št.: sredstva dražbi v EUR 001 KIA SORENTO 2.5 2.300,00 002 MINI

Comments

Transcription

št.: sredstva dražbi v EUR 001 KIA SORENTO 2.5 2.300,00 002 MINI
Stečajni dolžnik Ignac Udovič – v osebnem stečaju, Žabjak 12, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: stečajni dolžnik) je lastnik premičnin, in sicer osnovnih sredstev, ki jih je
uporabljal za opravljanje svoje dejavnosti (pred pričetkom stečaja).
Premičnine so bremen proste, njihov seznam se nahaja pod II. tega razpisa.
Drugi relevantni podatki:
1. Posamezni ponudnik se lahko na dražbi poteguje za nakup enega ali več osnovnih sredstev.
2. Premičnine se prodajajo po načelu: »videno – kupljeno«.
3. Kupec je zraven kupnine dolžan plačati tudi druge stroške vezane na postopek prodaje.
4. Premičnine se lahko ogledajo na podlagi predhodnega dogovora na GSM: 030/411-065
ali e-pošto: [email protected] v četrtek, dne 08.10.2015 med 14.00 in 16.00 uro ter v
sredo, dne 14.10.2015 med 14.00 in 16.00 uro na območju skladiščenja v Ljubljani. Ogled se
opravi v spremstvu stečajnega upravitelja oz. od njega pooblaščene osebe. Samostojen ali
nedogovorjen ogled ni mogoč, ker so osnovna sredstva varovana.
5. Relevantni podatki glede predmetov prodaje so razvidni iz cenitvenega poročila, ki je
priloga temu razpisu dražbe. Preostala osnovna sredstva, ki se prav tako nahajajo v
cenilnem poročilu niso predmet prodaje, saj so ţe bila prodana na 1. javni draţbi.
II.
IZKLICNA CENA
Izklicna cena za posamezen predmet prodaje je naveden spodaj ter predstavlja in predstavlja
začetno izklicno ceno (brez stroškov in morebitnih davščin), ki se bo na sami dražbi
zviševala. Izklicna cena za prodajane nepremičnine se na javni dražbi v posameznem koraku
zvišuje za 100,00 EUR ali njen mnogokratnik pri premičninah katerih izklicna cena je
več kot 1000,00 EUR. Pri premičninah, katerih izklicna cena je pod 1.000,00 EUR se na
javni dražbi v posameznem koraku zvišuje za 10,00 EUR ali njen mnogokratnik.
Seznam osnovnih sredstev z zaporednimi številkami, naziv osnovnega sredstva ter izklicna
cena na dražbi se nahaja v spodnji tabeli:
Zap.
št.:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Znamka in tip oz. naziv os.
sredstva
KIA SORENTO 2.5
MINI BAGER JCB 8060
Rovokopač JCB 1CX HF
VIBRO NABIJAČ WACKER BS
700
RAMPE NAKLADALNE 3,5/3T,
POŠKODOVANE
HIDRAVLIČNE KLEŠČE
GOELZ 350L3
VIBRO NABIJAČ WACKER BS
70-2
PNEVMATSKO KLADIVO
BOSCH GSH 16-28
VRTALNO KLADIVO
WACKER EHB 11 BLM/230
Izklicna cena na
dražbi v EUR
2.300,00
16.000,00
25.000,00
210,00
50,00
3.080,00
870,00
500,00
360,00
Stran | 2
010
011
012
013
014
015
016
III.
VRTALNO KLADIVO BOSCH
GBH 7-46 DE
SISTEM T6 PROXIMITY ZA
PRIS. DELAVCEV
KLADIVO WACKER BH 23,
BENCINSKO
ŢLICA 400 MM TB135, 235
HIDRAVLIČNA
KRAMP Z ROČAJEM 4000 GR
550 MM
LOPATA Z ROČAJEM
ŠAFLJASTA
GOSTINSKA OPREMA KLUB
200,00
310,00
840,00
360,00
60,00
30,00
980,00
VARŠČINA
Varščina se določi v višini 10 % izklicne cene, ki jo je treba vplačati na račun prodajalca stečajnega dolžnika ter je razvidna iz spodnje tabele. Ponudniki morajo vplačati varščino
najmanj en delovni dan pred javno dražbo na TRR stečajnega dolžnika, odprt pri Novi KBM
d.d., št.: SI56 0468 2011 4119 518 (stečajni fiduciarni TRR stečajnega dolžnika Ignac Udovič
– v stečaju, kot imetnik računa je sicer navedena stečajna upraviteljica – Jožica Vindiš,
Partizanska cesta 32, 2000 Maribor), s pripisom namena nakazila: »varščina ter zap. št.
osnovnega sredstva«. V kolikor bo posamezni ponudnik vplačal večje število varščin naj
navede pod namen nakazila zaporedna številke osnovnih sredstev za katere je vplačal
varščino. Prav tako se naj navede sklic na podlagi navedbe sklica v spodnji tabeli, v kolikor se
plača varščina za več osnovnih sredstev se zaporedne številke oz. sklici združijo v enoten
sklic (kot na primer – ponudnik, ki bo kandidiral za osnovno sredstvo pod zap. št. 006 in 009
v sklic navede SI00 006009, itd., kot namen pa navede »varšina zap. št.: 0006, 009, itd.).
Znesek varščine za vsaki posamični predmet prodaje in pripadajoči sklic je:
Zap.
št.:
Znamka in tip oz. naziv os.
sredstva
Znesek varščine v
EUR
001
002
003
004
KIA SORENTO 2.5
MINI BAGER JCB 8060
Rovokopač JCB 1CX HF
VIBRO NABIJAČ WACKER BS
700
RAMPE NAKLADALNE 3,5/3T,
POŠKODOVANE
HIDRAVLIČNE KLEŠČE
GOELZ 350L3
VIBRO NABIJAČ WACKER BS
70-2
PNEVMATSKO KLADIVO
BOSCH GSH 16-28
VRTALNO KLADIVO
WACKER EHB 11 BLM/230
VRTALNO KLADIVO BOSCH
GBH 7-46 DE
230,00
1.600,00
2.500,00
21,00
Navedba sklica
pri plačilu
varščine
SI00 001
SI00 002
SI00 003
SI00 004
5,00
SI00 005
308,00
SI00 006
87,00
SI00 007
50,00
SI00 008
36,00
SI00 009
20,00
SI00 010
005
006
007
008
009
010
Stran | 3

Similar documents