Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska Potrebna toplota za

Comments

Transcription

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska Potrebna toplota za
Podatki o stavbi
Vrsta izkaznice: računska
15.03.2025
2015-239-9-13277
stanovanjska
GMAJNICA 261, KOMENDA P34
katastrska občina 1901
številka stavbe 509
1110002
2012
GMAJNICA 261, KOMENDA
: 112
176/58
MLAKA
Potrebna toplota za ogrevanje
Dovedena energija za delovanje stavbe
Primarna energija in Emisije CO
Izdajatelj
Izdelovalec
M&M Consulting, podjetje za svetovanje in storitve d.o.o. (239) Tadej Gruden (9)
Jasna Mihelj Coustaury
Tadej Gruden
16.03.2015
16.03.2015
17/14
17/14
Podatki o stavbi
Vrsta izkaznice: računska
2015-239-9-13277
15.03.2025
stanovanjska
Podatki o velikosti stavbe
0
0
0,00
118476 , 465105
Klimatski podatki
9,3
Dovedena energija za delovanje stavbe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17/14
Podatki o stavbi
2015-239-9-13277
15.03.2025
Priporočila za stroškovne učinkovite
izboljšave energetske učinkovitosti
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe
Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
Menjava oken
Menjava zasteklitve
Toplotna zaščita stropa nad kletjo
Odprava transmisijskih toplotnih mostov
Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH
Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Rekuperacija toplote
Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
Optimiranje časa obratovanja
Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe
Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije
Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
Vgradnja fotovoltaičnih celic
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije
Organizacijski ukrepi
Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
Analiza tarifnega sistema
Energetski pregled stavbe
Opozorilo
17/14
list 3/4
Podatki o stavbi
Vrsta izkaznice: računska
15.03.2025
2015-239-9-13277
stanovanjska
Komentar in posebni robni pogoji
Stavba je bila leta 2012 izdelana do 3. podaljšane gradbene faze. Ovoj stavbe še ni v celoti zaključen. Izdelane so le
zunanje stene, ki so opečne, debeline 25 cm, toplotno izolirane z 18 cm toplotne izolacije EPS. Vgrajena so PVC okna,
zastekljena s troslojno zasteklitvijo.
Poševna streha je še neizolirana, tla na terenu in stene proti neogrevanim prostorom še niso toplotno izolirani v skladu s
PGD/PZI.
V poševni strehi je predvidena toplotna izolacija v debelini 30 cm (kamena volna), tla na terenu imajo predvideno
kombinirano toplotno izolacijo v skupni debelini 15 cm.
Stavba je še brez vgrajenih sistemov. Predvideno je ogrevanje in priprava TSV s toplotno črpalko in prezračevanje z
rekuperacijo.
Kazalnikov, ki jih prikazuje energetska izkaznica, v tej fazi izgradnje ni mogoče določiti, ker ni niti dokončan ovoj stavbe, niti
niso vgrajeni predvideni sistemi.
Skladno z EZ-1 (člen 334, odstavek 4), velja do pridobitve uporabnega dovoljenja IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI
STAVBE, ki je priložen tej energetski izkaznici.
Izkaz energijskih lastnosti stavbe je bil izdelan na predpostavkah iz PGD dokumentacije (projektant: ARHE, št. projekta
54-6/2007, julij 2008) in ogleda objekta. Na voljo je bila PGD dokumentacija arhitektura (samo delno) ter izkaz
prezračevalnih karakteristik (predvidena vgradnjo mehanske prezračevalne naprave z rekuperacijo). Pri izračunih so bile
upoštevane nekatere spremembe na objektih, ki niso razvidne iz razpoložljive PGD dokumentacije
Šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja (ko bo dokončan ovoj stavbe in bodo vgrajeni tudi vsi sistemi), je mogoče izdelati
dokončno energetsko izkaznico, v kateri bodo zajeti vsi predpisani kazalniki!
Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Enodružinske hiše raznih vrst
Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).
T
hlajenje
P
NC
0,51 W/m2K
4 kWh/m2a
50 kWh/m2a
155 kWh/m2a
17/14
0,00 W/m2K
0 kWh/m2a
12 kWh/m2a
0 kWh/m2a