Urnik obiska - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in

Comments

Transcription

Urnik obiska - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in
Urnik obiska
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
v sklopu presoje vloge za podaljšanje akreditacije študijskih programov
Tehnično upravljanje nepremičnin in Operativno gradbeništvo (1. stopnja VS),
Gradbeništvo, Godezija in geoinformatika in Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (1. stopnja UN), ter
Gradbeništvo, Godezija in geoinformatika, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo,
Prostorsko načrtovanje in Stavbarstvo (2. stopnja MAG)
1. dan: sreda, 22. april 2015
Ura
Aktivnost (sogovorniki s strani FGG UL)
9:00 – 9:30
Uvodni razgovor z vodstvom fakultete
(dekan + prodekani + tajnik + predstavniki zaposlenih in študentov )
Dekan prof. dr. Matjaž. Mikoš, tajnik Majda Klobasa, prodekani prof. dr. Jože
Korelc, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, doc.
dr. Dušan Petrovič, predsednik Štud. sveta Marko Lavrenčič, predsednica
akademskega zbora izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač
9:30 – 10:30
Razgovor z rednimi študenti programov oddelka za Gradbeništvo
Operativno gradbeništvo – VS, Gradbeništvo – UN + MAG, Stavbarstvo – MAG
(en študent iz vsakega letnika + Erasmus študenti + študenti s posebnimi potrebami)
do15 sogovornikov
Benjamin Cerar, Marko Nusdorfer, Luka Trček, Iva Maletič, Nina Predovnik, Simon
Hvala, Aleš Jamšek, Dijana Maleš, Timi Čižek; Dimitiros Nestoras, Nikolaos Angelidis
10:45 – 11:45
Razgovor z rednimi študenti programov oddelka za Geodezijo
Tehnično upravljanje nepremičnin – VS, Geodezija in geoinformatika – UN + MAG,
Prostorsko načrtovanje – MAG
(en študent iz vsakega letnika + Erasmus študenti + študenti s posebnimi potrebami)
do15 sogovornikov
Petra Podržaj, Marko Novak, Aljaž Škrabar, Miha Praviček, Nina Kranjec, Žan Pavlin,
Uroš Šeme, Aleksander Šašo, Gašper Okršlar, Nina Vidic
12:00 – 13:00
Razgovor s člani Komisije za kakovost
doc. dr. Drago Saje, predsednik, izr. prof. dr. Janko Logar, prof. dr. Bojan Stopar,
asist. Tilen Urbančič, izr. prof. dr. Dušan Žagar, doc. dr. Rusjan Simon, Mojca Lorber,
Marko Lavrenčič, študent.
13:00 – 14:30
Delovno kosilo skupine strokovnjakov
14:30 – 15:30
Razgovor z rednimi študenti programov oddelka za Okoljsko gradbeništvo
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo – UN + MAG
(en študent iz vsakega letnika + Erasmus študenti + študenti s posebnimi potrebami)
do15 sogovornikov
Neža Čepon, Tina Hostiger, Teja Kržišnik, Hana Putrih Jeza, Sebastijan Robič;
Domenico Maruccio
15:45 – 16:45
Usklajevalni sestanek skupine strokovnjakov
Stran 1 od 4
2. dan: četrtek, 23. april 2015
Ura
9:00 – 10:00
Aktivnost (sogovorniki s strani FGG UL)
Razgovor z asistenti na presojanih programih in mladimi raziskovalci
do 15 sogovornikov
asist. dr. Mario Krzyk, asist. dr. Daniel Kozelj, asist. mag. Oskar Strle, asist. Gašper
Mrak, asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, asist. Klemen Kregar, asist. dr. Marjeta
Škapin-Rugelj, asist. Dr. Robert Klinc, asist. Darja Šemrov, asist, mag. Matija Polajnar,
asist. mag. Sebastjan Kuder; mladi raziskovalci Anže Babič, Nejc Bezak, Anita
Treven, Katarina Zabret
10:00 – 12:00
Ogled prostorov FGG – knjižnica, referat, predavalnice, računalniška učilnica,
laboratoriji z vseh presojanih področij
(kontaktna oseba + delavci v obiskanih prostorih)
Vodita Dušan Petrovič, Urška Prusnik:
10.05 Hidrolaboratorija: asist. dr. Sabina Kolbl, asist. mag. Gašper Rak, asist. Nejc
Bezak (tudi knjižnica in računalnica)
10.30 KMTal; doc. dr. Ana Petkovšek
10.45 Geodezija: doc. dr. Aleš Marjetič
11.00 KPL: izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov
11.15 Knjižnica: asist. dr. Teja Koler Povh
11.30 Referat: Mojca Lorber
11.45 Računalniške učilnice: Andrej Vitek
12:00 – 12:45
Razgovor s podpornimi službami
(sodelavci služb, ki so združene v organizacijsko enoto Tajništvo brez prodekanov +
koordinator strokovnih praks)
do 15 sogovornikov
Majda Klobasa, tajnik fakultete
Mojca Majerčič Mole, pomočnica tajnika za kadrovsko področje
Marija Klančišar, vodja Finančno računovodske službe
Mojca Lorber, vodja referata za študijske zadeve
Andrej Vitek, Vodja Računalniškega centra
dr. Teja Koler Povh, pomočnica tajnika, vodja knjižnice
Romana Hudin, vodja službe za mednarodno sodelovanje
Urška Prusnik, pomočnica tajnika za gospodarske zadeve
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič, koordinator strokovnih praks
12:45 – 14:15
Delovno kosilo skupine strokovnjakov
14:15 – 15:00
Razgovor s študenti funkcionarji
(predsednik ŠS + člani ŠS + predstavniki v vseh organih in komisijah)
do 15 sogovornikov
Marko Lavrenčič, Manca Petek, Dejan Bolarič, Jan Mak Bevcl, Klemen Lovenjak,
Maja Weisseisen, Katarina Vodeb, Tanja Tofil, Jure Žižmond
15:15 – 16:15
Razgovor s predstavniki kluba diplomantov
(diplomanti vseh presojanih programov)
do 15 sogovornikov
aktivni člani kluba diplomantov Aljoša Košorok, Ferid Daca (geodezija), Milan
Čerkez, Špela Petelin, Dejan Prebil, Janko Mele, Ksenija Marc (gradbeništvo)
diplomanti programov:
Luka Pajek, BA GR in MA ST
Nejc Mohorič, BA GR in MA VOI ?
Še v dogovarjanju
16:30 – 17:30
Razgovor s predstavniki zunanjega okolja
(predstavniki zaposlovalcev diplomantov vseh presojanih programov + mentorji v
podjetjih)
Stran 2 od 4
do 15 sogovornikov
Andrej Mesner, predsednik Gospodarskega interesnega združenja geodetskih
izvajalcev, Igea d.o.o.
Milan Brajnik, direktor Geodetskega inštituta Slovenije,
Matjaž Grilc, član upravnega odbora Matične sekcije geodetov pri Inženirski
zbornici Slovenije,Digidata d.o.o.
Borut Roškar, VGP direktor
Mag. Jošt Sodnik, VGP Kranj, vodja projektive
Rok Fazarinc, IZVO-R d.o.o.
Andrej Hercog, Liviplant d.o.o., direktor
Leon Gosar, IZVRS
mag. Marko Cvikl, Vodovod kanalizacija Celje, direktor
Mira Kobold, ARSO
Stanka Koren, ARSO
dr. Andrej Širca, IBE
Marko Žibert, ELEA
Miroslav Pregl, Ministrstvo za okolje in prostor
17:30 – 18:30
Usklajevalni sestanek skupine strokovnjakov
3. dan: petek, 24. april 2015
Ura
8:30 – 9:15
Aktivnost (sogovorniki s strani FGG UL)
Razgovor s predstojniki oddelkov
3 sogovorniki
izr. prof. dr. Janko Logar, Oddelek za gradbeništvo, prof. dr. Bojan Stopar, Oddelek
za geodezijo, izr. prof. dr. Dušan Žagar, Oddelek za okoljsko gradbeništvo
9:30 – 10:15
Razgovor z učitelji oddelka za Gradbeništvo
(brez predstojnika oddelka)
do 10 sogovornikov
izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov, izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, doc. dr. Tomo Cerovšek,
prof. dr. Matej Fischinger, izr. prof. dr. Zvonko Jagličić, doc. dr. Mitja Košir, doc. dr.
Peter Lipar, doc. dr. Franc Sinur, izr. prof. dr. Jana Šelih, prof. dr. Dejan Zupan
10:30 – 11:15
Razgovor z učitelji oddelka za Geodezijo
(brez predstojnika oddelka)
do 10 sogovornikov
izr. prof. dr. Dušan Kogoj, izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič, doc. dr. Simona Savšek, doc.
dr. Božo Koler, doc. dr. Miran Kuhar, doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren, doc. dr.
Mojca Kosmatin Fras, viš. pred. mag. Mojca Foški, izr. prof. dr. Radoš Šumrada, viš.
pred. Mag. Samo Drobne, izr. prof. dr. Anka Lisec, viš. pred. dr. Miran Ferlan
11:30 – 12:15
Razgovor z učitelji oddelka za Okoljsko gradbeništvo
(brez predstojnika oddelka)
do 10 sogovornikov
prof. dr. Mitja Brilly, prof. dr. Franc Steinman, prof. dr. Matjaž Četina, izr. prof. dr. Jože
Panjan, doc. dr. Andrej Kryžanowski, doc. dr. Simon Rusjan, doc. dr. Mojca Šraj,
doc. dr. Primož Banovec, izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
12:15 – 13:45
Delovno kosilo skupine strokovnjakov
13:45 – 14:15
Razgovor z dekanom FGG
14:15 – 16:15
Usklajevalni sestanek skupine strokovnjakov
Stran 3 od 4
16:20 – 16:40
Ustna predstavitev preliminarnih ugotovitev
(vabljeni vsi sodelujoči sogovorniki)
večji prostor slavnostna dvorana
Opombe:
 Vsi razgovori, predvideni s tem urnikom, se bodo izvedli na lokaciji Jamova cesta 2,
Ljubljana, soba 211, kjer bo skupina strokovnjakov v času obiska imela vse usklajevalne
sestanke, hkrati pa bodo v tem prostoru potekali tudi vsi razgovori.
 Na urniku so navedeni želeni sogovorniki, ki jih naj izbere zavod. Izjema so sogovorniki iz
vrst študentov. Te naj na Vaš poziv izberejo študenti sami. Glede na število sogovornikov
mora biti v prostoru za razgovore zagotovljenih tudi dovolj sedežev. Praviloma naj se na
različnih razgovorih ne pojavljajo isti sogovorniki!
 Na zaključni ustni predstavitvi preliminarnih ugotovitev je pričakovana udeležba vodstva
fakultete kot tudi vseh ostalih udeležencev razgovorov. Po tej predstavitvi diskusija ni
predvidena!
 V izjemnih primerih so med samim obiskom ob vnaprejšnjem dogovoru sicer možne
manjše spremembe urnika, vendar pa se bo skupina strokovnjakov potrudila dosledno
izvesti urnik v predloženi obliki, pri čemer pričakujemo tudi Vašo pomoč, za katero se
Vam že vnaprej zahvaljujemo.
Stran 4 od 4