraljevi orel
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
1
1
1
3
-
-
-
4
2
-
-
-
1
-
1
-
5
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
2
1
-
2
5
-
1
-
2
3
-
2
7
6
-
5
1
14
3
-
1
3
1
1
1
-
17
znanstveno ime
Aquila nipalensis
Ara ararauna
Ara chloroptera
Aratinga acuticaudata
Aratinga finschi
Aratinga solstitialis
Aratinga weddellii
Asio otus
Balearica pavonina
Balearica regulorum
Barnardius zonarius
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Bubo bubo
Bucephala clangula
Buteo buteo
Cacatua alba
Cacatua ducorpsii
Cacatua galerita
Cacatua goffini
Cacatua moluccensis
Cacatua sulphurea
Calumma parsonii
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis cucullata
Carduelis flammea
Carduelis spinus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
slovensko ime
stepski orel
mala uharica
pavji žerjav
belolična gos
rdečevrata gos
velika uharica
zvonec
kanja
moluški kakadu
repnik
lišček
zelenec
brezovček
čižek
bela štorklja
črna štorklja
2005
2006
1
1
-
2007
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2008
-
2009
3
2
1
-
2
2
1
18
9
3
2
-
2010
2011
1
2
1
1
1
-
1
11
12
2
4
2
2012
2013
4
-
4
2
2
2
1
2
1
1
10
1
18
2014
1
2
1
1
1
2
9
2
-
znanstveno ime
Columba palumbus
Corvus corax
Coturnix coturnix
Cyanoliseus patagonus
Cygnus olor
Eclectus roratus
Egretta garzetta
Eolophus roseicapillus
Erithacus rubecula
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco mexicanus
Falco novaeseelandiae
Falco pelegrinoides
Falco peregrinus
Falco peregrinus x Falco
rusticolus
Falco rusticolus
Falco subbuteo
Falco rusticolus x Falco cherrug
Gallinula chloropus
Gracula religiosa
Grus grus
Grus japonensis
Gyps fulvus
Myiopsitta monachus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Lorius lory
Loxia leucoptera
Nandayus nenday
slovensko ime
grivar
krokar
prepelica
labod grbec
mala bela čaplja
taščica
južni sokol
sokol plenilec
mali sokol
puščavski sokol
sokol selec
arktični sokol
škrjančar
(križanec)
zelenonoga tukalica
žerjav
beloglavi jastreb
srebrni galeb
rumenonogi galeb
beloperuti krivokljun
2005
2006
1
2
3
8
3
6
-
2007
1
1
2
1
2008
2009
28
-
1
3
2
2
1
4
1
1
1
-
1
1
-
1
1
2
13
-
2010
-
2011
2012
2013
2014
4
-
1
1
1
1
2
2
5
2
1
1
2
2
8
2
4
2
1
1
17
2
1
2
6
1
1
-
1
1
-
2
2
-
3
5
1
4
4
2
-
1
1
19
znanstveno ime
Neophema pulchella
Neopsephotus bourkii
Netta rufina
Nyctea scandiaca
Nycticorax nycticorax
Orthopsittaca manilata
Otus scops
Parabuteo unicinctus
Parus major
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo
Pionus maximiliani
Platycercus adscitus
Platycercus caledonicus
Platycercus elegans
Platycercus eximius
Poicephalus senegalus
Polyplectron bicalcaratum
Polytelis swainsonii
Psammobates oculiferus
Psammobates tentorius
Psephotus haematonotus
Psittacula alexandri
Psittacula columboides
Psittacula cyanocephala
Psittacula derbiana
Psittacula eupatria
Psittacula himalayana
Psittacula krameri
Psittacus erithacus
Psittacus erithacus timneh
Pyrrhula pyrrhula
slovensko ime
tatarska žvižgavka
snežna sova
kvakač
velika sinica
rožnati pelikan
veliki kormoran
pavji ali zrcalasti fazan
kalin
2005
2006
1
1
1
-
2007
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
5
-
2008
-
2009
7
1
1
2
1
1
4
3
15
2010
2011
5
1
5
2012
1
9
2013
5
3
2
1
2
14
2
20
2014
2
2
1
10
1
1
4
2
1
3
4
1
2
1
1
1
2
9
2
6
znanstveno ime
Rhea americana
Serinus serinus
Somateria mollissima
Streptopelia turtur
Strix uralensis
Struthio camelus
Sturnus vulgaris
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus mikado
Tadorna ferruginea
Tetrao tetrix
Tragopan caboti
Trichoglossus haematodus
Tyto alba
PLAZILCI
Acrantophis dumerili
Acrantophis dumerili
Acrantophis madagascariensis
Aspidites ramsayi
Boa constrictor
Caiman crocodilus
Candoia carinata
Chalcides ocellatus
Chelonoidis carbonaria
Chamaeleo calyptratus
Chamaeleo melleri
Chersina angulata
Coluber viridiflavus
Corallus hortulanus
Cordylus tropidosternum
Coronella austriaca
Crocodylus niloticus
slovensko ime
navadni nandu
grilček
navadna gaga
divja grlica
kozača
noj
škorec
eliotov fazan
mikado fazan
rjasta kozarka
ruševec
pegasta sova
kajman očalar
pegasti skink
črnica
smokulja
nilski krokodil
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
-
1
-
-
2
-
2
1
-
-
1
-
-
-
1
1
-
1
1
2
1
-
1
-
2
5
3
-
5
7
1
2
-
2012
2013
2014
-
7
2
2
-
4
-
1
6
2
1
2
2
8
1
2
3
1
2
1
3
1
-
1
-
1
1
5
1
1
-
-
21
4
-
znanstveno ime
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Elaphe taeniura
Emys orbicularis
Epicrates cenchria
Eryx elegans
Eryx jayakari
Eryx johnii
Eryx miliaris
Eryx tataricus
Eunectes notaeus
Eunectes murinus
Furcifer campani
Furcifer cephalolepis
Furcifer lateralis
Furcifer oustaleti
Furcifer pardalis
Furcifer verrucosus
Geochelone carbonaria
Geochelone chilensis
Geochelone denticulata
Geochelone elegans
Geochelone gigantea
Geochelone pardalis
Geochelone platynota
Geochelone radiata
Geochelone sulcata
Gongylophis colubrinus
Gongylophis conicus
Gongylophis muelleri
slovensko ime
navadni gož
progasti gož
leopardovka
močvirska sklednica, evropska
ponga
prava žarkasta kornjača
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
2
-
2
2
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
-
1
-
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
-
2
3
1
2
2
2
2
-
1
1
-
3
2
1
2
1
88
-
530
1
1
-
2
3
1
10
-
1
2
82
-
22
znanstveno ime
Heloderma suspectum
Homopus areolatus
Homopus boulengeri
Homopus femoralis
Homopus signatus
Iguana iguana
Indotestudo elongata
Indotestudo forstenii
Kachuga smithii
Kachuga tentoria
Kinixys belliana
Kinixys erosa
Kinixys homeana
Kinixys natalensis
Lacerta agilis
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Leiopython albertisii
Lissemys punctata
Malacochersus tornieri
Manouria emys
Manouria impressa
Mauremys caspica
Mauremys japonica
Melanochelys tricarinata
Morelia spilota
Morelia viridis
Naja kaouthia
Naja naja
slovensko ime
bradavičasti gila
zeleni legvan
martinček, siva kuščarica
velebitska kuščarica, horvatova
kuščarica
zelenec
rečna sklednica
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3
-
-
3
1
1
-
2
-
1
4
-
1
-
1
-
1
1
2
1
-
2
2
2
1
20
1
1
2
-
1
1
1
219
1
-
10
-
1
3
26
3
1
-
1
2
79
5
2
2
2
34
-
65
-
44
2
-
1
1
10
1
3
-
2
-
23
znanstveno ime
Naja siamensis
Natrix natrix
Natrix tessellata
Ophiophagus hannah
Ophisaurus apodus
Osteolaemus tetraspis
Paleosuchus palpebrosus
Phelsuma comorensis
Phelsuma dubia
Phelsuma laticauda
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma v-nigra
Podarcis erhardii
Podarcis melisellensis
Podarcis sicula
Python breitensteini
Python brongersmai
Python curtus
Python molurus
Python molurus bivittatus
Python regius
Python reticulatus
Pyxis arachnoides
Pyxis planicauda
Rhacodactylus ciliatus
Stigmochelys pardalis
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo hermanni hermanni
Testudo horsfieldii
Testudo kleinmanni
Testudo marginata
slovensko ime
belouška
kobranka
kraljeva kobra
žoltoplaz
toponosi krokodil
mavrska kornjača
grška kornjača
egiptovska kornjača
širokoroba kornača
2005
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
134
280
1
1
2006
2
1
1
1
2
397
2
1
2007
1
300
3.222
-
2008
1
4
2
1
109
2.055
5
11
2009
1
2
1
173
1.632
2
2010
2011
-
2
1
2
1
6
8
3
1
104
1.486
1
282
2
3
1
28
3.146
204
106
2012
1
1
1
30
1809
36
126
2013
1
1
1
1
1
2
19
1
4
10
1707
13
100
24
2014
1
1
1
4
3
2
37
1355
1
10
227
znanstveno ime
Trachemys scripta elegans
Tupinambis merianae
Uromastyx acanthinura
Uromastyx asmussi
Uromastyx benti
Uromastyx dispar
Uromastyx geyri
Uromastyx loricata
Uromastyx ocellata
Uromastyx princeps
Uromastyx thomasi
Varanus acanthurus
Varanus bengalensis
Varanus exanthematicus
Varanus flavescens
Varanus gouldii
Varanus griseus
Varanus indicus
Varanus salvator
Vipera ammodytes
Vipera aspis
Vipera berus
Vipera ursinii
Zamenis longissima
Zamenis situla
DVOŽIVKE
Ambystoma mexicanum
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo viridis
Hyla arborea
Pelophylax kurtmulleri
slovensko ime
rdečevratka
bengalski varan
puščavski varan
modras
laški gad, rilčasti gad
navadni gad
mali gad
navadni gož
leopardovka
mehiški prečnozobec, aksolotl
nižinski urh
nižinska krastača
zelena rega
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
5
1
-
-
3
2
1
1
2
5
2
4
2
-
2
2
-
-
9
2
4
1
2
1
3
1
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
1
2
1
1
-
25
znanstveno ime
Salamandra salamandra
PAJKOVCI
Brachypelma albopilosum
Brachypelma boehmei
Brachypelma emilia
Brachypelma smithi
Brachypelma vagans
Skupaj
slovensko ime
navadni močerad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
550
841
3.537
2.275
1.939
2.089
3.696
2.646
1
1
1
1
1
2.107
1
1.862
26