Špur Natalija_objava - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Comments

Transcription

Špur Natalija_objava - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
Številka: 013/N2001825/M1
Datum: 22. 7. 2015
Na osnovi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru – UPB11 (Ur. l. RS, št. 44/2015) izdajam
SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA
NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 2. STOPNJE
Imenujem komisijo za zagovor magistrskega dela z naslovom:
Stališča in sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane Corvus cornix v Sloveniji
kandidatke Natalije Špur,
študentke na študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalno računalništvo,
v naslednji sestavi:
1. red. prof. dr. Franc Janžekovič, predsednik,
2. izr. prof. dr. Andrej Šorgo, mentor,
3. doc. dr. Boštjan Pokorny, član.
Zagovor magistrskega dela bo dne 25. 8. 2015 ob 10. uri na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, v
prostoru 0/69, Koroška cesta 160.
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na Senat FNM UM v roku 15 delovnih dni.
V. d. dekana:
doc. dr. Mitja Slavinec
Obvestiti:
- kandidatko
- člane komisije
- za objavo na oglasni deski
www.fnm.um.si | [email protected] | t +386 2 22 93 844 | f +386 2 25 18 180 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 490 | VAT: SI71674705