Mladi kemiki 9. razred

Comments

Transcription

Mladi kemiki 9. razred
OŠ Tabor I Maribor
Interesna dejavnost: Mladi kemiki 9.r (10 ur)
Učiteljica: Nataša Štok
Cilji:
 razvijanje sposobnosti uporabe znanja
 nadgradnja in poglabljanje znanja
 reševanje zahtevnejših nalog
Učne oblike: individualna, skupinska
Učne metode: metoda reševanja problemov, vodeni razgovor, diskusija,
ED
TEMATSKI
SKLOP
1. Kisline, baze,
indikatorji
UČNE VSEBINE
Reševanje nalog o elektrolitih, reakcije disociacije,
imenovanje kislin, baz-povezava z vsakdanjim
življenjem.
2. Nevtralizacija, soli
Reševanje nalog-kemijske reakcije nevtralizacije.
3., 4. Topnost soli
Koncentracija
Reševanje nalog o topnosti, računanje koncentracije,
masnega deleža, branje grafov.
5. Kemijske reakcije,
zgradba ogljikovodikov
Reševanje nalog-urejanje kemijskih enačb,
poimenovanje ogljikovodikov, reakcije (adicija,
substitucija, polimerizacija)
6. Imenovanje in pisanje Poznavanje kemijskih simbolov in spojin.
formul
7., 8.,9. Priprave na
tekmovanje iz znanja
kemije za Preglovo
priznanje
10. Analiza nalog
šolskega tekmovanja
Reševanje primerov nalog za tekmovanje iz kemije.
Analiza rezultatov na šolskem tekmovanju in smernice
za delo.