Knjižničarska stroka - Narodna in univerzitetna knjižnica

Comments

Transcription

Knjižničarska stroka - Narodna in univerzitetna knjižnica
2.3.2015
KNJIŽNIČARSKA STROKA IN
KNJIŽNIČARJI
Tečaj za začetnike v stroki
mag. Špela Razpotnik,
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana, 4. 3. 2015
VSEBINA
cilji in naloge knjižničarstva
profesionalizacija knjižničarstva
organiziranost knjižničarjev in stroke
ZBDS
CILJI IN NALOGE
knjižničarstvo je prisotno v vsaki družbi
knjižnica zbira in hrani dosežke
človeškega uma
knjižnica znanje posreduje
knjižnica sodeluje pri ustvarjanju
novega znanja
nova znanja pomagajo na vseh
področjih človeškega delovanja
3
1
2.3.2015
PROFESIONALIZACIJA KNJIŽNIČARSTVA
obstoj nabora
teoretičnega
znanja, ki služi
kot osnova za
profesionalno
praktično delo
ekstenzivno
izobraževanje
in
usposabljanje
obstoj
profesionalnih
združenj,
revije, etični
kodeks
razvoj
specifičnih
standardov za
profesionalno
usposabljanje
Vir: Južnič, P: Trendi izobraževanja za delo v Informacijskig dejavnostih. Organizacija znanja, letn. 14, zv. 4, 2009
4
ZDRUŽENJA
svetovno:
International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA
(http://www.ifla.org)
evropsko:
European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations - EBLIDA (http://www.eblida.org)
nacionalna združenja:
Društva knjižničarjev ali knjižnic
5
ORGANIZIRANOST STROKE V SLOVENIJI
• Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS)
• Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije
• Združenje splošnih knjižnic
• Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije
(DDIS)
• Slovensko društvo informatikov
6
2
2.3.2015
ZBDS
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Turjaška 1, 1000 Ljubljana
http://www.zbds-zveza.si
• ustanovitev 1947:
Društvo bibliotekarjev Slovenije
• 1950: 136 članov
7
USTANOVITELJI ZVEZE – PODROČNA DRUŠTVA
•
•
•
•
•
•
•
•
Društvo bibliotekarjev Ljubljana
Društvo bibliotekarjev Maribor
Društvo bibliotekarjev Celje
Društvo bibliotekarjev Primorske
Društvo knjižničarjev Dolenjske
Društvo bibliotekarjev Gorenjske
Društvo bibliotekarjev Koroške
Društvo bibliotekarjev Pomurja
8
STATUT (sprejet 2009)
prostovoljno, nevladno in
nepridobitno strokovno
združenje
povezuje bibliotekarska in
druga strokovna društva s
področja knjižnične in
informacijske dejavnosti v
Republiki Sloveniji in tujini
9
3
2.3.2015
STATUT
Pospeševanje razvoja knjižničarske stroke in
dejavnosti ter utrjevanje njenega položaja v družbi,
medsebojno sodelovanje in koordiniranje dejavnosti,
obravnavanje ter razreševanje strokovnih vprašanj.
Zveza se pri svojem delu zavzema za najvišjo možno
raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in
varovanje demokratičnih načel širše družbene
skupnosti.
10
POSLANSTVO in CILJI (1)
• krepiti ugled stroke v javnosti,
• zastopati interese zaposlenih v knjižničarstvu,
• zagotavljati najvišjo možno raven
profesionalizma v stroki,
• vzpodbujati in podpirati izobraževanje in
stalno strokovno izpopolnjevanje
knjižničarjev,
11
POSLANSTVO in CILJI (2)
• vzpodbujati razvoj vseh vrst knjižnic,
• podpirati svoboden pretok informacij,
• pospeševati razvoj informacijske pismenosti
prebivalstva,
• širiti zavest o nujnosti trajnega ohranjanja
pisne kulturne dediščine slovenskega naroda.
12
4
2.3.2015
DEJAVNOST ZBDS (1)
• skrbi za informiranje članov o zadevah skupnega interesa
• koordinira delo med člani, krepi njihovo sodelovanje in
skupno nastopanje v javnosti
• skrbi za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in
normativov, Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ter
Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva
• izdaja strokovne publikacije
• organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega
izobraževanja knjižničarjev
13
DEJAVNOST ZBDS (2)
• sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre
za urejanje zadev s področja knjižničarstva,
• sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in
drugih predpisov s področja knjižničarstva,
• sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem
IFLA in drugimi sorodnimi organizacijami in društvi
doma in v tujini,
• izvaja dogovorjene skupne akcije na področju
delovanja Zveze.
14
PROGRAM ZBDS
• osnovna dejavnost
• organizacija izobraževalnih vsebin
• mednarodna dejavnost
• promocijska dejavnost
• publicistična dejavnost
• informacijske storitve
5
2.3.2015
POSLOVNA VIZIJA
16
• prihodnje namenili več pozornosti opolnomočenju
knjižničarjev in zagovorništvu knjižničarstva,
• v ospredju ostaja težnja po strokovnem dialogu, ki
podpira odprtost, zanimanje in angažiranost.
• Ena od prioritet programa 2013/2015 je tudi vzgoja za
pripadnost stroki.
Biti član društva bibliotekarjev je čast, privilegij in strokovni izziv, to
je sporočilo, ki nam ga zapuščajo predhodniki, ki so prav skozi
društveno povezovanje vzpostavili, gradili, ohranjali in razvijali
sistem, ki nam je danes zaupan v dediščino.
ČLANSTVO
prostovoljno
pravne in fizične
osebe
redno, pridruženo
ali častno
18
6
2.3.2015
ORGANI ZVEZE
Občni zbor
Predsednik
Upravni odbor
Izvršni odbor
Strokovni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče
19
ZBDS POVEZUJE
• 1. 000 članov
• 8 društev
• 10 sekcij
• 2 sklada
• 2 komisiji
• 244 članov na funkcijah organov ZBDS
• 4 strokovni izobraževalni dogodki
• strokovna srečanja
• sodelovanje s tujimi in domačimi organizacijami
SEKCIJE V ZVEZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sekcija za splošne knjižnice
Sekcija za potujoče knjižnice
Sekcija za visokošolske knjižnice
Sekcija za šolske knjižnice
Sekcija za specialne knjižnice
Sekcija študentov bibliotekarstva
Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo
Sekcija za izobraževanje in kadre
Sekcija za promocijo in marketing
21
7
2.3.2015
ZBDS STROKOVNO VZNEMIRJA
• udeležba na mednarodnih strokovnih konferencah
 EDLIDA
 QQML;
 LILAC
 LIBER
• Proljetni školi šolskih knjižničara
• 12. okroglum stolu o pokretnim knjižnicama u Republiki Hrvatski i 6.
Festivalu hrvatskih bibliobusa, Bjelovar
• Strokovni ogled Mediatheque d`Arles
• Strokovni ogled frančiškanskega samostana s knjižnico na Košljunu
• BOBCATSS 2015
• LIDA 2015
• članstvo v mednarodnih organizacijah
ZBDS VPLIVA
• novost - Dan za strokovna vprašanja – aktualno dogajanje ob
spreminjanju
• knjižničarske zakonodaje in ustanovitev spominskega sklada
• oblikovanje strokovnih mnenj, predlogov, stališč
• imenovanje predstavnikov v organe knjižnic
• članstvo v sekcijah, bibliotekarskih društvih, skladih
• Dan splošnih knjižnic, Mesec šolskih knjižnic
PRIZNANJA IN NAGRADE
• Čopove diplome in priznanja
• Kalanov sklad
• Stepišnikov sklad (potujoče knjižnice)
24
8
2.3.2015
ZBDS SPODBUJA
• ustvarjanje, znanstveno raziskovanje, širjenje idej, strokovno
razmišljanje - revija Knjižnica
• odkrivanje, strokovno usposabljanje, povezovanje, predstavljanje
- Potujoče novice
• strokovno kreativnost - objave v Knjižničarskih novicah,
predavanja, spletna stran, blogi in druga socialna omrežja
PUBLIKACIJE ZBDS
• Revija Knjižnica in E-Knjižnica
• Statut ZBDS
• Pravilniki in poslovniki ZBDS
• Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
• Zborniki posvetovanj (tudi v e-obliki)
• Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o
razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva
26
OSTALE PUBLIKACIJE
• Knjižničarske novice (NUK)
• Signalne informacije (NUK)
• Slovenske knjižnice v številkah (NUK)
• Šolska knjižnica (Zavod za šolstvo)
• zborniki, standardi, priročniki in drugo
27
9
2.3.2015
ZBDS POSREDUJE
• strokovno zavzetost, kreativnost in ustvarjalnost,
• profesionalnost in pripadnost,
• znanje in vrednote,
• izzive za strokovni razvoj posameznika in zavezanost
za razvoj stroke.
10