Odlocba-28.8.2015 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Comments

Transcription

Odlocba-28.8.2015 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
Številka: 013/MŠ
Datum: 28. 8. 2015
Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru – UPB11 (Ur. l. RS, št. 44/2015) izdajam
SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA
NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 2. STOPNJE
Imenujem komisijo za zagovor magistrskega dela z naslovom:
Modelna napoved forsiranega izdihanega volumna v prvi sekundi (FEV1) pred
in po zaužitju nesteroidnih antirevmatikov
kandidata Tadeja Emeršiča,
študenta na študijskem programu 2. stopnje FIZIKA,
v naslednji sestavi:
1. red. prof. dr. Milan Brumen, predsednik,
2. doc. dr. Aleš Fajmut, mentor,
3. doc. dr. Andrej Dobovišek, član.
Zagovor magistrskega dela bo dne 4. 9. 2015 ob 14. uri na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, v
prostoru 0/46.2, Koroška cesta 160.
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na Senat FNM UM v roku 15 delovnih dni.
V. d. dekana:
doc. dr. Mitja Slavinec
Obvestiti:
- kandidata
- člane komisije
- za objavo na oglasni deski
www.fnm.um.si | [email protected] | t +386 2 22 93 844 | f +386 2 25 18 180 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 490 | VAT: SI71674705